close

Enter

Log in using OpenID

#06 #12 #18 #15

embedDownload
Η ΦΩΝΗ τησ υδρογειου ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
περιοδική
ενημερωτική
έκδοση
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2012
#06 Αφιέρωμα:
Υδρόγειος – Μια σταθερή
«ασφαλής δύναμη» στη Βόρεια Ελλάδα
#12 Θέμα:
Νέες Διαδικασίες Διακανονισμού Ζημιών
στον Kλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων
#15 Παρουσίαση:
Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας από την Υδρόγειο
# Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
#18 Κλάδος Οχημάτων:
Νέα ορθολογικότερη τιμολόγηση – Νέες καλύψεις
02
περιοδική ενημερωτική έκδοση
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
2012
Επιμέλεια Σύνταξης
Μαίρη Βογιατζή
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
[email protected]
Σχεδιασμός
Σελιδοποίηση
Επιμέλεια Εξωφύλλου
Blast Communications
Διαφημιστική Ε.Π.Ε
Ιδιοκτησία
Λ. Συγγρού 254-258,
Καλλιθέα,
176 72, Αθήνα
T: +30 (210) 9477200
Φ: +30 (210) 9590078
E:[email protected]
www.ydrogios.gr
* Απαγορεύεται αυστηρά η
αναδημοσίευση φωτογραφιών
και ύλης, ή μέρος αυτής, και
η καθ’ οιονδήποτε τρόπο
εκμετάλλευσή τους, χωρίς την
έγγραφη άδεια του εκδότη.
Στείλτε μας παρατηρήσεις, σχόλια, νέα και τις
δικές σας προτάσεις για δημοσιεύσεις στο
[email protected]
υδρόγειος # απρίλιος 2012
Μήνυμα Διοίκησης
03
T
ο 2011, σε μια ασφαλιστική πραγματικότητα με έκδηλες τις συνέπειες της βαθιάς οικονομικής ύφεσης της χώρας μας, η Υδρόγειος πέτυχε να διατηρήσει τη δυναμική της και να ενισχύσει εντυπωσιακά τα μεγέθη της, εδραιώνοντας τη θέση κύρους και αξιοπιστίας που κατέχει
εδώ και χρόνια στην ασφαλιστική αγορά. Επιδεικνύοντας την ωριμότητα και σοβαρότητα που
απαιτούν οι αντίξοες συνθήκες της εποχής, θέσαμε στρατηγικές προτεραιότητες και αναλάβαμε δράσεις
που θωρακίζουν τη φερεγγυότητά μας, αναβαθμίζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λειτουργιών και
υπηρεσιών μας, μας καθιστούν πιο ανταγωνιστικούς και, κυρίως, πιο έτοιμους να πορευθούμε με σταθερά βήματα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, και πάντοτε με βασικό γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, συνεργατών και εργαζομένων μας, μέσα στο 2011:
›Εμβαθύναμε και εντατικοποιήσαμε τις εργασίες που
αφορούν τις δομές και διαδικασίες της εταιρικής
διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα,
μετά το σχέδιο διαβούλευσης της Τράπεζας της Ελλάδος για το «πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων
αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων
Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες των
διοικητικών τους οργάνων», με το οποίο εισάγεται στην
εσωτερική έννομη τάξη ο πυλώνας ΙΙ της Κοινοτικής
Οδηγίας «Solvency II», συστήσαμε ειδική επιτροπή από
υψηλόβαθμα στελέχη με σκοπό την όσο το δυνατόν
ταχύτερη και αρτιότερη εναρμόνιση της Εταιρείας στις
μελλοντικές απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής. Έργο της
επιτροπής είναι η θέσπιση και καταγραφή πολιτικών και
διαδικασιών για κάθε επιμέρους λειτουργία της Εταιρείας,
με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα αξιολόγησης, επιμέτρησης και διαχείρισης κινδύνων, αποφυγής σύγκρουσης
συμφερόντων, κανονιστικής συμμόρφωσης κτλ.
›Αναπροσαρμόσαμε τις διαδικασίες διακανονισμού των
ζημιών αστικής ευθύνης οχημάτων σύμφωνα με την
με αριθμό 3/5/26-1-2011 απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος. Για τη συμμόρφωση με την απόφαση αυτή απαιτήθηκε αναβάθμιση του μηχανογραφικού μας συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η ηλεκτρονική δημιουργία και
απεικόνιση κάθε φακέλου ασφαλιστικής περίπτωσης, καθώς και η εγκατάσταση νέου λογισμικού που ψηφιοποιεί,
αρχειοθετεί κάθε εισερχόμενο και εξερχόμενο έγγραφο
και χορηγεί την προβλεπόμενη απόδειξη παράδοσης και
παραλαβής. Επίσης, πραγματοποιήσαμε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσωπικό του τμήματος για την
πλήρη εξοικείωσή του με τις νέες διαδικασίες, έτσι ώστε
αυτές να εφαρμόζονται σωστά και να μην καθυστερεί ο
διακανονισμός και η καταβολή των αποζημιώσεων.
›Συνεχίσαμε να επενδύουμε σε ανθρώπινο δυναμικό
εξειδικευμένων πλέον ειδικοτήτων, αλλά και στη συνεχή
αναβάθμιση της μηχανογραφικής μας οργάνωσης,
δίνοντας έμφαση σε συστήματα νέας τεχνολογίας που βοηθούν να επιτύχουμε μεγαλύτερη ταχύτητα, διαφάνεια και
συνολική ποιότητα στις υπηρεσίες μας προς τους ασφαλισμένους και συνεργάτες μας.
›Στον Κλάδο Οχημάτων, εν μέσω ενός ασφυκτικού περιβάλλοντος με κύρια χαρακτηριστικά την ανησυχητική
αύξηση των ανασφάλιστων οχημάτων, την ακινησία
(κατάθεση πινακίδων) και τον αυξημένο ανταγωνισμό,
πετύχαμε αύξηση της παραγωγής μας κατά 4%. Η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ασφαλιστικών
προγραμμάτων μας υπήρξε επίσης προτεραιότητα πάνω
στην οποία εργαζόμαστε και στο τρέχον έτος εισάγοντας
μία νέα, ορθολογικότερη τιμολογιακή πολιτική αλλά και
νέες καλύψεις για τους ασφαλισμένους μας .
›Όσον αφορά τους Κλάδους Εκτός Οχημάτων πετύχαμε
επίσης μία αύξηση παραγωγής 2%, σε μία έντονα πτωτική αγορά, δίνοντας έμφαση κυρίως στην εκπαίδευση
του δικτύου μας και τη δημιουργία νέων προγραμμάτων
με κύρια χαρακτηριστικά τα ανταγωνιστικά ασφάλιστρα
και τους ξεκάθαρους όρους.
Φιλικά,
Παύλος Κασκαρέλης
Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
04Οικονομικά στοιχεία
Ανασκόπηση Οικονομικών
Αποτελεσμάτων 2011
§ του Λουκά Κορομπίλη, Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή
ο 2011, παρά το έντονα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον σύμφωνα με την εξέλιξη
βασικών μεγεθών της
ελληνικής οικονομίας,
η Υδρόγειος συνέχισε
να βελτιώνει θεαματικά τα οικονομικά της στοιχεία. Εστιάζοντας κυρίως
στον αποτελεσματικό έλεγχο των
κινδύνων, την ποιοτική ανάπτυξη
της παραγωγής και τον περιορισμό
του λειτουργικού κόστους, η εταιρεία θωράκισε τον ισολογισμό της
ενισχύοντας ιδιαίτερα τις επενδύσεις σε προθεσμιακές καταθέσεις
και εξασφαλίζοντας επάρκεια ρευστότητας. Δημιούργησε υψηλούς
δείκτες αποθεματοποίησης και
πέτυχε σημαντική κερδοφορία (πέραν των 8 εκατ. ευρώ προ φόρων)
ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή της επάρκεια.
Στις 31/12/2011:
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας διαμορφώνεται στα 248 εκατ.
ευρώ, έναντι 224 εκατ. ευρώ την
31/12/2010.
υδρόγειος # απρίλιος 2012
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Το σύνολο των χρεογράφων και
προθεσμιακών καταθέσεων ανέρχεται στα 113 εκατ. ευρώ - έναντι
94 εκατ. ευρώ στις 31/12/2010
- εκ των οποίων τα 66 εκατ. ευρώ
είναι τοποθετημένα σε προθεσμιακές καταθέσεις και καταθέσεις όψεως. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει
την εντυπωσιακή ρευστότητα της
εταιρείας και τη δυνατότητά της να
ανταποκριθεί ανά πάσα στιγμή σε
όλες τις υποχρεώσεις της.
