ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ _ΤΑΚΤΙΚΗΣ_

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Περιφερειακού Συµβουλίου
Ταχ. ∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
∆/νση ηλ. ταχ.
: Υψηλάντου 1 , Λαµία
: 351 00
: Χαρ. Κασαράς
: 2231351272
: [email protected]
Λαµία , 9/2/2015
Αρ. πρ. : οικ. 68
ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας ∆ιανοµής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούµε στην 2η συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας που θα πραγµατοποιηθεί την ∆ευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 12:00 π.µ. στη Χαλκίδα
στο ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας (Λεωφόρος Χαϊνά 93), για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης :
ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Θέµα 1
Ορισµός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρµοδιότητας
Λιµενικών Αρχών
Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
ο
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Θεοδοσία Αλεφραγκή του
Ευαγγέλου)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 2ο
Θέµα 3ο
Εισηγητής
Θέµα 4ο
Εισηγητής
Θέµα 5ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Αθανάσιος Ζαγγανάς του
Γεωργίου)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Ευαγγελία Γουργιώτη του
Θεοδώρου)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Εισηγητής
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Παναγιώτης Αρσένος του
Κωνσταντίνου)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 6ο
Εισηγητής
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Νικόλαος Παγώνης του Ιωάννη)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 7ο
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Σπυρίδων ∆απέργολας του
Στέφανου)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Εισηγητής
Θέµα 8ο
Εισηγητής
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (∆ηµήτριος Συκιώτης του
Νέστωρα)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 9ο
Εισηγητής
Θέµα 10ο
Εισηγητής
Χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου (Ιωάννης Ρίνης του Παύλου)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας κ. Κωνσταντίνος Μίχος
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Πρόγραµµα τουριστικής προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2015
Αντιπεριφερειάρχης Τουρισµού, Αθλητισµού & Πολιτισµού κ. Ηλίας Σανίδας
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο (2) µηνών για
αντιµετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της ΠΕ Ευρυτανίας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
Θέµα 11ο
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
Έγκριση δαπάνης - δέσµευση πίστωσης, για τη µεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολίων των
σχολικών ετών 2015-2016 & 2016-2017 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 12ο
ο
Θέµα 13
Εισηγητής
Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού για κατόχους οχηµάτων ∆.Χ και ελλείψει για
κατόχους οχηµάτων Ι.Χ για την µεταφορά των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ
Ευρυτανίας, σχολικού έτους 2014-2015, των αδιάθετων δροµολογίων που προέκυψαν από
τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό της 27ης Ιανουαρίου 2015
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Θέµα 14
Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου του ΥΠ.Α.Α.Τ. µε δηµοπρασία εµβαδού 100.750 τ.µ. στη
θέση ΣΑΑΚ Μαζίου, του ∆ήµου Αλιάρτου
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης
ο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Θέµα 15
Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και του ∆ήµου Λεβαδέων, για την
εκτέλεση του έργου «∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ» προϋπολογισµού 100.000,00 ευρώ µε ΦΠΑ, από πιστώσεις των
Κ.Α.Π. ΠΕ Βοιωτίας (Κ.Α.Π. ΠΕ Βοιωτίας – ΣΑΕΠ 066, ενάριθµο 2012ΕΠ06600002)
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
ο
Θέµα 16ο
Εισηγητής
Θέµα 17ο
Εισηγητής
Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας) και του ∆ήµου Μώλου – Αγ.
Κωνσταντίνου, για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΟΙΚΙΣΚΩΝ
ΚΑΙ
∆ΙΚΤΥΟΥ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Έγκριση Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (∆ιεύθυνση
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας) και της Ιεράς Μητροπόλεως
Θηβών και Λεβαδείας, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ∆ΑΥΛΕΙΑΣ»
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΡΓΑ
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Φθιώτιδας, για το έτος 2015 που αφορά:
• Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από παρακράτηση 20% (Περιφερειακοί ΚΑΠ)
πιστώσεων Τακτικών Κ.Α.Π. τροπ.00
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 18ο
Θέµα 19ο
Έγκριση προϋπολογισµού υποέργων, στα έργα της ΣΑΕΠ 566 για αντιµετώπιση εκτάκτων
αναγκών και εργασιών αποχιονισµού στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο
των
Εισηγητής
Θέµα 20ο
Εισηγητής
Θέµα 21ο
Εισηγητής
Θέµα 22ο
Εισηγητής
Θέµα 23ο
Εισηγητής
Περιφερειακών Ενοτήτων
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Έγκριση ένταξης νέου υποέργου, στο έργο της
ΣΑΕΠ 066 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο∆ΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» µε κα
2013ΕΠ06600008
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Έγκριση κατάρτισης Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Βοιωτίας, για το έτος 2015 που αφορά:
• Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Τόκων Κ.Α.Π. τροπ. 00
• Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Ιδίων Πόρων τροπ. 00
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2η Τροποποίηση προϋπολογισµού έτους 2015
Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές
Έγκριση του ετήσιου προγράµµατος προµηθειών και υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, έτους 2015
Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεµάτων θα σας αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
I.
Αποδέκτες
1
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
2
κ. Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας
3
κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Στερεάς Ελλάδας
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Κοινοποίηση
κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κ. Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
κ. Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κ. Γενικούς ∆ιευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Με την παράκληση να ενηµερώσουν τους
Προϊσταµένους των υπηρεσιών αρµοδιότητας τους ).
Nοµική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
∆ήµους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Οικονοµικό Επιµελητήριο - Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Ελλάδας
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας