close

Enter

Log in using OpenID

Agenda (PDF)

embedDownload
EKOBIS VAM NUDI:
•
•
Ocjenu kvaliteta proizvoda:
Izlagačima uz dostavu uzoraka nudimo ocjenu kvaliteta
živežnih namirnica (hrane i pića) i stočne hrane – što
omogućava direktan ulazak u konkurenciju za dodjelu
sajamskih nagrada i priznanja.
Prodaju vaših proizvoda
Poštovana gospodo,
Pozivamo Vas da sudjelujete na 13. međunarodnom ekološkom
sajmu “EKOBIS 2015” koji se održava od 10–13.09.2015.
godine.
I ove godine lokacija sajma je Gradska otoka u samom centru
Bihaća, na prostoru od oko 10.000 m2 otvorenog i zatvorenog
izložbenog prostora.
Program izlaganja
Dear Sirs,
We are very pleased to invite you to take part in the 13th
international ecological fair “EKOBIS 2015” which will take
place from 10th to 13th of September 2015.
The exhibition will be located on Gradska otoka, in the heart
of Bihać city, offering a space of approx. 10,000 m2 of open and
closed exhibition space.
So far the Fair has hosted exhibitors from Bosnia and
Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia, Montenegro, Czech
Republic, Slovakia, Austria, Germany, Italy, Franch, Turkey,
Finland, Israel, China, Indonesia and Egypt.
With its content and supporting events EKOBIS 2015 is
dedicated to sustainable development in rural area.
•
proizvodnja hrane i pića,
•
proizvodnja organske hrane,
EKOBIS je sajam izložbeno-prodajnog karaktera.
•
šumarstvo, drvna i papirna industrija,
Na sajmu su do sada promovirani izlagači iz BiH, Hrvatske, Srbije,
Slovenije, Crne Gore, Češke, Slovačke, Austrije, Njemačke, Italije,
Francuske, Turske, Finske, Izraela, Kine, Indonezije i Egipta.
Ovogodišnji sajam je svojim sadržajem i pratećim događajima
posvećen održivom razvoju u ruralnim područjima.
•
tekstil i tekstilni proizvodi,
•
koža i proizvodi od kože,
•
ekološka sredstva za pranje i čišćenje,
•
ekološka ambalaža,
U okviru pratećih sadržaja ove godine najavljujemo
slijedeće događaje:
•
građevinarstvo i industrija građevinskih i
elektromaterijala,
1.
•
ekologija i primjena standarda u oblasti zaštite okoliša,
vode, zraka i zemlje,
•
sredstva i sistemi za prečišćavanje voda, kanalizacioni
i drugi sistemi,
EKOBIS GIVES OPPORTUNITY
TO ESTABLISH CONTACTS WITH:
•
prerada i recikliranje otpada i sekundarnih sirovina,
•
•
izložbe eko društava i organizacija,
•
turistička ponuda – predstavljanje turističkih zajednica
i agencija,
•
eko-turizam i opremanje ugostiteljskih objekata,
•
sportovi u prirodi, oprema za sportove na vodi i
ekstremne sportove,
•
lovni i ribolovni eksponati, oprema za lov i ribolov,
•
projekti iz oblasti turizma, ekologije i proizvodnje
organske hrane,
•
obrt, suveniri i proizvodi kućne radinosti,
•
projekti suradnje regionalnog i interregionalnog značaja,
•
kulturni i sportski sadržaji,
•
tradicionalni narodni običaji i dr.
2.
Regionalno partnerstvo:
- Konferencija o regionalnoj suradnji na temu „Održivi
razvoj u ruralnim područjima“.
- Program obilježavanja jubilarnih godišnjica potpisivanja
sporazuma o suradnji s komorama iz zemlje i inozemstva.
Ostali prateći sadržaji: edukacijski programi, okrugli stolovi,
stručni skupovi, prezentacije i promocije firmi, proizvoda
i projekata, poslovni susreti privrednika, ekološke akcije,
dječje ekološke radionice, kulturno-umjetnički, sportskorekreativni sadržaji i ostalo.
EKOBIS VAM OMOGUĆUJE DA OSTVARITE KONTAKT SA:
•
•
•
•
•
•
•
partnerima iz BiH, te partnerima i poslovnim udruženjima
iz inostranstva,
proizvođačima iz oblasti poljoprivrede i prehrambene
industrije i ekoindustrija,
proizvođačima organske hrane
proizvođačima iz oblasti šumarstva i drvne industrije,
direktnim davaocima turističkih usluga,
proizvođačima opreme za zaštitu okoliša,
sa direktnim kupcima vaših proizvoda.
The following events will take place as a part of supporting
events of EKOBIS 2015 Fair:
1.
Regional partnership events:
- International conference on sustainable development in
rural areas.
