Ισολ Δρομων ατε 31.12.2013

∆ΡΟΜΩΝ ΑΤΕ
Α.Μ.Α.Ε 41772/53/Β/98/025
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσης
Ποσά προηγούµενης χρήσης
Α.Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
12.428,77
645,35
11.783,42
12.428,77
645,35
11.783,42 Ι.Κεφάλαιο µετοχικό (10.800 µετ. των 33,70 ευρώ)
12.428,77
645,35
11.783,42
12.428,77
645,35
11.783,42 1.Καταβεβληµένο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
B.ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ.Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα-Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήµατα-Τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός
5.Μεταφορικά µέσα
6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2.Συµµετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
7.Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
87.271,02
65.281,76
0,00
62.150,05
87.271,02
3.131,71
87.271,02
65.281,76
0,00
61.829,80
127.412,56
74.623,68
49.176,95
21.263,04
425.029,01
110.409,86
69.943,39
47.340,19
0,00
289.843,49
17.002,70
4.680,29
1.836,76
21.263,04
135.185,52
127.160,87
69.836,53
47.713,55
21.263,04
418.526,77
103.450,38
69.121,47
46.932,32
0,00
281.333,97
ΙΙΙ.∆ιαφορές αναπροσαρµογής-Επιχορηγήσεις
87.271,02 επενδύσεων
3.451,96 2.∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
23.710,49
715,06 IV.Αποθεµατικά Κεφάλαια
781,23 1.Τακτικό αποθεµατικό
21.263,04
137.192,80 V.Αποτελέσµατα εις νέο
425.029,01
289.843,49
135.185,52
418.526,77
281.333,97
137.192,80 Υπόλοιπο κερδών εις νέο
70.876,12
147.106,95
754.687,05
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AIV+AV)
10.000,00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
367,26 ΙΙ.Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
10.367,26 1.Προµηθευτές
147.560,06 2α.Επιταγές πληρωτέες
3.Τράπεζες λογ βραχ/θεσµων Υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
18.000,54 5.Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
618.845,90 6.Ασφαλιστικοί οργανισµοί
11.Πιστωτές διάφοροι
41.863,32 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
52.026,42
730.736,18
843.409,34
64.000,00
34.166,26
55.370,52
996.946,12
915.470,67
45.519,63
10.000,00
21.694,76
992.685,06
20.824,74
433.299,38
454.124,12
2.205.757,29
24.320,97
61.500,30
85.821,27
1.809.242,51
2.363.798,49
1.968.585,99 (Α+Γ+∆)
10.000,00
1.072,26
###
11.072,26
146.257,78
Σύνολο παγίου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέµατα
2.Προιόντα έτοιµα & ηµιτελή
3.Παραγωγή σε εξέλιξη
4.Πρώτες βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικά-Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων
18.000,54
518.703,44
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3α.Επιταγές εισπρακτέες
5.Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις κατά συνδεµένων επιχειρήσεων
11.Χρεώστες διάφοροι
IV.∆ιαθέσιµα
1.Ταµείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆IV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ποσά
κλειόµενης
χρήσης
363.960,00
363.960,00
Ποσά
προηγούµ.
χρήσης
363.960,00
363.960,00
9.799,05
9.799,05
###
9.799,05
9.799,05
57.298,36
###
57.298,36
55.381,40
55.381,40
453.818,99
453.818,99
884.876,40
###
415.827,45
415.827,45
844.967,90
896.307,60
314.067,27
382,20
163.550,03
57.160,41
1.371,71
46.082,87
1.478.922,09
625.810,74
300.749,98
0,00
30.997,46
39.497,36
11.363,94
115.198,61
1.123.618,09
2.363.798,49
###
1.968.585,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
(Β+Γ+∆+Ε)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Ποσά κλειόµενης χρήσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Πλέον 1Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ 1.Έσοδα συµµετοχών
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Έκτακτα αποτελέσµατα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούµενων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ :
1.Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα
ΜΕΙΟΝ :Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως προ φόρων
Ποσά προηγούµενης χρήσης
1.960.592,03
1.746.940,20
213.651,83
0,00
213.651,83
51.073,41
121.850,04
34.166,26
4,32
22.319,52
0,00
0,00
0,00
769,62
0,00
42.193,81
168.775,25
172.923,45
40.728,38
0,00
0,00
14.517,55
11.851,06
52.579,44
0,00
0,00
0,00
0,00
769,62
40,79
0,00
-769,62
51.809,82
8.416,34
8.416,34
1.083.226,54 Καθαρά αποτελέσµατα χρήσεως
858.364,49 (+):Υπόλοιπο αποτελεσµάτων
224.862,05
προηγούµενων χρήσεων
16.074,51 (-):∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
240.936,56
προηγούµενων χρήσεων
Σύνολο
210.969,06 Μείον:1.Φόρος εισοδήµατος
29.967,50
2.Λοιποί µη ενσωµατωµένοι
στο λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
-14.517,55 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
15.449,95 1.Τακτικό αποθεµατικό
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Ποσά
κλειόµενης
χρήσης
51.809,82
Ποσά
προηγούµ.
χρήσης
15.409,16
415.827,45
414.370,01
0,00
467.637,27
###
8.320,82
0,00
429.779,17
3.654,40
3.580,50
455.735,95
###
9.680,95
416.443,82
1.916,96
453.818,99
###
455.735,95
616,37
415.827,45
416.443,82
0,00
40,79
-40,79
15.409,16
18.206,43
0,00
51.809,82
18.206,43
0,00
15.409,16
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ
Καβάλα, 30/4/2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α∆Τ ΑΒ 908023
ΙΩΣΗΦΙ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α∆Τ ΑΕ 396451
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α∆Τ ΑΒ 733202
Aρ. Αδείας 0003449 Α' τάξης
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΔΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΔΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Στους λογαριασμούς του Ενεργητικού του Ισολογισμού Δ Ι 5. «Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων» και Δ ΙΙ 1. «Πελάτες» περιλαμβάνονται καθυστερημένες απαιτήσεις συνολικού ποσού € 386.074,69. Έναντι αυτών των απαιτήσεων δεν έχει γίνει πρόβλεψη για πιθανές απώλειες στις οικονομικές καταστάσεις. Κατά τη γνώμη μας θα έπρεπε να δημιουργηθεί πρόβλεψη ποσού €132.024,59 με ισόποση επιβάρυνση της καθαρής θέσης και των αποτελεσμάτων προηγούμενων χρήσεων. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 27.487,00 με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά € 27.487,00 τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 27.487,00 και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 4.500,00. 3) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΔΡΟΜΩΝ Α.Τ.Ε» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Θέμα Έμφασης
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την ομόφωνη έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Π. Φάληρο, 4 Ιουνίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Κωνσταντίνος Βενέτης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12891