Ο Δ Ε ΔΙΑΥΓΕΙΑ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Βας. Σοφίας 9 & ∆. Μόσχα
151 24 Μαρούσι
Τηλ. 213 2038 285
Πληροφορίες : Όλγα Πανσεληνά
Μαρούσι, 14/02/2011
Αρ. Απόφασης : 51
ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο∆Ε) στο
πλαίσιο της εφαρμογής του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) με τίτλο
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
Πρόγραμμα ∆ιαύγεια»
β) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π. δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄/2005).
γ) τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ
2140/Α/2008), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
2. του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα ∆ιοίκησης Έργου
θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση.
Αποφασίζει
1. Τη συγκρότηση στο ∆ήμο Αμαρουσίου, Ομάδας ∆ιοίκησης Έργου (Ο.∆.Ε),
αποτελούμενη από (32) μέλη – υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2. Έργο της Ο.∆.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης
στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας, που κατά το Ν.3861/13.07.2010, είναι
υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο
λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού
αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των
αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό
δικτυακό του τόπο. Επίσης, έργο της Ο.∆.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των νόμων,
προεδρικών διαταγμάτων, πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε
ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία, με όλα τα αναγκαία τεχνικά,
διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα,
ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
3. Η Ο.∆.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με
τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4. Ορίζουμε το Συντονιστή και τα μέλη της συντονιστικής ομάδας της Ο.∆.Ε. ως
εξής:
4.1 Πανσεληνά Όλγα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πληροφορικής, Συντονιστής,
Συντονιστής
με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038285, e-mail: [email protected]).
4.2 Καπασσά Μαρία, Γραφείο Εσωτερικών ∆ιαδικασιών και ∆ιασφάλισης
Ποιότητας, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038390, email:
[email protected]), με αναπληρώτρια την Πιτταρά ∆ήμητρα, υπάλληλο
Γραφείου Εσωτερικών ∆ιαδικασιών και ∆ιασφάλισης Ποιότητας, μέλος,
μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038396, e-mail:[email protected])
Τους ∆ιαχειριστές του συστήματος ως εξής:
4.3 Παππάς Κωνσταντίνος, υπάλληλος του Τμήματος Πληροφορικής, μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038284, e-mail: [email protected]).
4.4
4.4 Χωραφόπουλο Νικόλαο, υπάλληλος του Τμήματος Πληροφορικής, μέλος,
μέλος με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038288, e-mail: [email protected]).
4.5
4.5 Τσιάβου Κατερίνα, υπάλληλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας
και Εκπαίδευσης, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 6174303, e-mail:
[email protected]), με αναπληρωτή τον Παπαϊ
Παπαϊωάννου
Νικόλαο,, υπάλληλο της
ωάννου Νικόλαο
Κοινωφελούς Επιχείρησης Τεχνολογίας και Εκπαίδευσης, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 210 6174307, e-mail: [email protected]).
Και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής ως εξής:
4.6 Αμίτσης ∆ημήτρης, Γραφείο Αξιοποίησης Ευρωπαϊκών και Εθνικών Πόρων,
μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038335, e-mail: [email protected]),
με αναπληρώτρια τη Χάντζου Μαρία (τηλ. 213 2038391 e-mail: mhantzou
@maroussi.gr)
4.7 Μόσχου Λαμπρινή, υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης Εποπτείας Νομικών
Προσώπων, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038279, e-mail:
[email protected]) με αναπληρώτρια τη Βουδούρη Αθανασία,
Αθανασία, υπάλληλο της
∆ιεύθυνσης Εποπτείας Νομικών Προσώπων, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.
2132038272, e-mail: [email protected]).
4.8 Xατζηχριστοδούλου
∆έσποινα, υπάλληλος της ∆/νσης Οικονομικών
υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038022, e-mail: despinax
@maroussi.gr) με αναπληρώτρια την Καραμπίλα Καλλιόπη, υπάλληλο της ∆/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038039, e-mail:
[email protected]).
Γεώργιος,, υπάλληλος της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μέλος, με
4.9 Βαρθαλίτης Γεώργιος
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038192, e-mail: [email protected]) με
αναπληρώτ
αναπληρώτρια την Παπαϊωάννου ∆έσποινα, υπάλληλο της ∆/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών,, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038140, e-mail: deppy
@maroussi.gr).
