ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Νοσοκομείο Λαμίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λαμία, 25-6-14
Αριθμ. Πρωτ.: Β/15252
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
& ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ
Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ
URL: http://www.dypethessaly.gr.
http://www.lamiahospital.gr.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Απεντόμωσης Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν. Λαμίας και Κέντρων Υγείας ευθύνης
του», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Α. Βασικά στοιχεία διαγωνισμού:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΕΣ
ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ & ΑΝΤΙΟΦΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ
90900000-6
9.000,00 € ΜΕ Φ.Π.Α.
ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ
ΕΥΡΩ
ΟΠΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’
12 ΜΗΝΕΣ
Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, Ταχ. Δ/νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ
15-07-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 μ.μ.
16-07-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.μ.
ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ (180) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΚΟΣΙΕΣ ΔΕΚΑ (210) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
1
Β. Βασικοί όροι διαγωνισμού:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A΄
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B΄
Το Γ.Ν. Λαμίας, έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:
1. Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 204/Α/19-71974).
2. Του Ν. 2198/1994, άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) (ΦΕΚ
43/Α/22-3-1994).
3. Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/1-21995).
4. Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του
Ν.3871/2010 (Α/141)
5. Του Ν. 2469/1997 άρθρο 18, παρ. 8 & 9 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/14-3-1997).
6. Του Ν. 2513/1997 «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων συμβάσεων Προμηθειών» (ΦΕΚ 139/Α/276-97).
7. Του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α/9-3-1999).
8. Του Ν. 2889/2001 «Βελτίωση & Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 37/Α/2-3-2001).
9. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/2-11-2001), όπως ισχύει σήμερα.
10. Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ
98/Α/2005)
11. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
81/Α/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
12. Του Ν. 3377/2005 άρθρο 35 «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 202/Α/19-82005).
13. Του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/Α/9-2-2007).
14. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 134/Α/18-6-2007).
15. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007).
16. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010).
17. Του Ν. 3846/2010 άρθρο 24 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
66/Α/11-5-2010).
18. Του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής Οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
οικονομικής κρίσης» άρθρο 12 Αναπροσαρμογή Φ.Π.Α. και άρθρο 20 § 3 «Έναρξη ισχύος» (ΦΕΚ
40/Α/15-3-2010).
19. Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010).
20. Του Ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο Σύστημα Υγείας & άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α/01-032011).
21. Του Ν. 3959/2011 για τον ελεύθερο ανταγωνισμό (ΦΕΚ 93/Α/20-4-2011).
2
22. Του Ν. 4038/2011 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012).
23. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες
επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012).
24. Του Ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013).
25. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014).
26. Του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014).
Β. Τις αποφάσεις:
1. Την με αριθ. 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ 1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».
2. Την αριθμ. ΔΥ6α/Γ.Π./οικ. 36392/17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
του παρακρατούμενου ποσοστού 2% κατά την εξόφληση των τιμολογίων των συμβάσεων των
προμηθειών και υπηρεσιών υγείας (άρθρο 3 του Ν. 3580/2007)» (ΦΕΚ Β΄ 545/24-3-2009).
3. Την αριθμ. 3567/09-05-2012 (ΦΕΚ 1585/Β/10-05-2012) ΚΥΑ του Αναπληρωτή Υπ. Οικονομικών και του
Υφυπουργού Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας και
Φαρμάκων (Π.Π.Υ.Υ.) 2012.
4. Την αριθμ. 5805/8-8-2012 (ΦΕΚ 2309/Β/8-8-2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Ορισμός Φορέων
για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
2012-2013 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των
διαγωνισμών.»
5. Την αριθμ. 6881/03-10-2012 απόφαση της Ε.Π.Υ. σχετικά με «Οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής
Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012-2013».
6. Την αριθμ. 8238/10-12-2012 (ΦΕΚ 3434/Β/24-12-2012) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Φορέων για την υλοποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013 και
εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών».»
7. Την αριθμ. οικ. 21176/28-02-2013 Εγκύκλιο του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
8. Το απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. 29/19-3
2013(Θέμα 10ο) που αφορά στην τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 των Νοσοκομείων ΓΝ ΛαμίαςΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Φθιώτιδας, ΠΓΝ Λάρισας και ΓΝ Λάρισας, ΓΝ Λιβαδειάς, ΓΝ Θηβών-ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ
Βοιωτίας, ΓΝ Χαλκίδας-ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Εύβοιας, ΓΝ-ΚΥ Κύμης, ΓΝ-ΚΥ Καρύστου, ΓΝ ΚαρδίτσαςΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Καρδίτσας, ΓΝ Άμφισσας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρπενησίου και της Κεντρικής
Υπηρεσίας της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας & Στερεάς Ελλάδας και τροποποίηση του ΠΠΦ 2012 για τα
εξής νοσοκομεία: ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Λαμίας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Χαλκίδας.
9. Την αριθμ. 1979/2-4-2013 (ΦΕΚ 776/Β/3-4-2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Φορέων του άρθρου 9, παρ. 1 του Ν.
3580/2007, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και τις λοιπές πηγές».
10. Το απόσπασμα πρακτικού από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με αρ. 5/23-09-2013
(Θέμα 9ο) που αφορά στην Β’ τροποποίηση του ΠΠΥΥ 2012 των Νοσοκομείων ΠΓΝ Λάρισας - ΓΝ
Λάρισας, ΓΝ Βόλου, ΓΝ Καρδίτσας, ΓΝ Λαμίας, ΓΝ Τρικάλων, ΓΝ Χαλκίδας - ΓΝ-ΚΥ Κύμης - ΓΝ-ΚΥ
3
Καρύστου, ΓΝ Λιβαδειάς - ΓΝ Θηβών, ΓΝ Άμφισσας, ΓΝ Καρπενησίου, αρμοδιότητας της 5 ης
Υγειονομικής Περιφέρειας & Στερεάς Ελλάδας.
11. Την αριθμ. 1825/26-3-2013 (ΦΕΚ 772/Β/3-4-2013) Απόφαση του Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 5805/2012 Υπουργικής Απόφασης περί «Ορισμού Φορέων για την υλοποίηση του
Προγράμματος Προμηθειών & Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013 και
εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 8238/2012.»
13. Την αριθμ. πρωτ. 5572/24-10-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2809/Β΄/5-11-2013) «Παράταση του Προγράμματος
Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) των ετών 2011 και 2012», όπου, μεταξύ άλλων, ορίζεται η
30η-06-2014 ως καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης προκηρύξεων όλων των διαγωνισμών του
Π.Π.Υ.Υ. 2012 και η 30η-06-2015 ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης των
συμβάσεων του προγράμματος αυτού.
14. Την αριθμ. πρωτ.: 6160/26-04-2012 με Α.Δ.Α. BENE469Η2Γ-Ψ87 Απόφαση του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ.
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία χορηγείται εξουσιοδότηση στο Γ.Ν. Λαμίας για
την διενέργεια διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών ενταγμένων στο Π.Π.Υ.Υ. 2012 ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2012-2013,
μεταξύ αυτών και ο Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο
«Απεντόμωσης - Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν.Λαμίας και των
Κ.Υγείας ευθύνης του», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 9.000,00 € με τον Φ.Π.Α., για ένα έτος.
