ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ
Αρ. Πρωτ.:
ΠΡΟΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ &
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
φωτογραφία
Σας υποβάλλω τα κατωτέρω δικαιολογ ητικά:
β. Δύο φωτογραφίες.
γ . Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
δ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, θεωρημένο για
τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή.
Επώνυμο:...............................................................
Όνομα:..................................................................
Όνομα Πατέρα:....................................................
ε. Έγγραφο
δημόσιας
αρχής
ή υπηρεσιών ή λογαριασμών
οργανισμών κοινής ωφελείας, από το οποίο να προκύπτει ο
τόπος μόνιμης κατοικίας του.
Όνομα Μητέρας:...................................................
στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου
Σχολή:.....................................................................
για
Τμήμα:.....................................................................
δικαιολογητικών. * (Είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι.
Εξάμηνο σπουδών:...............................................
Αριθμός Μητρώου:................................................
την
ακρίβεια
του
περιεχομένου
των
υποβληθέντων
Λαμίας).
ζ.
Αντίγραφο
εκκαθαριστικού
σημειώματος
της
αρμόδιας
Δ.Ο.Υ. για το ετήσιο οικογενειακό ή ατομικό εισόδημα του
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθ. Δελτίου Ταυτ.:………………..……….………………..
Ημερ. Έκδοσης :…………………………………………………..
ενδιαφερομένου φοιτητή το οικονομικό έτος 2013. Σε περίπτωση
που
δεν
έχει
προσκομίζεται
παραληφθεί
από
τον
το
εκκαθαριστικό
ενδιαφερόμενο
φοιτητή
σημείωμα,
φορολογική
δήλωση του τελευταίου οικονομικού έτους.
Εκδούσα Αρχή:………………………………..………………….
Λοιπά ειδικά δικαιολογ ητικά:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Οδός :…………………………….…….…………………………………
Αριθμός :…………………………….……………..…………………..
Ταχ. Κωδ:……………….………………..…………………………..
η. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
θ. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
ι. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
κ. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
λ. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
Τηλεφ. Σταθερό:………………..………………………………..
μ. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
Τηλεφ. Fax: ………..………………………………………………..
ν. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
Κινητό:……………..…………………..………………………………..
ξ. …………………….…………………………………………….………………………..…………..
E-mail:………….…………………………….…………………………..
προκειμένου να σιτιστώ δωρεάν κατά το τρέχον ακαδ. έτος και
δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω πως διακόπτεται η σίτιση λόγω
Λαμία,
…...../….... / 20…..
στράτευσης
ή διακοπής
της
φοίτησης και για όσο χρόνο
διαρκούν αυτές και ότι θα παραδώσω την κάρτα σίτισης όταν
λάβω το πτυχίο μου.
Ο/Η αιτών/ούσα
………………………………………………
(υπογραφή)