ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ

ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
«Έγκριση καταλόγου µικρών νησιωτικών υγροτόπων και καθορισµός όρων και
περιορισµών για την προστασία και ανάδειξη των µικρών παράκτιων υγροτόπων που
περιλαµβάνονται σε αυτόν.»
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.6 του ν.3937/2011 «∆ιατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 60).
2.
Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ/τος
63/2005 (Α΄ 98).
3.
Την υπ’ αρ. 2876/7-10-2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου
Υπουργείων» (Β’ 2234).
4.
Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος 189/2009 «Καθορισµός
και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
5.
Την υπ’ αρ. 160856/1511/14.6.2011 απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή
Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής «Θεώρηση Καταλόγου Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων».
6.
Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγµατος δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού και του
προϋπολογισµού των οικείων ΟΤΑ.
7.
Την υπ’ αρ. 80/2012 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε
πρόταση της Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής,
1
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
Αποφασίζουµε
Άρθρο 1
Εγκρίνεται ο Κατάλογος Μικρών Νησιωτικών Υγροτόπων που θεωρήθηκε µε την
160856/1511/14.6.2011 απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Άρθρο 2
Όροι και περιορισµοί για την προστασία και ανάδειξη
Εντός των ορίων των µικρών νησιωτικών υγροτόπων, όπως αυτά εµφαίνονται
στους χάρτες του άρθρου 1 καθορίζονται όροι και περιορισµοί για την προστασία και
ανάδειξή τους, ως ακολούθως:
1. Επιτρέπονται δραστηριότητες που στοχεύουν ιδίως :
(α) Στη διατήρηση και ανάδειξη των υγροτοπικών εκτάσεων και των
λειτουργιών τους και στην αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων τους.
(β) Στη δηµιουργία ελαφρών υποδοµών για την προστασία και τη διατήρηση
των υγροτόπων, καθώς και την πρόσβαση σε αυτούς, όπου απαιτείται, µε
επιφύλαξη των οριζοµένων στην παρ.3 του παρόντος άρθρου.
(γ) Στην επιστηµονική έρευνα στους αντίστοιχους τοµείς.
(δ) Στην ενηµέρωση των επισκεπτών.
2. Για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων (α) και (β) της προηγούµενης
παραγράφου τηρείται η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, βάσει των
διατάξεων του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α΄209).
3. Απαγορεύονται οι ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Οι εργασίες δόµησης και ειδικότερα η ανέγερση οποιασδήποτε µόνιµης ή
προσωρινής κατασκευής που δεν σχετίζεται άµεσα µε την προστασία και
διατήρησή τους, την επιστηµονική παρακολούθηση της
κατάστασης διατήρησής τους και την περιβαλλοντική ενηµέρωση των
επισκεπτών,
β) Η διάνοιξη οδικού δικτύου,
2
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
γ) Οι εκχερσώσεις της φυσικής βλάστησης. Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση οι
παρεµβάσεις που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή/και στη διαχείριση των
υγρότοπων, στο πλαίσιο εφαρµογής εγκεκριµένων διαχειριστικών σχεδίων,
δ) Οι αποξηράνσεις και τα αποστραγγιστικά έργα,
ε) Οι επιχωµατώσεις,
στ) Η απόρριψη στερεών και υγρών αποβλήτων,
ζ) Η εισαγωγή ξενικών ειδών πανίδας και χλωρίδας,
η) Οι εξορύξεις αδρανών και άλλων υλικών,
θ) Η επέκταση των καλλιεργειών,
ι) Η βόσκηση, εκτός αν από ειδική µελέτη, προκύπτει ότι σχετίζεται µε τη
διατήρηση και οικολογική διαχείριση του υγροτόπου,
ια) Η αλιεία και οι ιχθυοκαλλιέργειες
ιβ) Οι αµµοληψίες, εκτός αν από ειδική µελέτη, προκύπτει ότι σχετίζονται µε τη
διαχείριση του υγροτόπου.
ιγ) Η συλλογή αµφιβίων
ιδ) Οι παρεµβάσεις που προκαλούν αλλαγή του υδρολογικού
καθεστώτος,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωτρήσεων και της άντλησης υδάτων, εκτός αν
αποσκοπούν στη διατήρηση του υγροτόπου.
ιε) Οι παρεµβάσεις που αλλοιώνουν το τοπίο
4. Από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εξαιρούνται τα έργα τα οποία
χαρακτηρίζονται ως εθνικής άµυνας.
Άρθρο 3
Γενικές διατάξεις
1. Οι υφιστάµενες καλλιεργούµενες εκτάσεις διατηρούν τη χρήση τους υπό την
προϋπόθεση ότι οι εκάστοτε καλλιεργητές αυτών
αποδεδειγµένα χρησιµοποιούν
φιλικά προς το περιβάλλον λιπάσµατα και φυτοφάρµακα, τα οποία είναι εγκεκριµένα
από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ∆εν
επιτρέπεται η επέκταση των καλλιεργούµενων εκτάσεων µετά τη δηµοσίευση του
παρόντος.
3
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
2. Η πρόσβαση στις καλλιεργούµενες εκτάσεις επιτρέπεται µόνο από τις
υφιστάµενες αγροτικές οδούς.
3. Η αντιµετώπιση εξάρσεων των πληθυσµών κουνουπιών ή άλλων εντόµων
πρέπει να γίνεται µε εγκεκριµένα βιολογικά σκευάσµατα. Αν η αντιµετώπιση µε τα
παραπάνω σκευάσµατα δεν είναι επαρκής και συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι
προστασίας της δηµόσιας υγείας, που τεκµηριώνονται µε ειδική µελέτη που
εκπονείται από την αρµόδια υπηρεσία ή οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, είναι δυνατόν
να επιτρέπονται εντός των ορίων των µικρών νησιωτικών υγροτόπων και περιµετρικά
αυτών, σε απόσταση που καθορίζεται κατά περίπτωση από την µελέτη, ψεκασµοί µε
άλλα σκευάσµατα. Οι ψεκασµοί επιτρέπονται µετά από έγκριση της αρµόδιας
∆ιεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας για το είδος του φαρµάκου. Ο τρόπος και η
συχνότητα των ψεκασµών προκύπτει από την µελέτη.