15. Το αριθμ. πρωτ.: 9232/26-06-2013 έγγραφο της 5η Υ.ΠΕ. με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με την
υλοποίηση και παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών προμηθειών υλικών ,υπηρεσιών και
φάρμακου», όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής : «Σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ. 6881/03-10-2012
εγκύκλιο της ΕΠΥ για τους διαγωνισμούς του ΠΠΥΥ 2012 μπορεί να γίνει χρήση των ήδη από την ΕΠΥ
εγκεκριμένων προδιαγραφών των ΠΠΥΥ 2010 και ΠΠΥΥ 2011, εάν δεν χρήζουν τροποποίησης για
οποιοδήποτε λόγο…………».
16. Την αριθμ. 20/13-11-2012 (Θέμα 2ο) Απόφαση της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω Διαγωνισμού.
17. Την αριθμ. 21/26-09-2013 (Θέμα ΕΗΔ 6ο) απόφαση Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία ορίστηκε
επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών του εν λόγω διαγωνισμού.
18. Την αριθμ. 8/29-04-2014 (Θέμα ΕΗΔ 16ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε το
αρ.Β/1644/22-1-2014 πρακτικό τεχνικών προδιαγραφών, με την επισήμανση ότι οι συγκεκριμένες
προδιαγραφές είναι αυτές του ΠΠΥΥ 2011, εγκεκριμένες από την ΕΠΥ.
19. Την αριθμ. 8/29-04-2014 (Θέμα ΕΗΔ 16ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε η
διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το έργο «Απεντόμωσης Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν.Λαμίας και των Κ.Υγείας ευθύνης του»,
με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.000,00 € με
τον Φ.Π.Α.,για ένα έτος.
20. Την αριθμ. πρωτ. Β/12631/26-5-2014 με Α.Δ.Α. ΒΙΙ74690ΒΜ-ΙΣΦ Απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Λαμίας
αναφορικά με την δέσμευση πίστωσης για την εν λόγω υπηρεσία.
21. Την αριθμ. 12/18-06-2014 (Θέμα ΕΗΔ 26ο) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν. Λαμίας, με την οποία εγκρίθηκε
μεταξύ των άλλων και το σχέδιο Διακήρυξης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη
Αναδόχου για το έργο «Απεντόμωσης - Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του
Γ.Ν.Λαμίας και των Κ.Υγείας ευθύνης του», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.000,00 € με τον Φ.Π.Α.,για ένα έτος.
ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη Αναδόχου για το
έργο «Απεντόμωσης - Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν.Λαμίας και των
Κ.Υγείας ευθύνης του», με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 9.000,00 € με τον Φ.Π.Α.,για ένα έτος.
Οι ενδιαφερόμενοι, επί ποινή απόρριψης της προσφοράς, λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό για το
σύνολο της υπηρεσίας.
4
Κάθε ενδιαφερόμενος, επί ποινή απόρριψης, συμμετέχει με μια μόνο προσφορά.
Η τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση θα διενεργηθεί στις 16-07-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.
από αρμόδια επιτροπή.
Αναλυτικά οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ που επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.
ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γ.Ν. Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Παπασιοπούλου τέρμα
Τ.Κ. 35100, Λαμία
15-07-2014
Ημέρα Τρίτη
Ώρα: 14:30
Γραφείο Προμηθειών
Γ.Ν. Λαμίας
Ταχ. Δ/νση:
Παπασιοπούλου τέρμα
Τ.Κ. 35100, Λαμία
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
16-07-2014
Ημέρα Τετάρτη
Ώρα: 11:00
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και
επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό.
ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ
H παρούσα έχει αναρτηθεί στο site της 5 ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
http://civil.dypethessaly.gr/hospitals και στο site του Γ.Ν. Λαμίας www.lamiahospital.gr. ,απ’ όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παραλάβουν ηλεκτρονικά.
Στην περίπτωση που κρίνετε ότι, προκειμένου να συντάξετε την προσφορά σας, απαιτούνται σχετικές
πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στον αρμόδιο υπάλληλο κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, τηλέφωνο
επικοινωνίας 22313-56664, Fax: 22313 -56274 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Άρθρο 1
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με
απόδειξη, με την απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία μας απαραίτητα
μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι 15-07-2014 και μέχρι τις
14:30 μ.μ., άλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
2. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην
ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Άρθρο 2
ΓΛΩΣΣΑ
Τα έγγραφα, που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται
στην Ελληνική γλώσσα.
Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούμενοι συμμετοχής είναι:
α) Έλληνες πολίτες.
β) Αλλοδαποί.
γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά.
δ) Συνεταιρισμοί.
ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Αντιπρόσωποι των ανωτέρω προσκομίζουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
5
Άρθρο 4
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Π.Δ. 118/2007, στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Σε ένα από τα
αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη
“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον υποψήφιο προμηθευτή και να φέρει συνεχή αρίθμηση. Το
περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς.
2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α) Η λέξη «Προσφορά».
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα
τα εξής :
Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στον φάκελο των
δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και ειδικότερα:
Α. Έλληνες Πολίτες
α. α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., στην οποία:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για
κάποιο από τα ακόλουθα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
6
4.
2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ.2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι
στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται
συγκεκριμένα ποιο είναι το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με
βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., όπου να
δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Β. Αλλοδαποί
α. α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους,
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει, η
οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της
7
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., όπου:
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι
προσφέροντες.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες
δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση:
1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για
κάποιο από τα ακόλουθα:
συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2
παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351
της 29.1.1998, σελ. 1).
δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του
Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο
άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE
L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).
απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της
27.11.1995, σελ. 48).
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο
άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για
την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της
28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία
2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της
28.12.2001, σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και
τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄305).
2. για κάποιο από τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας,
ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας
3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 του άρθρου
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν:
1. Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007
καταστάσεις, δηλαδή σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε
διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και πτωχευτικού συμβιβασμού,
2. ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται
από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι:
1. ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
2. φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους είναι εγγεγραμμένοι
στο οικείο επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά τους (προσοχή: να αναφέρεται
συγκεκριμένα ποιο είναι το επιμελητήριο καθώς και το ειδικό επάγγελμα) κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους η επιχείρησή τους
δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
8
3.
6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και ότι η επιχείρηση δεν
τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης καθώς και ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της
επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με
βάση αμετάκλητη απόφαση του αρμόδιου Υπουργού.
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει,
η οποία φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ
της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., όπου να
δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
2. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των
οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
3. Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των υπηρεσιών
4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
5. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
6. Συμμετέχει με μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού.
Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά, Αλλοδαπά ή Φυσικά
α.α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β.
Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από
τον Πρόεδρο ή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Δ.Σ., στις περιπτώσεις Α.Ε.
Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω
ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριμένα:
Τα νομικά πρόσωπα θα καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. πρέπει να προσκομίσει:
 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να αναφέρεται πότε
τροποποιήθηκε για τελευταία φορά το καταστατικό της, καθώς και φωτοαντίγραφο του
ισχύοντος καταστατικού της με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε.
 Βεβαίωση της αρμόδιας Αρχής στην οποία υπάγεται η εταιρεία, όπου να βεβαιώνεται το
τελευταίο ΔΣ, το αντίστοιχο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ-ΕΠΕ) και στην οποία βεβαίωση να
αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ και ένα φωτοαντίγραφό του στο οποίο υπάρχει
δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση
της συγκεκριμένης εταιρείας.
Εάν ο προσφέρων είναι Ε.Π.Ε. πρέπει να προσκομίσει:
 Φωτοαντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο
δημοσιεύτηκε.
 Τελευταίο ΦΕΚ εκπροσώπησης.
 Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί τροποποιήσεων του καταστατικού.
Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε. πρέπει να προσκομίζει:
 Φωτοαντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού.
 Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
Τα φυσικά πρόσωπα, θα καταθέσουν
 Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις
μεταβολές του.
9
Τα παραπάνω έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση
του νομικού προσώπου και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύμβουλος για τις ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την
υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν
προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε
άλλου νομικού προσώπου.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του προσφέροντα από τον διαγωνισμό.
Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα:
Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που
αναφέρονται ανωτέρω στις παραγράφους, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της
έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία
τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και
οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. Σε
περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα
απαιτούμενα ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν
προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτος
καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων.
Δ. Συνεταιρισμοί
α.α
1.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία
Α, Β και Γ καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί
νόμιμα.
Διευκρινίζεται ότι:
το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και
οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ αυτόν.
Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
α.α
1.
2.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προσφέροντα, που συμμετέχει
στην ένωση.
Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.
Δήλωση σύστασης ένωσης αναδόχων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών
του καθενός από τους συμμετέχοντες, το μέρος της υπηρεσίας που αντιστοιχεί στον καθένα
εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της
Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.
Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει:
1) Τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο)
Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή. Στον πίνακα θα συμπεριλαμβάνονται ο κωδικός του Νοσοκομείου, ο ορισμός
της υπηρεσίας και οι τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας
2) Τα απαραίτητα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’.
Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς θα υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD), το οποίο θα
περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα
10
συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού / λογισμικού
κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν μόνον εντύπως εφόσον υπάρχει τεκμηριωμένη αδυναμία υποβολής
τους σε ηλεκτρονική μορφή.
Γ. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιλαμβάνει:
προσφερόμενη τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
το ποσοστό Φ.Π.Α.
κωδικός και τιμή Παρατηρητήριου Τιμών, αν υφίσταται
Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ θα φέρουν
και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
4. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην
προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη
από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο,
μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε
αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του
διαγωνισμού.
6. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισμού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου
προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή επίσημα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση
αυστηρά τεχνικούς όρους για τους οποίους δεν υπάρχει αντίστοιχη δόκιμη μετάφραση στην Ελληνική και που
μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα. Εξαίρεση αποτελούν και τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά
έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι στην Αγγλική γλώσσα.
7. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκομίσει όλα τα ζητούμενα στοιχεία, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση
οδηγίες. Παραπομπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον
δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας.
8. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των
όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς.
Παραπομπές σε τεχνικά έντυπα ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων επιτρέπονται μόνον εφόσον
προσαρτώνται στην προσφορά και δίνεται ο συγκεκριμένος αριθμός παραγράφου και σελίδας. Προσφορά η
οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαμβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη
συνέχεια της αξιολόγησης.
9. Αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
10. Διευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των
προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίδονται μόνον επί
νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιων του
είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας μετά από σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου.
Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
11. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, ένδικο μέσον κατά της διακήρυξης του
διαγωνισμού, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δε
δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους
της διακήρυξης.
Όλα τα σχετικά με το διαγωνισμό δικαιολογητικά πρέπει να κατατίθενται, επί ποινή απόρριψης:
σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν
από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α’ του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 ή των
ακριβών αντιγράφων τους
σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία
έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
11
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ του άρθρου 1
του Ν.4250/2014
σε πρωτότυπη μορφή ή σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο
Διευκρινίζεται ότι οι ζητούμενες υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου
συνιστά λόγο αποκλεισμού του προσφέροντα από το διαγωνισμό.
Άρθρο 5
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του
Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-2007).
Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος
αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ
μέρους του Αναθέτουσας Αρχής.
Άρθρο 6
ΤΙΜΕΣ
1. Με την προσφορά η τιμή που θα δοθεί θα περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων της διακήρυξης.
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ € συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως
και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α.
2. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου),
εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο
δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε προς τα κάτω
εάν είναι μικρότερο του πέντε.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
5. Η τιμή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση
που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι δε δικαιούνται, κατά την
γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα με την τιμή προσφοράς.
6. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι
προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον υποψήφιο
ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007. Εάν και μετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές
κριθούν ως ασυνήθιστα χαμηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται.
7. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται.
8. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
Άρθρο 7
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές
ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου απορρίπτεται ως
απαράδεκτη.
12
3. Η ισχύς της προσφοράς δύναται να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
Άρθρο 8
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 16-07-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ από
ορισθείσα προς τούτο επιτροπή και θα αξιολογηθούν ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο φάκελος
τεχνικής προσφοράς και ο φάκελος οικονομικής προσφοράς.
Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των προσφορών ελέγχει
την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί.
2. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Κατόπιν ολοκλήρωσης της παραπάνω διαδικασίας, η αρμόδια επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των
τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές πληρούν, τους όρους του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης
(έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής).
Μετά την ολοκλήρωση και της τεχνικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αξιολογεί τις
οικονομικές προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της
Διακήρυξης. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο στάδιο επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή στους Προσφέροντες, χωρίς να έχουν
αποσφραγισθεί.
Μετά την ολοκλήρωση και της οικονομικής αξιολόγησης, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών θα διαβιβάσει στην Αναθέτουσα Αρχή το πρακτικό τεχνικοοικονομικής αξιολόγησης, η οποία
αποφαίνεται σχετικά, και με μέριμνά της γνωστοποιείται στους υποψήφιους Αναδόχους η απόφασή της.
Στην αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των
συμμετεχουσών εταιρειών.
Εάν για την εν λόγω υπηρεσία υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές,
δύναται η επιτροπή να ζητήσει επεξηγήσεις γι’ αυτές από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της
συμμετέχουσας εταιρίας.
Κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού οι παρευρισκόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν το
περιεχόμενο των άλλων προσφορών χωρίς απομάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και
χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή.
Άρθρο 9
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Στον προσφέροντα στον οποίο έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:
α) Την ανάθεση υπηρεσίας.
