close

Enter

Log in using OpenID

147 Delphic maxims

embedDownload
147 Delphic maxims
No.
Greek
001. Επου θεω
002. Νομω πειθου
003. Θεους σεβου
004. Γονεις αιδου
005. Ηττω υπο δικαιου
006. Γνωθι μαθων
007. Ακουσας νοει
008. Σαυτον ισθι
009. Γαμειν μελλε
010. Καιρον γνωθι
011. Φρονει θνητα
012. Ξενος ων ισθι
013. Εστιαν τιμα
014. Αρχε σεαυτου
015. Φιλοις βοηθει
016. Θυμου κρατει
017. Φρονησιν ασκει
018. Προνοιαν τιμα
019. Ορκω μη χρω
020. Φιλιαν αγαπα
021. Παιδειας αντεχου
022. Δοξαν διωκε
023. Σοφιαν ζηλου
024. Καλον ευ λεγε
025. Ψεγε μηδενα
026. Επαινει αρετην
027. Πραττε δικαια
028. Θιλοις ευνοει
029. Εχθρους αμυνου
030. Ευγενειαν ασκει
031. Κακιας απεχου
032. Κοινος γινου
033. Ιδια φυλαττε
034. Αλλοτριων απεχου
035. Ακουε παντα
English
Follow God
Obey the law
Worship the Gods
Respect your parents
Be overcome by justice
Know what you have learned
Perceive what you have heard
Be Yourself or Know Yourself
Intend to get married
Know your opportunity
Think as a mortal
If you are a stranger act like one
Honor the hearth (or Hestia)
Control yourself
Help your friends
Control anger
Exercise prudence
Honor providence
Do not use an oath
Love friendship
Cling to discipline
Pursue honor
Long for wisdom
Praise the good
Find fault with no one
Praise virtue
Practice what is just
Be kind to friends
Watch out for your enemies
Exercise nobility of character
Shun evil
Be impartial
Guard what is yours
Shun what belongs to others
Listen to everything
036. Ευφημος ιοθι
037. Φιλω χαριζου
038. Μηδεν αγαν
039. Χρονου φειδου
040. Ορα το μελλον
041. Υβριν μισει
042. Ικετας αιδου
043. Παςιν αρμοζου
044. Υιους παιδευε
045. Εχων χαριζου
046. Δολον φοβου
047. Ευλογει παντας
048. Φιλοσοφος γινου
049. Οσια κρινε
050. Γνους πραττε
051. Φονου απεχου
052. Ευχου δυνατα
053. Σοφοις χρω
054. Ηθος δοκιμαζε
055. Λαβων αποδος
056. Υφορω μηδενα
057. Τεχνη χρω
058. Ο μελλεις, δος
059. Ευεργεςιας τιμα
060. Φθονει μηδενι
061. Φυλακη προσεχε
062. Ελπιδα αινει
063. Διαβολην μισει
064. Δικαιως κτω
065. Αγαθους τιμα
066. Κριτην γνωθι
067. Γαμους κρατει
068. Τυχην νομιζε
069. Εγγυην φευγε
070. Αμλως διαλεγου
071. Ομοιοις χρω
072. Δαπανων αρχου
Be (religiously) silent
Do a favor for a friend
Nothing to excess
Use time sparingly
Foresee the future
Despise insolence
Have respect for suppliants
Be accommodating in everything
Educate your sons
Give what you have
Fear deceit
Speak well of everyone
Be a seeker of wisdom
Choose what is divine
Act when you know
Shun murder
Pray for things possible
Consult the wise
Test the character
Give back what you have received
Down-look no one
Use your skill
Do what you mean to do
Honor a benefaction
Be jealous of no one
Be on your guard
Praise hope
Despise a slanderer
Gain possessions justly
Honor good men
Know the judge
Master wedding-feasts
Recognize fortune
Flee a pledge
Speak plainly
Associate with your peers
Govern your expenses
073. Κτωμενος ηδου
Be happy with what you have
074. Αισχυνην σεβου
Rever a sense of shame
075. Χαριν εκτελει
Fulfill a favor
076. Ευτυχιαν ευχου
Pray for happiness
077. Τυχην στεργε
Be fond of fortune
078. Ακουων ορα
Observe what you have heard