Κων/να,, υπάλληλος της ∆/νσης Πολεοδομίας, μέλος, με
4.10 Παπαθανασίου Κων/να
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038182, e-mail: [email protected]) με
αναπληρωτή
αναπληρωτή τον Παπαευθυμίου Γεώργιο, υπάλληλο της ∆/νσης Πολεοδομίας,,
με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038106 e-mail: [email protected]).
4.11 Θεοχάρης Αλέξανδρος
Αλέξανδρος,, υπάλληλος της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναμικού και
∆ιοκιητικών Υπηρεσιών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038224, email: [email protected]) με αναπληρώτρια τη Χαγιά Λυγερή, υπάλληλο της
∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναμικού και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038275, e-mail:[email protected]).
4.12 Περράκης Ιωάννης
Ιωάννης,, Προϊστάμενος της ∆/νσης ∆ημοτικής Περιουσίας και
Προμηθειών, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038090 e-mail:
[email protected]) με αναπληρωτή τον Τρίμπο ∆ημήτριο, Προϊστάμενο του
Τμήματος Προμηθειών, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038091, e-mail:
[email protected]).
4.13 Χατζηθεοδώρου Παναγιώτης
Παναγιώτης,, υπάλληλος της ∆/νσης Καθαριότητας, μέλος,
με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 8060071, e-mail: [email protected]), με
αναπληρώτρια τη Μαναχιάρη Θεολογία, υπάλληλο ∆/νσης Καθαριότητας,, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 8060071, e-mail: [email protected]).
4.14 Κορώνη Αικατερίνη
Αικατερίνη,, Προϊσταμένη του Τμήματος Πρασίνου της ∆/νσης
Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213
2038294 e-mail: [email protected]) με αναπληρωτή τον Καραμεσούτη Ιωάννη,
Προϊστάμενο του Τμήματος Συντήρησης Οδών, Κτιρίων Κοινόχρηστων Χώρων
και Ηλ/κών Εγκαταστάσεων,, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038257, email: [email protected]).
4.15 Ιορδάνου Ρένα, υπάλληλος του Γραφείου ∆ημοτικού Συμβουλίου, μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038162, e-mail: [email protected]), με
αναπληρωτή τον Παλαπανίδη Παναγιώτη, υπάλληλο του Γραφείου ∆ημοτικού
Συμβουλίου,, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038117, e-mail:
[email protected]).
4.16 Καλύβα Ιφιγένεια, υπάλληλος της ∆/νσης ∆ημοτικής Αστυνομίας, μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038100, e-mail: [email protected]).
4.17 Μητροπούλου Ιωάννα
Ιωάννα,, υπάλληλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης
Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210
6180515, e-mail: [email protected]), με αναπληρώτρια τη Μάρκου Μαρία,
υπάλληλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Συγκοινωνίας & Κυκλοφορίας με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 6180515, e-mail: [email protected]).
4.18 Τσαλτάκης Παναγιώτης
Παναγιώτης,, υπάλληλος του Αθλητικού Οργανισμού ∆ήμου
Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης», μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210
6107650, e-mail: [email protected]), με αναπληρώτρια την Αργυροπούλου Ευγενία,
υπάλληλο του Αθλητικού Οργανισμού ∆ήμου Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης», με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 6107650, e-mail: : [email protected]).
Θεοδωρακοπούλου
4.19 Θεοδω
ρακοπούλου Αθανασία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εξυπηρέτησης
Πολιτών με στοιχεία επικοινωνίας, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213
2031907, e-mail: [email protected]) με αναπληρωτή το Στυλιανό Αρτέμη,
υπάλληλο του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.
213 2031302, e-mail: [email protected]).
4.20 Πράτσα Κων/να
Κων/να,, υπάλληλος των Κ.Α.Π.Η., μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 210 6142248, e-mail: [email protected]), με αναπληρώτρια την
Μπατή Σαββούλα, υπάλληλο των Κ.Α.Π.Η. με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210
6142248, e-mail: [email protected]).
4.21 Αποστολού Ελένη
Ελένη,, υπάλληλος της Βορέειου Βιβλιοθήκης, μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 210 6147181, e-mail: [email protected]), με αναπληρώτρια την
Ασπρογέρακα Ανδριάννα, υπάλληλο της Βορέειου Βιβλιοθήκης με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 210 6147181, e-mail: [email protected]).