4. Για κάθε έργο ή δραστηριότητα που εγκρίνεται εκτός των ορίων ενός µικρού
νησιωτικού υγροτόπου και ενδέχεται λόγω του είδους του (π.χ. βιολογικός
καθορισµός, ΧΥΤΥ, υδρογεωτρήσεις) να επηρεάσει τον ίδιο ή τη λεκάνη απορροής
του, προβλέπονται υποχρεωτικά στην εγκριτική απόφαση ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι
για την προστασία τους. Για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄209) οι ανωτέρω ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι
προστίθενται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις του έργου ή της
δραστηριότητας.
5. Η κατασκευή στεγανών βόθρων επιτρέπεται µόνον εκτός της πληµµυρικής
λεκάνης των υγροτόπων και σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) µέτρων από το
όριό τους. Εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατασκευάζονται,
βελτιώνονται ή εκσυγχρονίζονται µε ευθύνη των κατά περίπτωση αρµόδιων
υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης τα αποχετευτικά δίκτυα εντός των µικρών νησιωτικών
υγροτόπων.
6. Αν από δηµόσιο ή ιδιωτικό έργο, του οποίου η κατασκευή κρίνεται ως εθνικής
άµυνας, κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 προκαλείται υποβάθµιση του υγρότοπου,
επιβάλλονται ειδικοί περιβαλλοντικοί όροι κατά το σχεδιασµό του έργου που
4
διασφαλίζουν την προστασία και τη διατήρησή του, µε αντίστοιχη τροποποίηση
των
ΑΔΑ:
Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
χαρακτηριστικών του έργου.
7. Όλες οι ειδικές µελέτες που προβλέπονται στις ανωτέρω διατάξεις,
εκπονούνται µε ευθύνη των αρµοδίων κατά περίπτωση υπηρεσιών, οι οποίες
καθορίζουν τις προδιαγραφές τους και εγκρίνονται µε απόφαση του Προϊσταµένου
της αντίστοιχης κατά περίπτωση ∆ιεύθυνσης της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.
Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις
1. Για την προστασία και διαχείριση των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων
των µικρών νησιωτικών υγροτόπων, ισχύουν τα αναφερόµενα στα άρθρα 2 και 3
του παρόντος διατάγµατος, καθώς και οι ρυθµίσεις που απορρέουν από τις
διατάξεις του ν.3199/2003 (Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων –
Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2000/60/ΕΚ».
2. Στους
µικρούς
νησιωτικούς
υγροτόπους
που
εµπίπτουν
σε
προστατευόµενες περιοχές που διέπονται από ειδικές ρυθµίσεις και όρους
προστασίας, κατά τις διατάξεις του ν.1650/1986 (Α΄160) ή του ν. 3937/2011
(Α΄60), εφαρµόζονται οι ρυθµίσεις εκείνες ως ειδικότερες.
3. (α) Για τους µικρούς νησιωτικούς υγροτόπους του δικτύου Natura 2000
που δεν εµπίπτουν σε περιοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και
αποτελούν Ζώνη Ειδικής ∆ιατήρησης, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3
του παρόντος, µέχρι τη θέσπιση ειδικότερων ρυθµίσεων, κατ΄ εφαρµογή του
ν.3937/2011 (Α΄60) και του ν. 3199/2003 (Α΄ 280).
(β) Για τους µικρούς νησιωτικούς υγροτόπους του δικτύου Natura 2000 που
δεν εµπίπτουν σε περιοχές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και
αποτελούν
Ζώνη
Ειδικής
Προστασίας για
την
ορνιθοπανίδα, ισχύουν οι
διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του παρόντος, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από
τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 37338/2010 (Β΄ 1495) όπως
ισχύει, µέχρι τη θέσπιση ειδικότερων ρυθµίσεων
κατ’ εφαρµογή του ν.
3937/2011 (Α΄60) και του ν. 3199/2003 (Α΄ 280).
5
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οικοδοµικές άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος
εκτελούνται όπως εκδόθηκαν, η επέµβαση όµως επιτρέπεται µόνο στο εντός του
περιγράµµατος της οικοδοµής τµήµα καθώς και στους χώρους που είναι απολύτως
αναγκαίοι για την πρόσβαση και την προστασία του κτιρίου (π.χ. περίφραξη,
δίοδοι πρόσβασης).
2. Επιτρέπεται η αναθεώρηση ή η έκδοση νέας οικοδοµικής άδειας για µεταβολές
ή προσθήκες σε υφιστάµενο κτίριο εφόσον δεν επέρχεται αύξηση της κάλυψης ή
του όγκου του.
Άρθρο 6
Έλεγχος και κυρώσεις
1. Ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος αποτελεί
ευθύνη των χωρικά αρµοδίων αρχών της Κεντρικής και Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης, των ΟΤΑ και των Φορέων ∆ιαχείρισης ή των άλλων σχηµάτων
διαχείρισης που προβλέπονται στο ν.2742/1999 (Α’ 207), εφόσον εµπίπτουν σε
περιοχές ευθύνης τους και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.2742/1999 (Α’ 207).
Ειδικά η κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών σε αυτούς γίνεται µε ευθύνη του
Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.3937/2011 (Α’ 60), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου
28 του ν. 4014/2011 (Α΄209).
2. Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος υπόκεινται στις
κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν.1650/1986
(Α’ 160), όπως ισχύουν, καθώς και από τις κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις της
ισχύουσας δασικής νοµοθεσίας.
