Πίνακας Τιμών Μονάδας για κατασκευαστικές εργασίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ LEADER»
ΠΑΑ 2007-2013
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης
Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές
περιοχές
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – Α.Α.Ε.
ΟΤΑ
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (ΠΑΑ)
ΑΞΟΝΑΣ 4. «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ
2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
«ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΥΠΑΙΘΡΟ»
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
«ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.»
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΟΜΑΔΑ Β
ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡΟΣ
ΟΜΑΔΑ Α
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΟΜΑΔΑ Γ
Α/Α
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Μ²
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
(€)
Υ.01
Ισοπεδώσεις-διαμορφώσεις
Υ.02
Σύνδεση με δίκτυο ΔΕΗ
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
1.200,00
Υ.03
Σύνδεση με δίκτυο ΟΤΕ
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
250,00
Υ.04
Σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
250,00
Υ.05
Σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
250,00
Υ.06
Κατασκευη βόθρων
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
1.250,00
Υ.07
Κατασκευη βόθρων (Τουριστικών εγκαταστάσεων)
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
3.250,00
4,50
ΠΧ.01.1
Περίφραξη (συμπαγής) …. (περιμετρικό σεναζ 0,35μ + πασάλλους
1,50μ + συρματόπλεγμα)
ΜΜ
32,50
ΠΧ.01.2
Περίφραξη (συρμ/γμα)
ΜΜ
11,00
ΠΧ.02
Εσωτερική οδοποιία …. (υπόβαση 10εκ αμμοχάλλικο + βάση 5 εκ 3Α)
Μ²
15,00
ΠΧ.02.1
ΠΧ.03.1
ΠΧ.04
ΠΧ.05
ΠΧ.06
1.01
Ασφαλτώστρωση (5εκ)
Πλακώστρωση με λίθινες πλάκες αιθρίου αυλείου χώρου
Χώρος πράσινου
Υπαίθ. Χώροι σταθμευσης
Κράσπεδα
Γενικές εκσκαφές γαιώδεις με μηχανικά μέσα
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
ΜΜ
12,00
35,00
Μ3
10,00
6,00
5,00
1.02
Γενικές εκσκαφές ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα
Μ3
5,00
1.03
Γενικές εκσκαφές βραχώδεις με μηχανικά μέσα
Μ3
5,00
1.04
Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφής
Μ3
5,00
1.05
Ειδικές επιχώσεις (σκύρα, κ.λπ.)
Μ3
7,50
1.06
Εκσκαφές θεμελίων γαιώδεις με μηχανικά μέσα
Μ3
7,50
1.07
Εκσκαφές θεμελίων ημιβραχώδεις με μηχανικά μέσα
Μ3
7,50
1.08
Εκσκαφές θεμελίων βραχώδεις με μηχανικά μέσα
Μ3
7,50
2.01
Καθαιρέσεις πλινθοδομής με συνήθη κονίαμα
Μ3
7,00
2.02
Καθαιρέσεις πλινθοδομής με ισχυρό κονίαμα
3
Μ
10,00
2.03
Καθαιρέσεις αόπλου σκυροδέματος
Μ3
42,00
2.04
Καθαιρέσεις οπλισμένου σκυροδέματος
3
Καθαιρέσεις επιχρισμάτων
Μ
Μ²
68,00
2.05
2.06
Καθαιρέσεις τοίχων διά τη διαμόρφωση θυρών
Μ²
16,30
2.07
Καθαιρέσεις ξύλινων ή σιδηρών θυρών παραθύρων
Μ²
16,30
2.08
Καθέραιση ημίξεστης ή ξεστής λιθοδομής
Μ²
37,00
2.09
Καθαίρεση δαπέδων έκ πλακών
Μ²
11,00
2.10
Καθαίρεση επικεράμωσης
Μ²
11,00
03.01
Οπλισμένο σκυρόδεμα (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)
Μ3
280,00
Μ3
242,00
Μ3
152,00
120,00
10,00
03.01.1 Οπλισμένο σκυρόδεμα (πεδινές & προσβάσιμες περιοχές)
03.02
Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (Ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές)
03.02.1 Άοπλο σκυρόδεμα δαπέδων (πεδινές & προσβάσιμες περιοχές)
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
3,70
03.03
Εξισωτικές στρώσεις
Μ3
Μ²
03.04
Επιφάνειες εμφανούς σκυροδέματος
Μ²
03.05
Σενάζ δρομικά
ΜΜ
7,35
03.06
Σενάζ μπατικά
ΜΜ
11,55
03.07
Μανδύας χυτού σκυροδέματος
280,00
03.08
Μανδύας εκτοξευμένου σκυροδέματος
Μ3
Μ²
03.09
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) (Ορεινές και
απομακρυσμένες περιοχές)
Μ3
205,00
Ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα (με πλέγμα) (πεδινές & προσβάσιμες
περιοχές)
Μ3
174,00
03.09.1
9,50
100,00
04.01
Λιθοδομές με κοινούς λίθους
Μ²
110,00
04.02
Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (μια όψη)
Μ²
136,00
Μ²
168,00
ΣΤΡ. ΔΑΠΕΔΩΝ
ΟΜΑΔΑ Δ
ΕΠΕΝΔ.ΤΟΙΧΩΝ
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
04.02.1 Λιθοδομές με λαξευτούς λίθους (διπλή όψη)
04.03
Αργολιθοδομές δι΄ασβεστ/ματος
Μ²
110,00
04.04
Πλινθοδομές δρομικές
Μ²
14,50
04.05
Πλινθοδομές μπατικές
Μ²
22,50
04.06
Τσιμεντολιθοδομές
Μ²
21,50
04.07
Τοίχοι γυψοσανίδων απλοί
Μ²
19,00
04.08
Τοίχοι γυψοσανίδων από 2 πλευρές
Μ²
30,50
04.09
Τοίχοι γυψοσανίδων με 2 γύψους σε κάθε πλευρά
Μ²
30,50
04.10
Τσιμεντενέσεις λιθοδομής
Μ²
12,00
04.11
Αμμοβολή λιθοδομής
Μ²
15,00
05.01
Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά
Μ²
12,20
05.02
Ασβεστοτσιμεντοκονιάματα τριπτά (με kourasanit)
Μ²
05.03
Επιχρίσματα χωριάτικου τύπου
Μ²
13,25
05.04
Ετοιμο επίχρισμα
Μ²
12,20
05.05
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
07.01
Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών
Με πλακίδια πορσελάνης
Με λίθινες πλάκες
Με ορθογωνισμένες πλάκες
Με πέτρα στενάρι
Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)
Ξύλινα διαζώματα αργολιθοδομών με βερνικόχρωμα
Με ξύλο (σουηδική ξυλεία)
Με χονδροπλ. Ακανον. Πάχους
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
ΜΜ
Μ²
Μ²
17,00
41,00
35,00
35,00
07.02
Με λίθινες πλάκες (Καρύστου, κ.λπ.)
Μ²
35,00
07.03
Επίστρωση με χειροποίητες πλάκες
Μ²
35,00
07.04
Με πλάκες μαρμάρου (γρανίτης)
Μ²
55,00
07.05
Με πλακίδια κεραμικά ή πορσελάνης
Μ²
41,00
07.06
Με λωρίδες σουηδικής ξυλείας
Μ²
53,00
07.07
Με λωρίδες αφρικανικής ξυλείας
Μ²
53,00
07.08
Με λωρίδες δρυός
Μ²
58,00
07.09
Δάπεδο ραμποτέ με ξύλο καστανιάς πλήρες
Μ²
69,00
07.10
Βιομηχανικό δάπεδο (σκόνη-λείανση)
Μ²
8,00
07.11
Βιομηχανικό δάπεδο (εποξειδική βαφή)
Μ²
36,50
07.12
Προστατευτικό των πάνελ περιθώριο δαπέδου από
προκατασκευασμένα στοιχεία οπλ. Σκυροδέματος με υγειονομική
κούρμπα και επικάλυψη με αντίστοιχο υλικό δαπέδου
ΜΜ
36,50
07.13
Με τσιμεντόπλακες
Μ²
21,00
07.14
Με μωσαϊκό λευκού τσιμέντου
Μ²
41,00
07.15
Με τσιμεντοκονία
Μ²
12,00
08.01
Πόρτες πρεσσαριστές κοινές
Μ²
134,00
Μ²
207,00
Μ²
207,00
Μ²
295,00
350,00
Πόρτες πρεσσαριστές με καπλαμά και κάσες από συμπαγ. δρυ ή
08.01.1
καρυδιά
08.02
Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από MDF
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
08.02.1 Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από σουηδική ξυλεία
ΟΜΑΔΑ Ε
55,00
28,00
27,00
08.03
Πόρτες ραμποτέ ή ταμπλαδωτές από δρυ, καρυδιά, κ.λπ.