β) Την ποσότητα.
γ) Την τιμή.
δ) Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται η υπηρεσία.
ε) Την απόφαση της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει
επισυναφθεί στη διακήρυξη.
στ) Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.
13
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που
ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο προσφέροντας, στον οποίο κατακυρώθηκε η ανάθεση υπηρεσίας, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής, όπως επίσης και το προβλεπόμενο
από το αρ.20 ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
4. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση,
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 10
ΣΥΜΒΑΣΗ
1. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η Σύμβαση. Δε
χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή
συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.
Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της υπηρεσίας και τουλάχιστον τα εξής:
α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη.
γ) Την ανάθεση υπηρεσίας.
δ) Την τιμή.
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο υλοποίησης της υπηρεσίας.
στ)Τις Τεχνικές προδιαγραφές.
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες.
θ) Τον τόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
ι) Τον τόπο και χρόνο πληρωμής.
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή.
2. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά,
διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
3. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο μπορεί να
τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
4. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:
α) Εκπληρώθηκαν όλες οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ της Διακήρυξης
«Τεχνικές Προδιαγραφές» και το αντίστοιχο άρθρο της σύμβασης.
β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή
εκπτώσεις.
γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.
5. Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά ένα (1) έτος με δικαίωμα του
Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ της κατά τρεις (3) μήνες αυτοδίκαια. Παράταση πέραν αυτής των
τριών προαναφερθέντων μηνών, δύναται να ισχύσει με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου.
6. Τροποποίηση των όρων της σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των
μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.
7. Σε εφαρμογή της αριθμ πρωτ. Υ3α/Γ.Π.οικ.34408/16-04-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με
θέμα «Διαδικασία εφαρμογής του Ν.4238/2014», οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα Κ.Υ. θα ισχύουν μέχρι
31-12-2014, μέχρι νεωτέρας οδηγίας. Ως εκ τούτου, η σύμβαση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα
Κ.Υ. δύναται να τροποποιηθεί.
14
Άρθρο 11
ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΥΞΗΣΗ
Το Γ.Ν. Λαμίας έχει το δικαίωμα επαύξησης μέχρι 30% των παρεχομένων υπηρεσιών με τους ίδιους όρους
της Διακήρυξης, τις ίδιες συμβατικές τιμές και με αντίστοιχη κατ’ αναλογία αύξηση της δαπάνης, εφόσον κατά
το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής, ολοκληρωθεί η αποκατάσταση
του παλαιού κτιρίου του νοσοκομείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τεθούν σε λειτουργία οι 202 νέες
κλίνες που προβλέπονται στο έργο αυτό.
Άρθρο 12
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη
γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει:
α. τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας
β. τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των
προδιαγραφών της Διακήρυξης
γ. τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν
οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.
Άρθρο 13
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα
έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση.
2. Προσφορά μη σύμφωνη με αυτά απορρίπτεται σαν απαράδεκτη.
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης πρέπει να καλύπτει σε ποσοστό το 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς τον Φ.Π.Α. και θα προσκομιστεί από τον ανάδοχο,
στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης επιστρέφεται
μετά την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων του αναδόχου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
εκπλήρωσης της υπηρεσίας, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεούται υλοποιήσει
τη σύμβαση πλέον δύο (2) μήνες.
4. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
5. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
6. Για όσα δε διευκρινίζονται στο παρόν άρθρο ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 25 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 14
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον αγοραστή προς τον
ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την προσκόμιση τιμολογίου και κατά
τα οριζόμενα στην ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Ζ5:ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ
του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107), και η εξόφληση του κάθε τιμολογίου θα υπόκειται στις αναλογούσες νόμιμες
κρατήσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
15
Άρθρο 15
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάθεση υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική σύμβαση, τα περιγραφόμενα των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσης διακήρυξης ( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ ) και της προσφοράς του αναδόχου.
Άρθρο16
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ανάθεση υπηρεσιών καθώς και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων διαπιστώσεως εργασιών, θα
πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο.
Για τις υπόλοιπες διαδικασίες ισχύουν όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 17
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Δικαίου.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν
τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρω βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην
Υπηρεσία τα ανάλογα αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 18
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο
ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
3. Υποχρεώσεις Ανάδοχου - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης.
4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε την υπηρεσία μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το
χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 της παρούσας.
5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις
βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.
6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά των κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
7. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε
περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Επιτροπής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το
Ελληνικό Δημόσιο.
16
9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 19
ΓΕΝΙΚΑ
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη, ισχύουν οι διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί, των σχετικών με τις προμήθειες νόμων και προεδρικών διαταγμάτων που έχουν προαναφερθεί
στην παρούσα διακήρυξη, τις οποίες θεωρείται ότι γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και δεν
μπορούν να επικαλεστούν άγνοιά τους.
Ο Διοικητής
του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ. ΣΕΠΕΤΗΣ
17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’
Τεχνικές Προδιαγραφές-Πιστοποιητικά-ειδικοί όροι
( ΚΩΔΙΚΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: 15-02-01-0002)
«1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
1. Ο ανάδοχος πρέπει να είναι καταχωρημένος σε πιστοποιημένη λίστα σύμφωνα με την Εγκύκλιο 1 –με
αρ.πρωτ.100151/14/9/11 με ΑΔΑ: B43ΡΒ-Θ49, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που
αφορά τη «Διαδικασία για την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος καταπολέμησης εντόμων και
τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους» σε εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’ 32), με την οποία δε θα
εκδίδονται πλέον έντυπες διοικητικές άδειες, και για ενημέρωση των επαγγελματιών, των αρμοδίων αρχών,
και του ευρύτερου κοινού, θα αναρτάται στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας η λίστα επαγγελματιών του κλάδου
για τους οποίους θα πιστοποιείται η άσκηση του επαγγέλματος από την καταχώρηση τους στη λίστα αυτή.
2. Να διαθέτει πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο το οποίο θα επισυνάψει σε
φωτοαντίγραφο.
3. Να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, για την παροχή υπηρεσιών
ελέγχου παρασίτων και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 14001, τα οποία θα πρέπει να επισυναφθούν σε φωτοαντίγραφα μαζί με την κατάθεση της
προσφοράς.
4. Επίσης να διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία. ( ΕΛΟΤ
1801 / OHSAS 18001 – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) το οποίο θα επισυνάψει σε
φωτοαντίγραφο.
