close

Enter

Log in using OpenID

6525. Kriminalistika-Terorizam

embedDownload
1
Sadržaj
OPRAVDANOST TEME .......................................................................................................2
1. TERORIZAM – IZVORI FINANSIRANJA ........................................................................4
1.1. Definicija terorizma ...............................................................................................4
1.2. Karakteristike terorizma ......................................................................................14
1.3. Elementi terorizma ..............................................................................................15
1.4. Definisanje pojmova……………………………………………………………......... 12
2. UGROŽAVANJE REPUBLIKE SRBIJE DEJSTVOM ORGANIZOVANOG
m
o
c
ad.
KRIMINALA ................................................................................................................17
2.1. Subjekti organizovanog kriminala .......................................................................18
r
i
k
s
m
o
l
.dip
2.2. Razlozi koji dovode do uzroka terorizma ............................................................19
2.3. Način realizacije organizovanog kriminala ..........................................................19
2.4. Kordinirane aktivnosti kriminalnih grupa na teritoriji Makedonije i Južne Srbije ..21
2.5. Specifičnosti organizovanog kriminala Juga Srbije .............................................22
w
w
w
2.6. Budućnost albanskih ekstremista na Jugu Srbije ................................................24
3. TERORIZAM NA JUGU SRBIJE – AKTIVNOSTI ALBANSKIH EKSTREMISTA ............26
3.1. Subjekti albanskih ekstremnih grupa ..................................................................26
3.2. Razlog nastanka terorizma .................................................................................27
3.3. Način manifestacije terorizma .............................................................................29
3.4. Vehabija – sinergija islamskog i albanskog terorizma .........................................31
4. ZNAČAJ UTICAJA ORGANIZOVANOG KRIMINALA U CILJU ODRŽAVANJA I
EKSPANZIJE ALBANSKOG TERORIZMA .................................................................33
4.1. Uticaj, pojam i suština organizovanog kriminala .................................................33
4.2. Organizovani kriminal kao izvor finansiranja .......................................................34
4.3. Trgovina drogom kao izvor finansiranja ..............................................................35
4.4. Trgovina ljudima kao izvor finansiranja ...............................................................37
4.5. Trgovina oružjem kao izvor finansiranja ..............................................................38
4.6. Trgovina akciznom robom kao izvor finansiranja ................................................38
4.7. Uzročno posledična veza nosilaca organizovanog kriminala ..............................39
ZAKLJUČAK ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
LITERATURA ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
2
OPRAVDANOST TEME
Danas je terorizam ozbiljan faktor destabilizacije nacionalne i meñunarodne
sigurnosti sa negativnim uticajem na celokupni globalni svet.
Stoga je ovaj rad motivisan činjenicom da terorizam predstavlja pretnju
temeljnim načelima meñunarodnog poretka, zajedničkim vrednostima slobode, mira,
demokratije, ljudskih prava, pravde i sigurnosti. Terorizam je globalni problem koji
uglavnom pogaña sve, od pojedinca do države. Zbog toga se meñunarodna zajednica
mora odlučno suprotstaviti terorizmu.
Terorizam i izvori njegovog finansiranja su dve strane jedne medalje, neodvojivi
m
o
c
ad.
delovi, jer samostalna egzistencija jednog od nih je apsolutno nemoguća. Terorizam se
hrani finansijama proisteklim iz kriminalnih delatnosti organizovanog kriminala, a
r
i
k
s
m
o
l
.dip
kriminalne grupe ga finansiraju da bi sebi omogićile dalje poslovanje i aktivnosti kojima
osvajaju sve veću moć u svakom pogledu, finansijskom, teritorijalnom, političkom i
verskom.
w
w
w
Opravdanost teme je u skretanju paznje
na ovaj globalni problem, na ovu
anomaliju savremenog društva koja kroz masovno uništenje nevinih ljudi služi
interesima odreñenih grupacija, nesposobnih da kroz civilizovani dijalog pokušaju da
ostvare svoje ciljeve.Danas je terorizam permanentna pretnja, a teroristi u cilju
ostvarivanja svojih ideja ne biraju ni sredstva ni način niti se obaziru na posledice.
Pogotovu je poguban verski fundamentalizam koji ne samo da brani, već i opravdava i
nalaže pred muslimanima obaveznu borbu protiv naroda koji pripadaju drugoj religiji.
Izvori finansiranja terorizma odnose se na sve najteže vidove organizovanog
kriminala, koji su ujedno i najprofitabilniji i obezbeñuju ogromne količine novca kroz
najsurovije načine pribavljanja koji sami po sebi predstavljaju zlo sa nesagledivim
posledicama, kroz trgovinu drogom, trgovinom ljudima, trgovinom ukradenim
automobilima i akciznom robom. Deo novca namenjen je za lične potrebe kriminalaca,
deo za finansiranje terorističkih aktivnosti, deo za finansiranje lobista koji služe za