Άρθρο 7
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα
παραρτήµατα Α και Β, τα οποία θεωρήθηκαν µε την υπ΄αρ. 160856/1511/14-6-2011
απόφαση του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και τα οποία έχουν ως εξής:
6
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
Άρθρο 8
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον
Υπουργό
Περιβάλλοντος,
Ενέργειας
και
Κλιµατικής
Αλλαγής
αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. ΤΣΑΛΤΑΣ
7
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ (≤ 80 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ)
ΕΚΤΑΣΗ
ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΝΟΜΟΣ
(στρ.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
A/A
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ
1
Αλυκή Αγκιστριού
Y300AGI001
Νήσος
Αγκίστρι
Αττικής - Νήσων
2
Εκβολή Μαραθώνα
Y300AIG001
Νήσος Αίγινα
Αττικής - Νήσων
3
Εκβολή ρύακα Βάγια
Y300AIG002
Νήσος Αίγινα
Αττικής - Νήσων
4
Αλυκή Μετώπης
Y300MET001
Νήσος
Μετώπη
Αττικής - Νήσων
5
Έλος Αρχαίου Λιµένα
Y300SAL001
Νήσος
Σαλαµίνα
Αττικής - Νήσων
6
Αλυκή ναυτικής βάσης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Y300SAL002
Νήσος
Σαλαµίνα
Αττικής - Νήσων
1
Έλος Καλάµι
Y242EUB009
Νήσος
Εύβοια
Εύβοιας
2
Εκβολή Παραλίας Αγ.
∆ηµητρίου (Πόρουρα)
Y242EUB012
3
Εκβολή ∆ηµοσάρη
Y242EUB013
4
Έλος και εκβολή Ποτάµι
Y242EUB014
5
Εκβολή Λίλα
Y242EUB022
6
Εκβολή Κάµπου Αλιβερίου
Y242EUB024
7
Έλος Αγίου ∆ηµητρίου
Εκβολή ρέµατος
Μπούσουλα
Εκβολή ποταµού
Λουληµάδη (Μεγάλο
Ποτάµι)
Y242EUB036
8
9
10
Y242EUB040
Y242EUB041
Y242EUB042
11
Εκβολή ποταµού Γλαύκου
Εκβολή ρύακα Μεγάλο
Ρέµα
12
Εκβολή ποταµού Καρκαλά
Y242EUB045
13
Έλος παραλίας Φηγιά
Εκβολή ρύακα
Κουκουλιόρεµα
Y242EUB047
14
15
Y242EUB043
Y242EUB051
Y242EUB053
17
Εκβολή ρύακα Σηπιά
Εκβολή ρύακα Κόµιτου
(Μύτη)
Εκβολή ρύακα Άντιας
(Μερούθι)
18
Εκβολή Όρµου Καµίνι
Y242EUB056
19
Εκβολή ποταµού Μανικιάτη
Y242EUB057
20
Εκβολή όρµου Λιβάδι
Y242EUB059
21
Εκβολή ρύακα Μουρτερής
Y242EUB061
22
Y242EUB062
23
Εκβολή ρέµατος Αγίου
Εκβολή ρύακα Αγίου
Στεφάνου
Y242EUB066
24
Έλος Σουβάλα
Y242EUB067
25
Εκβολή και Έλος Νέας
Λάµψακου
Y242EUB068
26
Έλος Φλέβα
Y242EUB071
27
Έλος Αγίου Ταξιάρχη
Y242EUB076
16
Y242EUB054
Y242EUB055
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Νήσος
Εύβοια
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
54
8
5
41
28
19
13
19
31
65
63
8
30
9
18
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
Εύβοιας
14
31
39
43
28
21
6
3
22
79
66
75
14
5
46
23
59
57
8
28
Εκβολή ποταµού Κηφισσού
Y242SKR003
Νήσος
Σκύρος
Εύβοιας
29
Εκβολή όρµου Καρεφλού
Y242SKR005
Νήσος
Σκύρος
Εύβοιας
30
Λιµνοθάλασσα Αλµυρή
Y242SKR006
Νήσος
Σκύρος
Εύβοιας
31
Φυσική κοιλότητα
Βουκολίνα
Y242SKR009
Νήσος
Σκύρος
Εύβοιας
32
Λιµνοθάλασσα Αγίου
Ιωάννη
Y245AIO001
Νήσος Αγιος
Ιωάννης
Φωκίδας
33
Έλος Τριζονίων
Y245TRI001
Νήσος
Τριζόνια
Φωκίδας
2
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
13
8
2
2
12
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
1
Έλος Αγίου ∆ηµητρίου
Y143ALO001
Νήσος
Αλόννησος
Μαγνησίας
2
Έλος Πλανήτης
Y143KPA001
Νήσος Κυρά
Παναγιά
Μαγνησίας
3
Έλος Ανώνυµο 1
Y143PSA001
Νήσος
Ψαθούρα
Μαγνησίας
4
Έλος Ανώνυµο 2
Y143PSA002
Νήσος
Ψαθούρα
Μαγνησίας
5
Βρωµόλιµνος
Y143SKI001
Νήσος
Σκιάθος
Μαγνησίας
6
Έλος Πλατανιά
Y143SKI008
Νήσος
Σκιάθος
Μαγνησίας
7
Έλος Μηλιών
Y143SKO001
Νήσος
Σκόπελος
Μαγνησίας
8
Έλος Λούτσας
Y143SKO002
Νήσος
Σκόπελος
Μαγνησίας
9
Ανώνυµη λιµνούλα
Y143TSO001
Νήσος
Τσουγκριά
Μαγνησίας
Νήσος
Τσουγκριά
Μαγνησίας
10
Ανώνυµες λιµνούλες
Y143TSO002
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
1
Εκβολή ποταµού Βάτου
Y111SAT001
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
2
Εκβολή ρύακα Φονιά
Y111SAT002
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
3
Έλος Παλαιάπολης
Y111SAT007
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
4
Έλος ανώνυµο (Φονιά)
Y111SAT008
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
5
Εκβολή ρύακα Κατσαµπά
Y111SAT009
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
6
Λίµνη στο Φυλάκιο
Y111SAT011
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
7
Βδελολίµνη
Y111SAT012
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
8
Εκβολή Ξηροποτάµου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Y111SAT013
Νήσος
Σαµοθράκη
Έβρου
1
Εκβολή όρµου Φράγκου
Y411AEF002
Νήσος Αγ.
