close

Enter

Log in using OpenID

BiltenF 03-15 - Federalni zavod za statistiku

embedDownload
ISSN 1840-1600
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H
MJESEČNI STATISTIČKI PREGLED
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
MONTHLY STATISTICAL REVIEW
OF THE FEDERATION OF B&H
BROJ 3
NUMBER 3
GODINA XIX
YEAR XIX
SARAJEVO, MART/OŽUJAK 2015. GODINE
SARAJEVO, MARCH 2015
Izdaje i štampa/tiska: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Published and printed: Institute for Statistics of FB&H, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Telefon/Phone/Fax: +387 33 22 61 51
Elektronska pošta/E-mail: [email protected]
Internetska stranica/Web site: http/www.fzs.ba
Odgovara: Hidajeta Bajramović, direktorica
Persons resposible: Hidajeta Bajramović, Director General
Molimo korisnike da pri korištenju podataka navedu izvor
Users are kindly requested to state the source
Štampano/Tiskano u 200 primjeraka
Printed in 200 copies
Obavjesti daje Odsjek za odnose s javnošću i biblioteka
Information is available at the Department of Public relations and Library
Telefon/Phone : + 387 33 20 64 52/lok 131
Pretplata publikacija/Subscrption : + 387 33 20 64 52/lok 132
PREDGOVOR
Federalni zavod za statistiku svakog mjeseca izdaje publikaciju “Mjesečni statistički pregled Federacije Bosne i Hercegovine”
s namjerom da upozna nadležne organe i institucije Federacije Bosne i Hercegovine i druge korisnike sa osnovnim statističkim
podacima i pokazateljima iz oblasti ekonomskih i drugih kretanja u Federaciji BiH.
Publikacija je urađena na bazi raspoloživih statističkih podataka koje su izvještajne jedinice dostavile Federalnom zavodu za
statistiku prema Planu provođenja statističkih istraživanja od interesa za F BiH i njihovoj periodičnosti.
Zavod objavljuje i podatke drugih institucija koje su uključene u sistem/sustav statističkih istraživanja: Federalni zavod za MIO
– PIO, Federalni zavod za zapošljavanje.
Podaci se publiciraju prema Klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) , koja je usklađena sa EU Klasifikacijom NACE Rev. 2.
Podaci za februar/veljaču 2015. godine dati su iz oblasti cijena, a za januar/siječanj 2015. godine iz oblasti vitalne statistike,
zaposlenosti, nezaposlenosti i plaća, poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, industrije, unutrašnje/unutarnje trgovine, vanjske
trgovine, turizma i kvartalni podaci iz oblasti građevinarstva, prijevoza i komunikacija i ugostiteljstva.
U cilju poboljšanja kvaliteta naše mjesečne publikacije prihvatit ćemo vaše primjedbe, prijedloge i sugestije.
PREFACE
The Institute for Statistics of FB&H works the publication of “Monthly Statistical Review of the Federation of B&H ” with
intention to inform the authorised organs and institutions of the Federation of Bosnia and Herzegovina and other users with
basic statistical data and indicators from the field of economic and other trends in the Federation of Bosnia and Herzegovina.
The Monthly Statistical Report is prepared on the basis of available statistical data which are reporting units send to Institute
for Statistics of FB&H according to Statistical Researches Programme for F B&H and their periodical.
The Institute also publishing data of other institutions involved in the system of statistical surveys by the Federal Office Mio Pio
and Federal Employment Services.
The data are published according to Classification of Economic Activities (KD B&H 2010), which has been harmonised with
EU Classification NACE Rev. 2
Data in February 2015 are given for the fields of prices, and for January 2015 data vital statistics, employment, unemployment
and wages, agriculture, forestry and fishing, industry, home trade, foreign trade, tourism and quartely data for construction,
transpoet and communication and accommotation and food services activities.
With a view of improvement the quality each subsequent Monthly Statistical Bulletin, we would like to thank you in advance for
your suggestions, comments and proposals.
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
3
SKRAĆENICE/KRATICE
d.n.
Cefta
Efta
EU
GWh
ha
hilj.
hl
kg
KM
km
km2
kom.
kut.
KV
KVG
kW
l
m
2
m
m3
mil.
MWh
NKV
NSS
PKV
KD
SMTK
SSS
t
tis.
USD
VKV
VSS
VŠS
drugdje nespomenuto
Sporazum o slobodnoj trgovini
srednjoevropskih/srednjoeuropskih zemalja
Evropsko/Europsko udruženje za
slobodnu trgovinu
Evropska/Europska unija
gigavat-sat
hektar
hiljadu
hektolitar
kilogram
konvertibilna marka
kilometar
kvadratni kilometar
komad
kutija
kvalificirani (radnik)
Klasifikacija vrsta građevina
kilovat
litra
metar
kvadratni metar
kubni/kubični metar
milion
megavatsat
nekvalificirani (radnik)
niža stručna sprema
polukvalificirani (radnik)
Klasifikacija djelatnosti
Standardna međunarodna
trgovinska klasifikacija
srednja stručna sprema
tona
tisuća
američki dolar
visokokvalificirani (radnik)
visoka stručna sprema
viša stručna sprema
ZNAKOVI
...
0
0
1)
*
4
ABBREVIATIONS
CEFTA
CTC
EFTA
EU
GWh
ha
hl
kg
KM
km
km 2
kW
l
m
m2
3
m
000
000.000
Mfr.
MWh
n.e.c.
p/st
CA
SITC
t
USD
Central European Free Trade
Agreement
Classification of types of
construction
European Free Trade
Association
European Union
gigawatt-hour
hectare
hectolitre
kilogram
Convertible marks
kilometer
square kilometer
kilowatt
litre
meter
square meter
cubic meter
thousand
million
manufacture
megawatt hour
not elsewhere classified
number of items (pieces/sticks)
Standard Classification of
Economic Activities
Standard International
Trade Classification
tons
American dollar
SYMBOLS
nema pojave
ne raspolaže se podatkom
podatak je manji od 0,5
upotrijebljene jedinice mjere
prosjek
oznaka za napomenu
ispravljen podatak
...
0
0
1)
*
no occurrence
data not available
value is less than 0,5 of the
unit of measure used
average
footnote
corrected data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
SADRŽAJ
CONTENTS
PREDGOVOR
PREFACE
3
SKRAĆENICE/KRATICE I ZNAKOVI
ABBREVATIONS AND SYMBOLS
4
OSNOVNI POKAZATELJI PRIVREDNIH/GOSPODARSKIH
I DRUGIH KRETANJA U F BIH
MAYOR INDICATORS OF ECONOMICAL
AND OTHER TRENDS IN FB&H
7
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA
NATURAL CHANGES OF POPULATION
8
ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE
EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND PAY
12
CIJENE
PRICES
29
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING
64
INDUSTRIJA
INDUSTRY
71
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
83
PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS
91
VANJSKA TRGOVINA
FOREIGN TRADE
97
UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA
HOME TRADE
123
UGOSTITELJSTVO
ACCOMODATION AND FOOD SERVICES ACTIVITIES
129
TURIZAM
TOURISM
131
KOMENTARI
COMMEN
135
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
NOTES ON METHODOLOGY
146
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
5
OSNOVNI POKAZATELJI EKONOMSKIH KRETANJA
MAJOR INDICATORS OF ECONOMIC TRENDS
Indeksi potrošačkih cijena
Consumer price indices
Indeksi cijena proizvođača industrijskih
proizvoda na domaćem tržištu
Producer price indices of industrial products
on domestic market
Prosječan broj zaposlenih
Average number of employed persons
Prosječan broj nezaposlenih
Average number of unemployed persons
Prosječna neto plaća, u KM
Average net wage, in KM
Prosječna bruto plaća, u KM
Average gross wage, in KM
Noćenja turista - ukupno
Tourist arrivals - total
domaći turisti
Domestic tourist
strani turisti
Foreign tourist
Izvoz, 000 KM
Exports, 000 KM
Uvoz, 000 KM
Imports, 000 KM
Pokrivenost uvoza izvozom (%)
Exports/Imports ration (%)
Bruto domaći proizvod, tekuće cijene, 000 KM
Gross domestic product, current prices, 000 KM
Bruto domaći proizvod po stanovniku, KM
Gross domestic product per capita, KM
Ostvarene investicije, 000 KM
Gross fixed capital formation, 000 KM
2012
2011
2013
2012
2014
2013
102,1
99,8
99,3
100,2
99,7
101,7
97,8
98,9
100,0
99,1
2012
2013
437.331
435.113
443.587
448.720
445.788
377.957
388.704
391.427
392.265
395.133
829,92
835
833
847
834
1.266,17
1.275
1.272
1.295
1.275
2012
2013
998.199
1.135.324
320.342
II 2015
I 2015
2014
XII 2014
2014
XII 2014
II 2015
II 2014
I 2015
I 2015
1.094.986
57.955
55.136
308.950
292.388
26.190
20.488
677.857
826.374
802.598
31.765
34.648
5.248.525
5.533.143
5.778.901
500.834
458.420
9.972.635
9.832.197
10.353.991
885.029
701.905
52,6
56,3
55,8
56,6
65,3
16.554.140
16.913.721
5.775
5.903
2.885.006
3.080.581
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
7
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA
NATURAL CHANGES OF POPULATION
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA
(za mjesec januar/siječanj 2014. godine - prethodni podaci)
NATURAL CHANGES OF POPULATION ACCORDING TO PLACE OF RESIDENCE
(January 2015 - preliminary figures)
Živorođeni
Livebirths
KANTON
CANTON
Ukupno
rođeni
Total
births
Mjesto porođaja
Place of birth
spol
sex
ukupno
total
muški
male
Mrtvorođeni
Stillbirths
na drugom mjestu
on other place
u zdravstvenoj
ustanovi
in medical
institution
ženski
female
sa stručnom
bez stručne
pomoći
pomoći
with
no med. ass.
med. ass.
1158
1154
611
543
4
1157
-
1
101
101
44
57
-
101
-
-
8
8
3
5
-
7
-
1
Tuzlanski
177
177
90
87
-
177
-
-
Zeničko-dobojski
207
207
111
96
-
207
-
-
19
19
8
11
-
19
-
-
Srednjobosanski
153
150
80
70
3
153
-
-
Hercegovačkoneretvanski
133
133
81
52
-
133
-
-
30
30
18
12
-
30
-
-
304
303
165
138
1
304
-
-
26
26
11
15
-
26
-
-
BRČKO DISTRIKT BIH
DISTRICT
-
-
-
-
-
-
-
-
IZ RS
FROM RS
3
2
-
2
1
3
-
-
1161
1156
611
545
5
1160
-
1
FEDERACIJA BIH
FEDERATION B&H
Unsko-sanski
Kanton Posavski
Bosansko-podrinjski
Zapadnohercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton 10
UKUPNO
TOTAL
1)
1)
U ukupan broj slučajeva uključeni su i događaji (rođenja, smrti, zaključeni i razvedeni brakovi) koji su
registrovani u Federaciji BiH, a prema prebivalištu su označeni "Distrikt Brčko" i "iz RS".
1)
Total number of cases includes events (births, deaths, marriages and divorces) wich are registered
in The Federation of B&H and wich are noted as "District Brčko" and "from RS" by the residence.
8
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA PO MJESTU PREBIVALIŠTA
(za mjesec januar/siječanj 2015. godine - prethodni podaci)
NATURAL CHANGES OF POPULATION ACCORDING TO PLACE OF RESIDENCE
(January 2015 - preliminary figures)
Umrli
Deaths
KANTON
CANTON
od toga
of which
spol
sex
ukupno
total
muški
male
umrla
dojenčad
infant
deaths
ženski
female
Broj
zaključenih
brakova
Number of
marriages
nasilne
smrti
violent
deaths
Broj
razvedenih
brakova
Number of
divorce
1592
797
795
7
24
583
96
157
83
74
-
4
68
13
42
19
23
-
-
12
1
Tuzlanski
240
114
126
3
3
176
29
Zeničko-dobojski
261
138
123
-
5
135
14
33
17
16
1
-
7
1
Srednjobosanski
246
127
119
2
6
71
12
Hercegovačkoneretvanski
200
106
94
-
-
35
-
72
34
38
-
-
8
-
272
117
155
1
5
58
26
69
42
27
-
1
13
-
BRČKO DISTRIKT BIH
DISTRICT
1
1
-
-
-
2
-
IZ RS
FROM RS
9
6
3
-
2
4
-
UKUPNO
TOTAL
1602
804
798
7
26
589
96
FEDERACIJA BIH
FEDERATION B&H
Unsko-sanski
Kanton Posavski
Bosansko-podrinjski
Zapadnohercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton 10
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
9
PRIRODNO KRETANJE STANOVNIŠTVA
NATURAL DEMOGRAPHIC TRENDS
Mjesec
Month
2014.
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
I/2015
Živorođeni
Livebirths
1.455
1.577
1.443
1.469
1.530
1.760
1.838
1.763
1.744
1.476
1.854
1.156
2500
2000
1500
1000
500
II/2014
III/2014
IV/2014
V/2014
VI/2014
VII/2014
VIII/2014
IX/2014
X/2014
XI/2014
XII/2014
I/2015
Prirodni
priraštaj
Natural
increase
Umrli
Deaths
1.537
1.690
1.663
1.431
1.684
1.520
1.609
1.733
1.676
1.800
1.918
1.602
Umrla
dojenčad
Infant
deaths
-82
-113
-220
38
-154
240
229
30
68
-324
-64
-446
Broj
zaključenih
brakova
Number of
marriages
6
9
4
3
21
8
13
18
9
17
11
7
Broj
razvedenih
brakova
Number
of divorces
622
643
988
1.038
1.202
722
1.744
920
1.118
905
1.135
589
75
97
96
88
75
75
60
45
98
77
102
96
Vitalni
indeks
Vital
index
95
93
87
103
91
116
114
102
104
82
97
72
ŽIVOROĐENI,
UMRLI1.537
I PRIRODNI PRIRAŠTAJ
1.455
-82
LIVEBIRTHS, DEATHS AND NATURAL INCREASE
1.577
1.690
-113
1.443
1.663
-220
1.469
1.431
38
1.530
1.684
-154
1.760
1.520
240
1.838
1.609
229
1.763
1.733
30
1.744
1.676
68
1.476
1.800
-324
1.854
1.918
-64
1.156
1.602
-446
0
-500
-1000
živorođeni livebirths
10
umrli deaths
prirodni priraštaj natural increase
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
TABELARNI I GRAFIČKI PRIKAZ VITALNIH DOGAĐAJA, januar/siječanj 2015.
TABULAR AND CHART OVERSIGHT OF VITAL EVENTS, January 2015
Kanton
Canton
Ukupno/Total
Unsko - sanski
Kanton Posavski
Tuzlanski
Zeničko - dobojski
Bosansko - podrinjski
Srednjobosanski
Hercegovačko-neretvanski
Zapadnohercegovački
Kanton Sarajevo
Kanton 10
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
Umrli
Deaths
1.154
101
8
177
207
19
150
133
30
303
26
1.592
157
42
240
261
33
246
200
72
272
69
Broj
zaključenih
brakova
Number of
marriages
Umrla
dojenčad
Infant
deaths
-438
-56
-34
-63
-54
-14
-96
-67
-42
31
-43
7
3
1
2
1
-
Broj
razvedenih
brakova
Number
of divorces
583
68
12
176
135
7
71
35
8
58
13
Vitalni
indeks
Vital
index
96
13
1
29
14
1
12
26
-
72
64
19
74
79
58
61
67
42
111
38
1,2
1
0,8
0,6
Kanton 10
Kanton Sarajevo
Zapadnohercegovač
ki
Hercegovačkoneretvanski
Bosansko podrinjski
Zeničko - dobojski
Tuzlanski
Kanton Posavski
Kanton 10
prirodni
prirodnipriraštaj
priraštajnatural
naturalincrease
increase
Kanton 10
Kanton Sarajevo
Zapadnohercegovač
ki
Hercegovačkoneretvanski
Srednjobosanski
Bosansko podrinjski
Kanton 10
razvedeni brakovi divorces
Kanton Sarajevo
Zapadnohercegovački
zaključeni brakovi marriages
Hercegovačkoneretvanski
zaključeni brakovi marriages
Srednjobosanski
Bosansko - podrinjski
Zeničko - dobojski
Tuzlanski
Kanton Posavski
Unsko - sanski
Zeničko - dobojski
0
Tuzlanski
50
Kanton Posavski
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Unsko - sanski
100
Kanton Sarajevo
150
Zapadnohercegovački
200
umrli
deaths
umrli
deaths
Hercegovačkoneretvanski
250
Srednjobosanski
živorođeni
livebirths
živorođeni
livebirths
Bosansko - podrinjski
Zeničko - dobojski
Tuzlanski
0
Kanton Posavski
Unsko - sanski
0,2
Srednjobosanski
0,4
Unsko - sanski
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Živorođeni
Livebirths
Prirodni
priraštaj
Natural
increase
razvedeni brakovi divorces
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
11
ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆA
EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND WAGE
ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010
EMPLOYMENT BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2
Broj zaposlenih
1)
Number of employed persons
0 2014
A
01
02
03
B
05
07
08
09
C
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
12
XII
2014
I
2015
1)
Index
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
UKUPNO
443.587
448.720
445.788
100,5
99,3
Total
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
7.891
7.941
7.554
95,7
95,1
Agriculture, forestry and fishing
2.785
2.876
2.672
95,9
92,9
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti u vezi s njima
Crop and animal production, hunting and related
service activities
4.980
4.943
4.747
95,3
96,0
Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma)
Forestry and logging
126
122
135
107,1
110,7
Ribolov i akvakultura
Fishing and aquaculture
Vađenje ruda i kamena
13.723
13.576
13.482
98,2
99,3
Mining and quarrying
11.210
11.014
10.967
97,8
99,6
Vađenje ugljena i lignita
Mining of coal and lignite
319
320
290
90,9
90,6
Vađenje metalnih ruda
Mining of metal ores
1.814
1.833
1.811
99,8
98,8
Vađenje ostalih ruda i kamena
Other mining and quarrying
380
409
414
108,9
101,2
Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
Mining support service activities
Prerađivačka industrija
84.997
86.085
84.610
99,5
98,3
Manufacturing
12.269
12.472
11.811
96,3
94,7
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products
1.780
1.755
1.694
95,2
96,5
Proizvodnja pića
Manufacture of beverages
438
426
425
97,0
99,8
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products
5.048
5.037
5.438
107,7
108,0
Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles
7.711
8.129
8.026
104,1
98,7
Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel
7.960
8.042
7.961
100,0
99,0
Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products
6.220
6.292
5.775
92,8
91,8
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
1.615
1.654
1.834
113,6
110,9
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products
1.530
1.547
1.493
97,6
96,5
Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media
906
921
871
96,1
94,6
Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products
2.385
2.361
2.320
97,3
98,3
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products
827
828
821
99,3
99,2
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
Manufacture of basic pharmaceutical products
and pharmaceutical preparations
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 (nastavak)
EMPLOYMENT BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2 (continued)
Broj zaposlenih1)
Number of employed persons 1)
XII
I
0 2014
2014
2015
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
3.368
Manufacture of rubber and plastic products
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
3.540
Manufacture of other non-metallic mineral products
4.339
24 Proizvodnja baznih metala
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim
12.059
mašina i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda
331
Manufacture of computer, electronic and optical products
27 Proizvodnja električne opreme
1.786
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina i uređaja, d.n.
2.892
Manufacture of machineryand equipment n.e.c.
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
2.160
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
44
Manufacture of other transport equipment
3.764
31 Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture
1.311
32 Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing
33 Popravak i instaliranje mašina i opreme
714
Repair and installation of machinery and equipment
D Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom,
9.104
parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
35 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom,
9.104
plinom, parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
E
Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda,
8.004
upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Water supply, sewerage, waste management and
remediation activities
36 Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
4.430
Water collection, treatment and supply
175
37 Uklanjanje otpadnih voda
Sewerage
38 Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja
3.339
otpada;reciklaža materijala
Waste collection, treatment and disposal activities;
materials recovery
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti
60
upravljanja otpadom
Remediation activities and other waste
management services
F
Građevinarstvo
21.094
Construction
7.741
41 Gradnja građevina visokogradnje
Construction of buildings
6.573
42 Gradnja građevina niskogradnje
Civil engineering
43 Specijalizirane građevinske djalatnosti
6.780
Specialised construction activities
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Index
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
3.682
3.856
114,5
104,7
3.514
3.302
93,3
94,0
4.306
4.109
94,7
95,4
11.981
11.391
94,5
95,1
333
224
67,7
67,3
1.939
1.840
103,0
94,9
2.828
2.821
97,5
99,8
2.111
2.107
97,5
99,8
39
37
84,1
94,9
3.795
4.299
114,2
113,3
1.347
1.263
96,3
93,8
746
892
124,9
119,6
9.090
9.045
99,4
99,5
9.090
9.045
99,4
99,5
7.989
8.005
100,0
100,2
4.439
4.397
99,3
99,1
175
176
100,6
100,6
3.342
3.396
101,7
101,6
33
36
60,0
109,1
21.103
20.116
95,4
95,3
7.823
7.479
96,6
95,6
6.371
5.723
87,1
89,8
6.909
6.914
102,0
100,1
13
ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 (nastavak)
EMPLOYMENT BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2 (continued)
Broj zaposlenih1)
Number of employed persons 1)
XII
I
0 2014
2014
2015
G
Index
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila
i motocikala
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles
79.145
79.453
79.496
100,4
100,1
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i
motociklima;popravak motornih vozila i motocikala
Wholesale and retail trade and repair of motor
vehicles and motorcycles
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima
i motociklima
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
6.220
6.426
6.388
102,7
99,4
25.370
25.374
24.208
95,4
95,4
47.555
47.653
48.900
102,8
102,6
22.627
22.837
22.964
101,5
100,6
16.641
16.770
16.830
101,1
100,4
110
118
109
99,1
92,4
2.636
2.661
2.773
105,2
104,2
3.240
3.288
3.252
100,4
98,9
20.203
20.233
20.228
100,1
100,0
3.580
3.628
3.532
98,7
97,4
16.623
16.605
16.696
100,4
100,5
12.743
12.905
13.029
102,2
101,0
988
1.000
917
92,8
91,7
276
278
276
100,0
99,3
2.987
2.988
3.011
100,8
100,8
5.992
5.979
5.933
99,0
99,2
1.998
2.154
2.325
116,4
107,9
502
506
567
112,9
112,1
10.453
10.393
10.350
99,0
99,6
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i
motociklima
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
H Prijevoz i skladištenje
Transportation and storage
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
Land transport and transport via pipelines
51 Zračni prijevoz
Air transport
52 Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu
Warehousing and support activities for transportation
53 Poštanske i kurirske djelatnosti
Postal and courier activities
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
Accommodation and food service activities
55 Smeštaj
Accommodation
56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
Food and beverage service activities
J Informacije i komunikacije
Information and communication
58 Izdavačke djelatnosti
Publishing activities
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa,
djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih
zapisa
Motion picture, video and television programme
production, sound recording
60 Emitiranje programa
Programming and broadcasting activities
61 Telekomunikacije
Telecommunications
62 Računarsko programiranje,savjetovanje i djelatnosti
u vezi s njima
Computer programming, consultancy and related activities
63 Informacijske uslužne djelatnosti
Information service activities
K
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
Financial and insurance activities
64 Finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i
7.894
7.801
7.758
98,3
99,4
penzijskih fondova
Financial service activities, except insurance
and pension funding
14
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 (nastavak)
EMPLOYMENT BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2 (continued)
1)
Broj zaposlenih
1)
Number of employed persons
XII
I
0 2014
2014
2015
65 Osiguranje,reosiguranje i penzijski fondovi,osim obaveznog
socijalnog osiguranja
Insurance, reinsurance and pension funding, except
compulsorysocial security
66 Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga i
djelatnosti osiguranja
Activities auxiliary to financial services and
insurance activities
L
Poslovanje nekretninama
Real estate activities
68 Poslovanje nekretninama
Real estate activities
M Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
Professional, scientific and technical activities
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti
Legal and accounting activities
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
Activities of head offices; management consultancy activities
Index
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
2.212
2.228
2.230
100,8
100,1
347
364
362
104,3
99,5
1.693
1.681
2.006
118,5
119,3
1.693
1.681
2.006
118,5
119,3
13.328
13.301
13.647
102,4
102,6
4.317
4.314
4.366
101,1
101,2
684
655
616
90,1
94,0
5.460
5.455
5.699
104,4
104,5
741
713
653
88,1
91,6
1.191
1.208
1.308
109,8
108,3
381
392
414
108,7
105,6
554
564
591
106,7
104,8
7.345
7.455
8.062
109,8
108,1
330
330
352
106,7
106,7
710
724
1.134
159,7
156,6
546
540
545
99,8
100,9
3.701
80 Zaštitne i istražne djelatnosti
Security and investigation activities
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te
1.402
djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
Services to buildings and landscape activities
82 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te
656
ostale poslovne pomoćne djelatnosti
Office administrative, office support and other business
support activities
O Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
48.497
Public administration and defence; compulsory social security
84 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
48.497
Public administration and defence; compulsory social security
P
Obrazovanje
40.520
Education
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
3.767
3.706
100,1
98,4
1.409
1.553
110,8
110,2
685
772
117,7
112,7
48.921
48.986
101,0
100,1
48.921
48.986
101,0
100,1
42.817
41.281
101,9
96,4
71 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko ispitivanje
i analiza
Architectural and engineering activities; technical testing
and analysis
72 Naučno istraživanje i razvoj
Scientific research and development
73 Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
Advertising and market research
74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
Other professional, scientific and technical activities
75 Veterinarske djelatnosti
Veterinary activities
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
Administrative and support service activities
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
Rental and leasing activities
78 Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju
Employment activities
79 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i
ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima
Travel agency, tour operator reservation service and
related activities
15
ZAPOSLENOST PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 (nastavak)
EMPLOYMENT BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2 (continued)
Broj zaposlenih1)
Index
Number of employed persons 1)
XII
2014
0 2014
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
40.520
42.817
41.281
101,9
96,4
30.535
30.837
31.094
101,8
100,8
27.533
27.750
27.914
101,4
100,6
1.741
1.801
1.842
105,8
102,3
1.261
1.286
1.338
106,1
104,0
5.668
6.076
5.924
104,5
97,5
890
891
918
103,1
103,0
730
751
682
93,4
90,8
3.147
3.528
3.455
109,8
97,9
901
906
869
96,4
95,9
6.017
6.027
5.909
98,2
98,0
1.169
1.126
1.018
87,1
90,4
751
782
755
100,5
96,5
4.097
4.119
4.136
101,0
100,4
Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca; djelatnosti
domaćinstava koja proizvode različita dobra i obavljaju
različite usluge za vlastite potrebe
Activities of households as employers; undifferentiated
goods- and services-producing activities of households
for own use
97 Djelatnosti domaćinstava kao poslodavaca koji
zapošljavaju poslugu
Activities of households as employers of
domestic personnel
0
-
-
-
-
0
-
-
-
-
98 Djelatnosti privatnih domaćinstava koja proizvode različita
dobra i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
Undifferentiated goods-and services-producing activities
of private households for own use
-
-
-
-
-
Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa
Activities of extraterritorial organisations and bodies
99 Djelatnosti vanteritorijalnih organizacija i organa
Activities of extraterritorial organisations and bodies
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
00 Nerasporedjeno po djelatnostima KD 2)
2)
Unclassified according to activities CEA
0
-
-
-
-
85 Obrazovanje
Education
Q Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite
Human health and social work activities
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite
Human health activities
87 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem
Residential care activities
88 Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja
Social work activities without accommodation
R Umjetnost, zabava i rekreacija
Arts, entertainment and recreation
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
Creative, arts and entertainment activities
91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
Libraries, archives, museums and other cultural activities
92 Djelatnosti kockanja i klađenja
Gambling and betting activities
93 Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti
Sports activities and amusement and recreation activities
S
Ostale uslužne djelatnosti
Other service activities
94 Djelatnosti članskih organizacija
Activities of membership organisations
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i
domaćinstvo
Repair of computers and personal and household goods
96 Ostale lične uslužne djelatnosti
Other personal service activities
T
I
2015
U
1)
Ukupna zaposlenost na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima
(pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani/obrani i policiji.
1)
Data on persons in employment on territory Federation of Bosnia and Herzegovina include employment in all legal
entities, employment in crafts and trades and free lanches and employment in defence and police.
16
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
REGISTRIRANA NEZAPOSLENOST PO KVALIFIKACIJAMA
REGISTERED UNEMPLOYMENT ACCORDING TO QUALLIFICATIONS
januar/siječanj 2015.godine -January 2015.
UKUPNO 1)
1)
TOTAL
Žena
Female
UKUPNO
TOTAL
395.133
203.903
Stručne osobe ukupno/Expertly persons
271.526
137.010
KV
Skilled workers
VKV
Highly skilled workers
SSS
Intermediate specialist´s training
VŠS
Advanced specialist´s training
VSS
University - level specialist´s training
135.334
55.193
1.960
251
102.411
60.353
5.497
3.480
26.324
17.733
Nestručne osobe ukupno/Unskillful persons
123.607
66.893
115.000
63.407
7.918
2.858
689
628
NKV
Not qualified workers
PKV
Semi - skilled workers
NSS
Lower skilled workers
1)
Podaci o registriranoj nezaposlenosti odnose se na ukupan broj nezaposlenih osoba koje se vode u evidencijama
pripadajućih službi Federalnog zavoda za zapošljavanje.
1)
The data on unemployment refer to unemployed persons registereded with the employment service (registered unemployment).
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
17
PROSJEČNA NETO I BRUTO PLAĆA
AVERAGE NET AND GROSS WAGE
Neto plaća
Net wage
0 2014
XII
2014
Index net wage
I
2015
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
833
847
834
100,1
98,5
Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov
802
835
799
99,7
95,7
01
Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne
djelatnosti u vezi s njima
520
517
518
99,6
100,2
02
Šumarstvo i sječa drva (iskorištavanje šuma)
854
898
854
100,0
95,1
03
Ribolov i akvakultura
608
595
590
97,1
99,2
Vađenje ruda i kamena
934
966
947
101,4
98,0
05
Vađenje ugljena i lignita
973
1.014
994
102,1
98,0
07
Vađenje metalnih ruda
886
853
852
96,2
99,9
08
Vađenje ostalih ruda i kamena
755
758
760
100,6
100,3
09
Pomoćne uslužne djelatnosti u vađenju ruda i kamena
526
533
500
95,0
93,8
Prerađivačka industrija
577
582
574
99,5
98,6
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
511
514
507
99,2
98,6
11 Proizvodnja pića
847
863
878
103,7
101,7
1.163
1.196
1.082
93,0
90,5
13 Proizvodnja tekstila
358
345
378
105,6
109,6
14 Proizvodnja odjeće
328
332
313
95,4
94,3
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
350
353
329
93,9
93,2
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja;
proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala
442
446
437
98,8
98,0
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
737
756
769
104,4
101,7
18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa
623
640
640
102,7
100,0
1.058
1.021
1.139
107,7
111,6
787
817
792
100,6
96,9
1.340
1.355
1.350
100,7
99,6
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
492
490
497
101,1
101,4
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
763
786
703
92,1
89,4
1.055
1.088
1.130
107,1
103,9
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim mašina i opreme
636
656
655
102,9
99,8
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda
966
1.179
903
93,4
76,6
27 Proizvodnja električne opreme
600
591
581
96,9
98,3
28 Proizvodnja mašina i uređaja, d.n.
642
650
641
99,9
98,6
B
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
24 Proizvodnja baznih metala
18
Index neto plaće
1)
UKUPNO
A
C
1)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010
BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2
KM
Bruto plaća
1)
Index bruto plaće
Gross wage 1)
XII
2014
Index gross wage
I
2015
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
1.295
1.275
100,2
98,5
Total
1.262
1.204
99,8
95,4
Agriculture, forestry and fishing
770
771
99,6
100,1
Crop and animal production, hunting and related
service activities
1.359
1.288
100,1
94,8
Forestry and logging
889
880
97,3
99,0
Fishing and aquaculture
1.461
1.432
101,5
98,0
Mining and quarrying
1.536
1.504
102,3
97,9
Mining of coal and lignite
1.277
1.274
96,2
99,8
Mining of metal ores
1.145
1.148
100,8
100,3
Other mining and quarrying
792
743
94,9
93,8
Mining support service activities
869
858
99,6
98,7
Manufacturing
768
756
99,2
98,4
Manufacture of food products
1.326
1.350
104,0
101,8
Manufacture of beverages
1.851
1.669
92,7
90,2
Manufacture of tobacco products
492
548
107,0
111,4
Manufacture of textiles
457
436
95,3
95,4
Manufacture of wearing apparel
480
452
93,5
94,2
Manufacture of leather and related products
658
643
98,4
97,7
Manufacture of wood and of products of wood and cork, except
furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
1.149
1.170
104,7
101,8
Manufacture of paper and paper products
964
964
102,7
100,0
Printing and reproduction of recorded media
1.564
1.751
108,1
112,0
Manufacture of coke and refined petroleum products
1.244
1.203
100,5
96,7
Manufacture of chemicals and chemical products
2.117
2.108
100,7
99,6
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
729
740
101,4
101,5
Manufacture of rubber and plastic products
1.194
1.062
91,8
88,9
Manufacture of other non-metallic mineral products
1.670
1.735
107,4
103,9
Manufacture of basic metals
992
991
103,2
99,9
Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment
1.830
1.389
93,2
75,9
Manufacture of computer, electronic and optical products
896
882
97,6
98,4
Manufacture of electrical equipment
979
968
100,2
98,9
Manufacture of machineryand equipment n.e.c.
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
19
PROSJEČNA NETO I BRUTO PLAĆA
AVERAGE NET AND GROSS WAGE
Neto plaća
Net wage
0 2014
D
F
G
H
I
2015
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
674
717
102,8
106,4
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
570
559
566
99,2
101,3
31 Proizvodnja namještaja
489
497
489
100,0
98,4
32 Ostala prerađivačka industrija
475
517
502
105,8
97,1
33 Popravak i instaliranje mašina i opreme
591
578
570
96,5
98,6
1.540
1.581
1.602
104,1
101,3
1.540
1.581
1.602
104,1
101,3
800
819
824
103,0
100,6
36 Sakupljanje, pročišćavanje i snabdijevanje vodom
848
872
873
102,9
100,1
37 Uklanjanje otpadnih voda
659
696
700
106,1
100,6
38 Sakupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja
otpada; reciklaža materijala
747
755
766
102,6
101,5
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti
upravljanja otpadom
Građevinarstvo
403
458
471
117,0
102,8
544
542
533
98,0
98,3
41 Gradnja građevina visokogradnje
509
516
480
94,3
93,0
42 Gradnja građevina niskogradnje
608
603
604
99,4
100,2
43 Specijalizirane građevinske djalatnosti
509
502
510
100,2
101,6
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih
vozila i motocikala
581
595
585
100,7
98,3
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i
motociklima;popravak motornih vozila i motocikala
616
635
625
101,4
98,4
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima
666
691
690
103,7
99,9
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima
529
534
524
99,1
98,1
818
877
818
100,0
93,3
712
709
712
100,0
100,4
51 Zračni prijevoz
1.386
1.405
1.405
-
100,0
52 Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu
1.039
1.014
1.048
100,9
103,4
53 Poštanske i kurirske djelatnosti
1.045
1.376
1.038
99,3
75,4
524
520
514
98,1
98,8
557
563
554
99,5
98,4
Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom,
parom i klimatizacija
Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje
otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
Prijevoz i skladištenje
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i
usluživanja hrane(hotelijerstvo i ugostiteljstvo)
55 Smeštaj
20
XII
2014
Index net wage
698
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
I
Index neto plaće
1)
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
35 Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom,
plinom, parom i klimatizacija
E
1)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 (nastavak)
BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2 (continued)
KM
Bruto plaća
1)
Index bruto plaće
Gross wage 1)
XII
2014
Index gross wage
I
2015
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
1.020
1.085
102,7
106,4
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
836
849
99,1
101,6
Manufacture of other transport equipment
738
723
99,6
98,0
Manufacture of furniture
773
749
105,3
96,9
Other manufacturing
860
854
97,1
99,3
Repair and installation of machinery and equipment
2.458
2.492
104,2
101,4
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
2.458
2.492
104,2
101,4
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
1.241
1.248
103,1
100,6
Water supply, sewerage, waste management and
remediation activities
1.325
1.326
102,9
100,1
Water collection, treatment and supply
1.042
1.049
106,6
100,7
Sewerage
1.137
1.154
102,8
101,5
Waste collection, treatment and disposal activities;
materials recovery
681
701
117,6
102,9
Remediation activities and other waste management services
812
796
97,9
98,0
Construction
771
712
93,8
92,3
Construction of buildings
908
908
99,3
100,0
Civil engineering
746
760
100,3
101,9
Specialised construction activities
899
882
100,7
98,1
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles
962
944
101,3
98,1
Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles
and motorcycles
1.054
1.050
103,7
99,6
Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles
800
785
99,1
98,1
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
1.345
1.243
100,0
92,4
Transportation and storage
1.079
1.076
100,0
99,7
Land transport and transport via pipelines
2.195
2.195
-
100,0
Air transport
1.573
1.614
101,0
102,6
Warehousing and support activities for transportation
2.128
1.588
99,2
74,6
Postal and courier activities
787
777
98,7
98,7
Accommodation and food service activities
856
842
100,2
98,4
Accommodation
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
21
PROSJEČNA NETO I BRUTO PLAĆA
AVERAGE NET AND GROSS WAGE
Neto plaća1)
Net wage
0 2014
K
L
M
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
468
98,1
100,2
1.236
1.280
1.244
100,6
97,2
58 Izdavačke djelatnosti
822
835
845
102,8
101,2
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog
programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa
i izdavanja muzičkih zapisa
570
606
616
108,1
101,7
60 Emitiranje programa
914
920
920
100,7
100,0
61 Telekomunikacije
1.461
1.539
1.478
101,2
96,0
62 Računarsko programiranje,savjetovanje i
djelatnosti u vezi s njima
1.206
1.229
1.188
98,5
96,7
63 Informacijske uslužne djelatnosti
1.043
1.023
985
94,4
96,3
Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
1.378
1.399
1.356
98,4
96,9
64 Finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i
penzijskih fondova
1.449
1.473
1.429
98,7
97,0
65 Osiguranje,reosiguranje i penzijski fondovi, osim
obaveznog socijalnog osiguranja
1.122
1.141
1.113
99,2
97,5
66 Pomoćne djelatnosti kod finansijskih usluga i djelatnosti
osiguranja
1.673
1.357
1.240
74,1
91,4
Poslovanje nekretninama
825
831
787
95,3
94,7
68 Poslovanje nekretninama
825
831
787
95,3
94,7
Stručne, naučne i tehničke djelatnosti
894
906
923
103,2
101,9
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti
736
823
823
111,8
100,0
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem
959
1.011
931
97,1
92,1
71 Arhitektonske i inžinjerske djelatnosti; tehničko
ispitivanje i analiza
893
869
918
102,8
105,6
72 Naučno istraživanje i razvoj
935
932
953
101,9
102,3
1.192
1.402
1.188
99,7
84,7
74 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti
506
541
551
108,9
101,8
75 Veterinarske djelatnosti
866
888
889
102,7
100,1
550
547
546
99,3
99,8
876
944
721
82,3
76,4
1.383
1.446
1.224
88,5
84,6
79 Putničke agencije, organizatori putovanja, turoperatori i
ostale rezervacijske usluge te djelatnosti u vezi s njima
584
584
547
93,6
93,7
80 Zaštitne i istražne djelatnosti
371
361
363
97,9
100,6
Informacije i komunikacije
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)
78 Djelatnosti posredovanja u zapošljavanju
22
I
2015
467
73 Promocija (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta
N
XII
2014
Index net wage
477
56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića
J
Index neto plaće
1)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 (nastavak)
BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2 (continued)
KM
Bruto plaća
1)
Index bruto plaće
Gross wage 1)
XII
2014
Index gross wage
I
2015
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
702
704
98,9
100,3
Food and beverage service activities
1.991
1.935
100,8
97,2
Information and communication
1.281
1.297
103,0
101,2
Publishing activities
923
935
108,3
101,3
Motion picture, video and television programme production,
sound recording
1.413
1.414
100,8
100,1
Programming and broadcasting activities
2.403
2.308
101,4
96,0
Telecommunications
1.926
1.856
98,4
96,4
Computer programming, consultancy and related activities
1.585
1.528
94,3
96,4
Information service activities
2.188
2.117
98,3
96,8
Financial and insurance activities
2.308
2.233
98,5
96,8
Financial service activities, except insurance and
pension funding
1.771
1.726
99,2
97,5
Insurance, reinsurance and pension funding, except
compulsorysocial security
2.122
1.933
73,7
91,1
Activities auxiliary to financial services and
insurance activities
1.276
1.204
95,0
94,4
Real estate activities
1.276
1.204
95,0
94,4
Real estate activities
1.401
1.429
103,4
102,0
Professional, scientific and technical activities
1.269
1.269
112,3
100,0
Legal and accounting activities
1.574
1.445
96,8
91,8
Activities of head offices; management consultancy activities
1.344
1.421
102,9
105,7
Architectural and engineering activities; technical testing and
analysis
1.434
1.480
102,6
103,2
Scientific research and development
2.205
1.861
99,7
84,4
Advertising and market research
819
834
109,6
101,8
Other professional, scientific and technical activities
1.364
1.362
102,6
99,9
Veterinary activities
830
826
99,3
99,5
Administrative and support service activities
1.463
1.102
81,0
75,3
Rental and leasing activities
2.263
1.903
88,2
84,1
Employment activities
879
821
93,3
93,4
Travel agency, tour operator reservation service and
related activities
535
539
98,0
100,7
Security and investigation activities
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
23
PROSJEČNA NETO I BRUTO PLAĆA
AVERAGE NET AND GROSS WAGE
Neto plaća
Net wage
0 2014
O
P
Q
S
XII
2014
Index net wage
I
2015
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
645
634
607
94,1
95,7
82 Kancelarijske administrativne i pomoćne djelatnosti te
ostale poslovne pomoćne djelatnosti
441
473
496
112,5
104,9
Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
1.204
1.215
1.207
100,2
99,3
84 Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje
1.204
1.215
1.207
100,2
99,3
Obrazovanje
841
851
837
99,6
98,4
85 Obrazovanje
841
851
837
99,6
98,4
1.029
1.069
1.051
102,1
98,3
1.051
1.094
1.072
102,0
98,0
87 Djelatnosti socijalne zaštite u ustanovama sa smještajem
825
835
871
105,5
104,3
88 Djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja
855
866
867
101,4
100,1
630
615
620
98,4
100,8
90 Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti
910
908
907
99,7
99,9
91 Biblioteke, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti
827
815
886
107,1
108,7
92 Djelatnosti kockanja i klađenja
483
478
471
97,6
98,5
93 Sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti
756
747
753
99,6
100,8
1.045
1.076
1.060
101,4
98,5
1.126
1.158
1.143
101,5
98,7
95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu
i domaćinstvo
998
1.091
1.038
104,0
95,1
96 Ostale lične uslužne djelatnosti
890
898
895
100,6
99,7
Djelatnosti zdravstvene i socijalne zaštite
Umjetnost, zabava i rekreacija
Ostale uslužne djelatnosti
94 Djelatnosti članskih organizacija
1)
Index neto plaće
1)
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te
djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite
R
1)
U obračun prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće uključene su plaće pravnih osoba koje su
isplatile plaću za mjesec izvještavanja, a ne i obračunate a neisplaćene plaće.
U ovaj obračun nisu uključene plaće pripadnika odbrane/obrane kao ni plaće zaposlenih u obrtu i slobodnim
profesijama.
24
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 (nastavak)
BY THE SECTION OF ACTIVITIES NACE REV.2 (continued)
KM
Bruto plaća
1)
Index bruto plaće
Gross wage 1)
XII
2014
1)
Index gross wage
I
2015
I 2015
0 2014
I 2015
XII 2014
958
915
93,8
95,5
Services to buildings and landscape activities
714
748
113,2
104,8
Office administrative, office support and other business
support activities
1.876
1.866
100,4
99,5
Public administration and defence; compulsory social security
1.876
1.866
100,4
99,5
Public administration and defence; compulsory social security
1.305
1.284
99,6
98,4
Education
1.305
1.284
99,6
98,4
Education
1.649
1.622
102,2
98,4
Human health and social work activities
1.690
1.656
102,1
98,0
Human health activities
1.278
1.332
105,8
104,2
Residential care activities
1.323
1.324
101,5
100,1
Social work activities without accommodation
933
940
98,3
100,8
Arts, entertainment and recreation
1.396
1.394
99,7
99,9
Creative, arts and entertainment activities
1.251
1.358
107,2
108,6
Libraries, archives, museums and other cultural activities
717
707
97,6
98,6
Gambling and betting activities
1.139
1.149
99,6
100,9
Sports activities and amusement and recreation activities
1.653
1.640
101,9
99,2
Other service activities
1.779
1.775
102,2
99,8
Activities of membership organisations
1.696
1.612
103,7
95,0
Repair of computers and personal and household goods
1.373
1.369
100,7
99,7
Other personal service activities
In calculation of average monthly net and gross earnings are included paid off earnings of legal entities.
Earnings of people employed in defence, crafts and trades and free lanches, are not included in this calculation.
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
25
PROSJEČNE ISPLAĆENE NAKNADE ZA TOPLI OBROK I PRIJEVOZ, januar/siječanj 2015.
AVERAGE PAID OF BONUS FOR WORKER`S MEAL, WORKER`S TRANSPORT, January 2015
Topli obrok, KM
Worker´s meal, KM
Prijevoz, KM
Worker´s transport, KM
197
67
ZAPOSLENOST, NETO I BRUTO PLAĆA PO KANTONIMA
EMPLOYMENT, NET AND GROSS WAGE ACCORDING TO CANTONS
2)
Broj zaposlenih
Number of employed
2)
persons
XII 2014
FEDERACIJA BiH
Index
I 2015
XII 2014
I 2015
448.720
445.788
Neto plaća u KM1)
Net wage in KM 1)
XII 2014
99,3
847
Index
I 2015
XII 2014
I 2015
834
Bruto plaća u KM1)
Gross wage in KM 1)
XII 2014
Index
I 2015
XII 2014
I 2015
98,5
1.295
1.275
98,5
32.023
31.449
98,2
822
812
98,8
1.252
1.237
98,8
Kanton Posavski
5.747
5.745
100,0
701
706
100,7
1.064
1.071
100,7
Tuzlanski kanton
83.851
81.807
97,6
755
739
97,9
1.144
1.121
98,0
Zeničko - dobojski kanton
70.299
70.285
100,0
736
727
98,8
1.116
1.102
98,7
6.504
6.483
99,7
766
741
96,7
1.171
1.129
96,4
Srednjobosanski kanton
41.314
40.871
98,9
688
678
98,5
1.032
1.019
98,7
Hercegovačko - neretvanski
kanton
48.952
49.158
100,4
880
876
99,5
1.349
1.341
99,4
Zapadnohercegovački kanton
16.605
17.028
102,5
763
763
100,0
1.157
1.157
100,0
125.921
125.568
99,7
1.050
1.030
98,1
1.627
1.594
98,0
9.504
9.394
98,8
861
845
98,1
1.310
1.284
98,0
Unsko - sanski kanton
Bosansko - podrinjski kanton
Kanton Sarajevo
Kanton 10
1)
U obračun prosječne mjesečne isplaćene neto i bruto plaće uključene su plaće pravnih osoba koje su
isplatile plaću za mjesec izvještavanja, a ne i obračunate a neisplaćene plaće.
U ovaj obračun nisu uključene plaće pripadnika odbrane/obrane kao ni plaće zaposlenih u obrtu i slobodnim
profesijama.
1)
In calculation of average monthly net and gross earnings are included paid off earnings of legal entities.
Earnings of people employed in defence, crafts and trades and free lanches, are not included in this calculation.
2)
Ukupna zaposlenost na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine obuhvaća zaposlene u poslovnim subjektima
(pravnim osobama), obrtu i slobodnim profesijama, odbrani/obrani i policiji.
Broj zaposlenih u odbrani/obrani nije razvrstan po kantonima.
2)
Data on persons in employment on territory Federation of Bosnia and Herzegovina include employment in all
legal entities, employment in crafts and trades and free lanches and employment in defence and police.
Number of employees in defence is not classified by cantons.
26
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PROSJEČNE PENZIJE/MIROVINE I BROJ ISPLAĆENIH PENZIJA/MIROVINA PO MJESECIMA
AVERAGE PENSIONS AND NUMBER OF PAID PER MONTHS
Prosječna
penzija/mirovina
u KM
Average pension
in KM
Ukupan broj
isplaćenih
penzija/mirovina
Total number of
payment pension
2014.
I
364,90
384.351
II
370,09
375.357
III
365,05
388.152
IV
369,29
383.062
V
368,66
384.946
VI
367,60
388.048
VII
366,67
390.284
VIII
365,89
391.937
IX
365,51
392.906
X
365,12
392.590
XI
365,18
393.948
XII
365,06
394.900
366,51
393.107
2015.
I
Napomena: Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog zavoda PIO - MIO
Note: Data picked up from Federal pension funds
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
27
ZAPOSLENOST, NEZAPOSLENOST I PLAĆE PO MJESECIMA
EMPLOYMENT, UNEMPLOYMENT AND WAGES BY MONTHS
Neto plaća u KM
Net wage in KM
Bruto plaća u KM
Gross wage in KM
Zaposleni
Employment
Nezaposleni
Unemployment
O 2010
804
1.223
438.949
360.512
O 2011
819
1.248
440.747
367.515
O 2012
830
1.266
437.331
377.957
O 2013
O 2014
835
1.275
435.113
388.704
833
1.272
443.587
391.427
850
1.298
436.410
394.856
II
822
1.255
438.011
394.350
III
831
1.268
439.496
391.838
IV
836
1.277
442.111
388.408
V
835
1.275
443.155
386.801
VI
827
1.262
443.752
387.405
VII
840
1.282
444.506
389.861
VIII
826
1.260
444.597
394.168
IX
824
1.258
446.417
391.856
X
838
1.281
448.001
392.646
XI
822
1.255
447.873
392.675
XII
847
1.295
448.720
392.265
I
834
1.275
445.788
395.133
2014.
2015.