079. Εργαζου κτητα
Work for what you can own
080. Εριν μισει
Despise strife
081. Ονειδς εχθαιρε
Detest disgrace
082. Γλωτταν ισχε
Restrain the tongue
083. Υβριν αμυνου
Keep yourself from insolence
084. Κρινε δικαια
Make just judgements
085. Χρω χρημασιν
Use what you have
086. Αδωροδοκητος δικαζε
Judge incorruptibly
087. Αιτιω παροντα
Accuse one who is present
088. Λεγε ειδως
Tell when you know
089. Βιας μη εχου
Do not depend on strength
090. Αλυπως βιου
Live without sorrow
091. Ομιλει πραως
Live together meekly
092. Περας επιτελει μη αποδειλιων Finish the race without shrinking back
093. Φιλοφρονει πασιν
Deal kindly with everyone
094. Υιοις μη καταρω
Do not curse your sons
095. Γυναικος αρχε
Rule your wife
096. Σεαυτον ευ ποιει
Benefit yourself
097. Ευπροσηγορος γινου
Be courteous
098. Αποκρινου εν καιρω
Give a timely response
099. Πονει μετ ευκλειας
Struggle with glory
100. Πραττε αμετανοητως
Act without repenting
101. Αμαρτανων μετανοει
Repent of sins
102. Οφθαλμου κρατει
Control the eye
103. Βουλευου χρονω
Give a timely counsel
104. Πραττε συντομως
Act quickly
105. Φιλιαν φυλαττε
Guard friendship
106. Ευγνωμων γινου
Be grateful
107. Ομονοιαν διωκε
Pursue harmony
108. Αρρητον κρυπτε
Keep deeply the top secret
109. Το κρατουν φοβου
Fear ruling
110. Το συμφερον θηρω
Pursue what is profitable
111. Καιρον προσδεχου
112. Εχθρας διαλυε
113. Γηρας προσδεχου
114. Επι ρωμη μη καυχω
115. Ευφημιαν ασκει
116. Απεχθειαν φευγε
117. Πλουτει δικιως
118. Δοξαν μη λειπε
119. Κακιαν μισει
120. Κινδυνευε φρονιμως
121. Μανθανων μη καμνε
122. Φειδομενος μη λειπε
123. Χρησμους θαυμαζε
124. Ους τρεφεις αγαπα
125. Αποντι μη μαχου
126. Πρεσβυτερον αιδου
127. Νεωτερον διδασκε
128. Πλουτω απιστει
129. Σεαυτον αιδου
130. Μη αρχε υβριζειν
131. Προγονους στεφανου
132. Θνησκε υπερ πατριδος
133 Τω βιω μη αχθου.
134. Επι νεκρω μη γελα
135. Ατυχουντι συναχθου
136. Χαριζου αβλαβως
137. Μη επι παντι λυπου
138. Εξ ευγενων γεννα
139. Επαγγελου μηδενι
140. Φθιμενους μη αδικει
141. Ευ πασχε ως θνητος
142. Τυχη μη πιστευε
143. Παις ων κοσμιος ισθι
144. ηβων εγκρατης
145. μεσος δικαιος
146. πρεσβυτης ευλογος
147. τελευτων αλυπος
Accept due measure
Do away with enmities
Accept old age
Do not boast in might
Exercise (religious) silence
Flee enmity
Acquire wealth justly
Do not abandon honor
Despise evil
Venture into danger prudently
Do not tire of learning
Do not stop to be thrifty
Admire oracles
Love whom you rear
Do not oppose someone absent
Respect the elder
Teach a youngster
Do not trust wealth
Respect yourself
Do not begin to be insolent
Crown your ancestors
Die for your country
Do not be discontented by life
Do not make fun of the dead
Share the load of the unfortunate
Gratify without harming
Grieve for no one
Beget from noble routes
Make promises to no one
Do not wrong the dead
Be well off as a mortal
Do not trust fortune
As a child be well-behaved
as a youth - self-disciplined
as of middle-age - just
as an old man - sensible
on reaching the end - without sorrow
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
54
File Size
67 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content