5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να πιστοποιήσει την προηγούμενη εμπειρία του και την αποτελεσματικότητα
της εκτέλεσης των συγκεκριμένων έργων σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Νοσοκομειακούς χώρους. Η
πιστοποίηση θα γίνει βάση εγγράφων που έχουν ήδη παραδοθεί στα συνεργαζόμενα Νοσοκομεία ή Δημόσιες
Υπηρεσίες τα τελευταία δύο έτη και συγκεκριμένα:
Κάτοψη του δικτύου μυοκτονίας
Εκθέσεις πεπραγμένων
Πιστοποιητικά επισκέψεων
Βεβαίωση καλής συνεργασίας των συνεργαζομένων υπηρεσιών
6. Αναλυτική αναφορά στην μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί. Οι εφαρμογές να γίνονται με μέθοδο που θα
είναι εγκεκριμένη από αρμόδιο επιστημονικό ή κρατικό φορέα, Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό ,και να είναι ασφαλείς
για τους ασθενείς, το προσωπικό και τους επισκέπτες. Οι εφαρμογές να γίνονται με μεθόδους σύγχρονες και
απλοποιημένες, να μην διαταράσσεται η σχέση υγρασίας- θερμοκρασίας και να μην υπάρχει φθορά ή ζημιά
μηχανημάτων ή εγκαταστάσεων.
7. Βεβαίωση από Διεθνείς Οργανισμούς της ασφάλειας και της μη τοξικότητας των προϊόντων που θα
χρησιμοποιηθούν, έναντι των εργαζομένων και των ασθενών και γενικά των διερχομένων από το χώρο του
Νοσοκομείου. Τα χημικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (πρώην Γεωργίας). Να αναγράφεται πάνω σε αυτά η ακριβή ονομασία
τους, να είναι σφραγισμένα και να έχουν χαμηλά επίπεδα τοξικότητας. Μεταξύ των εγκεκριμένων από το
Υπουργείο σκευασμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκείνο με την μακρύτερη χρονικά υπολειπόμενη
δράση και να προσδιοριστούν στις προσφορές η χημική σύνθεση των προϊόντων, η πυκνότητα στο διάλυμα,
το χρησιμοποιούμενο διαλυτικό (εφόσον χρησιμοποιείται) οι οδηγίες χρήσης και τα αντίδοτά τους καθώς και
18
ο εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Τα έντυπα με τις σχετικές πληροφορίες των σκευασμάτων
θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο ελέγχου παρασίτων του Νοσοκομείου.
8. Θα πρέπει η ανάδοχος εταιρεία να απασχολεί κατ’ ελάχιστον δύο (2) υπεύθυνους επιστήμονες(γεωπόνους,
χημικούς κ.τ.λ.) ως μόνιμο προσωπικό με εμπειρία στο αντικείμενο, όπως προβλέπεται από την Εγκύκλιο
175053/15.07.1985 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Η
απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων να αποδεικνύεται από τη σχετική άδεια απεντόμωσης –
μυοκτονίας της αναδόχου εταιρείας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Όλες οι
εφαρμογές θα πρέπει να πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη έμπειρου επιστήμονα ο οποίος θα
υπογράφει και τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και εκθέσεις.
9. Να διαθέτει η ανάδοχη εταιρεία, ασφαλιστική κάλυψη έναντι αστικής ευθύνης προς τρίτους για βλάβη σε
πρόσωπα ή υλικά που μπορεί να επέλθει κατά την διάρκεια ή εξαιτίας των πραγματοποιούμενων
εφαρμογών.
10. Η αποσφράγιση των προϊόντων θα γίνεται με την παρουσία των μελών των επιτροπών που θα οριστούν
από την Διοίκηση του Νοσοκομείου για την παρακολούθηση του έργου της Απολύμανσης-ΕντομοκτονίαςΜυοκτονίας και Αντιοφικής προστασίας τόσο του Νοσοκομείου όσο και των Κέντρων Υγείας ευθύνης του. Η
όλη διαδικασία πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις προδιαγραφές και την προσφορά
του αναδόχου.
11. Εάν μετά την εφαρμογή – Εντομοκτονίας –Μυοκτονίας και Αντιοφικής προστασίας συνεχίζεται η
καθημερινή επανεμφάνιση παρασίτων εντόμων, τρωκτικών κ.τ.λ. ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος, χωρίς
άλλη αμοιβή, να επαναλάβει τη χρήση των μεθόδων προκειμένου να εξαφανιστούν όλα τα έντομα και
τρωκτικά, με δυνατότητα αλλαγής των εφαρμογών του. Εάν παρόλα αυτά συνεχίζεται το πρόβλημα τότε ο
ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και δε δικαιούται καμία αμοιβή, με συνέπεια την καταγγελία της
σύμβασης.
12. Ο ανάδοχος να δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην άμεση ανταπόκριση, εντός 24
ωρών, σε κάθε κλήση από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής για την επίλυση εκτάκτων προβλημάτων. Οι
έκτακτες επισκέψεις που πιθανόν να απαιτηθούν για την επιτυχή διεξαγωγή του έργου, θα πραγματοποιηθούν
χωρίς ουδεμία οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.
13. Στην αμοιβή του αναδόχου συμπεριλαμβάνεται πάσης φύσεως έξοδα, δαπάνες χημικών προϊόντων,
εξοπλισμού και υλικών, αμοιβές προσωπικού, έξοδα μετακινήσεως κ.τ.λ. Το προσωπικό του αναδόχου
ουδεμία σχέση δεν πρέπει να έχει με το Νοσοκομείο.
Ο ανάδοχος ευθύνεται αστικά, ποινικά και κοινωνικά για όλο το προσωπικό του.
Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται ανά τετράμηνο, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, την θεώρηση
του χρηματικού εντάλματος πληρωμής καθώς και την σύνταξη και υποβολή του πρωτοκόλλου ποιοτικής και
ποσοτικής παραλαβής του έργου από τις αρμόδιες επιτροπές που θα ορίσει η Διοίκηση.
14. Ο ανάδοχος υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων του Νοσοκομείου.
Υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαία έκθεση εκτέλεσης εργασιών καθώς και γραπτές προτάσεις σχετικά με τη
διαπίστωση προβλημάτων που δυσχεραίνουν την αποτελεσματικότητα της εργασίας του.
15. Επίσης, κατά την διάρκεια της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται στα κάτωθι:
α) Δημιουργία κάτοψης χώρων όπου θα δηλώνονται οι δολωματικοί σταθμοί και αριθμημένες
εντομοπαγίδες- αντιοφικά δίκτυα κ.λ.π.
β) Παροχή φύλλων δεδομένων ασφάλειας ( MSDS) για τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται.
γ) Παροχή του αντίστοιχου ΦΕΚ όπου θα αναφέρεται, ότι επιτρέπονται τα εν λόγω φάρμακα μυοκτονιών,
απολύμανσης, απεντόμωσης και αντιοφικής προστασίας.
19
δ) Υποβολή έκθεσης επιθεώρησης μετά από κάθε επίσκεψη για έλεγχο των δολωματικών σταθμών ή
εντομοπαγίδων- αντιοφικών δικτύων τουλάχιστον μια φορά το μήνα.
ε) Τοποθέτηση παγίδων στον τρίτο ( 3ο) όροφο – Μηχανοστάσιο.
Τα φάρμακα και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιούνται για την Εντομοκτονίας- Μυοκτονίας- Απολύμανσης
και Αντιοφική προστασία πρέπει να είναι ακίνδυνες και η αξία αυτών θα βαρύνει τον Ανάδοχο του έργου.
