ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Α.
ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Α.1.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
2
3
4
5
6
Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος
(Βραχυπρόθεσμα-Μακροπρόθεσμα)
Έξοδα αξιολόγησης/έγκρισης επιχειρηματικών
Χρηματοδοτήσεων:
· Βραχυπρόθεσμα δάνεια (3m - 36m)
· Μέσο-μακροπρόθεσμα δάνεια (> 36m)
Έξοδα διαχείρισης ορίων (πιστώσεων) (*)
· Ετήσιας ανανέωσης ορίων,
υπερανάληψης (overdraft)
· Τροποποίησης ορίου ή όρων του
· Εφάπαξ υπέρβασης πιστοδοτικών ορίων position - Υποσχετικών
Έξοδα επαναξιολόγησης λογαριασμών
επιχειρηματικών δανείων (Μεσομακροπρόθεσμα)
Έξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης
υφιστάμενου μακροπρόθεσμου δανείου
(κατόπιν αίτησης πελάτη)
Έξοδα διαχείρισης ενεχύρων:
· Μεταχρονολογημένων Επιταγών (ανά
τεμάχιο)
· Συναλλαγματικών (ανά τεμάχιο)
· Επιστροφής, ανάκλησης, απλήρωτης
επιταγής ή συναλ/κής
· Επαναγοράς ή αντικατάστασης
ακάλυπτης επιταγής ή συναλ/κής
· Χρεωγράφων (μετοχών, Ομολόγων κλπ)
· Εμπορευμάτων βάσει τίτλων
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
50,00
Πάγιο
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εισπράττεται αρχικά με την αίτηση, προκειμένου να
εξεταστεί (ανεξάρτητα από έγκριση ή απόρριψη).
5‰
100,00
1.000,00
8‰
100,00
2.000,00
3‰
100,00
1.000,00
Υπολογίζονται επί του ορίου και χρεώνονται την 30/06 ή
την 31/12 κάθε έτους (με τη χρέωση των τόκων)
2‰
100,00
500,00
Υπολογίζονται επί του ορίου και εισπράττονται εφάπαξ με
την έγκριση της τροποποίησης
1‰
50,00
300,00
Υπολογίζεται επί του ορίου και εισπράττεται άμεσα με την
υλοποίηση υπέρβασης - position
50,00
πάγιο
Το ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την πρώτη
εκταμίευση.
πάγιο
2‰
50,00
300,00
Υπολογίζεται επί του υπολοίπου Δανείου και εισπράττονται
εφάπαξ ανά τροποποίηση
8‰
10,00
-
Επιπλέον εισπράττονται έξοδα χαρτοσήμου
1%
20,00
-
Επιπλέον εισπράττονται έξοδα χαρτοσήμου
Πάγιο
20,00
Πάγιο ανά τεμάχιο
Πάγιο
10,00
Πάγιο ανά τεμάχιο
Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Επιπλέον
εισπράττονται έξοδα καταχώρησης ενεχύρου στο ΣΑΤ
(υπέρ ΕΧΑΕ)
3%
60,00
-
5‰
100,00
500,00
Εισπράττονται κατά την εκταμίευση.
7
Εκχώρηση γεγεννημένων απαιτήσεων
5‰
100,00
500,00
Εισπράττονται κατά την εκταμίευση. Επιπλέον
εισπράττονται έξοδα επίδοσης.
8
Έξοδα χορήγησης επιστολής δανειοδότησης
(πρόθεσης, έγκρισης, κ.ά.) προς επιτροπές
αξιολόγησης κλπ
2‰
150,00
500,00
Εισπράττονται εφάπαξ ανά επιστολή
9
Χορήγηση επιστολής πιστοληπτικής ικανότητας
(ισχύει για υφιστάμενες σχέσεις)
2‰
50,00
300,00
Εισπράττονται εφάπαξ ανά επιστολή (προηγείται έγκριση
από το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Εργασιών)
(*) Τα έξοδα δεν ισχύουν για : α) Πιστουχους σε εμπλοκές και β) Λογαριασμούς που δεν εκτοκίζονται.
ΙΔΙΩΤΩΝ
Α.2.
