Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου

"ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" με το δ.τ. "STAFF A.E."
Στοιχεία και Πληροφορίες της Χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2013
( συνταγμένα βάσει του ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά Δ.Λ.Π )
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν απο τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της "ΣΤΑΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ" με το δ.τ. "STAFF A.E." και του Ομίλου της. Συνιστούμε
επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με τον εκδότη, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση έδρας Εταιρείας:
Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:
Αρμόδια εποπτική αρχή:
Λάρισα, ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας
Γ.Ε.Μ.Η. 26535840000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε 27565/31/Β/92/30 )
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή ενότητα Λάρισας
Ημερομηνία έγκρισης των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων ( από τις οποίες αντλήθηκαν τα
συνοπτικά στοιχεία )
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής :
Ελεγκτική εταιρεία :
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή :
Δ/νση Διαδικτύου Εταιρείας:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Ιωάννης Δημοβέλης
Γεώργιος Δημοβέλης
Ευδόκιμος Δημοβέλης
30/04/2014
Γεώργιος Ι. Βαρθαλίτης
BAKER TILLY HELLAS A.E
Γνώμη με επιφύλαξη - Θέμα έμφασης
www.staff.gr
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( ενοποιημένα και μη ενοποιημένα ) Ποσά εκφρασμένα σε €
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2013
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Ποσά εκφρασμένα σε €)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2013
ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2012
1/1-31/12/2013
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
21.119.948
22.325.404
17.877.525
18.391.238
Ακίνητα κατεχόμενα για επένδυση
Αϋλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
21.195.549
44.460
0
1.484.507
21.269.241
61.059
0
1.639.399
0
44.460
8.492.161
1.045.741
0
59.175
8.115.012
1.164.194
129.103
9.201.284
96.933
8.970.424
128.552
8.111.775
96.382
7.598.171
16.532.904
16.527.863
13.382.741
13.405.215
5.383.395
3.465.765
4.553.897
3.550.994
67.744
995.371
67.744
813.707
67.744
482.070
67.744
359.328
76.154.264
75.237.540
54.186.665
52.807.453
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελ/των
Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κύκλος εργασιών
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
27.173.123
Κόστος πωλήσεων
Μικτά κέρδη
Άλλα έσοδα
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
-23.319.328
8.933.146
483.694
-1.150.328
-21.685.950
9.370.095
415.335
-1.134.573
-19.611.862
8.522.031
60.281
-1.076.382
-18.990.248
8.182.875
139.023
-1.042.344,38
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
-5.306.582
-6.208.298
-4.831.374
-4.699.464
-547.126
-138.704
-248.302
-114.649
αποτελεσμάτων
2.412.804
2.303.856
2.426.255
2.465.442
Έσοδα / ( Εξοδα ) χρηματ/κής- επενδυτικής λειτουργίας
-4.199.760
-3.526.577
-2.990.321
-2.397.757
-1.786.956
-1.222.721
-564.066
67.685
-201.012
298.337
-115.597
239.314
-1.987.968
-924.384
-679.663
306.999
-1.899.544
-695.511
-679.663
306.999
-88.425
-228.873
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων
0
0
0
-829.729
Αναβ/νοι φόροι επί του λοιπού συνολικού εισοδήματος
0
10.112
0
0
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από φόρους (Β)
0
10.112
0 0
-1.987.968
-914.272
-679.663
-522.729
-88.425
-4,4699
-4,3680
1,9730
-1.899.544
-685.399
-
-
-88.425
-228.873
-
-
1.086.921
1.299.981
591.929
699.016
3.499.725
3.603.837
3.018.184
3.164.458
Άλλα έξοδα
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών
(Ζημίες) / Κέρδη προ φόρων
Μείον / Πλέον φόροι:
4.668.000
856.036
2.138.634
7.662.670
39.698.031
4.668.000
2.577.621
2.405.681
9.651.301
38.247.174