28
I
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
CIJENE
PRICES
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
CONSUMER PRICE INDICES
(2010=100)
Godina
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
100,3
103,9
99,7
103,4
99,7
103,6
99,6
103,2
99,5
103,6
99,4
103,4
99,7
103,8
100,1
103,7
100,5
104,1
101,3
104,2
2010
100,0
100,2
2011
2012
102,6
105,0
103,1
105,7
105,9
106,0
105,9
105,5
104,9
105,2
106,0
106,1
106,0
105,9
2013
106,1
106,1
106,2
106,1
106,0
106,0
105,1
104,9
105,0
104,8
104,8
104,4
104,5
104,9
105,0
104,9
104,4
104,3
105,1
105,1
105,1
104,2
2014
104,7
104,5
2015
104,0
104,2
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
CONSUMER PRICE INDICES
(Prethodni mjesec=100)
(Previous month=100)
Godina
I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
100,2
100,1
99,5
100,0
99,8
100,0
99,8
100,3
100,5
100,4
100,8
2011
2012
101,3
100,5
100,8
99,5
100,2
99,6
100,4
99,8
100,3
99,9
100,4
100,1
100,8
100,6
100,2
100,1
100,0
99,6
99,5
100,3
100,7
100,1
100,0
99,9
2013
100,2
100,0
100,1
100,0
99,9
100,0
99,2
99,8
100,1
99,8
100,0
99,6
2014
100,3
99,8
100,0
100,4
100,1
99,9
99,4
100,0
100,8
100,0
100,0
99,2
2015
99,8
100,2
2010
-
II
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
CONSUMER PRICE INDICES
(Isti mjesec prethodne godine=100)
(The same month previous year=100)
Godina
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
102,5
102,9
103,7
103,7
103,9
103,7
104,1
104,1
104,1
103,6
103,5
102,9
2012
2013
102,4
102,5
101,9
102,5
102,3
102,2
101,3
101,7
102,1
102,3
101,9
101,6
101,0
100,3
100,3
100,1
100,1
100,5
100,2
99,7
99,1
98,8
98,8
98,6
2014
98,7
98,5
98,5
98,9
99,1
99,0
99,3
99,4
100,1
100,3
100,3
99,8
2015
99,3
99,7
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
CONSUMER PRICE INDICES
(Decembar prethodne godine=100)
(December previous year=100)
Godina
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
101,3
101,8
102,6
102,1
102,3
101,9
102,3
102,1
102,4
102,4
102,8
102,9
2012
2013
100,8
101,4
101,6
101,7
101,7
101,2
100,7
101,0
101,7
101,8
101,8
101,6
100,2
100,2
100,3
100,2
100,1
100,1
99,3
99,1
99,1
98,9
99,0
98,6
2014
100,3
100,1
100,1
100,5
100,6
100,5
100,0
99,9
100,7
100,7
100,6
99,8
2015
99,8
100,0
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
29
COICOP
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
THE CONSUMER PRICE INDICES
0 2006
0 2005
Odjeljak
0 2007
0 2006
0 2008
0 2007
0 2009
0 2008
0 2010
0 2009
00
Ukupan Indeks
106,0
101,9
107,7
99,7
101,8
01
Hrana i bezalkoholna pića
107,8
103,6
113,0
99,9
99,3
01.1 Hrana
108,5
103,8
114,1
99,6
99,2
01.2 Bezalkoholna pića
101,7
102,1
103,6
101,7
100,6
02
100,7
101,0
101,2
108,1
118,7
02.1 Alkoholna pića
102,6
103,5
104,2
103,5
99,5
02.2 Duhan
100,0
100,0
100,0
110,0
126,4
03
101,2
97,2
97,7
95,3
94,7
03.1 Odjeća
102,2
98,1
98,5
96,6
95,5
03.2 Obuća
98,9
95,1
95,6
92,3
92,5
113,0
102,1
108,4
103,6
101,9
04.1 Najamnina
100,0
100,0
101,4
103,5
100,0
04.3 Održavanje i popravka stana
107,0
102,2
106,9
105,0
100,1
04.4 Vodosnabdijevanje i različite komunalne usluge
109,0
103,9
113,2
101,8
103,9
04.5 Električna energija, plin i drugi energenti
115,4
101,9
108,2
103,8
101,8
05
101,2
100,3
102,6
100,8
100,4
05.1 Namještaj, pokućstvo, tepisi i ostale podne prostirke
99,8
100,2
101,8
100,2
99,8
05.2 Tekstilni proizvodi za kuću
99,8
100,0
100,3
100,3
100,3
05.3 Kućanski aparati
101,2
98,7
104,7
103,4
100,6
05.4 Stakleno i stolno posuđe
100,1
99,5
101,1
101,2
100,2
05.5 Alati i oprema za kuću i vrt
108,3
103,2
102,3
98,4
101,1
05.6 Dobra i usluge za redovno održavanje kuće
102,0
100,2
103,3
101,4
101,2
06
110,3
100,2
99,0
100,5
100,4
06.1 Medicinski proizvodi, pomagala i oprema
115,1
99,9
98,0
100,3
100,3
06.2 Zdravstvene usluge, osim bolničkih
107,7
101,8
101,5
101,7
101,6
06.3 Bolničke usluge
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
04
30
Alkoholna pića i duhan
Odjeća i obuća
Stanovanje, voda, električna energija,
plin i drugi energenti
Namještaj, kućanski uređaji
i redovno održavanje kuće
Zdravstvo
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PREMA KLASIFIKACIJI COICOP
BY COICOP CLASSIFICATION
0 2011
0 2010
0 2012
0 2011
0 2013
0 2012
0 2014
0 2013
Division
103,6
102,1
99,8
99,3
Total Index
106,5
101,8
99,7
97,5
Food and non-acoholic beverages
106,4
101,7
100,0
97,6
Food
107,7
103,1
97,9
96,6
Non-alcoholic drinks
108,0
110,4
106,9
107,0
Alcoholic beverages and tobacco
102,3
102,3
99,4
98,6
Alcoholic drinks
110,0
113,0
109,0
109,2
Tobacco
90,5
91,9
90,0
97,1
Clothing and footwear
92,3
93,0
90,1
94,9
Clothing
85,8
88,8
90,0
102,5
Footwear
103,3
104,7
101,2
99,9
Housing, water, electricity, gas and other fuels
100,0
102,1
106,1
100,0
Actual rentals for housing
100,2
101,0
100,8
99,2
Maintenance and repair of the dwelling
97,5
106,0
104,7
103,5
105,4
105,4
100,0
99,4
Water supply and miscellaneous services relating to the
dwelling
Electricity, gas and other fuels
101,2
101,3
100,4
100,1
Furniture,household equipment and routine,
maintenance of the house
100,4
100,3
99,8
100,0
Furniture and furnishings, carpets and other floor
coverings
101,2
100,9
100,4
99,6
Household textiles
100,1
100,2
103,5
99,9
Household appliances
100,1
99,7
102,0
101,5
Glassware, tableware and household utensils
102,5
102,0
101,5
100,9
Tools and equipment for house and garden
102,1
102,6
99,1
99,8
Goods and services for routine household maintenance
97,2
99,4
95,8
99,4
Health
95,9
99,2
94,2
98,4
Medical products, appliances and equipment
101,2
100,0
100,1
103,0
Out-patient services
100,0
100,0
100,0
100,0
Hospital services
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
31
COICO
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA
THE CONSUMER PRICE INDICES
07
0 2006
0 2005
Odjeljak
Prijevoz
0 2007
0 2006
0 2008
0 2007
0 2009
0 2008
0 2010
0 2009
105,3
100,5
110,0
90,1
107,1
07.1 Prijevozna sredstva
104,6
97,9
99,0
94,9
99,0
07.2 Upotreba prijevoznih sredstava
105,2
101,0
111,8
87,1
110,3
07.3 Usluge prijevoza
107,0
100,5
111,9
101,3
98,6
08
110,3
102,3
103,8
100,7
106,3
111,0
120,0
100,2
100,0
08.2 Telefonska i telefaks oprema
95,1
88,1
91,5
92,2
95,0
08.3 Telefonske i telefaks usluge
111,1
102,6
104,4
101,0
106,8
09
103,6
103,1
104,9
104,0
101,4
09.1 Audiovizuelna, foto i informatička oprema
97,3
95,8
102,7
104,3
99,9
09.2 Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu
99,1
100,8
98,4
91,6
100,9
100,4
101,1
101,9
100,4
100,5
99,7
101,7
105,5
103,5
102,4
110,5
108,0
106,7
105,5
101,8
-
-
-
-
-
100,9
103,7
101,9
98,7
100,6
100,0
104,5
113,5
104,8
100,6
-
-
-
-
-
10.4 Univerzitetsko obrazovanje
101,1
102,2
101,2
101,5
100,9
10.5 Obrazovanje nedefinisano po nivou
101,5
107,7
105,9
100,7
101,1
11
104,3
104,2
109,1
106,0
101,7
11.1 Usluge ishrane
103,0
103,1
110,0
106,7
100,9
11.2 Usluge smještaja
107,0
106,5
107,3
104,5
103,4
12
101,3
100,4
103,0
101,6
100,7
12.1 Lična njega
103,9
100,3
103,8
102,2
100,5
12.3 Lični predmeti n.d.k.
102,4
101,6
106,0
103,5
104,3
94,0
100,4
100,3
100,0
100,0
-
-
-
-
-
105,1
100,6
103,1
101,3
101,1
Komunikacije
08.1 Poštanske usluge
Rekreacija i kultura
09.3 Ostala dobra za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci
09.4 Usluge rekreacije i kulture
09.5 Knjige, novine i pisaći pribor
09.6
10
Paket aranžmani
Obrazovanje
10.1 Predškolsko i osnovno školsko obrazovanje
10.2 Srednjoškolsko obrazovanje
Restorani i hoteli
Ostala dobra i usluge
12.5 Osiguranje
12.6 Finansijske usluge n.d.k.
12.7 Ostale usluge
32
100,0
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PREMA KLASIFIKACIJI COICOP (nastavak)
BY COICOP CLASSIFICATION (nastavak)
0 2011
0 2010
0 2012
0 2011
0 2013
0 2012
0 2014
0 2013
Division
107,2
104,2
98,6
99,2
Transport
100,0
101,0
100,2
100,4
Purchase of vehicles
110,0
105,1
97,9
98,7
Operation of personal transport equipment
102,0
102,7
100,8
100,8
Transport services
101,5
98,6
100,6
101,5
Communications
100,0
100,0
105,1
107,5
Postal services
97,4
96,0
97,3
96,9
Telephone and telefax equipment
101,6
98,7
100,6
101,4
Telephone and telefax services
100,9
101,0
101,4
101,3
Recreation and culture
98,9
98,7
100,3
96,5
Audio-visual, photographic and information processing
equipment
101,3
100,5
101,0
102,9
Other major durables for recreation and culture
100,4
100,5
100,2
100,9 Other recreational items and equipment, gardens and pets
100,8
102,7
102,1
101,8
Recreational and cultural services
101,5
100,9
99,7
99,0
Newspapers, books and stationery
105,9
100,4
117,2
131,9
Package holidays
100,3
99,6
101,5
100,9
Education
101,9
101,0
102,1
101,4
Pre-primary and primary education
-
-
-
Secondary education
-
100,0
100,7
102,2
100,8
High school and university education
100,0
95,2
99,0
100,4
Education not definable by level
102,5
102,8
100,8
100,4
Restaurants and hotels
102,4
102,4
101,0
100,5
Catering services
103,0
104,8
99,8
100,0
Accommodation services
100,3
101,4
100,4
100,3
Miscellaneous goods and services
100,0
101,7
100,8
100,7
Personal care
104,1
102,6
98,7
97,5
Personal effects n.e.c.
100,0
100,0
100,0
100,0
Insurance
-
-
-
-
Financial services n.e.c.
100,7
101,6
100,0
100,0
Other services n.e.c.
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
33
COICOP
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA
THE CONSUMER PRICE INDICES
II 2015
I 2015
Odjeljak
II 2015
II 2014
II 2015
XII 2014
I-II 2015
I-II 2014
00
Ukupan Indeks
100,2
99,7
100,0
99,5
01
Hrana i bezalkoholna pića
100,9
100,5
101,8
100,0
101,0
100,8
101,9
100,2
99,9
98,5
100,8
98,3
100,0
106,8
102,9
106,9
02.1 Alkoholna pića
100,2
99,4
100,7
99,8
02.2 Duhan
100,0
108,5
103,4
108,5
99,1
96,6
93,0
95,8
03.1 Odjeća
98,6
93,3
93,5
92,8
03.2 Obuća
100,0
103,7
92,0
101,9
04
100,0
101,5
101,4
101,6
04.1 Najamnina
100,0
100,0
100,0
100,0
04.3 Održavanje i popravka stana
100,1
100,7
100,1
100,6
04.4 Vodosnabdijevanje i različite komunalne usluge
100,0
100,0
100,0
100,0
04.5 Električna energija, plin i drugi energenti
100,0
102,1
101,9
102,1
05
Namještaj, kućanski uređaji
i redovno održavanje kuće
100,1
101,7
100,4
101,5
05.1 Namještaj, pokućstvo, tepisi i ostale
podne prostirke
99,4
100,9
99,7
100,8
05.2 Tekstilni proizvodi za kuću
99,7
99,3
99,9
99,7
05.3 Kućanski aparati
99,8
100,0
100,1
100,1
100,1
100,7
99,5
100,8
99,6
101,0
99,8
101,1
05.6 Dobra i usluge za redovno održavanje kuće
101,0
103,5
101,3
103,0
06
100,1
100,9
100,3
100,8
06.1 Medicinski proizvodi, pomagala i oprema
100,1
100,1
100,4
99,9
06.2 Zdravstvene usluge, osim bolničkih
100,0
104,1
100,0
104,1
06.3 Bolničke usluge
100,0
100,0
100,0
100,0
01.1 Hrana
01.2 Bezalkoholna pića
02
03
Alkoholna pića i duhan
Odjeća i obuća
Stanovanje, voda, električna energija,
plin i drugi energenti
05.4 Stakleno i stolno posuđe
05.5 Alati i oprema za kuću i vrt
34
Zdravstvo
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
KLASIFIKACIJI COICOP, februar/veljača 2015.
BY COICOP CLASSIFICATION, February 2015
III 2014-II 20151)
III 2013-II 2014
II 2015
0 2014
I-II 2015
0 2014
I-II 2015
XII 2014
Division
99,5
99,5
99,4
99,9
Total Index
98,2
100,6
100,2
101,4
Food and non-alcoholic beverages
98,4
100,7
100,2
101,4
Food
96,9
99,5
99,5
100,9
Non-alcoholic drinks
107,2
105,3
105,3
102,9
Alcoholic beverages and tobacco
98,9
99,8
99,8
100,6
Alcoholic drinks
109,3
106,5
106,5
103,4
Tobacco
96,7
94,5
94,9
93,4
Clothing and footwear
94,4
92,5
93,1
94,2
Clothing
102,2
98,6
98,6
92,0
Footwear
100,1
102,0
102,0
101,4
Housing, water, electricity, gas and other fuels
100,0
100,0
100,0
100,0
Actual rentals for housing
99,5
100,4
100,4
100,0
Maintenance and repair of the dwelling
102,4
100,0
100,0
100,0
Water supply and miscellaneous services relating
to the dwelling
99,9
102,6
102,7
101,9
Electricity, gas and other fuels
100,3
101,2
101,1
100,3
Furniture,household equipment and routine,
maintenance of the house
100,0
100,3
100,6
100,0 Furniture and furnishings, carpets and other floor coverings
99,5
99,9
100,0
100,0
Household textiles
99,7
100,3
100,4
100,2
Household appliances
101,3
99,4
99,4
99,5
Glassware, tableware and household utensils
101,0
100,1
100,3
100,0
Tools and equipment for house and garden
100,5
102,8
102,3
100,8
Goods and services for routine household maintenance
99,9
100,4
100,4
100,2
Health
98,8
100,3
100,3
100,4
Medical products, appliances and equipment
103,6
101,1
101,1
100,0
Out-patient services
100,0
100,0
100,0
100,0
Hospital services
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
35
COICOP
INDEKSI POTROŠAČKIH CIJENA PREMA
THE CONSUMER PRICE INDICES
07
Odjeljak
Prijevoz
II 2015
I 2015
II 2015
II 2014
II 2015
XII 2014
I-II 2015
I-II 2014
99,7
92,2
95,6
92,3
101,6
104,1
102,2
103,3
99,3
88,8
93,6
89,0
07.3 Usluge prijevoza
100,0
99,1
99,3
99,4
08
100,0
101,8
100,0
102,1
08.1 Poštanske usluge
100,0
99,7
99,7
99,7
08.2 Telefonska i telefaks oprema
100,4
97,3
102,1
95,3
08.3 Telefonske i telefaks usluge
100,0
101,9
100,0
102,2
99,8
100,8
100,1
100,9
09.1 Audiovizuelna, foto i informatička oprema
99,5
97,5
99,7
97,7
09.2 Ostala trajna dobra za rekreaciju i kulturu
100,0
111,4
100,0
111,4
99,6
99,5
101,3
99,5
100,0
100,6
100,0
100,6
99,6
100,1
99,7
100,3
09.6 Paket aranžmani
101,1
120,6
100,4
121,6
10
101,1
103,8
101,3
103,2
10.1 Predškolsko i osnovno školsko obrazovanje
100,0
105,4
101,4
105,4
10.2 Srednjoškolsko obrazovanje
100,0
104,1
100,0
104,1
10.4 Univerzitetsko obrazovanje
100,0
102,1
100,0
102,1
10.5 Obrazovanje nedefinisano po nivou
106,3
108,2
106,3
105,0
99,8
100,4
100,1
100,5
100,0
100,9
100,0
100,8
11.2 Usluge smještaja
98,9
98,6
100,4
99,2
12
99,7
99,4
99,4
99,5
12.1 Lična njega
99,5
99,2
99,1
99,3
12.3 Lični predmeti n.d.k.
98,7
96,4
97,5
96,9
12.5 Osiguranje
100,0
100,0
100,0
100,0
12.6 Finansijske usluge n.d.k.
100,0
102,9
100,0
102,9
12.7 Ostale usluge
100,0
100,0
100,0
100,0
07.1 Prijevozna sredstva
07.2 Upotreba prijevoznih sredstava
09
Komunikacije
Rekreacija i kultura
09.3 Ostala dobra za rekreaciju, vrt i kućni ljubimci
09.4 Usluge rekreacije i kulture
09.5 Knjige, novine i pisaći pribor
11
Obrazovanje
Restorani i hoteli
11.1 Usluge ishrane
(1)
36
Ostala dobra i usluge
12-mjesečni indeks koji pokazuje promjenu cijena posljednjih dvanaest mjeseci u odnosu na prethodnih dvanaest mjeseci.
12- monthly index, which shows the change in price past twelve months compared to the previous twelve months.
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
KLASIFIKACIJI COICOP, februar/veljača 2015. (nastavak)
BY COICOP CLASSIFICATION, February 2015 (continued)
1)
II 2015
0 2014
III 2014-II 2015
III 2013-II 2014
I-II 2015
0 2014
I-II 2015
XII 2014
Division
98,2
92,3
92,5
95,7
Transport
101,1
102,9
102,1
101,4
Purchase of vehicles
97,2
89,1
89,4
93,9
Operation of personal transport equipment
100,5
99,5
99,5
99,3
Transport services
101,7
101,4
101,4
100,0
Communications
105,2
99,7
99,7
99,7
Postal services
96,0
98,5
98,3
101,9
Telephone and telefax equipment
101,7
101,5
101,5
100,0
Telephone and telefax services
101,2
99,8
99,9
100,2
Recreation and culture
96,4
99,3
99,6
100,0
Audio-visual, photographic and information processing
equipment
104,7
107,7
107,7
100,0
Other major durables for recreation and culture
100,5
99,9
100,1
101,5 Other recreational items and equipment, gardens and pets
101,4
100,3
100,3
100,0
Recreational and cultural services
99,4
99,6
99,8
99,9
Newspapers, books and stationery
131,1
98,7
98,2
99,9
Package holidays
101,4
102,9
102,3
100,8
Education
102,3
104,0
104,0
101,4
Pre-primary and primary education
-
102,6
102,6
100,0
Secondary education
101,2
101,2
101,2
100,0
High school and university education
101,3
107,7
104,5
103,2
Education not definable by level
100,4
100,1
100,2
100,2
Restaurants and hotels
100,6
100,5
100,5
100,0
Catering services
99,8
98,8
99,4
101,0
Accommodation services
100,2
99,2
99,4
99,5
Miscellaneous goods and services
100,5
98,9
99,1
99,3
Personal care
97,4
96,2
96,8
98,1
Personal effects n.e.c.
100,0
100,0
100,0
100,0
Insurance
-
101,9
101,9
100,0
Financial services n.e.c.
100,0
100,0
100,0
100,0
Other services n.e.c.
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
37
COICOP
MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH
MONTHLY CONSUMER PRICE INDICES
2014
ODJELJAK
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
00
Ukupan Indeks
104,5
104,5
104,9
105,0
104,9
104,4
104,3
01
Hrana i bezalkoholna pića
105,6
105,9
106,6
106,5
106,1
105,2
104,9
01.1 Hrana
105,5
105,8
106,7
106,7
106,2
105,2
104,9
01.2 Bezalkoholna pića
105,9
106,1
105,7
104,7
105,0
104,4
104,3
02
134,5
134,4
134,3
134,4
134,5
135,6
136,6
02.1 Alkoholna pića
103,0
102,5
102,1
102,4
102,7
102,6
102,4
02.2 Duhan
145,1
145,1
145,1
145,1
145,1
146,6
148,1
71,0
70,9
73,6
74,6
74,2
68,5
67,7
03.1 Odjeća
72,7
72,1
75,0
76,2
75,3
69,6
68,4
03.2 Obuća
66,8
67,7
70,0
70,6
71,2
65,6
65,8
109,9
109,2
109,2
109,2
109,2
109,2
109,2
04.1 Najamnina
108,2
108,2
108,2
108,2
108,2
108,2
108,2
04.3 Održavanje i popravka stana
101,0
101,3
101,3
101,0
101,0
101,1
101,1
04.4 Vodosnabdijevanje i različite
komunalne usluge
112,1
112,1
112,1
112,1
112,1
112,1
112,1
04.5 Električna energija, plin i drugi
energenti
111,1
110,1
110,1
110,1
110,1
110,1
110,1
05
Namještaj, kućanski uređaji
i redovno održavanje kuće
102,5
102,4
102,4
102,4
102,6
103,1
103,1
05.1 Namještaj, pokućstvo, tepisi i ostale
podne prostirke
99,9
100,2
100,2
100,2
100,5
100,5
100,9
05.2 Tekstilni proizvodi za kuću
102,7
103,0
103,0
102,5
102,1
101,4
101,0
05.3 Kućanski aparati
104,1
103,8
103,7
103,8
103,7
103,6
103,2
05.4 Stakleno i stolno posuđe
102,1
101,2
101,2
102,5
105,2
105,5
105,8
05.5 Alati i oprema za kuću i vrt
106,0
106,2
106,4
106,2
107,8
107,8
107,2
05.6 Dobra i usluge za redovno
održavanje kuće
102,8
102,7
102,6
102,5
102,0
103,6
103,6
91,6
91,5
91,8
92,1
92,2
92,2
92,2
88,4
88,3
88,6
88,0
88,1
88,1
88,0
06.2 Zdravstvene usluge, osim bolničkih
101,1
101,1
101,1
105,8
105,8
106,0
106,0
06.3 Bolničke usluge
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
03
04
06
Alkoholna pića i duhan
Odjeća i obuća
Stanovanje, voda, električna
energija, plin i drugi energenti
Zdravstvo
06.1 Medicinski proizvodi, pomagala
i oprema
38
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
CIJENA PO COICOP KLASIFIKACIJI
BY COICOP CLASSIFICATION
(2010 = 100)
2014
2015
Division
IX
X
XI
XII
I
II
105,1
105,1
105,1
104,2
104,0
104,2
Total Index
105,6
105,0
104,9
104,3
105,2
106,1
Food and non-alcoholic beverages
105,7
105,1
104,9
104,3
105,3
106,3
Food
104,0
104,3
104,4
103,5
104,5
104,4
Non-alcoholic drinks
139,9
140,0
139,9
139,7
143,7
143,7
Alcoholic beverages and tobacco
103,3
103,2
102,9
101,7
102,2
102,4
Alcoholic drinks
152,1
152,3
152,3
152,3
157,5
157,5
Tobacco
73,5
75,4
75,2
73,8
69,2
68,6
Clothing and footwear
73,4
75,3
75,6
72,6
68,8
67,8
Clothing
72,8
74,8
73,7
75,3
69,3
69,3
Footwear
109,2
109,2
110,0
110,0
111,6
111,6
Housing, water, electricity, gas and other fuels
108,2
108,2
108,2
108,2
108,2
108,2
Actual rentals for housing
101,5
101,4
101,5
101,6
101,6
101,6
Maintenance and repair of the dwelling
112,1
112,1
112,1
112,1
112,1
112,1
Water supply and miscellaneous services relating
to the dwelling
110,1
110,1
111,2
111,2
113,4
113,3
Electricity, gas and other fuels
103,4
103,4
103,8
103,8
104,0
104,2
Furniture,household equipment and routine,
maintenance of the house
100,8
100,5
100,7
101,1
101,4
100,9
Furniture and furnishings, carpets and other floor
coverings
101,5
101,4
101,7
102,1
102,2
101,9
Household textiles
103,3
103,5
104,0
104,0
104,3
104,1
Household appliances
103,7
103,9
104,2
103,3
102,7
102,8
Glassware, tableware and household utensils
107,6
107,6
107,6
107,3
107,5
107,1
Tools and equipment for house and garden
104,4
104,6
105,2
105,0
105,3
106,4
Goods and services for routine household
maintenance
92,2
92,1
92,1
92,1
92,3
92,4
Health
88,0
88,0
88,0
88,1
88,3
88,4
Medical products, appliances and equipment
106,0
106,0
105,3
105,3
105,3
105,3
Out-patient services
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Hospital services
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
39
COICOP
MJESEČNI INDEKSI POTROŠAČKIH
MONTHLY CONSUMER PRICE INDICES
07
2014
ODJELJAK
II
Prijevoz
III
IV
V
VI
VII
VIII
109,4
109,3
109,3
109,5
109,6
109,5
109,8
07.1 Prijevozna sredstva
100,4
100,4
100,3
101,8
102,0
101,5
102,4
07.2 Upotreba prijevoznih sredstava
112,2
112,0
112,0
112,2
112,3
112,3
112,5
07.3 Usluge prijevoza
106,8
106,8
106,8
106,2
105,7
105,7
106,2
08
101,7
101,7
101,7
101,7
101,7
101,7
101,7
112,9
112,9
112,9
112,9
112,9
112,9
112,9
08.2 Telefonska i telefaks oprema
89,4
88,8
89,2
89,8
89,0
88,9
87,3
08.3 Telefonske i telefaks usluge
101,8
101,8
101,8
101,8
101,8
101,8
101,8
09
103,6
104,4
104,2
104,3
105,2
106,1
106,4
09.1 Audiovizuelna, foto i informatička
oprema
96,2
95,4
95,3
93,8
93,6
93,5
93,2
09.2 Ostala trajna dobra za rekreaciju i
kulturu
102,3
100,8
103,7
102,6
102,6
102,6
102,6
09.3 Ostala dobra za rekreaciju, vrt i
kućni ljubimci
102,4
102,7
102,6
102,3
102,0
101,9
101,7
09.4 Usluge rekreacije i kulture
107,3
107,3
107,3
107,3
107,3
107,8
107,8
09.5 Knjige, novine i pisaći pribor
100,6
101,4
101,4
101,3
101,3
101,3
101,1
134,5
150,1
147,2
157,1
184,5
204,3
216,4
101,4
101,4
101,4
101,4
101,4
101,4
102,7
105,1
105,1
105,1
105,1
105,1
105,1
106,5
-
-
-
-
-
-
-
102,9
102,9
102,9
102,9
102,9
102,9
104,7
94,2
94,2
94,2
94,2
94,2
94,2
94,2
106,4
106,4
106,4
106,5
106,7
106,7
107,1
11.1 Usluge ishrane
106,1
106,1
106,1
106,2
106,4
106,4
107,0
11.2 Usluge smještaja
107,9
107,9
107,9
107,9
107,9
107,9
107,9
12
102,2
102,3
102,4
102,5
102,3
102,4
102,2
12.1 Lična njega
102,9
103,0
103,1
103,4
103,1
103,5
103,0
12.3 Lični predmeti n.d.k.
102,6
103,3
104,3
104,2
103,0
101,6
102,1
12.5 Osiguranje
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
102,3
102,3
102,3
102,3
102,3
102,3
102,3
Komunikacije
08.1 Poštanske usluge
Rekreacija i kultura
09.6 Paket aranžmani
10
Obrazovanje
10.1 Predškolsko i osnovno školsko
obrazovanje
10.2 Srednjoškolsko obrazovanje
10.4 Univerzitetsko obrazovanje
10.5 Obrazovanje nedefinisano po nivou
11
Restorani i hoteli
Ostala dobra i usluge
12.6 Finansijske usluge n.d.k.
12.7 Ostale usluge
40
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
CIJENA PO COICOP KLASIFIKACIJI (nastavak)
BY COICOP CLASSIFICATION (continued)
(2010 = 100)
2014
2015
Division
IX
X
XI
XII
I
II
110,1
109,9
109,4
105,5
101,1
100,9
Transport
102,4
102,4
102,2
102,2
102,9
104,5
Purchase of vehicles
112,7
112,5
111,9
106,4
100,3
99,6
Operation of personal transport equipment
106,5
106,6
106,6
106,6
105,8
105,8
Transport services
102,0
103,5
103,5
103,5
103,5
103,6
Communications
112,9
112,9
112,9
112,9
112,5
112,5
Postal services
86,5
86,2
85,6
85,1
86,5
86,9
Telephone and telefax equipment
102,2
103,8
103,8
103,8
103,8
103,8
Telephone and telefax services
104,9
104,2
104,2
104,3
104,7
104,4
Recreation and culture
93,6
93,8
94,1
94,1
94,3
93,8
Audio-visual, photographic and information
processing equipment
113,9
113,9
107,8
113,9
113,9
113,9
Other major durables for recreation and culture
101,4
101,5
101,4
100,5
102,2
101,8
Other recreational items and equipment, gardens
and pets
107,8
107,8
107,8
107,9
107,9
107,9
Recreational and cultural services
101,1
101,1
100,9
101,1
101,2
100,7
Newspapers, books and stationery
173,6
155,3
156,0
161,5
160,5
162,2
103,5
103,8
103,8
103,9
104,1
105,3
Education
109,0
109,0
109,0
109,3
110,8
110,8
Pre-primary and primary education
-
-
-
-
-
-
Secondary education
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
105,0
High school and university education
94,2
95,9
95,9
95,9
95,9
101,9
Education not definable by level
107,2
107,2
106,8
106,7
107,1
106,8
Restaurants and hotels
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
107,0
Catering services
108,2
108,2
105,9
105,9
107,6
106,3
Accommodation services
102,5
102,6
102,6
102,2
101,9
101,6
Miscellaneous goods and services
103,3
103,6
103,6
103,0
102,5
102,1
Personal care
102,4
103,1
102,4
101,4
100,1
98,9
Personal effects n.e.c.
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Insurance
-
-
-
-
-
-
Financial services n.e.c.
102,3
102,3
102,3
102,3
102,3
102,3
Other services n.e.c.
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Package holidays
41
PREHRAMBENI PROIZVODI - STOPE PROMJENA CIJENA
FOOD PRODUCTS - RATES OF CHANGE
( %)
COICOP
Opis grupe proizvoda
I 2015
XII 2014
II 2015
I 2015
The group product description
00
Ukupan indeks
-0,2
0,2
General Index
01
Hrana i bezalkoholna pića
0,9
0,9
Food and non-alcoholic beverages
01.1
Hrana
0,9
1,0
Food
01.1.1
Hljeb/kruh i žitarice
1,0
0,3
Bread and cereals
01.1.1.1
Riža
1,1
1,4
Rice
01.1.1.2
Hljeb/kruh i žitarice
-0,1
0,1
Bread
01.1.1.3
Tjestenine
2,6
2,1
Pasta products
01.1.1.4
Ostali pekarski proizvodi
1,6
0,8
Other bakery products
01.1.1.5
Brašno i ostali proizvodi od žitarica
1,6
-0,3
Pasta products
01.1.2
Meso
-0,3
-0,9
Meat
01.1.2.1
Juneće i teleće meso
0,5
-0,8
Beef and veal
01.1.2.2
Svinjsko meso
0,0
2,5
Pork
01.1.2.3
Jagnjeće meso
2,0
-0,1
Lamb
01.1.2.4
Pileće meso
-3,1
-2,7
Chicken
01.1.2.5
Sušeno meso i ostale prerađevine od mesa
0,0
-0,4
Dried and smoked meat, all types
01.1.2.6
Mesne konzerve i paštete
-0,1
0,7
Delicatessen and other meat preparations
01.1.3
Riba
0,9
-0,8
Fish
01.1.3.1
Svježa i zamrznuta riba i plodovi mora
0,5
0,0
Fresh chilled or frozen fish and sea food
01.1.3.4
Prerađena i konzervirana riba i plodovi mora
1,7
-2,7
Preserved or processed fish and sea food
01.1.4
Mlijeko, sir i jaja
-0,1
-0,1
Milk, cheese and eggs
01.1.4.1
Svježe mlijeko
0,6
-0,1
Fresh milk
01.1.4.4
Jogurt
0,3
1,1
Yogurt
01.1.4.5
Sirevi
-1,7
0,8
Cheese
01.1.4.6
Mliječni kremovi
0,2
-0,1
Other milk products, sour cream and milk
spreads
01.1.4.7
Jaja i na jajima bazirani proizvodi
0,5
-2,1
Eggs and egg-based products
01.1.5
Ulja i masnoće
0,2
0,0
Oils and fats
01.1.5.1
Maslac
0,2
1,9
Butter
01.1.5.2
Margarin i druge biljne masnoće
0,3
-3,2
Margarine
01.1.5.3
Maslinovo ulje
2,8
1,8
Olive oil
01.1.5.4
Jestiva ulja (suncokretovo, kukuruzno,
sojino i dr.)
-0,6
-0,2
Edible oils(sunflower, corn, soy, etc.)
01.1.5.5
Masti životinjskog porijekla
0,0
0,0
Other edible animal fat
01.1.6
Voće
3,6
7,1
Fruit
01.1.7
Povrće
4,4
5,2
Vegetables
42
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PREHRAMBENI PROIZVODI - STOPE PROMJENA CIJENA
FOOD PRODUCTS - RATES OF CHANGE
( %)
COICOP
Opis grupe proizvoda
I 2015
XII 2014
II 2015
I 2015
The group product description
01.1.8
Šećer, džem, med,čokolada i
konditorski proizvodi
0,3
0,4
Sugar, jam, honey, chocolate
and confectionery
01.1.8.1
Šećer
0,0
-0,2
Sugar
01.1.8.2
Džem, marmelade i med
0,1
0,0
Jam, marmalades and honey
01.1.8.3
Proizvodi na bazi kakaa
2,0
3,0
Confectionery, chocolate and other
cocoa preparations
01.1.8.4
Konditorski proizvodi
0,5
-0,3
Confectionery (candies, candy boxes,
chewing gums and caramel sweets)
01.1.8.5
Sladoled i ostali slični zaleđeni proizvodi
-0,1
0,0
Edible ice, ice cream and sorbet
01.1.8.6
Kremovi na bazi kakaa
-1,0
-0,3
Other cocoa based products
01.1.9
Ostali prehrambeni proizvodi, d.n.
0,7
0,2
Food products n.e.c.
01.1.9.1
Sosovi (senf, majoneza, kečap)
1,3
-0,3
Sauces (mustard, mayonnaise, ketchup)
01.1.9.2
Začini i začinsko bilje
0,3
1,0
Spices, food additives and salt
01.1.9.3
Supe, juhe i koncentrati za supe
0,6
-0,6
Soup and soup concentrates, powdered
cream
01.2
Bezalkoholna pića
0,9
-0,1
Non-alcoholic beverages
01.2.1
Kafa, instant kafa, kakao
1,6
-0,1
Coffee, tea and cocoa
01.2.1.1
Kafa, sve vrste
1,9
-0,1
Coffee all kinds
01.2.1.2
Čaj
0,4
-0,6
Tea and other plant products for infusions
01.2.1.3
Kakao i čokolade u prahu
0,7
0,6
Cocoa and powdered chocholate
01.2.2
Mineralna voda, osvježavajuća pića
i sokovi
0,1
0,0
Mineral waters, soft drinks, fruit and
vegetable juices
01.2.2.1
Mineralna voda
1,1
0,9
Mineral water
01.2.2.2
Gazirana pića
0,1
0,1
Soft drinks and concentrates
01.2.2.3
Voćni sokovi i sokovi od povrća
-0,4
-0,5
Fruit and vegetable juice
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
43
PREHRAMBENI PROIZVODI - STOPE PROMJENA CIJENA
FOOD PRODUCTS - RATES OF CHANGE
( %)
COICOP
Opis grupe proizvoda
I 2015
I 2014
II 2015
II 2014
The group product description
00
Ukupan indeks
-0,7
-0,3
General Index
01
Hrana i bezalkoholna pića
-0,5
0,5
Food and non-alcoholic beverages
01.1
Hrana
-0,4
0,8
Food
01.1.1
Hljeb/kruh i žitarice
-1,8
-0,3
Bread and cereals
01.1.1.1
Riža
0,0
1,6
Rice
01.1.1.2
Hljeb/kruh i žitarice
-1,0
-0,2
Bread
01.1.1.3
Tjestenine
-2,0
0,6
Pasta products
01.1.1.4
Ostali pekarski proizvodi
-0,5
-0,3
Other bakery products
01.1.1.5
Brašno i ostali proizvodi od žitarica
-3,0
-1,0
Pasta products
01.1.2
Meso
-2,2
-2,5
Meat
01.1.2.1
Juneće i teleće meso
-2,1
-3,0
Beef and veal
01.1.2.2
Svinjsko meso
-4,5
-2,2
Pork
01.1.2.3
Jagnjeće meso
2,1
1,6
Lamb
01.1.2.4
Pileće meso
-3,6
-3,1
Chicken
01.1.2.5
Sušeno meso i ostale prerađevine od mesa
-1,1
-1,3
Dried and smoked meat, all types
01.1.2.6
Mesne konzerve i paštete
-3,0
-2,6
Delicatessen and other meat preparations
01.1.3
Riba
-2,4
-2,8
Fish
01.1.3.1
Svježa i zamrznuta riba i plodovi mora
-2,0
-1,3
Fresh chilled or frozen fish and sea food
01.1.3.4
Prerađena i konzervirana riba i plodovi mora
-3,2
-6,2
Preserved or processed fish and sea food
01.1.4
Mlijeko, sir i jaja
0,7
0,1
Milk, cheese and eggs
01.1.4.1
Svježe mlijeko
0,9
0,9
Fresh milk
01.1.4.4
Jogurt
-0,1
0,2
Yogurt
01.1.4.5
Sirevi
-5,2
-5,4
Cheese
01.1.4.6
Mliječni kremovi
1,7
0,4
Other milk products, sour cream and
milk spreads
01.1.4.7
Jaja i na jajima bazirani proizvodi
9,4
6,9
Eggs and egg-based products
01.1.5
Ulja i masnoće
-5,4
-4,7
Oils and fats
01.1.5.1
Maslac
-3,7
-2,1
Butter
01.1.5.2
Margarin i druge biljne masnoće
-2,6
-6,4
Margarine
01.1.5.3
Maslinovo ulje
-0,9
1,8
Olive oil
01.1.5.4
Jestiva ulja (suncokretovo, kukuruzno,
sojino i dr.)
-8,4
-7,1
Edible oils(sunflower, corn, soy, etc.)
01.1.5.5
Masti životinjskog porijekla
2,3
1,5
Other edible animal fat
01.1.6
Voće
12,2
16,2
Fruit
01.1.7
Povrće
3,8
8,2
Vegetables
44
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PREHRAMBENI PROIZVODI - STOPE PROMJENA CIJENA (nastavak)
FOOD PRODUCTS - RATES OF CHANGE (continued)
( %)
COICOP
Opis grupe proizvoda
I 2015
I 2014
II 2015
II 2014
The group product description
01.1.8
Šećer, džem, med,čokolada i
konditorski proizvodi
-5,6
-3,3
Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery
01.1.8.1
Šećer
-15,7
-11,1
Sugar
01.1.8.2
Džem, marmelade i med
-0,3
-0,2
Jam, marmalades and honey
01.1.8.3
Proizvodi na bazi kakaa
-5,9
-1,4
Confectionery, chocolate and other cocoa
preparations
01.1.8.4
Konditorski proizvodi
-3,0
-3,5
Confectionery (candies, candy boxes,
chewing gums and caramel sweets)
01.1.8.5
Sladoled i ostali slični zaleđeni proizvodi
-0,7
2,9
Edible ice, ice cream and sorbet
01.1.8.6
Kremovi na bazi kakaa
-0,3
0,2
Other cocoa based products
01.1.9
Ostali prehrambeni proizvodi, d.n.
-0,5
-0,6
Food products n.e.c.
01.1.9.1
Sosovi (senf, majoneza, kečap)
-1,2
-0,9
Sauces (mustard, mayonnaise, ketchup)
01.1.9.2
Začini i začinsko bilje
0,9
-1,0
Spices, food additives and salt
01.1.9.3
Supe, juhe i koncentrati za supe
-1,4
-0,4
Soup and soup concentrates, powdered
cream
01.2
Bezalkoholna pića
-1,9
-1,5
Non-alcoholic beverages
01.2.1
Kafa, instant kafa, kakao
-1,8
-0,9
Coffee, tea and cocoa
01.2.1.1
Kafa, sve vrste
-1,9
-0,8
Coffee all kinds
01.2.1.2
Čaj
-0,4
-1,1
Tea and other plant products for infusions
01.2.1.3
Kakao i čokolade u prahu
-3,2
-2,5
Cocoa and powdered chocholate
01.2.2
Mineralna voda, osvježavajuća
pića i sokovi
-2,1
-2,0
Mineral waters, soft drinks, fruit and
vegetable juices
01.2.2.1
Mineralna voda
0,6
1,3
Mineral water
01.2.2.2
Gazirana pića
-2,3
-2,1
Soft drinks and concentrates
01.2.2.3
Voćni sokovi i sokovi od povrća
-3,5
-3,7
Fruit and vegetable juice
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
45
PREHRAMBENI PROIZVODI - STOPE PROMJENA CIJENA
FOOD PRODUCTS - RATES OF CHANGE
( %)
COICOP
Opis grupe proizvoda
I 2015
XII 2014
II 2015
XII 2014
The group product description
00
Ukupan indeks
-0,2
0,0
General Index
01
Hrana i bezalkoholna pića
0,9
1,8
Food and non-alcoholic beverages
01.1
Hrana
0,9
1,9
Food
01.1.1
Hljeb/kruh i žitarice
1,0
1,2
Bread and cereals
01.1.1.1
Riža
1,1
2,5
Rice
01.1.1.2
Hljeb/kruh i žitarice
-0,1
0,0
Bread
01.1.1.3
Tjestenine
2,6
4,7
Pasta products
01.1.1.4
Ostali pekarski proizvodi
1,6
2,5
Other bakery products
01.1.1.5
Brašno i ostali proizvodi od žitarica
1,6
1,3
Pasta products
01.1.2
Meso
-0,3
-1,1
Meat
01.1.2.1
Juneće i teleće meso
0,5
-0,3
Beef and veal
01.1.2.2
Svinjsko meso
0,0
2,5
Pork
01.1.2.3
Jagnjeće meso
2,0
1,8
Lamb
01.1.2.4
Pileće meso
-3,1
-5,7
Chicken
01.1.2.5
0,0
-0,4
Dried and smoked meat, all types
01.1.2.6
Sušeno meso i ostale prerađevine
od mesa
Mesne konzerve i paštete
-0,1
0,6
Delicatessen and other meat preparations
01.1.3
Riba
0,9
0,1
Fish
01.1.3.1
Svježa i zamrznuta riba i plodovi mora
0,5
0,5
Fresh chilled or frozen fish and sea food
01.1.3.4
Prerađena i konzervirana riba i
plodovi mora
1,7
-1,0
Preserved or processed fish and sea food
01.1.4
Mlijeko, sir i jaja
-0,1
-0,2
Milk, cheese and eggs
01.1.4.1
Svježe mlijeko
0,6
0,5
Fresh milk
01.1.4.4
Jogurt
0,3
1,4
Yogurt
01.1.4.5
Sirevi
-1,7
-1,0
Cheese
01.1.4.6
Mliječni kremovi
0,2
0,1
Other milk products, sour cream and
milk spreads
01.1.4.7
Jaja i na jajima bazirani proizvodi
0,5
-1,6
Eggs and egg-based products
01.1.5
Ulja i masnoće
0,2
0,2
Oils and fats
01.1.5.1
Maslac
0,2
2,1
Butter
01.1.5.2
Margarin i druge biljne masnoće
0,3
-2,9
Margarine
01.1.5.3
Maslinovo ulje
2,8
4,7
Olive oil
01.1.5.4
Jestiva ulja (suncokretovo, kukuruzno,
sojino i dr.)
-0,6
-0,8
Edible oils(sunflower, corn, soy, etc.)
01.1.5.5
Masti životinjskog porijekla
0,0
0,0
Other edible animal fat
01.1.6
Voće
3,6
11,0
Fruit
46
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PREHRAMBENI PROIZVODI - STOPE PROMJENA CIJENA (nastavak)
FOOD PRODUCTS - RATES OF CHANGE (continued)
( %)
COICOP
Opis grupe proizvoda
I 2015
XII 2014
II 2015
XII 2014
The group product description
01.1.7
Povrće
4,4
9,8
Vegetables
01.1.8
Šećer, džem, med,čokolada i konditorski
proizvodi
0,3
0,7
Sugar, jam, honey, chocolate and
confectionery
01.1.8.1
Šećer
0,0
-0,2
Sugar
01.1.8.2
Džem, marmelade i med
0,1
0,0
Jam, marmalades and honey
01.1.8.3
Proizvodi na bazi kakaa
2,0
5,1
Confectionery, chocolate and other cocoa
preparations
01.1.8.4
Konditorski proizvodi
0,5
0,2
Confectionery (candies, candy boxes,
chewing gums and caramel sweets)
01.1.8.5
Sladoled i ostali slični zaleđeni proizvodi
-0,1
-0,1
Edible ice, ice cream and sorbet
01.1.8.6
Kremovi na bazi kakaa
-1,0
-1,3
Other cocoa based products
01.1.9
Ostali prehrambeni proizvodi, d.n.
0,7
0,9
Food products n.e.c.
01.1.9.1
Sosovi (senf, majoneza, kečap)
1,3
1,0
Sauces (mustard, mayonnaise, ketchup)
01.1.9.2
Začini i začinsko bilje
0,3
1,3
Spices, food additives and salt
01.1.9.3
Supe, juhe i koncentrati za supe
0,6
0,0
Soup and soup concentrates,
powdered cream
01.2
Bezalkoholna pića
0,9
0,8
Non-alcoholic beverages
01.2.1
Kafa, instant kafa, kakao
1,6
1,5
Coffee, tea and cocoa
01.2.1.1
Kafa, sve vrste
1,9
1,8
Coffee all kinds
01.2.1.2
Čaj
0,4
-0,2
Tea and other plant products for infusions
01.2.1.3
Kakao i čokolade u prahu
0,7
1,3
Cocoa and powdered chocholate
01.2.2
Mineralna voda, osvježavajuća pića i
sokovi
0,1
0,1
Mineral waters, soft drinks, fruit and
vegetable juices
01.2.2.1
Mineralna voda
1,1
2,0
Mineral water
01.2.2.2
Gazirana pića
0,1
0,2
Soft drinks and concentrates
01.2.2.3
Voćni sokovi i sokovi od povrća
-0,4
-0,9
Fruit and vegetable juice
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
47
UKUPAN INDEKS CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
PRODUCER PRICE INDEX - TOTAL
(2011 = 100)
Godina
I
II
III
2011
2012
2013
2014
2015
99,3
100,1
100,6
97,8
100,5
100,5
98,8
100,5
101,3
98,0
101,0
99,1
96,6
101,0
99,0
96,6
99,7
100,3
IV
V
VI
VII
VIII
IX
97,8
98,2
101,3
98,7
96,2
101,1
98,2
96,7
X
XI
XII
101,2
100,6
101,4
101,4
101,0
100,6
101,1
98,2
96,5
100,9
98,2
96,7
99,9
97,7
97,1
100,9
97,7
97,7
101,1
98,7
99,9
100,5
98,4
100,0
INDEKS CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
PRODUCER PRICE INDEX ON DOMESTIC MARKET
(2011 = 100)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
2012
2013
2014
100,6
100,9
101,6
96,7
101,2
101,7
101,6
102,0
101,7
99,4
101,8
99,6
96,6
96,9
101,3
100,6
101,4
101,2
101,3
101,0
102,1
99,1
101,8
98,7
101,7
98,6
101,7
98,4
101,5
98,1
101,8
97,9
101,9
100,1
101,8
100,1
100,3
100,1
97,7
97,5
97,2
2015
99,2
99,2
97,4
97,3
97,4
97,7
97,8
100,3
100,2
INDEKS CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA NA INOSTRANOM TRŽIŠTU
PRODUCER PRICE INDEX ON NON-DOMESTIC MARKET
(2011 = 100)
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
2012
2013
97,5
99,5
98,7
99,0
99,0
100,2
99,2
99,9
98,6
99,4
99,7
98,0
99,5
100,1
98,0
100,2
100,1
97,5
101,0
100,3
97,5
100,7
99,8
98,0
101,3
97,6
97,2
101,6
99,6
97,3
100,6
100,0
96,5
99,9
98,5
95,8
2014
2015
96,4
100,5
94,8
101,9
95,0
95,3
94,6
95,6
95,2
95,6
96,1
97,6
99,4
99,7
Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u F BiH po vrsti tržišta
februar/veljača 2013 - februar/veljača 2015 (2011=100)
Producer price indices of industrial products in the Federation B&H by the type of market
February 2013 - February 2015 (2011=100)
104
102
100
98
96
94
92
90
ukupno
48
domaće
strano
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, februar/veljača 2015.
PRODUCER PRICE INDICES, February 2015
NACE - PRODCOM
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015
UKUPAN INDEKS
I 2015
II 2014 XII 2014 I 2015
II 2014 XII 2014 I 2015
II 2014 XII 2014
100,6
102,3
100,3
100,0
99,1
99,0
101,4
107,5
102,2
100,3
100,9
100,7
100,0
99,1
99,3
101,3
106,1
104,7
101,1
106,0
101,2
100,1
100,0
99,7
102,1
112,7
102,6
99,6
99,5
99,3
100,0
98,3
99,5
99,4
100,0
99,2
99,5
100,6
100,3
100,3
100,3
100,3
98,8
100,7
100,2
100,3
99,2
98,7
100,0
98,2
97,7
101,1
101,6
101,1
100,0
99,5
100,0
100,1
99,4
100,0
99,8
100,3
99,9
100,1
99,5
100,0
100,1
99,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,4
100,6
99,6
99,8
100,2
99,8
95,4
104,6
97,5
100,8
103,6
100,6
100,1
99,2
98,9
101,4
108,4
102,3
100,2
99,5
100,3
100,0
98,7
100,1
101,4
103,0
101,5
100,0
100,0
99,8
100,0
100,2
100,1
100,0
102,4
95,3
100,0
92,2
82,2
100,0
91,6
79,6
100,0
96,3
100,0
100,0
85,4
100,9
100,0
100,0
100,0
100,0
84,8
100,8
100,0
108,3
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
112,9
99,8
102,7
105,6
102,9
100,0
100,4
100,0
103,0
105,9
103,0
TOTAL INDEX
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM
GRUPACIJAMA
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS
Energija
Energy
Intermedijarni proizvodi osim energije
Intermediate goods except energy
Kapitalni proizvodi
Capital goods
Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non - durable
d
PREMA PODRUČJIMA
I OBLASTIMA
KD-a
BY SECTIONS AND DIVISIONS
OF CEA
B
Vađenje ruda i kamena
Mining and quarrying
05 Vađenje uglja/ugljena i lignita
Mining of coal and lignite
07 Vađenje metalnih ruda
Mining of metal ores
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
Other mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
Manufacturing
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products
11 Proizvodnja pića
Manufacture of beverages
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products
13 Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles
14 Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related
products
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
49
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, februar/veljača 2015. (nastavak)
PRODUCER PRICE INDICES, February 2015 (continued)
NACE - PRODCOM
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015
I 2015
16 Prerada drveta/drva i proizvoda od
drveta/drva i plute, osim namještaja;
proizvodnja predmeta od slame i
pletarskih materijala
II 2014 XII 2014 I 2015
II 2014 XII 2014 I 2015
II 2014 XII 2014
99,6
99,8
99,8
99,3
99,8
99,5
100,0
99,8
100,2
99,7
96,7
99,5
99,3
97,3
99,5
101,5
94,1
99,3
18 Štampanje/Tiskanje i umnožavanje
snimljenih zapisa
Printing and reproduction
of recorded media
101,8
84,0
96,1
101,8
84,0
96,1
-
-
-
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda
101,5
110,7
106,1
97,9
93,8
98,1
101,6
111,2
106,3
100,3
98,4
99,6
101,4
100,8
99,1
99,2
96,4
100,0
100,0
98,0
97,3
100,0
96,4
94,9
100,0
99,9
99,9
100,0
101,0
99,9
100,0
99,8
100,0
100,0
103,1
99,9
99,7
96,3
98,9
99,4
97,1
98,6
102,2
89,8
101,2
102,1
116,1
103,0
99,0
106,7
100,4
103,1
119,4
103,8
100,7
101,3
100,3
100,5
99,1
100,5
101,1
104,1
99,9
100,0
96,3
100,6
100,0
96,3
100,6
-
-
-
Manufacture of wood and products
of wood and cork except furniture;
mfr. of articles of straw and plaiting
materials
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper
products
Manufacture of coke, refined petroleum
products
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical
products
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i farmaceutskih preparata
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
22 Proizvodnja proizvoda od gume i
plastičnih masa
Manufacture of rubber and plastic
products
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic
mineral products
24 Proizvodnja baznih metala
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim mašina/strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery
and equipment
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i
optičkih proizvoda
Manufacture of computers, electronic
and optical products
50
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA, februar/veljača 2015. (nastavak)
PRODUCER PRICE INDICES, February 2015 (continued)
NACE - PRODCOM
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015 II 2015
I 2015 II 2014 XII 2014 I 2015 II 2014 XII 2014 I 2015 II 2014 XII 2014
27 Proizvodnja električne opreme
105,8
97,4
98,3
106,6
99,3
99,8
100,0
98,4
100,6
99,1
96,9
98,4
100,0
95,8
97,6
98,7
97,4
98,8
98,7
99,6
99,1
100,0
100,0
100,0
98,7
99,6
99,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,4
101,0
100,3
100,3
100,3
100,3
98,6
101,7
100,3
100,0
99,8
101,9
100,0
101,5
101,5
100,0
99,2
102,1
100,0
98,6
99,3
100,0
99,0
99,0
100,0
89,5
100,0
100,0
98,6
99,3
100,0
99,0
99,0
100,0
89,5
100,0
100,0
89,9
99,2
98,9
87,9
100,4
102,1
93,8
96,5
100,0
89,9
99,2
98,9
87,9
100,4
102,1
93,8
96,5
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina/ strojeva i
uređaja, d.n.
Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica
i poluprikolica
Manufacture of motor
vehicles, trailers, semi-trailers
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment
31 Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture
32 Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing
D
Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba
el. energijom, gasom/plinom,
parom i klimatizacija
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba el.
energijom, gasom/plinom, parom i
klimatizacija
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
E
Snabdijevanje vodom; uklanjanje
otpadnih voda, upravljanje otpadom
te djelatnost sanacije okoliša
Water supply sewerage, waste
management and remediation activities
38 Sakupljanje otpada, djelatnost obrade i
zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala
Waste collection, treatment and disposal
activities; materials recovery
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
51
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
PRODUCER PRICE INDICES
NACE - PRODCOM
UKUPAN INDEKS
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
0 2013 0 2014 II 2015 0 2013 0 2014 II 2015 0 2013 0 2014 II 2015
0 2012 0 2013 0 2011 0 2012 0 2013 0 2011 0 2012 0 2013 0 2011
98,0
98,7
100,3
97,8
98,9
99,2
98,3
98,5
101,9
96,1
98,4
104,9
95,4
99,2
103,6
97,7
96,2
108,9
98,3
97,8
98,3
99,1
97,1
95,7
97,4
98,4
100,9
98,3
98,3
95,3
98,2
99,5
96,2
98,3
97,8
94,9
100,1
100,4
101,4
100,3
100,5
102,3
99,9
100,4
100,7
99,6
100,8
100,3
98,8
100,5
98,3
102,0
101,4
105,7
99,9
99,4
102,7
99,8
99,3
102,5
100,0
99,6
104,1
99,9
99,3
103,0
99,8
99,2
102,8
100,1
99,8
104,4
95,9
99,3
96,0
96,3
103,8
101,2
-
98,0
-
99,7
100,0
100,3
99,4
100,0
99,7
102,1
99,2
106,3
98,7
98,8
99,8
98,9
98,7
97,1
98,5
98,8
102,5
101,5
99,4
100,7
100,9
98,6
98,4
104,4
102,5
111,8
101,1
101,5
106,4
101,0
101,4
106,7
99,0
100,6
102,0
92,4
96,7
77,8
91,5
96,6
75,5
98,0
96,6
93,2
98,5
84,3
78,0
100,0
103,6
108,4
98,4
83,7
77,0
100,5
107,2
110,2
99,3
101,2
100,5
101,2
110,3
115,7
103,4
109,9
123,5
105,3
100,3
101,6
103,2
110,6
125,3
TOTAL INDEX
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM
GRUPACIJAMA
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS
Energija
Energy
Intermedijarni proizvodi osim energije
Intermediate goods except energy
Kapitalni proizvodi
Capital goods
Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non - durable
d
PREMA PODRUČJIMA
I OBLASTIMA
KD-a
BY SECTIONS AND DIVISIONS
OF CEA
B
Vađenje ruda i kamena
Mining and quarrying
05 Vađenje uglja/ugljena i lignita
Mining of coal and lignite
07 Vađenje metalnih ruda
Mining of metal ores
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
Other mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
Manufacturing
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products
11 Proizvodnja pića
Manufacture of beverages
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products
13 Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles
14 Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related
products
52
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (nastavak)
PRODUCER PRICE INDICES (continued)
NACE - PRODCOM
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
0 2013 0 2014 II 2015 0 2013 0 2014 II 2015 0 2013 0 2014 II 2015
0 2012 0 2013 0 2011 0 2012 0 2013 0 2011 0 2012 0 2013 0 2011
16 Prerada drveta/drva i proizvoda od
drveta/drva i plute, osim namještaja;
proizvodnja predmeta od slame i
pletarskih materijala
Manufacture of wood and products
of wood and cork except furniture;
mfr. of articles of straw and plaiting
materials
98,7
98,0
97,5
100,2
101,2
101,2
97,4
94,8
94,0
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
100,7
98,8
95,8
101,0
99,0
97,5
99,6
98,1
89,3
98,2
97,0
88,5
98,2
97,0
88,5
-
-
-
99,0
97,4
114,6
89,2
91,1
84,2
99,3
97,6
115,5
103,4
98,3
103,5
101,2
99,1
102,6
105,2
97,8
104,2
92,5
101,9
86,4
83,5
104,8
77,5
100,8
99,2
95,3
99,8
101,3
101,3
100,5
101,4
101,7
98,6
101,1
100,8
100,8
95,8
95,6
100,0
95,5
95,5
108,6
97,8
96,1
95,4
98,7
101,0
94,2
97,6
96,9
95,8
99,1
102,3
99,0
99,1
99,6
98,8
99,1
98,1
99,1
99,2
101,5
98,4
95,2
90,7
98,4
95,2
90,7
-
-
-
Manufacture of paper and paper
products
18 Štampanje/Tiskanje i umnožavanje
snimljenih zapisa
Printing and reproduction
of recorded media
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda
Manufacture of coke, refined petroleum
products
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda
Manufacture of chemicals and
chemical products
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i farmaceutskih preparata
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
22 Proizvodnja proizvoda od gume i
plastičnih masa
Manufacture of rubber and plastic
products
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic
mineral products
24 Proizvodnja baznih metala
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim mašina/strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i
optičkih proizvoda
Manufacture of computers, electronic
and optical products
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
53
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (nastavak)
PRODUCER PRICE INDICES (continued)
NACE - PRODCOM
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
0 2013 0 2014 II 2015 0 2013 0 2014 II 2015 0 2013 0 2014 II 2015
0 2012 0 2013 0 2011 0 2012 0 2013 0 2011 0 2012 0 2013 0 2011
27 Proizvodnja električne opreme
102,0
96,8
89,4
103,0
96,1
88,7
99,2
98,1
96,3
96,8
98,7
94,8
93,1
98,5
89,9
98,6
98,8
97,1
97,5
96,4
90,8
100,0
100,0
100,0
97,5
96,4
90,8
100,6
100,2
104,5
100,0
100,0
103,9
114,0
104,2
118,7
100,2
100,8
102,3
100,3
100,4
102,3
100,1
101,2
102,3
102,4
103,2
107,1
100,0
100,0
101,5
103,9
104,1
109,5
93,2
98,2
102,8
93,5
99,2
104,0
90,4
88,0
86,5
93,2
98,2
102,8
93,5
99,2
104,0
90,4
88,0
86,5
97,0
96,4
79,4
99,9
96,4
77,6
90,8
96,4
82,8
97,0
96,4
79,4
99,9
96,4
77,6
90,8
96,4
82,8
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina/ strojeva i uređaja,
d.n.
Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica
Manufacture of motor
vehicles, trailers, semi-trailers
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava
Manufacture of other transport
equipment
31 Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture
32 Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing
D
Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba
el. energijom, gasom/plinom, parom i
klimatizacija
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba el.
energijom, gasom/plinom, parom i
klimatizacija
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
E
Snabdijevanje vodom; uklanjanje
otpadnih voda, upravljanje otpadom
te djelatnost sanacije okoliša
Water supply sewerage, waste
management and remediation activities
38 Sakupljanje otpada, djelatnost obrade i
zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala
Waste collection, treatment and disposal
activities; materials recovery
54
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
PRODUCER PRICE INDICES
NACE - PRODCOM
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015
I-II 2014 0 2014 XII 2014 I-II 2014 0 2014 XII 2014 I-II 2014 0 2014 XII 2014
UKUPAN INDEKS
101,6
102,5
100,0
99,0
100,8
99,0
105,9
105,1
101,5
100,1
104,5
100,5
99,0
103,7
99,3
103,2
106,5
104,0
104,9
104,0
100,7
99,8
100,4
99,6
110,6
107,9
101,6
99,6
99,8
99,5
98,3
98,6
99,5
100,2
100,2
99,5
100,9
100,7
100,5
100,1
100,1
100,1
101,4
101,1
100,8
98,9
98,9
98,6
98,2
98,2
97,7
100,8
100,6
100,6
99,3
99,6
100,0
99,2
99,5
100,0
100,0
100,2
100,0
99,2
99,6
100,0
99,1
99,5
100,0
100,0
100,0
100,0
97,8
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
97,2
99,5
100,0
100,8
100,5
99,9
100,3
100,1
99,9
105,2
104,4
99,9
102,9
102,5
100,2
99,0
99,4
98,8
107,0
105,7
101,6
99,2
99,8
100,2
98,6
99,2
100,1
101,6
102,5
100,8
99,3
99,9
99,8
99,4
100,1
100,1
102,4
101,8
95,3
92,2
88,6
82,2
91,6
87,2
79,6
96,3
97,8
100,0
85,5
93,8
100,9
101,9
100,3
100,0
84,8
93,4
100,8
108,1
101,5
99,7
100,0
100,0
100,0
112,6
102,5
99,8
104,1
101,2
101,5
99,9
100,2
100,0
104,4
101,1
101,6
TOTAL INDEX
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM
GRUPACIJAMA
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS
Energija
Energy
Intermedijarni proizvodi osim energije
Intermediate goods except energy
Kapitalni proizvodi
Capital goods
Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non - durable consumer goods
PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA
KD-a
BY SECTIONS AND DIVISIONS
OF CEA
B
Vađenje ruda i kamena
Mining and quarrying
05 Vađenje uglja/ugljena i lignita
Mining of coal and lignite
07 Vađenje metalnih ruda
Mining of metal ores
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
Other mining and quarrying
C
Prerađivačka industrija
Manufacturing
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products
11 Proizvodnja pića
Manufacture of beverages
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products
13 Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles
14 Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related
products
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
55
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (nastavak)
PRODUCER PRICE INDICES (continued)
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
NACE - PRODCOM
I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015
I-II 2014 0 2014 XII 2014 I-II 2014 0 2014 XII 2014 I-II 2014 0 2014 XII 2014
16 Prerada drveta/drva i proizvoda od
drveta/drva i plute, osim namještaja;
proizvodnja predmeta od slame i
pletarskih materijala
100,1
100,1
100,0
100,3
100,0
99,9
99,8
100,2
100,2
96,5
97,0
99,6
97,3
97,4
99,8
93,3
95,2
98,6
18 Štampanje/ Tiskanje i umnožavanje
snimljenih zapisa
Printing and reproduction
of recorded media
89,3
92,0
95,2
89,3
92,0
95,2
-
-
-
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda
109,6
109,9
105,3
94,8
99,8
99,2
110,0
110,1
105,4
96,3
97,2
99,5
99,1
97,5
98,5
94,1
96,9
100,4
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i farmaceutskih preparata
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
98,0
98,0
97,3
96,4
95,7
94,9
99,9
100,5
99,9
22 Proizvodnja proizvoda od gume i
plastičnih masa
100,8
100,2
99,9
99,6
99,8
100,0
103,1
100,9
99,9
96,5
99,2
99,0
97,4
100,3
98,9
88,8
90,8
100,1
114,2
110,7
101,9
107,1
106,6
100,9
116,6
112,1
102,2
100,8
100,2
99,9
98,8
99,1
100,3
103,2
101,4
99,4
95,9
98,8
100,6
95,9
98,8
100,6
-
-
-
Manufacture of wood and products
of wood and cork except furniture;
mfr. of articles of straw and plaiting
materials
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper
products
Manufacture of coke, refined petroleum
products
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical
products
Manufacture of rubber and plastic
products
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic
mineral products
24 Proizvodnja baznih metala
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim mašina/strojeva i opreme
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i
optičkih proizvoda
Manufacture of computers, electronic
and optical products
56
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
PRODUCER PRICE INDICES
NACE - PRODCOM
Ukupno
Domaće tržište
Inostrano tržište
Total
Domestic market
Non-domestic market
I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015 I-II 2015
I-II 2014 0 2014 XII 2014 I-II 2014 0 2014 XII 2014 I-II 2014 0 2014 XII 2014
27 Proizvodnja električne opreme
94,7
95,1
95,7
96,2
96,5
96,7
98,3
99,0
100,6
97,6
99,2
98,9
95,8
97,3
97,6
98,4
100,0
99,4
99,3
99,7
99,8
100,0
100,0
100,0
99,3
99,7
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,3
101,0
100,6
100,1
100,1
100,1
102,5
101,8
101,0
99,8
101,3
101,9
101,5
101,5
101,5
99,2
101,3
102,1
97,7
105,3
99,3
99,0
105,8
99,0
80,5
95,9
100,0
97,7
105,3
99,3
99,0
105,8
99,0
80,5
95,9
100,0
89,9
93,7
99,2
88,6
93,1
101,0
92,3
94,6
95,5
89,9
93,7
99,2
88,6
93,1
101,0
92,3
94,6
95,5
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina/ strojeva i uređaja,
d.n.
Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica
Manufacture of motor
vehicles, trailers, semi-trailers
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava
Manufacture of other transport
i
t namještaja
31 Proizvodnja
Manufacture of furniture
32 Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing
D
Proizvodnja i snabdijevanje/ opskrba
el. energijom, gasom/plinom, parom i
klimatizacija
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba el.
energijom, gasom/plinom, parom i
klimatizacija
Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
E
Snabdijevanje vodom; uklanjanje
otpadnih voda, upravljanje otpadom
te djelatnost sanacije okoliša
Water supply sewerage, waste
management and remediation activities
38 Sakupljanje otpada, djelatnost obrade i
zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala
Waste collection, treatment and
disposal activities; materials recovery
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
57
UKUPAN INDEKS CIJENA PROIZVOĐAČA
PRODUCER PRICE
2014
NACE - PRODCOM
B
C
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
UKUPAN INDEKS
98,0
96,6
96,6
96,2
96,7
96,5
96,7
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA
Energija
Intermedijarni proizvodi osim energije
Kapitalni proizvodi
Trajni proizvodi za široku potrošnju
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
104,0
92,7
95,8
100,8
101,1
97,8
93,2
95,5
100,7
101,4
98,5
92,6
95,9
100,7
101,4
97,4
92,5
95,5
100,8
101,1
98,1
93,6
96,2
101,4
100,4
97,7
93,2
95,9
101,4
100,7
98,2
93,3
96,1
101,0
100,8
103,2
103,5
96,0
99,7
103,0
103,4
96,0
99,4
103,2
103,5
96,0
100,1
103,2
103,5
96,0
100,1
103,2
103,5
96,0
100,3
102,9
103,3
96,0
100,2
103,4
103,8
96,0
100,2
96,3
101,2
106,4
84,4
91,3
101,8
117,0
97,7
96,5
100,9
106,5
84,4
91,3
105,8
121,4
97,9
96,1
101,1
106,3
84,5
91,3
106,9
121,3
97,6
95,9
100,8
106,4
84,2
91,3
110,3
121,3
97,6
96,5
100,5
106,3
84,2
77,3
108,2
121,0
97,6
96,3
100,5
106,3
84,2
77,3
114,1
121,4
97,5
96,5
100,6
106,3
84,1
77,3
110,7
121,7
97,5
99,1
105,4
99,7
106,5
99,1
104,0
99,1
90,6
99,5
90,0
99,6
91,2
98,9
96,5
103,5
105,2
101,8
108,6
100,3
107,2
100,6
103,6
100,9
107,5
101,0
107,7
102,1
108,5
88,2
88,2
86,5
86,5
88,2
88,2
88,8
100,3
99,3
100,3
98,6
100,3
97,2
101,5
96,7
101,5
96,5
101,5
94,8
101,4
95,6
87,0
98,3
87,7
99,1
87,2
99,3
87,3
99,2
89,1
100,7
88,8
99,7
88,9
99,6
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda
94,2
94,0
91,8
91,7
91,5
91,1
91,1
27 Proizvodnja električne opreme
91,8
91,8
91,8
91,5
91,9
91,9
91,2
28 Proizvodnja mašina/strojeva i uređaja, d.n.
97,8
95,3
95,8
95,8
95,3
95,8
95,8
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
91,2
92,1
92,1
91,5
91,5
91,5
91,5
104,5
101,3
107,3
104,5
101,2
105,4
104,5
101,2
105,4
104,5
101,3
105,4
104,5
101,8
105,4
104,5
101,8
105,4
104,5
101,7
105,4
104,3
93,8
95,4
93,3
94,5
93,8
94,1
104,3
93,8
95,4
93,3
94,5
93,8
94,1
88,3
86,1
85,4
84,8
85,2
84,7
84,3
88,3
86,1
85,4
84,8
85,2
84,7
84,3
PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a
Vađenje ruda i kamena
05 Vađenje uglja/ugljena i lignita
07 Vađenje metalnih ruda
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
Prerađivačka industrija
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute,
osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i
pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Štampanje/ tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja baznih metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim
mašina/strojeva i opreme
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
D
Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom
energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom
energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija
E
Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih
voda, upravljanje otpadom te djelatnost
sanacije okoliša
38 Sakupljanje otpada ,djelatnost obrade i
zbrinjavanja otpada; reciklaža materijala
58
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDUSTRIJSKIH PROIZVODA
INDEX TOTAL
0 2011=100
2014
2015
IX
X
XI
XII
I
II
97,1
97,7
99,9
100,0
99,7
100,3
99,1
93,4
95,7
101,0
101,5
98,9
95,1
95,2
101,0
101,8
104,2
97,1
95,1
101,0
101,6
104,2
97,1
96,0
101,1
101,6
104,6
97,2
95,7
101,9
100,0
104,9
98,3
95,3
101,4
100,3
102,8
103,0
96,0
100,2
102,9
103,1
96,0
100,3
102,9
103,1
96,0
100,4
102,7
103,0
96,0
100,7
102,7
102,9
96,0
100,9
102,7
103,0
96,0
100,3
97,0
100,5
106,3
95,0
77,3
110,7
121,7
97,5
97,9
100,8
106,5
94,8
77,3
110,7
121,7
97,5
99,0
100,6
106,5
94,7
77,3
110,5
120,0
97,6
99,2
100,4
106,6
94,7
77,3
110,5
120,0
97,7
99,0
100,5
106,4
77,8
78,0
110,2
120,2
97,9
99,8
100,7
106,4
77,8
78,0
110,2
123,5
97,5
99,0
92,3
99,9
92,1
97,1
92,1
96,3
92,1
96,1
86,9
95,8
88,5
Manufacture of paper and paper products
Printing and reproduction of recorded media
106,0
104,4
106,7
105,7
107,0
104,6
108,0
103,9
112,9
103,2
114,6
103,5
Manufacture of coke, refined petroleum products
Manufacture of chemicals and chemical products
88,8
88,8
88,8
88,8
86,4
86,4
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
101,5
94,5
101,3
94,7
101,4
93,9
101,4
96,7
101,3
95,9
101,3
95,6
Manufacture of rubber and plastic products
Manufacture of other non-metallic mineral products
90,0
98,6
93,1
98,1
98,2
98,2
98,1
99,3
98,9
98,9
101,0
99,6
90,2
90,4
90,4
90,2
90,7
90,7
Manufacture of basic metals
Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment
Manufacture of computers, electronic and optical products
90,9
90,9
90,9
90,9
84,5
89,4
Manufacture of electrical equipment
95,8
95,3
96,3
96,3
95,7
94,8
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
91,6
91,6
91,6
91,6
92,0
90,8
Manufacture of motor vehicles, trailers,
104,5
101,8
105,4
104,5
101,7
105,4
104,5
101,8
105,4
104,5
102,0
105,1
104,5
102,9
107,1
104,5
102,3
107,1
Manufacture of other transport equipment
Manufacture of furniture
95,0
94,2
103,5
103,5
102,8
102,8
Other manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
95,0
94,2
103,5
103,5
102,8
102,8
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
85,2
83,8
80,3
80,0
79,4
79,4
Water supply sewerage, waste management
and remediation activities
85,2
83,8
80,3
80,0
79,4
79,4
Waste collection, treatment and disposal
activities; materials recovery
TOTAL INDEX
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS
Energy
Intermediate goods except energy
Capital goods
Durable consumer goods
Non - durable consumer goods
BY SECTIONS AND DIVISIONS OF CEA
Mining and quarrying
Mining of coal and lignite
Mining of metal ores
Other mining and quarrying
Manufacturing
Manufacture of food products
Manufacture of beverages
Manufacture of tobacco products
Manufacture of textiles
Manufacture of wearing apparel
Manufacture of leather and related products
Manufacture of wood and products
of wood and cork except furniture;
mfr. of articles of straw and plaiting materials
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
59
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH
PRODUCER PRICE INDICES
NACE - PRODCOM
III
IV
V
VI
VII
100,1
97,7
97,5
97,2
97,4
97,3
104,5
95,7
97,9
102,0
100,1
97,6
95,4
97,3
102,0
100,0
97,6
94,8
97,2
102,0
100,0
97,6
94,5
97,1
102,0
99,4
97,6
94,9
98,5
102,0
99,4
97,5
94,8
98,0
102,0
99,4
103,1
103,4
101,2
99,5
102,9
103,3
101,2
99,0
103,1
103,4
101,2
99,8
103,1
103,4
101,2
99,8
103,1
103,4
101,2
99,9
102,8
103,1
101,2
99,9
Prerađivačka industrija
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Proizvodnja pića
Proizvodnja duhanskih proizvoda
Proizvodnja tekstila
Proizvodnja odjeće
Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute, osim
namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih
materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Štampanje/ tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
97,9
99,7
106,5
82,4
108,4
100,5
101,2
101,4
97,7
99,5
106,6
82,4
108,4
100,5
101,5
101,6
97,3
99,6
106,4
82,4
108,4
100,5
100,7
101,4
96,8
99,2
106,5
82,4
108,4
100,5
100,4
101,3
97,2
99,3
106,4
82,4
108,4
100,5
100,4
101,5
97,1
99,3
106,4
82,4
108,4
100,5
101,6
101,5
100,2
105,4
100,8
106,5
100,3
104,0
100,3
90,6
100,6
90,0
100,8
91,2
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
89,8
88,5
85,7
82,5
81,6
81,6
20 Proizvodnja hemikalija/kemikalija i hemijskih/kemijskih
proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
101,8
105,3
105,6
103,9
105,6
105,1
80,4
80,4
80,4
80,4
80,4
80,4
101,9
98,4
102,0
97,7
102,0
95,7
101,9
95,1
101,9
94,9
101,9
93,1
24 Proizvodnja baznih metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim
mašina/strojeva i opreme
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i optičkih proizvoda
90,8
99,0
89,4
98,6
88,7
98,5
88,4
98,4
89,7
100,1
91,0
99,4
94,2
94,0
91,8
91,7
91,5
91,1
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja mašina/strojeva i uređaja, d.n.
89,3
93,8
89,3
92,1
89,3
92,1
88,9
92,1
88,9
92,1
88,9
92,1
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom
energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom energijom,
gasom/plinom, parom i klimatizacija
105,0
94,9
94,9
94,9
94,9
94,9
105,0
94,9
94,9
94,9
94,9
94,9
UKUPAN INDEKS
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA
Energija
Intermedijarni proizvodi osim energije
Kapitalni proizvodi
Trajni proizvodi za široku potrošnju
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
B
C
PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a
Vađenje ruda i kamena
05 Vađenje uglja/ugljena i lignita
07 Vađenje metalnih ruda
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
10
11
12
13
14
15
16
D
2014
II
Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda,
88,3
85,4
85,7
84,6
84,9
84,0
upravljanje otpadom te djelatnost sanacije okoliša
38 Sakupljanje otpada ,djelatnost obrade i zbrinjavanja otpada; 88,3
85,4
85,7
84,6
84,9
84,0
reciklaža materijala
60
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
E
PROIZVODA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU
ON DOMESTICN MARKET
0 2011=100
VIII
IX
2014
X
2015
97,4
97,7
97,8
100,3
100,2
99,2
99,2
97,7
94,7
98,0
102,0
99,7
97,4
95,0
97,8
102,0
100,7
97,5
95,3
97,9
102,0
100,7
104,4
96,1
96,7
102,0
100,6
104,3
96,0
96,7
102,0
100,6
103,6
95,6
96,2
102,0
98,3
103,6
95,7
96,2
102,3
98,3
103,3
103,7
101,2
99,9
102,6
102,8
101,2
99,9
102,7
102,9
101,2
99,9
102,7
102,9
101,2
99,9
102,5
102,8
101,2
99,9
102,4
102,7
101,2
99,9
102,5
102,8
101,2
99,7
97,2
99,4
106,4
82,4
108,4
100,5
102,1
101,5
97,8
99,2
106,4
94,9
108,4
100,5
101,6
101,5
97,9
98,8
106,6
94,9
108,4
100,5
101,6
101,8
98,3
98,6
106,6
94,9
108,4
100,5
101,6
101,8
98,2
98,3
106,6
94,9
108,4
100,5
101,6
101,7
97,0
98,4
106,7
75,5
108,4
100,5
101,6
101,9
97,1
98,4
106,7
75,5
108,4
100,5
101,6
101,2
100,9
96,5
101,0
92,3
102,2
92,1
99,0
92,1
98,0
92,1
98,2
86,9
97,5
88,5
83,3
83,5
84,9
85,8
85,8
86,0
84,2
105,1
104,7
104,6
105,0
103,5
101,2
102,6
81,7
81,7
81,7
81,7
81,7
77,5
77,5
101,8
94,1
101,9
94,3
101,6
94,5
101,7
93,7
101,7
96,9
101,7
96,1
101,7
95,5
89,9
98,6
91,3
98,6
92,3
98,6
97,8
98,3
96,5
97,6
97,9
97,6
96,9
98,1
91,1
90,2
90,4
90,4
90,2
90,7
90,7
88,9
92,1
88,9
92,1
88,9
92,1
88,9
92,1
88,9
92,1
83,2
89,9
88,7
89,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
100,0
103,9
102,0
101,5
103,9
102,3
101,5
94,9
94,9
94,9
105,0
105,0
104,0
104,0
94,9
94,9
94,9
105,0
105,0
104,0
104,0
XI
XII
I
II
NACE - PRODCOM
TOTAL INDEX
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS
Energy
Intermediate goods except energy
Capital goods
Durable consumer goods
Non - durable consumer goods
BY SECTIONS AND DIVISIONS OF CEA
Mining and quarrying
Mining of coal and lignite
Mining of metal ores
Other mining and quarrying
Manufacturing
Manufacture of food products
Manufacture of beverages
Manufacture of tobacco products
Manufacture of textiles
Manufacture of wearing apparel
Manufacture of leather and related products
Manufacture of wood and products
of wood and cork except furniture;
mfr. of articles of straw and plaiting materials
Manufacture of paper and paper products
Printing and reproduction
of recorded media
Manufacture of coke, refined petroleum
products
Manufacture of chemicals and chemical products
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Manufacture of rubber and plastic products
Manufacture of other non-metallic
mineral products
Manufacture of basic metals
Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment
Manufacture of computers, electronic and optical
products
Manufacture of electrical equipment
Manufacture of machinery
and equipment n.e.c.
Manufacture of motor vehicles, trailers, semi-trailers
Manufacture of other transport equipment
Manufacture of furniture
Other manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning
supply
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Water supply sewerage, waste management and
remediation activities
83,7
84,4
82,3
77,3
77,3
78,5
77,6
Waste collection, treatment and disposal activities;
materials recovery
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
61
83,7
84,4
82,3
77,3
77,3
78,5
77,6
INDEKSI CIJENA PROIZVOĐAČA INDUSTRIJSKIH
PRODUCER PRICE INDICES
2014
NACE - PRODCOM
UKUPAN INDEKS
II
III
IV
V
VI
VII
94,8
95,0
95,3
94,6
95,6
95,2
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA
Energija
102,6
98,6
101,3
96,9
99,7
98,2
Intermedijarni proizvodi osim energije
89,5
90,8
90,3
90,4
92,2
91,5
Kapitalni proizvodi
94,9
94,8
95,4
94,8
95,2
95,1
Trajni proizvodi za široku potrošnju
100,0
99,8
99,8
99,9
101,0
101,0
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
104,0
105,3
105,3
105,9
103,0
104,3
PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a
B
C
D
Vađenje ruda i kamena
103,8
103,9
103,9
103,9
104,0
103,9
05 Vađenje uglja/ugljena i lignita
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
101,6
103,6
103,4
103,4
104,3
103,6
Prerađivačka industrija
94,6
95,3
94,9
95,0
95,7
95,5
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
108,5
107,5
108,2
108,2
106,5
106,2
11 Proizvodnja pića
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
99,6
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
96,8
96,8
97,6
95,1
95,1
95,1
13 Proizvodnja tekstila
90,8
90,8
90,8
90,8
76,4
76,4
14 Proizvodnja odjeće
102,5
108,7
110,4
115,5
112,3
121,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
118,3
123,1
123,1
123,1
122,8
123,1
16 Prerada drveta/drva i proizvoda od drveta/drva i plute,
osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame
i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
94,2
94,3
94,0
94,0
93,9
93,6
94,9
95,3
94,5
94,5
95,2
95,2
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
103,9
102,2
100,8
101,2
101,5
101,6
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
108,1
111,4
108,5
103,4
109,1
109,9
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
95,4
95,4
92,1
92,1
95,4
95,4
97,8
97,8
97,8
100,9
100,9
100,9
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
107,0
106,9
111,0
110,5
110,3
109,9
24 Proizvodnja baznih metala
85,7
87,1
86,7
86,9
88,9
88,1
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim
mašina/strojeva i opreme
27 Proizvodnja električne opreme
97,5
99,8
100,4
100,2
101,5
100,1
97,9
97,8
97,8
97,8
99,1
99,0
28 Proizvodnja mašina/strojeva i uređaja, d.n.
99,7
96,8
97,5
97,5
96,8
97,5
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
91,2
92,1
92,1
91,5
91,5
91,5
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
118,7
118,7
118,7
118,7
118,7
118,7
31 Proizvodnja namještaja
100,6
100,5
100,5
100,7
101,6
101,6
32 Ostala prerađivačka industrija
110,4
107,7
107,7
107,7
107,7
107,7
96,6
80,9
101,4
74,9
89,4
80,9
96,6
80,9
101,4
74,9
89,4
80,9
88,3
87,7
84,9
85,3
85,9
86,2
88,3
87,7
84,9
85,3
85,9
86,2
Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom
energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom
energijom, gasom/plinom, parom i klimatizacija
E
Snabdijevanje vodom; uklanjanje otpadnih voda,
upravljanje otpadom te djelatnost sanacije okoliša
38 Sakupljanje otpada ,djelatnost obrade i zbrinjavanja
otpada; reciklaža materijala
62
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PROIZVODA NA INOSTRANOM TRŽIŠTU
ON NON-DOMESTIC MARKET
0 2011=100
2014
2015
NACE - PRODCOM
VIII
IX
X
XI
XII
I
II
95,6
96,1
97,6
99,4
99,7
100,5
101,9
TOTAL INDEX
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS
99,7
104,3
103,2
103,4
104,0
107,5
108,9
Energy
91,9
91,7
94,8
98,1
98,3
98,8
100,9
Intermediate goods except energy
95,3
94,9
94,1
94,5
95,7
95,5
94,9
Capital goods
100,3
100,2
100,2
100,2
100,5
101,9
100,7
Durable consumer goods
103,7
103,8
105,0
104,5
104,5
104,6
105,7
Non - durable consumer goods
103,9
103,9
104,0
104,0
104,2
104,3
104,1
Mining and quarrying
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
104,4
Mining of coal and lignite
103,6
103,6
104,6
105,3
109,0
111,4
106,3
Other mining and quarrying
BY SECTIONS AND DIVISIONS OF CEA
95,7
96,1
97,8
99,7
100,2
101,1
102,5
Manufacturing
106,6
106,8
110,6
110,3
110,2
110,3
111,8
Manufacture of food products
99,6
99,6
99,6
99,6
107,0
102,0
102,0
Manufacture of beverages
94,3
95,4
94,3
93,2
93,2
93,2
93,2
Manufacture of tobacco products
76,4
76,4
76,4
76,4
76,4
77,0
77,0
Manufacture of textiles
116,1
116,1
116,1
115,9
115,9
115,7
115,7
Manufacture of wearing apparel
123,4
123,4
123,4
121,6
121,6
121,7
125,3
Manufacture of leather and related products
93,7
93,7
93,3
93,5
93,8
94,0
94,0
91,2
91,2
90,9
89,9
89,9
88,0
89,3
Manufacture of wood and products
of wood and cork except furniture;
mfr. of articles of straw and plaiting materials
Manufacture of paper and paper products
102,7
106,7
107,4
107,7
108,7
113,7
115,5
Manufacture of coke, refined petroleum products
111,4
104,1
106,7
104,3
104,2
105,0
104,2
Manufacture of chemicals and chemical products
95,4
95,4
95,4
95,4
95,4
95,3
95,3
100,9
100,9
100,9
100,9
100,9
100,8
100,8
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
Manufacture of rubber and plastic products
109,3
96,5
96,6
96,1
95,0
94,0
96,1
Manufacture of other non-metallic mineral products
88,5
89,5
93,4
98,3
98,6
99,2
102,3
Manufacture of basic metals
100,8
98,5
97,5
98,0
101,6
100,4
101,5
96,7
95,7
95,7
95,7
95,7
96,3
96,3
Manufacture of fabricated metal products,
except machinery and equipment
Manufacture of electrical equipment
97,5
97,5
96,8
98,3
98,3
98,4
97,1
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
91,5
91,6
91,6
91,6
91,6
92,0
90,8
Manufacture of motor vehicles, trailers, semi-trailers
118,7
118,7
118,7
118,7
118,7
118,7
118,7
Manufacture of other transport equipment
101,4
101,6
101,5
101,6
102,0
103,7
102,3
Manufacture of furniture
107,7
107,7
107,7
107,7
107,2
109,5
109,5
85,3
95,6
86,5
86,5
86,5
86,5
86,5
Other manufacturing
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
85,3
95,6
86,5
86,5
86,5
86,5
86,5
Electricity, gas, steam and air conditioning supply
85,7
87,0
87,0
86,6
85,8
81,1
82,8
Water supply sewerage, waste management and
remediation activities
85,7
87,0
87,0
86,6
85,8
81,1
82,8
Waste collection, treatment and disposal activities;
materials recovery
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
63
POLJOPRIVREDA
AGRICULTURE
BROJNO STANJE STOKE I PERADI
NUMBER OF LIVESTOCKS AND POULTRY
GOVEDA
Krave i steone junice
OVCE
2013
2014
31.XII.2014
31.XII.2013
217.344
215.478
99,1
CATTLE
Cows and heifers
160.342
159.810
99,7
523.779
532.021
101,6
SHEEP
403.151
405.748
100,6
Breeding sheep
89.074
88.081
98,9
PIGS
8.745
9.046
103,4
Sows and mated sows
5.894
5.903
100,2
HORSES
1.302
1.498
115,1
Mares and fillies in foal
PERAD, hilj./tis grla
10515*
10.279
97,8
POULTRY , thous.
Koke nosilice, hilj./tis grla
1678*
1.756
104,6
Hens
KOZE
40.613
43.883
108,1
GOATS
KUNIĆI
9.492
6.479
68,3
RABBITS
214.826
219.385
102,1
BEEHIVES
Ovce za priplod
SVINJE
Krmače i suprasne nazimice
KONJI
Kobile i ždrjebne omice
KOŠNICE PČELA
STOČNA PROIZVODNJA
LIVESTOCK PRODUCTION
2013
2014
2014
2013
Broj muženih krava
135.785
135.233
99,6
Number of dairy cows
Kravlje mlijeko, hilj. litara
330.387
348.549
105,5
Cows's milk (thousands of liters)
Po muženoj kravi (litara)
2.433
2.577
105,9
Liters, per milking cow
Broj muženih ovaca
229.507
224.181
97,7
Number of dairy sheep
Ovčije mlijeko (hilj. litara)
10.810
11.513
106,5
Ewe's milk (thousands of liters)
47
51
109,0
Liters, per milking sheep
Broj muženih koza
24.258
26.379
108,7
Number of dairy goats
Kozje mlijeko (hilj. litara)
4.398
4.862
110,5
Goat's milk (thousands of liters)
Po muženoj kozi (litara)
181
184
101,6
Liters, per milking goat
431.380
435.521
101,0
Number cut sheep
Vuna (tona)
683
730
106,8
Wool (tons)
Po ovci (kilogramima)
1,6
1,7
105,8
Kilograms, per sheep
1.697
1.719
101,3
Number of laying hens, thous.
278.899
275.711
98,9
Eggs (thousands pieces)
164
160
97,6
Eggs, per laying hen
1.991
1.546
77,6
Honey (tons)
9,3
7,0
76,0
Kilograms, per beehive
Po muženoj ovci (litara)
Broj striženih ovaca
Broj kokoši nosilica, hilj./tis
Jaja (hilj. komada)
Po kokoši (komada)
Med (tona)
Po košnici (kilograma)
* Korigovan podatak/Data corrected
64
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PRIKUPLJANJE KRAVLJEG MLIJEKA I PROIZVODNJA MLIJEČNIH PROIZVODA
COLLECTION OF COW'S MILK AND PRODUCTION OF DAIRY PRODUCTS
Prikupljeno kravlje mlijeko i proizvodnja
mliječnih proizvoda, t
Collected cow's milk and produced milk products, t
Prikupljeno kravlje mlijeko
Index
0 2014*
I 2014*
I 2015
l 2015
0 2014
l 2015
I 2014
11.943,5
10.804,4
12.892,0
107,9
119,3
3,86
3,92
3,91
101,3
100,0
3,26
3,25
3,32
101,6
102,1
7.729,9
8.298,9
7.810,1
101,0
94,1
1.153,1
1.065,2
1.391,7
118,8
128,6
9,2
12,2
13,4
146,4
110,5
1.611,9
1.414,2
1.792,3
111,2
126,7
16,5
12,1
12,2
74,1
101,4
314,5
241,5
297,8
94,7
123,3
Collected cow's milk
Sadržaj masti u mlijeku, %
Fat content, %
Sadržaj proteina u mlijeku, %
Protein content, %
Mlijeko za piće
Drinking milk
Pavlaka (vrhnje)
Cream
Kajmak
Kaymak
Fermentirani mliječni proizvodi
Fermented milk products
Maslac
Butter
Kravlji sir
Cheese from cow's milk
* Korigovani podaci
* Corrected data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
65
ŠUMARSTVO
FORESTRY
PROIZVODNJA, PRODAJA I ZALIHE ŠUMSKIH SORTIMENATA, januar/siječanj 2015.
PRODUCTION, SALE AND STORES OF FORESTRY ASSORTMENTS, January 2015
u hilj./tis m3
in thousands cubic meters
P r o i z v o d nj a
Production
Prodaja
Sale
I
2013
I
2014
2014
UKUPNO
Zalihe
Stocks
2015
2014
2015
2015
2.099
1.996
122
76
102
72
110
TOTAL
ČETINARA/ČETINJAČA
1.069
1.044
59
39
49
38
61
CONIFERS
LIŠĆARA/LISTAČA
1.030
952
63
37
53
34
50
BROAD - LEAF
670
631
37
25
33
26
24
Logs coniferous
79
63
4
3
3
2
5
Mining wood, coniferous
1
1
0
0
0
0
0
Long coniferous wood
Prostorno drvo četinara/četinjača
319
347
19
11
13
10
32
Cord coniferous wood
Trupci lišćara/listača
298
276
21
15
21
15
5
Logs broadleaf
Jamsko drvo lišćara/listača
3
3
0
0
0
0
0
Mining wood, broadleaf
Ostalo dugo drvo lišćara/listača
0
-
-
-
-
-
-
Long broadleaf wood
Prostorno drvo lišćara/listača
1
1
0
-
0
-
0
Cord broadleaf wood
Ogrjevno drvo četinara/četinjača
1
1
0
0
0
0
0
Coniferous firewood
728
672
41
23
32
19
44
Broadleaf firewood
-
0
-
-
-
0
-
Trupci četinara/četinjača
Jamsko drvo četinara/četinjača
Ostalo dugo drvo četinara/četinjača
Ogrjevno drvo lišćara/listača
Ostalo grubo obrađeno drvo
1)
1)
Uključuje sitno tehničko drvo, cijepane drvene motke i kolje
1)
Including small lumber, shopped wooden poles and stakes
66
Other roughly worked wood
1)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PIJACAMA/TRŽNICAMA, januar/siječanj 2015.
SALE OF AGRICULTURE PRODUCTS IN MARKETS, January 2015
Index
I 2015
I 2014
I 2015
Količina
u tonama
Quantity
in tons
Prosječna
cijena KM/kg
Average
price
KM/kg
Vrijednost
u KM
Value
in KM
Količina
Quantity
Vrijednost
Value
UKUPNO
TOTAL
-
1.632.466
-
-
92,4
Žita
Cereals
-
31.463
-
-
51,5
12
6.318
0,54
75,1
72,2
Ječam
Barley
1
360
0,60
125,0
118,4
Zob
Oats
1
290
0,36
51,6
-
51
23.305
0,46
57,1
46,6
172
163.478
0,95
105,2
115,2
-
591.474
-
-
92,9
Paradajz/rajčica, konzumni
Tomatoes, mercantile
11
31.337
2,67
105,4
102,4
Grah
Beans
29
129.996
5,48
105,4
96,6
Crni luk
Onions
60
69.211
1,16
86,7
76,9
Kupus
Cabbage
31
31.161
1,01
57,5
104,3
Mrkva
Carrot
29
43.060
1,50
86,0
83,2
Paprika, konzumna
Pepper
14
42.528
3,08
131,3
107,3
Krastavci, konzumni
Cucumbers
6
20.222
3,15
177,3
167,8
Špinat i blitva
Spinach
22
63.990
2,88
74,4
90,0
Zelena salata
Lettuce
10
24909
2,55
99,7
100,6
-
135.060
-
-
88,7
-
336.825
-
-
89,5
-
-
-
-
-
Pšenica
Wheat
Kukuruz u zrnu
Maize, grain
Krompir/Krumpir, konzumni
Potatoes, mercantile
Povrće
Vegetables
Ostalo povrće
Other vegetables
Voće
Fruits
Šljive svježe
Fresh plums
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
67
PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA NA PIJACAMA/TRŽNICAMA, januar/siječanj 2015. (nastavak)
SALE OF AGRICULTURE PRODUCTS IN MARKETS, January 2015 (continued)
Index
I 2015
I 2014
I 2015
Količina
u tonama
Quantity
in tons
Jabuke
Apples
Kruške
Pears
Orasi u ljusci
Walnuts in shell
Mandarine/mandarinke
Tangerines
Ostalo voće
Other fruits
Prosječna
cijena KM/kg
Average
price
KM/kg
Vrijednost
u KM
Value
in KM
Količina
Quantity
Vrijednost
Value
94
118.856
1,26
78,5
80,1
12
29.909
2,53
88,2
91,5
4
23.930
6,39
83,0
85,3
58
93.631
1,63
99,6
91,1
-
70.399
-
-
109,3
-
21.120
-
-
77,3
5
21.120
4,19
71,2
77,3
Maslinovo ulje od masl.iz vlas.proiz.
Olive oil, from own production, thous. lit
0
5.600
17,50
106,7
103,7
Perad i jaja
Poultry and eggs
Kokoš, zaklana i očišćena
Hens, slaughtered and cleaned
Jaja, konzumna (hilj./tis.kom.)
Eggs, thousand pieces
-
335.090
-
-
115,1
6
34.585
5,40
54,8
55,4
1.300
298.765
0,23
129,5
115,8
-
50.425
-
-
49,3
46
50.395
1,11
47,2
49,4
0
30
3,00
-
-
-
94.122
-
-
80,9
6
94.122
14,77
72,7
80,9
-
2.870
-
-
41,6
0
1.140
9,50
120,0
76,0
0
1.730
12,36
-
32,1
Grožđe
Grapes
Grožđe, konzumno
Table grapes
Mlijeko
Milk
Mlijeko, svježe kravlje (hilj./tis.lit)
Cow milk, fresh, thousand lit
Mlijeko, kozje (hilj./tis.lit)
Goat milk, thousand lit
Med i vosak
Honey and wax
Med
Honey
Riba
Fish
Riba, morska
Marine fish
Riba, riječna i jezerska
River and lake fish
68
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PRODAJA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, januar/siječanj 2015.
SALE AND PURCHASE OF AGRICULTURE PRODUCTS, January 2015
PRODAJA I OTKUP POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, vrijednost u KM
SALE AND PURCHASE OF AGRICULTURE PRODUCTS, value in KM
Index
I 2015
I 2014
I 2015
UKUPNO
TOTAL
RATARSTVO
FIELD CROPS
ukupno
prodaja
otkup
ukupno
prodaja
otkup
total
sale
puchase
total
sale
puchase
18.504.917
8.399.674 10.105.243
112,8
112,9
112,8
247.085
39.259
207.826
145,8
127,0
150,0
5.003
4.387
616
90,5
83,6
221,6
100.930
-
100.930
260,8
-
260,8
2.500
-
2.500
-
-
-
72
72
-
57,6
57,6
-
20.695
19.640
1.055
103,7
109,9
50,5
117.885
15.160
102.725
112,2
197,7
105,4
248.429
248.429
-
88,9
88,9
-
1.037.290
1.028.064
9.226
111,6
112,1
74,5
56.538
47.312
9.226
72,8
72,5
74,5
980.752
980.752
-
115,2
115,2
-
16.588.861
6.700.670
9.888.191
112,4
112,6
112,2
Stoka
Livestock - live weight
1.413.197
442.763
970.434
184,7
134,3
222,9
Perad i jaja
Poultry and eggs
6.124.184
5.282.014
842.170
115,1
117,1
103,9
Mlijeko
Milk
7.597.311
975.893
6.621.418
111,0
87,8
115,5
Koža i vuna
Leather and wool
1.454.169
-
1.454.169
79,3
-
79,3
383.252
383.252
-
145,8
145,8
-
1.500
1.500
-
72,3
72,3
-
381.752
381.752
-
146,4
146,4
-
Žita
Cereals
Industrijsko bilje
Industrial crops
Stočno krmno bilje
Feed crops
Rezano cvijeće i rezani pupovi
Cut flowers and cut grooves
Krompir i suho mahunasto povrće
Potatoes and pulses
Povrće
Vegetables
SADNI MATERIJAL
PLANTING MATERIJAL
VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO
FRUIT AND VITICULTURE
Voće i grožđe
Fruit and grapes
Alkoholna pića
Alcoholic beverages
STOČARSTVO
LIVESTOCK BREEDING
OSTALI PROIZVODI
OTHER PRODUCTS
Med i vosak
Honey and wax
Riba
Fish
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
69
PRODAJA I OTKUP VAŽNIJIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, količina
SALE AND PURCHASE OF IMPORTANT AGRICULTURE PRODUCTS, quantity
Prosječna cijena u KM,
januar/siječanj
za određenu jedinicu mjere
Average price in KM,
in January unit of measur
I 2015
Pšenica konzumna, tona
Wheat , mercantile, tons
ukupno
prodaja
otkup
prodaja
otkup
total
sale
purchase
sale
purchase
0
-
0
-
0,34
11
11
-
0,36
-
0
-
0
-
0,70
Duhan suhi list, tona
Tobacco, (dry leaf), tons
39
-
39
-
2,11
Krompir/krumpir, konzumni, tona
Potatoes, mercantile, tons
51
49
2
0,40
0,51
Kupus glavica, tona
Cabbage, tons
1
-
1
-
0,93
Paradajz/rajčica (konzumni i za preradu), tona
Tomatoes-total, tons
0
-
0
-
2,38
Paprika (konzumna i za preradu), tona
Peppers-total, tons
0
-
0
-
2,37
Krastavci (konzumni i za preradu), tona
Cucumbers-total, tons
0
-
0
-
3,00
Jabuke (konzumne i za preradu), tona
Apples (eating and processing), tons
44
37
6
0,52
0,69
337
337
-
2,91
-
Telad, tona
Calves, tons
85
68
17
3,39
5,06
Goveda (starosti od 1 do 2 godine), tona
Cattle (1-2 years), tons
63
1
62
2,72
4,02
Krave, bikovi i junad ( starosti od 2 godine), tona
Cows, bulls and heifers (2 year), tons
145
19
126
1,94
4,06
Svinje, tona
Pigs, tons
111
65
47
2,66
2,52
Janjad, tona
Lambs, tons
1
0
1
5,49
5,00
2.380
1.955
426
2,13
1,91
828
828
-
0,62
-
3.677
3.400
276
0,18
0,11
12.795
1.430
11.365
0,68
0,58
59
59
-
5,52
-
Raž, tona
Rye, tons
Kukuruz zrno, konzumni, tona
Maize-grain, mercantile, tons
Vino, hilj.l
Wine, thousand litre
Tovljeni pilići (brojleri), tona
Fattened chicken, tons
Jednodnevni pilići, hilj./tis. kom.
One - day chicken, thousand pieces
Jaja konzumna, hilj./tis. kom.
Eggs, thousand pieces
Mlijeko kravlje, hilj./tis.l
Cows milk, thousand liter
Pastrmka/Pastrva, tona
Trout, tons
70
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDUSTRIJA
INDUSTRY
INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BIH 2010
VOLUME INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION - TOTAL, PER MIGs, SECTIONS AND DIVISIONS (NACE Rev.2)
2010=100
2011.
2012.
2013.
2014.
I 2015.
100,9
97,2
102,4
106,7
99,1
105,0
102,3
106,4
113,0
101,7
100,8
91,9
98,9
103,5
100,6
96,8
92,5
114,2
103,2
95,9
87,8
109,4
86,4
75,4
73,1
101,7
102,1
104,7
113,9
98,5
112,3
107,6
97,8
94,1
81,7
110,4
108,2
98,4
95,9
87,6
07 Vađenje metalnih ruda
Mining of metal ores
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
Other mining and quarrying
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
MANUFACTURING
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products
11 Proizvodnja pića
Manufacture of beverages
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products
102,5
95,9
70,4
29,7
32,1
127,2
102,8
99,2
95,7
52,7
100,0
97,7
103,5
108,4
97,8
97,0
96,9
101,1
116,7
99,0
99,0
96,9
101,8
97,8
67,3
88,8
75,7
80,3
74,3
77,4
13 Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles
14 Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel
102,7
84,2
82,0
67,0
87,5
107,3
88,8
109,9
120,7
114,8
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja predmeta
od slame i pletarskih materijala
Manufacture of wood and of products of wood and cork,
except furniture; manufacture of articles of straw and
plaiting materials
104,4
98,8
106,7
111,5
106,9
101,3
84,9
93,6
99,5
86,2
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products
101,7
103,2
106,0
116,8
125,2
18 Štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media
101,5
97,8
103,2
147,2
106,3
AI
AE
BB
CD
INDUSTRIJA UKUPNO
TOTAL INDUSTRY
PREMA GLAVNIM INDUSTRIJSKIM GRUPACIJAMA
BY MAIN INDUSTRIAL GROUPINGS
Intermedijarni proizvodi
Intermediate goods
Energija
Energy
Kapitalni proizvodi
Capital goods
Trajni proizvodi za široku potrošnju
Durable consumer goods
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Non - durable consumer goods
PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD-a
BY SECTIONS AND DIVISIONS OF CEA
B VAĐENJE RUDA I KAMENA
MINING AND QUARRYING
05 Vađenje ugljena i lignita
Mining of coal and lignite
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
71
INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG, PODRUČJIMA I OBLASTIMA
KD BIH 2010 (nastavak)
VOLUME INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION - TOTAL, PER MIGs, SECTIONS AND DIVISIONS
NACE Rev.2 (continued)
2010=100
2011.
2012.
2013.
2014.
I 2015.
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
Manufacture of coke and refined petroleum products
95,7
74,9
80,5
107,8
112,5
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
Manufacture of chemicals and chemical products
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
Manufacture of basic pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
118,2
121,6
146,8
164,0
167,8
120,1
138,1
124,5
182,9
116,2
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
Manufacture of rubber and plastic products
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
Manufacture of other non-metallic mineral products
24 Proizvodnja baznih metala
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim
mašina i opreme
Manufacture of fabricated metal products, except
machinery and equipment
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i
optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic and optical products
27 Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n.
Manufacture of machinery and equipment n.e.c.
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-trailers
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
Manufacture of other transport equipment
31 Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture
32 Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing
33 Popravak i instaliranje mašina i opreme
Repa and installation of machinery and equipment
114,2
119,7
106,3
134,3
101,8
98,3
81,9
85,9
53,4
39,3
111,5
112,8
111,7
125,4
117,8
100,9
88,0
116,6
113,8
99,2
64,8
50,5
59,8
24,4
26,8
140,1
124,2
116,0
149,4
105,3
111,0
110,3
126,8
147,2
143,1
95,9
98,1
121,1
96,6
130,6
66,6
107,0
65,8
55,1
83,9
75,7
103,1
91,2
81,5
81,8
101,9
95,8
113,0
85,3
136,9
87,7
58,9
65,6
42,3
44,1
95,1
88,0
101,1
108,0
108,1
95,1
88,0
101,1
108,0
108,1
D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE/OPSKRBA
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM I PLINOM
1)
(OSIM GRANE 35.3)
ELECTRICITY AND GAS SUPPLY
(EXCEPT GROUP 35.3)
35 'Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba električnom
energijom i plinom (osim grane 35.3)
Electricity and gas supply (except group 35.3)
1) Grana djelatnosti 35.3, Proizvodnja i snabdijevanje
parom i klimatizacija
Group of activity 35.3, Steam and air conditioning supply
Napomena: Prethodni podaci
Note: Preliminary data
72
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ DESEZONIRANIH INDEKSA OBIMA
INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, januar/siječanj 2015.
MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED FROM SEASONALLY ADJUSTED VOLUME INDICES
ON INDUSTRIAL PRODUCTION, January 2015
VIII 2014 IX 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014 I 2015
VII 2014 VIII 2014 IX 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014
Ukupno industrija
-5,7
4,1
0,0
1,1
-0,4
3,9
Prema GIG-u 2009.
AI
Intermedijarni proizvodi
Total industry
According to MIGs 2009.
0,8
2,4
-2,3
8,1
0,3
-1,7
Intermediate goods
-5,0
-0,1
0,8
-2,5
8,5
-2,6
Energy
-16,1
1,0
8,3
-0,8
-7,5
8,8
Capital goods
CD Trajni proizvodi za široku
potrošnju
-4,1
17,4
-6,6
-4,2
-7,9
7,0
Consumer durables
CN Netrajni proizvodi za široku
potrošnju
-3,8
1,2
-1,2
2,2
-9,3
18,0
Consumer non-durables
AE Energija
BB Kapitalni proizvodi
Prema područjima i oblastima KD
BIH 2010
B
According to KD BIH 2010.
sections and divisions
Vađenje ruda i kamena
-5,4
-1,8
Mining and quarrying
05 Vađenje ugljena i lignita
-4,4
1,0
-1,2
3,5
07 Vađenje metalnih ruda
-5,0
8,2
23,0
-6,7
-4,5
-1,5
Mining of coal and lignite
-26,1
15,9
Mining of metal ores
4,7
-5,8
20,5
4,5
-10,2
-0,1
2,1
2,6
-8,9
-2,4
-7,6
3,4
Other mining and quarrying
Manufacturing
0,4
4,4
-1,6
2,1
2,2
-1,6
Manufacture of food products
4,7
-3,7
-10,7
4,3
3,1
-9,5
8,6
6,2
-7,5
-5,9
5,7
12,1
Manufacture of beverages
Manufacture of tobacco products
13 Proizvodnja tekstila
-11,9
9,2
-1,0
-1,9
0,0
4,9
Manufacture of textiles
14 Proizvodnja odjeće
-13,8
32,0
-9,6
0,6
7,8
-1,9
Manufacture of wearing apparel
15 Proizvodnja kože i srodnih
proizvoda
-13,5
3,7
10,8
-9,1
0,2
1,3
Manufacture of leather and related
products
16 Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih
materijala
-6,2
8,0
-2,4
3,5
4,9
-4,0
Manufacture of wood and of
products
of wood and cork, except furniture,
manufacture of articles of straw and
plaiting materials
17 Proizvodnja papira i proizvoda od
papira
32,3
26,1
10,4
4,7
-2,9
9,8
Manufacture of paper and paper
products
-17,4
21,8
-5,5
-11,1
-7,6
-7,9
Printing and reproduction of
recorded media
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih
naftnih proizvoda
0,1
2,7
-1,9
1,1
4,5
-1,9
Manufacture of coke and refined
petroleum products
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda
3,7
-7,2
0,0
3,7
-8,1
13,2
Manufacture of chemicals and
chemical products
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
C Prerađivačka industrija
10 Proizvodnja prehrambenih
proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
18 Štampanje i umnožavanje
snimljenih zapisa
6,1
-1,7
2,8
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
-4,3
73
MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ DESEZONIRANIH INDEKSA OBIMA
INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, januar/siječanj 2015. (nastavak)
MONTH-ON-MONTH GROWTH RATES CALCULATED FROM SEASONALLY ADJUSTED VOLUME INDICES
ON INDUSTRIAL PRODUCTION, January 2015 (continued)
VIII 2014 IX 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014 I 2015
VII 2014 VIII 2014 IX 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014
21 Proizvodnja osnovnih
farmaceutskih proizvoda
i farmaceutskih preparata
-8,8
16,8
0,3
-9,7
5,9
-4,7
Manufacture of basic
pharmaceutical products and
pharmaceutical preparations
22 Proizvodnja proizvoda od gume
i plastičnih masa
-1,0
-11,9
-3,2
14,4
-1,3
0,3
Manufacture of rubber and
plastic products
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda
-2,2
-4,9
-0,2
15,7
3,7
-10,2
Manufacture of other non-metallic
mineral products
24 Proizvodnja baznih metala
-0,1
-9,3
-9,2
20,2
6,5
-6,9
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih
proizvoda, osim mašina i opreme
-6,9
15,3
4,6
5,8
-10,1
-2,0
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
26 Proizvodnja računara te
elektroničkih i optičkih proizvoda
-13,9
-31,3
-38,7
-31,1
22,0
18,3
-12,9
-9,1
6,3
5,0
-9,7
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n.
-14,5
4,8
8,5
0,8
-2,3
-4,6
Manufacture of machinery and
equipment n. e. c.