Ευστράτιος
Λέσβου
2
Εκβολή όρµου Φιτλιό
Y411AEF003
Νήσος Αγ.
Ευστράτιος
Λέσβου
3
Εκβολή Φραγκούλη Ράχη
Y411AEF004
Νήσος Αγ.
Ευστράτιος
Λέσβου
4
Εκβολή όρµου Μουρούλια
Y411AEF008
Νήσος Αγ.
Ευστράτιος
Λέσβου
5
Εκβολή ρύακα Ραγκαβά
Y411LEM006
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
6
Εκβολή ανώνυµου
χειµάρρου (Κότσινας)
Y411LEM008
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
7
Μετόχι Φακού 1
Y411LEM010
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
8
Έλος ακρωτηρίου
Ασπρόκαβος 1
Y411LEM011
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
9
Εκβολή Χανδριά
Y411LEM012
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
11
4
3
5
19
30
20
37
9
22
66
55
14
11
13
10
27
52
3
11
14
2
6
9
21
21
45
9
10
Εκβολή Ζεµατά
Y411LEM013
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
11
Εκβολή Γοµάτι
Y411LEM018
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
12
Νεροβγάλτης
Y411LEM021
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
13
Άγνωστος 2
Y411LEM022
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
14
Χαβούλι
Y411LEM023
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
15
Λιβάδια
Y411LEM028
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
16
Ανώνυµος όρµου Παπιάς
Y411LEM036
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
17
Εκβολή ρύακα Αυλώνα
Y411LEM039
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
18
Παρανησιά
Y411LEM040
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
19
Έλος Αγίου Αντωνίου
Y411LEM043
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
20
Έλος ακρωτηρίου
Ασπρόκαβος 2
Y411LEM045
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
21
Λιβάδι Μάρµαρο 2
Y411LEM047
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
22
Λιµνίο ακρωτηρίου Πεταλίδι
Y411LEM048
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
23
Λιβάδι Μάρµαρο 1
Y411LEM049
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
24
Λιβάδι Αγίου Αντωνίου
Y411LEM050
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
25
Εκβολή ρέµατος Καλάµι
Y411LEM052
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
26
Εκβολή ακρωτηρίου
Φαλακρό
Y411LEM053
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
27
Εκβολή παραλίας Φαλακρό
Y411LEM054
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
28
Εκβολή Παναγιάς Πηγαδέλι
Y411LEM056
Νήσος
Λήµνος
Λέσβου
29
Έλος Αχλαδερής
Y411LES010
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
30
Εκβολή Μακάρων
Y411LES011
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
31
Καρδαµάς/Περάντου Αποθήκα
Y411LES012
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
32
Κούκουµος
Y411LES013
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
33
Εκβολή Ταξιάρχη
Παρακοίλων
Y411LES015
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
34
Εκβολή Ποταµιάς
(Καραβούλια)
Y411LES016
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
35
Μετόχι Λειµώνος
Y411LES018
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
36
Σκάλα Καλλονής
Y411LES019
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
37
Φαρµακιές
Y411LES022
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
38
Έλος Νυφίδας
Y411LES023
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
39
Άγιος Θεράπων (Πηγαδάκι)
Y411LES025
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
40
Ανώνυµο έλος Περάµατος
Y411LES026
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
41
Εκβολή Χρούσου
Y411LES027
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
42
Ψαροποταµός
Y411LES028
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
43
Φάρος (Λίµενα)
Y411LES030
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
44
Φανερωµένη
Y411LES031
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
4
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
17
9
18
50
61
12
15
14
12
42
16
14
19
42
2
11
4
10
15
13
80
71
32
53
20
76
15
30
30
16
17
36
23
26
10
45
Λάψαρνα
Y411LES032
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
46
Παλαιόκαστρο
Y411LES033
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
47
Πεδή - Βάλτος Πεδής
Y411LES037
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
48
Αλµυροπόταµος (Βατερά)
Y411LES038
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
49
Μικρή Λίµνη Αγιάσου
Y411LES040
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
50
Αγιασµούδια
Y411LES044
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
51
Έλος Περάµατος
Y411LES052
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
52
Εκβολή Βούρκου
Y411LES054
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
53
∆ρότα
Y411LES055
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
54
Σκάλα Νέων Κυδωνιών
Y411LES057
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
55
Ρέµα Αγίου Ιωάννη
Y411LES058