ΑΚΙΝΗΤΑ
Η εμπορική αξία των ακινήτων ξεπερνά τα 79 εκατ. ευρώ.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Το σύνολο των αποθεμάτων της
εταιρείας αυξήθηκε κατά 14,7 εκατ.
ευρώ και ανέρχεται στα 172,4
εκατ. ευρώ, από 157,7 εκατ. ευρώ
την 31/12/2010.
Οι δείκτες αποθεματοποίησης διαμορφώνονται στο 211% ως ποσοστό επί των καθαρών ασφαλίστρων
στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων και στο 150% επί του συνόλου της παραγωγής (από 205%
και 142% την αντίστοιχη περσινή
περίοδο).
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, μετά
την ολοκλήρωση της προγραμματισμένης αύξησης του μετοχικού
κεφαλαίου, τις υπεραξίες και τα
κέρδη της εταιρείας, ξεπερνούν τα
34 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μια
αύξηση της τάξεως του 54% σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2010 (22 εκατ. ευρώ).
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 148,5 εκατ.
ευρώ αυξημένη κατά 4% σε σχέση
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα
(142,5 εκατ. ευρώ).
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Το 2011 κατεβλήθησαν αποζημιώσεις 67,5 εκατ. ευρώ.
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Τα κέρδη προ φόρων της χρήσης
2011 προβλέπονται να ξεπεράσουν τα 8 εκατ. ευρώ, από 2,9 εκατ.
ευρώ την 31/12/2010.
Οικονομικά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (σε εκ. €)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (σε εκ. €)
248
2011
2010
22
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ (σε εκ. €)
113
2011
34
2011
2010
224
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (σε εκ. €)
2010
05
2011
2010
94
ΑΚΙΝΗΤΑ (σε εκ. €)*
172,4
157,7
ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε εκ. €)
2011
79
2011
2010
78
2010
148,5
142,5
*εμπορική αξία
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
06Αφιέρωμα
Υδρόγειος – Μια σταθερή
«ασφαλής δύναμη»
στη Βόρεια Ελλάδα
H Βόρεια Ελλάδα αποτελεί τη σημαντικότερη, από πλευράς παραγωγής, περιοχή δραστηριοποίησης
της Υδρογείου με σύνολο παραγωγής που ανέρχεται σε 41,3 εκατ. ευρώ το 2011
χοντας στο επίκεντρο
του στρατηγικού της
σχεδιασμού την ανάπτυξη στην περιφέρεια,
η Υδρόγειος, ήδη από
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, επένδυσε
σημαντικά στην αγορά της Βόρειας
Ελλάδας.
Η επένδυση αυτή απέφερε γρήγορα αξιόλογα αποτελέσματα. Με το
υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης
να συμπληρώνει ήδη πάνω από 25
χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας,
δύο ακόμη γραφεία σε Δράμα και
Κατερίνη και ένα ευρύ και διαρκώς
αναπτυσσόμενο δίκτυο τοπικών
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, η
Υδρόγειος έχει πετύχει να εδραιώσει μία ισχυρή παρουσία στην περιοχή. Βασικά της ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, σε μια αγορά με ποικίλες τοπικές ιδιαιτερότητες αλλά και
αντίστοιχες ευκαιρίες, αποτελούν το
υψηλό επίπεδο της εξυπηρέτησης,
υδρόγειος # απρίλιος 2012
η ανθρωποκεντρική της φιλοσοφία,
η οργάνωση του υποκαταστήματος
και των γραφείων της καθώς και
η επένδυση στην ανάπτυξη ουσιαστικών και μακροπρόθεσμων
σχέσεων με τους ασφαλιστικούς
της συνεργάτες, όπου και αν αυτοί
βρίσκονται.
Σήμερα η Βόρεια Ελλάδα αποτελεί
τη σημαντικότερη, από πλευράς
παραγωγής, περιοχή δραστηριοποίησης της Υδρογείου, με σύνολο
παραγωγής 41,3 εκατ. ευρώ το
2011 – 28 % περίπου της συνολικής παραγωγής της εταιρείας.
Μια αγορά
με πολλά «πρόσωπα»
Μια περιοχή με μεγάλη ασφαλιστική παράδοση και έναν εξαιρετικά
δραστήριο και παραγωγικό κλάδο
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,
η Βόρεια Ελλάδα περιγράφεται
ως μία αγορά στην οποία πολλά
και διαφορετικά χαρακτηριστικά
συνθέτουν μία πολυποίκιλη εικόνα.
Σε γεωγραφικό επίπεδο, πολλές
και μεγάλες παραμεθόριες ζώνες
- π.χ. Έβρος, Σέρρες, Ροδόπη, Κιλκίς, Φλώρινα, κτλ.- συνυπάρχουν
μαζί με τα μεγάλα αστικά κέντρα
και λιμάνια υψηλής πληθυσμιακής
συγκέντρωσης – Θεσσαλονίκη, Καβάλα, κτλ.- αλλά και τα νησιά – π.χ.
Θάσος, Σαμοθράκη. Η γεωγραφική
διαφοροποίηση συμπληρώνεται
από ομάδες με διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά προφίλ, διαφορετικές επαγγελματικές ενασχολήσεις,
κτλ. που συνεπάγονται ένα ευρύ
φάσμα ασφαλιστικών αναγκών.
Μέσα σ’ αυτό το πολυσύνθετο τοπίο
η επένδυση στην ανθρώπινη σχέση
και ο προσωπικός χαρακτήρας στην
ανάπτυξη και διατήρηση του πελατολογίου συνεχίζει να αποτελεί το
σημαντικότερο στοιχείο στην ασφαλιστική καθημερινότητα.
07
Το Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
Το υποκατάστημα Θεσσαλονίκης
αποτελεί το κομβικό σημείο της
δραστηριοποίησης και συνεχούς
δυναμικής ανάπτυξης της Υδρογείου
στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας υπό
την εποπτεία του και τα δύο ακόμη
τοπικά γραφεία σε Δράμα και Κατερίνη. Με πάνω από 25 χρόνια
αδιάλειπτης λειτουργίας και πρώτη
έδρα το κέντρο της πόλης, το υποκατάστημα στεγάζεται, τα τελευταία
χρόνια, σε σύγχρονο ιδιόκτητο κτίριο τριών ορόφων στην έξοδο της
πόλης για Χαλκιδική (7o χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Νέων
Μουδανιών).
Πρόκειται για το μεγαλύτερο υποκατάστημα ασφαλιστικής εταιρείας
στην ευρύτερη περιοχή, με πλήρη
διοικητική οργάνωση, υψηλού επιπέδου υποδομές και στελέχωση 37
ατόμων, γεγονός που αποδεικνύει
την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει
η Υδρόγειος στην τοπική αγορά. Το
υποκατάστημα προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες όπως έκδοση
ασφαλιστηρίων, διακανονισμό ζημιών, διαχείριση δικαστικών ζημιών,
κ.α. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
ποιότητα και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού που προέρχεται από την τοπική αγορά. Στην ομάδα του υποκαταστήματος στελέχη
με μακρά, εικοσαετή και πλέον προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο,
συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της
εμπειρίας με αυτά του δυναμισμού
και της φρεσκάδας νέων αξιόλογων
στελεχών.
Συνολική Παραγωγή Υδρογείου Βόρεια Ελλάδα (σε εκ. €)
39,2
2009
40,3
2010
41,3
2011
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
08
Χρήστος Χατζηευθυμίου,
Διευθυντής Βορείου Ελλάδος
Εργάζεται
στην Υδρόγειο από
το 2001
ως Γενικός
Διευθυντής
Βορείου
Ελλάδος,
έχοντας στο
ενεργητικό
του μία σταδιοδρομία 30 χρόνων
στην ασφαλιστική αγορά.
«Κάθε μέρα που περνάει επενδύ-
υδρόγειος # απρίλιος 2012
ουμε στο κτίσιμο μιας μακροχρόνιας ανθρώπινης σχέσης με τους
συνεργάτες μας βασιζόμενης στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Έτσι έχουμε
καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα
δίκτυο συνεργατών που αποτελεί παράδειγμα για την ασφαλιστική αγορά.
