close

Enter

Log in using OpenID

BOSNA I HERCEGOVINA

embedDownload
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA L I V N O
OPĆINSKI NAČELNIK
Povjerenstvo za dodjelu stipendija
Broj: 02-05-216/15
Livno, 31.03.2015. godine
Na temelju članka 17. Pravilnika o načinu i uvjetima stipendiranja uspješnih i darovitih
studenata i studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja općine Livno i točke 5.Zaključka
o dodjeli stipendija studentima u akademskoj 2014/2015. godini, a po okončanom javnom natječaju
za dodjelu stipendija broj: 02-05-216/15 Povjerenstvo za dodjelu stipendija d o n o s i
ZAKLJUČAK
o dodjeli stipendija studentima djeci branitelja s područja općine Livno u akademskoj
2014/2015. godini.
I. U kategoriji studenti djeca branitelja stipendije se dodjeljuju studentima:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
RUŽICA DRONJIĆ
ANĐA ŠARIĆ
KREŠIMIR PAVIĆ
PATRICIJA MIHALJEVIĆ
KATARINA BULIĆ
IVANA MILOLOŽA
ANĐELA MIŠKOVIĆ
IVANA DUVNJAK
II. Nakon konačnosti ovog Zaključka zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Zaključka može se izjaviti prigovor Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog
rata u roku od 8 (osam) dana od dana objave istoga na Oglasnoj ploči Općine Livno.
DOSTAVITI:
1. Općinskom načelniku
2. Oglasna ploča
3. Pismohrana
PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Anita Ćavar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
194 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content