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
56
Λαγκάδα
Y411LES059
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
57
Έλος Κοφινά
Y411LES061
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
58
Ελάφι
Y411LES064
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
59
Εκβολή Αλµυροποτάµου
Y411LES065
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
60
Παλιός
Y411LES067
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
61
Ανοιχτός
Y411LES068
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
62
Καµήλα
Y411LES069
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
63
Κάµπος
Y411LES070
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
64
Εκβολή Λαγκάδα
Y411LES071
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
65
Αγία Σωτήρα
Y411LES073
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
66
Εκβολή Ποδαράς
Y411LES079
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
67
Εκβολή παραλίας
Μήθυµνας
Y411LES081
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
68
Εκβολή Κεχράδα
(Ξηρολίµνη)
Y411LES083
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
69
Εκβολή ρύακα Μάκρη
Y411LES084
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
70
Αγία Βερονίκη
Y411LES085
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
71
Εκβολή παραλίας
Παρακοίλων
Y411LES086
Νήσος
Λέσβος
Λέσβου
72
Εκβολή ρύακα Λούτα
Y411LES087
73
Θερµοπηγές Πολυχνίτου
Y411LES094
74
Έλος Αγίου Φανουρίου
Y411LES095
75
Εκβολή Ασπροπόταµου
Y411LES096
76
Εκβολή ρύακα Φαρκονιά
Y411LES097
77
Y411LES098
78
Άγνωστο
Εκβολή ποταµού Χάλαρη
(Να)
Νήσος
Λέσβος
Νήσος
Λέσβος
Νήσος
Λέσβος
Νήσος
Λέσβος
Νήσος
Λέσβος
Νήσος
Λέσβος
Y412IKA001
Νήσος Ικαρία
Σάµου
79
Υγρότοπος Κάµπου
(Εκβολή ποταµού Βουτσιδέ)
Y412IKA002
Νήσος Ικαρία
Σάµου
80
Υγρότοπος Μεσακτής
(Εκβολή ποταµού
Y412IKA003
Νήσος Ικαρία
Σάµου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
Λέσβου
7
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
56
47
32
51
19
25
12
7
2
3
3
20
18
7
1
8
4
6
2
14
7
5
2
6
17
3
4
40
6
11
5
10
20
34
25
11
Μύρσωνα)
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
Y412IKA004
Νήσος Ικαρία
Σάµου
82
Έλος Λιβάδι (Εκβολή
ποταµού Χάρακα)
Εκβολή ποταµού
Φουρνιώτικου
Y412SAM011
Νήσος Σάµος
Σάµου
83
Εκβολή ρέµατος Ιµβράσου
Y412SAM013
Νήσος Σάµος
Σάµου
11
84
Εκβολή ρύακα Μυτιληνιών
Y412SAM014
Νήσος Σάµος
Σάµου
8
85
Έλος Λήµνοςή Βάλτος
Μαρµάρου
Y413CHI001
Νήσος Χίος
Χίου
Γιβάρι Λαγκάδας
Εκβολή Κοκαλά - Έλος
Κοντάρι
Y413CHI002
Νήσος Χίος
Χίου
Y413CHI003
Νήσος Χίος
Χίου
Y413CHI005
Νήσος Χίος
Χίου
89
Έλος Κώµης
Έλος Φανών ή Κάτω
Φανών
Y413CHI008
Νήσος Χίος
Χίου
90
Εκβολή Καµπιών
Y413CHI013
Νήσος Χίος
Χίου
8
91
Έλος Λιθίου ή Παπόρι
Y413CHI014
Νήσος Χίος
Χίου
18
92
Y413CHI015
Νήσος Χίος
Χίου
4
93
Εκβολή Αγίας Μαρκέλλας
Εκβολή ποταµού
Μαλαγγιώτη
Y413CHI016
Νήσος Χίος
Χίου
94
Έλος ∆ελφινίου
Y413CHI021
Νήσος Χίος
Χίου
24
95
Έλος Παρπάντων
Y413CHI034
Νήσος Χίος
Χίου
32
96
Αλυκή Οινουσσών
Y413OIN001
Νήσος
Οινούσσα
Χίου
97
Όρµος Φουρκερό
Y413OIN004
Νήσος
Οινούσσα
Χίου
98
Έλος Καλαµιάρη
Y413OIN005
Νήσος
Οινούσσα
Χίου
99
Πασάς 1
Y413PAS001
Νήσος Πασάς
Χίου
81
86
87
88
33
36
48
17
36
16
14
10
8
39
3
4
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1
Αλµυρό λιµνίο Αλιµνιάς
Y421ALN001
Νήσος
Αλίµνια
∆ωδεκανήσου
2
Αρµάθια
Y421ARM001
Νήσος
Αρµαθιά
∆ωδεκανήσου
3
Έλος Τριστόµου
Y421KAR001
Νήσος
Κάρπαθος
∆ωδεκανήσου
4
Έλος Λιµναρά
Y421KOS005
Νήσος Κως
∆ωδεκανήσου
5
Έλος Μαρµαρίου
Y421KOS006
Νήσος Κως
∆ωδεκανήσου
6
Έλος Μαστιχάρι
Y421KOS007
Νήσος Κως
∆ωδεκανήσου
7
Αβδελολίµνη
Y421KOS014
Νήσος Κως
∆ωδεκανήσου
8
Εκβολή ρύακα Μεγάλου
Ποταµού
Y421KOS017
Νήσος Κως
∆ωδεκανήσου
9
Έλος Αγ. Κιουράς ή
Παρθενίου
Y421LER001
Νήσος Λέρος
∆ωδεκανήσου
10
Έλος Γούρνας
Y421LER002
Νήσος Λέρος
∆ωδεκανήσου
11
Αλυκή ∆ιακόφτι
Y421PAT001
Νήσος
Πάτµος
∆ωδεκανήσου
12
Αλυκή Ψιλής Άµµου
Y421PAT002
Νήσος
Πάτµος
∆ωδεκανήσου
13
Ελιά
Y421PAT005
Νήσος
Πάτµος
∆ωδεκανήσου
14
Αλυκή Γροίκου (Πέτρας)
Y421PAT006
Νήσος
Πάτµος
∆ωδεκανήσου
15
Λίµνη Παναγίας Γεράνου
Y421PAT007
Νήσος
Πάτµος
∆ωδεκανήσου
16
Λίµνη Νάνων
Y421ROD001
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
17
Εκβολή ποταµού
Κρεµαστινού
Y421ROD005
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
18
Εκβολή ποταµού Αργυρού
Y421ROD006
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
19
Εκβολή χειµάρρου Λάρδου
Y421ROD007
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
13
18
19
8
72
29
3
4
27
36
15
11
15
24
21
18
47
32
14
12
20
Χείµαρρος Ασκληπιός
Y421ROD008
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
21
Χείµαρρος Κόνταρης
Y421ROD009
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
22
Εκβολή Μάκαρη - Χα
Y421ROD011
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
23
Ποταµός Λουτάνης
Y421ROD013
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
24
Ποταµός Πελέµονης και