Κομμάτι τις επιτυχίας της Υδρογείου
στην περιοχή αποτελεί επίσης η ευρεία κατανομή της παραγωγής της
σε κάθε γωνιά της Βόρειας Ελλάδος.
Οι αριθμοί αποτελούν το καλύτερο
αποδεικτικό στοιχείο: από το σύνολο
της παραγωγής της εταιρείας στη
Βόρεια Ελλάδα το 36% προέρχεται
από την πόλη της Θεσσαλονίκης ενώ
το 64% είναι κατανεμημένο σε περιοχές εκτός αυτής».
Γεωργία Παπαδοπούλου,
Διευθύντρια Υποκαταστήματος
Υπηρετεί το
Υποκατάστημα
Θεσσαλονίκης, από την
ίδρυσή του,
εδώ και πάνω
από 25 χρόνια, σε σειρά
υπεύθυνων
09
ρόλων. Τα τελευταία 7 χρόνια έχει
αναλάβει τη Διεύθυνση του Υποκαταστήματος.
«Η Υδρόγειος έχει επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη ενός υποκαταστήματος με ολοκληρωμένη δομή
και οργάνωση, ικανό να εξυπηρετεί
τις ιδιαίτερες ανάγκες της ευρύτερης περιοχής μας.
Το έμψυχο δυναμικό μας δίνει καθημερινά τον καλύτερό του εαυτό
και βρίσκεται κοντά στο συνεργάτη
και ασφαλισμένο μας με στόχο να
οδηγήσουμε την εταιρεία μας ακόμα
πιο ψηλά».
Κωνσταντίνος Τσοχατζής,
Διευθυντής Ζημιών Υποκαταστήματος
Εργάζεται
στην Υδρόγειο
από το 2007
με κύρια αρμοδιότητα τη
Διεύθυνση
του Τμήματος
Ζημιών του
Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης, έχοντας εμπειρία
28 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά.
«Στο Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης της
Υδρογείου λειτουργεί ένα άρτια οργα-
νωμένο Τμήμα Ζημιών βασισμένο στις
νέες τεχνολογίες που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες για άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση στη Βόρειο Ελλάδα».
Βέτα
Παναγιωτίδου,
Προϊσταμένη Εκδόσεων Κλάδου
Οχημάτων
Φόνη
Ραδίτση,
Υπεύθυνη Εκδόσεων Λοιπών Κλάδων
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
10Αφιέρωμα
Ασφαλιστικοί Συνεργάτες
Στέφανος Σιάντσης,
Πάνω από 500 ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εντάσσονται στο
δίκτυο των συνεργατών που έχει
αναπτύξει η Υδρόγειος στη Βόρεια
Ελλάδα. «Βασική μας φιλοσοφία
είναι ο συνεργάτης ως άνθρωπος
και όχι ως αριθμός» εξηγούν τα
στελέχη του υποκαταστήματος
Θεσσαλονίκης.
«Η πόρτα του υποκαταστήματος είναι πάντα ανοιχτή για κάθε σωστό
επαγγελματία, μικρότερο ή μεγαλύτερο, καθώς θεωρούμε ότι επέκταση κάθε καλού συνεργάτη είναι και
ο καλός πελάτης.
Με τη συνεργασία του δικτύου μας
έχουμε πετύχει να χτίσουμε ένα
ποιοτικό, υγιές και ισχυρό χαρτοφυλάκιο στην ευρύτερη περιοχή».
«Σιάντσης, Πρακτορείο
Ασφαλειών», Καστοριά
Νέοι Συνεργάτες Βορείου
Ελλάδος 2009 - 2011
59
43
30
2009
2010
2011
Συνολικά 132 νέοι ασφαλιστικοί
συνεργάτες μέσα στην τελευταία
τριετία
Τρεις συνεργάτες μας από τη
Βόρεια Ελλάδα μας μιλούν για
την δράση τους, την εικόνα της
ασφαλιστικής αγοράς στην περιοχή τους και τη συνεργασία τους
με την Υδρόγειο.
υδρόγειος # απρίλιος 2012
Το πρακτορείο μας
δραστηριοποιείται στην
περιοχή της
Καστοριάς από το
1972. Την
επιχείρηση
ξεκίνησε ο πατέρας μας, Παύλος Σιάντσης, ενώ, από το 1993, τα ηνία
έχουμε αναλάβει οι γιοί του Στέφανος και Παντελής. Σήμερα, απασχολούμε 6 άτομα ως διοικητικό
προσωπικό και η παραγωγή μας για
το 2011 ανήλθε στα 1.500.000
ευρώ. Τα γραφεία μας βρίσκονται
στην Πλατεία Δαβάκη & Αθανασίου
Διάκου στην Καστοριά.
Το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής μας προέρχεται από τον κλάδο
αυτοκινήτου - ποσοστό 80% - ενώ
το υπόλοιπο αφορά κλάδους πυρός
και ζωής. Θεωρώ ότι αυτό που μας
διαφοροποιεί από τον τοπικό ανταγωνισμό είναι οι σωστές υπηρεσίες που
προσφέρουμε στους πελάτες μας, η
εμπειρία μας και το καλό όνομα που
έχουμε στην αγορά εδώ και 40 έτη.
Η εικόνα της αγοράς σήμερα είναι
εντελώς διαφορετική από τα προηγούμενα χρόνια κυρίως λόγω της
έλλειψης χρημάτων και της αδυναμίας των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν προοπτικές στην περιοχή μας ειδικά για
τα ασφαλιστικά προϊόντα του κλάδου πυρός όπως επίσης και στον
τομέα της ασφάλισης επιχειρήσεων
γουναρικών.
Η συνεργασία μας με την Υδρόγειο
ξεκίνησε το 2000 και είναι άψογη
όλα αυτά τα χρόνια καθώς τη χαρακτηρίζει η σοβαρότητα, η εμπιστοσύνη, η κατανόηση και η συνέπεια.
Παρθένα Δεληγιαννίδου,
«Ασφάλειες Δεληγιαννίδου»,
Κοζάνη
Το γραφείο
«Ασφάλειες
Δεληγιαννίδου» δραστηριοποιείται
από το 1986
στην Κοζάνη
(Ωριγένους
2 & Βενιζέλου) με την ιδιότητα του πράκτορα
και του συντονιστή στην ανάπτυξη
ασφαλιστικών εργασιών, με τη συμμετοχή πλέον και της νέας γενιάς
της οικογένειας, της Θάλειας και
Λίνας Δεληγιαννίδου.
Οι ασφαλιστικές μας δραστηριότητες
εστιάζονται στους κλάδους γενικών
ασφαλειών, περιουσίας, αστικής ευθύνης, νομικής προστασίας αλλά και
σε προγράμματα ζωής και υγείας.
Ρόλος του γραφείου μας είναι περισσότερο αυτός του ασφαλιστικού
συμβούλου προς τον πελάτη. Οι
υπηρεσίες μας, ειδικά σε περίοδο
οικονομικής κρίσης, αφορούν σε
συμβουλές αλλά και ενθάρρυνση
του πελάτη ότι τα οικονομικά προβλήματα θα ξεπεραστούν, προσφέροντας λύσεις που τον βοηθούν να
αισθανθεί ασφαλής στο περιβάλλον
αβεβαιότητας που βιώνουμε. Η
11
Αφιέρωμα
ασφαλιστική βιομηχανία έχει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες που
απαλλάσσουν τον πελάτη από βάρη,
όπως προϊόντα αστικής ευθύνης
έναντι τρίτων, σωματικές, υλικές και
νομικές καλύψεις, προστασία περιουσίας και προϊόντα υγείας.
Η συνεργασία μας με την Υδρόγειο
χρονολογείται από το 1986. Η
Υδρόγειος είναι μια εταιρεία φιλική
προς το συνεργάτη της, με ποιότητα
στελεχών που δίνουν έμφαση στον
καλό αποτέλεσμα, την επικοινωνία,
την ταχύτητα και την ειλικρίνεια. Εύχομαι ολόψυχα, μέσα σε ένα τόσο
αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον,
η εταιρεία να συνεχίσει να αποδεικνύει ότι μπορεί να προσφέρει
στους συνεργάτες της καθώς αυτό
θα είναι το κλειδί της επιτυχίας της.