4.22 Γιαννιού Παναγιώτα
Παναγιώτα,, υπάλληλος του Οργανισμού Μουσείων ∆ήμου
Αμαρουσίου «Αμαρυσία Άρτεμις», μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210
6128538, e-mail: [email protected]), με αναπληρώτρια την Καράμαλη
Αθανασία, υπάλληλο του Οργανισμού Μουσείων ∆ήμου Αμαρουσίου
«Αμαρυσία Άρτεμις», με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 6127245, e-mail:
s[email protected]).
4.23 Γεωργάκη Κων/να
Κων/να,, υπάλληλος των Παιδικών Σταθμών ∆ήμου Αμαρουσίου,
μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 6174314, e-mail: [email protected])
με αναπληρώτρια την Ιορδάνου Ζωή, υπάλληλο των Παιδικών Σταθμών ∆ήμου
Αμαρουσίου με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 6174314, e-mail:
[email protected]).
4.24 Ζώγα Μαρία,
Μαρία, υπάλληλος του Γραφείου Αντιδημάρχων, μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038101, e-mail: [email protected]), με αναπληρώ
αναπληρώτρια τη
Χωραφοπούλου Μαρία, υπάλληλο του Γραφείου Αντιδημάρχων με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038124, e-mail: mchorafopoulou @maroussi.gr).
4.25 Τακάκης Εμμανουήλ
Εμμανουήλ,, Προϊστάμενος της ∆/νσης Νομικών υποθέσεων,
μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ.213 2038114,e-mail: [email protected]),
με αναπληρώτρια τη Χασανέα Παναγιώτα, υπάλληλο της ∆/νσης Νομικών
Υποθέσεων με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038114, e-mail:
[email protected]).
4.26 Τσακίρη Ιωάννα
Ιωάννα,, υπάλληλος του Γραφείου Γενικού Γραμματέα, μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038312, e-mail: [email protected]), με
αναπληρώτρια την Ορφανού Καλλιόπη, υπάλληλο του Γραφείου Γενικού
Γραμματέα με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038305, e-mail:
[email protected]).
4.27 Καραβεντούζη Άννα, Προϊσταμένη του Τμήματος Ληξιαρχείου, μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038034, e-mail: [email protected]) με
Νικολέτ
έττ
αναπληρώτρια την Kαλογεροπούλου Νικολ
έττα, υπάλληλο του ∆ηματολογίου:
(τηλ. 213 2038040, e-mail: [email protected] ).
4.28 Καλοζύμη Σοφία
Σοφία,, υπάλληλος του Γραφείου Ειδικού Γραμματέα μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 20383155, e-mail: [email protected])
4.29 Ρεππ
Χρήστος
Ρεππαπής Χρή
στος, υπάλληλος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Τέχνης και
Πολιτισμού, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 210 8021308, e-mail:
[email protected]), με αναπληρώτρια την Πάσσαλη Ευφροσύνη
Ευφροσύνη,, υπάλληλο της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Τέχνης και Πολιτισμού, με στοιχεία επικοινωνίας:
(τηλ. 210 8021308, e-mail: [email protected]).
4.30 Μακρής Παναγιώτης, υπάλληλος της ∆ημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης
του ∆ήμου Αμαρουσίου, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 2132038201, eΠαναγιώτη,, υπάλληλο της
mail: [email protected]), με αναπληρωτή το Σέρβο Παναγιώτη
∆ημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης του ∆ήμου Αμαρουσίου, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038209, e-mail: [email protected]).
4.31 Κοτσίνης Νικόλαος, Άθμονον Ακινήτων Α.Ε. Ο.Τ.Α., μέλος, με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038211, e-mail: [email protected]) με αναπληρωτή
τον Ηλία Επαμεινώνδα, Άθμονον Ακινήτων Α.Ε. Ο.Τ.Α., με στοιχεία
επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038333, e-mail: [email protected]).
4.32 Πουλόπουλος Γιώργος, Αναπτυξιακή ∆ήμου Αμαρουσίου Α.Ε., μέλος, με
στοιχεία επικοινωνίας: (τηλ. 213 2038321, e-mail: [email protected]), με
αναπληρωτή τον Καρτσόλη Αριστείδη, Aναπτυξιακή ∆ήμου Αμαρουσίου, με
στοιχεία επικοινωνίας (τηλ. 213 2038346, e-mail: [email protected]).
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓ
ΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