29 Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica
-38,3
32,8
11,0
-12,8
-22,8
32,0
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi--trailers
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava
-3,8
26,6
-33,1
123,8
-44,3
43,5
Manufacture of other transport
equipment
31 Proizvodnja namještaja
-8,7
25,6
-3,2
-7,3
-5,8
8,2
Manufacture of furniture
32 Ostala prerađivačka industrija
-6,0
8,8
-16,2
-17,2
4,1
34,9
Other manufacturing
33 Popravak i instaliranje mašina i
opreme
-8,6
6,4
0,7
-13,5
11,4
2,1
Repair and installation of machinery
and equipment
Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba
električnom energijom i plinom
(osim grane 35.3)
-2,0
-1,1
2,7
-5,2
10,1
-1,8
Electricity and gas supply
(except group 35.3)
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba
električnom energijom i plinom
(osim grane 35.3)
-2,0
-1,1
2,7
-5,2
10,1
-1,8
Electricity and gas supply
(except group 35.3)
27 Proizvodnja električne opreme
D
74
48,7 Manufacture of computer, electronic
and optical products
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA OBIMA
INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, januar/siječanj 2015.
YEAR-ON-YEAR GROW RATES CALCULATED FROM WORKING-DAY ADJUSTED VOLUME INDICES
ON INDUSTRIAL PRODUCTION, January 2015
IX 2014
IX 2013
Ukupno industrija
-1,2
X 2014
X 2013
-1,8
XI 2014 XII 2014
XI 2013 XII 2013
-1,5
-2,9
I 2015
I 2014
-1,7
Prema GIG-u 2009.
AI
Intermedijarni proizvodi
Total industry
According to MIGs 2009.
9,4
1,0
8,1
6,8
0,7
Intermediate goods
AE Energija
-11,0
-8,3
-13,7
1,0
-6,5
Energy
BB Kapitalni proizvodi
-16,7
-5,5
-3,9
-8,3
-6,9
Capital goods
CD Trajni proizvodi za široku
potrošnju
7,8
3,8
-8,5
-18,2
-17,2
Consumer durables
CN Netrajni proizvodi za široku
potrošnju
5,3
4,6
5,3
-12,8
10,0
Consumer non-durables
Prema područjima i oblastima
KD BIH 2010
B
According to KD BIH 2010.
sections and divisions
Vađenje ruda i kamena
-8,0
-9,7
-4,4
-13,3
-14,9
Mining and quarrying
05 Vađenje ugljena i lignita
-13,7
-14,6
-8,7
-11,6
-17,3
Mining of coal and lignite
07 Vađenje metalnih ruda
16,3
52,0
40,9
-26,6
-14,2
Mining of metal ores
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
28,1
20,6
29,9
-22,9
2,6
Other mining and quarrying
Prerađivačka industrija
4,4
1,0
3,0
-2,4
1,1
Manufacturing
10 Proizvodnja prehrambenih
proizvoda
14,5
8,3
9,9
15,7
12,8
Manufacture of food products
-16,6
-4,5
12,1
-54,5
-1,3
Manufacture of beverages
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
-4,6
-38,0
-26,0
-39,8
-0,2
Manufacture of tobacco products
13 Proizvodnja tekstila
-9,5
-6,7
-13,2
-6,8
5,6
Manufacture of textiles
14 Proizvodnja odjeće
13,7
-5,4
18,1
3,8
25,8
Manufacture of wearing apparel
15 Proizvodnja kože i srodnih
proizvoda
-4,6
20,2
-1,0
-11,1
-6,9
Manufacture of leather and related
products
9,8
5,7
6,8
19,4
-9,9
Manufacture of wood and of
products of wood and cork, except
furniture, manufacture of articles of
straw and plaiting materials
-10,4
-4,3
4,4
-0,4
3,2
Manufacture of paper and paper
products
18 Štampanje i umnožavanje
snimljenih zapisa
44,5
51,3
22,3
28,9
19,3
Printing and reproduction of
recorded media
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih
naftnih proizvoda
43,7
23,9
36,9
34,7
11,2
Manufacture of coke and refined
petroleum products
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda
-6,7
-5,7
7,1
9,8
13,5
Manufacture of chemicals and
chemical products
C
11 Proizvodnja pića
16 Prerada drva i proizvoda od drva i
pluta, osim namještaja; proizvodnja
proizvoda od slame i pletarskih
materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od
papira
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
75
GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA OBIMA
INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, januar/siječanj 2015. (nastavak)
YEAR-ON-YEAR GROW RATES CALCULATED FROM WORKING-DAY ADJUSTED VOLUME INDICES
ON INDUSTRIAL PRODUCTION, January 2015 (continued)
IX 2014
IX 2013
21 Proizvodnja osnovnih
farmaceutskih proizvoda i
farmaceutskih preparata
X 2014
X 2013
XI 2014 XII 2014
XI 2013 XII 2013
I 2015
I 2014
81,6
32,1
4,8
12,3
7,1
10,1
18,4
27,1
10,0
Manufacture of rubber and plastic
products
-19,8
-22,3
-2,0
2,6
-27,8
Manufacture of other non-metallic
mineral products
24 Proizvodnja baznih metala
13,1
-7,5
3,4
16,5
-0,6
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih
proizvoda, osim mašina i opreme
10,3
0,1
0,5
-2,9
0,0
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
-74,0
-74,4
-80,9
-72,9
27 Proizvodnja električne opreme
14,6
-31,2
-32,4
-42,1
-13,4
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n.
-3,7
8,7
25,5
26,1
5,5
Manufacture of machinery and
equipment n. e. c.
-11,9
17,6
-1,9
-10,7
-15,3
Manufacture of motor vehicles,
trailers and semi--trailers
8,2
-45,6
130,5
-18,1
98,3
Manufacture of other transport
equipment
31 Proizvodnja namještaja
11,9
13,1
-9,5
-14,9
-13,1
Manufacture of furniture
32 Ostala prerađivačka industrija
37,2
8,9
-32,5
-23,0
11,2
Other manufacturing
-10,7
-21,7
-33,4
-23,4
-21,7
Repair and installation of machinery
and equipment
Proizvodnja i
snabdijevanje/opskrba električnom
energijom i plinom (osim grane
35.3)
-9,8
-4,1
-17,3
5,8
-1,5
Electricity and gas supply (except
group 35.3)
35 Proizvodnja i
snabdijevanje/opskrba električnom
energijom i plinom (osim grane
35 3)
-9,8
-4,1
-17,3
5,8
-1,5
Electricity and gas supply (except
group 35.3)
22 Proizvodnja proizvoda od gume i
plastičnih masa
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda
26 Proizvodnja računara te
elektroničkih i optičkih proizvoda
29 Proizvodnja motornih vozila,
prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava
33 Popravak i instaliranje mašina i
opreme
D
76
3,0 Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
86,7 Manufacture of computer, electronic
and optical products
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVORNI INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE-UKUPNO, PREMA GIG,
PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BIH 2010 (NACE Rev. 2) januar/siječanj 2015.
GROSS VOLUME INDICES ON INDUSTRIAL PRODUCTION-TOTAL,
PER MIGs AND KD BIH 2010 (NACE Rev. 2) SECTIONS AND DIVISIONS, January 2015
Struktura
2013=100
Structure
Ukupno industrija
100,00
I 2015
Ø 2014
96,7
I 2015
I 2014
99,3
Prema GIG-u 2009.
AI
Intermedijarni proizvodi
Total industry
According to MIGs 2009.
32,22
89,7
100,6
Intermediate goods
35,47
109,0
93,4
Energy
BB Kapitalni proizvodi
7,79
85,2
91,2
Capital goods
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju
2,41
89,2
81,6
Consumer durables
22,11
91,8
107,0
Consumer non-durables
AE Energija
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju
Prema područjima i oblastima
KD BIH 2010
B
According to KD BIH 2010. sections
and divisions
Vađenje ruda i kamena
13,66
84,7
84,5
Mining and quarrying
05 Vađenje ugljena i lignita
11,80
89,2
81,9
Mining of coal and lignite
07 Vađenje metalnih ruda
0,31
46,9
90,7
Mining of metal ores
08 Vađenje ostalih ruda i kamena
1,55
57,3
103,9
Other mining and quarrying
63,13
91,1
101,1
Manufacturing
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
7,29
94,0
110,6
Manufacture of food products
11 Proizvodnja pića
3,92
66,5
99,3
Manufacture of beverages
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
0,74
112,3
96,8
Manufacture of tobacco products
13 Proizvodnja tekstila
1,89
107,6
107,9
Manufacture of textiles
14 Proizvodnja odjeće
2,51
107,8
123,8
Manufacture of wearing apparel
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
2,63
98,8
93,1
Manufacture of leather and related
products
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta,
osim namještaja; proizvodnja proizvoda
od slame i pletarskih materijala
2,93
82,5
91,2
Manufacture of wood and of products of
wood and cork, except furniture,
manufacture of articles of straw and
plaiting materials
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
2,75
134,7
107,2
Manufacture of paper and paper
products
18 Štampanje i umnožavanje snimljenih
zapisa
1,70
81,7
119,2
Printing and reproduction of recorded
media
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda
0,46
115,8
110,8
Manufacture of coke and refined
petroleum products
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih
proizvoda
3,89
102,3
112,6
Manufacture of chemicals and chemical
products
C
Prerađivačka industrija
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
77
IZVORNI INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE-UKUPNO, PREMA GIG,
PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BIH 2010 (NACE Rev. 2) januar/siječanj 2015. (nastavak)
GROSS VOLUME INDICES ON INDUSTRIAL PRODUCTION-TOTAL,
PER MIGs AND KD BIH 2010 (NACE Rev. 2) SECTIONS AND DIVISIONS, January 2015 (continued)
Struktura
2013=100
Structure
I 2015
Ø 2014
I 2015
I 2014
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih
proizvoda i farmaceutskih preparata
1,76
87,1
103,0
Manufacture of basic pharmaceutical
products and pharmaceutical
preparations
22 Proizvodnja proizvoda od gume i
plastičnih masa
3,92
77,6
108,5
Manufacture of rubber and plastic
products
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih
mineralnih proizvoda
4,00
48,2
74,0
Manufacture of other non-metallic
mineral products
24 Proizvodnja baznih metala
6,55
104,8
99,8
Manufacture of basic metals
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda,
osim mašina i opreme
7,14
81,1
98,8
Manufacture of fabricated metal
products, except machinery and
equipment
26 Proizvodnja računara te elektroničkih i
optičkih proizvoda
0,12
99,4
176,9
Manufacture of computer, electronic
and optical products
27 Proizvodnja električne opreme
1,19
86,5
85,8
Manufacture of electrical equipment
28 Proizvodnja mašina i uređaja, d. n.
2,26
101,0
107,5
Manufacture of machinery and
equipment n.e.c.
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i
poluprikolica
2,48
93,9
85,8
Manufacture of motor vehicles, trailers
and semi--trailers
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih
sredstava
0,03
149,5
199,1
Manufacture of other transport
equipment
31 Proizvodnja namještaja
2,19
94,7
85,9
Manufacture of furniture
32 Ostala prerađivačka industrija
0,43
114,4
107,2
Other manufacturing
33 Popravak i instaliranje mašina i
opreme
0,35
88,5
78,3
Repair and installation of machinery
and equipment
Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba
električnom energijom i plinom (osim
grane 35.3)
23,21
118,9
98,5
Electricity and gas supply
(except group 35.3)
35 Proizvodnja i snabdijevanje/opskrba
električnom energijom i plinom
(osim grane 35.3)
23,21
118,9
98,5
Electricity and gas supply
(except group 35.3)
D
78
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
DESEZONIRANI INDEKSI - UKUPNO, PREMA GIG-u 1)
SEASONALLY ADJUSTED INDICES - TOTAL, PER MIGs
2010=100
Intermedijarni
proizvodi
Intermediate goods
Ukupno
Total
Energija
Energy
Kapitalni proizvodi
Capital goods
Netrajni proizvodi
Trajni proizvodi za
za široku potrošnju
široku potrošnju
Consumer nonConsumer durables
durables
2013.
I
101,0
106,9
102,2
109,0
73,6
100,1
II
102,5
102,4
105,7
105,2
94,7
103,4
III
103,9
100,7
111,2
105,9
111,1
106,2
IV
106,2
104,1
109,8
106,9
97,0
106,0
V
105,9
107,0
96,4
126,5
84,4
114,9
VI
99,4
106,6
90,1
119,5
83,1
108,0
VII
VIII
95,0
107,7
85,2
104,1
84,4
94,5
100,0
104,9
95,4
122,0
82,8
105,3
IX
101,9
103,0
98,9
124,9
80,2
102,4
X
103,5
109,5
97,5
120,7
77,5
101,8
XI
105,2
111,3
101,3
117,3
84,1
103,4
XII
104,5
113,5
93,5
112,0
86,3
113,0
I
106,9
118,0
99,0
122,0
91,9
106,0
II
109,0
116,5
101,4
119,5
96,2
112,5
III
105,8
117,3
93,6
112,8
89,7
110,7
IV
103,2
114,0
90,6
116,2
86,3
107,5
V
96,1
103,9
86,7
110,7
78,9
105,6
VI
100,3
105,2
95,3
109,6
78,2
108,2
VII
103,4
110,1
93,4
123,2
76,4
110,7
VIII
97,5
111,0
88,7
103,4
73,3
106,5
IX
101,6
113,6
88,6
104,4
86,0
107,9
X
101,6
110,9
89,3
113,1
80,3
106,5
XI
102,7
120,0
87,0
112,1
77,0
108,9
XII
102,3
120,3
94,4
103,7
70,9
98,7
112,8
75,9
116,5
2014.
2015.
I
106,2
118,3
92,0
1) Prema glavnim industrijskim grupacijama
By main idustrial groupings
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
79
KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI - UKUPNO, PREMA GIG-u 1)
WORKING-DAY ADJUSTED INDICES - TOTAL, PER MIGs
2010=100
Intermedijarni
proizvodi
Intermediate goods
Ukupno
Total
Energija
Energy
Kapitalni proizvodi
Capital goods
Netrajni proizvodi
Trajni proizvodi za
za široku potrošnju
široku potrošnju
Consumer nonConsumer durables
durables
2013.
I
94,7
89,1
110,9
94,2
72,4
II
92,6
84,1
110,0
91,6
92,2
89,6
88,8
III
104,6
99,0
117,8
100,5
118,0
102,7
IV
106,9
108,6
105,2
104,1
95,8
114,4
V
105,9
112,2
87,8
124,5
79,4
122,4
VI
101,3
112,4
80,3
120,1
79,9
115,5
VII
96,8
113,4
79,5
105,9
77,4
102,4
VIII
103,2
111,7
93,0
119,3
77,4
108,6
IX
104,6
110,9
94,7
137,5
89,8
104,1
X
108,8
117,9
101,1
144,3
85,2
102,6
XI
108,0
111,8
105,1
139,2
90,1
104,3
XII
110,0
105,7
102,5
112,9
92,3
131,1
I
100,8
101,0
107,9
107,7
91,1
94,9
II
99,3
98,7
106,0
105,2
94,6
96,7
III
105,7
116,0
100,3
107,2
96,1
107,0
IV
103,9
118,5
86,0
114,0
85,5
116,1
V
96,9
108,4
109,7
74,0
112,5
VI
101,3
110,5
77,9
85,6
110,6
74,9
115,8
VII
106,1
115,3
87,7
127,7
69,7
120,0
VIII
100,6
117,4
86,3
100,5
68,1
109,8
IX
103,3
121,4
84,3
114,5
96,8
109,7
2014.
X
106,8
119,1
92,8
136,3
88,4
107,3
XI
106,4
120,8
90,7
133,9
82,5
109,8
XII
106,9
113,0
103,6
103,6
75,6
114,3
101,7
2015.
100,9
100,3
75,4
104,4
I
99,1
1) Prema glavnim industrijskim grupacijama
By main idustrial groupings
80
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVORNI INDEKSI OBIMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE - UKUPNO, PREMA GIG-u
GROSS VOLUME INDICES OF INDUSTRIAL PRODUCTION - TOTAL, PER MIGs
1)
2010=100
Intermedijarni
proizvodi
Intermediate goods
Ukupno
Total
Energija
Energy
Kapitalni proizvodi
Capital goods
Netrajni proizvodi
Trajni proizvodi za
za široku potrošnju
široku potrošnju
Consumer nonConsumer durables
durables
2013.
I
93,7
89,2
110,7
91,9
71,2
86,9
II
92,6
84,1
109,6
91,6
89,5
87,7
III
102,7
99,1
117,5
92,3
123,2
96,9
IV
106,5
108,6
105,1
107,4
88,4
113,1
V
104,9
112,2
87,7
121,6
78,1
118,7
VI
100,1
112,5
80,1
116,5
78,3
111,1
VII
97,6
113,3
79,6
107,9
78,3
104,8
VIII
102,2
111,7
92,9
116,4
76,2
105,2
IX
104,2
110,9
94,7
136,2
89,2
102,9
X
108,6
117,9
101,1
143,8
85,0
102,2
XI
106,8
111,9
104,9
135,1
88,3
100,3
XII
109,0
105,8
102,4
110,2
90,8
127,1
I
99,8
101,1
107,7
105,2
89,6
92,1
II
99,3
98,7
105,5
105,2
91,8
95,4
III
104,7
116,0
100,1
108,9
87,7
103,8
IV
103,5
118,6
85,9
108,5
91,5
114,8
V
95,0
108,5
77,6
104,9
71,8
106,2
VI
100,9
110,5
85,6
109,6
74,4
114,5
VII
105,9
115,3
87,7
127,3
69,6
119,6
VIII
99,6
117,5
86,1
98,1
67,0
106,5
IX
103,8
121,4
84,4
115,9
97,6
111,4
X
106,7
119,2
92,8
135,9
88,2
106,9
XI
104,3
120,9
90,3
127,1
79,7
102,8
XII
106,7
113,0
103,5
103,2
75,4
113,9
95,9
73,1
98,5
2014.
2015.
I
99,1
101,7
100,6
1) Prema glavnim industrijskim grupacijama
By main idustrial groupings
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
81
KALENDARSKI PRILAGOĐENI I DESEZONIRANI INDEKSI - PREMA PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BIH 2010.
WORKING-DAY ADJUSTED AND SEASONALLY ADJUSTED INDICES - PER 2010 SECTIONS AND DIVISIONS KD BiH
2010=100
Kalendarski prilagođeni indeksi
Working-day adjusted indices
KD BIH 2010.
2014.
X
XI
Desezonirani indeksi
Seasonally adjusted indices
2014.
2015.
XII
I
X
XI
2015.
XII
I
PodručjeB
Section B
104,9
104,5
94,2
82,7
93,2
95,9
91,8
90,2
05
102,4
104,1
96,0
89,1
93,0
96,2
91,9
90,6
07
85,0
76,2
29,9
32,1
81,4
76,0
56,1
65,0
08
121,7
112,1
95,6
51,3
95,7
97,8
89,0
82,2
Područje C
Section C
112,7
110,5
108,4
97,8
107,5
110,3
107,7
111,3
10
107,2
110,0
117,0
104,1
108,5
110,8
113,2
111,3
11
76,6
89,1
97,9
67,3
96,5
104,8
96,9
102,4
12
62,8
68,5
74,6
82,8
62,4
66,2
62,3
69,8
13
82,8
81,0
67,2
87,5
82,9
81,3
81,3
85,3
14
111,6
112,2
121,0
118,7
110,3
110,9
119,5
117,3
15
103,9
96,6
111,5
106,9
113,4
103,0
103,3
104,6
16
114,3
114,6
99,6
86,2
103,0
106,6
111,8
107,3
17
109,8
118,4
117,3
125,2
105,8
110,8
107,6
118,1
18
159,8
127,4
147,2
106,5
151,3
134,5
124,2
114,4
19
104,0
100,7
107,9
113,5
102,5
103,6
108,3
106,3
20
175,6
174,4
164,3
171,2
163,7
169,7
155,9
176,4
21
178,6
150,8
182,9
116,2
143,5
129,7
137,3
130,9
22
126,5
142,6
134,6
105,1
116,6
133,4
131,7
132,1
23
90,1
79,5
53,3
37,8
73,5
85,0
88,2
79,2
24
97,7
117,6
125,3
116,7
98,1
118,0
125,7
117,0
25
149,9
144,0
113,9
101,8
131,1
138,8
124,7
122,2
26
24,4
19,8
24,6
30,1
20,8
14,3
17,5
26,0
27
97,6
118,7
149,6
107,4
106,8
113,6
119,2
107,7
28
184,8
167,2
146,8
137,4
153,1
154,3
150,7
143,7
29
143,7
125,2
96,4
127,5
144,8
126,2
97,4
128,6
30
28,4
143,4
55,5
89,5
46,6
104,2
58,1
83,4
31
97,1
85,8
81,7
83,9
87,5
81,1
76,4
82,7
32
128,9
96,6
85,7
148,2
115,9
96,0
99,9
134,8
33
47,9
37,4
42,3
44,1
48,5
42,0
46,8
47,7
Područje D
Section D
89,7
86,2
108,0
108,1
89,8
85,1
93,7
92,1
35
89,7
86,2
108,0
108,1
89,8
85,1
93,7
92,1
82
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
GRAĐEVINARSTVO
CONSTRUCTION
PROIZVODNJA U GRAĐEVINARSTVU - IV TROMJESEČJE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ DESEZONIRANIH INDEKSA
PRODUCTION IN CONSTRUCTION IV QUARTER ON QUARTER GROWTH RATES CALCULATED ON THE BASIS OF SEASONLLY ADJUSTED
%
Ukupno/Total
Na zgradama
Buildings
Na ostalim građevinama
Civil engineering
III 2013
II 2013
IV 2013
III 2013
I 2014
IV 2013
II 2014
I 2014
III 2014
II 2014
IV 2014
III 2014
0,7
-3,6
-1,1
-1,5
8,9
26,8
-6,9
-15,7
3,0
-0,3
-2,7
3,2
2,6
2,1
1,8
-4,0
1,1
1,0
PROIZVODNJA U GRAĐEVINARSTVU - GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
PRODUCTION IN CONSTRUCTION - YEAR - ON - YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON WORKING-DAY ADJUSED INDICES
%
Ukupno/Total
Na zgradama
Buildings
Na ostalim građevinama
Civil engineering
III 2013
III 2012
IV 2013
IV 2012
I 2014
I 2013
II 2014
II 2013
III 2014
III 2013
IV 2014
IV 2013
-0,7
-8,9
1,8
-9,1
16,4
16,8
0,6
2,6
2,7
4,0
1,6
9,6
3,6
9,3
13,1
1,1
0,4
0,1
PROIZVODNJA U GRAĐEVINARSTVU - IZVORNI (NEPRILAGOĐENI) INDEKSI
PRODUCTION IN CONSTRUCTION IN - GROSS (UNADJUSTED) INDICES
Ukupno/Total
Na zgradama
Buildings
Na ostalim građevinama
Civil engineering
1)
1)
Struktura
Structure
IV 2014
0 2013
IV 2014
IV 2013
I-IV 2014
I-IV 2013
100,0
42,1
111,1
110,9
104,0
109,6
104,9
108,0
57,9
111,2
100,1
103,1
STRUKTURA ODRAĐENIH SATI NA GRADILIŠTIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA
COMPOSITION OF HOURSE WORKED ON SITES BY TYPE OF CONSTRCTIONS AND TYPES OF WORKS
%
Vrsta građevina
Tupe of constructions
Ukupno/Total
Zgrade
Buildings
Ostale građevine
Civil engineering
Vrsta radova
Type of works
Ukupno
Total
novogradnja
new construction
ostali radovi
other works 2)
100,0
39,7
51,9
25,7
48,1
14,0
60,3
26,2
34,1
1)
Indeks za građevinarstvo ukupno je kompozitni indeks koji se izvodi iz indeksa visokogradnje i niskogradnje i
njihovog učešća (strukture) u ukupnoj građevinskoj aktivnosti u posmatranom tromjesečju
1)
Index for total constrution is a composite index derived from the indices of buildings and civil engineering and
ther share (structure) in the total construction activity in a quarter
Rekonstrukcije, popravci i održavanje postojećih građevina
Reconstructions, maintenance and repair works of existing buildings
2)
2)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
83
INDEKSI PROIZVODNJE U GRAĐEVINARSTVU - TROMJESEČNE VREMENSKE SERIJE
INDICES OF PRODUCTION IN CONSTRUCTION- QUARTELY SERIES
0 2010 = 100
izvorni
indeksi
Gross
indices
Ukupno
Na objektima visokogradnje
Na objektima niskogradnje
Total
On buildings constructions
On civil engineering works
kalendarski
desezonirani
prilagođeni
indeksi
indeksi
Working-day Seasonally
adjusted
adjusted
indices
indices
kalendarski
desezoniran
prilagođeni
i indeksi
indeksi
trendindeksi
izvorni
indeksi
Trend
indices
Gross
indices
Workingday
adjusted
indices
trendindeksi
izvorni
indeksi
kalendarski
prilagođeni
indeksi
desezonirani
indeksi
trendindeksi
Trend
indices
Gross
indices
Working-day
adjusted
indices
Seasonally
adjusted
indices
Trend
indices
99,6
101,6
100,0
99,5
100,8
100,7
100,4
99,3
90,4
96,9
106,0
106,6
90,2
96,9
106,2
106,8
106,0
97,9
101,0
101,5
105,4
102,2
101,0
100,6
97,7
93,9
89,1
82,2
97,5
93,9
88,8
82,0
84,6
100,6
100,4
104,3
84,5
100,6
100,6
103,9
99,4
102,1
95,9
98,6
100,2
99,5
98,7
98,8
74,6
71,5
71,3
70,9
75,3
71,9
71,1
71,5
85,9
96,9
109,8
106,4
85,9
96,9
109,5
106,5
99,9
100,1
103,7
101,1
99,6
100,7
101,7
102,3
72,7
68,6
66,1
65,1
71,6
69,0
66,1
65,5
89,0
100,0
113,3
116,3
88,9
100,0
113,4
116,4
102,1
105,1
107,8
110,1
103,3
105,2
107,4
109,1
82,6
69,6
69,4
71,6
67,2
69,0
69,9
71,3
100,6
101,1
113,7
116,4
100,5
101,1
113,8
116,5
112,1
107,6
108,8
109,9
109,7
109,4
109,3
109,7
Seasonally
adjusted
indices
2010
Q1
Q2
Q3
Q4
87,0
100,0
106,8
106,2
86,9
99,9
106,9
106,2
102,5
99,8
100,5
100,6
102,9
101,4
100,7
100,0
84,1
102,7
107,6
105,5
84,1
102,7
107,6
105,5
Q1
Q2
Q3
Q4
84,1
98,1
98,0
95,9
84,0
98,1
98,1
95,7
98,5
98,2
92,2
90,3
98,8
96,8
93,4
90,3
83,6
95,5
95,8
87,6
83,6
95,5
95,8
87,6
Q1
Q2
Q3
Q4
72,8
87,1
99,3
95,9
72,7
87,0
99,0
95,9
86,1
88,4
93,5
90,7
86,3
88,9
92,0
91,7
61,9
72,8
76,3
75,6
61,9
72,8
76,3
75,6
Q1
Q2
Q3
Q4
77,2
90,2
98,1
97,6
77,1
90,2
98,3
97,7
89,0
92,8
93,4
92,4
89,2
93,0
93,1
92,0
62,4
70,9
69,5
68,7
62,4
70,9
69,5
68,7
Q1
Q2
Q3
Q4
89,9
90,7
100,8
99,1
89,8
90,7
100,9
99,2
100,7
93,7
96,5
93,8
93,3
94,6
97,0
93,5
72,9
72,7
72,3
75,3
72,9
72,7
72,3
75,3
2011
2012
2013
2014
Q* - Tromjesečje / Quarter
INDEKS PROIZVODNJE U GRAĐEVINARSTVU, I 2010 - IV 2014 (2010.=100)
INDICES ndices of production in construction, I st quarter 2010 - IV th quarter 2014 (2010 =100)
105
100
95
90
85
80
75
Q1
Q2
Q3
2010
Q4
Q1
Q2
Q3
2011
Q4
Q1
Q2
Q3
2012
Desezonirani indeksi
Seasonally adjusted indices
84
Q4
Q1
Q2
Q3
2013
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
2014
Trend- indeksi
Trend indices
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA
VALUE OF CONSTRUCTIONS PUT IN PLACE
Vrijednost izvršenih građevinskih radova, '000 KM
Value of contracts put in place
Ukupno
Total
Zgrade
Buildings
Ostale građevine
Civil engineers
229.324
96.442
132.882
STAMBENA IZGRADNJA1)
RESIDENTAL CONSTRUCTION 1)
Završeni stanovi
Completed dwelings
Index
1
2
Broj nezavršenih stanova2
Uncompleted dwelings 2
broj
površina, m2
Number
Surface area, m 2
I. - XII. 2014
I. - XII. 2013
1.035
1.031
59.013
51.542
563
895
I. - XII. 2014
I. - XII. 2013
100,4
114,5
62,9
samo novi stanovi koje grade građevinska preduzeća / only new dwellings built by legal entites
stanje na kraju izvještajnog tromjesečja / situation at the end of the three-month reporting period
Struktura odrađenih sati na gradilištima prema vrstama građevina i radova
Composition of hourse worked in sites by type of constructions and types of worked
novogradnja/new
constructions 25,7%
ostali radovi/other
works 14,0%
ostali radovi/other
works 34,1%
novogradnja/new
constructions 26,2%
Zgrade / Buildings
Ostale građevine / Civil engineering
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
85
STANOVI U OBJEKTIMA VISOKOGRADNJE ZA KOJA SU IZDATA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE
PREMA VRSTI ZGRADA, RADOVA I BROJU SOBA, IV TROMJESEČJE 2014. GODINE
DWELLINGS IN BULDINGS FOR WHICH PERMITS WERE ISSUED,
BY TYPE OF BUILDINGS, TYPE OF WORKS AND NUMBER OF ROOMS, IV th QUARTER 2014
Stanovi prema broju soba
Dwellings by number of rooms
Broj
stanova
Number of
dwellings
Korisna
površina,
m2
Useful floor
area, m2
1-sobni
1 room
2-sobni
2 rooms
3-sobni
3 rooms
4-sobni
4 rooms
5-sobni i
višesobni
5 or more
rooms
UKUPNO
594
50.870
86
172
138
101
97
TOTAL
Stanovi u novim
zgradama
558
48.516
74
162
130
98
94
Dwellings in new
construction
Stambene zgrade
555
48.104
74
162
130
96
93
Sa jednim stanom
229
25.562
13
24
39
74
79
Residential buildings
ith
One dwelling
Sa dva stana
96
7.820
8
38
28
11
11
Two dwellings
Sa tri i više stanova
230
14.722
53
100
63
11
3
Nestambene zgrade
3
412
-
-
-
2
1
Three оr more
d lli
Non-residential buildings
Stanovi dobijeni
dogradnjom/
nadogradnjom
31
2.127
8
10
7
3
3
Dwellings obtained by
upgrade/extension
Stanovi dobijeni
obnavljanjem starih
urušenih zgrada
1
40
1
-
-
-
-
Dwellings obtained by
renewal of old, ruinous or
abandoned buildings
Stanovi dobijeni
prenamjenom
nestambenog prostora
4
187
3
-
1
-
-
Dwellings obtained by
conversion of nonresidental space
Napomena: Preliminarni podaci
Note: Preliminary data
Stanovi prema broju soba/Dwellings by number of rooms
16%
15%
1-sobni/1 room
1-sobni/1 room
2-sobni/2 room
3-sobni/3 room
17%
4-sobni/4 room
5-sobni i višesobni/5 or mo
86
172
138
101
97
2-sobni/2 room
3-sobni/3 room
29%
4-sobni/4 room
5-sobni i višesobni/5 or more
rooms
23%
86
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PROSJEČNA CIJENA ZAVRŠENIH STANOVA, 2014.
AVERAGE PRICES OF DWELLINGS COMPLETED, 2014
Broj
stanova
Number of
dwellings
F BIH
Po izabranim općinama:
By selected municipalities
Sarajevo
Sarajevo
Ostale općine
Other municipalities
Stambena
površina
Floor area
of dwellings
(m2)
Prosječna cijena
kvadratnog metra
Average prices
of square meter
KM
index
2014
2013
Od toga troškovi gradnje
za kvadratni metar
Of that construction costs
for square meter
KM
index
2014
2013
udio u
ukupnoj cijeni
share of total
price (%)
666
37015,0
1532,6
100,6
1191,9
101,3
77,8
386
19957,0
1646,8
102,4
1254,9
103,7
76,2
280
17058,0
1375,1
100,3
1105,0
99,0
80,3
PROSJEČNA CIJENA STANOVA U GRADNJI, 2014.
AVERAGE PRICES OF DWELLINGS UNDER CONSTRUCTION, 2014.
F BIH
Po izabranim općinama:
By selected municipalities
Sarajevo
Sarajevo
Ostale općine
Other municipalities
Broj
stanova
Number of
dwellings
Stambena
površina
Floor area
of dwellings
2
(m )
577
Prosječna cijena
kvadratnog metra
Average prices
of square meter
Od toga troškovi gradnje
za kvadratni metar
Of that construction costs
for square meter
KM
index
2014
2013
udio u
ukupnoj cijeni
share of total
price (%)
98,0
1113,9
97,5
77,5
1582,1
102,9
1209,1
99,9
76,5
1355,5
97,5
1061,1
99,0
78,2
KM
index
2014
2013
33938,0
1436,4
206
12530,0
371
21408,0
PROSJEČNA CIJENA STANOVA NA KRAJU GRADNJE I STRUKTURA CIJENE, 2014.
AVERAGE PRICES OF DWELLINGS COMPLETED AND PRICE STRUCTURE, 2014
Prosječna cijena po 1 m2, KM
2
Average price per 1 m , KM
Stanovi
Dwellings
Ukupno u 2013
Sarajevo
Sarajevo
Ostale općine
Other municipalities
broj
number
površina
useful floor
area m 2
ukupno
total
građevinsko
zemljište
cost of sites
building
troškovi
gradnje
cost of
building
ostali
troškovi
other costs
666
37015,0
1532,6
156,4
1191,9
184,3
386
19957,0
1646,8
173,2
1254,9
218,7
280
17058,0
1375,1
133,3
1105,0
136,8
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the B&H
87
INDEKSI IZDATIH ODOBRENJA ZA GRAĐENJE, IV TROMJESEČJE 2014.
th
INDICES OF BULDING PERMITS ISSUED, IV QUARTER 2014
IV 2014
0 2013
IV 2014
IV 2013
I-IV 2014
I-IV 2013
UKUPNO
92,2
108,8
88,7
TOTAL
Objekti visokogradnje
96,5
111,6
89,4
Buildings
Stambene zgrade
105,3
122,4
92,8
Residential buildings
Nestambene zgrade
74,6
85,5
81,2
Non-residential buildings
66,7
89,1
84,7
Civil engineering
IV 2014
0 2013
IV 2014
IV 2013
I-IV 2014
I-IV 2013
Broj
119,5
129,4
97,2
Number
Korisna površina
103,5
115,4
86,8
Useful floor area
Objekti niskogradnje
INDEKSI PREDVIĐENIH STANOVA
INDICIES OF PLANNED DWELLINGS
IZDATA ODOBRENJA ZA GRAĐENJE PREMA VRSTI RADOVA, IV TROMJESEČJE 2014.
BUILDING PERMITS ISSUED BY TYPE OF WORKS, IV th QUARTER 2014
Vrsta radova
Ukupno
Total
Objekti
Objekti
niskogradnje
visokogradnje
Civil
Buildings
engineering
Type of works
UKUPNO
471
422
49
TOTAL
Novogradnja
412
366
46
New construction
Dogradnja/Nadogradnja
49
49
-
Obnavljanje starih urušenih zgrada
1
1
-
Prenamjena nestambenog prostora u nove
stanove
4
4
-
Ostale prenamjene prostora u zgradama
1
1
-
Other conversion of space in buildings
Ostale rekonstrukcije
4
1
3
Other reconstruction
88
Upgrade/extension
Renewal of old, ruinous or abandoned
buildings
Conversion of non-residental space into
new dwellings
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
1)
VRIJEDNOST UGOVORENIH I IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA IZVOĐAČA IZ FBIH U INOZEMSTVU , 2014.
1)
VALUE OF CONTRACTS AND COMPLETED CONSTRUCTION WORK, CONTRACTORS FROM FB&H IN ABROAD , 2014
Vrijednost
ugovorenih
radova,
000 USD
Value of
contracts,
000 USD
Ukupno
235.245
Vrijednost izvršenih radova, 000 USD
Value of completed construction works, 000 USD
Realizacija
Realization
%
2014
2013
106,9
29,2
69.217
2014
2013
niskogradnja
Civil
engineering
visokogradnja
Building
ukupno
Total
20.364
48.853
107,5
Total
VRIJEDNOST NARUDŽBI, VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA I PROSJEČAN BROJ RADNIKA IZVOĐAČA IZ FBiH
U INOZEMSTVU, PO ZEMLJAMA1), 2014
VALUE OF CONTRACTS, VALUE OF COMPLETED CONSTRUCTION WORK AND AVERAGE NUMBER OF WORKERS
1)
CONTRACTORS FROM FB&H IN ABROADBY COUNTRIES , 2014
Vrijednost
narudžbi,
000 USD
Value of
contracts,
000 USD
Ukupno
Total
EVROPA
EUROPA
Njemačka
Germany
Srbija
Serbia
Crna Gora
Montenegro
Hrvatska
Croatia
Slovenija
Slovenia
Italija
Italy
Slovačka
Slovakia
Albanija
Albania
AZIJA
ASIA
Pakistan
Pakistan
Irak
Iraq
AFRIKA
AFRICA
Kenija
Kenya
Libija
Libia
Alžir
Algerie
Etiopija
Ethiopia
Realizacija
Realization
%
Prosječan broj radnika
na gradilištima u inozemstvu
Average number of workers on
abroad
Vrijednost izvršenih radova, 000 USD
Value of completed construction works,
000 USD
ukupno
Total
visokogradnja
Building
niskogradnja
Civil
engineering
od
ukupnog iz
FBiH
Of these
from FB&H
ukupno
Total
Odrađeni
sati
Hours
worked
235.245
29,4
69.217
20.364
48.853
833
386
84.051
49.479
88,5
43.781
20.364
23.417
347
312
69.127
7.641
92,0
7.032
5.451
1.581
185
180
36.788
725
100,0
725
432
293
14
11
2.985
1.140
99,6
1.135
1.135
-
18
17
3.760
13.529
99,9
13.513
12.309
1.204
80
75
16.080
717
100,0
717
247
470
18
8
3.654
613
100,0
613
613
-
-
-
-
5.307
4,5
239
177
62
-
-
-
19.807
100,0
19.807
-
19.807
32
21
5.860
7.574
36,3
2.750
-
2.750
9
8
2.100
53
47,2
25
-
25
-
-
-
7.521
36,2
2.725
-
2.725
9
8
2.100
178.191
12,7
22.686
-
22.686
477
66
12.824
37.988
17,7
6.738
-
6.738
410
12
2.496
94.331
4,6
4.374
-
4.374
2
-
-
25.215
29,4
7.425
-
7.425
36
32
5.796
20.657
20,1
4.149
-
4.149
29
22
4.532
1) Vrijednosti su preračunate po srednjem tečaju tečajne liste Centralne banke BiH broj 256 utvrđenoj na dan 31.12.2013.
(1USD=1,419016 KM)
1) Values are calculated at the medium exchange rates of the Central Bank of B&H No. 256 of 31.12.2013. (1USD=1,419016 KM)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
89
GRAĐEVINSKI RADOVI U INOZEMSTVU
CONSTRUCTION PROJECTS ABROAD
Izvršeni radovi u inozemstvu
Construction projects in place abroad
struktura prema vrsti radova
composition by types of works
Vrijednost
ugovorenih radova
Value of contracts
.
000 KM
Prosječan broj
radnika na gradilištima
i inozemstvu
Average number of
workers employed on
building sites abroad
Ukupno
Total
.
000 KM
visokogradnja
niskogradnja
Buildings
%
civil engineering
%
I - III
27.421
18,5
81,5
296.643
798
I - VI
53.386
22,5
77,7
299.110
823
I - IX
77.610
19,7
80,3
320.136
769
I - XII
95.519
21,9
78,1
326.296
773
I - III
25.270
25,7
74,3
284.437
791
I - VI
48.366
26,5
73,5
309.767
804
I - IX
78.133
26,8
73,2
324.265
841
I - XII
98.220
29,4
70,6
333.816
833
2013
2014
Vrijednost izvršenih radova na građevinskim objektima u inostranstvu, 2014.
Value of construction put in place abroad, 2014.
` 000 KM
90000
visoko
gradnja nisko gradnja
80000
building civil
s
engineering
70000
2012 22956
76256
2013 21006
74513
60000
2014 28897
69329
50000
visoko gradnja
buildings
40000
nisko gradnja
civil
engineering
30000
20000
10000
0
2012
90
2013
2014
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE
TRANSPORT AND COMMUNICATION
PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE ŽELJEZNICOM, IV tromjesečje 2014.
th
RAIL TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS, IV quarter 2014
U 000
In 000
Tromjesečje
Quarter 2014
2013
Index
2014
2013
2014
I st
II nd
III rd
IV th
PRIJEVOZ PUTNIKA ŽELJEZNICOM
RAIL TRANSPORT OF PASSENGERS
Prevezeni putnici, ukupno
Unutrašnji prijevoz
Međunarodni prijevoz
Putnički kilometri, ukupno
Unutrašnji prijevoz
Međunarodni prijevoz
416
88
88
93
88
357
85,8
Passengers carried, total
401
87
86
90
86
349
87,0
National transport
15
1
2
3
2
8
53,3
International transport
25.032
4.973
5.643
6.520
5.481
22.617
90,4 Passenger-kilometers, total
23.103
4.786
5.395
6.105
5.226
21.512
93,1
National transport
1.929
187
248
415
255
1.105
57,3
International transport
PRIJEVOZ ROBE ŽELJEZNICOM
RAIL TRANSPORT OF GOODS
Prevezena roba,
ukupno tona
8.168
2.286
1.916
2.227
2.068
8.497
104,0 Goods carried , total tonnes
Unutrašnji prijevoz
5.291
1.491
1.251
1.405
1.240
5.387
101,8
National transport
Međunarodni prijevoz
2.869
791
658
818
820
3.087
107,6
International transport
8
4
7
4
8
23
287,5
Transit
787.230
224.046
204.642
239.425
217.243
885.356
112,5
Tonne-kilometers, total
Unutrašnji prijevoz
240.931
62.365
54.002
64.943
54.732
236.042
98,0
National transport
Međunarodni prijevoz
543.996
160.351
148.686
173.065
159.720
641.822
118,0
International transport
2.303
1.330
1.954
1.417
2.791
7.492
325,3
Transit
Tranzit
Tonski kilometri, ukupno
Tranzit
Napomena: Prethodni podaci
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Note: Preliminary data
91
ZRAČNI PRIJEVOZ, IV tromjesečje 2014.
AIR TRANSPORT, IV th quarter 2014
Tromjesečje
Quarter 2014
2013
2014
I
st
II
nd
III
rd
IV
1) th
Index
2014
2013
Broj letova, ukupno
516
160
223
230
135
748
145,0
Number of flights, total
Redovni prijevoz
510
160
205
178
130
673
132,0
Scheduled traffic
6
-
18
52
5
75
-
Non-scheduled traffic
Avio kilometri
ukupno, 000
833
650
697
336
162
1.845
221,5
Aircraft kilometres
performed, 000
Redovni prijevoz
821
650
669
248
155
1.722
209,7
Scheduled traffic
Vanredni prijevoz
12
-
28
88
7
123
-
Non-scheduled traffic
Prevezeni putnici, ukupno
31.705
6.194
11.508
13.064
4.840
35.606
112,3
Passengers carried, total
Redovni prijevoz
31.356
6.194
10.353
9.632
4.658
30.837
98,3
Scheduled traffic
349
-
1.155
3.432
182
4.769
-
Non-scheduled traffic
Putnički kilometri
ukupno, 000
21.505
5.301
9.089
11.739
3.685
29.814
138,6
Passenger kilometres
total, 000
Redovni prijevoz
21.173
5.301
8.135
7.784
3.540
24.760
116,9
Scheduled traffic
332
-
954
3.955
145
5.054
-
Non-scheduled traffic
Vanredni prijevoz
Vanredni prijevoz
Vanredni prijevoz
1)
Procjena - prethodni podatak
Estimation - preliminary data
92
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical revie wo fthe F B&H
PROMET NA AERODROMIMA / U ZRAČNIM LUKAMA, IV tromjesečje 2014.
th
TRAFFIC IN AIRPORTS, IV quarter 2014
Tromjesečje
Quarter 2014
2013
Index
2014
2013
2014
I
st
I
nd
III
rd
IV
th
PROMET AVIONA/ZRAKOPLOVA NA AERODROMIMA/U ZRAČNIM LUKAMA
AIRCRAFT TRAFFIC IN AIRPORTS
Međunarodni promet aviona/
zrakoplova, ukupno
Promet domaćih aviona/
zrakoplova
Redovni promet
Vanredni/Izvanredni promet
Promet stranih aviona/zrakoplova
Redovni promet
Vanredni/Izvanredni promet
5.821
1.324
1.852
2.113
1.582
6.871
118,0
International aircraft
traffic, total
520
166
224
224
152
766
147,3
Domestic aircraft traffic
508
160
205
179
143
687
135,2
Scheduled traffic
12
6
19
45
9
79
658,3
Non-scheduled traffic
5.301
1.158
1.628
1.889
1.430
6.105
115,2
Foreign aircraft traffic
4.508
1.118
1.465
1.635
1.364
5.582
123,8
Scheduled traffic
792
40
163
254
66
523
66,0
Non-scheduled traffic
PROMET PUTNIKA NA AERODROMIMA / U ZRAČNIM LUKAMA
TRAFFIC OF PASSENGERS IN AIRPORTS
Međunarodni promet putnika,
ukupno
Promet domaćim
avionima/zrakoplovima
792.206 140.808
255.360 322.414 207.542 926.124
116,9
International traffic of
passengers, total
Domestic aircraft traffic
26.296
5.002
9.328
10.645
5.770
30.745
116,9
25.893
5.002
8.829
7.774
5.558
27.163
104,9
403
-
499
2.871
212
3.582
888,0
765.910 135.806
246.032 311.769 201.772 895.379
116,9
Foreign aircraft traffic
Redovni promet
661.047 134.607
225.386 273.259 192.987 826.239
125,0
Scheduled traffic
Vanredni/Izvanredni promet
104.863
65,9
Non-scheduled traffic
Redovni promet
Vanredni/Izvanredni promet
Promet stranim
avionima/zrakoplovima
1.199
20.646
38.510
8.785
69.140
Scheduled traffic
Non-scheduled traffic
PROMET TERETA NA AERODROMIMA/U ZRAČNIM LUKAMA, tona
FREIGHT TRAFFIC IN AIRPORTS, tonnes
Međunarodni promet tereta,
ukupno
International freight
traffic, total
1.865
444
727
530
696
2.397
128,5
8
6
1
-
-
7
87,5
Redovni promet
2
2
1
-
-
3
150,0
Scheduled traffic
Vanredni/Izvanredni promet
6
4
-
-
-
4
66,7
Non-scheduled traffic
1.857
438
726
530
696
2.390
128,7
Foreign aircraft traffic
1.855
436
676
475
696
2.283
123,1
Scheduled traffic
2
2
50
55
-
107
-
Non-scheduled traffic
Promet domaćim
avionima/zrakoplovima
Promet stranim
avionima/zrakoplovima
Redovni promet
Vanredni/Izvanredni promet
Domestic aircraft traffic
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
93
PROMET U PRIJEVOZNIM I SKLADIŠNIM DJELATNOSTIMA, IV tromjesečje 2014.
TURNOVER OF TRANSPORTATION AND STORAGE ACTIVITIES, IV
th
quarter 2014
Indeksi prometa
Turnover indices
0 2010 = 100
VII-IX 2014
IV-VI 2014
UKUPNO PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
VII-IX 2014
VII-IX 2013
VII-IX 2014
0 2010
I-IX 2014
I-IX 2013
97,1
97,2
114,6
101,4
99,4
88,4
107,2
94,5
43,0
201,3
65,3
284,7
95,0
170,8
182,4
146,3
TOTAL TRANSPORTATION AND STORAGE
Kopneni prijevoz i cjevovodni transport
Land transport and transport via pipelines
Zračni prijevoz
Air transport
Skladištenje i pomoćne djelatnosti u prijevozu
Warehousing and support activities for transportation
Napomena: Prethodni podaci
Note: Preliminary data
94
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review o fthe F B&H
POŠTANSKE, KURIRSKE I TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE, IV tromjesečje 2014.
POSTAL, COURIER AND TELECOMMUNICATION SERVICES, IV th quarter 2014
U 000
In 000
Tromjesečje
Quarter 2014
2013
2014
I st
II nd
III rd
IV th
Index
2013
2012
POŠTANSKE USLUGE
POSTAL SERVICES
Pismonosne pošiljke
Paketske pošiljke
Platni promet
53.744 14.003
14.003
13.505
14.545
56.456
105,0
Number of letters delivered
157
36
34
41
51
162
103,2
Parcels
21.305
5.175
5.093
5.223
5.098
20.589
96,6
Payment operations
TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE
TELECOMMUNICATION SERVICES
Telefonski razgovori u javnim
govornicama, 000
Fiksni telefonski razgovori
356
65
72
76
59
272
76,4
1.589
392
376
393
400
1.561
98,2
Minute of telephone calls by
fixed telephones, ' 000 000
1.880
469
534
479
452
1.934
102,9
Minute of telephone calls
u minutama, 000 000
Mobilni telefonski razgovori
u minutama, 000
Broj SMS poruka, 000 000
Širokopojasni internet
promet, mil. GB
Telephone units
measured, ' 000
by mobitel, ' 000
1.186
255
261
266
231
1.012
85,3
SMS message, ' 000 000
42
14
14
16
17
61
145,2
Broadband internet
traffic, 000 000
Napomena: prethodni podaci
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Note: Preliminary data
95
REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA ZA 2014.
REGISTERED MOTOR VEHICLES FOR 2014
Ukupno
Total
motocikli1)
Motorcycles
putnička vozila
Passenger car
kombinirana vozila
Light vans
autobusi2)
Buses
teretna vozila3)
Cargo vehicles
ostalo
Other
570.452
6.170
499.577
1.732
2.623
57.901
2.449
Do 1 godine
Under 1 year
4.967
210
3.070
53
30
1.408
196
1-2 godine
5.753
227
4.073
58
21
1.188
186
3-5 godina
28.826
571
22.998
135
107
4.657
358
6-10 godina
92.154
2.237
73.105
213
434
15.596
569
11-15 godina
191.562
1.269
175.343
228
697
13.772
253
Više od 15 godina
247.190
1.656
220.988
1.045
1.334
21.280
887
Ukupno, broj
Total, number
Starost motornih vozila
Age motor vehicles
Napomena: Prethodni podaci
Motocikli također uključuju mopede
2)
Autobusi također uključuju minibuse i trolejbuse
3)
Teretna vozila uključuju: kamione, tegljače i priključna vozila
Note: Preliminary data
Motorcycles also include mopeds
2)
Buses also include motor coaches and trolley buses
3)
Cargo vehicles include: lorries, road tractors and trailers
1)
1)
PRVI PUT REGISTRIRANA CESTOVNA MOTORNA VOZILA U 2014.
FIRST TIME REGISTERED MOTOR VEHICLES IN 2014
Ukupno
Total
1)
putnička vozila
Passenger car
motocikli
Motorcycles
kombinirana vozila
Light vans
autobusi
Buses
2)
3)
teretna vozila
Cargo vehicles
ostalo
Other
47.351
1.026
40.817
166
229
4.726
387
Do 1 godine
Under 1 year
4.953
210
3.068
53
30
1.397
195
1-2 godine
1.358
149
899
27
2
232
49
3-5 godina
3.726
129
2.968
11
4
596
18
6-10 godina
10.014
291
8.139
15
79
1.450
40
11-15 godina
26.801
153
25.564
29
86
935
34
499
94
179
31
28
116
51
Ukupno, broj
Total, number
Starost motornih vozila
Age motor vehicles
Više od 15 godina
Napomena: Prethodni podaci
Motocikli također uključuju mopede
2)
Autobusi također uključuju minibuse i trolejbuse
3)
Teretna vozila uključuju: kamione, tegljače i priključna vozila
1)
96
Note: Preliminary data
Motorcycles also include mopeds
2)
Buses also include motor coaches and trolley buses
3)
Cargo vehicles include: lorries, road tractors and trailers
1)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
VANJSKA TRGOVINA
FOREIGN TRADE
IZVOZ I UVOZ PO MJESECIMA TOKOM 2015.
EXPORTS & IMPORTS IN 2015 BY MONTHS
IZVOZ
EXPORTS
.
Ukupno
Total
januar/siječanj
january
000 KM
UVOZ
IMPORTS
Lančani Struktura u
indeksi
%
Chain
Structure
in %
indices
.
000 KM
Trgovinski bilans
u hilj./tis. KM
Lančani Struktura u Balance of Trade
indeksi
%
in thousands of
Chain
Structure
KM
in %
indices
Pokrivenost
uvoza izvozom
u procentima
The Cover of
imports by
exports in
percent
458.420
-
100,0
701.905
-
100,0
-243.485
65,3
458.420
-
100,0
701.905
-
100,0
-243.485
65,3
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
97
IZVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010
EXPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO SECTIONS OF NACE Rev. 2
I 2015
.
UKUPNO
TOTAL
A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I
RIBARSTVO
AGRICULTURE, FORESTRY
AND FISHING
B VAĐENJE RUDA I KAMENA
MINING AND QUARRYING
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
MANUFACTURING
D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM/
PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR
CONDITIONING SUPPLY
OSTALO
OTHER
.
000 KM
I 2015
XII 2014
000 EUR
I-I 2015
I 2015
I 2014
.
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
458.420
234.387
91,5
102,7
458.420
234.387
102,7
3.517
1.798
84,1
73,7
3.517
1.798
73,7
3.753
1.919
52,9
147,7
3.753
1.919
147,7
407.800
208.505
90,0
100,0
407.800
208.505
100,0
28.299
14.469
141,8
213,8
28.299
14.469
213,8
15.050
7.695
91,1
82,8
15.050
7.695
82,8
-
-
-
-
-
-
-
Nerazvrstano po kategorijama
Unclassified according to category
UVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO PODRUČJIMA KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI KD BiH 2010
IMPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA ACCORDING TO SECTIONS OF NACE Rev. 2
I 2015
.