- Special programms and events that celebrate and
support cooperation of regional chambers.
2.
Other supporting events: educational programmes, round
tables, presentations and promotions of companies,
products and projects, business meetings, ecological
events, ecological workshops for children, cultural and
artist events, sport and recreational events etc.
•
•
•
•
•
•
Business partners from Bosnia and Herzegovina
and abroad,
Producers from the agricultural sector
as well as the food and ecological industry,
Producers of organic food,
Representatives of the forestry and
wood processing industry,
Tourist companies,
Producers of equipment for environmental protection,
Buyers of your products.
Cultural and sports events
•
Traditional events etc.
ite
an
br
kih
v ats
i
V
V i
n
Abdulaha Šk
aljića
Ve jzov ac
Vo ć arska
like
Bihaćke repub
Đ a
č k
a
t r io
Jezero
H a san
Adresa • Address
e
u fi j
Usk
ka
Bihać,
77
000,
Bosna i Hercegovina,
ers
ja
i
Jez
l
e
am
Trg
maršala
Tita
bb
gr
a
B
me
da
He
vaj
ie
uh
a
M
t sk
Pravoslavno
Telefoni
• Phones:
groblje
+ 387 (0)37 316 350 + 387 (0)37 316 353
Fax:
+ 387 (0)37 316 351
+ 387 (0)37 316 352
+ 387 (0)37 316 353
E-mail: [email protected]
Web: www.ekobis.info
www.pkusk.com
-b
ega
e li
Ar
mi
je
Or
lja
ns
kih
R Bi
H
Lji
lja
na
le
t
Unska
u
Un
sk
a
ća
ovi
je
Islamovac
V l a d i mi r a N a z
e pa
z in
c
va
mo
I s a k a S a m kov
lije
o
u
eda M
Mehm
a
or
Ri bi ć k
Ku
hme
ema
har
Mu
H ra s ti k
Hasana Kaimije
Hanovi
Hasan Paše Predoje
a
Ključk
Besim
a Ko u t a
rk
De
Pla
n d i š te
vačića
G. K o
Ivana
tog
d a Fa z
lića
Damir Design © 2015 • www.damirdesign.com
e
B
Hu s ref
vijeća ob
rane
m
va
no
hb
a
ski
a
Tale
Liča
n in
Me
Fa z l i ć a
P
Biš
10−13.09.2015.
SOKOLAC
GOLUBIĆ
be
ga
Bišć
ev
Atija
s
ić
a
Bihać,
Bosna i Hercegovina
Privilica
k a
ič
P r
i v
i l
•
Organizator • Organization
P
r i
Privredna
s i komora
k
a
Unsko-sanskog
kantona
501
. sla
vne
Una-Sana
Canton
bri
g
de
Chamber of aEconomy
e
Cooperation projects of regional and interregional
significance,
la
ge
K u l
e
lij
•
ha
Una
Ev
g
to
Pe
Handicraft, souvenirs and home-made products,
a
Prisjeka
Regin
e
sa
rpu
ko
ić
ah
žij
•
lj
Projects in the field of tourism, ecology and organic food
Rimokatoličko groblje
production, sv. Ante Padovanski
Mehm
ov
er
m
st
Mu
Muhameda H
ad
K r i ž
n
Bra
ka
Ć
o p i ća
•
ŽEGAR
ZAVALJE
a
ed
Hunting and fishing exhibits and equipment,
ića
•
Ž e
g a
r s
k a
Mu
a
z ij
Sports games in nature, equipment
for water sports
O
e
af
a
and extreme sports
ma
Ribić
ina
an
vlj
No
Omera
n-
•
Poliklinika
ORLJANI
KULEN-VAKUF
BOS. PETROVAC
SARAJEVO
sa
Eco-tourism and equipment of tourist-catering facilities,
a
Grabeška
Ha
•
San
Hati
ska
up
ze
NO
Fra.
J
g ko
r
Peto
a l
e j
a
ero
Om
e
af
st
nka
Bra
Bosan
Hr
Z AV
l ić a
a
pus
ši ć a
e Delib
a
Mirz
vića
ajred
in a
Mim
ara H
ća
Ćopi
ž
i
Tourist offer – presentation
a of tourist boards and agencies,
skih g
ić
ća
•
Sege
tsk
vi
Spli
t s k a and organizations,
Presentation of ecological associations
a
će
•
Borići
k
a
inan
ara S
Mim
e
Stadium
a
ri g a d
adžija
mak
osecondary
vića
Processing and recycling of waste and
materials,
i
č
eb
M. H
•
a
13th international
ecology fair
bd
šk
stadion
NK Jedinstvo
ć
zali
Stanica
Station
ia
te
Equipments and systems for waterF r acleaning,
sewage
n je
vač
ka
and other
systems,
Križ
a
Đ.M
dž
vi
•
r
J.
