Συγκολλήσεις-επισκευές μεταλλικών κατασκευών και σωληνώσεων

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΚΡΟΥ 1
50100 ΚΟΖΑΝΗ
Τηλ.: 2461051500
FAX: 2461051550
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
(ΚΩΔ. : 33/2014)
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών
«Συγκολλήσεις-επισκευές μεταλλικών κατασκευών και σωληνώσεων» (ΚΩΔ.:33/2014) για τις ανάγκες
της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικής παροχής Υπηρεσιών
15.000,00 πλέον ΦΠΑ. Οι όροι διεξαγωγής του διαγωνισμού έχουν εγκριθεί με την 273/2014 απόφαση του
Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στην 20/2014 συνεδρίασή της η οποία έλαβε χώρα στις 23/12/2014 με ΑΔΑ:ΩΝΞ1ΟΡΥΑΞΚΗ, με θέμα την έγκριση όρων διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών συγκολλήσεις –επισκευές
μεταλλικών κατασκευών και σωληνώσεων.
Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από :
α. Το Ν.1069/1980 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
β. Το Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
γ. Το Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α΄114/30-6-2006)».
δ. ΕΚΠΟΤΑ (Υ.Α. 11389/8-3-1993).
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής» .
Οι δαπάνες της εν λόγω υπηρεσίας χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους.
Αντικείμενο της δημοπρασίας αυτής, όπως περιγράφεται και στην συγγραφή υποχρεώσεων, είναι :
1.Η παροχή υπηρεσιών «Συγκολλήσεις-επισκευές μεταλλικών κατασκευών και σωληνώσεων» με
υποχρέωση ανταπόκρισης στο κάλεσμα για παροχή υπηρεσίας εντός διώρου από την τηλεφωνική
ειδοποίηση του.
2.Οι εργασίες επισκευών-κατασκευών που ζητούνται είναι οι κάτωθι :
α) Επισκευές-συγκολλήσεις ανοξείδωτων πετασμάτων
β) Επισκευές-κατασκευές παντός είδους μεταλλικών καλυμμάτων και κιγκλιδωμάτων
γ) Υλοποίηση ειδικών κατασκευών
δ) Συγκολλήσεις -επισκευές-κατασκευές μεταλλικών δικτύων σωληνώσεων
ε) Λοιπές εργασίες συγκολλήσεων
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-2-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. οδός Ι. Μικρού 1 Κοζάνη.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) Αναγνωρισμένοι ηλεκτροσυγκολλητές / οξυγονοκολλητές που διαθέτουν άδεια συγκολλητή τουλάχιστον
Β τάξης, φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι γραμμένοι στο επαγγελματικό μητρώο της χώρας τους
και δεν αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έχουν το
δικαίωμα εκτελούν τις συγκεκριμένες παροχές υπηρεσιών, όπως επίσης και κοινοπραξίες μεταξύ αυτών.
β) Έλληνες ή αλλοδαποί που εδρεύουν στην Ελλάδα ή και τις χώρες της Ε.Ε. και ασκούν ή βιομηχανικό ή
βιοτεχνικό επάγγελμα, νομικά ή φυσικά πρόσωπα και συνεταιρισμοί καθώς επίσης και αντιπρόσωποι
των παραπάνω φυσικών ή νομικών προσώπων, που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο
δημοπρατούμενο είδους και δεν αποκλείονται για οποιονδήποτε λόγο σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ..
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 300,00 € ισχύος 90
ημερών που θα απευθύνεται στη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ).
Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων προσφορών και τευχών δημοπράτησης οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να απευθύνονται στη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., μέχρι και τις 19-2-2015 ημέρα Πέμπτη στην οδό Ι. Μικρού 1, 50100
ΚΟΖΑΝΗ και στα τηλέφωνα 2461051540 και φαξ 2461051550 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