Πρόσκληση Διαμαντής.pdf

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜHΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ξάνθη 23-1-2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
Τίτλος Θέσης: «Επόπτης-υπεύθυνος δοκιμαστικών αντλήσεων γεωθερμικής
γεώτρησης και υπεύθυνος γεωφυσικών μετρήσεων»
Το Τμήμα Πολιτικών& Μηχανικών καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο
του έργου με ΚΕ 81270 και τίτλο: «Fostering the use of low temperature geothermal
sources through the development of operational exploitation guidelines and green
energy solution of enterprising» ( Ελληνικός τίτλος: “Προώθηση της χρήσης χαμηλών
γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης
και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στην επιχειρηματικότητα”), τους υπαλλήλους
του Δ.Π.Θ. για την πέραν του κανονικού ωραρίου απασχόλησής τους σε αυτό.
Το έργο χρηματοδοτείται από το ERDF: European Regional Development Fund 85%
- Εθνική συμμετοχή 15%, και η διάρκεια του είναι από 23/10/2013 έως 23/8/2015.
Η συγκεκριμένη απασχόληση έχει στόχο την διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση
της καταλληλότητας του γεωθερμικού ρευστού για διάφορες χρήσεις. Διαχείριση του
γεωθερμικού ρευστού μετά την κύρια χρήση. Εποπτεία δοκιμαστικών αντλήσεων,
έλεγχο σε συνεχή άντληση και παρακολούθηση των χαρακτηριστικών της ροής και
των
υδρογεωλογικών
συνθηκών
του
γεωθερμικού
πεδίου
καθώς
και
πραγματοποίηση γεωφυσικών μετρήσεων αν χρειαστεί.
Οι ώρες απασχόλησης στα πλαίσιο του ανωτέρου έργου θα είναι 16:00 έως 21:00
και ενδεχομένως ορισμένα Σάββατα και Κυριακές.
Το αντικείμενο της απασχόλησης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Επόπτης
-
υπεύθυνος
των
δοκιμαστικών
πραγματοποιηθούν στη γεωθερμική γεώτρηση.
αντλήσεων
που
θα
Επόπτης - υπεύθυνος για την εισκόμιση και αποκόμιση του γεωτρητικού
συγκροτήματος που θα πραγματοποιήσει τη δοκιμαστική άντληση.
Υπεύθυνος για την καταγραφή των δεδομένων της δοκιμαστικής άντλησης
(πτώση στάθμης συναρτήσει του χρόνου καθώς και επαναφορά στάθμης
συναρτήσει του χρόνου).
Υπεύθυνος για τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης και αξιολόγησης των
αποτελεσμάτων μετά το πέρας των μετρήσεων υπαίθρου.
Χειριστής των μηχανημάτων των γεωφυσικών μετρήσεων, καθώς και
υπεύθυνος σύνταξης τεχνικής έκθεσης με τα αποτελέσματα των μετρήσεων
σε περίπτωση που χρειαστεί να πραγματοποιηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, την οποία θα αποστείλουν ηλεκτρονικά (μορφή doc ή pdf) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] το αργότερο μέχρι τις 3 - 2 - 2014.
Μόλις ολοκληρωθεί η συλλογή των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετάσχουν σε
συνέντευξη από τον Ε.Υ. του έργου την Τρίτη 4-2-2014 και ώρα 13:00 στο γραφείο
του. Βιογραφικά ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (προαιρετική επιλογή) επικουρικό της
υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων μπορεί να σταλεί ηλεκτρονικά μαζί με την
αίτηση.
Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος
Διαμαντής Ιωάννης
Καθηγητής της Πολυτεχνικής
Σχολής του Δ.Π.Θ.
ΑΙΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ
τον Καθηγητή του Δ.Π.Θ.
κ. Διαμαντή Ιωάννη
ΕΠΩΝΥΜΟ
: ..................................................
ΟΝΟΜΑ
: ......................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
: ......................................................
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
: ......................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
: ......................................................
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ..……./………..)
Σας υποβάλλω πρόταση, με συνημμένα τα απαιτούμενα
από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά
δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη
διαδικασία επιλογής ως προς το παρακάτω αντικείμενο:
......................................................
ΤΑΧ. ΚΩΔ.
: ...................................
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
: ...................................
Θέση:
Αντικείμενο:
(σταθ. & κιν)
: ...................................
E-MAIL
: ...................................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Συνημμένα υποβάλλω:
ΑΡΙΘΜΟΣ
: ...................................
ΗΜΕΡ. ΕΚΔ.
: ...................................
ΕΚΔ. ΑΡΧΗ
: ...................................
Ξάνθη
................................. 2014
1)
......................................................................
2)
......................................................................
3)
......................................................................
4)
......................................................................
5)
......................................................................
6)
......................................................................
7)
......................................................................
8)
......................................................................
......................................
(υπογραφή)