(4) Φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46914Β-ΘΞ4
+
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κοζάνη 11-04-14
Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ 1.1/431
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου
τεσσάρων (4) φοιτητών, για τις ανάγκες υλοποίησης του υποέργου 12 με τίτλο «Η απόυπολογιστή Δημόσια Συμμετοχή», της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση» με κωδικό MIS 383583.
H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 679/22.08.1996, η οποία κυρώθηκε αναδρομικά με το άρθρο 36 του
νόμου 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3848/2010, καθώς και τον
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης έργων του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος.
2. Την με αρ. 14524/17.09.2012 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ –
Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια Βίου
Μάθηση» και την με αρ. 22514/31.12.2012 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης με
τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π.
«Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 383583.
3. Την με αρ. 150/25.01.2013 Απόφαση εκτέλεσης με ίδια μέσα του Υποέργου με τίτλο «Η από –
Υπολογιστή Δημόσια Συμμετοχή» και α/α 12 της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση
Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στο ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό MIS 383583.
4. Την απόφαση 2/28-3-2014 θέμα 14ο της Επιτροπής Εκπαίδευσης και ερευνών του ΤΕΙ Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία εγκρίθηκε η ‘Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή
προτάσεων προς σύναψη σύμβασης έργου, τεσσάρων φοιτητών, για τις ανάγκες υλοποίησης του
υποέργου 12, της πράξης με τίτλο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό MIS 383583’.
Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη τεσσάρων (4)
συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, με φοιτητές
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
συνολικού ποσού 1600€, για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 12 «Η απόυπολογιστή Δημόσια Συμμετοχή» της πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων
στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» στο Ε.Π «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 383583, με
αντικείμενο τη συλλογή προεκλογικών και πολιτικών δεδομένων και δεδομένων δημοσκοπήσεων, ως
εξής:
1 /3
ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46914Β-ΘΞ4
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ: 4 Φοιτητές/τριες του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Απαραίτητα προσόντα
1. Επιτυχής εξέταση
Επικοινωνίας
στο
Μάθημα
Δημοσκοπήσεις
του
Τμήματος
Ψηφιακών
Μέσων
και
Επιθυμητά προσόντα που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση
1. Ενασχόληση με ύπαρξη ενεργού προφίλ σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media)
Οι φοιτητές θα συμμετέχουν στο υποέργο 12 «Η από-υπολογιστή Δημόσια Συμμετοχή» και
συγκεκριμένα στα πακέτα εργασίας:
ΠΕ1: E-Government and E-Democracy (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατία)
ΠΕ2: E-Deliberation (Ηλεκτρονική Διαβούλευση)
ΠΕ 3: Online Communities (Διαδικτυακές Κοινότητες)
Ειδικότερα, θα συμμετέχουν στην συλλογή προεκλογικών και πολιτικών δεδομένων και
δεδομένων δημοσκοπήσεων στα πλαίσια των ερευνών που υλοποιούνται στα παραπάνω πακέτα
εργασίας του έργου.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να
περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Αίτηση
Βιογραφικό σημείωμα.
Αναλυτική Βαθμολογία
καταθέσουν
σφραγισμένο
φάκελο
πρότασης,
ο
οποίος
θα
Τον προκαταρτικό έλεγχο των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη που θα γίνει
από την επιτροπή αξιολόγησης που έχει οριστεί με σχετική απόφαση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών (πρακτικό 2/28-03-2014, θέμα 14ο), με όσους υποψηφίους κριθεί ότι πληρούν τις
απαραίτητες από την προκήρυξη προϋποθέσεις επιλογής. Τα κριτήρια επιλογής αποτελούν η
βαθμολογία του μαθήματος Δημοσκοπήσεις (50%) και η προσωπική συνέντευξη (50%).
Η αμοιβή για το παρεχόμενο έργο ανέρχεται στα τετρακόσια ευρώ (400€) για κάθε σύμβαση. Το
χρονικό διάστημα των συμβάσεων θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως 31-05-2015, με
δυνατότητα παράτασης, εφόσον παραταθεί και ο χρόνος υλοποίησης του Υποέργου.
Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο μέχρι την
Παρασκευή 25 Απριλίου 2014 και ώρα 14.00, στην παρακάτω διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων και Έρευνας (ΕΛΚΕ) ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Κοίλα (ΤΕΙ) Κοζάνης
Τ.Κ. 5100 ΚΟΖΑΝΗ
Υπόψη κας Β. Μούσιου
Τηλ. 24610 68288
Στον φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
Tα στοιχεία του ενδιαφερομένου (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).
Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 431/11-04-2014, προς
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών, στα πλαίσια
υλοποίησης του υποέργου 12 με τίτλο «Η από-Υπολογιστή Δημόσια Συμμετοχή» της πράξης
«ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» του
ΕΠΕΔΒΜ με κωδικό MIS 383583.
Ο φάκελος της πρότασης υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου, θεωρημένη για το γνήσιο
της υπογραφής από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικώς.
2 /3
ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46914Β-ΘΞ4
Φάκελοι που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και θα παραληφθούν μετά
τις 25-04-2014 δεν θα αξιολογηθούν. Μετά την παράδοση του φακέλου δεν μπορεί να γίνει κάποια
αλλαγή στο περιεχόμενό του από τον υποψήφιο.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Ειδικό Λογαριασμό
Εκπαίδευσης και Έρευνας ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, κ. B. Μούσιου, τηλέφωνα 24610 68288, fax 24610
39765, email: [email protected].
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
(http://www.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=category&id=17&Itemid=182&lang=el).
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Έρευνας
του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Χαριτούδη Γεωργία
Καθηγήτρια
3 /3