Μ²
08.04
Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καστανιάς
Μ²
08.05
Υαλοστάσια & Εξωστόθυρες από ξύλο καστανιάς
Μ²
08.06
Υαλοστάσια από σουηδική ξυλεία
Μ²
330,00
08.07
Υαλοστάσια από όρεγκονταιν
Μ²
330,00
08.08
Σκούρα από σουηδική ξυλεία
Μ²
330,00
08.09
Σκούρα από όρεγκονταιν
Μ²
330,00
08.10
Σιδερένιες πόρτες
Μ²
120,00
Μ²
130,00
08.10.1 Σιδερένιες πόρτες με διπλή λαμαρίνα
08.11
Σιδερένια παράθυρα
Μ²
120,00
08.12
Βιτρίνες αλουμινίου
Μ²
114,00
08.13
Ανοιγόμενα-περιστρεφόμενα κουφώματα αλουμινίου
Μ²
280,00
ΚΟΥΦ
330,00
Μ²
253,00
Μ²
330,00
Υαλοστάσια αλουμινίου με θερμοδιακοπή
08.15
Μονόφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 έως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη
ΤΕΜ.
650,00
08.16
Δίφυλλη πυράντοχη πόρτα Τ30 έως Τ90 πλήρως εξοπλισμένη
ΤΕΜ.
1.100,00
08.17
Εξώθυρες καρφωτές περαστές από ξύλο καρυδιάς
Μ²
350,00
08.18
Υαλοστάσια & Εξωστόθυρες από ξύλο καρυδιάς
Μ²
350,00
08.19
Σκούρα από καρυδιά
Μ²
350,00
09.01
Ντουλάπες κοινές (υπνοδωματίων)
Μ² ΟΨΗΣ
112,00
09.01.1 Ντουλάπες υπνοδωματίων καρυδιά
Μ² ΟΨΗΣ
330,00
09.02
Ντουλάπες ανιγκρέ (MDF)
Μ² ΟΨΗΣ
165,00
09.03
Ντουλάπια κουζίνας κοινά
ΜΜ
175,00
09.04
Ντουλάπια κουζίνας από συμπαγή ξυλεία
ΜΜ
263,00
09.05
Ντουλάπια κουζίνας με φορμάικα ή καπλαμά
ΜΜ
200,00
10.01
Θερμομόνωση - υγρομόνωση δώματος
Μ²
7,50
10.02
Θερμομόνωση κατακόρυφων επιφανειών
Μ²
11,00
10.03
Υγρομόνωση τοιχείων υπογείων
Μ²
8,00
10.04
Υγρομόνωση δαπέδων επί εδάφους
Μ²
6,25
10.05
Μόνωση δαπέδων ψυκτικών χώρων από πλάκες εξηλασμένης
πολυστερίνης πάχους 10 εκ.
Μ²
37,00
11.01
Κατώφλια, επίστρωση στηθαίων, ποδιές παραθ. μπαλκ.