Đurđeva
a la
2.
Ecology and implementation of standards in the field of the
protection of environment, water, air and
D r i soil,
Gradski
ns
K
e no
vića
ća
lenti A. F rd usa
i
Nova
Četvrt
BIje
Ha
jre
di
na
vs
no
Ku
Ku l
•
ka
Va
oze
Šarića
greblje
50
Luke
vića
de
ka
ara
a R iz
a
slavne brig
1.
a
iber
kog
H. B
a Lič
beg
M.-
Sk
en
de
ra
hsin
50
a
atić
Ć. Ć
BIH
-a
M.
Mu
Isla
Construction industry and industry of building
Ferida D
and electrical materials
žanića
Pe
•
M im
korpusa
an
m
ar
Eco-packaging,
Hospital
Žegar
J -a
da T
atlić
a
sk
Meh
me
ak
i s
ok
Sara
j e v s k a
Cerava
•
vi
kr
k
le
Kantonalna
Eco-products
for washing and cleaning,
bolnica
ca
la
va
ri
Da
N. Tes
•
ića
ća
Leather and leather products,
ade
Vasif-bega Bišćevića
•
na
F r a n industry and textile products,
Textile
e Ju
Japodska
k
brig
Donje
Prekounje
BIHAĆ - CENTAR GRADA • BIHAĆ - CITY CENTRE
Do
eza
Iva
502
. vite
ške
zel
•
ca
Kova
čević
a
er
e Đ
Forestry, wood and paper industry,
fa
Alij
•
Ešre
Branislava
er
H
Tuk
mahala
di
zd
Harmani
a Diz
dara
Gradski park
ih
a
Ozimice II
Po
M ak
Stanica
Station
ca
jiljan
Ribićkih L
ije
hopl
ovn
e gru
pe
la
Vejzova c
H
md
N ade K l a i ć
Vazd
u
ila
Bi
Ha
tbegovića
an
R
Production of organic food,
ć
iha
br
h
ki
ni
Ha
e
•
B
Bije
Food and beverage products,
Parking za
izlagače
Džemala
•
Ize
Most Alije
Hošića mahala
Dječijih žrtava
Trg Zlatnih ljiljana
II
ovića
Izetbeg
dž i ća
ca
ij
ida
e
aR
Gradska
otoka
ska
rm
šeh
ije
Aleja Al
Cazin
Gornje Prekounje
č
13. međunarodni
ekološki sajam
ćk
Bašagića
A
kih
la
Ivana Pav
kak
- b eg a
ha
Ć e h aj ić a m a h
t
ns
i so
Nurije Pozderca
KraljaTvrtka
Sa vf et
Pu
Harmansk
bana
Safeta Krupića
Midžića mahala
sa
Kulina
Bele IV
AVN
O
a
Exhibition Program
Bo
Bosan
ske ne
zavis
no
sa n
jan
ljev
a
Greblje
Harmani
Bo
šn
čka b
rd
Bo
s ti
Fer
had
-pa
š
e
eda Sp
Mehm
ih
a
br
kra
že
ržav
no
Bi
a
br
a
Sale of your products
ka
ed
Trg maršala Tita
•
ča
san
skih
K rl e
Gazi Husrev- begova
Product quality evaluation:
Alij
e
Isa
kov of
the exhibitors can deliver samples for quality
evaluation
Ale
ića
kse
Š
their goods (food, beverages and fodder) for faira nawards.
tić
a
Do
uš
M.
B o
Hrvatskog
s a
n s
k a
Pr
Bos
an
sk
e
d
je
Him
a fi
Po
lov
in
Bo
Sa
ra
je
vs
ka
Kj
Karla F. Gausa
Kr
AliFeh
mij
eD
žab
ića
Me
a
vić
na
e
ića
örm
an
ev
K. H
eB
išć
aš
hm
ed
olov
še S
ok
-pa
a br
da
sa
Midhata Begića
ić
i
a
ahe
lo
med
ća
Ozimice I
Ha
So
ko
vačk
rli
Sirkovine
Nafije S
a ra j l
a
Kapidžića
Meh
me
sk
s k
d o r
P r i j e
Cera
Če
žim
n
mdije
ičkog genocida
Bu
an
k ić
a
sti
Srebren
ije
-p
ića
md
Lju
bij
a Š
zim
Ha
EKOBIS ALSO OFFERS:
na
na
va
Žrta
Ha
•
a
Ha
Hatinački bro d
a
sk
a
Irfa
rsk
sta
žim
Dr.
Mo
Foča
nsk
Bu
a
ić
ka
regim
enti
Če
le
bi
je
Una
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
18
File Size
1 065 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content