Σωτήρης Αλεξόπουλος,
«Πρακτορείο Ασφαλειών
Αλεξόπουλου – Eurosafe»,
Αλεξάνδρεια Ημαθίας
Το πρακτορείο μας
αποτελεί μετεξέλιξη της
ατομικής επιχείρησης που
δημιούργησε
πριν από
25 χρόνια
η μητέρα μου. Σήμερα συνεχίζουμε
ως ΟΕ, πάντα ως οικογενειακή επιχείρηση, με έδρα την Αλεξάνδρεια
Ημαθίας, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα, μέσω συνεργατών, και
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, π.χ.
Τρίκαλα, Κιλκίς, Μυτιλήνη, Βέροια,
κτλ. Τα γραφεία μας στην Αλεξάν-
δρεια στεγάζονται σε ένα σύγχρονο
νεοκλασικό, ιδιόκτητο κτίριο 400
τ.μ. Η διοικητική δομή και το αρτιότατα εκπαιδευμένο προσωπικό μας
σε συνδυασμό με την άριστη μηχανογραφική υποστήριξη δίνουν τη
δυνατότητα της εύρυθμης λειτουργίας του πρακτορείου και της άριστης
εξυπηρέτησης των πελατών μας,
οι οποίοι απαρτίζουν ένα χαρτοφυλάκιο της τάξεως των 3.000.000
ευρώ περίπου.
Στους πελάτες μας παρέχουμε όλα
εκείνα τα προϊόντα που θεωρούμε
αναγκαία για την κάλυψη των ασφαλιστικών τους αναγκών. Βέβαια
σήμερα η οικονομική κρίση έχει ως
αποτέλεσμα ο πελάτης μας να τείνει
να ζητά πλέον τα αναγκαία, υποχρεωτικά και φθηνά. Επιπλέον, ο νομός
μας βιώνει τα τελευταία 15 χρόνια
την απόλυτη αποβιομηχάνιση με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για τα επίπεδα
της ανεργίας και του συνολικότερου
βιοτικού επιπέδου. Ενδεικτικά θα
αναφέρω ότι μέσα στο 2011 είχαμε 6.000 καταθέσεις πινακίδων
στις εφορίες του Νομού (ποσοστό
12% επί του συνόλου) και αυτό
λόγω αδυναμίας καταβολής των
τελών κυκλοφορίας και των αυξημένων τεκμηρίων διαβίωσης. Όμως
και με αυτά τα δεδομένα στόχος μας
ήταν και παραμένει η ορθολογική
ανάπτυξη μέσα από ένα σύνολο
ποιοτικών παροχών προς το πελατολόγιο μας.
Με την Υδρόγειο μας συνδέει μια
σχέση, εντιμότητας και αλληλοσεβασμού. Αρκεί να αναφέρω ότι το
97% του χαρτοφυλακίου μας είναι
στην εταιρεία. Στα επτά χρόνια συνεργασίας μας, προσπαθούμε κάθε
μέρα να μην παρεκκλίνουμε κατά
το ελάχιστο από τις υποχρεώσεις
μας και, αντίστοιχα, η ανταπόκριση
από την πλευρά της Υδρογείου είναι
άψογη, συχνά ακόμη και σε σημείο
υπέρβασης των συμφωνηθέντων
μας, προς όφελός μας. Θα ήθελα να
κάνω ιδιαίτερη μνεία στο στελεχιακό δυναμικό του υποκαταστήματος
της Θεσσαλονίκης της εταιρείας,
οι άοκνες προσπάθειες του οποίου
έχουν ως αποτέλεσμα να λαμβάνουμε άριστη εξυπηρέτηση για το
πελατολόγιό μας και άμεσες αποζημιώσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
σε επίπεδο αξιοπιστίας και φερεγγυότητας.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
12Θέμα
Νέες Διαδικασίες Διακανονισμού Ζημιών
στον Κλάδο Αστικής Ευθύνης Οχημάτων
Η απόφαση 3/5/26.01.2011 της Τράπεζας της Ελλάδος
Η απόφαση, η οποία είναι ήδη σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2011 καταγράφει και ειδικεύει
τη διαδικασία διακανονισμού ζημιών και καταβολής αποζημιώσεων στον κλάδο αστικής ευθύνης
οχημάτων. Πρόκειται για παρέμβαση που προϋποθέτει σημαντικές οργανωτικές αλλαγές στις
ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Ας δούμε τι αυτή ορίζει.
§ του Γιάννη Σουρλή, Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και Νομικού Συμβούλου
Α. Οργανωτικές
Υποχρεώσεις
Ασφαλιστικής
Επιχείρησης (Τήρηση
Αρχείων & Στοιχείων)
Οι εταιρείες εκδίδουν και τηρούν:
Ι. Φάκελο Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Φ.Α.Π.).
Είναι ο γνωστός σε όλους μας φυσικός φάκελος που ανοίγουμε σε
κάθε περίπτωση ζημιάς. Περιέχει
δήλωση ατυχήματος ή αίτηση αποζημίωσης ή φιλική δήλωση ατυχήματος, πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών ή ιατρική πραγματογνωμοσύνη σε περιπτώσεις σωματικών
βλαβών, επιπρόσθετα στοιχεία για
τον καθορισμό της υπαιτιότητας,
αντίγραφα τιμολογίων, αντίγραφο
της προσφοράς αποζημίωσης ή
απάντησης, αποδείξεις παράδοσης
και παραλαβής εγγράφων, τυχόν
τελεσίδικη δικαστική απόφαση και
υδρόγειος # απρίλιος 2012
αποδείξεις καταβολής της αποζημίωσης. Ο φάκελος:
z
Ανοίγει με την υποβολή της δήλωσης ατυχήματος ή την αίτηση
αποζημίωσης ή την φιλική δήλωση ατυχήματος. Ως ημερομηνία
ανοίγματος λαμβάνεται η προγενέστερη από τα προηγούμενα.
Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει
ο χρόνος της τρίμηνης διάρκειας του διακανονισμού, εφόσον
βεβαίως έχει ολοκληρωθεί η
διαδικασία.
z
Διατηρείται μέχρι την ολοκλήρωση του διακανονισμού για
όσους δημιουργούνται μετά την
1/12/2011.
ΙΙ. Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικής Περίπτωσης (Α.Φ.Α.Π).
Είναι η ηλεκτρονική απεικόνιση
του περιεχομένου του φυσικού
φακέλου ασφαλιστικής περίπτωσης (Φ.Α.Π.). Όλα τα έγγραφα που
περιέχονται στον φυσικό φάκελο
σαρώνονται (ψηφιοποιούνται) και
τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο,
όπου καταγράφονται με βάση τον
αριθμό τους.
z
Δημιουργούνται το αργότερο σε
δεκαπέντε ημέρες μετά τον σχηματισμό του Φ.Α.Π.
z
Κάθε έγγραφο που καταχωρείται
στον Φ.Α.Π. ψηφιοποιείται και εισάγεται εντός τριών ημερών από
την παραλαβή του.
z
Διατηρούνται για τουλάχιστον
δεκαπέντε χρόνια από τον σχηματισμό του Φ.Α.Π.
ΙΙΙ. Αρχείο Στατιστικών
Στοιχείων.
Είναι ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο στο
οποίο καταγράφονται:
z
Ο αριθμός των Φ.Α.Π. που σχηματισθήκαν μέσα στο έτος.
z
Για πόσους συντάχθηκαν προσφορές αποζημίωσης ή και απαντήσεις (αιτιολογημένη άρνηση).
z
Ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε
από το άνοιγμα του Φ.Α.Π. μέχρι την
υποβολή προσφοράς ή απάντησης.
13
Θέμα
z
Για πόσες από τις απαντήσεις
(αιτιολογημένες αρνήσεις) υποχρεώθηκαν οι εταιρείες να καταβάλουν δικαστικά αποζημίωση
βάσει τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης που εκδόθηκε μέσα
στο έτος.
z
Για πόσες από τις προσφορές
υποχρεώθηκαν οι εταιρείες να
καταβάλουν δικαστικά αποζημίωση βάσει τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης που εκδόθηκε μέσα
στο έτος.
z
Για περιπτώσεις σωματικών
βλαβών ή θανάτων, αναλυτική
καταγραφή ανά ζημιωθέν πρόσωπο των κονδυλίων αποζημίωσης
για υλικές ζημιές, ηθικής βλάβης,
ψυχικής οδύνης, διαφυγόντων
κερδών και περιοδικών καταβολών, που είτε περιλήφθηκαν στην
προσφορά, είτε ζητήθηκαν με
αγωγή, είτε επιδικάσθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση και
καταβλήθηκαν στα ζημιωθέντα
πρόσωπα.
Το Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων σε
ειδική μηχανογραφική μορφή υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος
σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους (άρθρο 8).
IV. Αποδείξεις Παράδοσης και
Παραλαβής Εγγράφων.
Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται να χορηγεί στον ασφαλισμένο
της ή στο ζημιωθέντα Αποδείξεις
Παράδοσης και Παραλαβής Εγγράφων. Ελάχιστο περιεχόμενο αυτών
αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών σε
ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του σήματος
και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του
ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή
του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους
του εγγράφου που παραδόθηκε και
παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα
και η υπογραφή του παραλαβόντος
υπαλλήλου.
Με Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής Εγγράφου εξομοιώνονται:
α) το έντυπο των ΕΛ.ΤΑ. με την
υπογραφή υπαλλήλου της ασφαλιστικής επιχείρησης για την παραλαβή συστημένης επιστολής, β) το
αποδεικτικό τηλεμοιοτυπίας (fax)
στον αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση
στην ΤτΕ, και γ) η έκθεση επίδοσης
δικαστικού επιμελητή (άρθρο 6).
Β. Διαδικασία
Διακανονισμού Ζημιών
Ι. Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει
να καταβάλλει κάθε επιμέλεια ώστε
να διακανονίζονται άμεσα οι ζημιές.
Έτσι η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 του π.δ. 237/1986,
να υποβάλλει προς τον ζημιωθέντα,
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του:
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
14Θέμα
α) αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά
έχει αποτιμηθεί, είτε β) αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των
σημείων που περιέχονται στην Αίτηση Αποζημίωσης, στην περίπτωση
που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν
έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή
σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει
αποτιμηθεί πλήρως. Οι απαντήσεις
θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες ώστε να προκύπτει ο λόγος
για τον οποίο η εταιρεία αρνείται να
αποζημιώσει τον ζημιωθέντα.
ΙΙ. Οι δηλώσεις ατυχήματος και οι
αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται στην ασφαλιστική επιχείρηση :
z
Αυτοπροσώπως στα γραφεία των
εταιρειών.
z
Με αποστολή τηλεομοιοτυπίας
(fax) σε συγκεκριμένους τηλεφωνικούς αριθμούς.
z
Με συστημένη επιστολή εφόσον
βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του αποστέλλοντος.
z
Σε συγκριμένα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα, ένα τουλάχιστον σε κάθε
νομό της Ελληνικής επικράτειας.
Στο παράρτημα Ι της απόφασης
υπάρχει συγκεκριμένος τύπος της
αίτησης αποζημίωσης η οποία πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά
τις πληροφορίες και τα στοιχεία που
αναφέρονται σε αυτή.
Με την Αίτηση Αποζημίωσής του ο
ζημιωθείς υποχρεούται να δηλώσει
στην ασφαλιστική επιχείρηση, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του, προκειμένου να
διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη
υδρόγειος # απρίλιος 2012
επί των ζημιών αυτού. Εφόσον η
ασφαλιστική επιχείρηση κρίνει ότι
απαιτείται, διενεργεί πραγματογνωμοσύνη επί υλικών ζημιών εντός
15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη
στην Ελλάδα και εντός 25 ημερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο
εξωτερικό. Οι προθεσμίες αυτές
αρχίζουν από την ημερομηνία που
υποβάλλεται στην ασφαλιστική επιχείρηση η Αίτηση Αποζημίωσης του
ζημιωθέντος.
ασφαλιστική νομοθεσία (γενικοί και
ΙΙΙ. Αφού ολοκληρωθεί η διαδι-
κάνουν συνοπτική μνεία του περιε-
κασία διακανονισμού της ζημιάς η
ασφαλιστική επιχείρηση συντάσσει
προσφορά αποζημίωσης, η οποία
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον
το ακριβές προσφερόμενο ποσό
αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα
πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, τον
χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του
ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημιάς.
Ο χρόνος πληρωμής που αναφέρει η προσφορά αποζημίωσης δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δέκα
ημέρες από την προσφορά. Αν
συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί
να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη
συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής
συμφωνίας των μερών.
χομένου της απόφασης στο ασφα-
ειδικοί όροι, έντυπα εναντίωσης) και
έντυπο δήλωσης τροχαίου ατυχήματος και έντυπο αίτησης αποζημίωσης.
Για την παράδοση με το ασφαλιστήριο όλων πλέον των παραδιδόμενων εντύπων απαιτείται απόδειξη
παραλαβής από τον ασφαλισμένο.
ΙΙ. Ομοίως με την παράγραφο 2
του ιδίου άρθρου υποχρεούνται
οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις να
λιστήριο.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό
ότι πρόκειται για εξόχως σοβαρή
νομοθετική παρέμβαση με σκοπό
την προστασία του ασφαλισμένου
ή του ζημιωθέντος προσώπου.
Με την απόφαση αυτή, η Εποπτική
Αρχή έχει τη δυνατότητα, μέσω των
τηρούμενων και αποστελλόμενων
αρχείων, να ελέγχει την όλη διαδικασία διακανονισμού των ζημιών
αστικής ευθύνης, ιδιαίτερα όσον
αφορά τον χρόνο περαίωσης, τα
ποσά που προσφέρονται και το
σύνολο των αποφάσεων κατά της
εταιρείας.
Η Υδρόγειος, χρόνια τώρα
πρωτοπόρος στην τάχιστη
Γ. Πληροφόρηση
Ασφαλισμένου
διεκπεραίωση, το δίκαιο
Ι. Με το άρθρο 13 παρ. 1 της από-
δικαιούχου, καλωσορίζει την
φασης υποχρεούνται οι εταιρείες
να παραδίδουν στον ασφαλισμένο
μαζί με το ασφαλιστήριο, πέραν των
άλλων εντύπων που προβλέπει η
απόφαση με την εφαρμογή
διακανονισμό των ζημιών και
την άμεση αποζημίωση κάθε
της οποίας πιστοποιείται και
επισήμως η συνέπεια, η αξιοπιστία
και φερεγγυότητά της.
15
Παρουσίαση
Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικίας
από την Υδρόγειο
Το σπίτι σας αποτελεί μία πολύτιμη επένδυση. Η προσωπική και οικογενειακή σας ευτυχία, οι στιγμές
και οι αξίες που δίνουν νόημα στη ζωή, όλα είναι συνδεδεμένα με αυτό… Και όλα είναι ανεκτίμητα!
Η Υδρόγειος σας προσφέρει μία σειρά σύγχρονων, ευέλικτων και ιδιαίτερα προσιτών προγραμμάτων
ασφάλισης κατοικίας, για να αισθάνεστε ήσυχοι ότι τίποτε δεν πρόκειται να την απειλήσει!
Τρείς ολοκληρωμένες προτάσεις, σχεδιασμένες να
ανταποκρίνονται απολύτως
στις ανάγκες σας:
BASICHOME: Για όσους επιθυμούν την πλέον οικονομική αλλά
ουσιαστική προστασία της κατοικίας
τους. Περιλαμβάνει και την παροχή
εξαμηνιαίου επιδόματος για την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας.
SAFEHOME: Το απόλυτα ασφαλές
σπίτι από την Υδρόγειο! Παρέχει
διευρυμένη κάλυψη για κάθε είδους
ζημιές σε κτίριο και περιεχόμενο,
προστασία ευθύνης έναντι τρίτων
και έχει ενσωματωμένη την κάλυψη
σεισμού.
MEGAHOME: Η πλέον ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης της κατοικίας σας! Προστασία από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο μαζί με χρήσιμες
καλύψεις δαπανών (μετακόμισης,
απώλειας ενοικίων, κ.α.) που προσθέτουν αξία στην ασφάλισή σας!
Καθένα από τα προγράμματά μας εξασφαλίζει:
z Την πληρέστερη στην κατηγορία
του κάλυψη με το πλέον ανταγω-
νιστικό ασφάλιστρο.
z Αποζημίωση σε αξία αντικατά
στασης καινούριου για ζημιές σε
κτίριο – περιεχόμενο.
z Μέγιστη ευελιξία - μπορείτε να
επιλέξετε επιπλέον προαιρετικές
καλύψεις καθώς και αυξημένα
όρια κάλυψης, ενδυναμώνοντας
την προστασία της κατοικίας σας.
