Μονάδες Εξυγίανσης (CIP Units)

Οι κεντρικές μονάδες καθαρισμού (CIP Systems) προσφέρουν
διασφάλιση των παραγόμενων προϊόντων μέσω του καθαρι-
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ CIP
εξυγίανση του εξοπλισμού & διασφάλιση της παραγωγής
engineering success
engineering success
σμού και της απολύμανσης των γραμμών παραγωγής.
Είτε πρόκειται για νερό, χυμό, αναψυκτικό, γάλα ή μπύρα οι
ανάγκες για διατήρηση υψηλού επιπέδου υγιεινής του εξοπλισμού και την δημιουργία περιβάλλοντος ελεύθερου από ρύπους και μικροβιακό φορτίο είναι δεδομένη.
Είτε πρόκειται για χειροκίνητη ή για πλήρως αυτόματη λειτουργία η διαδικασία εφαρμογής παραμένει ίδια ενώ αυτό που διαφοροποιείται είναι ο σχεδιασμός με βάση τις ιδιαιτερότητες του
κάθε προϊόντος και του «αντικειμένου» που εξυπηρετείται.
41500 Λάρισα - ΤΘ 1400
15⁰ χλμ. ΠΕΟ Λάρισας - Θεσσαλονίκης
(Κόμβος Γυρτώνης)
T: +30 2410 541195 / +30 2410 251420
F: +30 2410 541296
[email protected]
www.dolas-engineering.gr
Η δυνατότητα διαμόρφωσης της κάθε μονάδας με βάση τον
όγκο των δεξαμενών, την παροχή ή των αριθμό των κυκλωμάτων μπορεί να καλύψει τις διαφορετικές απαιτήσεις του παραγωγικού εξοπλισμού είτε αυτός βρίσκεται σε ένα παρασκευαστήριο αναψυκτικού, σε ένα σταθμό συλλογής γάλακτος ή στο
τμήμα εμφιάλωσης μιας ζυθοποιίας.
Ο αριθμός των διαφορετικών δεξαμενών που χρησιμοποιούνται εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των εναλλακτικών διαλυμάτων «καθαρισμού» ενώ ο αριθμός των ανεξάρτητων κυ-
Συνεργάτης της:
κλωμάτων-(CIP Pressure Lines) ενός συστήματος προσδιορίζεται από τα μεγέθη των γραμμών που καλούνται να εξυπηρετήσουν, τα χαρακτηριστικά τους, αλλά και τη γειτνίασή τους.
engineering success
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ CIP
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ CIP
εξυγίανση του εξοπλισμού & διασφάλιση της παραγωγής
εξυγίανση του εξοπλισμού & διασφάλιση της παραγωγής
Χαρακτηριστικά, Δεδομένα σχεδιασμού & Εξοπλισμός
Πλεονεκτήματα
Χαρακτηριστικά σχεδιασμού:
Εναλλακτικοί τρόποι καθαρισμού
• Σχεδιασμός με έμφαση στην εξοικονό-
• Ποιότητα ανοξείδωτων σωληνώσεων
•
•
•
•
•
AISI 316 acc. DIN 11851
• Ποιότητα υλικού ανοξείδωτων δεξαμε-
νών:
1. Επιφάνειες σε επαφή με τα διαλύματα
καθαρισμού AISI 316
2. Εξωτερικές επιφάνειες μονωμένων δεξαμενών AISI 304
• Κατασκευή βασικής μονάδας με τη λογική “skid mounted” , οι αντλίες, οι εναλλάκτες και οι βαλβίδες διανομής τοποθετούνται σε κοινή βάση.
• Εξοπλισμός με πιστοποιητικά για υγιεινές εφαρμογές κατά FDA και EHEDG.
• Έλεγχος των παραμέτρων λειτουργίας
όπως χρόνος, συγκέντρωση διαλυμάτων, θερμοκρασία.
Πρόσθετος ή προαιρετικός εξοπλισμός:
• Κατασκευή ανοξείδωτων δεξαμενών εξ’
ολοκλήρου από AISI 316L
• Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο στη γραμ•
•
•
•
μή τροφοδοσίας και έλεγχος των αντλιών με Inverter
PLC για πλήρως αυτόματη λειτουργία
και συνεργασία με τις γραμμές παραγωγής
Εγκατάσταση συστήματος SCADA για
οπτική απεικόνιση, καταγραφή παραμέτρων και δημιουργία ιστορικού.
Επέκταση με συστοιχίες βαλβίδων διανομής, τύπου διπλής έδρας (double seat
mixproof valves), για πλήρη διασφάλιση.
Εναλλακτικά: καθρέπτες μεταγωγής
(Switch bend panels) με έλεγχο θέσης
«κλειδιών» μέσω επαγωγικών.
Ξέπλυμα με νερό
Αλκαλικό διάλυμα (NaOH 1,5 – 3,0%)
Όξινο διάλυμα (HNO3 0,5 – 1,5%)
Ζεστό νερό (μέχρι 92 °C)
Κρύα απολύμανση (Υπεροξικό Οξύ (PAA),
χλώριο)
Δοσομέτρηση και προπαρασκευή
διαλυμάτων:
• Από δοχεία πυκνών διαλυμάτων με χρή•
•
•
•
ση δικτύων αναρρόφησης (π.χ. παλετοδεξαμενές)
Απευθείας από κεντρικές δεξαμενές αποθήκευσης.