1
2
3
4
5
6
Εφάπαξ δαπάνη εξέτασης αιτήματος
(Στεγαστικά-Επισκευαστικά-Καταναλωτικά)
Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης στεγαστικώνεπισκευαστικών δανείων
Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης προσωπικώνκαταναλωτικών δανείων (χωρίς εμπράγματες
εξασφαλίσεις)
Έξοδα αξιολόγησης/διαχείρισης προσωπικώνκαταναλωτικών δανείων (Με εμπράγματες
εξασφαλίσεις)
Ετήσια συνδρομή υπερανάληψης
λογαριασμών μισθοδοσίας
Εξοδα τροποποίησης όρων σύμβασης
υφιστάμενων Δανείων ιδιωτών (κατόπιν αίτησης
πελάτη)
Εισπράττεται αρχικά με την αίτηση, προκειμένου να
εξεταστεί (ανεξάρτητα από έγκριση ή απόρριψη).
50,00
πάγιο
3‰
200,00
600,00
Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την
πρώτη εκταμίευση.
1%
50,00
300,00
Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την
εκταμίευση.
8‰
200,00
-
Το συνολικό ποσό των εξόδων εισπράττεται κατά την
εκταμίευση.
πάγιο
20,00
-
Εισπράττονται ετησίως κατά την ανανέωση του ορίου
υπερανάληψης
2‰
50,00
200,00
Υπολογίζεται επί του υπολοίπου Δανείου και εισπράττονται
εφάπαξ ανά τροποποίηση
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ/ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ (ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ/ΕΜΠΛΟΚΕΣ)
Α.3.
Ανά δάνειο ή λογαριασμό χορήγησης
1
Έξοδα ρύθμισης οφειλών (επιχειρήσεων)
3‰
100,00
500,00
πάγιο
60,00
2
Έξοδα ρύθμισης οφειλών (ιδιωτών)
Πάγιο
Μεταφορά σύμβασης πιστοδότησης σε
Ανά Σύμβαση
3
εφάπαξ
100,00
οριστική καθυστέρηση
Έξοδα έκδοσης διαταγής πληρωμής κατα
Πραγματικά έξοδα
βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων
4
οφειλέτη
Έξοδα παράστασης δικηγόρου σε ανακοπή
Πραγματικά έξοδα
βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων
5
διαταγής πληρωμής
Έξοδα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης με
Πραγματικά έξοδα
βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων
6
βάση διαταγή πληρωμής
7
Συναινετική αναβολή πλειστηριασμού
8
Έξοδα δήλωσης αναγγελίας σε πλειστηριασμό
Πάγιο
150,00
βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων
Εισπράττεται προκαταβολικά πριν την συναίνεση
αναβολής.
Πραγματικά έξοδα
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΛΟΙΠΑ
Α.4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Μεταφορά σύμβασης πιστοδότησης σε άλλη
τράπεζα
Έξοδα λήψης πληροφοριών (σύστημα
Τειρεσίας)
Έξοδα μηχανικών
· Εκτίμησης ακινήτων
· Επανεκτίμησης ακινήτων
· Ελέγχου προϋπολογισμού
· Πιστοποίησης προόδου εργασιών
Έξοδα νομικού ελέγχου ακινήτου
Έξοδα επίδοσης
Έξοδα εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε
ακίνητο, γραμμάτιο προείσπραξης, αμοιβή
δικηγόρου, τέλη, έξοδα μεταγραφής
Έξοδα παράστασης ενώπιον μονομελούς
πρωτοδικείου για λήψη απόφασης συναινετικής
Προσημείωσης ή Υποθήκης
Εξάλειψη Προσημείωσης - Υποθήκης
Έξοδα τροπής προσημείωσης σε υποθήκη
πάγιο
300,00
-
Ανά Σύμβαση
πάγιο
20,00
-
ανά πληροφορία
βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών
βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών
βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών
βλ. Τιμολόγιο Μηχανικών
60,00
Εφάπαξ
Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ
Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ
Τα πραγματικά καταβαλλόμενα στους
συνεργαζόμενους δικαστικούς επιμελητές
Επιπλέον στα ποσά χρεώνεται ΦΠΑ
Τιμολόγιο Δικηγόρων-ΥποθηκοφυλακείουΚτηματολογίου
βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων
βλ. Τιμολόγιο Δικηγόρων
Πραγματικά έξοδα
200,00
100,00
Πάγιο
Πάγιο
Ανά κτηματολογική μερίδα.
Σημείωση: Σε περίπτωση μετάβασης δικηγόρου/μηχανικού εκτός έδρας χρεώνονται επιπλέον έξοδα μετακίνησης 0,18 €/km.
Β.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Β.1.