političko forsiranje ideja i ciljeva terorista, npr. ,,Albanska nacionalna armija‘‘ ANA,
usmerava deo sredstava na jačanje albanskog separatističkog lobija u Evropi I SAD.
Prvo poglavlje odnosi se na samu definiciju terorizma, njegove karakteristike i
elemente. Drugo poglavlje se bavi bezbednošću Republike Srbije, tj direktnim
posledicama usled ugrožavanja državne bezbednosti. Organizovani kriminal nema
3
granice i nema ograničenja u tom smislu, zato i jeste najmaligniji oblik kriminala u
istoriji ljudskog
društva. Organizatori lako i brzo prepoznaju zajednički interes,
uspostavljaju veze i šire Ih dalje. Tako, npr. ,,ANA‘‘ pored ostvarivanja ličnih interesa
ima za cilj i odvajanje opština Preševo, Bujanovac i Medveña u cilju njihovog
prisvajanja ,,Nezavisnom Kosovu‘‘. U pomaganju ostvarivanja svog cilja učestvuju i
kriminalne grupe albanskih ekstremista iz Makedonije. Cilj je separatizam od matične
države. Treće poglavlje posvećeno je terorizmu na jugu Srbije i uzroku njegovog
nastanka koji se može prepoznati u verskom fanatizmu albanskih ekstremista
usmerenom na stvaranje zajedničke države koja bi okupila sve pripadnike albanske
nacionalne manjine sa prostora Balkana. Dodatni negativni uticaj imaju i Vehabije –
m
o
c
ad.
Albanci koji su završili muslimanske verske škole. Naravno, država Republika Srbija
pruža nedvosmislen otpor kroz permanentno prisustvo snaga bezbednosti na području
r
i
k
s
m
o
l
.dip
opstina Preševo, Bujanovac i Medveña, tako da u ovom kraju separatisti deluju
sporadično dok su pretnje na području Kosova i Metohije ozbiljnije, pogotovo zbog
prisustva snaga KFOR-a I UMNIKA. Kao sredstvo borbe koriste i nenasilne metode,
npr., propaganda u cilju destabilizacije regiona. Četvrto poglavlje proučava u kojoj meri
w
w
w
organizovani kriminal utiče na održavanje i eskalaciju kriminalnih aktivnosti i
albanskog terorizma. Jug srbije je izuzetno pogodna lokacija za sve vidove kriminalnih
aktivnosti, raskršće je više granica, administrativne linije, mreža je puteva koja spaja
Aziju i Evropu.
Cilj ovog teksta je da ukaže na to da je globalni terorizam uneo novu dimenziju
u meñunarodne odnose, novi raspored političkih snaga na meñunarodnoj sceni i da
nivo globalne sigurnosti zavisi od nivoa regionalne sigurnosti i sigurnosti pojedinih
država, te da se terorizmu efikasno može suprotstaviti samo meñunarodnom
saradnjom svih zemalja.
Finansiska korelacija organizovanog kriminala i terorizma je neraskidiva, nosioci
kriminalnih grupa ujedno su i voñe terorističkih bandi koji pored svega vrše i pritisak i
šire paniku i strah na stanovništvo i lokalnu vlast.Ova izuzetno kompleksna tema može
se proučavati sa više aspekata – istorijskog, teorijskog, pravnog, finansijskog... i svi oni
meñusobno se prožimaju. Uzroci terorizma mogu da se utvrde i proučavanjem pomoću
nekoliko metoda, npr, klasifikacijom i komparacijom, a posledice koje ostaju posle
terorističkog delovanja su nesagledive.
4
1. TERORIZAM – IZVORI FINANSIRANJA
1.1. Definicija terorizma
Fenomen terorizma, danas tako prisutan, oduvek je bio tesno povezan s
pojmom sile koja je, opet, neraskidivo povezana s politikom, pa se uslovno može reći
da je terorizam star koliko i politika. Treba istaknuti da je istraživanje te društvene
m
o
c
ad.
pojave vrlo složeno, pre svega zbog niza oblika u kojima se savremeni terorizam
ispoljava.
r
i
k
s
m
o
l
.dip
Terorizam je višeslojna pojava koju je moguće sagledati samo kroz
multidisciplinarni pristup. Uzroci otežanja istraživanja te društvene pojave su u tome
što postoji niz različitih subjektivnih i objektivnih faktora koji usporavaju rešavanje
složene problematike terorizma.
w
w
w
Najčešći objektivni faktori su društveni odnosi i sukobi interesa, nepotpuno
normativno regulisanje te postizanje konsenzusa o sadržaju i biti pojave. Subjektivni
faktori proizlaze iz politički i interesno motivisanog ponašanja država u meñunarodnim
odnosima koje često, u ostvarenju svojih trenutnih i uskih interesa, izbegavaju ili čak
svesno krše preuzete meñunarodne obaveze, čije sprovoñenje treba doprineti
suprotstavljanju terorizma.
Terorizam je postojao u svim društveno-političkim sistemima i u svim njegovim
fazama razvoja je opstajao i svoje oblike fleksibilno prilagoñavao aktuelnim potrebama
i različitim političkim interesima. Do sada nijedan poznati sistem demokratije, kao ni
bilo koji sistem diktature, nije bio sam po sebi dovoljan da zaštiti društvo od terorizma.
Meñu teroristima su bile zastupljene gotove sve ideologije i religije,sve društvene klase
i slojevi. Raznovrsni oblici nasilja poznati su još od postanka društva,ali je terorizam
posebno došao do izražaja u fazi kapitalizma u buržoaskim državama kao metod
političke borbe i ispoljavao se u vidu atentata ili likvidiranja predstavnika vladajuće
klase.
Terorizam je sve rasprostranjeniji, pojavljuje se u novim oblicima i moze se
slobodno reci da nema zemlje u svetu kojoj ne preti opasnost od raznih vidova
terorističkih aktivnosti. Zbog stalnog osavremenjavanja,razvoja i ispoljavanja terorizma
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
70 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content