Από κεντρικές δεξαμενές αποθήκευσης με
τη χρήση ενδιάμεσης δεξαμενής ημερήσιας ποσότητας (ανοξείδωτης ή PE-100)
Σταθερή δοσομέτρηση και προπαρασκευή επί των δεξαμενών της μονάδας
C.I.P.
In – Line έγχυση επί της αναρρόφησης
των αντλιών (C.I.P. Pressure pumps)
Τεχνικά Δεδομένα:
Δυναμικότητα
6 έως 50 m3/h
Αριθμός ανεξάρτητων
κυκλωμάτων
1 - 5
Αριθμός δεξαμενών
ανακυκλοφορίας
1 - 5
Αριθμός δεξαμενών
συστήματος
1 - 6
Όγκος Δεξαμενών
2 - 15 m
Θέρμανση –
Προπαρασκευή
Διαλυμάτων
In-Line / Batch
Έλεγχος ροής στην
επιστροφή
Κατόπιν αιτήματος
Ρύθμιση παροχής
εξόδου
Με Inverter / Αναλογική
βαλβίδα
Συνεχής μέτρηση
παροχής διαλυμάτων
καθαρισμού
Κατόπιν αιτήματος
μηση χρόνου και διαλυμάτων.
Η κατανάλωση των διαλυμάτων μειώνεται
στο ελάχιστο μέσω του ελέγχου της αγωγιμότητας και θερμοκρασίας έτσι ώστε να
γίνεται συλλογή τους και επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με απόλυτα επαναλαμβανόμενες συνθήκες.
Η ανάπτυξη με βάση τη λογική των «προγραμμάτων» (recipes) καθαρισμού και η
ταυτοποίηση του κάθε κυκλώματος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όπως χωρητικότητα (σε Lt.) αλλά και η διασύνδεση μονάδας CIP - «αντικειμένου» μέσω απευθείας επικοινωνίας των μονάδων PLC
(Profibus, remote I/O’s) διασφαλίζουν οικονομία χρόνου και πόρων.
• Δομημένη προσέγγιση και
προτυποποίηση
των μονάδων με χρήση μεθόδων ανάλυσης (FEM – FEA), σχεδίασης (3D Solidworks – electrical CAD, E-plan) μας δίνουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε
το κάθε σύστημα σαν μία νέα tailor made
λύση χωρίς κανένα συμβιβασμό στο χρόνο υλοποίησης ή στην ποιότητα της κατασκευής.
• Μεγάλη βάση εγκατεστημένων
μονάδων
3
από την εταιρεία μας αλλά και εκείνες που
έχουν σχεδιασθεί για λογαριασμό τρίτων
σε Ελλάδα και εξωτερικό μας δίνουν τη
δυνατότητα να γνωρίζουμε με λεπτομέρεια τις απαιτήσεις τις κάθε εφαρμογής.
Η ταυτόχρονη χρήση συστημάτων SCADA
στις περισσότερες μονάδες, μας έχουν
Ρύθμιση της
Αυτόματα
συγκέντρωσης,
θερμοκρασίας, χρόνου
Έλεγχος διαρροών
συστήματος
Μέσω δεξαμενής
ανακυκλοφορίας
Καταγραφή
παραμέτρων
λειτουργίας
Σε PC με SCADA WIN
CC
Έλεγχος – Χειρισμός
SIEMENS S7 – OP Panel
engineering success
προσφέρει την ευκαιρία να καταγράψουμε και να μελετήσουμε τη συμπεριφορά διαφορετικών «αντικειμένων»
(Fillers, Παστεριωτές, δεξαμενές) σε διαφορετικό περιβάλλον (Βιομηχανίες αναψυκτικού, χυμών, εμφιαλωμένου νερού,
γάλακτος).
Επιπρόσθετα με τη χρήση μεθόδων
(Factory Acceptance Test) ή δοκιμών
στις εγκαταστάσεις μας πριν την αποστολή του εξοπλισμού είμαστε σε θέση
να διασφαλίσουμε ότι η κάθε μονάδα
είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του πελάτη.
• Εύκολη συντήρηση - ολοκληρωμένη
υποστήριξη
Η ομαλή πρόσβαση σε όλα τα σημεία
των μονάδων διασφαλίζει την αποδοτικότερη δυνατή συντήρηση είτε πρόκειται για έκτακτη ή προληπτική.
Σας παρέχεται η δυνατότητα για συνεχή υποστήριξη σε περιπτώσεις βλαβών,
συντήρησης και πλήρη αυτονομία σε
ανταλλακτικά μέσω ειδικών συμβολαίων κάλυψης με υπηρεσία 24 h.
Επιπρόσθετα μπορεί να προβλεφθεί εξ’
αποστάσεως διαγνωστική επικοινωνία
μέσω modem ή διαδικτύου
Η χρησιμοποίηση υλικών υψηλών προδιαγραφών και γνωστών οίκων εγγυάται τη
μακρόχρονη και χωρίς προβλήματα λειτουργία.