Ε/Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
2
3
Ε/Ε Α' Κατηγορίας
· Συμμετοχής σε διαγωνισμό
Ε/Ε Β' Κατηγορίας
· Καλής εκτέλεσης συμβάσεων
· Πληρωμής δασμών & φόρων
· Καλής Λειτουργίας
· Προς ΕΟΤ
Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εσωτερικού)
· Λήψης προκαταβολής
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0,50%
20,00
-
Διάρκεια μέχρι 12 μήνες
Διάρκεια μέχρι 36 μήνες
0,75%
-
30,00
Διάρκεια μέχρι 6 μήνες
Διάρκεια μέχρι 36 μήνες
Διάρκεια μέχρι 60 μήνες
-
1,25%
· Ειδικής κατηγορίας
-
30,00
Εκδίδονται κατά περίπτωση με έγκριση από την αρμόδια
Διεύθυνση και τη Ν/Υ της Τράπεζας.
· Πληρωμής εμπορευμάτων
1
2
3
Διάρκεια μέχρι 12 μήνες
Ε/Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Β.2.
Ε/Ε Α' Κατηγορίας
· Συμμετοχής σε διαγωνισμό
Ε/Ε Β' Κατηγορίας
· Καλής εκτέλεσης συμβάσεων
· Αντικατάστασης κρατήσεων (δεκάτων)
Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εσωτερικού)
· Λήψης προκαταβολής
· Αντεγγύηση (προς ΤΣΜΕΔΕ ή Χ/Ο)
0,30%
20,00
-
Διάρκεια μέχρι 12 μήνες
0,50%
30,00
-
-
1,00%
30,00
-
-
Ε/Ε ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ
Β.3.
1
Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εξωτερικού)
· Πληρωμής εμπορευμάτων
1,25%
-
150,00
(εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ)
3
4
5
Διάρκεια μέχρι 12 μήνες (Η έκδοση γίνεται μέσω
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ)
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΕΞΟΔΑ Ε/Ε
Β.4.
1
2
-
Τροποποίηση όρων/παράταση/ανανέωση
Κατάπτωση
Έκδοση Ε/Ε βάσει ενεχυρίασης Ε/Ε άλλης
Τράπεζας ή Χ/Π.Ο.
Ταχυδρομικά έξοδα -Courier
· Εσωτερικού
· Εξωτερικού
Τηλεφωνικά/φωτοτυπικά έξοδα FAX/SWIFT
20,00
50,00
πάγιο
πάγιο
0,40%
πάγιο
πάγιο
πάγιο
Εισπράττονται εφάπαξ με τη δήλωση κατάπτωσης
-
60,00
6,00
10,00
15,00
Εισπράττονται επιπλέον της Προμήθειας
Εισπράττονται επιπλέον της Προμήθειας
Σημείωση
· Για έκδοση Ε/Ε με διασφάλιση «Ενεχυρίαση κατάθεσης», σε πελάτες με εξαιρετική συναλλακτική σχέση, υπάρχει δυνατότητα προνομιακότερης τιμολόγησης, μετά από εισήγηση του
Καταστήματος και έγκριση από το αρμόδιο εγκριτικό κλιμάκιο.
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Γ.
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Γ.1.
(Ταμιευτηρίου – Όψεως – Τρεχούμενοι)
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
Όριο ανάληψης μετρητών χωρίς
προειδοποίηση
Έξοδα χορήγησης στελέχους επιταγών για
λογαριαμσούς όψεως και τρεχούμενους
Έξοδα έκδοσης βιβλιαρίου λογαριασμού
ταμιευτηρίου
Έξοδα έκδοσης αντιγράφων κίνησης:
· Μέσω εναλλακτικών δικτύων
· Τακτικό εκ του νόμου οριζόμενο
(τριμηνιαίο)
· Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις εντός του
τρέχοντος έτους
· Έκτακτο στα γκισέ για κινήσεις
προγενέστερες του τρέχοντος έτους
Ετήσια συνδρομή υπερανάληψης
λογαριασμών μισθοδοσίας
Έξοδα απόδοσης καταθέσεως σε
κληρονόμους με γνωμάτευση νομικού
συμβούλου της τράπεζας
Έξοδα γνωμάτευσης καταστατικού /
πληρεξουσίου
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΟΡΙ
Ο/ΚΛΙΜΑΚΑ
πάγιο
-
-
-
-
-
πάγιο
0€
πάγιο
0€
2 € για 3 σελ. + 0,20 €
5 € για 3 σελ. + 0,20 €
Ποινή πρόωρης ανάληψης από προθεσμιακή
κατάθεση
4
2
0,20€ για κάθε επιλέον σελίδα
πάγιο
15 €
-
πάγιο
30 €
-
Το ποσό χρεώνεται εφάπαξ ανά κληρονόμο
πάγιο
25 €
-
2%
-
Μέχρι το
σύνολο των
τόκων
· Με μετρητά σε διαταγή του ιδίου/ΔΟΥ ή
Δημοσίου/Ασφαλιστικών Οργανισμών
Προμήθεια εξόφλησης τραπεζικών επιταγών
Τράπεζάς μας ή άλλης Τράπεζας με μετρητά
Προμήθεια αγοράς τραπεζικής επιταγής σε
πίστωση λογαριασμού πελάτη μας
Προμήθεια ακύρωσης τραπεζικής επιταγής
εκδόσεως μας
-
-
-
1‰
10 €
30 €
1‰
10 €
30 €
-
-
-
1‰
10 €
30 €
2‰
20 €
50 €
-
-
-
πάγιο
5€
-
Το ποσοστό υπολογίζεται επί του ποσού που
αναλαμβάνεται πρόωρα για χρονικό διάστημα από την
ανάληψη μέχρι την λήξη της.