ΜΜ
28,00
11.02
Μαρμαροεπένδυση βαθμίδας
MM
44,00
12.01
Βαθμίδες και πλατύσκαλα εκ ξυλείας δρυός
Μ²
57,50
12.02
Ξύλινη επένδυση βαθμίδας πλήρης
ΜΜ
35,50
14.01
Από γυψοσανίδες
Μ²
24,00
14.02
Από πλάκες ορυκτών ινών σε μεταλλικό σκελετό
Μ²
36,00
14.03
Επενδύσεις οροφής με λεπτοσανίδες πλήρης
Μ²
31,00
14,04
Επίχρισμα σε μεταλλικό πλέγμα
Μ²
31,00
15.01
Κεραμοσκεπή με φουρούσια. εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ.
Μ²
42,50
15.02
Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με κεραμίδια
Μ²
54,00
15.03
Επικεράμωση πλάκας σκυροδέματος
Μ²
26,50
15.04
Ξύλινη στέγη με λίθινες πλάκες. εδραζόμενη σε πλάκα σκυροδ.
Μ²
95,50
15.05
Ξύλινη στέγη αυτοφερόμενη με λίθινες πλάκες
Μ²
116,50
15.06
Σιδερένια στέγη με αυλακωτή λαμαρίνα
Μ²
49,00
16.01
Από οπλισμένο σκυρόδεμα
ΜΜ
21,00
16.02
Από δρομική πλινθοδομή
ΜΜ
15,50
16.03
Από κιγκλίδωμα σιδερένιο συμπαγές (ύψους τουλάχιστον 80cm)
ΜΜ
40,00
16.04
Από κιγκλίδωμα αλουμινίου
ΜΜ
82,00
Από κιγκλίδωμα ξύλινο
Υδροχρωματισμοί απλοί
Υδροχρωματισμοί με τσίγκο και κόλλα
Πλαστικά επί τοίχου
Πλαστικά σπατουλαριστά
Τσιμεντοχρώματα
Ντουκοχρώματα
Βερνικοχρωματισμός ξύλινων επιφανειών
Ακρυλικά και ρελιέφ
Ριπολίνες κοινές (ελαιοχρωματισμοί)
Ριπολίνες σατινέ
Τζάκι απλό
ΜΜ
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
Μ²
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
48,50
5,25
5,25
7,35
10,50
6,30
9,50
20,00
9,00
10,50
11,50
18.02
Τζάκι με καπνοδόχο (κτιστό)
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
1.250,00
18.03
Συντήρηση αποκατάσταση τοιχογραφιών
Μ²
18.04
Τζάκι με καπνοδόχο (εστία από μαντέμι)
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
1.900,00
18.05
Τζάκι με καπνοδόχο (ενεργειακού τύπου, με πορτάκι ανοιγόμενο ή
αναδιπλούμενο)
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
3.150,00
18.06
Υαλοπίνακες απλοί
Μ²
18.07
Υαλοπίνακες διπλοί θερμομονωτικοί
Μ²
36,75
19.01
Πλήρες σετ λουτρού
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
465,00
ΣΤΗΘΑΙΑ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ
08.14
ΜΟΝΩΣΕΙΣΣΤΕΓΑΝ/ΣΕΙΣ
Μ²
08.13.2 Συρόμενα ή σταθερά υαλοστάσια αλουμινίου
ΚΛΙΜ ΜΑΡ
ΑΚΕ ΜΑΡΙ
Σ
ΚΑ
08.13.1 Ανοιγόμενα κουφώματα αλουμινίου με ρολλά ή σκούρα
ΨΕΥΔΟΡΟ
ΦΕΣ
ΟΜΑΔΑ Ε
ΕΙΔΗ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΔΙΑΦ. ΟΙΚΟΔΟΜ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΟΜΑΔΑ ΣΤ
16.05
17.01.1
17.01
17.02
17.03
17.04
17.05
17.06
17.07
17.08
17.09
18.01
19,50
ΑΝΕ
ΘΕΡ
ΥΔΡ
ΛΚΥΣ
Μ.ΕΙΔΗ
ΑΥΛΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΤΗΡ
ΨΥΞ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑ
ΕΣ
Η
ΟΜΑΔΑ Ζ
ΟΜΑΔΑ Η
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΔΙΑΦ. Η/Μ
19.02
Σετ W.C.
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
330,00
19.03
Νεροχύτης-μπαταρία κουζίνας
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
185,00
20.01
Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, WC (σωληνώσεις)
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
425,00
20.02
Ύδρευση-αποχέτευση κουζίνας, λουτρού, WC (συνδέσεις)
ΚΑΤ' ΑΠΟΚ.
425,00
21.01
Κεντρική θέρμανση (σωληνώσεις)
KCAL
0,07
21.02
Κεντρική θέρμανση (συνδέσεις, σώματα,καυστήρας,λέβητας)
KCAL
0,11
23.01.1 Τουριστικής εγκατάστασης (Σωληνώσεις)
Μ²/ΚΑΤΟΨΗ
6,75
23.02.2 Τουριστικής εγκατάστασης (καλωδιώσεις,ρευματολήπτες)
Μ²/ΚΑΤΟΨΗ
15,50
23.03
Καταστήματος(σωληνώσεις)
Μ²/ΚΑΤΟΨΗ
5,70
23.04
Καταστήματος (καλωδιώσεις,ρευματολήπτες)
Μ²/ΚΑΤΟΨΗ
13,00
23.05
Βιοτεχνικού κτιρίου (ανω των 300μ2)
Μ²/ΚΑΤΟΨΗ
34,00
23.06
Βιοτεχνικού κτιρίου η εργαστήριο (εως 300μ2)
Μ²/ΚΑΤΟΨΗ
27,00
24.01
Ανελκυστήρας μέχρι 4 στάσεων
ΤΕΜ.
16.000
24.02
Προσαύξηση ανά στάση πέρα των 4
ΣΤΑΣΗ
ΤΕΜ.
1.250
Μ²/ΚΑΤΟΨΗ
78,00
26.02.1 Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με πάνελ 5εκ (Β50Β)
Μ²
27,00
26.02.2 κάθε επιπλέον 1cm πολυουρεθάνης για πάχος πάνελ
Μ²
1,25
26.03
Πλαγιοκάλυψη σιδηροκατασκευής με λαμαρίνα πάχους 0,5mm
βαμμένη
Μ²
16,25
26.04
Ψευδοροφή με πάνελ 5εκ (Β50Β)
Μ²
28,50
26.05
Διαχωριστικό με πάνελ
Μ²
26,50
26.06
Επικάλυψη με πάνελ 5εκ (Β50Β)
Μ²
26,50
26.07
Επικάλυψη με πολυκαρρβονικό 16mm ή τραπεζοειδή διπλό
Μ²
26,50
26.08
Επικάλυψη με πάνελ μορφής κεραμιδιού
Μ²
33,50
26.09
Επικάλυψη με λαμαρίνα πάχους 0,5μμ βαμμένη
Μ²
16,25
26.10
Επεξεργασία πάνελ (Plastizol) για κατασκευές υγειονομικού
ενδιαφέροντος ανα πλευρά
Μ²
4,20
26.11
Στέγαστρο (σκελετός και πάνελ ή πολυκαρβονικό)
Μ²
84,00
26.12
Υαλοπέτασμα
Μ²
215,00
26.13
Σταθερή τζαμαρία
Μ²
60,00
26,14
Συρόμενες πόρτες με πάνελ
Μ²
145,00
26.15
Ρολλά Η/Κ, μόνωση.
Μ²
415,00
26.16
Βιομηχανικές ανακλινόμενες πόρτες οροφής
Μ²
490,00
26.17
Υδροροές οριζόντιες γαλβανιζέ
ΜΜ
33,50
26.18
Υδροροές κατακόρυφες πλαστικές
ΜΜ
10,50
26.19
Κορφιάς
ΜΜ
9,50
26.20
Ειδικά τεμάχια βαμμένα- γαλβανισμένα
ΜΜ
7,25
26.21
Υγειονομική γωνιά
ΜΜ
12,00
26.22
Φυσούνα 3,50 χ 3,50μ
ΤΕΜ
1.850,00
26.23
Ανθρωποθυρίδα 1,00χ2,20μ
ΤΕΜ
480,00
Ηλιακός συλλέκτης 4m 2 συλλέκτης και boiler 200lt
26.01.1 Μεταλλικός σκελετός
25.01