UKUPNO
TOTAL
A POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I
RIBARSTVO
AGRICULTURE, FORESTRY
AND FISHING
B VAĐENJE RUDA I KAMENA
MINING AND QUARRYING
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
MANUFACTURING
D PROIZVODNJA I SNABDIJEVANJE
ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM/
PLINOM, PAROM I KLIMATIZACIJA
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR
CONDITIONING SUPPLY
OSTALO
OTHER
Nerazvrstano po kategorijama
Unclassified according to category
.
000 KM
I 2015
XII 2014
000 EUR
I-I 2015
I 2015
I 2014
.
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
701.905
358.879
79,3
99,7
701.905
358.879
99,7
30.817
15.757
94,0
113,9
30.817
15.757
113,9
49.716
25.420
111,7
99,7
49.716
25.420
99,7
608.727
311.237
76,8
99,4
608.727
311.237
99,4
9.410
4.811
87,3
81,0
9.410
4.811
81,0
3.235
1.654
73,9
105,3
3.235
1.654
105,3
-
-
-
-
-
-
-
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
98
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4
EXPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4
I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I 2015
XII 2014
458.420
234.386
91,5
UKUPNO
TOTAL
16.474
8.423
67,4
0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE
FOOD AND LIVE ANIMALS
366
187
653,6
00 Žive životinje
Live animals
01 Meso i mesne prerađevine
4.397
2.248
41,6
Meat and meat preparations
3.259
1.666
83,3
02 Mlijeko, mliječne prerađevine i jaja
Dairy products and birds' eggs
114
58
15,1
03 Ribe, vodozemci i njihove prerađevine
Fish, crustaceans, molluscs, prepar. of
2.260
1.156
73,2
04 Žitarice i proizvodi od žitarica
Cereals and cereal preparations
4.326
2.212
112,0
05 Voće i povrće
Vegetables and fruit
06 Šećer, šećerne prerađevine i med
56
29
96,6
Sugar, sugar preparations and honey
722
369
82,7
07 Kafa, čaj, kakao i začini
Coffee, tea, cocoa, spices
177
90
138,3
08 Hrana za životinje
Feeding stuff for animals
09 Ostali jestivi proizvodi
797
407
70,5
Miscellaneous edible products
2.187
1.118
49,7
1 PIĆA I DUHAN
BEVERAGES AND TOBACCO
1.511
773
51,6
11 Pića
Beverages
12 Duhan i proizvodi od duhana
676
346
45,8
Tobacco and tobacco manufactures
32.131
16.428
81,9
2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE,
OSIM GORIVA
INEDIBLE RAW MATERIALS,
EXCEPT FUEL
21 Sirove kože i sirovo krzno
4.904
2.507
84,2
Hides, skins and furskins, raw
9
5
128,6
22 Uljano sjemenje i plodovi
Oil seeds and oleaginous fruits
23 Sirovi i sintetički kaučuk
Crude rubber
24 Drvo i pluta
15.170
7.756
88,6
Cork and wood
25 Celuloza i papirni otpaci
216
110
101,4
Pulp and waste paper
26 Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaci
Crude textile fibres and their wastes
623
319
13,9
27 Prirodna đubriva i minerali osim goriva
Crude fertilizers and minerals ex. fuels
10.718
5.480
95,6
28 Metalne rude i otpaci od metala
Metalliferous ores and metal scrap
491
251
269,8
29 Sirovine biljne i životinjske, ostale
Crude animal and vegetable materials
44.456
22.730
93,1
3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA
I SRODNI PROIZVODI
MINERAL FUELS, LUBRICANTS
AND SIMILAR PRODUCTS
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
I-I 2015
I 2015
I 2014
.
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
102,7
458.420
234.386
102,7
157,6
16.474
8.423
157,6
-
366
187
-
232,5
4.397
2.248
232,5
137,2
3.259
1.666
137,2
49,8
114
58
49,8
162,9
2.260
1.156
162,9
129,2
4.326
2.212
129,2
509,1
56
29
509,1
187,5
722
369
187,5
327,8
177
90
327,8
107,4
797
407
107,4
69,3
2.187
1.118
69,3
85,2
1.511
773
85,2
48,9
676
346
48,9
83,9
32.131
16.428
83,9
113,7
4.904
2.507
113,7
-
9
5
-
-
-
-
-
87,0
15.170
7.756
87,0
213,9
216
110
213,9
-
-
-
-
28,8
623
319
28,8
78,3
10.718
5.480
78,3
88,3
491
251
88,3
160,4
44.456
22.730
160,4
99
IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)
EXPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4 (continued)
I 2015
.
32 Ugalj, koks i briketi
Coal, coke and briquettes
33 Nafta i derivati od nafte
Petroleum and petroleum products
34 Prirodni i industrijski gas
Gas, natural and manufactured
35 Električna energija
Electricity
4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG
ILI BILJNOG PORIJEKLA
EDIBLE OIL, LARD AND WAX OF
ANIMAL OR PLANT ORIGIN
41 Životinjska ulja i masti
Animal oils and fats
42 Biljna ulja i masti, sirova i rafinirana
Vegetable fats, oils, crude and refined
43 Prerađena biljna i život. ulja i masnoće
Processed animal or vegetable fats and
5 KEMIJSKI PROIZVODI
CHEMICAL PRODUCTS
51 Organske kemikalije
Organic chemicals
52 Anorganske kemikalije
Inorganic chemicals
53 Boje i štavila
Dyeing, tanning, colouring materials
54 Medicinski i farmaceutski proizvodi
Medical and pharmaceutical products
55 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje
Toilet, cleaning and perfume materials
56 Vještačka đubriva
Processed fertilizers
57 Plastične mase u primarnim oblicima
Plastics in primary forms
58 Plastične mase, ne-primarni oblici
Plastics in non-primary forms
59 Ostale kemikalije
Chemicals, n.e.s.
6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA
INDUSTRIAL PRODUCTS, CLASSIFIED MOSTLY BY RAW MATERIAL
61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna
Leather, products of, dressed furskins
62 Guma i gumeni proizvodi
Rubber manufactures, n.e.s.
63 Proizvodi od drveta, osim namještaja
Wood manufactures (excl. furniture)
64 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi
Paper, paperboard and articles thereof
65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi
Textile yarn, fabrics, made-up articles
66 Proizvodi od nemetalnih minerala
Non-metallic mineral manufactures
67 Željezo i čelik
Iron and steel
100
.
000 KM
I 2015
XII 2014
000 EUR
I-I 2015
I 2015
I 2014
.
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
14.833
7.584
81,3
109,7
14.833
7.584
109,7
1.324
677
13,9
138,8
1.324
677
138,8
-
-
-
-
-
-
-
28.299
14.469
141,8
213,8
28.299
14.469
213,8
8
4
800,0
72,7
8
4
72,7
-
-
-
-
-
-
-
8
4
800,0
72,7
8
4
72,7
-
-
-
-
-
-
-
27.819
14.224
55,0
89,0
27.819
14.224
89,0
1.956
1.000
228,2
88,3
1.956
1.000
88,3
16.488
8.430
59,2
91,0
16.488
8.430
91,0
1.245
637
266,6
111,7
1.245
637
111,7
233
119
1,5
6,8
233
119
6,8
959
490
81,3
74,3
959
490
74,3
2.406
1.230
776,1
121,4
2.406
1.230
121,4
673
344
122,4
169,5
673
344
169,5
2.277
1.164
87,8
112,6
2.277
1.164
112,6
1.582
809
95,1
221,3
1.582
809
221,3
127.988
65.439
90,2
99,5
127.988
65.439
99,5
3.885
1.986
104,4
85,0
3.885
1.986
85,0
168
86
36,2
53,5
168
86
53,5
6.112
3.125
109,2
115,7
6.112
3.125
115,7
12.412
6.346
93,2
93,5
12.412
6.346
93,5
3.116
1.593
139,7
243,6
3.116
1.593
243,6
5.367
2.744
69,2
113,3
5.367
2.744
113,3
27.515
14.068
70,2
81,2
27.515
14.068
81,2
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)
EXPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4 (continued)
I 2015
.
68 Obojeni metali
Non-ferrous metals
69 Metalni proizvodi
Manufactures of metals
7 MAŠINE/STROJEVI I
TRANSPORTNA SREDSTVA
MACHINERY AND
TRANSPORT EQUIPMENT
71 Pogonske mašine i oprema
Power-generating enginery, equipment
72 Mašine specijaliz. za određ. industrije
Machines special. for partic. industries
73 Mašine za obradu metala
Metal working machinery
74 Ostale industrijske mašine i dijelovi
Other industrial machinery and parts of
75 Kanc. mašine i mašine za
automat. obradu podataka
Office machines and automatic
data processing machine s
76 Telekomunikacijski aparati i aparati
za snimanje zvuka
Telecommunications and sound
recording apparatus
77 Električne mašine, aparati i uređaji
Electrical machinery, appliances, parts
78 Drumska vozila
Road vehicles
79 Ostala transportna vozila
Other transport equipment
8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI
MISCELLANEOUS INDUST. GOODS
81 Montažne zgrade, sanitarni,
rasvjetni i grijaći uređaji
Fabricated buildings; sanitary,
heating, lighting equipment
82 Namještaj i njegovi dijelovi
Furniture and furnishings
83 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi
Travel goods, handbags and similar
84 Odjeća
Clothing
85 Obuća
Footwear
87 Naučni i kontrolni instrumenti
Scientific and controlling instruments
88 Fotografski i optički proizvodi, satovi
Photo and optical equipment; watches
89 Ostali industrijski proizvodi
Miscellaneous manufactured articles
9 Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama
Products and transactions, unclassified
000 KM
.
000 EUR
I 2015
XII 2014
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I-I 2015
I-I 2014
45.879
23.458
100,0
111,9
45.879
23.458
111,9
23.534
12.033
98,9
96,6
23.534
12.033
96,6
81.875
41.862
120,7
98,4
81.875
41.862
98,4
12.979
6.636
131,7
102,9
12.979
6.636
102,9
4.024
2.057
54,0
80,0
4.024
2.057
80,0
1.878
960
90,2
104,6
1.878
960
104,6
22.191
11.346
128,0
95,3
22.191
11.346
95,3
1.113
569
162,0
49,7
1.113
569
49,7
207
106
72,4
80,5
207
106
80,5
15.196
7.770
110,8
115,0
15.196
7.770
115,0
23.884
12.212
147,2
96,9
23.884
12.212
96,9
403
206
221,4
391,3
403
206
391,3
125.447
64.140
100,6
101,7
125.447
64.140
101,7
3.113
1.592
72,3
88,1
3.113
1.592
88,1
53.987
27.603
103,8
93,1
53.987
27.603
93,1
721
369
143,1
90,7
721
369
90,7
25.941
13.263
117,9
107,9
25.941
13.263
107,9
25.654
13.117
104,3
111,4
25.654
13.117
111,4
1.080
552
137,1
169,5
1.080
552
169,5
21
11
48,8
110,5
21
11
110,5
14.930
7.634
73,1
112,6
14.930
7.634
112,6
35
18
106,1
7,4
35
18
7,4
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
101
UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4
IMPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4
I 2015
.
UKUPNO
TOTAL
HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE
0
FOOD AND LIVE ANIMALS
00 Žive životinje
Live animals
01 Meso i mesne prerađevine
Meat and meat preparations
02 Mlijeko, mliječne prerađevine i jaja
Dairy products and birds' eggs
03 Ribe, vodozemci i njihove prerađevine
Fish, crustaceans, molluscs, prepar. of
04 Žitarice i proizvodi od žitarica
Cereals and cereal preparations
05 Voće i povrće
Vegetables and fruit
06 Šećer, šećerne prerađevine i med
Sugar, sugar preparations and honey
07 Kafa, čaj, kakao i začini
Coffee, tea, cocoa, spices
08 Hrana za životinje
Feeding stuff for animals
09 Ostali jestivi proizvodi
Miscellaneous edible products
PIĆA I DUHAN
1
BEVERAGES AND TOBACCO
11 Pića
Beverages
12 Duhan i proizvodi od duhana
Tobacco and tobacco manufactures
SIROVE MATERIJE NEJESTIVE,
2
OSIM GORIVA
INEDIBLE RAW MATERIALS,
EXCEPT FUEL
21 Sirove kože i sirovo krzno
Hides, skins and furskins, raw
22 Uljano sjemenje i plodovi
Oil seeds and oleaginous fruits
23 Sirovi i sintetički kaučuk
Crude rubber
24 Drvo i pluta
Cork and wood
25 Celuloza i papirni otpaci
Pulp and waste paper
26 Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaci
Crude textile fibres and their wastes
27 Prirodna đubriva i minerali osim goriva
Crude fertilizers and minerals ex. fuels
28 Metalne rude i otpaci od metala
Metalliferous ores and metal scrap
29 Sirovine biljne i životinjske, ostale
Crude animal and vegetable materials
MINERALNA GORIVA, MAZIVA
3
I SRODNI PROIZVODI
MINERAL FUELS, LUBRICANTS
AND SIMILAR PRODUCTS
102
000 KM
.
000 EUR
I 2015
XII 2014
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I-I 2015
I-I 2014
701.905
358.878
79,3
99,7
701.905
358.878
99,7
92.564
47.327
76,2
102,9
92.564
47.327
102,9
2.911
1.488
80,8
104,1
2.911
1.488
104,1
12.239
6.258
66,4
113,5
12.239
6.258
113,5
8.801
4.500
79,8
80,3
8.801
4.500
80,3
2.853
1.459
70,2
66,2
2.853
1.459
66,2
12.752
6.520
75,8
101,1
12.752
6.520
101,1
18.609
9.515
93,6
118,2
18.609
9.515
118,2
2.581
1.320
65,8
67,0
2.581
1.320
67,0
13.848
7.080
71,6
124,7
13.848
7.080
124,7
5.686
2.907
84,1
113,2
5.686
2.907
113,2
12.284
6.281
69,8
96,2
12.284
6.281
96,2
19.355
9.896
60,3
120,3
19.355
9.896
120,3
15.659
8.006
64,9
129,6
15.659
8.006
129,6
3.696
1.890
46,3
92,4
3.696
1.890
92,4
21.109
10.793
106,9
101,8
21.109
10.793
101,8
3.346
1.711
79,0
43,3
3.346
1.711
43,3
723
370
160,3
249,3
723
370
249,3
58
30
95,1
34,3
58
30
34,3
1.534
784
79,9
145,0
1.534
784
145,0
306
156
153,0
170,9
306
156
170,9
785
401
190,1
327,1
785
401
327,1
1.540
787
90,5
147,2
1.540
787
147,2
9.946
5.085
114,8
134,3
9.946
5.085
134,3
2.871
1.468
136,6
109,7
2.871
1.468
109,7
113.951
58.262
89,1
83,1
113.951
58.262
83,1
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)
IMPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4 (continued)
I 2015
.
32 Ugalj, koks i briketi
Coal, coke and briquettes
33 Nafta i derivati od nafte
Petroleum and petroleum products
34 Prirodni i industrijski gas
Gas, natural and manufactured
35 Električna energija
Electricity
4
ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG
ILI BILJNOG PORIJEKLA
EDIBLE OIL, LARD AND WAX OF
ANIMAL OR PLANT ORIGIN
41 Životinjska ulja i masti
Animal oils and fats
42 Biljna ulja i masti, sirova i rafinirana
Vegetable fats, oils, crude and refined
43 Prerađena biljna i život. ulja i masnoće
Processed animal or vegetable fats and oils
KEMIJSKI PROIZVODI
5
CHEMICAL PRODUCTS
51 Organske kemikalije
Organic chemicals
52 Anorganske kemikalije
Inorganic chemicals
53 Boje i štavila
Dyeing, tanning, colouring materials
54 Medicinski i farmaceutski proizvodi
Medical and pharmaceutical products
55 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje
Toilet, cleaning and perfume materials
56 Vještačka đubriva
Processed fertilizers
57 Plastične mase u primarnim oblicima
Plastics in primary forms
58 Plastične mase, ne-primarni oblici
Plastics in non-primary forms
59 Ostale kemikalije
Chemicals, n.e.s.
6
INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA
INDUSTRIAL PRODUCTS, CLASSIFIED MOSTLY BY RAW MATERIAL
000 KM
.
000 EUR
I 2015
XII 2014
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I-I 2015
I-I 2014
27.704
14.165
93,7
95,0
27.704
14.165
95,0
51.587
26.376
75,1
71,9
51.587
26.376
71,9
25.250
12.910
133,6
102,4
25.250
12.910
102,4
9.410
4.811
87,3
81,0
9.410
4.811
81,0
4.359
2.229
82,6
100,0
4.359
2.229
100,0
225
115
170,5
94,9
225
115
94,9
3.720
1.902
78,6
98,1
3.720
1.902
98,1
414
212
100,2
125,5
414
212
125,5
94.287
48.208
87,5
106,8
94.287
48.208
106,8
1.526
780
55,4
100,3
1.526
780
100,3
5.023
2.568
99,9
121,7
5.023
2.568
121,7
4.210
2.153
74,0
85,7
4.210
2.153
85,7
26.800
13.703
92,6
133,4
26.800
13.703
133,4
20.244
10.351
95,3
95,3
20.244
10.351
95,3
2.782
1.422
118,9
213,7
2.782
1.422
213,7
11.982
6.126
84,9
91,7
11.982
6.126
91,7
13.431
6.867
81,6
97,9
13.431
6.867
97,9
8.289
4.238
73,9
99,9
8.289
4.238
99,9
168.279
86.040
82,0
108,6
168.279
86.040
108,6
16.826
8.603
75,6
61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna
Leather, products of, dressed furskins
5.430
2.776
67,1
62 Guma i gumeni proizvodi
Rubber manufactures, n.e.s.
6.025
3.081
79,1
63 Proizvodi od drveta, osim namještaja
Wood manufactures (excl. furniture)
22.229
11.366
104,4
64 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi
Paper, paperboard and articles thereof
32.893
16.818
82,6
65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi
Textile yarn, fabrics, made-up articles
14.273
7.298
74,7
66 Proizvodi od nemetalnih minerala
Non-metallic mineral manufactures
22.654
11.583
91,6
67 Željezo i čelik
Iron and steel
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
97,2
16.826
8.603
97,2
104,2
5.430
2.776
104,2
107,5
6.025
3.081
107,5
142,3
22.229
11.366
142,3
103,0
32.893
16.818
103,0
93,2
14.273
7.298
93,2
105,4
22.654
11.583
105,4
103
UVOZ PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK - Rev. 4 (nastavak)
IMPORTS BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4 (continued)
I 2015
.
68 Obojeni metali
Non-ferrous metals
69 Metalni proizvodi
Manufactures of metals
7
MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA
SREDSTVA
MACHINERY AND
TRANSPORT EQUIPMENT
71 Pogonske mašine i oprema
Power-generating enginery, equipment
72 Mašine specijaliz. za određ. industrije
Machines special. for partic. industries
73 Mašine za obradu metala
Metal working machinery
74 Ostale industrijske mašine i dijelovi
Other industrial machinery and parts of
75 Kanc. mašine i mašine za
automat. obradu podataka
Office machines and automatic
data processing machine s
76 Telekomunikacijski aparati i aparati
za snimanje zvuka
Telecommunications and sound
recording apparatus
77 Električne mašine, aparati i uređaji
Electrical machinery, appliances, parts
78 Drumska vozila
Road vehicles
79 Ostala transportna vozila
Other transport equipment
RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI
8
MISCELLANEOUS INDUST. GOODS
81 Montažne zgrade, sanitarni,
rasvjetni i grijaći uređaji
Fabricated buildings; sanitary,
heating, lighting equipment
82 Namještaj i njegovi dijelovi
Furniture and furnishings
83 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi
Travel goods, handbags and similar
84 Odjeća
Clothing
85 Obuća
Footwear
87 Naučni i kontrolni instrumenti
Scientific and controlling instruments
88 Fotografski i optički proizvodi, satovi
Photo and optical equipment; watches
89 Ostali industrijski proizvodi
Miscellaneous manufactured articles
Proizvodi, nerazvrstani po kategorijama
9
Products and transactions, unclassified
.
000 KM
I 2015
XII 2014
000 EUR
I-I 2015
I 2015
I 2014
.
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
23.131
11.827
70,6
140,9
23.131
11.827
140,9
24.818
12.689
83,8
95,5
24.818
12.689
95,5
129.164
66.041
69,7
92,0
129.164
66.041
92,0
2.626
1.343
61,2
83,8
2.626
1.343
83,8
12.305
6.291
52,2
77,6
12.305
6.291
77,6
2.725
1.393
80,9
50,5
2.725
1.393
50,5
23.127
11.825
70,2
85,9
23.127
11.825
85,9
12.046
6.159
75,9
115,0
12.046
6.159
115,0
19.641
10.042
69,1
88,0
19.641
10.042
88,0
22.113
11.306
74,4
100,4
22.113
11.306
100,4
34.457
17.618
73,6
101,2
34.457
17.618
101,2
124
63
31,1
127,8
124
63
127,8
58.837
30.083
73,5
113,1
58.837
30.083
113,1
3.217
1.645
62,7
107,0
3.217
1.645
107,0
6.338
3.241
59,3
103,1
6.338
3.241
103,1
921
471
78,7
92,1
921
471
92,1
11.599
5.930
64,7
106,4
11.599
5.930
106,4
9.991
5.108
103,9
119,7
9.991
5.108
119,7
7.661
3.917
86,6
145,3
7.661
3.917
145,3
948
485
56,3
98,2
948
485
98,2
18.162
9.286
72,7
110,9
18.162
9.286
110,9
-
-
-
-
-
-
-
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
104
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVOZ F BiH PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4
EXPORTS OF F B&H, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC) Rev. 4
I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I 2015
XII 2014
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I-I 2015
I-I 2014
UKUPNO
TOTAL
1. Hrana i pića
Food and beverages
458.420
234.386
91,5
102,7
458.420
234.386
102,7
17.751
9.076
65,2
145,9
17.751
9.076
145,9
2. Industrijski materijali
Industrial supplies
3. Goriva i maziva
Fuels and lubricants
4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih
sredstava), dijelovi i pribor
Capital goods (exc. transport
equipment), parts and accessories
5. Transportna sredstva i njihovi
dijelovi i pribor
Transport equipment, parts and
accessories thereof
6. Proizvodi za široku potrošnju
Consumer goods
7. Proizvodi, drugdje nespomenuti
Goods, n.e.c.
229.810
117.500
87,7
98,1
229.810
117.500
98,1
44.776
22.894
111,7
152,5
44.776
22.894
152,5
40.201
20.554
106,7
95,1
40.201
20.554
95,1
37.177
19.008
135,8
100,1
37.177
19.008
100,1
86.157
44.051
87,3
96,2
86.157
44.051
96,2
2.548
1.303
33,0
139,3
2.548
1.303
139,3
UVOZ F BiH PREMA MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI EKONOMSKE NAMJENE PROIZVODA (BEC) Rev. 4
IMPORTS OF F B&H, ACCORDING TO CLASSIFICATION BY BROAD ECONOMIC CATEGORIES (BEC) Rev. 4
I 2015
.
UKUPNO
TOTAL
1. Hrana i pića
Food and beverages
2. Industrijski materijali
Industrial supplies
3. Goriva i maziva
Fuels and lubricants
4. Kapitalni proizvodi (osim transportnih
sredstava), dijelovi i pribor
Capital goods (exc. transport
equipment), parts and accessories
5. Transportna sredstva i njihovi
dijelovi i pribor
Transport equipment, parts and
accessories thereof
6. Proizvodi za široku potrošnju
Consumer goods
7. Proizvodi, drugdje nespomenuti
Goods, n.e.c.
000 KM
.
000 EUR
I 2015
XII 2014
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I-I 2015
I-I 2014
701.905
358.878
79,3
99,7
701.905
358.878
99,7
106.102
54.249
74,2
105,4
106.102
54.249
105,4
237.581
121.473
84,3
106,7
237.581
121.473
106,7
111.774
57.149
88,8
83,0
111.774
57.149
83,0
88.310
45.152
66,6
88,1
88.310
45.152
88,1
41.146
21.038
72,5
105,1
41.146
21.038
105,1
116.834
59.736
80,9
109,9
116.834
59.736
109,9
158
81
28,7
53,4
158
81
53,4
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
105
IZVOZ NAJZNAČAJNIJIH PROIZVODA - VRIJEDNOST I STRUKTURA
EXPORTS OF TOP GOODS - VALUE AND STRUCTURE
Tarifni broj
Tariff code
Roba
Goods
UKUPAN IZVOZ / TOTAL EXPORTS
I-I 2015
.
000 KM
458.420
.
%
000 EUR
234.387
100,0
35.204
18.000
7,7
30.967
15.833
6,8
28.299
14.469
6,2
11.542
5.901
2,5
9.961
5.093
2,2
9.642
4.930
2,1
9.021
4.612
2,0
8.962
4.582
2,0
7.263
3.714
1,6
7.169
3.665
1,6
6.853
3.504
1,5
6.758
3.455
1,5
5.927
3.030
1,3
5.741
2.935
1,3
5.564
2.845
1,2
5.040
2.577
1,1
4.788
2.448
1,0
4.245
2.170
0,9
4.004
2.047
0,9
3.939
2.014
0,9
247.533
126.562
54,0
od toga / of which
9401908000
Ostali dijelovi sjedišta
Parts of seats, others
7601208000
Legure aluminijuma, u sirovim oblicima, ostale
Unwrought aluminium
2716000000
Električna energija
Electrical energy
2704001000
Koks i polukoks od kamenog uglja
Coke and semi-coke of coal
8409990000
Dijelovi za ostale motore
Parts suitable, use in engines
7207111400
Poluproizvodi od gvožđa, do 0,25% ugljenika
Semi-finished, of iron or non alloy steel,with<0,25% carbon
7214200000
Šipke od gvožđa, sa udubljenjima i slično
Bars of iron with some deformations
7604299000
Ostali profili od legura aluminijuma
Solid profiles, of aluminium alloys, n.e.s.
2836200000
Dinatrijum-karbonat
Disodium carbonate
8708309100
Kočnice i servo-kočnice, i njihovi dijelovi, za motorna vozila
Parts for disc brakes, for motor cars and other motor vehicles
2804690000
Silicijum ostali
Silica, other
4804211000
Kraft papir za vreće, nepremazani, nebijeljeni
Unbleached sack kraft paper, uncoated
7601202000
Legure aluminija u obliku ploča i poluga
Unwrought aluminium alloys in the form of slabs or billets
6403999800
Ostala ženska obuća, sa gornjim dijelom od kože
Footwear for women, other, with uppers of leather
9401610000
Tapecirana sjedišta
Upholstered seats
8544499500
Ostali električni provodnici, za napon između 80 V i 1000 V
Electric conductors for a voltage > 80 V but < 1.000 V
4407920000
Drvo obrađeno po dužini, bukovo (Fagus spp.)
Wood (Beech"Fagus spp."), sawn or chipped lenghthwise
6403993800
Ostala ženska obuća
Footwear for women, other
7308909800
Ostale željezne ili čelične konstrukcije (osim montažnih zgrada) i dijelovi
Structures and parts of structures of iron or steel, n.e.s.
7204499000
Ostali otpaci od željeza ili čelika
Iron or steel cuttings
Izvoz svih ostalih roba / Exports of all other goods
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
106
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
UVOZ NAJZNAČAJNIJIH PROIZVODA - VRIJEDNOST I STRUKTURA
IMPORTS OF TOP GOODS - VALUE AND STRUCTURE
Tarifni broj
Tariff code
Roba
Goods
UKUPAN UVOZ / TOTAL IMPORTS
I-I 2015
.
000 KM
.
%
000 EUR
701.905
358.878
100,0
35.695
18.251
5,1
22.790
11.652
3,2
20.579
10.522
2,9
13.127
6.712
1,9
9.537
4.876
1,4
9.410
4.811
1,3
7.227
3.695
1,0
7.191
3.677
1,0
6.713
3.432
1,0
6.446
3.296
0,9
6.071
3.104
0,9
5.441
2.782
0,8
5.350
2.735
0,8
4.837
2.473
0,7
4.778
2.443
0,7
4.766
2.437
0,7
4.671
2.388
0,7
4.628
2.366
0,7
4.526
2.314
0,6
4.217
2.156
0,6
513.906
262.756
73,2
od toga / of which
2710194300
Diesel gorivo
Diesel fuel
2701121000
Bitumenozni kameni ugljen za koksovanje
Bituminous hard coal for coking
2711210000
Prirodni gas u gasovitom stanju
Natural gas in gaseous state
3004900010
Gotovi lijekovi za prodaju na malo, ostali
Other medicaments in forms or packings for retail sale
2818200000
Aluminijum-oksid, osim vještačkog korunda
Aluminium oxide
2716000000
Električna energija
Electrical energy
7601100000
Aluminijum, nelegirani
Aluminium, unalloyed
5903209000
Tekstilni materijali prekriveni ili laminirani sa poliuretanom
Textile fabrics covered or laminated with polyurethane
2710124500
Benzin 95-98 oktana
Petrol 95-98 octane
4205009000
Ostali proizvodi od kože ili umjetne kože
Articles of leather or composition leather, other
4803003100
Krep papir i koprene od celuloze (tzv. tissues), za domaćinstvo, higijenu i njegu
Creped paper for household or sanitary purposes and webs of cellulose fibres "tissues"
8703329000
Automobili, korišteni, sa diesel motorom od 1500 do 2500 cm3
Cars with diesel engine, 1500-2500 cm3, used
3402209000
Preparati za pranje i za čišćenje
Washing and cleaning preparations
0901110000
Kafa, nepržena sa kofeinom
Coffee (excl. roasted and decaffeinated)
8414900020
Dijelovi zračnih i vakum pumpi, kompresora, ventilatora i sl.
Parts of: air or vacuum pumps, compressors and fans, n.e.s.
8528724000
TV prijemnici, u boji, sa LCD ekranom
Reception apparatus for television, colour, with LCD screen
8708309100
Kočnice i servo-kočnice, i njihovi dijelovi, za motorna vozila
Parts for disc brakes, for motor cars and other motor vehicles
8517120000
Mobiteli
Telephones for cellular networks "mobile telephones"
0201203000
Goveđe četvrti sa kostima, svježe
Forequarters of bovine animals, with bone in, fresh or chilled
8517620000
Mašine za prenos ili konverziju glasa, slike ili podataka, osim telefona i mobitela
Machines for the transmission of voice, images or data, excl. cellular phones
Uvoz svih ostalih roba / Imports of all other goods
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
107
TOP 10 ZEMALJA U IZVOZU I UVOZU
TOP 10 EXPORTS & IMPORTS COUNTRIES
I - I 2015
.
UKUPAN IZVOZ
TOTAL EXPORTS
Njemačka
Germany
Italija
Italy
Hrvatska
Croatia
Srbija
Serbia
Slovenija
Slovenia
Austrija
Austria
Crna Gora
Montenegro
Turska
Turkey
Španija
Spain
Maroko
Morocco
OSTALE ZEMLJE
OTHER COUNTRIES
Struktura u %
Structure in %
.000 EUR
000 KM
458.420
234.386
100,0
88.411
45.204
19,3
68.676
35.113
15,0
41.578
21.258
9,1
40.831
20.877
8,9
36.024
18.419
7,9
34.797
17.791
7,6
18.519
9.469
4,0
10.387
5.311
2,3
9.838
5.030
2,1
9.642
4.930
2,1
99.717
50.984
21,8
I - I 2015
.000 KM
UKUPAN UVOZ
TOTAL IMPORTS
Njemačka
Germany
Hrvatska
Croatia
Italija
Italy
Kina
China
Srbija
Serbia
Slovenija
Slovenia
SAD
United States
Ruska Federacija
Russian Federation
Austrija
Austria
Turska
Turkey
OSTALE ZEMLJE
OTHER COUNTRIES
Struktura u %
Structure in %
.000 EUR
701.905
358.878
100,0
88.392
45.194
12,6
86.600
44.278
12,3
67.789
34.660
9,7
59.496
30.420
8,5
45.256
23.139
6,4
36.163
18.490
5,2
32.366
16.548
4,6
28.610
14.628
4,1
26.896
13.752
3,8
22.469
11.488
3,2
207.868
106.281
29,6
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
108
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA
EXPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY COUNTRIES BY GEOGRAPHIC ZONES
I 2015
.
000 KM
.
000 EUR
I 2015
XII 2014
UKUPNO
458.420
234.386
TOTAL
ZEMLJE EU
343.540
175.649
EU COUNTRIES
Austrija
34.797
17.791
Austria
Belgija
1.907
975
Belgium
Bugarska
1.109
567
Bulgaria
Češka
8.208
4.197
Czech Republic
Kipar
Cyprus
Danska
767
392
Denmark
Estonija
84
43
Estonia
Finska
1
1
Finland
Francuska
5.256
2.687
France
Grčka
323
165
Greece
Hrvatska
41.578
21.258
Croatia
Irska
17
9
Ireland
Italija
68.676
35.113
Italy
Latvija (Letonija)
Latvia
Litvanija
40
20
Lithuania
Luksemburg
3.620
1.851
Luxembourg
Mađarska
7.953
4.066
Hungary
Malta
Malta
Nizozemska (Holandija)
8.015
4.098
Netherlands
Njemačka
88.411
45.204
Germany
Poljska
5.397
2.759
Poland
Portugal
352
180
Portugal
Rumunija
8.996
4.600
Romania
Slovačka
4.786
2.447
Slovakia
Slovenija
36.024
18.419
Slovenia
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
91,5 102,7 458.420
106,6
90,8
99,0 343.540
.
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
234.386
102,7
175.649
99,0
85,9
34.797
17.791
85,9
88,1 104,7
1.907
975
104,7
45,7 151,3
1.109
567
151,3
103,1
77,2
8.208
4.197
77,2
-
-
-
-
-
134,3 305,6
767
392
305,6
400,0 525,0
84
43
525,0
-
10,0
1
1
10,0
103,0
79,4
5.256
2.687
79,4
25,5 107,0
323
165
107,0
86,2
41.578
21.258
86,2
850,0 106,3
17
9
106,3
133,9 128,1
68.676
35.113
128,1
68,5
-
-
-
-
-
30,1
93,0
40
20
93,0
162,9
86,0
3.620
1.851
86,0
92,6
82,5
7.953
4.066
82,5
-
-
-
-
-
130,5 118,6
8.015
4.098
118,6
124,3
94,3
88.411
45.204
94,3
102,4
98,8
5.397
2.759
98,8
391,1
95,1
352
180
95,1
113,1 119,7
8.996
4.600
119,7
132,6 128,9
4.786
2.447
128,9
36.024
18.419
95,6
113,0
95,6
109
IZVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)
EXPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY COUNTRIES BY GEOGRAPHIC ZONES (continued)
I 2015
.
Španija
Spain
Švedska
Sweden
Velika Britanija
United Kingdom
ZEMLJE EFTE
EFTA COUNTRIES
Island
Iceland
Lihtenštajn
Liechtenstein
Norveška
Norway
Švicarska
Switzerland
OSTALE EVROPSKE ZEMLJE
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Albanija
Albania
Crna Gora
Montenegro
Kosovo
Kosovo
Makedonija BJR
Macedonia FYR
Ruska Federacija
Russian Federation
Srbija
Serbia
Turska
Turkey
Ostale zemlje
Other countries
AFRIKA
AFRICA
ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE
NORTH AFRICA
OSTALE AFRIČKE ZEMLJE
OTHER AFRICAN COUNTRIES
AMERIKA
AMERICA
ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE
NORTH AMERICA
Kanada
Canada
SAD
USA
Ostale zemlje
Other countries
ZEMLJE CENT. AMERIKE I KARIBA
CENTR. AMERICA AND CARIBBEAN
ZEMLJE JUŽNE AMERIKE
SOUTH AMERICA
110
.
000 KM
I 2015
XII 2014
000 EUR
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
.
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
9.838
5.030
136,2 141,3
9.838
5.030
141,3
4.729
2.418
103,1
85,5
4.729
2.418
85,5
2.656
1.358
104,3 106,3
2.656
1.358
106,3
6.554
3.351
109,5 104,8
6.554
3.351
104,8
1
1
-
1
1
-
39
20
650,0 278,6
39
20
278,6
1.530
782
146,0 119,4
1.530
782
119,4
4.984
2.548
101,1 100,5
4.984
2.548
100,5
81.010
41.420
70,3 146,9
81.010
41.420
146,9
2.802
1.433
51,4
89,9
2.802
1.433
89,9
18.519
9.469
73,1 254,1
18.519
9.469
254,1
2.604
1.331
31,1
71,0
2.604
1.331
71,0
3.911
2.000
72,4 101,9
3.911
2.000
101,9
1.324
677
13,2
38,2
1.324
677
38,2
40.831
20.877
93,2 157,4
40.831
20.877
157,4
10.387
5.311
70,3 133,7
10.387
5.311
133,7
632
323
30,5 854,1
632
323
854,1
12.886
6.589
74,7
64,2
12.886
6.589
64,2
12.339
6.309
73,8
62,1
12.339
6.309
62,1
547
280
102,2 269,5
547
280
269,5
3.529
1.804
48,4 202,4
3.529
1.804
202,4
2.836
1.450
125,9 219,3
2.836
1.450
219,3
119
61
220,4 340,0
119
61
340,0
2.717
1.389
123,6 216,0
2.717
1.389
216,0
-
-
-
-
-
-
475
243
48,7 320,9
475
243
320,9
218
111
218
111
71,9
33,3
-
5,4
71,9
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)
EXPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY COUNTRIES BY GEOGRAPHIC ZONES (continued)
I 2015
.
AZIJA
ASIA
ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG
ISTOKA
NEAR AND MIDDLE EASTERN
COUNTRIES
OSTALE ZEMLJE AZIJE
OTHER ASIAN COUNTRIES
Indija
India
Japan
Japan
Kina
China
Malezija
Malaysia
Ostale zemlje
Other countries
ZEM. OKEANIJE I POLAR. REGIONA
OCEANIA AND POLAR REGIONS
AUSTRALIJA I NOVI ZELAND
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
Australija
Australia
Novi Zeland
New Zealand
Ostale zemlje
Other countries
OSTALE ZEMLJE OKEANIJE I
POLARNOG REGIONA
OTHER COUNTRIES OF OCEANIA
AND POLAR REGION
Neraspoređeno
Unclassified
.
000 KM
I 2015
XII 2014
000 EUR
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
000 KM
.
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
2.771
1.417
32,0
79,1
2.771
1.417
79,1
1.823
932
50,9
75,7
1.823
932
75,7
948
485
18,6
86,4
948
485
86,4
20
10
142,9
64,5
20
10
64,5
-
-
-
-
-
-
-
614
314
99,2 103,9
614
314
103,9
-
-
-
-
-
-
-
314
161
14,7
80,3
314
161
80,3
74
38
205,6 389,5
74
38
389,5
74
38
205,6 389,5
74
38
389,5
74
38
217,6 389,5
74
38
389,5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.056
4.119
33,4
63,6
8.056
4.119
63,6
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
111
UVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA
IMPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY COUNTRIES BY GEOGRAPHIC ZONES
I 2015
.
UKUPNO
TOTAL
ZEMLJE EU
EU COUNTRIES
Austrija
Austria
Belgija
Belgium
Bugarska
Bulgaria
Češka
Czech Republic
Kipar
Cyprus
Danska
Denmark
Estonija
Estonia
Finska
Finland
Francuska
France
Grčka
Greece
Hrvatska
Croatia
Irska
Ireland
Italija
Italy
Latvija (Letonija)
Latvia
Litvanija
Lithuania
Luksemburg
Luxembourg
Mađarska
Hungary
Malta
Malta
Nizozemska (Holandija)
Netherlands
Njemačka
Germany
Poljska
Poland
Portugal
Portugal
Rumunija
Romania
Slovačka
Slovakia
Slovenija
Slovenia
112
.
000 KM
000 EUR
I 2015
XII 2014
I 2015
I 2014
I-I 2015
.
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
701.905
358.878
79,3
99,7
701.905
358.878
99,7
447.145
228.622
78,3
96,4
447.145
228.622
96,4
26.896
13.752
84,3
101,9
26.896
13.752
101,9
5.171
2.644
67,6
111,3
5.171
2.644
111,3
5.161
2.639
120,7
191,9
5.161
2.639
191,9
9.538
4.877
68,0
65,3
9.538
4.877
65,3
5
3
15,6
500,0
5
3
500,0
993
508
59,2
68,7
993
508
68,7
216
110
93,5
295,9
216
110
295,9
1.020
522
127,5
145,3
1.020
522
145,3
17.259
8.824
87,8
117,7
17.259
8.824
117,7
12.779
6.534
220,4
123,4
12.779
6.534
123,4
86.600
44.278
70,4
76,3
86.600
44.278
76,3
2.777
1.420
94,5
96,8
2.777
1.420
96,8
67.789
34.660
78,2
101,7
67.789
34.660
101,7
40
20
18,5
29,4
40
20
29,4
397
203
49,1
168,9
397
203
168,9
313
160
65,3
137,9
313
160
137,9
20.645
10.556
88,9
115,1
20.645
10.556
115,1
16
8
29,6
14,5
16
8
14,5
10.500
5.369
83,2
130,9
10.500
5.369
130,9
88.392
45.194
79,6
100,2
88.392
45.194
100,2
20.996
10.735
71,2
111,0
20.996
10.735
111,0
1.200
614
78,2
137,0
1.200
614
137,0
9.472
4.843
78,2
97,2
9.472
4.843
97,2
7.149
3.655
102,5
129,3
7.149
3.655
129,3
36.163
18.490
88,2
101,5
36.163
18.490
101,5
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
UVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)
IMPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY COUNTRIES BY GEOGRAPHIC ZONES (continued)
I 2015
.
Španija
Spain
Švedska
Sweden
Velika Britanija
United Kingdom
ZEMLJE EFTE
EFTA COUNTRIES
Island
Iceland
Lihtenštajn
Liechtenstein
Norveška
Norway
Švicarska
Switzerland
OSTALE EVROPSKE ZEMLJE
OTHER EUROPEAN COUNTRIES
Albanija
Albania
Crna Gora
Montenegro
Kosovo
Kosovo
Makedonija BJR
Macedonia FYR
Ruska Federacija
Russian Federation
Srbija
Serbia
Turska
Turkey
Ostale zemlje
Other countries
AFRIKA
AFRICA
ZEMLJE SJEVERNE AFRIKE
NORTH AFRICA
OSTALE AFRIČKE ZEMLJE
OTHER AFRICAN COUNTRIES
AMERIKA
AMERICA
ZEMLJE SJEVERNE AMERIKE
NORTH AMERICA
Kanada
Canada
SAD
USA
Ostale zemlje
Other countries
ZEMLJE CENT. AMERIKE I KARIBA
CENTR. AMERICA AND CARIBBEAN
ZEMLJE JUŽNE AMERIKE
SOUTH AMERICA
.
000 KM
I 2015
XII 2014
000 EUR
I-I 2015
I 2015
I 2014
.
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
5.499
2.812
33,3
58,6
5.499
2.812
58,6
2.879
1.472
55,3
87,7
2.879
1.472
87,7
7.280
3.722
65,4
104,2
7.280
3.722
104,2
9.577
4.897
221,4
170,0
9.577
4.897
170,0
1
1
3,0
2,2
1
1
2,2
1
1
4,8
-
1
1
-
895
458
570,1
278,8
895
458
278,8
8.680
4.438
210,9
164,8
8.680
4.438
164,8
109.854
56.167
70,8
105,2
109.854
56.167
105,2
222
114
39,6
78,2
222
114
78,2
6.969
3.563
83,5
521,6
6.969
3.563
521,6
312
160
83,2
181,4
312
160
181,4
4.571
2.337
67,1
109,0
4.571
2.337
109,0
28.610
14.628
107,6
98,4
28.610
14.628
98,4
45.256
23.139
66,8
106,3
45.256
23.139
106,3
22.469
11.488
53,0
94,1
22.469
11.488
94,1
1.445
739
61,4
49,1
1.445
739
49,1
2.427
1.241
88,7
84,1
2.427
1.241
84,1
1.583
809
73,8
82,7
1.583
809
82,7
844
432
143,3
86,8
844
432
86,8
44.497
22.751
96,3
88,5
44.497
22.751
88,5
32.781
16.761
93,8
81,5
32.781
16.761
81,5
415
212
58,0
116,6
415
212
116,6
32.366
16.548
94,5
81,2
32.366
16.548
81,2
-
-
-
-
-
-
-
2.094
1.071
107,5
161,4
2.094
1.071
161,4
9.622
4.920
103,5
110,3
9.622
4.920
110,3
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
113
UVOZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PO ZEMLJAMA PREMA GEOGRAFSKIM ZONAMA (nastavak)
IMPORTS OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BY COUNTRIES BY GEOGRAPHIC ZONES (continued)
I 2015
.
AZIJA
ASIA
ZEMLJE BLISKOG I SREDNJEG
ISTOKA
NEAR AND MIDDLE EASTERN
COUNTRIES
OSTALE ZEMLJE AZIJE
OTHER ASIAN COUNTRIES
Indija
India
Japan
Japan
Kina
China
Malezija
Malaysia
Ostale zemlje
Other countries
ZEM. OKEANIJE I POLAR. REGIONA
OCEANIA AND POLAR REGIONS
AUSTRALIJA I NOVI ZELAND
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND
Australija
Australia
Novi Zeland
New Zealand
Ostale zemlje
Other countries
OSTALE ZEMLJE OKEANIJE I
POLARNOG REGIONA
OTHER COUNTRIES OF OCEANIA
AND POLAR REGION
Neraspoređeno
Unclassified
.
000 KM
I 2015
XII 2014
I-I 2015
I 2015
I 2014
.
000 EUR
.
000 KM
I-I 2015
I-I 2014
000 EUR
86.877
44.420
82,7
116,8
86.877
44.420
116,8
2.717
1.389
107,2
142,5
2.717
1.389
142,5
84.160
43.030
82,0
116,1
84.160
43.030
116,1
5.483
2.803
92,2
127,0
5.483
2.803
127,0
3.825
1.956
51,7
93,9
3.825
1.956
93,9
59.496
30.420
82,9
114,6
59.496
30.420
114,6
780
399
69,1
129,8
780
399
129,8
14.576
7.453
89,2
126,1
14.576
7.453
126,1
46
24
109,5
7,2
46
24
7,2
43
22
116,2
6,7
43
22
6,7
27
14
84,4
4,2
27
14
4,2
16
8
320,0
-
16
8
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2
60,0
150,0
3
2
150,0
1.482
758
509,3
81,4
1.482
758
81,4
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
114
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
IZVOZ I UVOZ PO STATISTIČKIM PROCEDURAMA
EXPORTS & IMPORTS ACCORDING TO STATISTICAL PROCEDURES
I - I 2015
.
UKUPAN IZVOZ
TOTAL EXPORTS
Struktura u %
Structure in %
000 KM
458.420
100,0
1 Redovan izvoz
Normal exports
291.271
63,5
2 Izvoz nakon unutrašnje obrade
Exports after inward processing
166.926
36,4
3 Izvoz na vanjsku obradu
Exports for outward processing
223
0,0
701.905
100,0
610.373
87,0
91.388
13,0
144
0,0
UKUPAN UVOZ
TOTAL IMPORTS
1 Redovan uvoz
Normal imports
2 Uvoz na unutrašnju obradu
Imports for inward processing
3 Uvoz nakon vanjske obrade
Imports after outward processing
I - I 2015
.
UKUPAN IZVOZ
TOTAL EXPORTS
Struktura u %
Structure in %
000 EUR
234.386
100,0
148.924
63,5
2 Izvoz nakon unutrašnje obrade
Exports after inward processing
85.348
36,4
3 Izvoz na vanjsku obradu
Exports for outward processing
114
0,0
358.878
100,0
312.079
87,0
46.726
13,0
74
0,0
1 Redovan izvoz
Normal exports
UKUPAN UVOZ
TOTAL IMPORTS
1 Redovan uvoz
Normal imports
3 Uvoz na unutrašnju obradu
Imports for inward processing
5 Uvoz nakon vanjske obrade
Imports after outward processing
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
115
INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA (PAASCHE INDEX) PO PODRUČJIMA KD BiH 2010 PO KVARTALIMA
EXPORT AND IMPORT UNIT VALUE INDICES (PAASCHE INDEX) ACCORDING TO SECTIONS OF NACE Rev. 2 BY QUARTERS
IZVOZ
UVOZ
EXPORTS
IMPORTS
X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
Ukupno
Total
102,9
102,3
99,3
98,7
103,0
103,9
96,0
96,8
A
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
Agriculture, forestry and fishing
108,6
103,9
99,3
95,1
107,1
108,6
97,5
98,9
B
Vađenje ruda i kamena
Mining and quarrying
107,6
112,0
93,9
97,7
79,1
80,9
86,0
88,0
C Prerađivačka industrija
Manufacturing
103,3
102,5
99,7
98,9
104,2
105,0
96,5
97,3
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
116
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA (PAASCHE) PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK Rev. 4 PO KVARTALIMA
EXPORT AND IMPORT UNIT VALUE INDICES (PAASCHE) BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4 BY QUARTERS
IZVOZ
EXPORTS
UVOZ
IMPORTS
X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
UKUPNO
TOTAL
0 HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE
FOOD AND LIVE ANIMALS
00 Žive životinje
Live animals
01 Meso i mesne prerađevine
Meat and meat preparations
02 Mlijeko, mliječne prerađevine i jaja
Dairy products and birds' eggs
03 Ribe, vodozemci i njihove prerađevine
Fish, crustaceans, molluscs, prepar. of
04 Žitarice i proizvodi od žitarica
Cereals and cereal preparations
05 Voće i povrće
Vegetables and fruit
06 Šećer, šećerne prerađevine i med
Sugar, sugar preparations and honey
07 Kafa, čaj, kakao i začini
Coffee, tea, cocoa, spices
08 Hrana za životinje
Feeding stuff for animals
09 Ostali jestivi proizvodi
Miscellaneous edible products
1 PIĆA I DUHAN
BEVERAGES AND TOBACCO
11 Pića
Beverages
12 Duhan i proizvodi od duhana
Tobacco and tobacco manufactures
2 SIROVE MATERIJE NEJESTIVE,
OSIM GORIVA
INEDIBLE RAW MATERIALS,
EXCEPT FUEL
102,9
102,3
99,3
98,7
103,0
103,9
96,0
96,8
107,8
109,3
95,5
96,8
105,0
106,9
95,2
97,0
76,4
88,3
90,6
104,8
123,1
124,6
101,8
103,1
131,8
133,8
101,9
103,5
99,6
100,2
92,5
93,1
98,5
102,5
91,7
95,4
104,8
110,0
92,3
96,9
100,3
106,5
91,2
96,9
98,1
101,8
83,2
86,3
89,8
95,5
90,6
96,3
106,7
110,5
93,1
96,5
110,3
107,1
97,2
94,5
107,2
110,3
96,7
99,5
108,4
104,9
99,3
96,1
103,8
102,4
94,7
93,5
121,3
122,8
100,0
101,2
113,0
108,1
104,9
100,3
153,3
162,4
89,3
94,6
99,5
108,3
82,1
89,3
92,5
88,2
87,4
83,3
103,4
105,9
99,4
101,9
85,5
92,7
86,8
94,1
98,8
95,9
99,4
96,6
82,0
90,2
84,5
93,0
103,5
101,3
102,6
100,5
91,6
96,8
90,4
95,6
88,8
83,3
91,6
86,0
106,0
107,7
96,7
98,3
112,3
106,6
109,3
103,8
21 Sirove kože i sirovo krzno
Hides, skins and furskins, raw
22 Uljano sjemenje i plodovi
Oil seeds and oleaginous fruits
23 Sirovi i sintetički kaučuk
Crude rubber
24 Drvo i pluta
Cork and wood
25 Celuloza i papirni otpaci
Pulp and waste paper
26 Sirova tekstilna vlakna i njihovi otpaci
Crude textile fibres and their wastes
27 Prirodna đubriva i minerali osim goriva
Crude fertilizers and minerals ex. fuels
28 Metalne rude i otpaci od metala
Metalliferous ores and metal scrap
29 Sirovine biljne i životinjske, ostale
Crude animal and vegetable materials
3 MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI
PROIZVODI
MINERAL FUELS, LUBRICANTS AND
SIMILAR PRODUCTS
123,3
128,3
94,3
98,2
129,0
133,4
100,8
104,3
156,8
193,2
86,0
105,9
126,2
128,3
98,1
99,7
-
36,7
-
79,6
101,7
95,8
106,3
100,1
117,5
118,0
100,2
100,6
92,7
95,3
102,2
105,1
69,6
78,5
79,3
89,4
112,9
104,5
111,8
103,4
88,4
110,6
77,2
96,6
139,2
144,9
111,6
116,2
93,4
93,4
99,1
99,1
104,9
107,1
99,9
102,0
91,4
94,1
93,0
95,7
117,1
94,1
132,3
106,4
193,3
123,1
178,5
113,7
87,0
98,1
77,4
87,2
83,1
83,1
92,4
92,4
96,9
105,2
84,2
91,3
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
117
INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA (PAASCHE) PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK Rev. 4 PO KVARTALIMA
EXPORT AND IMPORT UNIT VALUE INDICES (PAASCHE) BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4 BY QUARTERS
IZVOZ
EXPORTS
UVOZ
IMPORTS
X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
32 Ugalj, koks i briketi
Coal, coke and briquettes
33 Nafta i derivati od nafte
Petroleum and petroleum products
34 Prirodni i industrijski gas
Gas, natural and manufactured
4 ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG
ILI BILJNOG PORIJEKLA
EDIBLE OIL, LARD AND WAX OF
ANIMAL OR PLANT ORIGIN
41 Životinjska ulja i masti
Animal oils and fats
42 Biljna ulja i masti, sirova i rafinirana
Vegetable fats, oils, crude and refined
43 Prerađena biljna i život. ulja i masnoće
Processed animal or vegetable fats and oils
5 KEMIJSKI PROIZVODI
CHEMICAL PRODUCTS
51 Organske kemikalije
Organic chemicals
52 Anorganske kemikalije
Inorganic chemicals
53 Boje i štavila
Dyeing, tanning, colouring materials
54 Medicinski i farmaceutski proizvodi
Medical and pharmaceutical products
55 Toaletni proizvodi i proizvodi za čišćenje
Toilet, cleaning and perfume materials
56 Vještačka đubriva
Processed fertilizers
57 Plastične mase u primarnim oblicima
Plastics in primary forms
58 Plastične mase, ne-primarni oblici
Plastics in non-primary forms
59 Ostale kemikalije
Chemicals, n.e.s.