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Ιδιωτικές)
Γ.4.
1
0,20€ για κάθε επιλέον σελίδα
ΕΠΙΤΑΓΕΣ (Τραπεζικές)
· Με χρέωση λογαριασμού σε διαταγή
ΔΟΥ ή Δημοσίου
· Με μετρητά σε διαταγή τρίτου
3
1 € για κάθε φύλλο
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Προμήθεια έκδοσης τραπεζικης επιταγής
· Με χρέωση καταθετικού λογαριασμού
πελάτη μας σε διαταγή του ιδίου
· Με χρέωση λογαριασμού πελάτη σε
διαταγή τρίτου
2
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Εισπράττονται ετησίως κατά την ανανέωση του ορίου
υπερανάληψης
Γ.3.
1
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
15.000 €
Γ.2.
1
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
Προμήθεια αγοράς επιταγής της τράπεζας μας
με μετρητά
Προμήθεια αγοράς επιταγής άλλης τραπεζας
σε πίστωση λογαριασμού
-
-
-
-
-
-
3
Έξοδα επιστροφής απλήρωτης επιταγής που
έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασμό
πάγιο
5€
-
χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο
4
Έξοδα επιστροφής απλήρωτης επιταγής προς
είσπραξη
πάγιο
5€
-
χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο
5
Έξοδα επαναγοράς ακάλυπτης επιταγής που
έχει πιστωθεί σε καταθετικό λογαριασμό
πάγιο
10 €
-
χρεώνονται στον λογαριασμό ανά τεμάχιο
-
-
-
πάγιο
20 €
-
ανά τεμάχιο
6
7
Έξοδα ακύρωσης επιταγής έκδοσης πελάτη
μας
Έξοδα ανάκλησης επιταγής έκδοσης πελάτη
μας
8
Έξοδα τηλεφωνικής ειδοποίησης για ακάλυπτη
επιταγή μεσω συστήματος συμψηφισμού
εφάπαξ
5€
-
χρεώνονται στον λογαριασμό ανά ειδοποίηση
9
Έξοδα σφράγισης ακάλυπτης επιταγής
έκδοσης πελάτη μας (εμφάνιση σε Ταμείο της
Τράπεζας)
πάγιο
20 €
-
Εισπράττονται άμεσα από τον εντολέα της σφράγισης
ανά τεμάχιο
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10
Έξοδα σφράγισης ακάλυπτης επιταγής
έκδοσης άλλης τράπεζας που επιστρέφεται
μέσω ΔΗΣΣΕ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2
3
4
5
6
7
8
9
11
20 €
-
Εισπράττονται άμεσα από τον εντολέα της σφράγισης
ανά τεμάχιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ VALEUR / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΞΙΑΣ
Γ.5.
1
πάγιο
Αναληψη μετρητών
· Από κατάστημα
· Από ΑΤΜ
Κατάθεση μετρητών σε λογαριασμό
· Ταμιευτήριο ή τρεχούμενο
· Όψεως έντοκος
· Όψεως άτοκος
Κατάθεση Ξ/Τ σε λογαριασμό € μέσω ταμείου
Μεταφορά σε λογαριασμό ιδίου ή τρίτου στην
τράπεζα
Πληρωμές πιστωτικών καρτών
Visa/Mastercard μέσω ταμείου
Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας
τραπεζικών επιταγων σε € που συρονται σε
άλλη τράπεζα εντός Ελλάδας
· Μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε. ή Γ.Σ.
Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας
ιδιωτικών επιταγων σε € που συρονται σε άλλη
τράπεζα εντός Ελλάδας
· Μέσω Δ.Η.Σ.Σ.Ε.
· Μέσω Γ.Σ. ίδιας πόλης
· Μέσω Γ.Σ. άλλης πόλης
Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας
τραπεζικών επιταγών και ιδιωτικών επιταγών
σε Ξ/Ν που σύρονται σε τράπεζα εντός
Ελλάδας
· ίδιας πόλης
· άλλης πόλης
Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας
τραπεζικών επιταγων και T/Cs σε Ξ/Ν που
σύρονται στη χώρα του νομίσματος
Κατάθεση σε λογαριασμό πελάτη μας
ιδιωτικών επιταγων σε Ξ/Ν που συρονται στη
χώρα του νομίσματος
ΤΟΚΟΦΟΡΙΑ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤ
Α
T
T
T
T
T+1
T
T+1
T
T
T
Τ+3
T
T
T
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
T+1
T+1
T+2
T+2
T+2
T+2
T+4
T+2
T+4
T+20
T+20
T+20
T+20
T+30
T+30
T+30
T+30
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΘΥΡΙΔΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ
Δ.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
ΠΑΓΙΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ενοίκιο θυρίδων αναλόγως μεγέθους:
2
· Μικρό
· Μεσαίο
· Μεγάλο
Εγγύηση θυρίδας ανεξαρτήτως μεγέθους
3
Εξοδα απώλειας κλειδιών θυρίδας
4
Έξοδα ανοίγματος θυρίδας θανόντος κατόχου
1
50,00
75,00
110,00
50,00
Τα πραγματικά έξοδα αποκατάστασης /
αντικατάστασης της κλειδαριάς
Επιστρέφεται με την παράδοση των κλειδιών
Τα πραγματικά νομικά έξοδα (γνωμάτευσης
κληρονομητηρίων κλπ)
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Ε.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Τα ποσά αναφέρονται σε ετήσιο ενοικιο και
επιβαρύνονται επιπλέον με Φ.Π.Α.
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
Προμήθεια διακανονισμού αξίας με φορτωτικά
έγγραφα
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
(εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ)
2
Ε/Ε Γ' Κατηγορίας (εξωτερικού)
· Πληρωμής εμπορευμάτων
1,00%
-
150 €
Διάρκεια μέχρι 12 μήνες
(εισπράττονται επιπλέον έξοδα Ταχυδρομικά, τηλεφωνικά, κλπ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
* Τυχόν προμήθειες και έξοδα ανταποκριτών εξωτερικού εισπράττονται επιπλέον των όσων προβλέπονται με το παρόν τιμολόγιο
ΕΝΕΓΓΥΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΣΤ.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
Ανοιγμα ενέγγυας πίστωσης
· Προμήθεια ανοίγματος
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
(εισπράττονται επιπλέον έξοδα Swift)
2
3
Προμήθεια εκτέλεσης ενέγγυας πιστωσης
Έξοδα τροποποίησης ενέγγυας πίστωσης
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
4
Προμήθεια βεβαίωσης ενέγγυας πίστωσης
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
5
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
7
Προμήθεια εγγύησης ενέγγυας πίστωσης
Προμήθεια εξόφλησης προθεσμιακής
πίστωσης
Προμήθεια ακύρωσης πίστωσης
8
Προμήθεια έκδοσης πίστωσης σε αναμονή
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
9
Προμήθεια πληρωμής πίστωσης σε αναμονή
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
6
10
11
Ταχυδρομικά έξοδα -Courier
· Εσωτερικού
· Εξωτερικού
Τηλεφωνικά/φωτοτυπικά έξοδα FAX/SWIFT
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
Τιμολόγιο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
πάγιο
6,00
πάγιο
πάγιο
10,00
15,00
Εισπράττονται επιπλέον της Προμήθειας
Εισπράττονται επιπλέον της Προμήθειας
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ζ.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Προμήθεια εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε
€ από/προς κατάστημα της τράπεζας με
μετρητά
ΠΟΣΟΣΤΟ/ΟΡΙ
Ο/ΚΛΙΜΑΚΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
2‰
5,00
30,00
Σε περίπτωση που με την εντολή μεταφοράς ζητείται η
επιστροφή δικαιολογητικών (συναλλαγματικές, αποδείξεις,
τιμολόγια) εισπράττονται επιπλέον ταχυδρομικά
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
e-Banking
3,00
1,50
4,00
3,00
6,00
4,00
από 12.500,01€
έως 30.000€
15,00
12,00
από 30.000,01€
έως 50.000€
30,00
15,00
από 50.000,01€
έως 100.000€
50,00
-
Για εμβάσματα μέσω e-Banking, θα λαμβάνεται
προηγούμενη έγκριση από Γεν. Δ/νση (τιμολόγησηεκτέλεση)
-
Για εμβάσματα μέσω e-Banking, θα λαμβάνεται
προηγούμενη έγκριση από Γεν. Δ/νση (τιμολόγησηεκτέλεση)
Για ποσά έως
1.000€
