Λήψη Απόφασης - Επιτροπή Ερευνών

ΑΔΑ: 7ΩΣΤ469Β7Ξ-Θ0Ζ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Υ.Α./ΚΑ/679/22.08.1996
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 171ης / 11.11.2014
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Π.Θ.
…………………………………………………………………………………………………..............
Θέμα 6ο) Ορισμός & πρακτικά επιτροπών
β. Πρακτικά Κατακύρωσης Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων
1) Κωδ. 4253 με τίτλο: «Αντιμετώπιση συμπαγών όγκων» με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ.
Παπανδρέου Χρ.
Η Επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τα απαιτούμενα και επιθυμητά
προσόντα, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δώδεκα (12) υποψηφίων για τη θέση Α, οι
οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική
σειρά):
1. ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
3. ΑΡΓΕΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
4. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
5. ΖΥΓΟΥΡΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
6. ΚΑΠΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
7. ΚΟΥΤΑΡΕΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
8. ΚΥΛΙΝΔΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΑΡΘΑ
11. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12. ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ ΕΛΕΑΝΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Θέση Α
α/α
Ονοματεπώνυμο
1
ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ
2
ΑΡΓΕΝΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
3
ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4
ΖΥΓΟΥΡΗ
ΜΑΡΙΛΕΝΑ
5
ΚΑΠΟΥΛΑΣ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
6
ΚΟΥΤΑΡΕΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
7
ΚΥΛΙΝΔΡΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
8
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
9
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ
ΜΑΡΘΑ
Βαθμολογία
342,1/1000
641,85/1000
463,75/1000
459,95/1000
621,2/1000
544,55/1000
295,0/1000
479,0/1000
476,15/1000
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.12 11:06:05
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 7ΩΣΤ469Β7Ξ-Θ0Ζ
ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 476,8/1000
ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ
515,0/1000
ΕΛΕΑΝΑ
Η κ. ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα, ως εκ τούτου δεν
βαθμολογήθηκε.
10
11
Η Επιτροπή Ερευνών, αφού έλαβε υπόψη το Πρακτικό Αξιολόγησης Υποψηφίων για την
επιλογή επιστημονικού προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 4253
με τίτλο: «Αντιμετώπιση συμπαγών όγκων», εγκρίνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
για τη Θέση Α με την κ. ΑΡΓΕΝΤΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Πρόγραμμα ‘Διαύγεια’.
…………………………………………………………………………………………………..............
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης