Ισολογισμός 2013

ΠΡΩΣΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25912/04/Β/92/470
ΒΙ. ΠΕ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΑΡΧΙΜΗ∆ΟΥΣ 84, ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(δηµοσιευόµενα βάσει του κ.ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ∆ΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της "ΠΡΩΣΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".
Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές
καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Αρµόδια Υπηρεσία:
∆ιεύθυνση διαδικτύου:
Ηµεροµηνία έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων:
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Ελεγκτική εταιρία:
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:
Σύνθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας
& Ναυτιλίας, ∆/νση Α.Ε. και Πίστεως
www.prosent.gr
30/4/2014
Ντζανάτος ∆ηµήτριος
Grant Thornton Α.Ε.
Γνώµη µε εξαίρεση
Κάλµπαρης Αργύριος, Πρόεδρ.& ∆ιευθ.Συµβ.
Κάλµπαρης Νικόλαος, Αντιπρόεδρος
Κάλµπαρη Χρυσάνθη, Μέλος
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
31/12/2013
31/12/2012
4.435.584
391.788
3.080.197
850.033
20.706
8.778.307
11.775.771
27.506
4.413.494
2.146.905
174.001
18.537.677
5.303.081
-7.384.838
-2.081.758
388.681
8.311.932
2.159.452
10.860.065
8.778.307
5.303.081
-589.218
4.713.862
4.715.486
5.906.951
3.201.378
13.823.815
18.537.677
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων εταιρίας (α)
Προβλέψεις/Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β)
4.922.079
692.021
-4.462.498
-246.868
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
-4.237.793
235.499
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων
Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α)
-4.780.654
-4.170.420
-781.166
-755.296
Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α) + (Β)
-2.625.200
-6.795.620
-3.149.078
-3.904.374
-2,5244
-0,4572
183.995
235.499
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων, αποσβέσεων και
ζηµιάς αναδιοργάνωσης (Adjusted EBITDA)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
1/131/12/2013
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01.01.2013
και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31.12.2013
και 31.12.2012 αντίστοιχα)
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Επί των παγίων της Εταιρείας, εκτός αυτών που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση, δεν
υφίστανται εµπράγµατα βάρη.
2. ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων διαφορές, ούτε
αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, οι οποίες ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση
στην οικονοµική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.
3. ∆εν συνέτρεξε περίπτωση αλλαγής της διάρκειας ή της λήξης της οικονοµικής χρήσης της
εταιρείας.
4. Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού την 31/12/2013 και 31/12/2012 για την Εταιρεία
ήταν σαράντα τρία (43) άτοµα και σαράντα τέσσερα (44) άτοµα αντίστοιχα.
5. Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010.
6. Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυµες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισµένης
Ευθύνης, των οποίων οι ετήσιες οικονοµικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από
Νόµιµους Ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο δηµόσιο Μητρώο του Ν. 3693/2008, υποχρεούνται να
λαµβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό», όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του
Ν.2238/1994. Σε υλοποίηση της παραπάνω διάταξης διενεργείται και για την παρουσιαζόµενη
χρήση ο φορολογικός έλεγχος της εταιρείας για την παρουσιαζόµενη χρήση 2013 από ελεγκτική
εταιρεία. Από τη διεξαγωγή αυτού του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της Εταιρείας αναµένει ότι
δεν θα προκύψουν σηµαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και
απεικονίζονται στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις.
7. To "Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων, αποσβέσεων
και ζηµιάς αναδιοργάνωσης (Adjusted EBITDA)" αφορά το EBITDA που διαµορφώνεται αν δεν
ληφθούν υπόψη τα µη επαναλαµβανόµενα (one off) αποτελέσµατα που προέκυψαν στη χρήση
λόγω κάποιων εκτάκτων γεγονότων όπως αυτά απαριθµούνται στην υπ΄αριθµ. 27 επεξηγηµατική
σηµείωση των αναλυτικών ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας.
8. Το θέμα εξαίρεσης της έκθεσης ελέγχου των ελεγκτών αφορά στην ύπαρξη ορισμένων
οικονομικών ενδείξεων που μπορεί να θέτουν σε αμφισβήτηση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας της εταιρείας.
9. Οι συναλλαγές της Εταιρείας µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά τη χρήση 1/1 - 31/12/2013 όπως
ορίζονται από το ∆ΛΠ 24, έχουν ως εξής:
Ποσά σε €
0
48.780
243.631
0
23.040
0
1/131/12/2012
4.489.970
584.433
Κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά (σε ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Απαιτήσεις από πελάτες & λοιπές εµπορ.απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
α) Εκροές
β) Εισροές
γ) Απαιτήσεις
δ) Υποχρεώσεις
ε) Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών &
µελών διοίκησης
στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη
διοίκησης
ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και µέλη
διοίκησης
1/131/12/2013
Κύκλος εργασιών
Μικτά κέρδη / (ζηµιές)
Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσµάτων
1/131/12/2012
4.713.862
-6.795.620
8.618.236
-3.904.374
-2.081.758
4.713.862
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Ποσά εκφρασµένα σε Ευρώ
1/131/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσµατα προ φόρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
1/131/12/2012
-4.780.654
-781.166
224.704
842.983
318.156
3.329.488
482.367
-4.923
497.508
3.930.503
289.579
1.526.365
-1.134.702
-2.146
682.364
-3.470.871
-191.762
424.157
-186.853
1.146.783
-641
0
-641
-6.862
5.844
-1.018
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηµατοδοτ. δραστηριότητες (γ)
-693.342
-126.394
-819.736
-1.104.291
-436.704
-1.540.995
Καθαρή αύξηση/(µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα &
ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης
-396.220
174.001
20.706
-395.230
569.231
174.001
Αποτελέσµατα (έσοδα,έξοδα,κέρδη&ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
(Αγορά)/πώληση ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις/(Εξοφλήσεις) δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
10. Την 31/12/2013 η εταιρεία είχε σχηµατίσει σωρευτικές προβλέψεις για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση
2010 ποσού € 95 χιλ.
11. Η Εταιρεία δεν έχει σχηµατίσει προβλέψεις για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές.
12. Τα λοιπά συνολικά έσοδα κατά τη χρήση 1/1 - 31/12/2013 ποσού € 2.625.200 αφορούν αρνητική
αναπροσαρµογή αξίας ακινήτων της Εταιρείας η οποία βασίστηκε σε εκτίµηση που εκπόνησε ανεξάρτητη
εταιρεία εκτιµητών.
0
Κορωπί, 30/4/2014
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΓ. Χ. ΚΑΛΜΠΑΡΗΣ
Α.Τ. ΑΒ 634818/07
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚ.Α. ΚΑΛΜΠΑΡΗΣ
Α.Τ. ΑΚ 160965/13
ΑΝΤ. ∆. ΠΑΠΑΡΟΪ∆ΑΜΗΣ
Α.Τ. Σ 730505/98