από 1.000,01€
έως 3.000€
από 3.000,01€
έως 12.500€
2
3
4
Εξοδα εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε €
από/προς άλλες τράπεζες του εσωτερικού με
αυτόματη πίστωση (STP – SEPA)
από
Διαπραγματεύ
100.000,01€ καί
σιμο
άνω
Για ποσά έως
6,00
1.000€
από 1.000,01€
8,00
έως 3.000€
από 3.000,01€
12,00
έως 12.500€
Έξοδα εντολής μεταφοράς κεφαλαίων σε €
(same day) από/προς άλλες Τράπεζες του
Εσωτερικού - Εξωτερικού με αυτόματη πίστωση
από 12.500,01€
(SIP - SEPA) TARGET
έως 50.000€
Εξοδα εισερχόμενων εμβασμάτων SHA/BEN σε
€ ή συνάλλαγμα από άλλες τράπεζες του
εσωτερικού ή του εξωτερικού σε πίστωση
λογαριασμού
-
30,00
-
από 50.000,01€
και άνω
50,00
-
πάγιο
2,00
2,00
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ DIAS – DEBIT
Η.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ΙΚΑ
Φόρος εισοδήματος Νομικών προσώπων, ΤΣΑΥ, ΟΑΕΕ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΟΦΕΙΛΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ & ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΤΕΡ.ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Χ.
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΤΕΛΟΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ/ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
Φ.Π.Α.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Ν.Π.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Φ.Π.
ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
14
ΚΕΑΟ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ)
ΠΑΓΙΑ ΕΝΤΟΛΗ
ΤΑΜΕΙΟ
E-BANKING
0,00
0,00
-
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-
0,00
0,00
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
Ε.Τ.Α.Ο.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τ.Ε.Α.Γ.Ε.
Τ.Σ.Α.Υ. ΕΙΣΦ. ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜ.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
-
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,10 €
0,10 €
1
2
3
4
5
6
7
8
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
COSMOTE
CYTA HELLAS
FORTHNET
HELLASFON NETWORKS
MULTICHOICE HELLAS
ON TELECOMS
VIVODI
Ο.Τ.Ε. - ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
-
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
9
Ο.Τ.Ε. - ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,50
1,00
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,50
ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΕΥΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΕΥΑ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΔΕΥΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΗΣ
ΔΕΥΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΕΥΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΔΕΥΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΔΕΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΥΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΔΕΥΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΔΕΥΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΕΥΑ ΡΟΔΟΥ
ΔΕΥΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΕΥΑ ΣΥΜΗΣ
ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΕΥΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΕΥΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ε.Υ.Α.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ
ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ELPEDISON AE - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ELPEDISON AE - ΙΔΙΩΤΕΣ
GREEN ENVIROMENTAL - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
GREEN ENVIROMENTAL - ΙΔΙΩΤΕΣ
REMVAena - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
REVMAena - ΙΔΙΩΤΕΣ
TEC HELLAS Ε.Π.Ε.
WATT & VOLT AE - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
WATT & VOLT AE - ΙΔΙΩΤΕΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛ.ΔΙΚΤ. ΗΛΕΚΤ. ΕΝ. ΑΕ (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.)
Ε.Π.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Ε.Π.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΥΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΕΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε.
Δ.Ε.Η.
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
AIG HELLA A.E.
AIGION ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ALLIANCE INSURANCE
ARAG HELLAS Α.Α.Ε.Ν.Π.
AXA ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
AXA ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
ERGO ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ VICTORIA
EVIMA INSURANCE - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
EVIMA INSURANCE - ΙΔΙΩΤΕΣ
FGA INSURANCE HELLAS
GENERALI HELLAS
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ
ING ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ING ΖΩΗΣ
INTERAMERICAN ΖΩΗΣ
INTERAMERICAN ΖΗΜΙΩΝ
INTERAMERICAN ΟΔ.ΠΡΟΣΤ. Α.Ε.
INTERAMERICAN ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
INTERAMERICAN LIFE ΓΕΝ. ΑΣΦ.
INTERAMERICAN LIFE ΖΩΗΣ
NP INSURANCE
PRIME INSURANCE
Α.Ε. ΓΕΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΜΙΝΕΤΤΑ LIFE
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΔΥΜΑΝΙΣ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΕΘ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣ. ΑΣΦΑΛ. ΜΙΝΕΤΤΑ Α.Ε.Γ.Α.
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
INTERASCO
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
1
2
3
4
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ACTION AID
GREEN PEACE
UNICEF
ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
-
0,30
0,30
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
BMW AUSTRIA BANK GMBH
CREDICOM CON FINANCE
FGA BANK GMGH
FGA CAPITAL HELLAS
HELLAS FINANCE S.A.
SFS HELLAS FINANCE FIREN
SFS HELLAS FINANCE SERFIN
VOLKSWAGEN BANK
ΔΑΝΕΙΑ Τ.Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
-
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
1
2
ΚΑΡΤΕΣ
CITIBANK INTERNATIONAL MASTER
CITIBANK INTERNATIONAL VISA
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
ΛΟΙΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ Ν.Π.
ACS COURIER AEE
Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε.
BSH ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Β.Ε.
EMPORIKI RENT
EUROLEASE FLEET
GOODYEAR ΕΛΛΑΣ
GS1 HELLAS A.E. - 520 BARCODES HELLAS
IATA BSP
IATA CASS
KONICA MINOLTA BGR A.E.
LEASEPLAN HELLAS A.E.
HENKEL ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
11880 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ - vrisko.gr
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
HERTZ AUTO HELLAS
O.B.I.
ΟΠΑΠ Α.Ε.
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS
ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ & ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ –Ε.Λ.Π.Α
MERCEDEZ BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε
MTEL
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
-
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
1,00
1,00
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
ΔΩΡΕΑΝ
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
25
PRAKTIKER HELLAS A.E
-
1,00
0,30
26
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ
-
1,00
0,25
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Θ.
ΟΡΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (CUT-OFFS)
ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
1
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ανάληψη μετρητών
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα
καταστήματα της τράπεζας
Μεταφορά από / σε λογαριασμό
τηρούμενο στη τράπεζα
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα
καταστήματα της τράπεζας
Μεταφορά από / σε λογαριασμό
τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών
Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού από τα
καταστήματα της τράπεζας
Δίκτυο καταστημάτων (Ταμεία)
Εμβάσματα
Ανάληψη μετρητών
2
3
Cut-Off
ΑΤΜ
Δίκτυο ηλεκτρονικής τραπεζικής
(InternetBanking)
Εως τις 13:00 της ίδιας ημέρας
Χωρίς χρονικό όριο
Μεταφορά από / σε λογαριασμό
τηρούμενο στη τράπεζα
Χωρίς χρονικό όριο