Οι τιμές παραμένουν σταθερές μέχρι την λήξη της σύμβασης χωρίς να δικαιούται ο ανάδοχος να ζητήσει
αναθεώρησή των.
● Η μη κατάθεση των ανωτέρων δικαιολογητικών συνεπάγεται αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
Οι εφαρμογές της Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας- Οφιοαπώθησης- Απολύμανσης, θα πραγματοποιηθούν σε
όλους τους χώρους του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητάς του.
Συγκεκριμένα στο κεντρικό κτίριο του Νέου Νοσοκομείου Λαμίας 44.000,00 m2. περίπου, καθώς και σε όλο
τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου με εμβαδόν 73.848,00 m2.
Επίσης για συντήρηση στο παλαιό κτίριο (πρώην Σανατόριο) που βρίσκεται μέσα στον περιβάλλοντα χώρο
του κεντρικού κτιρίου με εμβαδόν κτίσματος 8.370,00 m2 . Λόγω εργασιών ανακατασκευής του παλαιού
κτιρίου (πρώην Σανατόριο) οι εφαρμογές Εντομοκτονίας – Μυοκτονίας θα πραγματοποιηθούν επιλεκτικά σε
κρίσιμα σημεία του κτιρίου (υπόγειο, κ.τ.λ.) και δεν αφορούν όλο το εμβαδόν του κτιρίου. Η εφαρμογή της
Οφιοαπώθησης αφορά την περίμετρο όλου του κτιρίου το οποίο άλλωστε εντάσσεται στον περιβάλλοντα χώρο
του Νέου Νοσοκομείου Λαμίας.
Το κτίριο του Ψυχιατρικού τομέα με εμβαδόν 1.350,00 m 2 το οποίο βρίσκεται επίσης μέσα στον
περιβάλλοντα χώρο του κεντρικού κτιρίου, και οι πύλες εισόδου εξόδου.
● Eπίσης τα κέντρα υγείας που υπάγονται στο Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ, τα τετραγωνικά μέτρα των οποίων παρατίθενται
αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:
ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
1985
900 m2
1000 m2
1983
1610 m2
10800 m2
3. ΔΟΜΟΚΟΥ
1986
1000 m2
5000 m2
4. ΣΤΥΛΙΔΑΣ
1986
1028 m2
5000 m2
5. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
1985
1014 m2
5400 m2
6. ΚΑΜΕΝΩΝ
2007
3.527,14 m2
12.044,34 m2
1. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
2. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΒΟΥΡΛΩΝ
(ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ)
20
2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν λεπτομερή και σαφή τεχνική προσφορά για τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου και τα μέτρα ασφαλείας που θα ακολουθηθούν. Η τεχνική προσφορά θα αξιολογηθεί και
θα αποτελέσει δέσμευση για τον τρόπο εφαρμογής του έργου.
Α. Έλεγχος Τρωκτικών
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εγκαταστήσει άμεσα δίκτυο δολωματικών σταθμών ικανό για την
διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας από τα τρωκτικά. Οι
δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να παρέχουν ασφάλεια χρήσης (δολωματικοί σταθμοί κλειστού τύπου με
κλειδί).
Ο αριθμός και το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του
υποψηφίου. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα φέρουν μόνιμα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα.
Τα τρωκτικοκτόνα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου θα πρέπει να είναι
εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ανάλογη χρήση και να είναι
συμπαγή, ώστε να επιτρέπουν την εκτίμηση της όποιας κατανάλωσης και ταυτόχρονα να μηδενίζεται ο
κίνδυνος διασποράς τους. Επίσης τα σκευάσματα θα πρέπει να προκαλούν μουμιοποίηση των τρωκτικών
ώστε να αποφεύγονται οι δυσοσμίες στο χώρο.
Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί θα είναι σταθεροί, θα φέρουν αρίθμηση και θα επισημανθούν σε κατόψεις του
Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.
Ο έλεγχος των δολωματικών σταθμών θα πραγματοποιείται κατ΄ελάχιστον μια φορά το μήνα και ανά 15
ημέρες για τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο.
Σε περίπτωση ενεργούς προσβολής σε εσωτερικούς χώρους, η αντιμετώπιση θα είναι άμεση (εντός 24 ωρών)
και η καταστολή θα γίνει με μηχανικά μέσα σύλληψης (κόλλες, παγίδες πολλαπλών συλλήψεων κ.α.) πέραν
της χρήσης των δολωματικών σταθμών.
Επιπλέον των άλλων (φρεάτια, εσωτερικά αίθρια, ταράτσες, περιμετρικά των κτιριακών εγκαταστάσεων κ.τ.λ.)
απαιτείται η δόλωση στον 3ο όροφο – Μηχανοστάσιο και ο έλεγχος των ψευδοροφών χώρων κρίσιμης
σημασίας (π.χ. χειρουργείων, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας).
Ο ανάδοχος θα υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις πεπραγμένων όπου θα αναφέρονται οι εφαρμογές που
πραγματοποιήθηκαν καθώς και οι τυχόν προτάσεις. Επιπλέον θα συνυποβάλλονται κατόψεις του
Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας με το δίκτυο των δολωματικών σταθμών και στις οποίες θα
επισημαίνονται οι όποιες καταναλώσεις ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος των εφαρμογών.
Β. Έλεγχος Ερπόντων & Ιπταμένων Εντόμων
Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να εγκαταστήσει άμεσα δίκτυο παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων σε
κρίσιμα σημεία των κτιριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας με σκοπό την
μόνιμη και καθολική απουσία εντόμων στους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Το δίκτυο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των δομημένων χώρων υπογείων, ισογείων και στους ορόφους
και να αποτελείται από μη τοξικές παγίδες σύλληψης ερπόντων εντόμων με τροφικό προσελκυστικό και
κολλώδη επιφάνεια. Ο αριθμός και το είδος των παγίδων θα είναι τέτοιος, ώστε να επιτρέπεται η ευχερής και
αξιόπιστη εκτίμηση της απουσίας ερπόντων εντόμων στους χώρους που θα τοποθετηθούν οι παγίδες.
21
Ο αριθμός και το είδος των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να αναφέρεται στην Τεχνική Προσφορά του
υποψηφίου.
Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι υγειονομικής σημασίας, εγκεκριμένα από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και διακριτικά στην εφαρμογή τους.
Η καταπολέμηση ερπόντων εντόμων θα γίνει καθολικά και άμεσα με τη χρήση gel στους χώρους των
εγκαταστάσεων, ενώ σε περίπτωση προσβολής εντόμων θα πραγματοποιούνται έκτακτες εφαρμογές μετά
από κλήση της αναθέτουσας αρχής.
Ο έλεγχος των παγίδων και οι εφαρμογές θα γίνονται δύο φορές το μήνα ή και συχνότερα αν κρίνεται
απαραίτητο ανάλογα με το μέγεθος του προβλήματος και το χώρο και θα ρυθμίζεται σε συνεργασία με την
Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (ΕΝΛ) και την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου.
