ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Αιγ. Πελάγους &Νότου (Αθλητικό Κέντρο)
Ταχ. Κωδικας: 153 42 Αγ. Παρασκευή
Τηλέφωνο: 210 6002223
Φαξ: 210 6083923
E-mail: [email protected]
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.01.12 11:00:46
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 6ΗΗΡΟΛΘΒ-ΛΒΧ
Αγία Παρασκευή 09/01/2015
Αρ.Πρωτ.:-9-
ΘΕΜΑ: Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης στο προσωπικό ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισμένου χρόνου του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του
Δήμου Αγίας Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π) για το έτος 2015.
Απόφαση Προέδρου Νο 3/2015
Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής,
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις με αριθ. 16282/12-5-1997 και 1972/30-01-2007 αποφάσεις του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
3. Τις διατάξεις του άρθ. 20 του Ν. 4024/2011,για την αντιμετώπιση εποχικών ή
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
4. Τη με αρ.πρωτ.οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών (ΑΔΑ:4577Η-5ΕΤ).
5. Το με αρ.πρωτ.2/9616/0022/15.2.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών,
σύμφωνα με το οποίο οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ υπάγονται από 1/11/2011 στο
πεδίο εφαρμογής του Ν.4024/2011, για την υπερωριακή απασχόλησή τους πέραν
της υποχρεωτικής καθώς και την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 20 του ως άνω
νόμου. Σύμφωνα με το ως άνω έγγραφο ορίζεται επιπλέον « τόσο τα όρια της
υπερωριακής απασχόλησης όσο και ο τρόπος έγκρισης της απασχόλησης αυτής
είναι ο ίδιος όπως και για τους μόνιμους υπαλλήλους των δήμων ».
6. Την υπ΄ αριθ. 2/13917/0022/17-2-2012(ΦΕΚ 414 Β) Kοινή Υπουργική Απόφαση
καθορισμού των αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 48 περί ωραρίου των υπαλλήλων και καθιέρωσης
υπερωριακής τους εργασίας, του Ν.3584/2007.
8. Τις προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π
πιστώσεις με Κ.Α. 10.6022.01 και 15.6022.01 περί «Αποζημίωσης για υπερωριακή
εργασία προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου»
καθώς και τις αντίστοιχες πιστώσεις με Κ.Α 10.6042.01 και 10.6042.02 περί
«Αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» .
ΑΔΑ: 6ΗΗΡΟΛΘΒ-ΛΒΧ
9. Το γεγονός ότι ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός λειτουργεί με εξαιρετικά
ολιγάριθμο προσωπικό χωρίς να διαθέτει άλλο επιπλέον προσωπικό αντίστοιχων
ειδικοτήτων που να επιτρέπει τη δυνατότητα κάλυψης των κατωτέρω αναγκών με αλλαγή
βάρδιας.
Αποφασίζουμε
1. Καθιερώνουμε για το έτος 2015 υπερωριακή απασχόληση απογευματινή, νυχτερινή
Κυριακών και εξαιρέσιμων για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου και ορισμένου χρόνου των υπηρεσιών του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π ,που αναφέρονται στις
αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, οι οποίες λειτουργούν όλες τις ημέρες
του μήνα σε 12ωρη ή 24ωρη βάση.
Καθορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων και τις ώρες (ανά έτος) που μπορεί να εργάζονται
υπερωριακά απογεύματα ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.
Συγκεκριμένα:
α) Οι Διοικητικοί Υπάλληλοι και ο Γραφίστας απασχολούνται στην οργάνωση και διεξαγωγή
των πολιτιστικών εκδηλώσεων με εκφώνηση και διανομή προγραμμάτων, διαμόρφωση
χώρων, σχεδιασμό σχετικών εντύπων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων .Επίσης ο
ένας εκ των διοικητικών υπαλλήλων τελεί χρέη πρακτικογράφου και ως εκ τούτου
υποχρεούται να ασκεί τα καθήκοντά του όλες τις ώρες και ημέρες που συνεδριάζει του
Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.
β) Οι Γυμναστές αξιοποιούνται σε αθλητικές ημερίδες και εκδηλώσεις που διοργανώνει σε
τακτά χρονικά διαστήματα o Οργανισμός δημιουργώντας αθλητικά προγράμματα για την
εκάστοτε εκδήλωση αλλά και οργανώνοντας το χώρο, τοποθετώντας τα απαραίτητα
μηχανήματα ή όργανα σχετικά με την εκδήλωση και ανάλογα με τις ανάγκες.
γ) Έκτακτη συμμετοχή του αρχιμουσικού σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (όπως επετείους ,
λιτανείες, παρελάσεις) συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του προγράμματός τους.
δ) Οι Υπάλληλοι Βοηθητικού Προσωπικού και Γενικών Καθηκόντων αξιοποιούνται στη
φύλαξη των αθλητικών εγκαταστάσεων και στην καθαριότητά τους πριν και μετά τη
διοργάνωση έκτακτων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται με τη διάθεση των χώρων του
οργανισμού σε διάφορους συλλόγους.
Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για: 1 ΔΕ Γραφίστα
2 ΠΕ Γυμναστές
4 ΔΕ Διοικητικούς Υπαλλήλους
1 ΔΕ Αρχιμουσικό
4 ΔΕ Καθηγητές Μουσικής
1 ΥΕ Φυλάκων
2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
Για: 1 ΔΕ Γραφίστα
2 ΠΕ Γυμναστές
4 ΔΕ Διοικητικούς Υπαλλήλους
ΩΡΕΣ
240
480
960
240
840
240
480
3.480
192
384
768
ΑΔΑ: 6ΗΗΡΟΛΘΒ-ΛΒΧ
1 ΔΕ Αρχιμουσικό
4 ΔΕ Καθηγητές Μουσικής
1 ΥΕ Φυλάκων
2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
Για: 1 ΔΕ Γραφίστα
2 ΠΕ Γυμναστές
4 ΔΕ Διοικητικούς Υπαλλήλους
1 ΔΕ Αρχιμουσικό
4 ΔΕ Καθηγητές Μουσικής
1 ΥΕ Φυλάκων
2 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ
192
672
192
384
2.784
ΩΡΕΣ
192
384
768
192
672
192
384
2.784
B.ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Για: 6 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
1 ΥΕ Κλητήρων-Φυλάκων Νύχτας- Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ
112
240
352
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ & ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ
Για: 6 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
1 ΥΕ Κλητήρων-Φυλάκων Νύχτας- Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ
90
192
282
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ
Για: 6 ΥΕ Γενικών Καθηκόντων
1 ΥΕ Κλητήρων-Φυλάκων Νύχτας- Γενικών Καθηκόντων
ΣΥΝΟΛΟ
ΩΡΕΣ
90
192
282
Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για τον Πολιτιστικό και Αθλητικό
Οργανισμό του δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος 2015 ως εξής:
Για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ύψους 7.000,00 € προβλεπόμενες
πιστώσεις στον προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2015 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π με Κ.Α.
10.6022.01 και 7.000,00 € με Κ.Α 15.6022.01 περί «Αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου» και για τους
υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ύψους 6.000,00 € με Κ.Α 10.6042.01 και
10.6042.02 ύψους 5.000,00 € περί «Αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» .
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την ημέρα ανάρτησής της .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