Εκβολή Καµαρέ
Y421ROD014
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
25
Ποταµός Παραδεισιώτης
Y421ROD015
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
26
Ρύακας Πεταλούδων
Y421ROD016
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
27
Ποταµός Πλατύς
Y421ROD017
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
28
Εκβολή Λαχανιάς
Y421ROD021
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
29
Ρέµα Σορωνής
Y421ROD023
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
30
Έλος Πληµµυρίου
Y421ROD024
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
31
Εκβολή χειµάρρου
Γενναδίου
Y421ROD027
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
32
Εκβολή Μανδρικό
Y421ROD030
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
33
Εκβολή Αγίου Μηνά
Y421ROD031
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
34
Έλος Αµάρτου
Y421ROD033
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
35
Εκβολή Καλαµιά (Μανδρικό)
Y421ROD034
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
36
Εκβολή Λίρος
Y421ROD039
Νήσος Ρόδος
∆ωδεκανήσου
37
Έλος Αιγιάλης
Y422AMO002
Νήσος
Αµοργός
Κυκλάδων
38
Έλος Κάτω Κάµπου
Y422AMO004
Νήσος
Αµοργός
Κυκλάδων
39
Έλος Βιτάλι
Y422AND001
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
40
Έλος Άχλα
Y422AND002
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
41
Ρέµα Αλαδινού (Μεγάλος
ποταµός)
Y422AND005
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
42
Εκβολή Παραπόρτι
(Μεγάλου ποταµού)
Y422AND006
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
43
Εκβολή Γιάλια (Ρύακα
Αφουρσές)
Y422AND007
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
44
Εκβολή όρµου Φελλός
Y422AND009
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
45
Έλος Καντούνι
Y422AND011
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
46
Έλος Γαυρίου
Y422AND013
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
47
Εκβολή όρµου Λεύκα
Y422AND014
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
48
Ρόζος
Y422AND015
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
49
Εκβολή Πλούσκα (Γίδες)
Y422AND016
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
50
Εκβολή ρύακα Άµπουλου
(όρµος Μεγάλη Πέζα)
Y422AND018
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
51
Έλος Κρεµµύδες
Y422AND019
Νήσος
Άνδρος
Κυκλάδων
52
Ψαραλυκή Αντιπάρου
Y422APR001
Νήσος
Αντίπαρος
Κυκλάδων
53
Λιµνοθάλασσα Παλιάς
Αλυκής
Y422APR002
Νήσος
Αντίπαρος
Κυκλάδων
54
Αλµυρό τέλµα Γλάρου
Y422APR003
Νήσος
Αντίπαρος
Κυκλάδων
23
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
10
23
52
37
77
48
27
38
32
16
57
21
29
14
14
17
11
51
15
79
3
51
14
20
7
4
54
6
14
48
54
49
24
8
13
55
Αλυκή κάβου Γλυφά
Y422APR004
Νήσος
Αντίπαρος
Κυκλάδων
56
∆ιπλό
Y422DIP001
Νήσος ∆ιπλό
Κυκλάδων
57
Έλος Καλάµου
Y422IOS002
Νήσος 'Ιος
Κυκλάδων
58
Έλος Παππά
Y422IOS003
Νήσος 'Ιος
Κυκλάδων
59
Έλος όρµου Μαγγανάρι
Y422IOS004
Νήσος 'Ιος
Κυκλάδων
60
Έλος Αγίας Θεοδότης
Y422IOS006
Νήσος 'Ιος
Κυκλάδων
61
Έλος Πλακών
Y422IOS007
Νήσος 'Ιος
Κυκλάδων
62
Λιµνοθάλασσα Κάβουρα
Y422KAV001
Νήσος
Κάβουρας
Κυκλάδων
63
Αλυκή Κιµώλου
Y422KIM001
Νήσος
Κίµωλος
Κυκλάδων
64
Έλος Αγίου Μηνά
Y422KIM002
Νήσος
Κίµωλος
Κυκλάδων
65
Έλος Ελληνικών
Y422KIM003
Νήσος
Κίµωλος
Κυκλάδων
66
Έλος Βρωµόλιµνος
Y422KIM004
Νήσος
Κίµωλος
Κυκλάδων
67
Έλος Προβατάς
Y422MIL004
Νήσος Μήλος
Κυκλάδων
68
Αγκάθια
Y422MIL006
Νήσος Μήλος
Κυκλάδων
69
Αδάµας
Y422MIL007
Νήσος Μήλος
Κυκλάδων
70
Εκβολή ρύακα Αγίου
Ιωάννη
Y422MIL011
Νήσος Μήλος
Κυκλάδων
71
Εκβολή ρύακα Σπυρίτου
Y422MIL012
Νήσος Μήλος
Κυκλάδων
72
Εκβολή ρύακα Πανόρµου
Y422MYK001
Νήσος
Μύκονος
Κυκλάδων
73
Ρέµα Μαού και Εκβολή
Φωκό
Y422MYK004
Νήσος
Μύκονος
Κυκλάδων
74
Έλος Χουλάκια
Y422MYK005
Νήσος
Μύκονος
Κυκλάδων
75
Έλος Πυργάκι ή Ποταµίδες
Y422NAX004
Νήσος Νάξος
Κυκλάδων
76
Εκβολή Πηγών
Σκουληκαριάς / Αµίτι
Y422NAX006
Νήσος Νάξος
Κυκλάδων
77
Έλος Αγιασσού
Y422NAX013
Νήσος Νάξος
Κυκλάδων
78
Έλος Καλαντού
Y422NAX015
Νήσος Νάξος
Κυκλάδων
79
Λιµνούλα Νέας Καµένης
Y422NKA001
Νήσος Νέα
Καµένη
Κυκλάδων
80
Έλος Κολυµπήθρες 1
Y422PAR001
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
81
Λιµνοθάλασσα Σάντα
Μαρία
Y422PAR002
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
82
Αλυκή Αγκαιριάς
Y422PAR003
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
83
Έλος Μώλου ή Κέφαλου
Y422PAR004
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
84
Έλος Παροικιάς
Y422PAR005
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
85
Χρυσή Ακτή
Y422PAR006
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
86
Λιµνοθάλασσα Πούντας
Y422PAR009
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
87
Αλυκές Λάγγερη
Y422PAR011
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
88
Πίσω Αλυκή Πάρου
Y422PAR012
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