Ειδικά για τον έλεγχο των Ιπταμένων εντόμων θα πρέπει όλο το έτος και ιδιαιτέρως τους κρίσιμους μήνες
Μάρτιος έως Οκτώβριο σε τακτά χρονικά διαστήματα να πραγματοποιούνται ψεκαστικές εφαρμογές
υπολειμματικότητας για την αντιμετώπιση προνυμφών κουνουπιών και μυγών, περιμετρικά των κτιρίων, στα
φρεάτια, στις αποθήκες, στα αποδυτήρια, στα υπόγεια, στις αποχετεύσεις, στο χώρο προσωρινής
αποθήκευσης των αποβλήτων-απορριμμάτων στο χώρο του πρασίνου και γενικά στα κρίσιμα σημεία του
χώρου του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας. Επίσης η χρήση ειδικού επιχρίσματος για την
αντιμετώπιση των ιπταμένων εντόμων στους εσωτερικούς χώρους θα γίνεται μία φορά το μήνα και δύο
φορές κατά τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές άλλων παρασίτων (ψύλλους, κοριούς,
κρότωνες κλπ) με υπολειμματικούς ψεκασμούς, εκνεφώσεις ή άλλη ενδεδειγμένη μέθοδο, σε όλους τους
χώρους καθώς και στους κοιτώνες.
Ο ψεκασμός δεν πρέπει να προκαλεί δυσοσμία στους χώρους του Νοσοκομείου και χημική μόλυνση στα
τρόφιμα. Επίσης δεν πρέπει να εκτίθεται σε κίνδυνο η υγεία των νοσηλευομένων, των εργαζομένων και των
επισκεπτών.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να αντιμετωπίσει τις όποιες προσβολές οι οποίες οφείλονται σε έντομα
προερχόμενα από τα δέντρα του περιβάλλοντος χώρου του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει ανά μήνα εγγράφως την αναθέτουσα αρχή για τις εφαρμογές που
διενεργεί και να διατηρεί το σχετικό αρχείο των παγίδων σύλληψης ερπόντων εντόμων και της
εντομοκτονίας.
Γ. Οφιοαπώθηση
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στις ενδεδειγμένες εφαρμογές οφιοαπώθησης στους χώρους του
Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών, επισκεπτών και του
προσωπικού.
Συγκεκριμένα οι εργασίες θα διενεργούνται σε τακτική μηνιαία βάση κατά τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο
και θα έχουν προληπτικό χαρακτήρα με σκοπό την μόνιμη και καθολική απουσία ερπετών στους εξωτερικούς
και εσωτερικούς χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεων.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ο ανάδοχος θα ανταποκρίνεται άμεσα μετά από κλήση της αναθέτουσας
αρχής και θα επιλαμβάνεται του συμβάντος.
Οι εφαρμογές θα πραγματοποιούνται τόσο στην περίμετρο του οικοπέδου όσο και περιμετρικά, εξωτερικά
των κτιριακών εγκαταστάσεων και σε χώρους υψηλής επικινδυνότητας εντοπισμού ερπετών όπως π.χ.
φρεάτια, χώροι με έντονη βλάστηση κ.τ.λ.
22
Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν συνδυασμένη χρήση παγίδων και άλλων στερεών μέσων οφιοαπώθησης,
καθώς και άλλων ενδεδειγμένων μέσων αναλόγως του χώρου και του προβλήματος.
Οι εργασίες δεν θα λαμβάνουν χώρα σε καμία περίπτωση εντός των κτιρίων.
Τα σκευάσματα οφιοαπώθησης που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη συγκεκριμένη χρήση.
Δ. Απολύμανση
Η εφαρμογή διαδικασιών απολύμανσης θα καθορίζεται μετά από την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής
Νοσοκομειακών Λοιμώξεων και δεν θα υπάρχει ουδεμία οικονομική επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής.
Επιπλέον θα πρέπει τα απολυμαντικά που θα χρησιμοποιούνται να μη δημιουργούν πρόβλημα στους
χώρους που θα χρησιμοποιούνται (υλικοτεχνικό εξοπλισμό, τοίχους, κ.λ.π.). και να είναι εγκεκριμένα και
ασφαλή στη χρήση τους.»
23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ υπ’ αριθμ. …….
Μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας
και της εταιρείας «…………………………»
για την ανάθεση «…………………………………»
Συμβατικού Τιμήματος ……………… € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Στην Λαμία σήμερα την .... ……….. του έτους ………., οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:
Αφενός
Το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
που εδρεύει στη Λαμία, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διοικητή κ.
Αναστάσιο Σεπετή, και το οποίο στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή»
Και αφετέρου
Η εταιρεία με την επωνυμία …………………….. που εδρεύει στην …………………….., Τηλ.: ………………,
Fax: ……………………., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ................., υπάγεται στη ΔΟΥ ………........... και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ……………………….. της εταιρείας, σύμφωνα με το ............. και η
οποία στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο Ανάδοχος»,
Λαμβάνοντας υπόψη :
1) Την υπ. αριθ. πρωτ. Β/…………… Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου για τις
Υπηρεσίες «Απεντόμωσης - Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν. Λαμίας και
Κέντρων Υγείας ευθύνης του».
2) Την υπ. αριθ. ………………… με Α.Δ.Α. …………………. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον Ανάδοχο και την
αριθμ. πρωτ. ………………. με Α.Δ.Α. …………………… απόφαση Διοικητή ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
φέρει αριθμό καταχώρησης (α/α …….) στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Νοσοκομείου.
Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ
Διοικητική εντολή: Οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την Αναθέτουσα Αρχή ή την Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου στον Ανάδοχο σχετικά με την υλοποίηση του Έργου.
Έγγραφο: Κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που
εκδίδεται βάσει της Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων, των
τηλεομοιοτυπιών και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
Έργο: «Υπηρεσίες Απεντόμωσης - Μυοκτονίας - Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν. Λαμίας
και Κέντρων Υγείας ευθύνης του» όπως εξειδικεύεται στη Σύμβαση.
Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.
Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα.
Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, με βασικές αρμοδιότητες την επίβλεψη για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και
την παρακολούθηση των εκτελεσθεισών εργασιών (τμηματική – οριστική).
Παραδοτέα: Όλα τα προϊόντα που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα
Αρχή σύμφωνα με τη Σύμβαση.
Προθεσμίες: Τα αναφερόμενα στη Σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται
από την επομένη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη Σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η
τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος
της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος.
24
Σύμβαση: Η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση
της υπηρεσίας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί.
Συμβατικά τεύχη : Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα
τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη Σύμβαση, β)
τη Διακήρυξη, γ) την Προσφορά του Αναδόχου.
Συμβατικό τίμημα: Το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της υπηρεσίας.
Άρθρο 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που
αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση «Υπηρεσιών Απεντόμωσης - Μυοκτονίας Απολύμανσης και Αντιοφικής προστασίας του Γ.Ν. Λαμίας και Κέντρων Υγείας ευθύνης του». Η υπηρεσία θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, σε συνδυασμό με τους όρους της αριθμ. πρωτ.