Επιπλέον:
Τα προγράμματα SAFEHOME &
MEGAHOME προσφέρονται και
χωρίς απαλλαγές, διασφαλίζοντας
ότι, με μία ελάχιστη προσαύξηση
στο ασφάλιστρό σας, αποζημιώνεστε εξολοκλήρου, από το πρώτο
ευρώ, για ό,τι και αν συμβεί!
Και εγώ που έχω
στεγαστικό δάνειο;
Τα προγράμματά μας BASICHOME
και SAFEHOME αποτελούν τις
πλέον ανταγωνιστικές προτάσεις
και περιέχουν τις συνήθως απαιτούμενες από τις τράπεζες καλύψεις των
στεγαστικών δανείων παρέχοντας
επιπλέον καλύψεις για μεγαλύτερη
προστασία της περιουσίας σας.
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
16Παρουσίαση
Οι καλύψεις των προγραμμάτων μας: PΒασική Κάλυψη P Προαιρετική Κάλυψη
Πυρκαγιά (και από Δάσος / Θάμνους) – Κεραυνός – Ζημιές Πυρόσβεσης
Ευρεία Έκρηξη
Καπνός
Τρομοκρατικές Ενέργειες – Κακόβουλες Βλάβες
Στάσεις – Απεργίες – Πολιτικές Ταραχές
Πρόσκρουση Οχήματος – Πτώση Αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Ζημιές από Διάρρηξη στο κτίριο – έως €1.800
Ασφάλιση σε Αξία Αντικατάστασης με Καινούριο
Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση - έως € 500 μηνιαίως, για 6 μήνες
BASICHOME
SAFEHOME
MEGAΗOME
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
-
-
P
P
P
P
* Βραχυκύκλωμα - έως € 1.500
-
* Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
-
* Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης
-
P
P
P
P
* Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
-
P
P
* Θραύση Υαλοπινάκων - Τζαμιών –Καθρεπτών - έως € 1.000 ανά γεγονός και € 1.500 ετησίως
-
P
P
** Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία
-
P
P
Αστική Ευθύνη προς Τρίτους συνεπεία Πυρκαγιάς - έως 50% του ασφ. κεφαλαίου με ανώτατο
όριο ευθύνης € 50.000 ανά γεγονός και ετησίως
-
P
P
Έξοδα Κατεδάφισης και Αποκομιδής Ερειπίων - έως 5% του ασφ. κεφαλαίου κτιρίου και
περιεχομένου με ανώτατο όριο € 3.000 ανά γεγονός και ετησίως
-
P
P
Προστασία Υπασφάλισης – έως 10%
-
P
P
Αστική Ευθύνη έναντι Ιδιοκτήτη από Πυρκαγιά - έως 50% του ασφαλισμένου κεφαλαίου
περιεχομένου
-
-
P
Έξοδα Προσωρινής Μεταστέγασης - Μετακόμισης - έως € 700 ανά γεγονός και ετησίως
-
-
P
Έξοδα Διαμονής σε Ξενοδοχείο - έως € 1.500 ανά γεγονός και ετησίως
-
-
Ασφάλιση Περιεχομένου σε προσωρινή διεύθυνση
-
-
Απώλεια Ενοικίων - έως 10% του ασφαλισμένου κεφαλαίου κτιρίου
-
-
Επέκταση Κάλυψης σε αντικείμενα εκτός οικίας - έως € 1.500
-
-
P
P
P
P
Σεισμός
* Προσφέρονται με απαλλαγές ή χωρίς απαλλαγές ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε
**Ισχύει απαλλαγή μόνο για τις εξοχικές κατοικίες
υδρόγειος # απρίλιος 2012
17
Παρουσίαση
Ασφάλιστρα
Τα παραδείγματα τιμολόγησης αφορούν κατοικία κατασκευής μετά το 1995 με ασφαλιζόμενη αξία κτιρίου €100.000 & περιεχομένου €35.000
BASICHOME (με κάλυψη σεισμού*)
Ασφάλιστρο ανά € 1.000 ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κτίριο
Περιεχόμενο
€ 1,60
€ 2,10
Παράδειγμα Τιμολόγησης
€ 100.000 Χ 1,60 ‰
€ 35.000 Χ 2,10 ‰
Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα
€ 160
€ 73,5
€ 233,5
SAFEHOME – ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ενσωματωμένη κάλυψη σεισμού)
Ασφάλιστρο ανά € 1.000 ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κτίριο
Περιεχόμενο
€ 1,70
€ 2,40
Παράδειγμα Τιμολόγησης
€ 100.000 Χ 1,70 ‰
€ 35.000 Χ 2,40 ‰
Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα
€ 170
€ 84
€ 254
SAFEΗΟΜΕ – ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (ενσωματωμένη κάλυψη σεισμού)
Ασφάλιστρο ανά € 1.000 ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κτίριο
Περιεχόμενο
€ 1,85
€ 2,60
Παράδειγμα Τιμολόγησης
€ 100.000 Χ 1,85 ‰
€ 35.000 Χ 2,60 ‰
Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα
€ 185
€ 91
€ 276
MEGAHOME – ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (με κάλυψη σεισμού*)
Ασφάλιστρο ανά € 1.000 ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κτίριο
Περιεχόμενο
€ 1,85
€ 2,60
Παράδειγμα Τιμολόγησης
€ 100.000 Χ 1,85 ‰
€ 35.000 Χ 2,60 ‰
Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα
€ 185
€ 91
€ 276
MEGAHOME – ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ (με κάλυψη σεισμού*)
Ασφάλιστρο ανά € 1.000 ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κτίριο
Περιεχόμενο
€ 2,00
€ 2,90
Παράδειγμα Τιμολόγησης
€ 100.000 Χ 2,00 ‰
€ 35.000 Χ 2,90 ‰
Ολικά Ετήσια Ασφάλιστρα
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΣΕΙΣΜΟΥ (ΚΤΙΡΙΟ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ)
* προαιρετική κάλυψη στα BASICHOME & MEGAHOME)
€ 200
€ 101,5
€ 301,5
Έτος κατασκευής μετά το 1995
Έτος κατασκευής 1960 - 1994
€ 1,10
€ 1,25
Απαλλαγές
Βραχυκύκλωμα
€ 150 για κάθε ζημιά
Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα
10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 700 για κάθε ζημιά
Χιόνι – Παγετός – Χαλάζι
10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 700 για κάθε ζημιά
Ρήξη Σωληνώσεων – Εγκαταστάσεων Θέρμανσης, Ύδρευσης, Κλιματισμού, Αποχέτευσης
10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 700 για κάθε ζημιά
Θραύση Υαλοπινάκων – Τζαμιών - Καθρεπτών
€ 150 για κάθε ζημιά
Κλοπή από Διάρρηξη / Ληστεία (μόνο για εξοχικές κατοικίες)
10% επί του ποσού της ζημιάς με ελάχιστο όριο € 600 για κάθε ζημιά
Σεισμός
2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
18Παρουσίαση
Κλάδος Οχημάτων
Νέα ορθολογικότερη τιμολόγηση και νέες καλύψεις
ενισχύουν την πρόταση αξίας προς τους συνεργάτες
και ασφαλισμένους μας
Ένα αναπροσαρμοσμένο τιμολόγιο που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευνοϊκότερη τιμολόγηση
στον Κλάδο Οχημάτων αλλά και επιβραβεύει τους ασφαλισμένους της με καλή οδηγική
συμπεριφορά παρουσίασε η Υδρόγειος το Μάρτιο του 2012. Επιπλέον, η εταιρεία εμπλούτισε
τα ασφαλιστικά της προγράμματα με νέες πρωτοποριακές καλύψεις.
Βασικοί άξονες
του νέου τιμολογίου
Κλάδου Οχημάτων
z
Στο νέο τιμολόγιο εφαρμόζεται
τιμολόγηση με βάση τον
ταχυδρομικό κωδικό της περιοχής
που έχει έδρα το ασφαλιζόμενο
όχημα, μετά και από την εξέταση
στατιστικών στοιχείων νομών
και περιοχών της τελευταίας
τριετίας. Σύμφωνα με αυτά,
συνολικά 23 Νομοί και 147
περιοχές που παρουσιάζουν
καλά αποτελέσματα ζημιών
εντάσσονται σε ευνοϊκότερες
τιμολογιακές ζώνες.
z
Εφαρμόζεται μειωμένο
ασφάλιστρο, σε όλη την
ελληνική επικράτεια στις χρήσεις
Μοτοποδηλάτων, Μοτοσυκλετών,
Γεωργικών Ελκυστήρων και
Φορτηγών ΔΧ. Οι μειώσεις
υδρόγειος # απρίλιος 2012
κυμαίνονται μεσοσταθμικά από
8-16%.
z
Επιπλέον η Υδρόγειος προχωρά
στην επιβράβευση των
ασφαλισμένων της με καλή
οδηγική συμπεριφορά (χωρίς
καμία ζημιά για χρονικό διάστημα
άνω των 5 ετών) με την ένταξή τους σε κατηγορία Bonus/
Malus 1, παρέχοντας επιπλέον
έκπτωση.