89
Έλος Κολυµπήθρες 2
Y422PAR013
Νήσος Πάρος
Κυκλάδων
13
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
66
11
5
26
57
2
15
22
7
36
9
24
22
10
7
5
11
6
9
28
52
50
77
0
55
42
38
60
58
21
6
68
29
25
14
90
Λιµνούλα Παλαιάς Καµένης
Y422PKA001
Νήσος
Παλαιά
Καµένη
91
Έλος Κάτω Μερσίνης
Y422POL001
Νήσος
Πολύαιγος
Κυκλάδων
92
Έλος όρµου Λυγιάς
Y422RIN001
Νήσος Ρήνεια
Κυκλάδων
93
Αλυκή Ρήνειας
Y422RIN002
Νήσος Ρήνεια
Κυκλάδων
94
Αγία Κυριακή
Y422RIN003
Νήσος Ρήνεια
Κυκλάδων
95
Έλος Τσιλιπάκι
Y422SER001
Νήσος
Σέριφος
Κυκλάδων
96
Έλος Πλατύς Γιαλός
Y422SER003
Νήσος
Σέριφος
Κυκλάδων
97
Έλος Συκαµιά
Y422SER004
Νήσος
Σέριφος
Κυκλάδων
98
Έλος Καµαρών
Y422SIF001
Νήσος Σίφνος
Κυκλάδων
99
Έλος Φάρος
Y422SIF002
Νήσος Σίφνος
Κυκλάδων
100
Αλυκή Θηρασίας
Y422THI001
Νήσος
Θηρασία
Κυκλάδων
101
Έλος Πάνορµου
Y422TIN001
Νήσος Τήνος
Κυκλάδων
102
Κολυµπήθρα
Y422TIN002
Νήσος Τήνος
Κυκλάδων
103
Έλος Αγίου Ιωάννη (Πόρτο)
Y422TIN004
Νήσος Τήνος
Κυκλάδων
104
Ρύακας Λιβάδας
Y422TIN007
Νήσος Τήνος
Κυκλάδων
2
Κυκλάδων
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
16
16
11
19
40
7
47
34
9
2
18
58
11
6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
1
Εκβολή ρύακα Κατασταρίου
Y221ZAK004
Νήσος
Ζάκυνθος
Ζακύνθου
2
Αλικανάς
Y221ZAK007
Νήσος
Ζάκυνθος
Ζακύνθου
3
Έλος Βουτούµι
Y222APX001
Νήσος
Αντιπαξοί
Κέρκυρας
4
Έλος Μώλου
Y222KER006
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
5
Εκβολή Γρίτη
Y222KER007
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
6
Εκβολή ποταµού Γαρδένα
Y222KER009
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
7
Εκβολή 1 παραλίας
Μαραθιά
Y222KER011
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
8
Εκβολή παραλίας Πετριτής
Y222KER012
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
9
Εκβολή Ποταµού
Y222KER016
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
10
Έλος µαρίνας Γουβιών
Y222KER018
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
11
Ελος ακρωτηρίου Τούρκο
Y222KER019
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
12
Έλος Ανεµόµυλου
Y222KER020
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
13
Λίµνη Σκοτεινή
Y222KER022
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
14
Λίµνη Μπερτζάνου
Y222KER023
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
15
Έλος Γουβιών
Y222KER024
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
16
Εκβολή και κανάλι
Στραβοποτάµου
Y222KER025
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
17
Γαυρολίµνη
Y222KER027
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
18
Λίµνη Κουνουπίνα
Y222KER029
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
19
Βρωµολίµνη
Y222KER030
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
6
33
4
8
22
12
5
10
70
67
17
17
44
62
21
54
52
19
14
15
20
Λίµνη Άκολη
Y222KER031
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
21
Έλος Ερηµίτη
Y222KER032
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
22
Λίµνη Μακρή
Y222KER033
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
23
Έλος Όρµου Άπραου 1
Y222KER034
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
24
Εκβολή ποταµού Φόνισσας
Y222KER036
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
25
Λίµνη Μπουτσουλή
Y222KER043
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
26
Έλος Κοντοκαλίου
Y222KER044
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
27
Οροπέδιο Καταπίνος
Y222KER048
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
28
Λιµνίο ΧΥΤΑ
Y222KER049
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
29
Λίµνη Κλουδάτικη
Y222KER050
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
30
Έλος Στους Κορήτους
Y222KER052
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
31
Λίµνη Συβιλάτικα
Y222KER053
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
32
Εποχιακό τέλµα Τεµπλονίου
Y222KER054
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
33
Έλος Αστρακερής
Y222KER055
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
34
Λίµνη Μπελενιώτη
Y222KER056
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
35
Έλος Όρµου Άπραου 2
Y222KER057
Νήσος
Κέρκυρα
Κέρκυρας
36
Αλυκή Ιθάκης
Y223ITH001
Νήσος Ιθάκη
Κεφαλλονιάς
37
Λίµνη Καραβόµυλου
Y223KFL015
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
38
Εκβολή ρύακα Λιβαδίου
Y223KFL018
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
39
Εκβολή Μερσιάς
Y223KFL025
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
40
Εκβολή ανώνυµου ρύακα
Y223KFL026
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
41
Έλος βόρειας ακτής
Ληξουρίου
Y223KFL027
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
42
Εκβολή Άγιος Νικόλαος
Y223KFL036
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
43
Λίµνη Άβυθος (Μεγάλη
Άκολη)
Y223KFL037
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
