ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (ΟΜΕΤΕ Α.Ε.)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20087/01/Β/89/434
(Ποσά σε Eυρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Αξία
κτήσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία
αξία
κτήσεως
Αναπόσβεστη
Ποσά κλειόµενης χρήσεως
Ποσά προηγ. χρήσεως
αξία
2013
2012
Αποσβέσεις
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
480.475,14
478.778,53
1.696,61
478.635,17
477.514,62
1.120,55
Ι. Κεφάλαιο µετοχικό
(120.000 µετοχές των 3,00 Ευρώ)
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Καταβληµένο
360.000,00
360.000,00
1. Τακτικό αποθεµατικό
164.426,37
164.426,37
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
652.620,16
652.620,16
817.046,53
817.046,53
76.720,21
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
19.501,65
6.749,02
12.752,63
19.501,65
5.968,96
13.532,69
ΙV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
71.715,43
66.320,75
5.394,68
70.445,43
65.060,76
5.384,67
29.403,31
17.410,80
11.992,51
17.103,31
17.103,30
0,01
410.284,31
405.931,21
4.353,10
408.348,31
404.388,21
3.960,10
73.280,32
0,00
73.280,32
52.987,47
0,00
52.987,47
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
0,00
604.185,02
496.411,78
107.773,24
568.386,17
492.521,23
75.864,94
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
-165.985,77
0,00
-165.985,77
76.720,21
1.011.060,76
1.253.766,74
62.595,97
62.595,97
4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
V. Αποτελέσµατα εις νέο
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1. Συµµετοχές σε συνδεµένες επιχειρήσεις
12.630,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιµήσεις
12.630,00
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙV + ΑV)
12.630,00
0,00
12.630,00
0,00
16.704,33
16.704,33
16.704,33
16.704,33
124.477,57
92.569,27
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α
1. Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ + ΓΙΙΙ)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Προµηθευτές
1. Πελάτες
496.778,96
489.918,78
5.828,61
5.828,61
3. Τράπεζες λογαριασµός βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
5. Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις
13.371,71
26.418,09
421.741,05
567.245,93
4. Προκαταβολές πελατών
κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
11. Χρεώστες διάφοροι
36.361,46
46.409,38
1.174.890,45
1.447.088,49
90.985,87
90.985,87
1.804.845,35
2.080.231,13
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι
12. Λογαριασµοί διαχειρίσεως προκαταβολών
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
και πιστώσεων
0,00
7.000,00
165.680,18
103.030,85
25.399,28
22.941,77
239.841,68
245.053,96
866.033,90
971.690,60
0,00
0,00
1.939.690,63
2.288.053,31
420.343,38
540.768,71
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆ΙΙ+∆ΙV)
134,54
149,57
1.885,26
88.128,81
2.019,80
88.278,38
1.806.865,15
2.168.509,51
6.651,30
25.853,98
1.939.690,63
2.288.053,31
420.343,38
540.768,71
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
1. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
2. Πιστωτικοί λογ/σµοί εγγυήσεων και εµπράγµατων ασφαλειών
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (Παροχή υπηρεσιών) :
1.437.990,74
1.489.974,29
Μείον: Κόστος παροχής υπηρεσιών
1.359.324,09
1.006.739,51
78.666,65
483.234,78
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον:1.Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
4.018,00
3.827,00
82.684,65
487.061,78
Καθαρά αποτελέσµατα (Κέρδη ) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο Κερδών προηγούµενων χρήσεων
Μείον:
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
Ποσά κλειόµενης χρήσεως
Ποσά προηγ. χρήσεως
2013
2012
-242.705,98
41.205,88
76.720,21
52.339,31
0,00
0,00
-165.985,77
93.545,19
246.429,89
366.638,24
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
0,00
16.824,98
-163.745,24
120.423,54
Κέρδη προς διάθεση
-165.985,77
76.720,21
0,00
76.720,21
ΠΛΕΟΝ:
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
53,30
175,86
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Μείον:
3. Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
51.749,21
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
-51.695,91
68.103,61
-215.441,15
-67.927,75
52.495,79
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέον
9. Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέον
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
0,00
-165.985,77
0,00
-165.985,77
76.720,21
136,10
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
9.160,34
2. Έκτακτες ζηµίες
11.426,00
0,00
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
18.104,49
0,00
27.264,83
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (Κέρδη )
-27.264,83
0,01
11.426,01
-242.705,98
-11.289,91
41.205,88
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
5.154,46
12.778,45
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
5.154,46
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
0,00
12.778,45
-242.705,98
0,00
41.205,88
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ Ι. ΚΩΣΤΙΚΑΣ
Α∆Τ Η 630362
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΡΕΜΕΖΗΣ
Α∆Τ ΑΕ 548565
ΜΑΡΙΑ ∆. ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡ. Α∆. ΟΕΕ 27188 Α ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Πρoς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ανώνυµης Εταιρείας "ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ"
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. (ΟΜΕΤΕ Α.Ε.)» που αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31 ∆εκεµβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον
έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που
έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψαν τα εξής: 1. Για επίδικες απαιτήσεις κατά χρεωστών ποσού ευρώ 1.040.000 το πιθανολογούµενο ποσό ρευστοποίησης, ανέρχεται σε ευρώ 350.000. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νοµοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν έχει
σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 690.000 για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των προαναφερόµενων απαιτήσεων. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων κατά χρεωστών και τα Ίδια Κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά ευρώ 690.000 και τα
αποτελέσµατα της παρούσας και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά ευρώ 190.000 και 500.000 αντίστοιχα. 2. ∆εν έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 2010 - 2012.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεµάτων που µνηµονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2013 και τη χρηµατοοικονοµική
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό ΓενικόΛογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920 .
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 28 Μαίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΟΥΤΡΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 16141
Συνεργαζόµενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
µέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125