Νέα κάλυψη:
Επείγουσα
Αερομεταφορά
σε περίπτωση
τροχαίου ατυχήματος
Μια νέα πολύτιμη υπηρεσία στη
διάθεση των ασφαλισμένων μας σε
όλη την Ελλάδα!
Καλύπτεται ο ασφαλισμένος ή /
και ο οδηγός του ασφαλισμένου
οχήματος για κάθε περίπτωση
τραυματισμού από τροχαίο
ατύχημα, για την οποία απαιτείται
νοσοκομειακή αντιμετώπιση που
δεν μπορεί να παρασχεθεί σε
υγειονομική μονάδα της περιοχής
του ατυχήματος.
Η διακομιδή γίνεται, συνοδεία
γιατρού, με αεροπλάνο ή
ελικόπτερο. Η επιλογή του μέσου
μεταφοράς γίνεται με γνώμονα
την ταχύτερη και ασφαλέστερη
μεταφορά του ασθενή σε κατάλληλη
για την περίθαλψή του νοσηλευτική
μονάδα εντός της Ελληνικής
επικράτειας.
Η κάλυψη παρέχεται, εντελώς
δωρεάν, σε σύνολο 350.000
ασφαλισμένων της Υδρογείου
που διαθέτουν ασφαλιστήρια
συμβόλαια οχημάτων (επιβατικών
και αγροτικών φορτηγών)
καθώς και μοτοποδηλάτων και
μοτοσυκλετών.
19
Παρουσίαση
Νέα κάλυψη:
Αυτοκίνητο
Αντικατάστασης
σε περίπτωση
τροχαίου ατυχήματος
Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος
στο οποίο εμπλέκεται όχημα
που ασφαλίζεται για ίδιες ζημιές (μικτή ασφάλιση) και εφόσον ο
χρόνος επισκευής του αυτοκινήτου
υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες
ημέρες, παρέχεται αυτοκίνητο
αντικατάστασης, κυβισμού έως
1400cc, για χρονικό διάστημα έως
και την αποκατάσταση των ζημιών,
με μέγιστο τις 15 ημέρες.
Η κάλυψη αυτή παρέχεται και προαιρετικά σε όλα τα επιβατικά ΙΧ
με πρόσθετο ετήσιο ασφάλιστρο, αλλά και σε συνδυασμό με τα
προγράμματα AUTO EXTRA & AUTO
EXTRA PLUS, ακολουθώντας την
έκπτωση του αντίστοιχου πακέτου.
Επιπλέον υπενθυμίζουμε
ότι Υδρόγειος προσφέρει
και την κάλυψη αυτοκινήτου
αντικατάστασης σε περίπτωση
φωτιάς, ολικής και μερικής
κλοπής παρέχοντας αυτοκίνητο
αντικατάστασης, κυβισμού έως
1400cc.
Η κάλυψη παρέχεται με νέο
μέγιστο χρονικό διάστημα
παροχής του οχήματος
αντικατάστασης τις 30 (από
15) ημέρες για τις περιπτώσεις
πυρκαγιάς και μερικής κλοπής.
Για την περίπτωση ολικής κλοπής το
μέγιστο χρονικό διάστημα της παροχής
παραμένει στις 90 ημέρες.
Επείγουσα Αερομεταφορά /
Αντικατάσταση Οχήματος:
210 9601387
24ωρη ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή
7 ημέρες την εβδομάδα,
365 μέρες το χρόνο.
Καλέστε σε κάθε περίπτωση ανάγκης.
Οι καλύψεις προσφέρονται
σε συνεργασία με την
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
20Νέα & εκδηλώσεις
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Διοικητικού Προσωπικού
Αθήνα, Ble – 10 / 2 / 2012
Θεσσαλονίκη, Shark Bar Restaurant - 1/3/2012
υδρόγειος # απρίλιος 2012
21
Νέα & εκδηλώσεις
Συνέδριο Ασφαλιστικών Συνεργατών Αττικής και Νήσων Ξενοδοχείο Metropolitan – 20 / 2 / 2012
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
22Νέα & εκδηλώσεις
Ημερίδες και Συνέδρια για το δίκτυο της Υδρογείου σε Αθήνα και περιφέρεια
Σειρά εκδηλώσεων, με στόχο την αδιάλειπτη επαφή με το δίκτυο των
ασφαλιστικών της συνεργατών ανά την Ελλάδα, πραγματοποιεί και
φέτος η Υδρόγειος.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά τους τελευταίους μήνες του 2011,
πραγματοποιήθηκε σειρά ενημερωτικών ημερίδων / συναντήσεων
στελεχών της Διοίκησης της Υδρογείου – με επικεφαλής τον Πρόεδρο
& Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Αναστάσιο Κασκαρέλη - με ομάδες
ασφαλιστικών διαμεσολαβητών από τις περιοχές της Στερεάς
Ελλάδας και Πελοποννήσου. Στις ημερίδες, συζητήθηκαν επίκαιρα
θέματα που αφορούν τα νέα δεδομένα λειτουργίας των ασφαλιστικών
εταιρειών και διαμεσολαβητών, τις πωλήσεις και τον ανταγωνισμό που
διαμορφώνεται στην ασφαλιστική αγορά σήμερα.
Ακολούθησαν, από τον περασμένο Δεκέμβριο ως σήμερα, πέντε περιφερειακά συνέδρια στις περιοχές της Ηπείρου
(Ιωάννινα), Θεσσαλίας (Καλαμπάκα), Αττικής και Νήσων (Αθήνα), Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) και Πελοποννήσου (Ναύπλιο).
Σύσσωμη οι διοικητική ομάδα της Υδρογείου έδωσε το παρόν στις εκδηλώσεις: Το στίγμα της στρατηγικής και φιλοσοφίας
της εταιρείας συνόψισε στην παρουσίασή του, ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης, ενώ
ο Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, κ. Παύλος Κασκαρέλης, ανέλυσε διεξοδικά τις σημαντικότερες αλλαγές που
συντελούνται στην εσωτερική οργάνωση των ασφαλιστικών εταιρειών, στο πλαίσιο και των γραμμών που χαράσσονται από
την Τράπεζα της Ελλάδος. Στη δυναμική πορεία της εταιρείας και τις οικονομικές της επιδόσεις αναφέρθηκε ο Οικονομικός
& Διοικητικός Διευθυντής, κ. Λουκάς Κορομπίλης ενώ ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος,
κ. Γιάννης Σουρλής, παρουσίασε τις νέες διαδικασίες που αφορούν στο διακανονισμό των ζημιών και τις αποζημιώσεις.
Ακολούθησε, και στα δύο συνέδρια, διατύπωση απόψεων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές πάνω σε θέματα
άμεσου ενδιαφέροντός τους και σχετική συζήτηση.
Τα συνέδρια και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις της Υδρογείου για το δίκτυο των συνεργατών της συνεχίζονται καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου.
Επιτυχόντες Διαγωνισμού Κλάδων Εκτός Οχημάτων 2011
Αγγελή Κωνσταντίνα
Αρβανιτίδης Μ. & ΣΙΑ ΕΕ
Δουβαλέτας Θ. & ΣΙΑ ΕΕ
Θεοδοσιάδης Πέτρος
Infotrust Μεσίτες ΑΕ
Καρούσος Άγγελος & ΣΙΑ ΕΕ
Κατσαρού Πηνελόπη
Μαρίνης Αναστάσιος &
Υιού Ασφάλειες ΕΕ
Μπάχας Μαρίνος
υδρόγειος # απρίλιος 2012
Μιχαλακέλλης Μιχαήλ
Μπιτσάκος Κυριάκος
Πετρόπουλος Παναγιώτης
Spectrum ΕΠΕ
Σχήμα ΑΕ
Οι επιτυχόντες ταξίδεψαν με την
Υδρόγειο στο Άμστερνταμ το Μάρτιο
του 2012
23
Νέα & εκδηλώσεις
Νέα Διεύθυνση Διαχείρισης
Κινδύνων & Αναλογιστικής
Η Υδρόγειος,
ανταποκρινόμενη με δυναμισμό
στο νέο πλαίσιο
λειτουργίας των
ασφαλιστικών
εταιρειών, ενδυνάμωσε τη διοικητική
της ομάδα με τη δημιουργία μίας νέας
Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων
& Αναλογιστικής.