4.668.000
2.837.864
0
7.505.864
24.548.297
4.668.000
3.517.526
0
8.185.526
23.424.887
3.214.727
4.452.924
1.923.265
2.601.566
544.710
543.195
0
0
9.668.706
9.692.932
6.890.166
7.481.926
15.365.420
12.650.014
13.319.073
11.113.547
68.491.594
65.586.239
46.680.801
44.621.926
- Ιδιοκτήτες μητρικής
76.154.264
75.237.540
54.186.665
52.807.453
- Δικαιώματα μειοψηφίας
0,00
0,00
0,00
0,00
- Δικαιώματα μειοψηφίας
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά από
φόρους (Α)+(Β)
-
-
-829.729
Μετόχους Εταιρείας
(Ζημίες) / Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά
(σε €)
Αποσβέσεις
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ποσά εκφρασμένα σε € )
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά εκφρασμένα σε €
1/1-31/12/2013
9.651.301
1/1-31/12/2013
10.533.574
1/1-31/12/2013
8.185.526
1/1-31/12/2012
8.708.256
-1.987.968
-924.384
-679.663
-522.729
0
0
32.000
10.112
0
0
-663
0
0
0
Λοιπές προσαρμογές
1/1-31/12/2012
28.133.893
Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDΑ)
Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης
(1/1/2013 και 1/1/2012 )
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (έξοδα) μετά
από φόρους
Αύξηση κεφαλαίου
Αναβ/νοι φόροι επί συνολικού εισοδήματος
1/1-31/12/2013
31.056.045
- Ιδιοκτήτες μητρικής
Μετοχικό Κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
1/1-31/12/2012
32.252.474
(Ζημίες) /Κέρδη μετά από φόρους (Α)
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2η Εναλλακτική: Έμμεση μέθοδος
Ταμιακές Ροές Λειτουργικών Δραστηριοτήτων
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων
ΟΜΙΛΟΣ
1/1-31/12/2013
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2013
1/1-31/12/2012
-1.786.956
-1.222.721
-564.066
67.685
Προσαρμογές του κέρδους / (ζημιών) σε σχέση με τις εξής
συναλλαγές:
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης
( 31/12/2013 και 31/12/2012 αντίστοιχα)
7.662.670
9.651.301
7.505.864
8.185.526
Αποσβέσεις
1.086.921
1.299.981
591.929
699.016
0,00
0,00
0,00
0,00
Προβλέψεις
228.062
-48.224
-46.735
-54.000
Αποτελέσματα πώλησης παγίων
436.286
-11.639
198.547
0
-1.783
3.008.098
29.982
3.508.234
-1.048
2.035.662
29.982
2.367.774
2.970.627
3.555.613
2.214.289
3.110.458
499.140
-2.102.290
399.466
1.556.990
-1.508.411
492.826
216.396
-924.736
547.969
1.110.130
326.349
-452.765
1.766.944
4.097.017
2.053.918
4.094.172
-3.008.098
-3.508.234
-2.035.662
-2.367.774
222.759
-374.958
210.985
-337.105
-1.018.395
213.825
229.241
1.389.293
-306.180
-810.968
-263.047
-739.294
78.721
0
1.783
10.064
-100.000
3.248
1.000
-377.149
1.048
0
-359.029
3.248
-225.676
-897.657
-638.148
-1.095.076
Εισπράξεις ( εξοφλήσεις ) από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια
10.480.024
2.416.187
9.645.255
1.311.844
Εξοφλήσεις δανείων
-8.802.708
-1.646.488
-8.862.922
-1.646.488
-250.684
-77.416
-250.684
-77.416
0
32.000
0
0
-896
0
0
0
0
1.425.735
181.663
813.707
0
724.283
40.451
773.256
0
531.649
122.742
359.328
0
-412.060
-117.843
477.171
995.371
813.707
482.070
359.328
0,00
0,00
0,00
0,00
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1]
Στη
Σημείωση
1.3
των
οικονομικών
καταστάσεων
γίνεται
αναλυτική
περιγραφή
των
παρακάτω
α. Η επωνυμία και η χώρα της καταστατικής έδρας για κάθε μια από τις εταιρίες που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και το
ποσοστό με το οποίο η μητρική Εταιρία συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο μετοχικό τους κεφάλαιο και β. Η μέθοδος ενσωμάτωσης που εφαρμόστηκε, για κάθε
εταιρία που περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 2] Στη Σημείωση 30 των οικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά των ανέλεγκτων
φορολογικών χρήσεων 3] Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του Ομίλου ή της εταιρείας. 4] Στις οικονομικές καταστάσεις κατά την 31/12/2013 περιλαμβάνονται σωρευτικά
τα εξής ποσά προβλέψεων: για αποζημίωση προσωπικού € 189.976,82 για τον Ομιλο (για την Μητρική εταιρεία € 178.264,82), για επισφαλείς απαιτήσεις €