Β/…………… Διακήρυξης και την υπ’αριθμ. ................... απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα η υπηρεσία περιλαμβάνει τα «(αναλυτικά)».
Το Γ.Ν. Λαμίας έχει το δικαίωμα επαύξησης μέχρι 30% του αριθμού των εργαζομένων με τους ίδιους όρους
της Διακήρυξης, τις ίδιες συμβατικές τιμές και με αντίστοιχη κατ’ αναλογία αύξηση της δαπάνης, εφόσον κατά
το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και της τυχόν παράτασης αυτής, ολοκληρωθεί η αποκατάσταση
του παλαιού κτιρίου του νοσοκομείου με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και τεθούν σε λειτουργία οι 202 νέες
κλίνες που προβλέπονται στο έργο αυτό.
Άρθρο 3
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η σύμβαση αρχίζει με την ημερομηνία υπογραφής και λήγει μετά ένα (1) έτος με δικαίωμα του
Νοσοκομείου να παρατείνει την ισχύ της κατά τρεις (3) μήνες αυτοδίκαια. Παράταση πέραν αυτής των
τριών προαναφερθέντων μηνών, δύναται να ισχύσει με απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου και σύμφωνη
γνώμη του αναδόχου.
Ο χρόνος και η διαδικασία υλοποίησης της υπηρεσίας θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της αριθμ.
πρωτ. Β/…………. Διακήρυξης.
Άρθρο 5
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση κατακύρωσης, δεν προσήλθε να υπογράψει την
σύμβαση μέσα στην προθεσμία που ορίστηκε, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων στην περίπτωση, στην οποία ο
ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
πέραν των χρονικών περιθωρίων που θα αναφέρονται και θα γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σύμβαση.
3. Υποχρεώσεις Ανάδοχου - Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσης.
4. Με την ίδια διαδικασία ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε
δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν υλοποίησε την υπηρεσία μέσα στο συμβατικό χρόνο ή το
χρόνο παράτασης που του δόθηκε σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 16 και 17 της διακήρυξης.
5. Με την απόφαση κήρυξης αναδόχου εκπτώτου από τη σύμβαση μπορεί να του παρασχεθεί η δυνατότητα
παράδοσης του έργου μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται εις
βάρος του πέραν της οποίας ουδεμία παροχή υπηρεσίας γίνεται δεκτή.
6. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά των κυρώσεων που
προβλέπονται στο άρθρο 34 του Π.Δ. 118/2007.
25
7. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Π.Δ. 118/07). Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα είτε σε μορφή παρακράτησης από
πληρωμές, είτε με παρακράτηση από τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης.
8. Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση των υπηρεσιών του αναδόχου ή σε
περίπτωση παράβασης από τον ανάδοχο οιουδήποτε από τους όρους της Διακήρυξης και της σχετικής
σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας Επιτροπής δικαιούται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το
Ελληνικό Δημόσιο.
9. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο ανάδοχος αποδείξει ότι η
καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής.
10. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης και υποχρεούται ο ανάδοχος σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία
επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι
διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/2007.
Άρθρο 6
ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο ανέρχεται στο ποσό των
………………….. ευρώ και ……………….. λεπτών (……………,.. €), πλέον ΦΠΑ ……….%
……………………. ευρώ και …………….. λεπτών (………..,…..€) ήτοι συνολικά ……………………. ευρώ
και …………. λεπτών (……………..,…€). Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας
το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά
από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα
περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες του Αναδόχου για την εκτέλεση
της υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
Όλα τα τιμολόγια που εκδίδονται από τον Ανάδοχο και οι ακόλουθες πληρωμές από τον Αγοραστή προς τον
Ανάδοχο θα είναι σε Ευρώ.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από κάθε τμηματική, οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή
των εκτελεσθεισών υπηρεσιών από το Νοσοκομείο, μετά την παραλαβή του σχετικού τιμολογίου από τις
υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος και σε κάθε περίπτωση μετά τη θεώρηση του εντάλματος πληρωμής
από την Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του
Π.Δ. 118/2007, το Ν.4152/2013 και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ν. 2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/0211-2001).
Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε
τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά
Νόμους και σχετικές Εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.
Άρθρο 7
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή τη με αριθμό
…………………………. εγγυητική επιστολή της …………….. ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ποσού …………………….. ευρώ
(………………. €) (10% της συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο
προστιθέμενης αξίας), ισχύος ……………….., η οποία έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της
Διακήρυξης.
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την οριστική ποσοτική
και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών, ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από
τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου.
26
Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση
προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου
της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη
κατάπτωση.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την
υπηρεσία.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν την πορεία καλής
εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την
αποτελεσματική λήψη αποφάσεων.
3. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
4. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος
υποχρεούται προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης, να αναφέρει εγγράφως και να
προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
5. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να υλοποιήσει τη συμβατική υπηρεσία, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στα σχετικά άρθρα της παρούσας, εκτελώντας προσηκόντως όλες τις επιμέρους εργασίες,
ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύμβασης.
6. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από
την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.
7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα
μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.
8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που
απορρέουν για αυτόν από την παρούσα.
Άρθρο 9
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο
που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Δικαίου.
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που
εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα
Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά προ της λήξης της ημερομηνίας εκτέλεσης της σύμβασης,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό αίτημα του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της
προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος.
Άρθρο 10
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/07.
Σε εφαρμογή της αριθμ πρωτ. Υ3α/Γ.Π.οικ.34408/16-04-2014 εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με θέμα
«Διαδικασία εφαρμογής του Ν.4238/2014», οι παρεχόμενες υπηρεσίες στα Κ.Υ. θα ισχύουν μέχρι 31-122014, μέχρι νεωτέρας οδηγίας. Ως εκ τούτου, η σύμβαση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στα Κ.Υ.
δύναται να τροποποιηθεί.
27
Άρθρο 11
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν έχει υλοποιηθεί πλήρως το αντικείμενό της, γίνει η
αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.
Άρθρο 12
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η αριθμ. πρωτ. Β/……………. Διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού
και η από …………………….. κατατεθείσα προσφορά του Αναδόχου αποτελούν συμπληρωματικά της
παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των
συμβατικών τευχών , η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη:
α) Η παρούσα σύμβαση
β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου
γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού
δ) Η προσφορά του Αναδόχου
Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον
αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ΄ όψη για την ερμηνεία των όρων της παρούσας,
εκτός αν ρητώς καθορίζεται διαφορετικά στη παρούσα σύμβαση.
Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση
του ή με φαξ.
Άρθρο 13
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει
στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, με βάση της καλής
πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό
και το Κοινοτικό.
Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφτεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την
ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα
για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη
παράγραφο.
● Η παρούσα, αφού γράφηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφηκε ως έπεται
και έλαβε από ένα αντίτυπο ο καθένας των συμβαλλομένων.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Για τον Ανάδοχο
28