6 INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI
UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA
INDUSTRIAL PRODUCTS, CLASSIFIED
MOSTLY BY RAW MATERIAL
61 Koža, krzno i proizvodi od kože i krzna
Leather, products of, dressed furskins
62 Guma i gumeni proizvodi
Rubber manufactures, n.e.s.
63 Proizvodi od drveta, osim namještaja
Wood manufactures (excl. furniture)
64 Papir, ljepenka i ostali slični proizvodi
Paper, paperboard and articles thereof
65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi
Textile yarn, fabrics, made-up articles
66 Proizvodi od nemetalnih minerala
Non-metallic mineral manufactures
67 Željezo i čelik
Iron and steel
68 Obojeni metali
Non-ferrous metals
118
72,9
72,3
96,0
95,2
62,9
65,7
81,7
85,4
133,6
135,0
85,9
86,8
109,8
122,8
83,1
92,9
-
94,1
-
95,5
120,3
119,0
96,8
95,8
67,1
95,3
60,9
86,5
95,5
97,6
83,7
85,6
-
-
-
-
99,9
104,4
85,4
89,2
78,3
111,3
60,9
86,5
95,5
97,0
82,5
83,8
-
-
-
-
110,3
113,1
104,7
107,3
111,6
111,3
102,2
101,8
104,6
104,4
98,3
98,1
-
122,1
-
95,7
92,5
90,5
95,5
93,4
117,1
115,2
102,8
101,1
108,3
103,6
99,5
95,1
91,3
98,4
88,1
94,9
106,9
101,8
106,1
101,1
110,3
114,1
105,6
109,2
113,6
111,6
99,4
97,6
110,2
112,2
95,5
97,2
98,9
97,8
99,9
98,8
106,6
116,0
78,8
85,7
111,9
117,8
84,5
89,0
122,8
115,6
108,9
102,5
110,0
110,9
97,0
97,8
95,6
95,2
97,9
97,5
98,9
102,9
93,2
97,0
95,8
102,4
101,5
108,4
106,7
107,4
101,6
102,3
103,8
99,8
103,7
99,6
103,8
102,3
99,3
97,9
90,0
108,0
81,2
97,5
116,4
113,7
97,6
95,4
114,6
117,6
96,5
99,1
104,1
108,0
90,2
93,5
103,4
103,0
101,9
101,4
107,1
106,6
100,4
99,9
98,8
98,6
98,8
98,6
96,1
97,0
96,1
97,0
104,2
114,4
95,8
105,1
110,5
108,6
99,2
97,5
105,8
102,2
109,7
106,0
103,6
103,4
99,3
99,1
97,8
97,8
94,7
94,7
95,1
95,2
97,4
97,5
106,8
92,7
118,5
102,8
103,6
95,8
107,3
99,2
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA (PAASCHE) PO SEKTORIMA I ODSJECIMA SMTK Rev. 4 PO KVARTALIMA
EXPORT AND IMPORT UNIT VALUE INDICES (PAASCHE) BY SECTIONS AND DIVISIONS OF SITC Rev. 4 BY QUARTERS
IZVOZ
EXPORTS
UVOZ
IMPORTS
X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
69 Metalni proizvodi
Manufactures of metals
7 MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA
SREDSTVA
MACHINERY AND TRANSPORT
EQUIPMENT
71 Pogonske mašine i oprema
Power-generating enginery, equipment
72 Mašine specijalizovane za određene industrije
Machines specialized for particular industries
73 Mašine za obradu metala
Metal working machinery
74 Ostale industrijske mašine i dijelovi
Other industrial machinery and parts of
75 Kancelarijske mašine i mašine za
automatsku obradu podataka
Office machines and automatic
data processing machines
76 Telekomunikacijski aparati i aparati
za snimanje zvuka
Telecommunications and sound
recording apparatus
118,9
120,1
100,3
101,4
105,8
104,6
101,0
99,9
98,8
98,1
101,1
100,5
100,6
100,2
98,4
98,0
96,0
82,8
128,7
111,0
67,2
77,0
83,5
95,6
84,2
92,7
84,8
93,3
103,8
98,5
102,7
97,4
104,4
127,4
88,1
107,5
100,4
115,0
96,0
110,0
97,4
100,3
97,9
100,8
99,5
95,9
101,6
97,9
155,5
130,0
121,8
101,8
106,2
99,3
101,9
95,3
60,0
107,3
55,4
99,1
110,6
106,6
99,5
95,9
77 Električne mašine, aparati i uređaji
Electrical machinery, appliances, parts
78 Drumska vozila
Road vehicles
79 Ostala transportna vozila
Other transport equipment
8 RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI
MISCELLANEOUS INDUST. GOODS
81 Montažne zgrade, sanitarni, rasvjetni i
grijaći uređaji
Fabricated buildings; sanitary,
heating, lighting equipment
101,3
100,1
98,6
97,4
103,3
104,3
100,4
101,4
112,6
113,8
98,3
99,3
97,9
102,2
92,6
96,7
154,9
116,8
119,7
90,3
416,5
258,7
372,5
231,4
105,3
106,3
96,6
97,5
110,2
111,2
97,8
98,7
105,0
99,1
106,3
100,3
105,1
111,4
99,7
105,7
82 Namještaj i njegovi dijelovi
Furniture and furnishings
83 Torbe, tašne, neseseri i slični proizvodi
Travel goods, handbags and similar
84 Odjeća
Clothing
85 Obuća
Footwear
87 Naučni i kontrolni instrumenti
Scientific and controlling instruments
88 Fotografski i optički proizvodi, satovi
Photo and optical equipment; watches
89 Ostali industrijski proizvodi
Miscellaneous manufactured articles
101,8
106,3
90,2
94,2
99,6
107,9
93,6
101,4
122,6
123,1
106,1
106,6
137,8
134,8
100,5
98,4
111,7
109,7
103,6
101,7
104,4
114,6
85,0
93,2
106,2
108,2
99,5
101,4
124,1
118,4
102,3
97,6
82,2
83,2
92,0
93,1
107,1
101,6
109,0
103,4
65,7
53,9
111,4
91,4
128,4
129,2
93,4
94,0
107,6
101,9
102,7
97,2
118,7
112,8
106,8
101,5
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
119
INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA (PAASCHE) PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 PO KVARTALIMA
EXPORT AND IMPORT UNIT VALUE INDICES (PAASCHE) BY SECTIONS AND DIVISIONS OF NACE Rev. 2 BY QUARTERS
IZVOZ
UVOZ
EXPORTS
IMPORTS
X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
UKUPNO
TOTAL
102,9
102,3
99,3
98,7
103,0
103,9
96,0
96,8
108,6
103,9
99,3
95,1
107,1
108,6
97,5
98,9
102,5
98,6
93,5
90,0
107,7
109,1
97,5
98,8
115,8
111,2
102,7
98,6
99,5
111,0
98,0
109,4
94,2
97,4
91,3
94,4
98,2
101,7
96,0
99,4
B VAĐENJE RUDA I KAMENA
MINING AND QUARRYING
107,6
112,0
93,9
97,7
79,1
80,9
86,0
88,0
05 Vađenje uglja i lignita
Mining of coal and lignite
113,9
119,3
94,5
98,9
63,5
66,4
81,8
85,6
-
-
-
-
129,5
126,6
100,0
97,7
124,7
129,5
103,3
107,3
104,9
104,2
98,5
97,9
87,2
90,7
91,1
94,8
103,7
104,6
98,7
99,5
-
-
-
-
-
-
-
-
103,3
102,5
99,7
98,9
104,2
105,0
96,5
97,3
112,1
114,6
95,9
98,1
103,8
106,1
94,1
96,2
82,0
90,2
84,5
93,0
103,9
101,8
102,4
100,3
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
Manufacture of tobacco products
100,2
104,1
90,2
93,7
87,2
84,7
86,4
84,0
13 Proizvodnja tekstila
Manufacture of textiles
103,2
113,8
95,6
105,4
110,5
108,9
98,5
97,1
14 Proizvodnja odjeće
Manufacture of wearing apparel
111,6
109,6
103,6
101,7
104,4
115,0
84,7
93,4
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
Manufacture of leather and related products
16 Prerada drveta, proizv. roba od drveta, pluta,
slame i pletiva (osim namještaja)
Manufacture of wood and products of
wood, cork, straw (except furniture)
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
Manufacture of paper and paper products
103,4
107,9
96,6
100,8
118,2
115,5
97,8
95,6
115,5
115,1
101,3
101,0
105,3
104,9
101,0
100,6
98,8
98,6
98,8
98,6
96,3
96,8
96,7
97,3
-
106,0
-
99,6
92,5
105,5
87,1
99,3
78,8
78,5
92,1
91,7
108,6
120,9
83,5
93,0
114,5
113,8
101,4
100,8
103,7
103,0
99,3
98,6
110,3
114,1
105,6
109,2
113,7
111,6
99,6
97,7
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I
RIBARSTVO
AGRICULTURE
AND FISHING
01 Biljna
i stočarska FORESTRY
proiz., lov i vezane
usluž.
djelat.
C
d i isječa
l drva
d ti
h ti
i
f
02 Šumarstvo
A
Forestry and logging
03 Ribarstvo
Fishing and aquaculture
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina
Extraction of crude petroleum and gas
07 Vađenje metalnih ruda
Mining of metal ores
08 Ostalo rudarstvo i vađenje
Other mining and quarrying
09 Pomoćne usluž. djelatnosti u rudarstvu
Mining support service activities
C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
MANUFACTURING
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
Manufacture of food products
11 Proizvodnja pića
Manufacture of beverages
18 Štampa i umnožavanje snimljenih zapisa
Printing and reproduction of recorded media
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih
proizvoda
f t kemijskih
f k proizvoda
d fi d t l
20 M
Proizvodnja
Manufacture of chemicals
21 Proizvodnja farmaceutskih proizvoda
Manufacture of pharmaceutic. products
120
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA (PAASCHE) PO PODRUČJIMA I OBLASTIMA KD BiH 2010 PO KVARTALIMA
EXPORT AND IMPORT UNIT VALUE INDICES (PAASCHE) BY SECTIONS AND DIVISIONS OF NACE Rev. 2 BY QUARTERS
IZVOZ
UVOZ
EXPORTS
IMPORTS
X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
22 Proizvodnja gume i plastike
Manufacture of rubber and plastic
110,0
107,3
103,0
100,5
105,0
106,8
96,0
97,6
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih minerala
Manufacture of other non-metallic minerals
106,9
103,6
109,2
105,8
103,4
103,5
99,3
99,4
24 Proizvodnja metala
Manufacture of basic metals
102,1
94,1
107,2
98,9
100,6
95,5
104,2
98,8
25 Proizvodnja metalnih proizvoda, osim
strojeva i opreme
Manufacture of metal products,
except machinery and equipment
118,7
116,2
102,2
100,0
105,2
104,2
100,8
99,9
26 Proizvodnja računara, elektroničkih i
optičkih proizvoda
Manufacture of computer, electronic
and optical products
27 Proizvodnja električne opreme
Manufacture of electrical equipment
79,6
86,9
84,0
91,8
109,8
104,4
102,5
97,5
101,0
99,7
97,0
95,9
101,3
103,7
99,9
102,2
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
Manufacture of machinery and equipment,
90,8
89,7
103,6
102,3
100,5
97,9
100,7
98,2
29 Proizvodnja motornih vozila i prikolica
Manufacture of motor vehicles and trailers
111,3
112,8
98,8
100,1
97,5
101,5
92,4
96,3
30 Proizvodnja ostalih prevoznih sredstava
Manufacture of other transport vehicles
101,0
100,4
93,1
92,5
299,8
165,4
247,2
136,4
31 Proizvodnja namještaja
Manufacture of furniture
101,8
106,3
90,2
94,2
100,2
108,0
95,0
102,4
32 Ostala prerađivačka industrija
Other manufacturing
113,7
108,1
107,5
102,2
116,1
108,5
110,7
103,5
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
121
INDEKSI JEDINIČNIH VRIJEDNOSTI IZVOZA I UVOZA (PAASCHE INDEX) PO SEKTORIMA SMTK Rev. 4 PO KVARTALIMA
EXPORT AND IMPORT UNIT VALUE INDICES (PAASCHE INDEX) BY SECTIONS OF SITC Rev. 4 BY QUARTERS
IZVOZ
UVOZ
EXPORTS
IMPORTS
X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014 X-XII 2014 0 2014
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
0 2010
0 2010 I-XII 2013 0 2013
UKUPNO
TOTAL
102,9
102,3
99,3
98,7
103,0
103,9
96,0
96,8
107,8
109,3
95,5
96,8
105,0
106,9
95,2
97,0
85,5
92,7
86,8
94,1
98,8
95,9
99,4
96,6
106,0
107,7
96,7
98,3
112,3
106,6
109,3
103,8
0
HRANA I ŽIVE ŽIVOTINJE
FOOD AND LIVE ANIMALS
1
PIĆA I DUHAN
BEVERAGES AND TOBACCO
2
SIROVE MATERIJE NEJESTIVE,
OSIM GORIVA
INEDIBLE RAW MATERIALS,
EXCEPT FUEL
3
MINERALNA GORIVA, MAZIVA I SRODNI
PROIZVODI
MINERAL FUELS, LUBRICANTS AND
SIMILAR PRODUCTS
83,1
83,1
92,4
92,4
96,9
105,2
84,2
91,3
4
ULJA, MASTI I VOSKOVI ŽIVOTINJSKOG
ILI BILJNOG PORIJEKLA
EDIBLE OIL, LARD AND WAX OF ANIMAL
OR PLANT ORIGIN
67,1
95,3
60,9
86,5
95,5
97,6
83,7
85,6
5
KEMIJSKI PROIZVODI
CHEMICAL PRODUCTS
111,6
111,3
102,2
101,8
104,6
104,4
98,3
98,1
6
INDUSTRIJSKI PROIZVODI, RAZVRSTANI
UGLAVNOM PO VRSTI SIROVINA
INDUSTRIAL PRODUCTS, CLASSIFIED
MOSTLY BY RAW MATERIAL
103,8
99,8
103,7
99,6
103,8
102,3
99,3
97,9
7
MAŠINE/STROJEVI I TRANSPORTNA
SREDSTVA
MACHINERY AND TRANSPORT
EQUIPMENT
98,8
98,1
101,1
100,5
100,6
100,2
98,4
98,0
8
RAZNI INDUSTRIJSKI PROIZVODI
MISCELLANEOUS INDUST. GOODS
105,3
106,3
96,6
97,5
110,2
111,2
97,8
98,7
Izvor: Baza podataka Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH, preuzeta od Agencije za statistiku BiH.
Source: Indirect Taxation Authority of B&H database through the medium of Agency for statistics of B&H.
Prethodni podaci
Previous data
122
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA
DOMESTIC TRADE
DISTRIBUTIVNA TRGOVINA PREMA GLAVNOJ (PRETEŽNOJ) DJELATNOSTI KD BIH 2010
DISTRIBUTIVE TRADE BY MAIN (PREVAILING) ACTIVITY NACE Rev.2
Ukupan promet, bez PDV-a u hilj./tis. KM
Total turnover (VAT excluded), in thousand KM
X-XII 2014
0 2010
Ukupno
Total
45
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i
motociklima; popravak motornih vozila i motocikala
X-XII 2014
X-XII 2014
XII-IX 2014
X-XII 2014
X-XII 2013
I-XII 2014
I-XII 2013
125,9
5.031.369
94,7
105,1
103,9
99,5
257.734
107,2
102,1
98,3
104,3
230.570
107,7
102,1
98,7
71,9
27.164
103,4
102,2
95,0
126,7
2.867.593
94,3
98,7
98,6
205,9
101.898
97,6
113,9
102,9
98,9
19.545
83,4
102,5
99,0
136,8
668.201
95,1
110,6
110,7
117,8
370.678
100,3
107,8
103,7
108,5
87.682
121,7
96,7
92,5
Wholesale and retail trade and repair of
motor vehicles and motorcycles
45.1+
45.3+
45.4
Trgovina motornim vozilima, motociklima, te
dijelovima i priborom za motorna vozila i motocikle
Sale of motor vehicles, motorcycles, parts and accessories
for motor vehicles and motorcycles
45.2
Održavanje i popravak motornih vozila
Maintenance and repair of motor vehicles
46
Trgovina na veliko, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima
Wholesale trade, except of motor vehicles and
motorcycles
46.1
Trgovina na veliko uz naknadu ili proviziju
Wholesale on a fee or contract basis
46.2
Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i
živim životinjama
Wholesale of agricultural raw materials and live animals
46.3
Trgovina na veliko hranom, pićem i
duhanskim proizvodima
Wholesale of food, beverages and tobacco
46.4
Trgovina na veliko proizvodima za domaćinstvo
Wholesale of household goods
46.5
Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom
opremom
Wholesale of information and communication equipment
46.6
Trgovina na veliko ostalim mašinama, opremom
i priborom
Wholesale of other machinery, equipment and supplies
155,0
58.930
123,1
156,0
129,3
46.7
Ostala specijalizirana trgovina na veliko
137,2
967.708
88,0
93,4
98,8
104,6
592.951
95,2
86,7
83,8
134,9
1.798.814
94,0
118,9
115,9
76,7
107.228
90,4
91,0
89,6
Other specialised wholesale
46.9
Nespecijalizirana trgovina na veliko
Non-specialised wholesale trade
47
Trgovina na malo, osim trgovine motornim
vozilima i motociklima
Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles
Ostale djelatnosti
Other
Napomena: Prethodni podaci
Note: previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
123
DESEZONIRANI I KANELDARSKI PRILAGOĐENI POKAZATELJI 1)
SESSONALY AND WORKING-DAY ADJUSTED INDICATORS 1)
TRGOVINA NA MALO - MJESEČNE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ DESEZONIRANIH INDEKSA
MONTH - ON - MONTH GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF SEASONALLY ADJUSTED INDICES
VIII 2014
VII 2014
Ukupan promet - oblast 47
Total turnover - division 47
Nominalno
Value index
Realno
Volume index
Promet od trgovine na malo
Retail turnover
Nominalno
Value index
Realno
Volume index
IX 2014
VIII 2014
X 2014
IX 2014
XI 2014
X 2014
XII 2014
XI 2014
I 2015
XII 2014
0,3
1,3
1,7
0,5
1,2
0,1
1,1
1,5
1,2
0,5
2,2
2,4
0,4
0,5
1,2
-0,4
1,7
-1,8
0,4
0,7
0,9
-0,5
2,6
0,2
TRGOVINA NA MALO - GODIŠNJE STOPE PROMJENA IZRAČUNATE IZ KALENDARSKI PRILAGOĐENIH INDEKSA
YEAR - ON - YEAR GROWTH RATES CALCULATED ON BASIS OF WORKING DAY ADJUSTED INDICES
VIII 2014
VIII 2013
Ukupan promet - oblast 47
Total turnover - division 47
Nominalno
Value index
Realno
Volume index
Promet od trgovine na malo
Retail turnover
Nominalno
Value index
Realno
Volume index
IX 2014
IX 2013
X 2014
X 2013
XI 2014
XI 2013
XII 2014
XII 2013
I 2015
I 2014
14,4
18,5
19,8
20,4
20,3
12,3
14,7
19,1
19,8
19,9
21,1
14,9
3,4
5,7
6,6
5,0
6,9
6,7
3,8
6,6
6,7
4,6
8,1
9,6
1)
Vidjeti metodološka objašnjenja - Prezentacija indeksa
1)
See notes of methodology- Presentation of indices
Prethodni podaci
Previous data
124
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
DESEZONIRANI INDEKSI PROMETA PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA, KD BIH 2010
SEASONALLY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITY, ACCORDING TO KD BIH 2010
Ukupan promet
Total turnover
nominalno
Value indices
realno
Volume indices
XI 2014 XII 2014 I 2015 XI 2014 XII 2014 I 2015
X 2014 XI 2014 XII 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014
47
100,5
101,2
100,1
100,5
102,2
102,4
Retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles
47.11+ Trgovina na malo hranom,
47.2
pićem i duhanskim proizvodima
101,1
99,2
101,9
101,4
98,8
102,5
Retail trade of food, beverages
and tobacco
47.19+
47.4
do
47.9
Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodima
(osim trgovine motornim
gorivima)
101,8
104,0
100,2
101,2
105,1
102,4 Retail trade of non-food products
(except of automotive fuels)
47 47.30
Trgovina na malo, osim
specijalizirane trgovine
motornim gorivom
101,5
101,7
101,0
101,3
102,1
102,4 Retail trade, except of automotive
fuels in specialised stores
Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
DESEZONIRANI INDEKSI PROMETA PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA, KD BIH 2010
(nastavak)
SEASONALLY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITY, ACCORDING TO KD BIH 2010
(continued)
Promet od trgovine na malo
Turnover from retailing activities
nominalno
Value indices
realno
Volume indices
XI 2014 XII 2014 I 2015 XI 2014 XII 2014 I 2015
X 2014 XI 2014 XII 2014 X 2014 XI 2014 XII 2014
99,6
101,7
98,2
99,5
102,6
100,2
Total
99,9
102,0
100,8
99,7
102,8
102,7
Retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles
47.11+ Trgovina na malo hranom,
47.2
pićem i duhanskim proizvodima
100,7
100,2
102,4
100,4
100,7
102,2
Retail trade of food, beverages
and tobacco
47.19+
47.4
do
47.9
Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodima
(osim trgovine motornim
gorivima)
100,0
104,7
101,5
99,8
105,0
104,4 Retail trade of non-food products
(except of automotive fuels)
47 47.30
Trgovina na malo, osim
specijalizirane trgovine
motornim gorivom
100,3
102,5
101,9
100,1
103,0
103,4 Retail trade, except of automotive
fuels in specialised stores
97,6
99,4
76,1
97,5
100,0
Ukupno
47
Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
Ostale djelatnosti (izvan G 47)
78,4
Other activities (excl. G 47)
Prethodni podaci
Previous data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
125
KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA,
KD BIH 2010
WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITY, ACCORDING TO
KD BIH 2010
Ukupan promet
Total turnover
nominalno
Value indices
realno
Volume indices
XI 2014 XII 2014 I 2015
XI 2013 XII 2013 I 2014
47
XI 2014 XII 2014
XI 2013 XII 2013
I 2015
I 2014
120,4
120,3
112,3
119,9
121,1
114,9
Retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles
47.11+ Trgovina na malo hranom,
47.2
pićem i duhanskim proizvodima
105,3
104,0
108,2
104,3
102,6
107,1
Retail trade of food, beverages
and tobacco
47.19+
47.4
do
47.9
Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodima
(osim trgovine motornim
gorivima)
132,0
138,3
116,7
131,5
139,0
118,3
Retail trade of non-food products
(except of automotive fuels)
47 47.30
Trgovina na malo, osim
specijalizirane trgovine
motornim gorivom
117,7
119,1
112,3
117,2
119,0
112,7 Retail trade, except of automotive
fuels in specialised stores
Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA,
KD BIH 2010 (nastavak)
WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITY, ACCORDING TO
KD BIH 2010 (continued)
Promet od trgovine na malo
Turnover from retailing activities
nominalno
Value indices
realno
Volume indices
XI 2014 XII 2014 I 2015
XI 2013 XII 2013 I 2014
XI 2014 XII 2014
XI 2013 XII 2013
I 2015
I 2014
Ukupno
105,0
106,9
106,7
104,6
108,1
109,6
Total
47
118,2
120,5
110,6
117,8
122,0
113,6
Retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles
47.11+ Trgovina na malo hranom,
47.2
pićem i duhanskim proizvodima
105,1
106,7
108,9
103,4
105,7
107,2
Retail trade of food, beverages
and tobacco
47.19+
47.4
do
47.9
Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodima
(osim trgovine motornim
gorivima)
132,1
139,5
116,0
132,1
141,1
118,9
Retail trade of non-food products
(except of automotive fuels)
47 47.30
Trgovina na malo, osim
specijalizirane trgovine
motornim gorivom
117,6
121,3
112,3
117,3
122,0
113,2 Retail trade, except of automotive
fuels in specialised stores
54,2
54,1
74,3
54,4
54,9
Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
Ostale djelatnosti (izvan G 47)
76,6
Other activities (excl. G 47)
Prethodni podaci
Previous data
126
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA (KD BIH 2010)
WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITY, ACCORDING TO KD BIH 2010
0 2010=100
Ukupan promet
Total turnover
nominalno
Value indices
realno
Volume indices
XI 2014 XII 2014 I 2015
0 2010 0 2010 0 2010
47
XI 2014 XII 2014
0 2010 0 2010
I 2015
0 2010
138,1
154,7
123,9
132,0
150,4
124,0
Retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles
47.11+ Trgovina na malo hranom,
47.2
pićem i duhanskim proizvodima
125,5
147,3
119,3
118,8
138,9
112,2
Retail trade of food, beverages
and tobacco
47.19+
47.4
do
47.9
Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodima
(osim trgovine motornim
gorivima)
152,4
171,3
131,9
153,6
177,0
142,4 Retail trade of non-food products
(except of automotive fuels)
47 47.30
Trgovina na malo, osim
specijalizirane trgovine
motornim gorivom
138,2
158,6
125,3
135,1
156,7
126,3 Retail trade, except of automotive
fuels in specialised stores
Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
KALENDARSKI PRILAGOĐENI INDEKSI PROMETA PREMA GLAVNOJ DJELATNOSTI POSLOVNOG SUBJEKTA (KD BIH 2010)
(nastavak)
WORKING-DAY ADJUSTED TURNOVER INDICES, BY MAIN ACTIVITY OF BUSINESS ENTITY, ACCORDING TO KD BIH 2010
(continued)
Promet od trgovine na malo
Turnover from retailing activities
nominalno
Value indices
realno
Volume indices
XI 2014 XII 2014 I 2015
0 2010 0 2010 0 2010
XI 2014 XII 2014
0 2010 0 2010
I 2015
0 2010
Ukupno
118,6
134,0
104,8
113,3
130,5
104,8
Total
47
131,9
149,4
120,5
125,9
145,4
120,7
Retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles
47.11+ Trgovina na malo hranom,
47.2
pićem i duhanskim proizvodima
115,2
138,7
113,9
106,9
130,4
105,5
Retail trade of food, beverages
and tobacco
47.19+
47.4
do
47.9
Trgovina na malo
neprehrambenim proizvodima
(osim trgovine motornim
gorivima)
148,0
169,4
132,3
151,6
175,6
144,4
Retail trade of non-food products
(except of automotive fuels)
47 47.30
Trgovina na malo, osim
specijalizirane trgovine
motornim gorivom
130,3
152,8
122,3
127,4
151,1
123,3 Retail trade, except of automotive
fuels in specialised stores
64,4
71,0
40,0
62,3
69,5
Trgovina na malo, osim trgovine
motornim vozilima i motociklima
Ostale djelatnosti (izvan G 47)
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
40,1
Other activities (excl. G 47)
127
IZVORNI, NEPRILAGOĐENI POKAZATELJI
GROSS, NON-ADJUSTED INDICATORS
NOMINALNI INDEKSI OD TRGOVINE NA MALO PREMA TRGOVAČKIM STRUKAMA
VALUE INDICES OF RETAIL TRADE BY BRANCHES
I 2015
XII 2014
Ukupno
I 2015
I 2014
Struktura
Structure
%
2015
78,9
106,4
100,0
Total
11
Nespecijalizirane
prodavnice/prodavaonice
živežnim namirnicama
77,1
103,6
34,5
Non-specialized stores of food
19
Ostale nespecijalizirane
prodavnice/prodavaonice
70,5
108,6
13,8
Other non-specialized stores
21+22+23+ Specijalizirane
24+25+26+ prodavnice/prodavaonice
29
živežnim namirnicama
89,7
119,3
5,2
Specialized stores with food,
beverages and tobacce
30
Motorna goriva i maziva
81,2
97,6
51+71+72
Tekstil, obuća, odjevni i kožni
predmeti
84,4
120,2
5,5
Textiles, clothes, footwear and
leather products
52
Željezna roba, boje, staklo i
ostali građevinski materijal
u specijalnim prodavnicama
/prodavaonicama
61,5
109,4
3,6
Hardware, paints and glass in
specialised store
54+59
Namještaj, oprema za rasvjetu,
električni i ostali aparati za
domaćinstvo/kućanstvo
90,9
142,7
2,7
Furniture, lighting equipment,
electrical and other household
appliances,
73+74+75
Apoteke/ljekarne, medicinski i
ortopedski proizvodi,
kozmetički i toaletni proizvodi
90,3
113,5
8,4
Despensing chemist, medical
and orhopaedic, cosmetic and
toilet goods
41+42+43+ Ostala trgovina na malo u spec.
53+61+61+ prodavnicama/prodavaonicama
64+65+76+
77+78
88,6
113,0
3,5
Other retail sale in specialised
stores
79-99
84,8
100,6
0,6
Other retail sale not in stores
Ostala trgovina na malo izvan
prodavnica/prodavaonica
Prethodni podaci
128
22,2 Automotive fuels and lubricants
Previous data
Mjesečni statiostički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
UGOSTITELJSTVO
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
PROMET U UGOSTITELJSTVU IV TROMJESEČJU 2014.
TURNOVER IN ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES, IV
th
quarter 2014
.
IV tromjesečje
th
IV
quarter
2013
UKUPNO
TOTAL
41.898
2014
Index
X - XII 2014
X - XII 2013
49.891
119,1
I - XII
2013
2014
000 KM
Index
I - XII 2014
I - XII 2013
172.648
195.639
113,3
PROMET PO OBLIKU VLASNIŠTVA
TURNOVER BY TYPE OF OWNERSHIP
Državno
3.551
2.736
77,1
14.656
9.996
68,2
37.159
45.394
122,2
151.514
178.039
117,5
1.188
1.760
148,2
6.477
7.603
117,4
41.898
49.890
119,1
172.647
195.638
State property
Privatno
Private property
Mješovito
Mixed property
PROMET PO VRSTAMA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
TURNOVER BY TYPES OF ACCOMMODATION FACILITIES
Hoteli i sličan smještaj
27.256
28.385
104,1
115.959
119.015
102,6
745
852
114,4
2.894
3.546
122,5
9.647
15.612
161,8
38.240
55.191
144,3
1.590
1.620
101,9
5.912
5.811
98,3
2.658
3.420
128,7
9.642
12.075
125,2
41.896
49.889
119,1
172.647
195.638
Hotels and similar accommodation facilities
Odmarališta, kampovi i ostali smještaj
Holiday accommodation,camps and
other accommodation
Restorani i ostali objekti za pripremu i
usluživanje hrane
Restaurants and other food service facilities
Katering
Catering
Priprema i usluživanje pića
Beverage serving facilities
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
129
PROMET U UGOSTITELJSTVU IV TROMJESEČJU 2014. (nastavak)
TURNOVER IN ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES, IV th quarter 2014 (continued)
.000 KM
IV tromjesečje
th
IV
quarter
2013
2014
Index
X - XII 2014
X - XII 2013
I - XII
2013
Index
I - XII 2014
I - XII 2013
2014
PROMET PO VRSTAMA USLUGA
TURNOVER BY TYPES OF SERVICES
Pivo
1.500
1.675
111,7
5.590
6.743
120,6
963
1.197
124,3
3.538
4.202
118,8
224
279
124,5
829
901
108,7
533
736
137,9
1.963
2.490
126,9
885
1.245
140,7
3.568
4.805
134,7
2.023
2.481
122,7
8.440
9.562
113,3
860
1.277
148,5
3.234
4.655
143,9
15.341
19.578
127,6
59.969
73.716
122,9
2.844
4.136
145,4
10.713
14.434
134,7
124
203
163,7
527
717
136,0
69
140
202,7
283
532
187,5
1.452
2.278
156,9
5.607
6.146
109,6
Noćenja
15.074
14.661
97,3
68.382
66.729
97,6
Nights spent by tourists
41.892
49.886
119,1
172.643
195.632
113,3
Beer
Vino
Wine
Rakija
Brandy
Ostala žestoka pića
Other strong drinks
Voćni sokovi
Fruit juices
Ostala bezalkoholna pića
Other non - alcoholic drinks
Mineralna voda i soda
Mineral water and soda - water
Hrana
Food
Napici
Beverages
Duhan i šibice
Tobacco and matches
Ostali robni promet
Other turnover of goods
Ostali nerobni promet
Other non- turnover of goods
Napomena: Prethodni podaci
Note: Preliminary data
130
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
TURIZAM
TOURISM
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA
TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS
Dolasci turista
Tourist arrivals
Index
I 2015
I 2014
I 2015
UKUPNO
TOTAL
Domaći
Domestic
Strani
Foreign
Noćenja turista
Tourist nights
Index
I 2015
I 2014
I 2015
28.077
121,4
55.136
121,7
10.969
116,4
20.488
124,8
17.108
28.077
124,7
34.648
55.136
120,0
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PREMA VRSTAMA OBJEKATA
TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS BY TYPES OF ACCOMMODATION
Dolasci turista
Tourist arrivals
Noćenja turista
Tourist nights
Index
I 2015
I 2014
I 2015
120,2
55.136
55.136
55.136
51.493
1.303
144,6
2.785
158,1
15
60,0
15
38,5
450
136,0
843
139,6
DOMAĆI
DOMESTIC
Hoteli i sličan smještaj
Hotels and similiar accommodation
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
Holiday and other short-stay accommodation
Kampovi i prostori za kampiranje
Camps and camping grounds
Ostali smještaj
Other accommodation
10.969
10.969
10.113
116,4
124,8
116,1
20.488
20.488
19.095
455
108,9
693
127,4
9
150,0
9
150,0
392
138,0
691
138,5
STRANI
FOREIGN
Hoteli i sličan smještaj
Hotels and similiar accommodation
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
Holiday and other short-stay accommodation
Kampovi i prostori za kampiranje
Camps and camping grounds
Ostali smještaj
Other accommodation
17.108
17.108
16.196
124,7
120,0
123,0
34.648
34.648
32.398
848
175,6
2.092
171,9
6
31,6
6
18,2
58
123,4
152
144,8
UKUPNO
TOTAL
Hoteli i sličan smještaj
Hotels and similiar accommodation
Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
Holiday and other short-stay accommodation
Kampovi i prostori za kampiranje
Camps and camping grounds
Ostali smještaj
Other accommodation
28.077
28.077
28.077
26.309
Index
I 2015
I 2014
I 2015
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
121,4
121,7
120,1
124,3
117,7
131
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA
TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS BY COUNTRY OF RESIDENCE
Dolasci turista
Tourist arrivals
Index
I 2015
I 2015
I 2014
UKUPNO STRANI
TOTAL
Albanija
Albania
Austrija
Austria
Belgija
Belgium
Bugarska
Bulgaria
Crna Gora
Montenegro
Češka
Czech Republic
Danska
Denmark
Estonija
Estonia
Finska
Finland
Francuska
France
Grčka
Greece
Holandija / Nizozemska
Netherlands
Hrvatska
Croatia
Irska
Ireland
Island
Iceland
Italija
Italy
Kipar
Cyprus
Latvija
Latvia
Litvanija
Lithuania
Luksemburg
Luxembourg
Mađarska
Hungary
Makedonija B.J.R.
Macedonia
Malta
Malta
Norveška
Norway
Njemačka
Germany
Poljska
Poland
Portugal / Portugalija
Portugal
Rumunija / Rumunjska
Romania
Rusija
Russia
Slovačka
Slovakia
132
17.108
17.108
99
Noćenja turista
Tourist nights
Index
I 2015
I 2015
I 2014
124,7
101,0
34.648
34.648
182
120,0
140,0
394
87,2
672
78,7
50
166,7
94
188,0
406
187,1
632
231,5
387
99,0
938
113,0
66
108,2
110
97,3
56
169,7
150
197,4
5
20,0
13
25,5
41
372,7
66
330,0
148
145,1
455
179,8
58
148,7
119
205,2
157
186,9
301
171,0
6.600
119,5
13.079
116,1
30
157,9
98
192,2
1
50,0
1
50,0
652
92,1
1.520
94,4
3
75,0
7
29,2
15
-
43
-
16
64,0
38
76,0
9
450,0
22
275,0
160
95,8
233
78,7
126
94,7
257
103,6
-
-
-
-
66
115,8
120
92,3
546
118,2
1.217
127,8
196
215,4
354
102,6
20
95,2
29
34,1
63
123,5
139
125,2
105
187,5
225
197,4
48
78,7
98
74,8
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
DOLASCI I NOĆENJA TURISTA PO ZEMLJAMA PREBIVALIŠTA (nastavak)
TOURIST ARRIVALS AND NIGHTS BY COUNTRY OF RESIDENCE (continued)
Dolasci turista
Tourist arrivals
Index
I 2015
I 2015
I 2014
Slovenija
Slovenia
Srbija
Serbia
Španija / Španjolska
Spain
Švajcarska / Švicarska
Switzerland (including Liechtenstein)
Švedska
Sweden
Turska
Turkey
Ujedinjeno Kraljevstvo
United Kingdom
Ukrajina
Ukraine
Ostale evropske zemlje
Other European countries
Egipat
Egypt
Južnoafrička Republika
South Africa
Ostale afričke zemlje
Other African countries
Kanada
Canada
SAD
USA
Ostale sjeverno-američke zemlje
Other Northern American countries
Brazil
Brazil
Ostale zemlje Južne i Srednje Amerike
Other Southern and Central American C.
Indija
India
Iran
Iran
Izrael
Israel
Japan
Japan
Južna Koreja
South Korea
Kuvajt
Kuwait
Narodna Republika Kina
People's Republic of China
Saudijska Arabija
Saudi Arabia
Ostale azijske zemlje
Other Asian countries
Australija
Novi Zeland
New Zealand
Ostale zemlje Okeanije
Other countries of Oceania
Noćenja turista
Tourist nights
Index
I 2015
I 2015
I 2014
1.351
99,2
2.249
85,4
943
95,5
1.834
98,1
60
65,9
135
73,0
141
176,3
236
125,5
183
137,6
473
124,8
1.262
196,3
2.476
159,4
181
111,7
485
112,8
30
333,3
101
561,1
67
109,8
172
92,5
24
51,1
66
71,7
3
300,0
7
350,0
16
57,1
50
64,9
51
100,0
123
124,2
306
98,7
911
99,1
2
40,0
6
60,0
41
256,3
75
174,4
37
132,1
80
83,3
7
100,0
14
77,8
123
-
309
-
28
400,0
57
316,7
233
247,9
320
219,2
567
270,0
620
245,1
278
463,3
892
326,7
139
80,3
213
71,5
62
119,2
139
106,9
347
304,4
1.148
232,4
85
14
197,7
466,7
196
34
171,9
226,7
4
28,6
15
51,7
Napomena: Prethodni podaci
Note: Preliminary data
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
133
NAČIN DOLASKA TURISTA
MEAN OF THE TRIP
Individualno
Individual arrangement
Dolasci turista
Tourist arrivals
I 2015
Organizirano
Organized trips
Noćenja turista
Tourist nights
Struktura
Structure
%
I 2015
Dolasci turista
Tourist arrivals
Struktura
Structure
%
I 2015
Noćenja turista
Tourist nights
Struktura
Structure
%
I 2015
Struktura
Structure
%
UKUPNO
Total
20.909
74,5
40.098
72,7
7.168
25,5
15.038
27,3
Domaći
Domestic
9.355
44,7
16.062
40,1
1.614
22,5
4.426
29,4
11.554
20.909
55,3
100,0
24.036
40.098
59,9
100,0
5.554
7.168
77,5
100,0
10.612
15.038
70,6
100,0
Strani
Foreign
SVRHA DOLASKA TURISTA
PURPOSE OF THE TRIP
Poslovno
Business
Noćenja turista
Tourist nights
Dolasci turista
Tourist arrivals
I 2015
Ostalo
Other
Struktura
Structure
%
I 2015
Dolasci turista
Tourist arrivals
Struktura
Structure
%
I 2015
Noćenja turista
Tourist nights
Struktura
Structure
%
I 2015
Struktura
Structure
%
UKUPNO
Total
9.780
34,8
21.108
38,3
18.297
65,2
34.028
61,7
Domaći
Domestic
4.954
50,7
9.895
46,9
6.015
32,9
10.593
31,1
Strani
Foreign
4.826
9.780
49,3
100
11.213
21.108
53,1
100
12.282
18.297
67,1
100
23.435
34.028
68,9
100
Napomena: Prethodni podaci
Note: Preliminary data
134
Mjesečni statistički pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
KOMENTAR
ZAPOSLENOST I NEZAPOSLENOST
Ukupan broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji u
mjesecu januaru/sijenju 2015. godine na podruju
Federacije BiH je 445.788 osoba, što predstavlja
smanjenje broja zaposlenih za
0,7% u odnosu na
decembar/prosinac 2014. godine.U poreenju sa godišnjim
prosjekom broja zaposlenih u 2014. godini na podruju
Federacije BiH došlo je do poveanja broja zaposlenih za
0,5%.
Krajem januara/sijenja 2015. godine u Federaciji Bosne i
Hercegovine na evidencijama službi za zapošljavanje bilo
je 395.113 nezaposlenih osoba, što predstavlja poveanje
za 2.868 lica ili 0,7% u odnosu na decembar/prosinac
2014. godine.
Kvalifikaciona struktura evidentiranih nezaposlenih u
januaru/sijenju 2015.godine bila je: VSS 26.324 ili 6,7%,
VŠS 5.497 ili 1,4%, SSS 102.411 ili 25,9 %, VKV 1.960 ili
0,5%, KV 135.334 ili 34,2 %, NKV 115.000 ili 29,1 %, PKV
7.918 ili 2,0% i NSS 689 ili 0,2%.
Ueše strunih osoba u ukupnom broju registriranih
nezaposlenih je 271.526 ili 68,7% a nestrunih 123.607 ili
31,3%.
PLAA
COMENTARY
EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT
!#$ 445.788 %
'
0.7% %
$
( ') *
!#+
0.5%.
-$$
) /
0'$ (
12+11 ) !# % '
343
56
7
( 8
7 ' 9$
(; '<' $= ) 26,324 45
6> '$ $= ) +*25 or 1.4 6>
$= ) 102,411 or 25.96> )
7 (
7 +24 6> 7 (
71+11* 1* 6> 9 (
7 + 26><
7(
75+23
6
(7(
7432
6
7 $ 7 '; 5+4 4 356
? 1+45 116
7
WAGE
Prosjena mjesena isplaena neto plaa po zaposlenom
za januar/sijeanj 2015. godine u Federaciji Bosne i
Hercegovine iznosi 834 KM.
')() !#$
834 KM.
U toku mjeseca januara/sijenja 2015. godine došlo je do
smanjenja prosjene mjesene isplaene neto plae za
1,5%
% $
') ()
$6$$
)
@$*
%
(A%*C%')
()$
31*EI%$
$6
') )
() !#$
5EI
PENSION
U periodu XI 2014 – I 2015. godine prosjena mjesena
isplaena neto plaa iznosi 834 KM. U odnosu na isti
period prethodne godine došlo je do smanjenja prosjene
mjesene isplaene neto plae za 1,1%.
Prosjena mjesena isplaena bruto plaa po zaposlenom
za januar/sijeanj 2015 . godine u Federaciji Bosne i
Hercegovine iznosi 1.275 KM.
PENZIJE/MIROVINE
U Federaciji BiH za mjesec januar/sijeanj 2015 .godine
penzije/mirovine
su
isplaene
za
393.107
penzionera/umirovljenika.
J
!#
(
121+5
___________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
135
Visina
isplaenih
penzija/mirovina
januar/sijeanj 2015 . godine je sljedea:
za
mjesec
Prosjena isplaena penzija/mirovina iznosi 366,51 KM
Najniža isplaena penzija/mirovina iznosi
326,17 KM
Zajamena penzija/mirovina iznosi
434,90 KM
Najviša isplaena penzija/mirovina
2.174,48 KM
Podaci o penzijama/mirovinama preuzeti su od Federalnog
zavoda MIO-PIO.
CIJENE
Indeksi potrošakih cijena
Potrošake cijene u februaru/veljai 2015. godine više su
za 0,2% u odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano
po
odjeljcima
COICOP
klasifikacije
(Classification of Individual Consumption by Purpose),
cijene su porasle u odjeljcima: Obrazovanje za 1,1%,
Hrana i bezalkoholna pia za 0,9% i Namještaj, kuanski
ureaji i redovno održavanje kue i Zdravstvo za 0,1%.
Cijene su niže u odjeljcima: Odjea i obua za 0,9%,
Prevoz i Ostala dobra i usluge za 0,3% i Rekreacija i
kultura i Restorani i hoteli za 0,2%.
U ostalim odjeljcima cijene se nisu mijenjale u ovom
mjesecu.
U februaru/veljai 2015. godine u odnosu na
februar/veljau 2014. godine, godišnja inflacija iznosi 0.3%.
Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda
Indeksi cijena proizvoaa industrijskih proizvoda u
Federaciji BiH su izraunati u skladu sa Klasifikacijom
djelatnosti BiH 2010 (Službeni glasnik BiH br. 47/10) i
Nomenklaturom
industrijskih
proizvoda
Bosne
i
Hercegovine 2010 (Službeni glasnik BiH br. 12/11 i 41/11).
Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda se
izraunava na bazi prodaje proizvoda proizvedenih u
Federaciji BiH, a prodatih na teritoriji Bosne i Hercegovine
(domae tržište) i izvezenih na inostrano tržište.
Ukupan indeks
proizvoda
cijena
proizvoaa
industrijskih
U februaru/veljai 2015. godine ukupan indeks cijena
proizvoaa industrijskih proizvoda je viši za 0,6% u
odnosu na prethodni mjesec.
Posmatrano prema glavnim industrijskim grupacijama
ukupan indeks cijena intermedijarnih proizvoda osim
energije je viši za 1,1%, a energije i netrajnih proizvoda za
široku potrošnju za 0,3%. Pad indeksa cijena je
' ( (;
-')
144EI
(
145EI
L
*1*2EI
)
+5**3EI
@$7
PRICES
The consumer price indices
$
$$+6
'
-$$
) '
NO%NOJ $$
QN$
%' N
J
U+ $ $ +6 V$
'
+ +26 <$
$ ') '
+6 + 9 + $
#'
$ $ +26 N
) (
'
+ +16 I$
)
'$ '
+6 X$
$
X
'
%
'
$
$)
% *+ (<16
Producer price index
J
$ $ ? !# $$$$
)
N$
$'!#
Q0Y )7 # *5ZU [
$ % J
$ !# Q0Y )7 # Z*ZU
J
$$?$$
$
' $ $ !#
!# \)
' Q
$
7U?
<
$7
Producer price index-total
%
JJ%+46)
'
-$$
)
)
)+$?
% )
?$ ) +6 )+
V)[
<$
)
+16)
$ ? )
) @ $
)
___________________________________________________________________
136
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
registrovan/registriran u grupaciji trajnih proizvoda za
široku potrošnju za 0,5%, a kapitalnih proizvoda za 0,4%.
Posmatrano prema podrujima KD-a, indeks cijena je viši
za 0,8% u podruju Preraivake industrije.
U ostalim podrujima indeksi cijena se nisu mijenjali u
ovom mjesecu.
Posmatrano po oblastima, najvei rast indeksa cijena je
registrovan/registriran kod Proizvodnje elektrine opreme
za
5,8%.
Najvei
pad
indeksa
cijena
je
registrovan/registriran u oblasti Proizvodnje motornih
vozila, prikolica i poluprikolica za 1,3%.
U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu znaajnije
mijenjali.
Ukupan indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda u
februaru/veljai 2015. godine je viši za 2,3% u odnosu na
isti mjesec prethodne godine, a u odnosu na
decembar/prosinac 2014. godine viši je za 0,3%.
Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda na
domaem tržištu
U februaru/veljai 2015. godine indeks cijena proizvoaa
industrijskih proizvoda
na domaem tržištu se nije
mijenjao u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti
mjesec prethodne godine je niži za 0,9%, a u odnosu na
decembar/prosinac 2014. godine niži je za 1,0%.
U ovom mjesecu najvei rast indeksa cijena
registrovan/registriran je u oblasti Proizvodnje elektrine
opreme za 6,6%. Najvei pad indeksa cijena je
registrovan/registriran u oblasti Proizvodnje koksa i
rafiniranih naftnih proizvoda za 2,1%.
U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu znaajnije
mijenjali.
Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda na
inostranom/inozemnom tržištu
U februaru/veljai 2015. godine indeks cijena proizvoaa
industrijskih proizvoda na inostranom/inozemnom tržištu
je viši za 1,4% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu
na isti mjesec prethodne godine je viši za 7,5%, a u
odnosu na decembar/prosinac 2014. godine viši je za
2,2%.
U ovom mjesecu najvei rast indeksa cijena je
registrovan/registriran u oblasti Proizvodnje baznih metala
za 3,1% i Proizvodnje kože i srodnih proizvoda za 3,0%.
Najvei pad indeksa cijena je registrovan/registriran u
oblasti Vaenja ostalih ruda i kamena za 4,6%.
U ostalim oblastima indeksi cijena se nisu znaajnije
mijenjali.
+6
(N)
+*6
(
-$$
) $
NV-+ $ ? $
I$)+36)
%
$
$$(
$)
-$$
) ' NV-+ ) $ ? ) I$ $$ 9
+36 ) $ ? ) I$ '$+ + < +16
% ' $ $ ( )$
$)
JJ%+16)
'
@$*+16)
Producer price index on domestic market
%JJ%
$7
$)
'
+ '
+26
(+6
(
@$*
%
)$
?)
I$ $$ 9 4+46 )
$ ? ) I$ $
7+
$+6
% ' $ $ ( )$
$)
Producer price index on non-domestic market
% JJ% <
$ 7 +*6
) '
+ '
5+6)+6
)
@$*
%
)$
?)
I$
$1+6I$
$ 1+6 )
$ ? ) O ) 9)*+46
% ' $ $ ( )$
$)
___________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
137
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV
Poljoprivreda
AGRICULTURE, FORSTRY AND FISHING
Agriculture
U januaru 2015. u odnosu na januar 2014. bilježi se
smanjenje proizvodnje mlijeka za pie za 5,9%,poveanje
fermentisanih
mlijenih
proizvoda
za
26,7%,
maslaca/putera za 1,4%, kajmaka za 10,5%, kravljeg sira
za 23,3% i pavlake/vrhnja za 28.6%.
%+ 9
$
(] 7$
$
$ 216 $
8 *+
$526$
*')
N
8*+$
8
+ $ 16 $
* ') % + $
$ 6 $
8 * $46$
*')
%8+$
8*+
$
7)7$26+$7
$ 456+ *6+ 77 6+
$
(]$116$346
U odnosu na prosjek 2014. zabilježeno je poveanje
proizvodnje pavlake/vrhnja za 18.8%, fermentisanih
mlijenih proizvoda za 11,2%, smanjenje maslaca/putera
za 25,9% i kravljeg sira za 5,3%. Poveanje se bilježi kod
proizvodnje mlijeka za pie za 1,0% i kajmaka za 46,4%.
N
*')+$($
$
$ 336+ 7 $
6+ $ 26 $
(] $16+($(
$
7)
7$677*4*6
Šumarstvo
Forestry
Ukupna koliina prikupljenog kravljeg mlijeka u januaru
2015. u odnosu na januar 2014. vea je za 19,3%. U
poreenju sa prosjekom 2014. bilježi se porast za 7,9%.
Sadržaj mlijene masti u januaru 2015. u odnosu na
januar 2014. ostao je isti, a u odnosu na prosjek 2014. vei
je za 1,3%. Sadržaj proteina u januaru 2015. u odnosu na
januar 2014. vei je za 2,1%, a u odnosu na prosjek 2014.
vei je za 1,6%.
Ukupna
proizvodnja
šumskih
sortimenata
u
januaru/sijenju 2015. godine u odnosu na januar/sijeanj
3
2014. godine manja je za 46.000 m ili 37,7 %.
Proizvodnja sortimenata od etinara/etinjaa manja je za
20.000 m3 (33,9 %) dok je proizvodnja sortimenata od
lišara/listaa manja za 26.000 m3 (41,3 %).
Ukupna prodaja šumskih sortimenata u januaru/sijenju
2015. godine u odnosu na isti mjesec 2014. je manja za
30.000 m3 (29,4%).
Prodaja sortimenata od etinara/etinjaa manja je za
3
(22,4%) dok je prodaja sortimenata od
11.000 m
3
lišara/listaa manja za 19.000 m (35,8 %).
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na
pijacama/tržnicama, januar/sijeanj 2015.
Prodaja poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama u
januaru/sijenju 2015. godine iznosila je 1.632.466 KM, što
predstavlja smanjenje prodaje za 133.566 KM ili za 7,56%
u odnosu na januar/sijeanj 2014. godina.
U januaru/sijenju 2015. godine ueše u ukupnoj prodaji
poljoprivrednih
proizvoda
na
pijacama/tržnicama
posmatrano po grupama proizvoda bilo je sljedee: Povre
36,2%, Perad i jaja 20,5%, Voe 20,6%, Krompir/Krumpir
10,0%, Med i vosak 5,8%, Mlijeko 3,1%, Žita 1,9% i
Grože 1,3%.
$
*41Q15+56U
*
1
J
$
$
Q11+26U+ ( $
'41Q*+16U
1
1 Q2+*6U
*
1
0 $
Q+*6U+
1
(
'2 Q1+36U
Sale of agricultural products on green markets in
Federation of B&H, January 2015
^ )$ $ ) 7 ( 41*44 EI+ ($ $
1144EI
546
*
%
)$
$
) 7+ )
$ ( (;
^) 146+ J
)) 6+ 46+
J
6+#
(?36+I716+N
26L16
___________________________________________________________________
138
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Ukupna vrijednost otkupa poljoprivrednih proizvoda od
porodinih/obiteljskih poljoprivrednih proizvoaa u
januaru/sijenju 2015. godine iznosila je 10.105.243 KM
što je u poreenju sa januarom/sijenjem 2014. godine
poveanje za 1.144.349 KM ili za 12,8 %.
Sale and purchase of agricultural products in
Federation of B&H, January 2015
' )$ $ (
$
)$ $
)$
$
' $ )$ $ ' )$ $ (
3*25 EI ($ $ EI
36+
*
' )$ $ $
)$ $
' (312245*EI+($$
242 EI 26 *
' $ )$ $ ' )$ $ (
*1 EI+ ($ $ **1*2EI
36
*
Industraja
Industry
Indeks obima industrijske proizvodnje – ukupno
Industrial production volume index – total
Ukupna desezonirana industrijska proizvodnja u Federaciji
Bosne i Hercegovine u januaru/sijenju 2015. godine u
odnosu na decembar/prosinac 2014. godine, vea je za
3,9%.
8 $
! #\)
' +
$
(@$*+$1+26
% + $
( *+ $
!#\)
'+
$8+$+56
Prodaja i otkup poljoprivrednih proizvoda,
januar/sijeanj 2015.
Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda
vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzea/poduzea i
zemljoradnikih zadruga i otkupa poljoprivrednih proizvoda
od porodinih/obiteljskih poljoprivrednih proizvoaa u
januaru/sijenju 2015. godine iznosila je 18.504.917 KM
što je u poreenju sa januarom/sijenjem 2014. godine
poveanje za 2.101.251 KM ili za 12,8%.
Ukupna vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda
vlastite proizvodnje poljoprivrednih preduzea/poduzea i
zemljoradnikih zadruga u januaru/sijenju 2015. godine
iznosila je 8.399.674 KM što je u poreenju sa
januarom/sijenjem 2014. godine poveanje za 956.902
KM ili za 12,9 %.
U januaru/sijenju 2015. godine u odnosu na
januar/sijeanj 2014. godine, industrijska proizvodnja u
Federaciji Bosne i Hercegovine, kalendarski prilagoena,
manja je za 1,7%.
Indeksi obima industrijske proizvodnje prema GIG
agregatima
Industrial production volume index, according to the
MIGs
Mjesena poreenja U januaru/sijenju 2015. godine u
odnosu na decembar/prosinac 2014. godine, Netrajni
proizvodi za široku potrošnju vei su za 18,0%, Kapitalni
proizvodi vei su za 8,8%, Trajni proizvodi za široku
potrošnju vei su za 7,0%. Energija je manja za 2,6% i
Intermedijarni proizvodi manji su za 1,7%.
Monthly comparison % + $
(
@$ *+ [
< $
)
$
3+6+ N )
$ 3+36+ @
$
)
$5+6V)$
+46%)
$+56
Godišnja poreenja U januaru/sijenju 2015. godine u
odnosu na januar/sijeanj 2014. godine, Netrajni proizvodi
za široku potrošnju vei su za 10,0%, Intermedijarni
proizvodi vei su za 0,7%, Trajni proizvodi za široku
potrošnju manji su za 17,2%, Kapitalni proizvodi manji su
za 6,9% i Energija je manja za 6,5%.
Annual comparison % + $
(
*+ [
< $
)
$ +6+% )
$ +56 @
$
)
$ 5+6+ N )
$4+26V)$4+6
Indeks obima industrijske proizvodnje
podrujima KD BIH 2010. (EU NACE Rev.2)
prema
Industrial production volume index, according to the
KD BIH 2010 (EU NACE Rev.2) sections
Mjesena poreenja Prema podrujima KD BIH 2010.
desezonirana industrijska proizvodnja u januaru/sijenju
2015. godine u odnosu na decembar/prosinac 2014.
godine, u Preraivakoj industriji bilježi rast od 3,4%, u
Vaenju ruda i kamena proizvodnja bilježi pad od 1,8% i
Proizvodnji i snabdijevanju/opskrbi elektrinom energijom i
plinom bilježi pad od 1,8%.
Monthly comparison -$$
)
[email protected] %# $
+ 8 $
+ $
( @$ *+
I$)$1+*6+I)9)
$
$+36V$$+)
$+36
___________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
139
Godišnja poreenja U januaru/sijenju 2015. godine u
odnosu na januar/sijeanj 2014. godine, industrijska
proizvodnja, kalendarski prilagoena, u Preraivakoj
industriji bilježi rast od 1,1%, u Vaenju ruda i kamena
proizvodnja bilježi pad od 14,9% i Proizvodnji i
snabdijevanju/opskrbi elektrinom energijom i plinom
bilježi pad od 1,5%.
Annual comparison % + $
(
*+
$
+$8+
I$)$+6+I)9)
$
$*+26V$$+)
$+6
Construction
Graevinarstvo
Ukupna desezonirana proizvodnja u graevinarstvu u
etvrtom tromjeseju 2014. godine u poreenju sa
prethodnim tromjesejem manja je za 2,7%. Posmatrano
prema vrsti graevinskih objekata, u istom periodu na
objektima visokogradnje zabilježen je rast od 3,2%, a na
objektima niskogradnje rast od 1,0%.
Ukupna
kalendarska
prilagoena
proizvodnja
u
graevinarstvu u etvrtom tromjeseju 2014. godine u
poreenju sa etvrtim tromjesejem 2013. godine vea je
za 1,6%. Posmatrano prema vrsti graevinskih objekata, u
istom periodu na objektima visokogradnje zabilježen je rast
od 9,6%, a na objektima niskogradnje rast od 0,1%.
Broj izdatih odobrenja za graenje u etvrtom tromjeseju
2014.godine u odnosu na prosjean broj izdatih odobrenja
za graenje u 2013.godini manji je za 7,8% a u odnosu na
etvrto tromjeseje 2013.godine vei je za 8,8%.
Broj predvienih stanova za gradnju u etvrtom
tromjeseju 2014.godine u odnosu na prosjean broj
predvienih stanova za gradnju u 2013.godini vei je za
19,5%, a u odnosu na etvrto tromjeseje 2013.godine
vei za 29,4%.
Vrijednost ugovorenih graevinskih radova u inostranstvu
u 2014. godini vea je za 6,9% u odnosu na isti period
2013. godine.
Vrijednost izvršenih graevinskih radova u inostranstvu u
2014. godini vea je za 7,5% u odnosu na isti period 2013.
godine.
Od ukupne vrijednosti izvršenih radova u inostranstvu u
2014. godini, najvei dio odnosi se na zemlje Evrope i to
63,2%.
Udio objekata visokogradnje u ukupno izvršenim
graevinskim radovima iznosi 29,4%, a udio objekata
niskogradnje iznosi 70,6%.
Prosjena cijena stanova, završenih u 2014. godini je
formirana na bazi izvještaja za 666 stanova. Ona iznosi
1532,6 KM po kvadratnom metru stambene površine, i
vea je za 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine.
Prosjeni troškovi gradnje uestvuju sa 77,8 % od ukupne
prosjene cijene i za 1,3% su vei u odnosu na isti period
prethodne godine.
8
$
$
$
9 *+ $
'
9
+56 $
$
+ $ 1+6 ) $ +6 $'
)))
% 9 *+ $
9 1+ (
7)< 8 $
$
$
+46 $
$
$2+46
)$+6
$')))
[ ) $
$
9
*+$
')
) 1 5+36+ $
9
1+
3+36
[ () $
$
9 *+ $
') () $
$
1+ 2+6+ ( ( 2+* 6 $
9
1
'
$
$$
$
(
7
*
$
1$4+26
' $ $
$ * $
1$5+6
$
8$ *+
$
V
41+6
^( $$
) (
7 $
$
$
8$+ ) $
$
2+*6+
$'))5+46
') $ () $
* (
44 4 () %
1+4 EI 9 +
($ +46 $
) 1
-')$
$
$
55+36 ') $ ( +16 $
)
1
___________________________________________________________________
140
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Prosjena cijena stanova u gradnji, koji su se poeli graditi
izmeu 1. januara i 31. decembra 2014. je formirana na
bazi izvještaja za 577 stana. Ona iznosi 1436,4 KM po
kvadratnom metru stambene površine, što je za 2,0%
manje nego u istom periodu prethodne godine.
Prosjeni troškovi gradnje uestvuju sa 77,5% od ukupne
prosjene cijene i za 2,5% su manji u odnosu na isti period
prethodne godine.
Prijevoz i komunikacije
U željeznikom putnikom prijevozu u periodu I-XII
2014. godine prevezeno je ukupno 357.000 putnika i
ostvareno 22.617.000 putnikih kilometara, što je u odnosu
na isti period 2013. godine manje za 14,2% prevezenih
putnika, a ostvareni putniki kilometri manji su za 9,6%.
Od toga, u unutrašnjem putnikom prijevozu broj
prevezenih putnika manji je za 13,0%, a ostvareni putniki
kilometri manji su za 6,9% u odnosu na isti period 2013.
godine.
U meunarodnom putnikom prijevozu broj prevezenih
putnika manji je za 46,7%, a ostvareni putniki kilometri
manji su za 42,7% u odnosu na isti period 2013. godine.
U željeznikom teretnom prijevozu u periodu I-XII 2014.
godine prevezeno je 8.497.000 tona robe, a ostvareno
885.356.000 tonskih kilometara, što je u odnosu na isti
period 2013. godine više za 4,0% prevezene robe i više za
12,5% tonskih kilometara.
Od toga, u unutrašnjem teretnom prijevozu prevezeno je
više za 1,8% tona robe, a ostvareni tonski kilometri manji
su za 2,0% u odnosu na isti period 2013. godine.
U meunarodnom teretnom prijevozu prevezeno je više
za 7,6% tona robe, a ostvareni tonski kilometri vei su za
18,0% u odnosu na isti period 2013. godine.
U zranom prijevozu u periodu I-XII 2014. godine u
odnosu
na
isti
period
2013.
godine
promet
aviona/zrakoplova vei je za 45,0%.
Avio kilometri u zranom prijevozu u periodu I-XII 2014.
godine u odnosu na isti period 2013. godine vei su za
121,5%.
Ukupan broj prevezenih putnika periodu I-XII 2014. godine
u odnosu na isti period 2013. godine vei je za 12,3%.
Putniki kilometri u zranom prijevozu u periodu I-XII 2014.
godine u odnosu na isti period 2013. godine vei su za
38,6%.
') $ () $
$
(
$
$
( 1 @$
* ( $$ 55
() % *14+* EI 9 + ($ +6 $
)
1
-')$
$
$
55+6 ') $ ( +6 $
)
1
Transport and communication
)
[email protected]$*(15+)
+45+)C7
+
1
*6
)+(
)<7
246
O($+
)
)
16\)C7
426
1
[
)
)
*456\)C7
*56
1
%)
[email protected]$*
3+*25+
)
33+14+
C7
X
)
*6
6
C7
1
O($+
)
)
36\
C
7
6
1
[ )
) 546 \ C
7
36
1
[ ) <
@$ * *6 -$ 7
< @$ * 6 ) <@ $ * 16 J) 7
<@ $ * 13+46 ___________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
141
U aerodromskim/zranim lukama u periodu I-XII 2014.
godine u odnosu na isti period 2013. godine promet
aviona/zrakoplova vei je za 18,0%.
U aerodromskim/zranim lukama u periodu I-XII 2014.
godine u odnosu na isti period 2013. godine promet
putnika vei je za 16,9%.
U aerodromskim/zranim lukama u periodu I-XII 2014.
godine u odnosu na isti period 2013. godine promet tereta
vei je za 28,5%.
Ukupan promet od uslužnih djelatnosti prijevoz i
skladištenje u etvrtom tromjeseju 2014. godine manji je
za 2,8% u odnosu na isti period 2013. godine.
Od toga, promet u kopnenom prijevozu i cjevovodnom
transportu manji je za 11,6%, promet u zranom prijevozu
vei je za 101,3%, a promet u skladištenju i pomonim
djelatnostima u prijevozu vei je za 70,8% u odnosu na isti
period 2013. godine.
Obim PTT usluga kod pismonosnih pošiljki u periodu I-XII
2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine vei je
za 5,0%.
Fiksni telefonski razgovori u minutama u periodu I-XII
2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine manji
su za 1,8%.
Mobilni telefonski razgovori u minutama u periodu I-XII
2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine vei su
za 2,9%.
Broj poslatih SMS poruka u periodu I-XII 2014. godine u
odnosu na isti period 2013. godine manji je za 14,7%.
VANJSKA TRGOVINA
Za etvrto tromjeseje 2014. ostvaren je ukupan pad
izvoznih cijena za 0,7% i uvoznih cijena za 4,0% u odnosu
na 2013. godinu.
U odnosu na baznu 2010. godinu u etvrtom tromjeseju
2014. došlo je do ukupnog porasta izvoznih cijena za 2,9%
i uvoznih cijena za 3,0%.
Prema podrujima KD BiH 2010 u etvrtom tromjeseju
2014. u odnosu na 2010. ostvaren je porast izvoznih cijena
u podruju A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo“ 8,6%, u
podruju B „Vaenje ruda i kamena“ 7,6% i u podruju C
„Preraivaka industrija“ 3,3%.
U istom periodu ostvaren je porast uvoznih cijena u
podruju A „Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo“ 7,1% i u
podruju C „Preraivaka industrija“ 4,2%. U podruju B
„Vaenje ruda i kamena“ ostvaren je pad uvoznih cijena od
20,9%.
Posmatrano po sektorima SMTK Rev. 4 u etvrtom
tromjeseju 2014. u odnosu na 2010. najvei porast
izvoznih cijena 11,6% ostvaren je u sektoru 5
„Hemijski/kemijski proizvodi“.
-$$
<@$*
36
J) ' <
@$ * 426 ) ' < @$
* 36 \ ' '$ $' ) O$
C @$
*
36
1
O ($+ ' '
46+ ' 16+ ' (
) $'
5 36 1
'
'$ [email protected]$*
6
1
[ $ ? [email protected]$*
36
1
[ $ C @$ * 26 [ 0 I0 ) [email protected]$ *
*56
FOREIGN TRADE
%
9
*
1?
' 56 $ '*6$
%
?
'
26 $ ' 1 6
$
-$$
)
[-NVX'$
9
* ?
' $ $
-__-) $+ )__
346+ $
_ _I) 9)__ 546 $
N__I$)__116
' $ 56 $
-
__-)$+ )__ *6 $
N
__I$)__ % $
__I) 9)__ '26$
-$$
) 0%N X' * $
9 * ?
' )
$46$
__N$
$__
___________________________________________________________________
142
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
U istom periodu najvei porast uvoznih cijena 12,3%
ostvaren je u sektoru 2 „Sirove materije nejestive, osim
goriva“.
Vrijednost izvoza u januaru/sijenju 2015. iznosi 458.420
hilj./tis. KM, što je za 2,7% više u odnosu na isti mjesec
prethodne godine, a 8,5% manje u odnosu na
decembar/prosinac 2014.
U januaru/sijenju 2015. ostvaren je uvoz u vrijednosti
701.905 hilj./tis. KM, što je za 0,3% manje u odnosu isti
mjesec prethodne godine, a 20,7% manje u odnosu na
decembar/prosinac 2014.
Trgovinski deficit Federacije BiH za januar/sijeanj 2015.
iznosi 243.485 hilj./tis. KM.
Procenat pokrivenosti uvoza izvozom Federacije BiH za
januar/sijeanj 2015. je 65,3% i viši je za 1,9% u odnosu
na isti mjesec prethodne godine kada je pokrivenost
iznosila 63,4%, odnosno viši za 8,7% u odnosu na
decembar/prosinac 2014 kada je pokrivenost iznosila
56,6%.
Ueše Federacije BiH u ukupnom izvozu Bosne i
Hercegovine za januar/sijeanj 2015 je 70,9%, a u
ukupnom uvozu 72,0%.
Prema KD-u, najvea vrijednost izvoza u januaru/sijenju
2015. ostvarena je u podruju C “Preraivaka industrija” u
vrijednosti 407.800 hilj./tis. KM, što iznosi 89,0% ukupnog
izvoza. Najvea vrijednost u uvozu 608.727 hilj./tis. KM
ostvarena je u podruju C “Preraivaka industrija”, što
iznosi 86,7% ukupnog uvoza.
Prema SMTK, najvee ueše u izvozu za isti period
ostvareno je u sektoru 6 ''Industrijski proizvodi, razvrstani
uglavnom po vrsti sirovina'' sa vrijednošu 127.988 hilj./tis.
KM, što je 27,9% ukupnog izvoza. Najvee ueše u
uvozu ostvareno je u sektoru 6 ''Industrijski proizvodi,
razvrstani uglavnom po vrsti sirovina'' sa vrijednošu
168.279 hilj./tis. KM, što je 24,0% ukupnog uvoza.
Prema BEC-u, najvea vrijednost izvoza u januaru/
sijenju 2015. ostvarena je u kategoriji 2 “Industrijski
materijali” u vrijednosti 229.810 hilj./tis. KM, što iznosi
50,1% ukupnog izvoza. Najvea vrijednost u uvozu
ostvarena je u kategoriji 2 “Industrijski materijali” u
vrijednosti 237.581 hilj./tis. KM, što iznosi 33,8% ukupnog
uvoza.
U januaru / sijenju 2015 tri najvee zemlje u izvozu su:
Njemaka sa 88.411 hilj./tis. KM ili 19,3% ukupnog izvoza,
Italija sa 68.676 hilj./tis. KM ili 15,0% i Hrvatska sa 41.578
hilj./tis. KM ili 9,1% ukupnog izvoza. Izvoz u sve ostale
zemlje iznosi 259.755 hilj./tis. KM ili 56,7% ukupnog
izvoza.
U istom periodu tri najvee zemlje u uvozu su: Njemaka
sa 88.392 hilj./tis. KM ili 12,6% ukupnog uvoza, Hrvatska
sa 86.600 hilj./tis. KM ili 12,3% i Italija sa 67.789 hilj./tis.
KM ili 9,7% ukupnog uvoza. Uvoz iz svih ostalih zemalja
iznosi 459.124 hilj./tis. KM ili 65,4% ukupnog uvoza.
%
')$
16$
__%(+?$__
?
! #\)
' ( *3+* EI+ ($ 56
*36
@$*
!# \)
' ( 5+2 EI+ ($ 16
*56
@$*
$ !# *1+*3
EI
?
Z
!#( 416 26 *(
(41*6356
@$*(
(4+46
% !# 526 ?
!# !# (
56
%))?
$
N
[-NV __I$)__ ( ' *5+3 EI+ ( 326 ?
))
$
N[-NV__I$)__(
'43+55
EI (3456
%
))?
$
4 0%N__ % $+ $ (
__ ( ' 5+233 EI+ (
526
?
))
$
40%N__%
$+$
(__('43+52
EI
(*6
-$$
)
VN+ ))?
$)
__% __ ( '
2+3 EI ( 6 ?
)) $)
__%__ ( '15+3 EI
(1136
%
1$
?
(;L
( 33+* EI 216 ?
+
%(43+454
EI
6N
( *+53 EI 26 V?
$
(2+5
EI
456
?
1 $
(; L ( 33+12
EI
46
+N
(
34+4
EI
16%(45+532
EI
256 %
$
( *2+* EI 4*6 ___________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
143
Posmatrano po statistikim procedurama, što se tie
izvoza na prvom mjestu je redovan izvoz s uešem
63,5% od ukupnog izvoza, a kad je u pitanju uvoz najvee
ueše ostvareno je po proceduri ''redovan uvoz'' što je
87,0% od ukupne vrijednosti uvoza.
-$$
) $ $+ ? ))
?
( 416 ?
%
))
(356
UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA
HOME TRADE
Distributivna trgovina, IV tromjeseje 2014.
Distributive trade,for IV
Ukupan promet distributivne trgovine, bez PDV-a u IV
tromjeseju 2014. godine iznosi 5.031.369 hilj./tis.KM.
% %^ 9 * ' ' Q^-
?$U+1+142
EI
Posmatrano prema glavnoj (pretežnoj) djelatnosti
poslovnog subjekta najvee ueše u prometu od
distributivne trgovine u treem tromjeseju 2014.godine
ostvareno je u sljedeim oblastima: 46. – Trgovina na
veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima u
vrijednosti od 2.867.593 hilj./tis. KM ili 57,0 % od ukupnog
prometa distributivne trgovine, zatim 47 – Trgovina na
malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima u
vrijednosti od 1.798.814 hilj./tis. KM ili 35,8 % i 45 –
Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i
motociklima; popravak motornih vozila i motocikala u
vrijednosti od 257.734 hilj./tis. KM ili 5,1 %.
N
$) $' )
'
\* 9*
()
'
; *4 C `
+ ?$ '$
$$+345+21
EI
56
> *5 C X + ?$ '$ $$ +523+3* EI 1 36 * C
`
'$
$$5+51*
EI
6
U ukupno ostvarenom prometu distributivne trgovine,
ueše poslovnih subjekata registrovanih u ostalim
djelatnostima iznosi 107.228 hilj./tis. KM ili 2,1 %.
$' 5+3
EI
6
'
'
Trgovina na malo
Desezonirani promet što su ga ostvarili poslovni subjekti
ija je glavna djelatnost trgovina na malo u januaru/sijenju
2015. godine u odnosu na decembar/prosinac 2014.
godine bilježi realni rast od 2,4%.
th
quarter 2014.
Retail trade
0
8 ' \ ( $' (*6)@$*
Desezonirani promet od trgovine na malo što su ga
ostvarili poslovni subjekti koji se bave trgovinom na malo
bez obzira na svoju glavnu djelatnost u januaru/sijenju
2015.godine u odnosu na decembar/prosinac 2014.godine
bilježi realni rast od 0,2%.
U
januaru/sijenju
2015.godine
u
odnosu
na
januar/sijeanj 2014.godine kalendarski prilagoeni
ukupan promet bilježi realni rast od 14,9%.
0
8 ' ))+$'
$'
( 6 ) @$*
% + + '+ (
7) 8(*26)*
U januaru/sijenju 2015. u odnosu na januar/sijeanj 2014.
kalendarski prilagoeni promet od trgovine na malo bilježi
realni rast od 9,6%.
Posmatrano po trgovakim strukama najvei promet
od trgovine na malo u januaru/sijenju 2015. godine
ostvaren je po grupama kako sljedi: Nespecijalizirane
prodavnice/prodavaonice živežnim namirnicama 34,5 %
od ukupnog prometa u trgovini na malo, zatim
Motorna goriva i maziva 22,2% i Ostale nespecijalizirane
prodavnice/prodavaonice 13,8 %. Ueše svih ostalih
grupa je 29,5%.
%++
'+(
7)
8(246)*
% ) ' $
$) $ ( () )
; [
<
$\
1*6
+-
'
6+O
<$\
136
)
26
___________________________________________________________________
144
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
UGOSTITELJSTVO
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES
U toku mjeseca marta/ožujka 2015. godine izvršena je
korekcija prethodnih podataka za
period januar –
decembar 2014. godine što je dovelo do poveanja
prometa u ugostiteljstvu sa 194.082.269 KM
na
195.639.708 KM.
@) I$ * ' $
$
<@$*($$
' 2*342EI 241253EI
' $$
'$ $' %^ 9 * *23252 EI 2+ 6 1
^( $$
) ( %^ 9
* 2+ 6 ' + + 6 1+6
?
'
)
%^ 9*
*443* EI \ +5 6 1
^($$
)
'$+
'
$$
'$+'
12+ 6+ ) 2+* 6+ ') 3+1 6+
<$
$7+6+(
'$3+6
'$$
'$
TOURISM
Promet u ugostiteljstvu u etvrtom tromjeseju 2014.
godine iznosi 49.891.791 KM ili 19,1 % više u odnosu na
isti period u 2013. godini.
Posmatrano po obliku vlasništva 91,0 % se odnosi na
privatno vlasništvo, 5,5 % na državno vlasništvo i 3,5 % na
mješovito vlasništvo.
Vrijednost noenja u etvrtom tromjeseju 2014. godine
iznosi 14.661.184 KM ili za 2,7 % manje u odnosu na isti
period u 2013. godini.
Posmatrano po vrstama usluga, u ukupnom prometu u
ugostiteljstvu vrijednost hrane uestvuje sa 39,2 %,
noenja sa 29,4 %, napitaka sa 8,3 %, ostalih
bezalkoholnih pia sa 5,0 %, dok se na ostale vrste usluga
odnosi 18,1 % od ukupnog prometa u ugostiteljstvu.
TURIZAM
Broj raspoloživih kreveta u januaru/sijenju 2015. godine
iznosio je 19.932 što je za 20,9 % više u odnosu januar/
sijeanj 2014.godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta na
podruju Federacije BiH iznosila je 9,1 %.
Ukupan broj dolazaka turista u januaru/sijenju 2015.
godine iznosio je 28.077 što je za 21,4 % više u odnosu
na januar/sijeanj 2014. godine, a u odnosu na decembar
/prosinac 2014. godine manje je za 16,5%. Ueše
domaih turista je 39,1%,a stranih turista 60,9 %.
Ukupan broj noenja turista u januaru/sijenju 2015.
godine iznosio je 55.136 što je za 21,7% više u odnosu
na januar/sijeanj 2014. godine, a u odnosu na decembar
/prosinac 2014. godine manje je za 4,9%. Ueše
domaih turista je 37,2%, a stranih turista 62,8 %.
Prema vrsti smještajnog objekta najvei broj noenja je
ostvaren u okviru vrste Hoteli i slian smještaj sa uešem
od 93,4%.
U strukturi noenja stranih turista najviše noenja ostvarili
su turisti iz Hrvatske (37,7%), Turske (7,1%), Slovenije
(6,5%), Srbije (5,3%) i Italije (4,4%), što je ukupno 61,0 %.
Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 39,0 % noenja.
Od ukupno ostvarenog broja noenja 72,7 % odnosi se na
individualna, a 27,3 % na organizirana putovanja.
Što se tie svrhe dolaska turista od ukupno ostvarenog
broja noenja 38,3 % odnosi se na poslovna putovanja, a
61,7 % na ostala putovanja.
[ $ ( 221 + ( +2 6 * [
$$$
$(2+6
% ' (
355 (+*6 *
[email protected]$*0
$
' ( 12+ 6 ) _ ( 4+2
6
% ) (
14 ( +56 * *+26
@$*0
$
)
(15+6
)
_(4+36
-$$
)
$$
$)
) ( \ #
$$
(
21+*6
N
$) $ ) )+ Q4+6U ( \ N
Q15+56U+ 7 Q5+6U+ 0
' Q4+6U+ 0
Q+16U % Q*+*6U $
\1+26
)
N
$) '
) ( 5+5 6 )\ (
1+56
N
$) (
13+16
<
(4+56
___________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
145
METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA
ZAPOSLENOST I PLAE
Zaposlenost
127(6210(7+2'2/2*<
(03/2<0(17$1':$*(6
(PSOR\PHQW
Podaci o broju zaposlenih prikupljaju se provoenjem
redovnog/redovitog
Mjesenog istraživanja o
zaposlenima i plai (Rad-1) u pravnim osobama, i
Istraživanja o fizikim osobama – vlasnicima koji
samostalno obavljaju djelatnost - profesiju i osobama
koje su kod njih zaposlene (Rad-15).
Tha data on persons in employment are obtained by
regularl Monthly survey on employment and wages (Rad1) in legal entities, and Survey on persons employed in
crafts and trades and free lances (Rad-15).
Broj zaposlenih u pravnim osobama rezultat je obrade
podataka redovnog Mjesenog istraživanja (Rad-1),
koji pravne osobe popunjavaju na temelju propisanih
evidencija.
Istraživanjem su obuhvaene pravne
osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti svih
nivoa/razine, ustanove i druge organizacije.
Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima
slobodnih profesija rezultat su obrade Istraživanja
Rad-15, i preuzimaju se od Porezne uprave
Federacije BiH.
The number of persons employed in legal entities are
collected through regular Monthly surveys (Rad –1) filled
in by legal entities according to the records of persons in
employment. The survey includes legal entities of all
types of ownership, government bodies, institutions and
other organizations.
Data on persons employed in crafts and trades and free
lances are collected by the Reports Rad-15 which are
teken over from the records of the Tax Administration of
Federation of B&H.
U podatke o zaposlenima ukljueni su zaposlenici u
pravnim osobama (ukljuujui zaposlenike u
odbrani/obrani i policiji), zaposlenici u obrtu i
slobodnim profesijama, kao i vlasnici kojima je obrt
osnovno zanimanje.
The number of persons in employment includes all
employees in legal entities (including employees in
defence and police), employees in crafts and trades and
free lances, and owners of craft.
Zaposlenici su osobe koje su zasnovale radni odnos
sa poslodavcem (pravnom ili fizikom osobom-obrt) na
neodreeno ili odreeno vrijeme, neovisno od dužine
radnog vremena i vlasništva pravne osobe.
Employees are persons employed by an employer (legal
entities or owners of craft and trade) for a fixed or
unspecified period of time, irrespective of whether they
work full time or less than full time.
Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije je
osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrt ili
slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj raun
sama ili uz pomo zaposlenika obavlja djelatnost.
Owners of craft and trade shops or free
are persons who established, with their
shop or a free lance where they, in their
on their account, perform an activity,
employees.
Godišnji prosjek broja zaposlenih izraunava se na
osnovu podataka mjesenih stanja za tu godinu.
Annual average of the number of persons in employment
is calculated on the basis of monthly data.
Nezaposlenost
8QHPSOR\PHQW
Podaci o ukupnom broju nezaposlenih osoba
preuzimaju
se
od
Federalnog
zavoda
za
zapošljavanje, i ukljuuju osobe koje su u ovom
zavodu registrirane kao nezaposlene osobe.
Data on the number of unemployed persons are taken
over from the Employment Office and include only
persons registered as unemployed at this office.
Plae
:DJHV
Podaci o prosjenoj mjesenoj isplaenoj neto i bruto
plai obraunavaju se na temelju
podataka
prikupljenih Mjesenim istraživanjem o zaposlenima i
plai (Rad-1). Istraživanjem su obuhvaene pravne
osobe svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti svih
nivoa/razine, ustanove i druge organizacije, po
organizaciono teritorijalnom principu na nivou/razini
opine.
Data on average monthly paid off net and gross earnings
are calculated on the base of the data collected with
regular Monthly survey on employment and wages Rad1. The survey includes legal entities of all types of
ownership, government bodies, institutions and other
organizations.
lance activities
own means, a
own name and
alone or with
__________________________________________________________________
146
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Istraživanje o plaama obuhvaa isplaene neto i
bruto plae zaposlenih koji imaju zasnovan radni
odnos, bez obzira na vrstu radnog odnosa i trajanje
radnog vremena.
The statistical survey on wages covers paid off net and
gross earnings of persons in payed employment,
irrespecitve of the kind of employment and number of
working hours.
Prosjena mjesena isplaena neto plaa
obuhvaa isplaenu plau za obavljeni rad, kao i
naknade plaa po osnovu radnog odnosa: godišnji
odmor, plaeni dopust, državne praznike i neradne
dane utvrene zakonom, bolovanja koja isplauje
poslovni subjekat, plaeno odsustvo sa posla, zastoje
u poslu bez krivnje zaposlenog.
Monthly paid of net earning includes income of a person
in employment earned for the work done during regular
working hours as well as for annual leave, paid leave,
public holidays and day-offs defined by law, sickness
which are paid by employer, paid absence from the work,
lay-offs and job stops caused against person's will and of
no fault of his own, and all other payments which are
subject to contributions.
Prosjena mjesena isplaena bruto plaa
obuhvaa sve vrste neto isplata plus zakonom
propisana obavezna/obvezna izdvajanja iz bruto plae
(doprinosi iz bruto plae i akontacija poreza na
dohodak).
Average monthly gross earning includes all kinds of net
pays plus contributions from gross earnings as prescribed
by law and taxes.
Prosjena mjesena isplaena neto i bruto plaa po
zaposlenom izraunava se dijeljenjem ukupnih isplata
sa brojem zaposlenih koji su uestvovali u isplatama.
Average paid off net and gross earnings per person in
employment are calculated by dividing the total of payoffs with the number of persons who participated in that
payments.
U obraun nisu ukljuene plae pripadnika odbrane,
kao ni plae zaposlenih u obrtu i slobodnim
profesijama.
It does not include pay-offs of persons in employment in
crafts and trades and freelances and persons employed
in defence.
NAPOMENA:
127,&(
Prosjena mjesena isplaena neto plaa koju
objavljuje Federalni zavod za statistiku ne sadrži porez
na dohodak.
Monthly paid off net wages published by Federal Office of
Statistics does not include income tax.
CIJENE
35,&(6
Indeks potrošakih cijena predstavlja mjeru
promjena cijena proizvoda i usluga koje rezidentna
domainstva kupuju radi zadovoljenja svojih linih
potreba.
Namjena
Indeks potrošakih cijena se koristi kao mjera
inflacije, za usklaivanje plaa i zarada u skladu sa
kolektivnim ugovorima, te penzija i socijalnih
davanja. Takoer se može koristiti i za cijenovno
prilagoavanje
klauzula
u
dugoronim
kupoprodajnim ugovorima, omoguuje uporeivanje
kretanja cijena unutar zemlje izmeu pojedinih
regiona, te služi kao osnov za deflacioniranje
pojedinih makroekonomskih agregata u statistici
nacionalnih rauna i u druge svrhe.
&RQVXPHU 3ULFH LQGH[ represents a measure of
average price changes of product ( goods and services )
which consumers buy for their personal needs. 3XUSRVH
Indeks potrošakih cijena
The CPI can be used for various purposes. It can be
used as a measure of inflation, for price adjustment of
clauses in long-term sales and purchases contracts (for
example, the CPI can serve for indexing wages and
salaries in collective agreements, for indexing pensions
etc.), it enables a comparison of inflation in the country
with inflation in other countries as well as a comparison
of price movements within a particular country and
regions, also it can be used as a base for deflating
macroeconomic aggregates in statistic of national
accounts and for other purposes.
&RQVXPHU3ULFH,QGH[
Indeks potrošakih cijena u Federaciji Bosne i
Hercegovine izraunava se na osnovu reprezentativne
liste proizvoda koju ine 601 proizvod. Svakog mjeseca
prikuplja se oko 10000 cijena na unaprijed definiranom
uzorku prodajnih mjesta i geografskih lokacija.
The CPI in Federation of Bosnia and Herzegovina is
calculated on the basis of the representative List of
products consisting of 601 different items. Each month
around 10000 prices are being collected in a fixed panel of
geographical locations and outlets.
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
147
Obuhvat indeksa
6FRSHRIWKH,QGH[
Geografski obuhvat - Cijene se prikupljaju na pet
lokacija (gradova) u Federaciji Bosne i Hecegovine
(Biha, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica) odabranih
prema kriteriju broja stanovnika i njihovoj ulozi u
geografskom podruju kojem pripadaju.
*HRJUDSKLFFRYHUDJH-The prices are being collected
in five geographic locations (towns) of Federation of
Bosnia and Herzegovina (Bihac, Mostar, Sarajevo,
Tuzla and Zenica) chosen by the criterion of their
weight in terms of population and their role with
respect to the geographical areas they belong to.
Obuhvat proizvoda - Obuhvaeni su najvažniji
proizvodi i usluge koje kupuje stanovništvo radi
finalne potrošnje. Obuhvat dobara i usluga redovno
se revidira kako bi se ouvala reprezentativnost
liste proizvoda s obzirom na ukuse potrošaa i
njihove navike u pogledu kupovine.
3URGXFW FRYHUDJH - All relevant goods and services
bought by the reference population for the purpose of
final consumption are included in the index. The
coverage of goods and services is regularly reviewed in
order to ensure the representative list of product with
respect to the consumer tastes and purchasing
practices.
Snimanje cijena
3ULFHFROOHFWLRQ
Sve cijene prikupljaju uposlenici Federalnog zavoda
za statistiku prema utvrenom vremenskom
rasporedu i
unaprijed odabranom uzorku
prodavnica, tržnica i ustanova koje pružaju razliite
usluge stanovništvu. Snimatelji cijena dobijaju jasne
specifikacije naziva proizvoda, njegove COICOP
šifre i jedinice mjere i na osnovu tih informacija
samostalno biraju konkretan proizvod iju e cijenu
snimati na odreenom prodajnom mjestu, u skladu
sa kriterijem najprodavanijeg proizvoda na datom
prodajnom mjestu. Kako bi se osiguralo da snimatelji
iz mjeseca u mjesec snimaju cijene istih proizvoda,
te kako bi se moglo pratiti koje proizvode snimatelji
posmatraju na terenu, u upitnik se unose
karakteristike proizvoda, kao što su marka, vrsta i
koliina proizvoda koji se snima, te informacije o
eventualnim zamjenama ovih karakteristika ukoliko ih
bude.
All the prices are being collected by the personnel of the
Federal Office of statistics by the pre-defined schedule
and panel of outlets, markets and Institutions providing
different kinds of services to citizens. The price collectors
receive a clear specifications of the item name, it’s
COICOP code, and unit of measurement that allows them
to choose a concrete item for price collecting in specific
outlet, in accordance with the criterion of the most sold
products in that outlet. In order to be sure that the collector
is collecting prices for exactly the same items each month
the form for price collecting also includes the information
on detailed product description in terms of brands, variety
and quantity, as well as the information on possible
replacements of items.
Takav nain snimanja omoguuje praenje promjene
kretanja cijena izmeu dva perioda tj. praenje
dinamike kretanja cijena.
All of this allows us to monitor the exact price change in
different periods
Za potrebe indeksa potrošakih cijena, snimanje
cijena se vrši sljedeih dana u mjesecu:
For the purposes of CPI calculations, the price
collection is scheduled as follows:
- za poljoprivredne proizvode koji se prodaju na
tržnicama cijene se prikupljaju dva puta mjeseno, i
to u prvoj i treoj sedmici u mjesecu;
- za sve ostale proizvode cijene se, u skladu sa
važeim Evropskim regulativama, prikupljaju jedanput
mjeseno (izmeu 1. i 21. u mjesecu), s tim da se
nužno održava isti interval izmeu prikupljanja.
- for agricultural products sold on green markets the
prices are being collected twice a month, in the first and
third week of a month;
- for other items the prices, in accordance with
European Regulative, are being collected once a month
(between 1thand 21th of the month) with the obligation of
maintaining the same interval of price collection.
Ponderi
:HLJKWV
Ponderi koji se primjenjuju za izraunavanje indeksa
potrošakih cijena su koeficijenti koji odražavaju
relativnu važnost odabranih proizvoda i usluga u
ukupnoj potrošnji domainstava na domaem teritoriju.
Pomou njih se izraunavaju elementarni indeksi kao
ponderisani prosjeci. Bazirani su na podacima
povezanim sa finalnom potrošnjom domainstava i na
podacima o broju stanovnika.
Weights used for calculating the CPI reflect relative
importance of the sampled goods and services in the total
consumption of resident households within the domestic
territory. They are used for elementary indices calculations
as the weighted averages. They are based on the data
linked to the Household Final Consumption and population.
__________________________________________________________________
148
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Osnovni izvor podataka za izradu pondera za
obraun indeksa potrošakih cijena je Anketa o
potrošnji domainstava. Za izraunavanje indeksa
potrošakih cijena od januara 2014. godine
primjenjuju se ponderi koji se baziraju na podacima
iz Ankete o potrošnji domainstava iz 2011. godine.
Ponderi se svake godine koriguju indeksom
kretanja cijena u prethodnoj godini.
The most important data sources for calculating the
weights used in the consumer price indices are the
Household Budget Survey. Since January 2014, the
compilation of the CPIs has been based on the weights
derived from household expenditures from the 2011
Household Budget Survey, updated every year according
to changes in prices in a previous year.
Klasifikacija
&ODVVLILFDWLRQ
Za obraun indeksa potrošakih cijena upotrebljava
se Klasifikacija line potrošnje prema namjeni
(Classification of Individual Consumption by
Purpose-COICOP) po kojoj se proizvodi i usluge
dijele na dvanaest osnovnih odjeljaka za koje se
izraunavaju indeksi.
For the CPI calculation, the Classification of Individual
Consumption by Purpose (COICOP) is used. According
to the COICOP, goods and services are devided into
twelve main groups for which indices are calculated.
Agregiranje
$JJUHJDWLRQ
Izraunavanje indeksa potrošakih cijena poinje
izraunavanjem elementarnih indeksa (indeksa
proizvoda) i indeksa reprezentativnih stavki na nivou
gradova. Pri tome se kao mjera srednje vrijednosti
koristi geometrijska sredina. Agregatni indeksi se nakon
toga izraunavaju korištenjem Laspeyres-ove formule
za ponderisanu aritmetiku sredinu poevši od indeksa
reprezentativnih stavki
na nivou gradova pa do
ukupnog indeksa Federacije Bosne i Hercegovine.
Referentna baza za izraunavanje indeksa je 2010.
godina.
Consumer Price Index calculation starts from the
computation of elementary aggregate indices (items
indices) and representative position at the level of towns.
For this purpose, the geometric mean is used as a
measure of average value. Elementary aggregate indices
are calculated by using Laspeyres formula for weighted
arithmetic mean starting from the level of representative
positions indices at the level of towns to the overall index at
the level of Federation Bosnia and Herzegovina.
Reference base year for index calculation is 2010.
Ostale definicije
2WKHUGHILQLWLRQV
Proizvod - bilo koji proizvod ili usluga za linu
potrošnju koji se mogu kupiti, grupni naziv za proizvode
i usluge.
Reprezentativna stavka - proizvod na najnižem nivou
agregacije, odnosno proizvod u prodajnom mjestu na
jednoj geografskoj lokaciji za koji se može procijeniti
ponder. Proizvodima iz nižih nivoa agregacije nije
mogue dodijeliti ponder jer za to ne postoje
reprezentativni podaci.
3URGXFW - any consumer good or service that can be
purchased, a term covering both goods and services.
5HSUHVHQWDWLYH SRVLWLRQ - lowest level of product
aggregation, i.e. item in an outlet in a geographic location
with a weight. The items at the lower levels of aggregation
do not have weights attributed due to the lack of
representative data.
Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda
predstavlja mjeru promjena cijena proizvoda koje
industrijska preduzea proizvode i prodaju
na
domaem i inostranom tržištu.
3URGXFHU 3ULFH LQGH[ is the measurement of price
change for industrial products produced and sold by
enterprises on domestic and non-domestic market.
Ukupan indeks cijena proizvoaa industrijskih
proizvoda sadrži dva podindeksa, tj. Indeks cijena
proizvoaana industrijskih proizvoda na domaem
tržištu i Indeks cijena proizvoaa industrijskih
proizvoda na inostranom tržištu. Praenje prodajnih
cijena na ta dva tržišta daje promjene u indeksu
cijena proizvoaa industrijskih proizvoda ukupne
industrije, glavnih industrijskih grupacija, podruja i
oblasti industrije.
Total PPI is composed of two subindices, i.e. the
industrial producer price index on the domestic market
and industrial producer price index on the non-domestic
market. Monitoring of selling prices for these two
markets provides changes in PPI for total industry, the
main industrial groupings, sections and divisions of
industry.
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
149
Namjena
Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda se
može koristiti kao mjera inflacije, za ouvanje
vrijednosti kod ugovora s indeksnim klauzulama, te
kao
osnov
za
deflacioniranje
pojedinih
makroekonomskih agregata u statistici nacionalnih
rauna i u druge svrhe.
3XUSRVH
The PPI can be used as a measure of inflation, to
preserve the value of contracts with escalator clauses,
as well as a base for deflating macroeconomic
aggregates in statistics of national accounts and for
other purposes. Obuhvat indeksa
Indeks cijena proizvoaa industrijskih proizvoda u
Federaciji Bosne i Hercegovine izraunava se na
osnovu prikupljenih cijena za proizvode koji se prodaju
na domaem i inostranom tržištu.
&RYHUDJHRILQGH[
Producer Price index in Federation of B&H is calculated
based on collected prices for products sold on domestic
and non-domestic market.
Obuhvat proizvoda - Obuhvaeni su najvažniji
proizvodi i usluge koje se proizvode u Federaciji
BiH i prodaju na domaem i inostranom tržištu.
Svakog mjeseca se od izabranih preduzea prikuplja
1689 pojedinanih cijena za izabrane proizvode.
&RYHUDJH RI SURGXFWV - All relevant products and
services produced in Federation of B&H and sold on
domestic and non-domestic market are covered by this
index.
Each month 1689 item prices from selected enterprises
are collected.
Obuhvat preduzea - Cijene se prikupljaju od 413
proizvodnih subjekata.
&RYHUDJH RI HQWHUSULFHV - The prices are collected
from 413 producers.
Prikupljanje cijena
Cijene se prikupljaju od industrijskih preduzea
mjeseno, putem obrazaca C-41/DOM i C-41/INO.
3ULFHFROOHFWLRQ
The prices are collected monthly from enterprises by
forms named C-41/DOM and C-41/INO.
:HLJKWV
Weights for calculating the total PPI represent the relative
share of value of sale for each products on domestic
market and non-domestic market.
Ponderi
Ponderi za izraunavanje ukupnog indeksa cijena
proizvoaa industrijskih proizvoda predstavljaju
relativno ueše vrijednosti prodaje
pojedinih
proizvoda i na domaem i na inostranom tržištu.
Ponderi koji se primjenjuju za izraunavanje indeksa
cijena
proizvoaa industrijskih proizvoda
na
domaem tržištu su koeficijenti koji odražavaju relativno
ueše vrijednosti prodaje
pojedinog proizvoda u
ukupnoj vrijednosti prodaje
svih
proizvoda na
domaem tržištu.
Ponderi koji se primjenjuju za izraunavanje indeksa
na
cijena
proizvoaa industrijskih proizvoda
inostranom tržištu su koeficijenti koji odražavaju relativno
ueše vrijednosti prodaje
pojedinog proizvoda u
ukupnoj vrijednosti prodaje
svih
proizvoda na
inostranom tržištu.
Osnovni izvor podataka za izradu pondera je Godišnji
izvještaj industrije kojim se prikupljaju podaci o ukupnoj
vrijednosti prodaje na domaem i inostranom tržištu
(IND-21).
Weights used for calculation of PPI on domestic market
are coefficients that represent relative share of value of
sale for each product in total value of sale for all
products on domestic market.
Za izradu ponderacionog sistema koji je primjenjen pri
izraunu indeksa cijena proizvoaa industrijskih
proizvoda korišteni su podaci za 2010. godinu (bazna
godina).
For the production of weighting system applied for
calculation of PPI, data for 2010 (based year) were used.
Nova ponderacija se radi svake pete godine, dok se
korekcija pondera vrši svake godine. Kao korektivni
faktor se koriste indeksi kretanja cijena proizvoda u
toj godini.
The new ponderation has been done each five years,
while correction of weights has been done each year.
Indices of price movements of products in that year are
used as correction factor.
Klasifikacija i nomenklatura
Za obraun indeksa cijena proizvoaa industrijskih
proizvoda upotrebljava se Klasifikacija djelatnosti
(KD BiH 2010)
prema kojoj se poslovni subjekti
razvrstavaju u podruja B,C,D i E i Nomenklatura
industrijskih proizvoda (NIP BiH 2010).
&ODVVLILFDWLRQDQGQRPHQFODWXUH
For calculation of PPI Classification of Activities (CEA B&H
2010) is used by which legal entities are classified in
sections B, C, D and E and Nomenclature of Industrial
Products (NIP B&H 2010).
Weights used for calculation of PPI on non-domestic
market are coefficients that represent relative share of
value of sale for each product in total value of sale for all
products on non-domestic market.
Main data source for calculation of weights is the Annual
Survey on Industrial Production used for collecting data
on total value of sale on domestic and non-domestic
market (IND-21).
__________________________________________________________________
150
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Agregiranje
Izraunavanje
indeksa
cijena
proizvoaa
industrijskih proizvoda poinje izraunavanjem
mjesenih
indeksa prostom geometrijskom
sredinom za pojedine proizvode koje proizvodi više
proizvoaa. Agregirani indeksi se nakon toga
izraunavaju korištenjem Laspeyres-ove formule za
ponderisanu aritmetiku sredinu poevši od indeksa
pojedinih proizvoda pa do ukupnih indeksa (ukupnog,
indeksa na domaem tržištu i indeksa na inostranom
tržištu), za Federaciju Bosne i Hercegovine.
$JJUHJDWLRQ
Producer Price Index calculation starts from the computation
of mountly avarage indices for each product produced by the
more than one producer, using simple geometric mean.
Aggregated indices are calculated by using Laspeyres
formula for weighted arithmetic mean starting from the level
of representative products to the all indices (total PPI, PPI
on domestic market and PPI on non-domestic market) at the
level of Federation Bosnia and Herzegovina.
POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBOLOV
Poljoprivreda
$*5,&8/785()25(675<$1'),6+,1*
Agriculture
Proizvodnja kasnih usjeva, voa i groža
3URGXFWLRQRIODWHFURSVIUXLWDQGJUDSHV
Obuhvat i izvještajne jedinice:
Podaci o proizvodnji kasnih usjeva, voa groža
prikupljaju se redovnim statistikim istraživanjem
“Izvještaj o ostvarenim prinosima kasnih usjeva, voa i
groža” (PO-33).
&RYHULQJDQGUHSRUWXQLWV
The data on production of late crops and fruit are
collected through regular statistical survey “Survey on
production of late crops and fruit” (PO-33).
Podaci se iskazuju za Federaciju BiH ukupno, tj.
obuhvataju podatke o proizvodnji u individualnom
sektoru kao i proizvodnji poljoprivrednih preduzea,
zemljoradnikih zadruga i drugih organizacija koje se
bave poljoprivrednom proizvodnjom.
Izvještajne jedinice su:
1) poslovni subjekti, zemljoradnike zadruge i druge
organizacije
koje
se
bave
poljoprivrednom
proizvodnjom i dostavljaju podatke redovnim
statistikim izvještajima,
2)
individualna
poljoprivredna
gazdinstva/gospodarstva, za koje se podaci prikupljaju
metodom procjene koju rade strunjaci za
poljoprivredu u opinama.
Data cover Federation of B&H in total, i.e. production of
individual sector and agricultural enterprises, cooperatives and other organizations, which are engaged in
agriculture.
The report units are:
1) The agricultural enterprises, agricultural co-operatives
and other organizations which are engaged in agriculture,
and data for those units are gathered through regular
statistical report and
2) The private agricultural holding and data for those units
are gathered through estimates. The estimations are
made on a local level – for each municipality in total.
The estimators are currently agricultural experts in the
local authorities of municipalities.
Požnjevena površina je površina sa koje je usjev
požnjeven i ubran prinos. Požnjevena površina može
biti manja od zasijane površine u sluaju ako su usjevi
na nekim površinama usljed elementarnih i drugih
nepogoda uništeni, te zbog toga nije obavljena žetva
niti ubran prinos.
+DUYHVWHGDUHD is the area on which crops are harvested
and yields are gathered. It can be smaller than the sown
area in the case that crops were weather-beaten, and
because of that the harvest was not carried out.
Kod voa se uzima broj stabala sposobnih za rod, a
ne broj stabala sa kojih je ubran prinos. Ako je u
meuvremenu došlo do stradanja nekih stabala
podaci moraju biti umanjeni za taj broj stabala.
7KHWUHHVYLQHVRIEHDULQJ– are number of trees/vines
capable of bearing, not tree numbers where crops were
taken. In the case of harm to trees and vines this should
be disposed of.
Ostvareni prinos ratarskih usjeva predstavlja prinos
normalne vlažnosti koji je dobiven po završenoj
žetvi/berbi i vršidbi, tj. prinos po odbitku koliina
izgubljenih
pri
žetvi,
prijevozu
do
gazdinstva/gospodarstva, vršidbi i slino.
5HDOL]HG \LHOG FURS is the yield of standard humidity
after the deduction of all losses during harvest, transport
and threshing.
<LHOGSHUXQLWRIDUHDWKD is computed on the base of
harvested area, i.e. hectare.
Prinos po jedinici površine (t/ha) obraunat je na
požnjevenu površinu.
Prinos po stablu i okotu/trsu (u kg) obraunat je
na stablo sposobno za rod, odnosno na okot/trs
sposoban za rod.
<LHOG SHU WUHHYLQH LQ NJ is computed for fruit-bearing
tree or vine.
Statistiko
Statistical survey “Report on sawn areas in autumn
istraživanje
„Izvještaj
o
zasijanim
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
151
površinama u jesenjoj sjetvi u 2014. godini„ (PO-21a i
PO-21b) se provodi na osnovu/temelju Zakona o
statistici (Službene novine FBiH, br. 63/03 i 9/09).
sowing in 2014” (PO-21a and PO-21b) is performed on
the basis of the Law on Statistics (Official Gazette of
FB&H No. 63/03 and 9/09).
Jedinice posmatranja i izvještajne jedinice za
istraživanje PO-21a su pravne osobe i dijelovi pravnih
osoba koje se bave biljnom proizvodnjom odnosno
registrovani u Podruje A, Oblast 01, Grana 01.1,
Razredi 01.11-01.19. Podaci se prikupljaju putem
godišnjih statistikih izvještaja iz poslovne evidencije
koju subjekti vode.
Observation and reporting unit for survey PO-21a are
legal entities and parts of legal entities engaged in crop
production and registered in Area A, Area 01, Branch
01.1, Classes 01.11-01.19. Data are collected through
the annual statistical reports from business records of
legal entities.
Jedinice posmatranja za istraživanje PO-21b su
poljoprivredna gazdinstva/gospodarstva, a izvještajne
jedinice su opine. Podaci se prikupljaju putem
godisnjih statistikih izvještaja metodom procjene koju
rade strunjaci za poljoprivredu u opinama.
Reporting units for survey PO-21b are agricultural
households, and reporting units are municipalities. Data
are collected through annual statistical reports by
estimation method done by agricultural experts in the
municipalities.
Ovim istraživanjem sakupljaju se podaci o ukupno
zasijanim povrsinama u jesen po grupama usjeva i po
usjevima pojedinano.
Podaci o proizvodnji šumarstva u državnim šumama
rezultat su Mjesenog istraživanja šumarstva ŠUM- 22
koje provodi Federalni zavod za statistiku na temelju
Zakona o statistikim istraživanjima u FBiH «Službene
novine Federacije BiH» br. 63/03 i 9/09.
This survey collects data on the total sown area in
autumn by crops groups and crops individually.
)RUHVWU\
Data on production of forestry assortments in the publiclyowned forests are result of monthly reports on surveys of
forests (ŠUM – 22) conducted by the Federal Office of
Statistics on the basis of Act on Statistical Survey in
FB&H (Official Gazette of FB&H, No 63/03 and 9/09.).
Mjesenim izvještajem šumarstva obuhvaene su sve
pravne osobe razvrstane u Registru poslovnih
subjekata u podruju A-Poljoprivreda, lov i šumarstvo,
odjeljak 02-Šumrstvo, sjea drveta i usluge povezane
sa njima, a koje se bave stalnom proizvodnjom
šumskih sortimenata u državnim šumama.
All legal entities classified in the Register of Business
Entities under section A – Agriculture, hunting and
forestry Section 02 – Forestry, felling and related services
activities, engaged in permanent production forest
assortments in the publicly-owned forests, and are
extended by Monthly Report of forestry.
Prikupljanje podataka o proizvodnji i prodaji u
šumarstvu vrši se na osnovi Nomenklature proizvoda i
usluga šumarstva – NPUŠ, koja je izraena za
potrebe statistike šumarstva na osnovi Liste
karakteristinih proizvoda šumarstva, koju je Eurostat
(Statistiki ured Evropske unije) objavio kao integralni
dio Prirunika za ekonomske raune poljoprivrede i
šumarstva (Manual on the Economic Acounts of
Agriculture
and
Forestry
–
EAF)
u
novembru/studenom 1997. godine.