6.401.489,25 για τον Ομιλο και για την Μητρική εταιρεία € 6.077.158,36, για απαξιώμενα αποθέματα € 1.700.000 για τον Ομιλο (για την Μητρική εταιρεία) και για
ανέλεγκτες χρήσεις 1.745.000 για τον όμιλο και για τη μητρική 5] Το απασχολούμενο προσωπικό στο τέλος της κλειόμενης χρήσης ανέρχεται για τον Όμιλο σε 134
άτομα (142 άτομα στις 31/12/2012) και για την Μητρική εταιρεία σε 128 άτομα (134 άτομα στις 31/12/2012). 6] Η γνώμη με επιφύλαξη του Νόμιμου ελεγκτή
αναφέρεται στο γεγονός ότι α) στους λογαριασμούς των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες ρυθμισμένες υποχρεώσεις προς το
Ελληνικό Δημόσιο και προς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς ποσού ευρώ 1.495.741,37 και 336.280,97 αντίστοιχα, για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για
προσαυξήσεις συνολικού ποσού ευρώ 240.000 περίπου, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης και τα
ίδια κεφάλαια ισόποσα βελτιωμένα. β) Για τη χρήση 2013, η μητρική εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της εταιρείας δεν αναμένει να
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέρα από αυτές που καταχωρήθηκαν και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. γ) Μέχρι την ημερομηνία
σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν λήφθηκε επιστολή από το νομικό σύμβουλο της εταιρείας για τυχόν αγωγές τρίτων κατά αυτής. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού,
διατηρούν επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας., ενώ το θέμα έμφασης αναφέρεται στη σημείωση 13 των οικονομικών καταστάσεων, όπου
περιγράφεται το γεγονός ότι ποσό ευρώ 13.484.014,32 μεταφέρθηκε στις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της εταιρείας από τις
βραχυπρόθεσμες με βάση σχέδιο σύμβασης ομολογιακού δανείου. 7] Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές & εκροές) σωρευτικά από την έναρξη της τρέχουσας
περιόδου, καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές με τα
συνδεδεμένα μέρη, όπως αυτά ορίζονται στο Δ.Λ.Π 24 έχουν ως ακολούθως:
επενδυτικής δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Κερδος / (Ζημιές) Εκμ/σεως πριν από τις μεταβολές του Κεφαλαίου
Κινήσεως
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουρ.δραστηριότητες:
Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) απαιτ. από πελ. και λοιπούς λ/σμούς
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Εισροές διαθεσίμων από την κύρια εκμετάλλευση
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή τραπεζικά έξοδα
Φόροι πληρωθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταμιακές Ροές Επενδυτικών Δραστηριοτήτων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
-8.185.526,32
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
α) Έσοδα
0,00
1.117.005,56
β) Έξοδα
0,00
389.123,53
3.228.480,07
3.861.929,57
0,00
524.228,55
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
-8.708.255,80
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Ταμιακές Ροές Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και
μελών της διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της
διοίκησης
ζ)Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη
της διοίκησης
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων
Απόκτηση επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
168.104,23
168.104,23
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (Leasing)
442.591,28
442.591,28
Καθαρές εισροές από μετόχους
18.000,00
18.000,00
Έξοδα αύξησης κεφαλαίου
Εισροές από έκδοση νέων μετοχών
Σύνολο εισροών (εκροών) χρημ/κών δραστ/των (γ)
Αύξηση / (μείωση) στα χρηματικά διαθέσιμα (α+β+γ)
Διαθέσιμα, στην αρχή της χρήσης
0,00
0,00
Διαθέσιμα, στο τέλος της χρήσης
Λάρισα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 836832
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΒΕΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 964204
ΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 430002
ΑΡ.ΑΔ. Α' ΤΑΞΗΣ 4034