close

Enter

Log in using OpenID

2.15 Έγκριση μετάθεσης χρόνου φόρτωσης

embedDownload
ΑΔΑ: 6Ε36ΟΡΗΜ-Υ9Ε
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.01.05 14:08:07
EET
Reason:
Location: Athens
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ
Αριθµ. Απόφασης 2/2015
Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015
πρακτικού συνεδριάσεως ∆ιοικητικού
Συµβουλίου
Θέµα: «Έγκριση µετάθεσης συµβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης
των συστηµάτων ασφαλείας και ελέγχου για τις λιµενικές
εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λακκίου Λέρου»
Πάτµος και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 5η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 09:00π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Πάτµου, κατόπιν της υπ’ αριθµ. 2449/31-12-2014 εγγράφου προσκλήσεως του
Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε ένα των µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Κανονισµού για τη
διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και την παράγραφο 4 του άρθρου 67 του Νόµου
3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης), σύµφωνα µε την οποία: «Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η
πρόσκληση επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συµβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από
την ηµέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. ...Αν δεν ορίζεται αντίκλητος ή πρόσφορο µέσο για τη
γνωστοποίηση, αρκεί η δηµοσίευση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήµου».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 96 του Νόµου
3463/2006, επειδή επί συνόλου δεκαπέντε (15) µελών ευρέθησαν παρόντα τα οκτώ (8).
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Στόικος Γρηγόριος, ∆ήµαρχος Πάτµου,
Πρόεδρος
2. Σπυροµήλιος Χρήστος, Αντιπρόεδρος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κόττορος Ευάγγελος, ∆ήµαρχος Αγαθονησίου
3. Ευγενικός Πανάγος
3. Μιχελή Παρασκευή
4. Μαύρου Νοµική, Αναπλ. Μέλος
4. Μεραµπελιώτης Βασίλειος
5. Κόλιας Μιχαήλ, ∆ήµαρχος Λέρου, Αν. Μέλος
5. Κοκκίνη Φωτεινή
6. Μάγγος Φώτης, ∆ήµαρχος Λειψών
6. Κοντραφούρης Μιχαήλ
7. Γαµπιέρης Θεολόγος
7. Σιάρµπας Στυλιανός, Λιµενάρχης Πάτµου
8. Μακρή Άννα
Αν και εκλήθησαν νόµιµα και έγκαιρα.
2. Κανέλλης Ιωάννης
Παρίσταται, επίσης, η Κάππου Αναστασία, ∆ιοικητική Υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώµα την συζήτηση του εκτός ηµερησίας διάταξης θέµατος µε τίτλο:
«Μετάθεση συµβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης συστηµάτων ασφαλείας και ελέγχου για τις
λιµενικές εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λακκίου Λέρου» ως κατεπείγοντος, σύµφωνα µε την παρ. 7
του άρθρου 67 του Νόµου 3852/2010: «…Το δηµοτικό συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από
1
ΑΔΑ: 6Ε36ΟΡΗΜ-Υ9Ε
σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης
και χωρίς συζήτηση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα θέµα το
οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση
γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας
διάταξης…». Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο οµόφωνα αποφαίνεται ότι το θέµα είναι κατεπείγον και πρέπει να
συζητηθεί.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
1) Το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2) Το άρθρο 27, παρ. 5 της υπ’ αριθµ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.),
σύµφωνα µε το οποίο: «Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης µπορεί µε απόφαση του δηµοτικού ή του
κοινοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, να µετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε
περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειµενική αδυναµία εµπρόθεσµης παράδοσης των
συµβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις
µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».
3) Την υπ’ αριθµ. 2086/14-11-2014 σύµβαση για την προµήθεια και εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας
και ελέγχου στις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λακκίου Λέρου, σύµφωνα µε την οποία: «Η
παράδοση των συστηµάτων και του λοιπού εξοπλισµού πλήρως εγκατεστηµένων και λειτουργικών στις
Λιµενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λακκίου Λέρου θα γίνει εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας».
5) Το υπ’ αριθµ. 2331/09-12-2014 έγγραφο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, µε
θέµα: «Αίτηµα για έγκριση τοποθέτησης εξοπλισµού ασφαλείας προς εφαρµογή των Σ.Α.Λ.Ε. Σκάλας
Πάτµου και Λακκίου Λέρου», σε απάντηση του οποίου δεν έχει ακόµη εκδοθεί Απόφαση του Γ.Γ. Λιµένων,
Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων περί έγκρισης τοποθέτησής του.
5) Το από 24-12-2014 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, στο οποίο αναφέρεται ότι: «Η εταιρεία µας σας
ενηµερώνει ότι η έναρξη των εργασιών που αφορούν τα συστήµατα ασφαλείας στις Λιµενικές Εγκαταστάσεις
Σκάλας Πάτµου και Λακκίου Λέρου καθυστερεί λόγω του ότι αναµένουµε να κοινοποιηθεί η απαιτούµενη από
τη νοµοθεσία σχετική άδεια της Γενικής Γραµµατείας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε όπως µας χορηγηθεί επέκταση του συµβατικού χρόνου
παράδοσης και εγκατάστασης του ηλεκτρονικού εξοπλισµού ασφαλείας κατά 15 ηµερολογιακές ηµέρες από την
έκδοση της ανωτέρω Απόφασης. Παρακαλούµε για τις ενέργειές σας».
6) Την υπ’ αριθµ. 2429/31-12-2014 εισήγηση επί του ανωτέρω αιτήµατος της αρµόδιας επιτροπής της
Υπηρεσίας µας, η οποία έχει ως εξής: «Σας γνωρίζουµε ότι δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2086/14-11-2014
σύµβασης που υπεγράφη µεταξύ του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. και της εταιρείας «∆. ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΒΕΕ», η τελευταία ανέλαβε να το προµηθεύσει µε
συστήµατα ασφαλείας και ελέγχου, τα οποία θα εγκατασταθούν στις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου
και Λακκίου Λέρου, προς εφαρµογή των αντίστοιχων Σ.Α.Λ.Ε. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 της ανωτέρω
2
ΑΔΑ: 6Ε36ΟΡΗΜ-Υ9Ε
σύµβασης, η παράδοση του ανωτέρω εξοπλισµού θα πρέπει να γίνει εντός δύο (2) µηνών από την ηµέρα
υπογραφής της, ήτοι µέχρι τις 14-01-2014.
Από το άρθρο 18, παρ. 5 του Ν. 2971/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προβλέπεται ότι: «Με
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, υλοποιούνται επίσης σε υφιστάµενους
λιµένες ή λιµενικές εγκαταστάσεις οι κάτωθι επεµβάσεις / αναβαθµίσεις τοπικού χαρακτήρα, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις: … β) Η εγκατάσταση συστηµάτων ασφαλείας µε στόχο τη συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις
του ∆ιεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιµενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and
Port Facility Security), του ν. 3622/2007 (Α΄284), της Συνθήκης Schengen, του Κανονισµού (ΕΚ) 725/2004,
της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/65 για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιµενικών εγκαταστάσεων
και των λιµένων από σκόπιµες παράνοµες ενέργειες και των µελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιµενικής
Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.) που έχουν εκπονηθεί µε βάση τη µελέτη Αξιολόγησης Λιµενικών Εγκαταστάσεων
(Α.Λ.Ε.), όπως κινητές περιφράξεις, εγκατάσταση φυλακίων ελέγχου, τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης
επί στύλων, προστατευτικές µπάρες και άλλες ήσσονος σηµασίας παρεµβάσεις, µε τις οποίες δεν
τροποποιούνται ή αλλοιώνονται τα υφιστάµενα γεωµετρικά χαρακτηριστικά των λιµένων ή των λιµενικών
εγκαταστάσεων και δεν παρακωλύεται η λειτουργία τους».
Σε εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εστάλη από το ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π. προς την Γ.Γ. Λιµένων, Λιµενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων το υπ’ αριθµ. 2331/09-12-2014 έγγραφο, µε θέµα: «Αίτηµα για
έγκριση τοποθέτησης εξοπλισµού ασφαλείας προς εφαρµογή των Σ.Α.Λ.Ε. Σκάλας Πάτµου και Λακκίου
Λέρου», χωρίς µέχρι στιγµής να έχει εκδοθεί η σχετική Απόφαση.
Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή οµόφωνα προτείνει όπως ληφθεί Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περί
µετάθεσης του συµβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης των ανωτέρω συστηµάτων ασφαλείας και ελέγχου,
διότι αυτή δεν µπορεί να γίνει εντός της συµβατικής προθεσµίας για λόγους που συνιστούν αντικειµενική
αδυναµία και ουδόλως άπτονται ευθύνης της αναδόχου εταιρείας. Ο συµβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης προτείνεται όπως µετατεθεί κατά δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης στην
ιστοσελίδα του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» της Απόφασης του Γ.Γ. Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων περί έγκρισης εγκατάστασης των συστηµάτων ασφαλείας και ελέγχου.
Η µετάθεση του χρόνου παράδοσης ουδεµία κύρωση συνεπάγεται για την ανάδοχο εταιρεία».
7) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Κανονισµού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Πάτµου (∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.), σύµφωνα µε την οποία: «Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι το
ανώτατο όργανο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Πάτµου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των
δραστηριοτήτων του ταµείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρµοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει: για
τον κανονισµό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισµό και απολογισµό, τον οργανισµό εσωτερικής
υπηρεσίας, για την εκµετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού
Προγράµµατος, την έγκριση µελετών, πρακτικών δηµοπρασίας, αναθέσεων, προµηθειών, την πρόταση προς
ΥΘΥΝΑΛ ορισµού αποφαινοµένων οργάνων, συντήρηση και επισκευή υφισταµένων έργων και
3
ΑΔΑ: 6Ε36ΟΡΗΜ-Υ9Ε
πραγµάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εµπίπτει στους σκοπούς σύστασης του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Πάτµου».
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την έγκριση µετάθεσης του συµβατικού χρόνου
φόρτωσης – παράδοσης των συστηµάτων ασφαλείας και ελέγχου για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας
Πάτµου και Λακκίου Λέρου κατά δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα
του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» της Απόφασης του Γ.Γ. Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων περί έγκρισης εγκατάστασής τους. Στη συνέχεια, κάλεσε τα Μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη του την ενηµέρωση
του Πρόεδρου, το άρθρο 18 του Ν. 2971/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το άρθρο 27, παρ. 5 της
υπ’ αριθµ. 11389/93 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), την υπ’ αριθµ. 2086/14-112014 σύµβαση, το υπ’ αριθµ. 2331/09-12-2014 έγγραφο του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π., το από 24-12-2014 έγγραφο της
ανωτέρω εταιρείας, την υπ’ αριθµ. 2429/31-12-2014 εισήγηση επί του ανωτέρω αιτήµατος της αρµόδιας
επιτροπής της Υπηρεσίας µας, το άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010 και το άρθρο 5 του Κανονισµού για τη
διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του ∆Η.ΛΙ.ΤΑ.Π.,
Αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη µετάθεση του συµβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης των συστηµάτων ασφαλείας και
ελέγχου για τις Λιµενικές Εγκαταστάσεις Σκάλας Πάτµου και Λακκίου Λέρου από την ανάδοχο εταιρεία
«e-arion A.B.E.E.», κατά δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία ανάρτησης στην
ιστοσελίδα του Προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» της Απόφασης του Γ.Γ. Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής και
Ναυτιλιακών Επενδύσεων περί έγκρισης εγκατάστασής τους, χωρίς να της επιβληθεί καµία κύρωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2015.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Στόικος Γρηγόριος
Τα Μέλη
Σπυροµήλιος Χρήστος – Ευγενικός Πανάγος – Μαύρου Νοµική
Κόλιας Μιχαήλ – Μάγγος Φώτιος – Μακρή Άννα
Γαµπιέρης Θεολόγος
Ακριβές Αντίγραφο
Πάτµος, 05/01/2015
Ο Πρόεδρος
Η Ειδική Γραµµατέας
Στόικος Γρηγόριος
Κάππου Αναστασία
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
175 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content