Data collection on production and sales of forestry is
practised on the basis of the Nomenclature of Forest
Products and Services NPUŠ which is made for the
purposes of forestry statistics on the basis the List of
Characteristic Products of the Commercial Timber
Production compiled by the Eurostat (the Statistical Office
of the European Union), and published as an integral part
of the Manual for Economic Accounts of Agriculture and
Forestry in November 1997.
Trupci (lišara/listaa i etinara/etinjaa) su dijelovi
debla koji su namjenjeni daljem preraivanju piljenjem,
ponekad rezanjem ili ljuštenjem jer imaju povoljna
fizika i kemijska svojstva te su namjenjeni za
industrijsku preradu.
/RJV (broad-leaves trees and conifers) are parts of
timber intended for further processing by sawing,
sometimes by cutting or peeling, because of its good
physical and chemical characteristics, so it is useful to be
industrially processed.
Jamsko drvo (lišara/listaa i etinara/etinjaa)
namjenjeno je za razne tehnike svrhe jer ima vrlo
povoljna fizika i kemijska svojstva. To je drvo koje se
upotrebljava za izgradnju i održavanje jamskih rovova
i okna, dakle za gradnju u zemlji i pod zemljom.
0LQLQJ WLPEHU (broad-leaves trees and conifers) having
very good physical and chemical characteristics, is
intended for various technical purposes. It is used for
building and maintaining pits and shafts, therefore, for
constructing underground and on the surface.
Ostalo dugo drvo (lišara/listaa i etinara/etinjaa)
obuhvaa sve vrste drveta pogodne za mehaniku
preradu, stupove za elektro vodove i TT vodove te
2WKHU ORQJ WLPEHU (broad-leaves trees and conifers)
includes all kinds of wood suitable for mechanical
processing, transmission-line and telephone-line pylons
Šumarstvo
__________________________________________________________________
152
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
ostalo oblo drvo.
as well as other oval timber.
Prostorno drvo (lišara/listaa i etinara/etinjaa)
obuhvaa drvo za drvene ploe (pogodno za
mehaniku preradu), a celulozno i taninsko drvo, zbog
svog povoljnog kemijskog svojstva, pogodno je za
kemijsku preradu. Taninsko drvo je sirovina iz koje se
preradom dobivaju taninski ekstrati.
6WDFN ZRRG (broad-leaves trees and conifers) includes
wood for boards (suitable for mechanical processing),
and wood-pulp and tannin wood are, because of its good
chemical
characteristics,
suitable
for
chemical
processing. Tannin wood is a material that, processed,
gives tannin extracts.
Ogrijevno drvo (lišara/listaa i etinara/etinjaa) je
namjenjeno neposredno za ogrjev ili za proizvodnju
drvenog uglja.
)XHOZRRG (broad-leaves trees and conifers) is intended
directly for fuel or production of wood coal.
Ostalo grubo obraeno drvo (lišara/listaa i
etinara/etinjaa) obuhvaa sitno tehniko drvo,
pogodno za izradu drvenih motki i kolja, raznih letvi i
stupova za ogradu, ruica za alat i sl.
2WKHU URXJKO\ SURFHVVHG ZRRG (broad-leaves trees
and conifers) includes paltry technical wood suitable for
processing of wood poles, different bars and fence piers,
tool cages etc.
3XUFKDVHDQGVDOHRIDJULFXOWXUDOSURGXFWV
Data on sale and purchase of the agricultural products
are collected through regular monthly surveys: Monthly
Report on purchase of agricultural products from
individual agriculture producers (TRG – 31) and Monthly
Report on sale own agricultural products by companies
and agricultural cooperatives (TRG – 33).
Otkup i prodaja poljoprivrednih proizvoda
Podaci o otkupu i prodaji poljoprivrednih proizvoda
prikupljaju se redovnim mjesenim istraživanjima:
Mjeseni izvještaj o otkupu poljoprivrednih proizvoda
od porodinih/obiteljskih poljoprivrednih proizvoaa
(obrazac TRG-31) i Mjeseni izvještaj o prodaji
poljoprivrednih
proizvoda
vlastite
proizvodnje
poljoprivrednih poslovnih subjekata i zemljoradnikih
zadruga (obrazac TRG-33).
Ovim istraživanjima prikupljaju se podaci o otkupu i
prodaji poljoprivrednih proizvoda: koliina (u tonama,
hilj. kom., hilj. lit), vrijednost (u KM) i prosjene cijene
(u KM) za tekui mjesec.
This survey collects data on the purchase and sale of
agricultural products: the quantity (in tons, thous. Pcs.,
Thous. Lit), value (KM) and average price (KM) for the
current month.
Mjeseni izvještaj o prodaji poljoprivrednih proizvoda
vlastite
proizvodnje
poslovnih
subjekata
i
zemljoradnikih zadruga (obrazac TRG-33) dostavljaju
poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata
razvrstani u podruje A (Poljoprivreda, šumarstvo i
ribolov) prema KD BiH 2010. Mjeseni izvještaj o
otkupu
poljoprivrednih
proizvoda
od
porodinih/obiteljskih
poljoprivrednih
proizvoaa
(obrazac TRG-31) dostavljaju poslovni subjekti i
dijelovi poslovnih subjekata koji vrše otkup
poljoprivrednih proizvoda od porodinih/obiteljskih
poljoprivrednih proizvoaa razvrstani u podruje A,C i
G prema KD BiH 2010.
Monthly Report on sale own agricultural products by
companies and agricultural cooperatives (TRG – 33) is
submitted by legal entities and parts of legal entities
classified according to the NACE-Rev 2 (KD BiH 2010)
into the field A (Agriculture, hunting and forestry). Monthly
Report on purchase of agricultural products from
individual agriculture producers (TRG – 31) is submitted
by legal entities engaged in buy-off from family farms
classified in other activities in section A, C and G
according to the NACE-Rev 2 (KD BiH 2010).
Podaci o prodaji poljoprivrednih proizvoda na
pijacama/tržnicama prikupljaju se redovnim mjesenim
istraživanjem:
Mjeseni
izvještaj
o
prometu
poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama
(obrazac TRG -13), koje dostavljaju poslovni subjekti
koji pružaju usluge korištenja prodajnog prostora
pijace. Obuhvaaju se koliine proizvoda koje na
pijacu iznose samo individualni poljoprivredni
proizvoai (bez poljoprivrednih preduzea i
zemljoradnikih zadruga).
Data on turnover of agricultural products at marketplaces
are based according to regular statistical reports:
Monthly report on turnover at marketplaces (TRG – 13) of
business entities who give services for using selling area.
These data covered only quantity of products from
individual agricultural producers.
Ovim istraživanjima prikupljaju se podaci o prodaji
poljoprivrednih proizvoda na pijacama/tržnicama:
koliina (u tonama, hilj. kom., hilj. lit), vrijednost (u KM)
i prosjene cijene (u KM) za tekui mjesec.
This survey collects data on the purchase and sale of
agricultural products: the quantity (in tons, thous. Pcs.,
Thous. Lit), value (KM) and average price (KM) for the
current month.
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
153
Definicije
'HILQLWLRQV
Otkup poljoprivrednih proizvoda je kupovina odnosno
preuzimanje poljoprivrednih proizvoda neposredno od
porodinih/obiteljskih proizvoaa koje poslovni
subjekti obavljaju radi dalje prodaje ili prerade.
Purchase of agricultural products is buying, taking over
agricultural products from individual producers which
performing business entities with a view of further sale
and processing.
Sale of agricultural products consists of sale, respectively
delivery of agricultural products that are obtained from
own production of business entities and parts of business
entities.
Prodaja poljoprivrednih prozvoda je prodaja, odnosno
isporuka poljoprivrednih proizvoda iz vlastite
proizvodnje poslovnih subjekata i njihovih dijelova.
Pokazatelji o industrijskoj proizvodnji prikazani u ovom
poglavlju rezultat su Mjesenog istraživanja industrije
MKPS IND-1 koje provodi
Federalni zavod za
statistiku na temelju Zakona o statistici u FBiH
(„Službene novine Federacije BiH“ br. 63/03 i 9/09).
INDUSTRIJA
Metod raunanja
Indeksi industrijske proizvodnje izraunavaju se u dva
koraka, korištenjem Laspeyres-ove formule. U prvom
koraku indeksi se izraunavaju iz podataka o
koliinama pojedinanih proizvoda iz Mjesene NIP
BiH 2013 i odgovarajueg ponderacijskog koeficijenta,
koji je aproksimacija dodane vrijednosti pojedinanih
proizvoda. U drugom koraku svi indeksi grana i viših
nivoa ponderišu se strukturom dodane vrijednosti iz
2014. godine.
Indicators about industrial production presented in this
chapter represent the results of the Monthly Survey on
Industrial Production MKPS IND-1 which the Institute for
Statistics of FB&H carried out on the base of Law on
Statistics in FB&H (Official gazette FB&H No. 63/03 i
9/09).
,1'8675<
&DOFXODWLRQPHWKRG
Indices of industrial production are calculated in two
stages according to the Laspeyres formula. In the first
stage, indices are calculated from quantity data on
production of individual products according to the Monthly
NIP BiH 2013 and an adequate weighting coefficient,
which represents an estimated value added of individual
products. In the second stage, all indices of groups anf
higher levels are weighted with shares of value added of
individual products from 2014.
Standardi i klasifikacije
Prikupljanje podataka na obrascu MKPS IND-1 vrši se
na osnovu Metodologije za popunjavanje izvještaja i
Mjesene Nomenklature industrijskih proizvoda
Mjesena NIP BiH 2013. (www.fzs.ba). Mjesena NIP
BiH 2013 zasnovana je na izvornoj NIP BiH 2010
(Službeni glasnik br. 12/11 i 41/11) i ažurirana sa
izmjenama i dopunama nastalim od 2010. do 2013.
godine. Mjesena NIP BiH 2013 je dodatno razraena
i dopunjena u skladu sa specifinim potrebama
obrauna indeksa industrijske proizvodnje u BiH, a
saglasno sa EU ragulativama za kratkorone poslovne
statistike.
6WDQGDUGVDQG&ODVVLILFDWLRQV
Collecting data on the MKPS IND-1 is done on the basis
of the methodology for completing the report and Monthly
Nomenclature of Industrial Products - Monthly NIP 2013
(www.fzs.ba). Monthly NIP 2013 is based on the original
NIP BiH 2010 (Official Gazette no. 12/11 and 41/11) and
updated with amendments occurring since 2010. the
2013. Monthly NIP 2013 is further developed and
supplemented in accordance with the specific purpose of
calculating the index of industrial production in BiH, and
in accordance with EU ragulativama for short-term
business statistics.
Obuhvat mjesenog istraživanja po ekonomskim
djelatnostima
Mjesenim izvještajem industrije (M KPS IND-1)
obuhvaena su sva pravna lica koja zapošljavaju
deset i više zaposlenih (preduzea/poduzea i lokalne
jedinice), razvrstana u Registru poslovnih subjekata
Federalnog zavoda za statistiku.
Indeks obima industrijske proizvodnje (IPI) obuhvata
djelatnosti koje su svrstane u sljedea podruja KD
BiH 2010:
B -Vaenje ruda i kamena
C -Preraivaka industrija
D-Proizvodnja i snabdijevanje elektrinom energijom i
plinom
Saglasno EU STS propisu br. 1165/98 i 1893/2006
sljedee djelatnosti ne ulaze u obraun indeksa
5HSRUWLQJXQLWVIRUWKH0RQWKO\6XUYH\RI,QGXVWULDO
Production ( MKPS IND-1) are legal entities that employ
ten or more employees (companies/ enterprises and local
units) classified in the Register of Business Entities of
Institute for Statistics of FB&H.
Industrial production index (IPI) covers activities classified
into the following sections of the KD BiH 2010:
B -Mining and quarrying
C -Manufacturing
D -Electricity and gas supply
In line with EU STS Regulation No. 1165/98 and
1893/2006, the following activities are excluded from the
__________________________________________________________________
154
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
industrijske proizvodnje:
Oblast 36 - Sakupljanje, preišavanje i snabdjevanje
vodom
Grana 35.3 - Proizvodnja i snabdijevanje parom i
klimatizacija
industrial production index calculation:
Division 36 - Water collection, treatment and supply
Agregati glavnih industrijskih grupa (GIG)
Indeksi za GIG agregate izraunavaju se istom
metodom kao indeksi po djelatnostima, samo se
proizvodi grupišu prema i pretežnoj upotrebi proizvoda
unutar oblasti i grane djelatnosti iz klasifikacije KD BiH
2010 (EU NACE Rev.2). Za izraunavanje indeksa za
GIG agregate (EU MIGs) primjenjuju se nove definicije
radi usklaivanja sa statistikim standardima EU.
Al Intermedijarni proizvodi: oblasti i grane KD BiH
2010: 07 – 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 –
20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24, 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8,
27.1 – 27.4 i 27.9
AE Energija: oblasti KD BiH 2010: 05, 06, 19 i 35
(iskljuujui 35.3)
BB Kapitalni proizvodi: oblasti i grane KD BiH 2010:
25.1 – 25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1 – 30.4,
32.5 i 33
CD Trajni proizvodi za široku potrošnju: oblasti i grane
KD BiH 2010: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 i 32.2
CN Netrajni proizvodi za široku potrošnju: oblasti i
grane KD BiH 2010: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12,
13.9, 14, 15, 18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 i 32.9.
Prikazivanje serija indeksa
U skladu sa preporukama Eurostata, desezoniranje i
kalendarsko prilagoavanje se vrši metodom TRAMOSEATS u DEMETRA okruženju na mjesenoj seriji
izvornih
indeksa
industrijske
proizvodnje.
Produžavanje serije indeksa dodavanjem novih
mjesenih zapažanja za svaki idui mjesec može,
zbog karakteristika primijenjene metode, prouzrokovati
ispravke ve objavljenih desezoniranih i kalendarski
prilagoenih indeksa za nekoliko mjeseci unazad.
0DLQ,QGXVWULDO*URXSLQJ0,*VDJJUHJDWHV
Indices for MIG aggregates are calculated by the same
method as the indices by activities, save for the fact that
the products are grouped according to the predominant
use of the products within the division and groups of KD
BiH 2010 (EU NACE Rev. 2). To calculate the index for
MIG aggregates, new definitions are applied with aim of
harmonization with the EU statistical standards.
AI Intermediate goods: the KD BiH 2010 divisions and
groups: 07– 09, 10.6, 10.9, 13.1 – 13.3, 16, 17, 20.1 –
20.3, 20.5, 20.6, 22 – 24, 25.5 – 25.7, 25.9, 26.1, 26.8,
27.1 – 27.4 and 27.9
AE Energy: the KD BiH 2010 divisions: 05, 06, 19 and 35
(exl. 35.3)
BB Capital goods: the KD BiH 2010 divisions and groups:
25.1 – 25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 26.6, 28, 29, 30.1 – 30.4,
32.5 and 33
CD Consumer durables: the KD BiH 2010divisions and
groups: 26.4, 26.7, 27.5, 30.9, 31, 32.1 and 32.2
CN Consumer non-durables: the KD BiH 2010 divisions
and groups: 10.1 – 10.5, 10.7, 10.8, 11, 12, 13.9, 14, 15,
18, 20.4, 21, 32.3, 32.4 and 32.9.
,QGLFHVVHULHVSUHVHQWDWLRQ
In accordance with the Eurostat’s Recommendations,
seasonal adjustment and working-day adjustment has
been done by using the TRAMO-SEATS method in
DEMETRA environment on the monthly series of original
industrial production indices. Extending indices series by
adding new monthly observations for each month could,
because of the applied method characteristics, cause
subsequent corrections of already published seasonally
and working-day adjusted indices for several months
backwards.
6HDVRQDOO\DGMXVWHGLQGLFHV
The term seasonally adjusted indices indicates that the
data are adjusted for both seasonal and working-day
effects. In line with the Eurostat’s Recommendations,
data that are compared with the data from the previous
month (monthly comparison with Eurostat terminology
and practices) are presented in a seasonally adjusted
form of industrial production indices or their growth rates.
Desezonirani indeksi
Pojam desezonirani indeksi podrazumijeva da su
podaci prilagoeni za sezonu i kalendarske dane. U
skladu s preporukama Eurostata podaci koji se
uporeuju s podacima od prethodnog mjeseca
(mjeseno poreenje prema terminologiji i praksi
Eurostata) prezentiraju se u desezoniranom obliku
indeksa industrijske proizvodnje ili iz njih izraunatih
stopa rasta.
Kalendarski prilagoeni indeksi
Pojam kalendarski prilagoeni indeksi podrazumijeva
da su podaci prilagoeni za uticaj kalendarskih i
radnih dana. U skladu s preporukama Eurostata
podaci koji se uporeuju s podacima od istog perioda
prethodne godine (godišnje poreenje prema
terminologiji i praksi Eurostata) prezentiraju se u
kalendarski prilagoenom obliku indeksa industrijske
proizvodnje ili iz njih izraunatih stopa rasta.
Group 35.3 – Steam and air conditioning supply
:RUNLQJGD\DGMXVWHGLQGLFHV
The term working-day adjusted indices indicate that the
data are adjusted only for working-day effects. In line with
the Eurostat’s Recommendations, data that are
compared with data from the same period of the previous
year (the annual comparison by Eurostat terminology and
practices) are presented in a working-day adjusted form
of industrial production indices or in their growth rates.
GRAEVINARSTVO
&216758&7,21
Podaci graevinske statistike prikupljeni su mjesenim
izvještajima koje ispunjavaju pravne osobe sa 10 i više
zaposlenih (260 izvještajnih jedinica) koje izvode
graevinske radove opisane u podruju F –
Graevinarstvo. Izvor podataka o djelatnosti
Construction activity is monitored with the statistical
survey Monthly Report on Construction Activity in the
Country (GRAD21/M) with 10 and more persons in paid
employment ( 260 reporting units) engaged in
construction works described in the Standard
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
155
preduzea ili njihovih dijelova je Registar poslovnih
subjekata.
Classification of Economic Activites, section Fconstruction. Data source on the business activities and
parts of business activities is a Register of business
entities.
Mjesenim izvještajima GRA-21/M prikupljaju se
podaci o broju radnika i satima rada na gradilištima ,
te o vrijednosti narudžaba prema vrstama graevina i
podaci o vrijednosti izvršenih radova i broju završenih
stanova i stanova u izgradnji.
A monthly report GRA-21/M collects data on the
number of workers and hours worked on construction
fields, together with the value of orders by type of
construction, value of construction projects put in place
and number of completed dwellings and dwellings in
construction.
U sate rada raunaju se sati rada onih radnika (osim
rukovodioca gradilišta) koji su neposredno sudjelovali
na bilo kojoj fazi izvoenja graevinskih radova, tj.
odraeni redovni sati rada, odraeni sati u
prekovremenom radu, nonom radu, radu u nedjelju i
na državne praznike. Navedeni stvarno odraeni sati
rada obuhvaaju se bez obzira na to jesu li plaeni ili
iz bilo kojeg razloga nisu plaeni i nee biti ni plaeni.
Ne obuhvaaju se plaeni sati koji nisu ostvareni na
gradilištima iz bilo kojeg razloga (godišnji odmor,
bolovanje, nedostatak posla ili materijala).
Actually work hours are those worked by the workers
(except head of construction field) who
directly
participated in any stage of construction works, i.e.
actually worked usual hours, actual hours worked
overtime, in night shifts, on Sundays and holidays.
Mentioned hours actually worked are included
irrespective of whether paid,not paid or not to be paid
from any reason. Not included are hours paid but not
worked on construction fields from whatever reason (
vacation, sick leave, lack of work or material).
Pod primljenim narudžbama podrazumijeva se
ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnom
mjesecu i prije s naruiocima radova. Smatra se da je
narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor
izmeu naruitelja i izvoaa radova.
Orders taken include total value of contracts made in the
reference month with ordering parties. An order is
considered to be made on the contract is signed between
the ordering party and contractor.
U narudžbe se takoer ukljuuje izgradnja za vlastite
potrebe, tj. potrebe pravnih osoba koje izvode
graevinske radove, kao i drugi sluajevi kada ne
postoji pismeni ugovor s naruiteljem radova.
Orders also include own account construction, i.e. for the
needs of legal entity who is a contractor, as well as in
other cases when there is no contract in writing with the
ordering party.
Kod izgradnje za vlastite potrebe smatra se da je
narudžba nastala na dan kada su zapoeli radovi na
gradilištu, a ukljuuje se predviena vrijednost radova.
Da ne bi došlo do višestrukog prikazivanja vrijednosti
narudžaba radi podugovaranja radova, obuhvaa se
vrijednost ugovorenih radova koje pravna osoba
namjerava ostvariti sa vlastitim radnicima, odnosno sa
radnicima koji e se neposredno angažirati za
izvršenje ugovora.
In own account construction order is considered to be
made on the day of starting works on the construction
field, and the presumed value of work is included.
In order not to express more than once the value of
orders when presenting them in order to make subcontracts, the value included is the one of the agreed
upon works which the legal entity is to effectuate with
own workers, or workers to be hired only for that
particular work.
Vrijednost izvršenih radova obuhvaa: vrijednost
rada, graevinskog materijala, gotovih proizvoda za
ugradnju, goriva ,energije i druge troškove koji ulaze u
obraunske situacije za naruitelje radova, osim
vrijednosti radova podizvoaa i poreza na
dodanu vrijednost.
Value of construction projects put in place includes the
value of work, building material, complete units and
structures, propulsion material and other expenses which
make part of the accounting report for a client excluding
value of work of sub-contractors and value added tax.
Ovakav nain praenja izvršenih radova preporuuje
Europski statistiki ured da bi se izbjeglo višestruko
prikazivanje vrijednosti radova zbog podugovaranja
radova. Svi vrijednosni podaci o radovima u zemlji
prikazani su u tekuim cijenama.
Such way of monitoring of construction put in place is
recommended by the European Statistical Office in order
to avoid duble counting of the work value due to subcontracting. All data on the value of construction in the
country are expressed in current prices.
Podaci o broju i površini završenih stanova, te
podaci o broju nezavršenih stanova prikupljaju se od
glavnih izvoaa radova koji imaju direktan ugovor s
The data on the number and surface area of completed
dwellings and the number of unfinished dwellings are
collected from the main contractors who have a direct
__________________________________________________________________
156
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
investitorom (ili grade za vlastite potrebe, tržište i sl.).
contract with investors (or build for own account, sale or
similar).
Pod brojem (završenih ili nezavršenih) stanova
podrazumijevaju se samo novi stanovi, dakle stanovi u
potpuno novim zgradama koje su podignute na
gradilištima na kojima prije nije bilo nikakve graevine
ili je postojala graevina, ali je prethodno srušena tj.
uklonjena. U prikazane nove stanove ukljuuju se i
dograeni ili nadograeni stanovi na postojeim
graevinama.
Under number of ( completed or unfinished) dwellings
only newly built dwellings are meant in new buildings built
on the building sites where there wasn t any construction
before or which had previously been destructed and
removed. Presented newly built dwellings include also
extended or additional dwellings on existing buildings, if
built as new housing units.
Od 2000-te godine Mjeseni izvještaj graevinarstva o
radovima u zemlji (upitnik GRA-21M) usklaen je
sadržajno i metodološki s preporukama Europskog
statistikog ureda o kratkoronim pokazateljima
graevinske
djelatnosti
i
meunarodnom
Klasifikacijom vrsta graevinskih objekata-KVGO, a
promijenjen je i obuhvat izvještajnih jedinica i
periodinost prikupljanja nekih podataka. Iz tog
razloga neki podaci nisu uporedivi s podacima o
vrijednosti radova prije 2000. godine.
Since 2000, monthly and quarterly reports on
construction works in the country (GRA-21/M) were by
methodology and content harmonized with the
recommendations of the European Statistical Office on
short-term indicators in construction activity and
international Cllasification of types of constructions-CTC,
coverage of reporting units and periodicity of some data
collection were changed. Therefore, the data arenot
comparable with data on value of construction works
before 2000.
PRIJEVOZ I KOMUNIKACIJE
Izvor i metode prikupljanja podataka
75$163257$1'&20081,&$7,21
6RXUFHDQGPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQ
Podaci o željeznikom prijevozu robe i putnika
dobiveni su iz istraživanja Tromjeseni izvještaj o
željeznikom prijevozu (obrazac SŽ/T-11).
Data on railway transport of passengers and goods are
collected by using the reporting method through Quarter
report of Railway Transport (SŽ/T-11).
Jedinice posmatranja
5HSRUWLQJXQLWV
Jedinice posmatranja u željeznikom prijevozu su
poslovni subjekti registrirani prema KD-u u podruju I,
u podrazredu 60.10.1 (Prijevoz putnika i robe-tereta).
Reporting units in railway transport are business entities
classified in the Register of Business Entities under CA
section I, subgroup 60.10.1 (Transport of passenger and
goods).
Definicije
'HILQLWLRQV
Željezniki prijevoz
Svako kretanje robe i/ili putnika pri kojem se koristi
željezniko vozilo na datoj željeznikoj mreži.
5DLOZD\WUDQVSRUW
Any movement of goods and/or passengers using a
railway vehicle on a given railway network.
Unutrašnji željezniki prijevoz
Željezniki prijevoz izmeu dva mjesta (mjesta
utovara/ukrcaja i mjesta istovara/iskrcaja) smještenih
u istoj zemlji.
1DWLRQDOUDLOZD\WUDQVSRUW
Railway transport between two places (a place of
loading/embarkation and a place of unloading/
disembarkation) located in the same country.
Meunarodni željezniki prijevoz
Željezniki prijevoz izmeu dva mjesta (mjesta
utovara/ukrcaja i mjesta istovara/iskrcaja) u dvije
razliite zemlje.
,QWHUQDWLRQDOUDLOZD\WUDQVSRUW
Railway transport between two places (a place of
loading/embarkation and a place of unloading/
disembarkation) in two different countries.
Željezniki tranzit
Željezniki prijevoz kroz zemlju izmeu dva mjesta
(mjesta utovara/ukrcaja i mjesta istovara/iskrcaja)
izvan te zemlje.
Željezniki putnik
Svaka osoba, iskljuujui lanove osoblja voza, koja
putuje željeznikim vozilom.
5DLOWUDQVLW
Railway transport through a country between two places
(a place of loading/embarkation and a place of
unloading/disembarkation) outside that country.
5DLOSDVVHQJHU
Any person, excluding members of the train crew, who
makes a journey by rail.
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
157
Željezniki putniki kilometar
Jedinica mjere koja predstavlja prijevoz jednog putnika
željeznicom na udaljenosti od jednog kilometra.
Roba prevezena željeznicom
Bilo koja roba koja se prevozi željeznikim vozilom.
Željezniki tonski kilometar
Jedinica mjere robnog prijevoza koja predstavlja
prijevoz jedne tone robe željeznicom na udaljenosti od
jednog kilometra.
5DLOSDVVHQJHUNLORPHWUH
Unit of measure representing the transport of one rail
passenger by rail over a distance of one kilometre.
*RRGVFDUULHGE\UDLO
Any goods moved by rail vehicles.
7RQQHNLORPHWUHE\UDLO
Unit of measure of goods transport which represents the
transport of one tonne of goods by rail over a distance of
one kilometre.
U zranom prijevozu u periodu I-XII 2014. godine u
odnosu na isti period 2013. godine promet
aviona/zrakoplova vei je za 45,0%.
1XPEHU RI IOLJKWV LQ DLU WUDQVSRUW in period January December 2014 rose by 45.0% in relation to same period
of last year.
Avio kilometri u zranom prijevozu u periodu I-XII
2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine
vei su za 121,5%.
Aircraft kilometres in air transport in period
January - December 2014 rose by 121.5% in relation to
same period of last year.
Ukupan broj prevezenih putnika periodu I-XII 2014.
godine u odnosu na isti period 2013. godine vei je za
12,3%.
The total number of passengers transported in period
January - December 2014 rose by 12.3% in relation to
same period of last year.
Putniki kilometri u zranom prijevozu u periodu I-XII
2014. godine u odnosu na isti period 2013. godine
vei su za 38,6%.
Passenger kilometres in air transport in period
January - December 2014 rose by 38,6% in relation to
same period of last year.
-HGLQLFHSRVPDWUDQMD
6RXUFHDQGPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQ
Jedinice posmatranja u poštanskom saobraaju i
telekomunikacijama su poslovni subjekti registrirani
prema KD Rev. 1.1 u podruju I, u skupini 64.1
(Poštanske i kurirske usluge) odnosno razredu 60.20
(Telekomunikacije).
Data on postal and telecommunication services are
collected by using the reporting method through the
Quarterly Report on Postal Traffic (SPT/T-11) and
Quarterly Report on Telecommunication Services
(STK/T-11).
Reporting
units
in
postal
and
telecommunication services relate to the activities of legal
entities providing postal and courier services (group 64.1)
and telecommunication services (group 60.20).
'HILQLFLMH
'HILQLWLRQV
Pismonosne i paketne pošiljke obuhvaaju broj
pismonosnih pošiljaka prispjelih u unutrašnjem
prometu i prispjelih i otpremljenih u meunarodnom
prometu.
Letter and parcel postal services include the number of
letters arrived in domestic traffic, as well as those arrived
and sent in international traffic.
Pismonosna pošiljka jest vrsta pošiljke u poštanskom
prometu u koju ubrajamo obina pisma, dopisnice,
tiskovine, preporuene pismonosne pošiljke i pisma s
oznaenom vrijednošu.
Postal letter is a type of item in the postal traffic, which
includes letters, postcards, blanks, registered mail and
insured letters.
Pošiljka ubrzane pošte (EMS) jest posebna poštanska
usluga koja korisnicima omoguuje najbrži prijenos
pismonosnih i paketnih pošiljaka.
Express mail service (EMS) is a special postal service
providing to users the fastest transfer of letters and
parcels.
Telekomunikacijska usluga jest usluga prijenosa,
slanje ili primanje znakova, signala, pisanog teksta,
slika, govora i zvukova ili priopenja bilo koje prirode
koja se pruža žianim, svjetlosnim, bežinim ili drugim
elektromagnetskim
sistemom
ukljuujui
omoguavanje upotrebe tih sistema kao cjeline ili
djelomino davanjem u najam, prodajom ili na drugi
nain.
Telecommunication service is a service of transfer,
transmission or reception of signs, written text, pictures,
speech, sounds or releasing of any kind rendered
through wire, light, wireless or other electromagnetic
systems, including the possibility of using those systems
either as a whole or in part, through renting, sale or some
other way.
__________________________________________________________________
158
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Nepokretna mreža jest telekomunikacijska mreža kod
koje je meusobna povezanost svih elemenata
ostvarena žiano.
Immobile network is telecommunication network in which
all elements are connected by using wires.
Pokretna mreža jest telekomunikacijska mreža kod
koje je meusobna povezanost nekih elemenata
ostvarena
bežino
te
se
time
omoguuje
uspostavljanje veza i u uvjetima fizikoga kretanja
korisnika usluga te mreže.
Mobile network is a telecommunication network in which
some elements are not connected by using wires. In that
way, a connection is possible even when users are
physically moving.
SMS poruke (Short Message Service) jesu kratke
tekstualne poruke.
SMS messages (Short Message Service) are short text
message.
Od januara 2009. godine u ukupan broj SMS poruka
ukljueni su pre-paid i post-paid korisnici.
Since January 2009. the total number of SMS messages
included pre-paid and post-paid users.
Od 1.1.2011. godine podaci o mobilnim telefonskim
razgovorima u minutama ukljuuju post-paid i pre-paid
korisnike.
Since 1.1.2011. data on mobile calls in the minutes
include post-paid and pre-paid users.
VANJSKA TRGOVINA
)25(,*175$'(
6RXUFHVDQGPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQ
Izvori i metode prikupljanja podataka
Osnovni/temeljni izvor podataka za statistiku vanjske
trgovine FBiH je Jedinstvena carinska isprava (JCI)
koju deklarant (poslovni subjekt ili druga ovlaštena
osoba, npr špediter) podnosi carinarnici prilikom
carinjenja robe. Za prikupljanje i kontrolu ispravnosti
carinskih deklaracija odgovorna je Uprava za
indirektno/neizravno oporezivanje BiH (UIO), koja
propisuje oblik, sadržaj, nain ispunjavanja i
podnošenja isprava u carinskom postupku. Federalni
zavod za statistiku preuzima od Agencije za statistiku
BiH, originalnu carinsku bazu podataka UIO u obliku
slogova na magnetnom mediju i dalje ih statistiki
obrauje i publicira.
The main source of data for the statistics on exports and
imports is Single Administrative Document (SAD). The
B&H Indirect Taxation Agency is responsible for
collection and control of the validity of SAD, and it also
determines the form, the content, the way of filling in, and
the way of submitting of SAD. Federal Office of Statistics
receives from the B&H Agency for statistics original
customs database, originated and reviewed from the
Indirect Taxation Agency and performs further data
processing and dissemination.
Obuhvat podataka i jedinica posmatranja
&RYHUDJHDQG2EVHUYDWLRQXQLW
U statistici vanjske trgovine Federacije BiH koristi se
proširena definicija Specijalnog sistema trgovine
prema kojoj se ukljuuju redovan izvoz i uvoz,
unutarnja i vanjska obrada, te robe koje ulaze ili
napuštaju slobodne industrijske zone. Jedinica
posmatranja statistikog istraživanja robnog prometa s
inostranstvom/inozemstvom je svaka robna isporuka
koja se obavlja u okviru izvoza i uvoza robe, koja je
homogena s gledišta vrste proizvoda, zemlje porijekla
odnosno namjene, naina plaanja i momenta
prelaska granice. Iskljuuje se trgovina uslugama.
The Special Trade System (Relaxed definition) is used in
Federation of Bosnia and Herzegovina. Regular exports
and imports, inward processing, outward processing and
the goods flow in free industrial zones are included in the
External Trade Statistics. Observation unit of statistical
survey on trade in goods with the rest of the world is
every exports / imports transportation of goods,
homogenous in terms ofproduction type, country of origin
and/or destination, mode of payment and border-crossing
time. Trade in services is excluded.
Klasifikacije i nomenklature
&ODVVLILFDWLRQDQG1RPHQFODWXUHV
U statistici vanjske trgovine FBiH primijenjuje se
Carinska tarifa BiH (CT BiH) koja je usklaena sa
Kombiniranom nomenklaturom (CN) Evropske unije i
Harmoniziranim sistemom/sustavom (HS) Svjetske
carinske organizacije (WCO). Vanjskotrgovinske
transakcije za svaki pojedinani proizvod prate se na
nivou/razini tarifne oznake od deset cifara. CT BiH je
povezana
sa
Standardnom
meunarodnom
trgovinskom klasifikacijom UN (SITC, Rev. 3)1) i sa
Klasifikacijom djelatnosti BiH (KD) koja je usklaena
The Customs Tariff of B&H (CT) is used in External Trade
Statistics. The tariff is in line with the EU Combined
Nomenclature (CN) and with the Harmonized Commodity
Description and Coding System (HS), which is managed
by the World Customs Organization (WCO). External
trade statistics present trade flows on each single product
(the ten-digit subheading level of the CT). CT is linked to
the international trade classification of the UN (SITC,
1)
Rev.3) , and to the B&H Classification of Activity, which
is in line with EU classification of economic activities
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
159
2)
sa statistikom klasifikacijom ekonomskih aktivnosti
2)
EU (NACE, Rev. 1.1.) . CT BiH podliježe godišnjoj
reviziji u cilju usklaivanja sa izmjenama CN-a.
(NACE Rev. 1.1.) . The B&H Customs Tariff is revised
every year to follow the updates of CN.
Konverzija valute
9DOLGDWLRQ
Podaci o izvozu i uvozu izraženi su vrijednosno u
konvertibilnim markama. Vrijednosti izražene u drugim
valutama preraunavaju se u konvertibilne marke
primjenom tekuih dnevnih kurseva / teajeva koji
vrijede na dan carinjenja, a utvruje ih Centralna
banka BIH. Sve su vrijednosti obraunate na osnovi
pariteta franko BiH granica: FOB cijene za izvoz i CIF
cijene za uvoz.
The value of exports and imports are expressed in
convertible marks. The value expressed in other currency
is converted into convertible marks by current daily
exchange rate list valid on the day of custom clearance.
Exchange rate list is established by Central bank of
Bosnia and Herzegovina.. All values are calculated
according to free B&H border parity, i.e. exports based on
FOB parity, and imports based on CIF parity.
1)
Izvori i metode prikupljanja podataka
1)
Standard International Trade Classification (SITC)
Rev. 3
2)
Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community (NACE Rev. 1.1.)
+20(75$'(
'LVWULEXWLYHWUDGH
6RXUFHDQGPHWKRGVRIGDWDFROOHFWLRQ
Podaci o broju prodavnica/servisa, broju zaposlenih,
ostvarenom prometu, zalihama dobiveni su iz
istraživanja Tromjeseni izvještaj distributivne trgovine
za pravne osobe – preduzea / trgovaka društva
(obrazac TRG – 2). Istraživanje se provodi na temelju
Zakona o statistici u Federaciji BiH (''Sl. Novine FBiH
br. 63/03''). Podaci o prometu iskazuju se kao
apsolutni brojevi i nominalni indeksi.
Data on number of stores/services, number of persons
employed, realised turnover, stocks in the activities of
distributive trade are collected from the Quarterly Report
on Distributive Trade (TRG – 2 questionnaire). This
survey is conducted on the bases of Law on Statistical
Survey in the Federation of BiH (''Official Gazette FBiH
No. 63/03''). Data on turnover are presenting in the form
of absolute figures and nominal indices.
Jedinice posmatranja
5HSRUWLQJXQLWV
Jedinice
posmatranja
su
pravne
osobe
–
preduzea/poduzea trgovaka društva koje su prema
pretežnoj djelatnosti registrirane u podruju G
Klasifikacije djelatnosti (KD).
Takoer, obuhvaene su izabrane pravne osobe koje
su prema pretežnoj djelatnosti registrirane u nekoj
od ostalih djelatnosti (industrija, graevinarstvo,
ugostiteljstvo itd.) prema KD.
The reporting units are legal enterprises / trade
companies which have been classified into section G of
the Classification of Economic Activities (CEA) according
to prevailing activity, as well as those classified in other
activities (industry, construction, hotels and restaurants
etc.) but engaged in the trade activities from section G of
the CEA.
Obrtnici nisu obuhvaeni ovim istraživanjem.
The tradesmen are excluded.
Definicije
'HILQLWLRQV
Distributivna trgovina sastoji se od svih oblika
trgovakih aktivnosti, od nabavke robe od proizvoaa
do isporuke robe krajnjem potrošau. Obuhvaa:
trgovinu na veliko za svoj raun, posredovanje u
trgovini na veliko, trgovinu na malo i popravke
motornih vozila i motocikla te predmeta za linu
upotrebu i domainstvo.
Distributive trade consists of all types of trade activities,
from supplying goods from the producer to distributing
them to the final consumer. It comprises wholesale trade
on one’s own account, wholesale on a fee or contract
bases, retail trade and repair of motor vehicles and
motorcycles and personal and household goods.
Trgovina na veliko (na domaem tržištu) je
aktivnost kupovine i preprodaje robe industrijskim,
trgovakim, profesionalnim korisnicima i ustanovama i
drugim poslovnim subjektima koji se bave trgovinom
na veliko ili na malo. Takoer, ukljuuje se i tranzitni
promet robe (prodaja robe koja se po nalogu
Wholesale trade (on domestic market) is an activity of
sale of goods to industrial, trading and professional users
and organisations as well as to other business entities
engaged in wholesale and retail trade. It also includes
transit goods trade (sales of goods which is by a vendor’s
order directly delivered to a customer without being
Standard International Trade Classification (SITC)
Rev. 3
2)
Statistical Classification of Economic Activities in the
European Community (NACE Rev. 1.1.)
UNUTRAŠNJA/UNUTARNJA TRGOVINA
Distributivna trgovina
__________________________________________________________________
160
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
prodavaa direktno isporuuje kupcu bez prethodnog
uskladištenja te robe kod prodavaa).
Posredovanje u trgovini na veliko podrazumijeva
obavljanje djelatnosti trgovine na veliko uz naplatu ili
po ugovoru. Ukljuuje se prodaja s konsignacijskih
skladišta, usluge komisionara (agenata), posrednika
za trgovaku robu i drugih veletrgovaca koji trguju u
ime ili za raun drugih te djelatnosti onih koji uestvuju
u povezivanju prodavaa s kupcima ili poduzimaju
trgovake transakcije u ime vlasnika robe.
previously stored at the salesman’s).
Trgovina na malo
5HWDLOWUDGH
6RXUFHDQGPHWKRGRIGDWDFROOHFWLRQ
Izvori i metode prikupljanja podataka
Wholesale on a fee or contract bases consists of
performing of wholesale trade by payment or contract. It
includes
sales
from
consignment
warehouses,
commissioners´ services, mediator for trading goods and
other wholesale vendors operating in the name or on the
account of others, as well as an activity of those who are
engaged in connecting vendors with customers or
undertake trade transactions on behalf of the owner of
goods.
Podaci o ostvarenom prometu u trgovini na malo
dobiveni su iz istraživanja Mjeseni izvještaj trgovine
na malo (obrazac M KPS TRG 01). Istraživanje se
provodi na osnovu/temelju Zakona o statistici u
Federaciji BiH („Sl.Novine FbiH br.63/03 i 9/09“).
Podaci o prometu se iskazuju u obliku apsolutnih
vrijednosti i nominalnih indeksa.
Data on retail trade turnover are obtained by the Monthly
Retail Trade Report (M KPS TRG 01 questionnaire). This
survey is conducted on the bases of Law on Statistical
Survey in the Federation of B&H (''Official Gazette FB&H
No. 63/03 and 9/09''). Data on turnover are presenting in
the form of absolute figures and nominal indices.
Jedinice posmatranja
2EVHUYDWLRQXQLWV
Jedinice posmatranja su poslovni subjekti (pravne
osobe/lica) koji su prema glavnoj (pretežnoj)
djelatnosti registrirani u trgovini na malo (podruje G,
oblast/odjeljak 47 KD BiH 2010). Obuhvaeni su i
poslovni subjekti koji su prema glavnoj (pretežnoj)
djelatnosti razvrstani u druge djelatnosti (specijalna
lista), ali obavljaju i djelatnost trgovine na malo.
Obrtnici nisu obuhvaeni ovim istraživanjem.
Observation units are business enterprises (legal entities)
by their main (prevailing) activity registered in the
retailing trade (section G, division 47 of the KD BiH 2010)
as well as business enterprises by their main (prevailing)
activity registered in other activities (special list), but
perform retail trade activities.
The enterpreneurs are excluded.
Statistiko istraživanje se provodi na bazi uzorka koji
je izabran iz Statistikog poslovnog registra
Federalnog zavoda za statistiku (aktivni poslovni
subjekti). Na osnovu/temelju rezultata dobivenih
uzorkom ocjenjuje se cijeli skup.
The survey is carried out on the sample base made on
the basis of Statistical Business Register of Federal
Institute for statistic (active legal enterprises). The
evaluation of the whole group is based on the results
obtained through samples.
Uzorkom su obuhvaeni svi veliki poslovni subjekti (iji
je godišnji promet 2.milion KM i više), a metodom
sluajnog uzorka su izabrani ostali poslovni subjekti iz
uzorka.
The sample covers all large business eterprises (with
yearly turnover 2.millions or higher), while other
enterprises are selected by the random sample method.
Definicije
Ukupan promet preduzea registriranih u trgovini
na malo (iskljuujui PDV) obuhvata fakturisanu
vrijednost svih prodatih roba i obavljenih usluga na
tržištu tokom posmatranog perioda, bez obzira na to
da li su naplaene. Ukupan promet ne ukljuuje samo
promet od trgovine na malo nego i promet od ostalih
djelatnosti. Ovdje se ukljuuje promet samo onih
poslovnih subjekata ija je glavna(pretežna) djelatnost
trgovina na malo.
Promet od trgovine na malo (iskljuujui PDV)
prodatih
roba
krajnjim
obuhvata
vrijednost
potrošaima odnosno stanovništvu za vlastitu/linu
potrošnju
ili
za
upotrebu/uporabu
u
domainstvu/kuanstvu i obavljanje usluga u
posmatranom periodu, bez obzira da li su naplaene ili
ne.
'HILQLWLRQV
7RWDO WXUQRYHU RI UHWDLO WUDGHHQ WHUSLVHV H[FOXGLQJ
YDOXH DGGHG WD[ is a total value of all goods sold and
services provided on the market in the observed period,
irrespective of the fact wether they are paid or not, that is
it includes retail trade turnover and also the turnover of
the enterprises in other kinds of activity.
5HWDLOWUDGHH[FOXGLQJYDOXHDGGHGWD[is the sale of
goods to final consumers, that is to population for
personal consumption or for using in household and
services provided, irrespective of the fact whether they
are paid or not.
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
161
Promet od ostalih djelatnosti (iskljuujui PDV)
ukljuuje promet trgovine na malo koji su ostvarili
poslovni subjekti koji su prema glavnoj (pretežnoj)
djelatnosti registrovani izvan trgovine na malo.
7XUQRYHUIURPRWKHUDFWLYLWLHVH[FOXGLQJYDOXHDGGHG
WD[ includes the value of turnover made by enterprises
registered in activities out of section G.
Trgovake struke predstavljaju pretežni robni
asortiman prodaje u trgovini na malo. Grupe proizvoda
koji se pretežno prodaju razvrstane su na
osnovu/temelju KD BiH 2010.
%UDQFK is the actual prevailing assortment of sale in retail
trade. Groups of prevailingly sold products are classified
according to the Classification of Economic Activities (KD
BiH 2010).
UGOSTITELJSTVO
$&&2002'$7,21$1')22'6(59,&($&7,9,7(6
Podaci o ugostiteljstvu dobiveni su iz statistikog
istraživanja Tromjeseni izvještaj ugostiteljstva
(obrazac UG – 11).
The data on hotels and restaurants are collected through
regular quarterly reports the Quarterly Report of Hotels
and Restaurants (form UG – 11).
Jedinice
posmatranja
su
pravne
osobe
–
preduzea/poduzea i njihovi dijelovi registrirani u
podruju H – Hoteli i restorani, odjeljak 55 Standardne
klasifikacije djelatnosti, tj. ugostiteljska i druga
preduzea/poduzea koja obavljaju ugostiteljsku
djelatnost.
Reporting units are legal entities and their parts
registered according to the SCA under section H – Hotels
and Restaurants, Division 55, and other enterprises
engaged in providing catering activity.
Obrtnici nisu obuhvaeni ovim istraživanjem.
Crafts are excluded.
Ugostiteljska djelatnost je djelatnost pripremanja
hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanja i
usluživanja pia i napitaka te pružanja usluga
smještaja.
Hotels and restaurants activity includes food preparation
and other food provision services, preparation and
serving of beverages and accomodation services.
Ugostiteljska djelatnost je i pripremanje hrane za
potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim
sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom
(catering).
In line with the definition of the hotel and restaurant
activity, this also includes food preparations for other
places (in transport means, for parties etc.) and catering.
Ugostiteljskim objektom smatra se ugostiteljska
poslovna jedinica koja u poslovnom, graevinskom i
funkcionalnom pogledu ini cjelinu. S obzirom na vrste
ugostiteljskih
usluga koje se u njima pružaju
ugostiteljski objekti dijele se na ugostiteljske objekte
za smještaj i ugostiteljske objekte za prehranu, a
razvrstavaju se u sedam skupina i to: hoteli, kampovi,
restorani, barovi, buffet, kafane/kavane, kantine i
pripremnice obroka (catering) - Zakon o turistiko –
ugostiteljdkoj djelatnosti (''Službene novine Federacije
BiH'', broj:19/96 i 28/03).
Hotel and restaurant facility is a business unit in the hotel
and restaurant activity, which forms a whole in the
business, construction and functional sence. Depeding
on the type of services they provide, hotel and restaurant
facilities are categorized in the following categories:
accomodation facilities and facilities serving food. All of
them are classified into: hotels, camps, restaurants, bars,
buffet, cafe, cantines and catering.
(Hotel and
Restaurant Activity Act.
« Službene novine F B&H «, broj 19/96; 28/03).
Turnover in hotel and restaurant activity includes the
value of provided goods and non-goods services –
accompanying basic hotel and restaurant services,
irrespective of the fact wheather the services have been
paid for. VAT has been included in the turnover.
Promet u ugostiteljstvu obuhvaa vrijednost
izvršenih ugostiteljskih usluga (hrana, pie, smještaj) i
drugih usluga uobiajenih u ugostiteljstvu (prodaja
suvenira, razglednica, novina, duhanskih proizvoda i
dr.) bez obzira na to jesu li naplaene. U vrijednost tih
usluga ukljuen je i porez na promet.
Broj zaposlenih obuhvaa sve osobe koje stvarno
rade u ugostiteljskoj poslovnoj jedinici (na neodreeno
i odreeno vrijeme) ukljuujui i vlasnike, zaposlene u
upravi poslovnog subjekta i u pomonim službama.
The number of person in employment includes all
persons employed for fixed or unspecified period,
including owners, persons employed in administration
and supporting services.
TURIZAM
7285,60
Podaci o kapacitetima za smještaj, broju dolazaka i
noenja turista po vrstama objekata i prema zemlji
prebivališta dobiveni su iz istraživanja Mjeseni
Data on capacities, the number of tourist arrivals and
tourist nights by type of accomodation and country of
residence are collected through Monthly Report on
__________________________________________________________________
162
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
izvještaj o turistima i noenjima (obrazac TU-11).
Tourist Arrivals and Tourist nights (Form TU-11)
Jedinice posmatranja su poslovni subjekti i njihovi
dijelovi registrirani prema KD-u u podruju H Ugostiteljstvo, tj. ugostiteljska i druga preduzea koja
pružaju usluge smještaja gostima.
Report units are business entities and their parts
registered according to the CA under section H - Hotels
and restaurants and other enterprises engaged in
providing accommodation services in tourism.
Turist je svaka osoba koja u mjestu izvan svog
prebivališta provede najmanje jednu no u
ugostiteljskom ili drugom objektu za smještaj gostiju,
radi odmora ili rekreacije, zdravlja, studija, sporta,
religije, porodice, poslova,javnih misija i skupova.
Tourist is every person who, outside his place of
permanent residence, spends at least one night in a hotel
or another accommodation facility for reasons of rest,
recreation, health, study, sport, religion, family, business,
public tasks or meeting.
Domai turist je svaka osoba sa prebivalištem u
Bosni i Hercegovini koja u nekom mjestu u Bosni i
Hercegovini, izvan mjesta svog prebivališta, provede
najmanje jednu no u ugostiteljskom ili drugom
objektu za smještaj gostiju.
Domestic tourist is a person with permanent residence in
Bosnia and Herzegovina who spends at least one night in
a hotel or some other accommadation facility outside their
place of residence.
Stranim turistima smatraju se sve osobe koje u
Bosni i Hercegovini nemaju stalno prebivalište, a
provedu najmanje jednu no u ugostiteljskom ili
drugom objektu za smještaj gostiju.
Foreign tourist is a person with permanent residence
outside Bosnia and Herzegovina who temporarily resides
in Bosnia and Herzegovina and who spends at least one
night in a hotel or same other accommodation facility.
Turistiki smještajni objekat je svaka jedinica koja
redovno (ili povremeno-sezonski) obezbjedjuje
smještaj za noenje turistima.Turistiki smještaj se
dijeli na: kolektivni i privatni turistiki smještaj.
Tourist accommodation is any facility that regularly
(or occasionally) provides overnight accommodation for
tourists. Tourist accommodation has been divided into
two
main
groups:
collective
accommodation
establishments and private tourist accommodation.
Soba je jedinica koju ini jedna soba ili skupina soba
inei nedjeljivu iznajmljivaku cjelinu u smještajnom
objektu ili boravištu. Sobe mogu biti jednokrevetne,
dvokrevetne ili višekrevetne zavisno da li su
opremljene stalno za smještaj jedne, dvije ili više
osoba. Ako se soba koristi za stalni boravak za više
od godinu dana, ne bi trebala biti ukljuena. Kabine,
kolibe, kuice, drvene kolibe, bungalovi i vile tretiraju
se kao sobe i apartmani tj. mogu se ostaviti kao
jedinice.
A bedroom is a unit formed by one room or groups of
rooms constituting an indivisible rental whole in an
accommodation establishment or dwelling. Rooms may
be single, double or multiple, depending on whether thay
are equipped permanently to sleep one, two or several
people. If a room is used for permanent stay, for more
than one year, it should not be included. Cabins, huts,
cottages, wood huts, bungalows and villas can be treated
as rooms and apartmans, which mean that can be left as
a units.
Broj ležaja u objektu ili boravištu je odredjen brojem
osoba koje mogu prenoiti u ležajima u objektu
(boravištu), ignorišui bilo kakve dodatne ležaje koji bi
se mogli namjestiti na zahtjev gosta.Termin ležaj se
primjenjuje na jedan ležaj, dvostruki ležaj se rauna
kao dva ležaja. Ta jedinica služi za mjerenje
kapaciteta bilo kojeg tipa smještaja.
Number of bed-places in an establishment or dwelling is
determined by the number of persons who can stay
overnight in beds set up in the establishments, ignoring
any extra beds that may be set up by customer request.
The term bed-place applies to a single bed. A double bed
is counted as two bed-places. This unit serves to
measure the capacity of any type of accommodation.
Stalnim ležajima se smatraju ležaji koji se redovito
spremaju za iznajmljivanje gostima.
Invariably bed-places are bed-places which are regulary
prepared for guest rent.
Pomonim ležajima se smatraju ležaji koji se prema
potrebi pripremaju za iznajmljivanje gostima za
vrijeme sezone.
Auxiliary bed-places are bed-places which, by the rule,
surve for afretnoon gust rest as an extra bed-place
accommodation capacities are comleted during the
season.
Prosjena dužina boravka se izraunava dijeljenjem
broja noenja sa brojem dolazaka turista.
Average detention of foreign turistcs stays are calculated
by dividing number of overnights stays by the number of
arrivals.
__________________________________________________________________
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
163
Bruto iskorištenost ležaja u jednom mjesecu se
dobija tako što se podijeli broj ukupnih noenja sa
brojem ležaja koji se nude i brojem dana u datom
mjesecu za istu grupu objekata, množenjem
koeficjenta sa 100 da bi se rezulatat izrazio u
procentu.
The gross occupancy rate of bed-places in one mount is
obtained by dividing total overnight stays by the product
of bed-places on offer and the number of days in the
corresponding month for the same group of
establishments, multiplying the quotient by 100 to
express the result as a percentage.
__________________________________________________________________
164
Mjeseni statistiki pregled F BiH 3/15/Monthly statistical review of the F B&H
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
544
File Size
1 009 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content