Επικεφαλής της Διεύθυνσης
αναλαμβάνει ο κ. Αθανάσιος
Αγγελόπουλος. Ο κ. Αγγελόπουλος
είναι Αναλογιστής, με μεταπτυχιακές σπουδές αναλογιστικής (MSc
Actuarial Management, Πανεπιστήμιο
City του Λονδίνου) και σχετική εμπειρία 13 χρόνων στην ασφαλιστική
αγορά. Στο παρελθόν, έχει, μεταξύ
άλλων, εργαστεί σε διευθύνσεις αναλογιστικής και διαχείρισης κινδύνων
σε πολυεθνικές ασφαλιστικές εταιρείες της Αγγλίας ενώ, τα τελευταία έξι
χρόνια, ήταν υπεύθυνος του τμήματος
ασφαλιστικών εταιρειών μεγάλης συμβουλευτικής εταιρείας στην Ελλάδα.
Η νέα Διεύθυνση στελεχώνεται επίσης από την κα Σταυρούλα Πασχαλίδου, απόφοιτο του Πανεπιστημίου
Πειραιά, με μεταπτυχιακές σπουδές
στην Αναλογιστική και τη Διαχείριση
Κινδύνων.
Νέο Τμήμα IT Support για τους
ασφαλιστικούς μας συνεργάτες
Για άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα
ή ερώτημα που αφορά την εφαρμογή
Ydrogios Online αλλά και όλες τις ηλεκτρονικές εφαρμογές και μηχανογραφικές υπηρεσίες της εταιρείας μας:
Στείλτε μας email
στο [email protected]
Υδρόγειος Κύπρου – Νέο πρόγραμμα
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης «Ίασις»
Ένα νέο πρωτοποριακό ασφαλιστικό
πρόγραμμα υγείας παρουσίασε
στην κυπριακή ασφαλιστική αγορά η
Υδρόγειος Κύπρου. Το πρόγραμμα
Ίασις διατίθεται σε τέσσερα εναλλακτικά
σχέδια –Silver, Gold, Platinum, Worldwide- καθώς και σε ειδικό πακέτο για
φοιτητές ενώ συνδυάζει σειρά καινοτόμων καλύψεων και παροχών όπως:
Κάλυψη από 100.000 μέχρι και 2.000.000 ευρώ. Κάλυψη σε Κύπρο – Ε.Ε.
– Ισραήλ ή παγκόσμια. Ενδονοσοκομειακή - Εξωνοσοκομειακή Κάλυψη.
Μεταμόσχευση οργάνων, επανορθωτική χειρουργική, προεγχειρητικά και
μετεγχειρητικά έξοδα, έξοδα κέντρων αποκατάστασης, φυσιοθεραπεία, επείγουσα αερομεταφορά, παγκόσμια ταξιδιωτική βοήθεια, κ.α.
«Το Ίασις είναι σήμερα το καλύτερο σχέδιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
που διαθέτει η κυπριακή ασφαλιστική βιομηχανία και είμαι βέβαιος ότι ο
επαγγελματισμός και η εμπειρία των συνεργατών μας καθώς και η συνέπεια
και άμεση εξυπηρέτηση που προσφέρουμε προς τους ασφαλισμένους μας,
θα κάνουν τον Κύπριο καταναλωτή να το αγκαλιάσει και να το εμπιστευθεί»,
δήλωσε σχετικά ο κ. Νάκης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της Υδρογείου
Κύπρου.
«Είναι Στιγμές» ….στην Υδρόγειο
Τα κεντρικά γραφεία της Υδρογείου στη
Λεωφόρο Συγγρού φιλοξενούν, εδώ
και μερικούς μήνες, μερικούς από τους
πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της ελληνικής
τηλεόρασης…
Σταύρος Ζαλμάς, Μπέσυ Μάλφα, Μαριλίτα
Λαμπροπούλου, Κώστας Αρζόγλου είναι
ορισμένα μόνο από τα διάσημα ονόματα των
πρωταγωνιστών της δημοφιλούς σειράς του ΑΝΤ1 «Είναι Στιγμές» που εδώ και
κάποιο καιρό κυκλοφορούν ανάμεσά μας! Η διεύθυνση παραγωγής της σειράς, τη
σκηνοθεσία της οποίας επιμελούνται, μεταξύ άλλων, οι Στράτος Μαρκίδης και Γιάννης
Βασιλειάδης, έχει επιλέξει την Υδρόγειο για τα γυρίσματα που αφορούν στα γραφεία
και τους χώρους της ιδιωτικής κλινικής που, σύμφωνα με το σενάριο, διευθύνει
ο μεγαλογιατρός Πέτρος Κροντηράς (Σταύρος Ζαλμάς). Η σειρά προβάλλεται
καθημερινά από τον ΑΝΤ1. Περισσότερα….στους δέκτες σας!
υδρόγειος # ασφαλής δύναμη!
24Επείγουσα Αεροµεταφορά
σε περίπτωση τροχαίου
για τουσ ασφαλισµένουσ µασ
Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκησ
7ο χλµ. Θεσσαλονίκησ – Νέων Μουδανιών, 570 01 Πυλαία Θεσσαλονίκησ
Τ: (+30) 2310 497900 Φ: (+30) 2310 487110
[email protected]
Υποκατάστηµα Πάτρασ
Αγίου Ανδρέου 185, 262 22 Πάτρα
Τ: (+30) 2610 340555, 337333 Φ: (+30) 2610 324300
[email protected]
Υποκατάστηµα Ιωαννίνων
Δωδώνησ 141, 453 32 Ιωάννινα
Τ: (+30) 26510 40800 Φ: (+30) 26510 40484
[email protected]
Γραφείο Δράµασ
Κ. Βάρναλη 4, 661 00 Δράµα
Τ: (+30) 25210 35291 Φ: (+30) 25210 46793
[email protected]
Υποκατάστηµα Τρικάλων
Αµαλίασ 32, 42 100, Τρίκαλα
Τ: (+30) 24310 75651, 35675 Φ: (+30) 24310 75642
[email protected]
Γραφείο Κατερίνησ
25ησ Μαρτίου 1, 601 00 Κατερίνη
Τ: (+30) 23510 37556 Φ: (+30) 23510 46331
[email protected]
Υποκατάστηµα Λάρισασ
Ηρώων Πολυτεχνείου 113 -115, 412 23 Λάρισα
Τ: (+30) 2410 234762 - 3 Φ: (+30) 2410 236183
[email protected]
Γραφείο Καλαµάτασ
Ψαρρών 16, 241 00 Καλαµάτα
Τ: (+30) 27210 95600 Φ: (+30) 27210 95600
[email protected]
Υποκατάστηµα Κορίνθου
Εθνικήσ Αντιστάσεωσ 38, 201 00 Κόρινθοσ
Τ: (+30) 27410 81493 Φ: (+30) 27410 20272
[email protected]
Γραφείο Ασωπού
Ασωπόσ Λακωνίασ, 230 56
Τ: (+30) 27320 82800 Φ: (+30) 27320 82800
[email protected]
Υποκατάστηµα Τρίπολησ
Ναυπλίου 57, 221 00 Τρίπολη
Τ: (+30) 2710 234750, 227110 Φ: (+30) 2710 221313, 234727
[email protected]
Υδρόγειοσ Κύπρου - Κεντρικά Γραφεία
Ydrogios House, Μεδούσησ 2, 6059 Λάρνακα
Τ: (+357) 24 200800 Φ (+357) 24 828299
[email protected], www.ydrogios.com.cy
υδρόγειος # απρίλιος 2012
Υδρόγειοσ - Κεντρικά Γραφεία / Έδρα
Λεωφ. Συγγρού 254 -258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα
Τ: (+30) 210 9477200 Φ: (+30) 210 9590078
[email protected], www.ydrogios.gr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
34
File Size
1 978 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content