ισολογισμος χρησης 2013

ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Α.Μ.Α.Ε 68290/53/Β/09/10
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσης
Ποσά προηγούµενης χρήσης
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο µετοχικό (15.000 µετ. των 20,00 ευρώ)
8.822,82
8.445,54
377,28
8.432,58
8.414,89
17,69
8.822,82
8.445,54
377,28
8.432,58
8.414,89
17,69
1.Καταβεβληµένο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
B.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣEΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα - τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2. Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
38.429,60
9.052,04
29.377,56
33.507,71
6.841,18
26.666,53
210.076,16
79.377,00
60.643,86
69.966,54
458.493,16
458.493,16
132.518,13
54.972,71
58.289,48
0,00
254.832,36
254.832,36
77.558,03
24.404,29
2.354,38
69.966,54
203.660,80
203.660,80
200.367,40
74.677,00
59.501,58
61.453,02
429.506,71
429.506,71
114.874,93
47.715,47
57.525,24
0,00
226.956,82
226.956,82
85.492,47
26.961,53
1.976,34
61.453,02
202.549,89
202.549,89
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
3.Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες βοηθητικές ύλες - Αναλώσιµα υλικά - Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
5.Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
11.Χρεώστες διάφοροι
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόµενων χρήσεων
10.000,00
1.035,00
11.035,00
214.695,80
10.000,00
1.395,00
11.395,00
213.944,89
74.093,77
21.606,12
5.646,34
101.346,23
207.808,06
15.289,62
0,00
223.097,68
609.647,62
0,00
13.789,43
25.561,71
648.998,76
439.708,73
26.230,70
21.385,48
36.905,36
524.230,27
14.197,27
174.418,28
188.615,55
938.960,54
19.119,59
279.574,93
298.694,52
1.046.022,47
2.140,85
2.140,85
4.634,07
4.634,07
1.156.174,47
1.264.619,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ποσά κλειόµενης
χρήσης
IV.Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
V.Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+AV)
Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1.Προµηθευτές
2α.Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3.Τράπεζες λογαριασµοί βραχ. υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
10.Μερίσµατα Πληρωτέα
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
∆.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
Ποσά
προηγούµενης
χρήσης
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
18.183,26
18.183,26
16.727,76
16.727,76
297.830,50
297.830,50
616.013,76
315.104,11
315.104,11
631.831,87
261.101,67
173.575,89
776,13
0,00
36.803,28
11.196,58
45.000,00
11.181,12
539.634,67
539.634,67
241.603,29
188.000,65
3.305,95
169.115,29
30.762,07
0,00
0,00
0,00
632.787,25
632.787,25
526,04
526,04
0,00
0,00
1.156.174,47
1.264.619,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+∆+Ε)
(Α+Γ+∆)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειόµενης χρήσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον 1Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ 1.Έσοδα συµµετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
ΜΕΙΟΝ :
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως προ φόρων
Ποσά προηγούµενης χρήσης
1.460.012,37
1.094.039,54
365.972,83
0,00
365.972,83
43.919,53
233.245,45
1.335.257,04
977.715,90
357.541,14
42.828,57
400.369,71
53.262,27
267.566,42
277.164,98
88.807,85
2.847,34
510,37
38.224,26
0,00
0,00
409,96
180,00
589,96
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
0,00
27,00
-34.866,55
53.941,30
-589,96
53.351,34
30.639,89
0,00
0,00
821,60
0,00
821,60
27.906,19
27.906,19
320.828,69
79.541,02
-30.612,89
48.928,13
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
(+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων
προηγούµενων χρήσεων
(-):∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον:1.Φόρος εισοδήµατος
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι
στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεµατικό
2.Πρώτο Μέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Ποσά κλειόµενης
χρήσης
53.351,34
Ποσά
προηγούµενης
χρήσης
48.106,53
315.104,11
281.492,32
0,00
368.455,45
13.798,35
0,00
329.598,85
10.189,57
10.371,10
344.286,00
2.506,17
316.903,11
1.455,50
45.000,00
297.830,50
344.286,00
1.799,00
0,00
315.104,11
316.903,11
-821,60
48.106,53
35.272,51
0,00
53.351,34
35.272,51
0,00
48.106,53
Καβάλα, 14/5/2014
H ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ
Α∆Τ ΑΒ 907241
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ∆ΟΥ
Α∆Τ Σ 880344
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 891974
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως
και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη
διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων
της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής:
1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το
συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 15.752,64 με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 15.752,64 τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 15.752,64 και τα αποτελέσματα χρήσης
αυξημένα κατά € 4.689,43. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2007 έως 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από
τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της
Εταιρείας «ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2014
Ο Oρκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Δημήτρης Ντζανάτος
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521