εδώ - Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ
Επιστολή Διαμαρτυρίας
Πανελλήνιος Σύλλογος
Αρ.Πρωτ 18 /2013
Επισκεπτών Υγείας
Αθήνα 11-2-2013
Παπαρηγοπούλου 15
Τ.Κ.105 61, Αθήνα
http://www.psey.gr
Πληροφορίες:
Τυροβολά Βασιλεία-Πρόεδρος ΠΣΕΥ
Τηλ. 6974024646
Κλώθος Εμμανουήλ-Γενικός
Γραμματέας ΠΣΕΥ
Τηλ. 6945931084
ΠΡΟΣ:
Παιδείας
Γραφείο
και
Υπουργού
Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού
e-mail: [email protected]
ΘΕΜΑ: « Διαμαρτυρία για τυχόν επικείμενη υποβάθμιση του Τμήματος
Επισκεπτών-τριών Υγείας», δια της υλοποιήσεως του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ»
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΆ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.) εκπροσωπεί τον
επαγγελματικό κλάδο των Επισκεπτών Υγείας από το 1978. Ο Επισκέπτης
Υγείας είναι ο Επαγγελματίας Υγείας με εξειδίκευση στην Πρόληψη, Αγωγή και
Προαγωγή της Υγείας, τη Δημόσια Υγεία και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
και οι πτυχιούχοι του τμήματος Επισκεπτών-τριών Υγείας έχουν κατοχυρωμένα
επαγγελματικά δικαιώματα. Ειδικότερα :
1. Με το Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α 159/1989), καθορίστηκαν τα επαγγελματικά
δικαιώματα των πτυχιούχων των τμημάτων Επισκεπτών και Επισκεπτριών
Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας.
1
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ως άνω Π.Δ. « Οι πτυχιούχοι του τμήματος
Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και
Πρόνοιας
των
Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων
με
βάση
τις
εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε
αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες στον τομέα της Υγείας
και των Κοινωνικών Υπηρεσιών με το σχεδιασμό ανάπτυξη-εφαρμογή και
αξιολόγηση παροχής όλων των Υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
περίθαλψης. Η αναφορά αυτή σε θέματα υγείας προϋποθέτει και συνεπάγεται
την επικέντρωση στις πρωτοβάθμιες φροντίδες υγείας και στις φροντίδες
αποκατάστασης με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στο σχολείο, στο
χώρο δουλειάς και γενικότερα στην κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων και
νοσηλευτικών υπηρεσιών, συντονιστικού ή προγραμματικού χαρακτήρα με
εξαίρεση ιατρικές πράξεις που προϋποθέτουν την παρέμβαση γιατρού. Ασκούν
έργο αγωγής υγείας, συμβουλευτικής υγείας και εν γένει φροντίδα υγείας. Οι
παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης είτε ως στελέχη του
Ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα οι Επισκέπτες/-τριες υγείας
δραστηριοποιούνται
στις
παρακάτω
Υπηρεσίες
:
Μονάδες
και
κέντρα
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης Ψυχικής Υγιεινής - Υγιεινής
της Εργασίας - Νοσοκομείων - Αποκατάστασης Μονάδων Μέριμνας τρίτης
ηλικίας και γενικά σε όλες τις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και
περίθαλψης του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα καθώς και της τοπικής
αυτοδιοίκησης, στο Υπουργείο Υγείας, στα Κέντρα Υγείας, Αγροτικά Ιατρεία,
Ιατροκοινωνικά Κέντρα ΠΙΚΠΑ, Κέντρα μάνας και παιδιού ΙΚΑ, τμήματα
Υγιεινής και Πρόνοιας ΙΚΑ, Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού, κέντρα
σχολικής
υγιεινής,
Βρεφονηπιακοί
Σταθμοί.
Ιατροκοινωνική
Υπηρεσία
Νοσοκομείου, Εξωτερικά Ιατρεία, Διαβητολογικά Κέντρα, Αντιφυματικά Κέντρα,
Κέντρα
Αιμοδοσίας,
Ογκολογικά
Ιατρεία,
Υπηρεσία
Ενδονοσοκομειακών
Λοιμώξεων, Επαγγελματική Υγιεινή Νοσοκομείων, Ιατρεία και κέντρα που
παρέχουν (Π.Φ.Υ.) Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας όλων των Ιατρικών Τομέων
του Νοσοκομείου, Κέντρα κοινοτικής ψυχικής υγιεινής, μονάδες ημερήσιας
νοσηλείας, εξωτερικά ιατρεία ψυχιατρικών νοσοκομείων, ιατροπαιδαγωγικά
κέντρα, κέντρα προστασίας τοξικομανίας και αλκοολισμού. Υπηρεσίες υγιεινής
της εργασίας, Ιατρεία βιομηχανιών, εργοστασίων, ιατρεία ασφαλιστικών
ταμείων και φορέων.Κέντρα αποκατάστασης αναπήρων, διευθύνσεις αναπήρων
και ασφαλιστικών φορέων, κέντρα χρονίως πασχόντων. Υπηρεσίες μέριμνας για
την Τρίτη ηλικία, Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων, Ιδρύματα
περίθαλψης Υπερηλίκων.»
2
2. Με το άρθρο 40 του ν. 4058/2012 "Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από
ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις» συστήθηκε Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) υπό την επωνυμία «Πανελλήνιος
Σύλλογος Επισκεπτών - Επισκεπτριών Υγείας» (Π.Σ.Ε.Υ.), με έδρα την Αθήνα,
πλήρως αυτοδιοικούμενο, το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ως άνω νόμου «Σκοποί του Π.Σ.Ε.Υ. είναι: α) Ο
σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση των υπηρεσιών φροντίδας υγείας και
περίθαλψης, με έμφαση στην παροχή υπηρεσιών στο σπίτι, στους χώρους
εκπαίδευσης, στους χώρους εργασίας και γενικότερα στην κοινότητα, για την
εξασφάλιση υψηλής στάθμης υπηρεσιών υγείας και ποιότητας ζωής για το
κοινωνικό σύνολο, β) η διατύπωση εισηγήσεων σε θέματα φροντίδας υγείας και
περίθαλψης με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν πρόσκλησης από τον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γ) η εισήγηση σε θέματα εκπαίδευσης,
μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του κλάδου
Επισκεπτών Υγείας, η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η υλοποίηση τους, δ) η έκδοση των
απαιτούμενων πιστοποιητικών για την απόκτηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος στα μέλη του, η έκδοση και ετήσια ανανέωση του δελτίου
ταυτότητας Επισκέπτη Υγείας, η τήρηση των μητρώων, καθώς και ο περιορισμός
της αντιποίησης της άσκησης του επαγγέλματος, ε) ο καθορισμός και η
διασφάλιση της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του Επισκέπτη Υγείας,
στ) η εισήγηση στα αρμόδια θεσμικά όργανα για τον καθορισμό των πράξεων
φροντίδας υγείας και την τιμολόγηση τους, ζ) ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα
Δεοντολογίας των Επισκεπτών Υγείας και η προαγωγή των δεοντολογικών
ηθών και εθίμων από τα μέλη του Π.Σ.Ε.Υ. κατά την άσκηση του επαγγέλματος.
Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε με έκπληξη και απορία ότι βρίσκεται υπό
εκπόνηση σχέδιο νόμου, στο οποίο, μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατάργηση του
Τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας, ως αυτόνομου Τμήματος της
Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. και η ένταξή του – κατ΄
ουσία απορρόφησή του – από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, στα πλαίσια
υλοποίησης του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ». Κατ΄ αυτόν τον τρόπο σκοπείται παρανόμως
η υποβάθμιση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων, τα οποία έχουν
κατοχυρωθεί δια του ανωτέρω μνημονευθέντος Π.Δ., αλλά και δια της
πρόσφατης διάταξης του άρθρου 40 του ν. 4058/2012. Μια τέτοια ενέργεια
3
πιθανολογείται ως βέβαιο ότι θα επιφέρει συρρίκνωση του επιστημονικού μας
αντικειμένου, περιορισμό των τομέων , στον οποίο θα δύναται ο επισκέπτης
υγείας να παρέχει τις υπηρεσίες του και των φορέων δημόσιων και ιδιωτικών
στους οποίους θα δύναται να απασχοληθεί.
Επειδή εν προκειμένω επιχειρείται μια όχι νόμιμη και πρωτίστως αυθαίρετη
υποβάθμιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, η οποία προσκρούει τόσο
στο Π.Δ. 351/1989, όσο και στο άρθρο 40 του ν. 4058/2012, αλλά και πρωτίστως στο
άρθρο 5 του Συντάγματος.
Επειδή τυχόν νομοθετική ρύθμιση με το ως άνω τυχόν αντισυνταγματικό
περιεχόμενο βλάπτει κατάφωρα τα έννομα συμφέροντά μας.
Επειδή σε κάθε περίπτωση της ως άνω σκοπούμενης ρύθμισης θα πρέπει να
προηγηθεί διαβούλευση ουσιαστική με το Σύλλογό μας, όπου θα μας δοθεί η
ευκαιρία να αιτιολογήσουμε ειδικώς, νομίμως και επαρκώς ενώπιόν σας, το
σύνολο των αιτιάσεών μας.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
και με επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας
ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ
1. Να μην προχωρήσετε σε καμία νομοθετική ρύθμιση ή άλλη ενέργεια βλαπτική
των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
2.Να προγραμματισθεί συνάντηση εντός των επόμενων ημερών μεταξύ του
Συλλόγου μας και υμών, παρουσία και κάθε αρμόδιου για την υλοποίηση του
σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» οργάνου του Υπουργείου, με σκοπό να αποτελέσει
αντικείμενο ουσιαστικής συζήτησης η ως άνω ρύθμιση που υποβαθμίζει
κατάφωρα τον επαγγελματικό μας κλάδο.
Για το Δ.Σ του ΠΣΕΥ
Η Πρόεδρος
Τυροβολά Βασιλεία
Ο Γενικός Γραμματέας
ΚλώθοςΕμμανουήλ
4