Μεταφορά από / σε λογαριασμό
τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών
Χωρίς χρονικό όριο
Μεταφορά από / σε λογαριασμό
τηρούμενο στη τράπεζα
Χωρίς χρονικό όριο
Μεταφορά από / σε λογαριασμό
τηρούμενο σε διαφορετικό πάροχο
υπηρεσιών πληρωμών
Χωρίς χρονικό όριο
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ι.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1
Παροχή πληροφοριών από το αρχείο:
Α) που θα αφορούν εγγραφές μέχρι ένα
έτος από την ημερομηνία αίτησης των
στοιχείων (δωρεάν φωτοαντίγραφα)
Β) απο ένα χρόνο μέχρι 3 έτη (δωρεάν
φωτοαντίγραφα)
Γ) για πάνω από 3 έτη
Δ) για στοιχεία που οφείλονται σε
παραδρομές καταστημάτων μας, οι
πληροφορίες θα δίδονται χωρίς προμήθεια
2
3
Έκδοση συστατικών επιστολών
Χορήγηση βεβαίωσης πρός ορκωτούς
ελεγκτές/λογιστές
ΠΑΓΙΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
25,00
-
-
Πάγιο
50,00
-
-
Πάγιο
50,00
150,00
-
-
-
Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες αφορούν εγγραφές
(στοιχεία) πέραν των 3 ετών από την ημερομηνία αίτησης,
θα γίνεται ειδική συμφωνία ανάλογα με την απασχόληση
20,00
-
-
Πάγιο
20,00
-
-
Πάγιο
Πάγιο
4
Επιστολή για διαγραφή δυσμενών (εκτός των
προβλεπόμενων απο τον νόμο ως ανέξοδα)
30,00
-
-
5
Αποστολή αρχείου μισθοδοσίας
0,00
-
-
6
Αποστολή sms ενημέρωσης για μισθοδοσία
0,15
-
-
ανά sms
7
Αποστολή sms ενημέρωσης για ακάλυπτες
επιταγές, ληξιπρόθεσμες οφειλές, λήξη ορίων
Κ/Κ, νομιμοποιητικών εγγράφων κλπ
0,60
-
-
Ανά sms. Χρεώνεται για ενημερώσεις που εμπίπτουν στις
υποχρεώσεις του πελάτη
8
Αποστολή e-mail ενημέρωσης για μισθοδοσία
0,15
-
-
ανά e-mail
Ισχύει από 10.04.2014
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κ.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Έρευνα υποθ/κείου-Κτηματολογίου
Έλεγχος νομιμότητας τίτλων (20ετίας)
Νομιμοποίηση εταιριών:
* Προσωπικές-Κ/Ξ
* Κεφαλαιουχικές-μη εμπορικές κλπ
* Ανανέωση-τροποποίηση
Αίτηση προς Υπ/κείο-Κτηματολ για τροπή σε
Υποθήκη
Αίτηση προς Υπ/κείο-Κτηματολ εγγραφής
αναγκαστικής ΠΡΣ ή ΥΠΘ
Σύνταξη αναγγελίας προς Συμβολαιογράφο
είσπραξης απαίτησης-επίσπευσης-παραγγελίας
για κατάσχεση εις χείρας τρίτου
Έκδοση αντιγράφου από απόγραφο, σύνταξη
παραγγελίας, σύνταξη εντολής αναγκαστικής
εκτέλεσης
Μετάβαση εκτός έδρας (εντός Νομού):
ειρηνοδικεία-υποθ/κεία
Μετάβαση εκτός έδρας (εκτός Νομού εντός
Περιφέρειας): δικαστήρια-υποθ/κεία
Μετάβαση εκτός έδρας (εκτός Περιφέρειας):
δικαστήρια-υποθ/κεία
Σύνταξη μηνύσεων από ακάλυπτες επιταγές
Κατάθεση κλήσεων για περαιτέρω συζήτηση σε
όλα τα Δικαστήρια
Κατάθεση απόψεων (ΕιρηνοδικείοΥπερχρεωμένα)
Σύνταξη κατάσχεσης εις χείρας τρίτου
Δήλωση κατάσχεσης στα χέρια μας ως τρίτου
(Ειρηνοδικείο)
Καθορισμός ύψους επιταγών (επιταγών
πληρωμής)από δικαστική απόφαση ή διαταγή
πληρωμής, τα οποία εισπράττει η Τράπεζα:
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ
ΜΟΝΟΜ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Δικαστικές ενέργειες και πράξεις
Αμοιβή Μηχανικών
·Εκτίμησης ακινήτων
·Επανεκτίμησης ακινήτων
·Ελέγχου προϋπολογισμού
·Πιστοποίησης προόδου εργασιών
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΠΑΓΙΟ
ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΑΝΩΤΑΤΟ
ΠΟΣΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
50,00 €
50,00 €
15,00 €
20,00 €
15,00 €
60,00 €
80,00 €
80,00 €
50,00 €
50,00 €
90,00 €
110€ +
έξοδα*
60,00 €
20,00 €
59,00 €
50,00 €
30,00 €
Ανά υπόθεση:
100,00 €
200,00 €
250,00 €
300,00 €
350,00 €
400,00 €
από 0 έως 10.000€
από 10.001€ έως 20.000€
από 20.001€ έως 50.000€
από 50.000€ έως 150.000€
από 50.001έως 300.000€
από 300.001€ και άνω
** βλ. Κώδικα δικηγόρων παράρτημα ι Ν 4194/2013
100,00 €
50,00 €
20,00 €
50,00 €
Στα παραπάνω ποσά προστίθεται Φ.Π.Α. 23%
Ισχύει από 10.04.2014