44
Λίµνη Άκολη
Y223KFL039
Νήσος
Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιάς
45
Έλος κοιλάδας Κοµηλιού
Y224LEF007
Νήσος
Λευκάδα
Λευκάδας
46
Εκβολή ρύακα Κακό
Λαγγάδι
Y224LEF008
Νήσος
Λευκάδα
Λευκάδας
47
Εκβολή ρέµατος Χειµάρρου
(Βασιλική)
Y224LEF010
Νήσος
Λευκάδα
Λευκάδας
48
Λίµνη Μαραντοχωρίου
Y224LEF011
Νήσος
Λευκάδα
Λευκάδας
49
Έλος Ακόνι
Y224MGN001
Νήσος
Μεγανήσι
Λευκάδας
50
Έλος Ελιά
Y224MGN002
Νήσος
Μεγανήσι
Λευκάδας
51
Έλος Γρίλια
Y224MGN003
Νήσος
Μεγανήσι
Λευκάδας
15
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
25
8
31
10
33
20
37
9
18
21
15
44
17
11
11
3
6
9
8
8
13
4
3
3
12
13
12
10
5
2
14
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
1
Εκβολή ρύακα Καρτερού
Y431KRI107
Νήσος Κρήτη
Ηρακλείου
2
Εκβολή Ξηροποτάµου
Y431KRI109
Νήσος Κρήτη
Ηρακλείου
21
57
16
3
Εκβολή Φοδελιανού
ποταµού
Y431KRI125
Νήσος Κρήτη
Ηρακλείου
4
Εκβολή Γεροποτάµου
Y431KRI135
Νήσος Κρήτη
Ηρακλείου
5
Αλυκή Χρυσής
Y432HRY001
Νήσος Χρυσή
Λασιθίου
6
Κουρεµένος
Y432KRI004
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
7
Έλος Καρουµών
Y432KRI008
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
8
Εκβολή ρύακα Κάτω
Ζάκρου
Y432KRI009
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
9
Χιόνα
Y432KRI012
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
10
Πυργιολίκι Ζίρου
Y432KRI015
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
11
Εκβολή ρύακα Σκαφιδαρά
Y432KRI017
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
12
Πηγή Βρέικου
Y432KRI020
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
13
Εκβολή ρύακα Ανδρόµυλου
Y432KRI026
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
14
Εκβολή Καλαµαυκιανού
Y432KRI051
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
15
Εκβολή Στόµιο
Y432KRI052
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
16
Εκβολή ρύακα Καλός
Ποταµός
Y432KRI055
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
17
Πηγή και Έλος Αλµυρού
Αγίου Νικολάου
Y432KRI056
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
18
Λυγερή Κριτσάς
Y432KRI058
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
19
Εποχιακό τέλµα Λιβάδι
Y432KRI063
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
20
Εποχιακό τέλµα ∆ρήρου
Y432KRI069
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
21
Εκβολή Αµουδάρες
Y432KRI075
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
22
Εκβολή ρύακα Μύρτου
Y432KRI085
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
23
Λιµνίο Ζίρου
Y432KRI267
Νήσος Κρήτη
Λασιθίου
24
Εποχιακό τέλµα Γαρύπας
Y433KRI136
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
25
Εκβολή Γεροποτάµου
(Ρεθύµνου)
Y433KRI138
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
26
Εκβολή παραλίας
Σταυρωµένου
Y433KRI139
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
27
Εκβολή Πλατανέ
Y433KRI142
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
28
Εκβολή ρύακα Πλατύ
Y433KRI148
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
29
Εκβολή ρύακα Ακουµιανού
Y433KRI150
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
30
Εκβολή ποταµού Πετρέ
Y433KRI154
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
31
Λιβάδι Βουρβουρέ
Y433KRI167
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
32
Εκβολή Κουρταλιώτη (λίµνη
Πρέβελης)
Y433KRI169
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
33
Εκβολή ρέµατος Ελληνικό
Y433KRI171
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
34
Εκβολή ρέµατος Κατσάρι
Y433KRI172
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
35
Εκβολή Κοτσυφού ποταµού
Y433KRI173
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
36
Εκβολή ποταµού Φοινικιά
Y433KRI174
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
37
Λίµνη Κλησιδίου
Y433KRI280
Νήσος Κρήτη
Ρεθύµνης
7
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
57
4
40
36
12
18
4
3
1
12
7
3
8
50
2
7
35
6
6
2
6
40
8
27
24
28
47
58
47
6
12
3
12
1
17
38
Αλυκή Γαύδου
Y434GAV001
Νήσος
Γαύδος
Χανίων
39
Εκβολή ποταµού Μουσέλα
Y434KRI156
Νήσος Κρήτη
Χανίων
40
Εκβολή ποταµού Καβρού
Y434KRI157
Νήσος Κρήτη
Χανίων
10
29
14
41
Εκβολή ποταµού ∆έλφινα
Y434KRI158
Νήσος Κρήτη
Χανίων
11
42
Έλος Γεωργιούπολης
Y434KRI161
Νήσος Κρήτη
Χανίων
42
43
Εκβολή Μεσοπόταµου
Y434KRI177
Νήσος Κρήτη
Χανίων
2
Χανίων
17
44
Εκβολή ποταµού Κοιλιάρη
Y434KRI178
Νήσος Κρήτη
45
Σταυρός
Y434KRI182
Νήσος Κρήτη
Χανίων
12
46
Λίµνη Τερσανά
Y434KRI184
Νήσος Κρήτη
Χανίων
26
47
Εκβολή Καλαθορέµατος
Y434KRI187
Νήσος Κρήτη
Χανίων
6
26
48
Y434KRI188
Νήσος Κρήτη
Χανίων
Y434KRI196
Νήσος Κρήτη
Χανίων
49
Εκβολή ποταµού Κλαδισού
Εποχιακό τέλµα Οµαλού
Χανίων
50
Εκβολή Πλατανιά (Ιάρδανος
ποταµός)
Y434KRI200
Νήσος Κρήτη
Χανίων
51
Εκβολή παραλίας Γερανίου
Y434KRI201
Νήσος Κρήτη
Χανίων
14
8
71
52
Εκβολή ρύακα Σφακορύακο
Y434KRI202
Νήσος Κρήτη
Χανίων
13
53
Y434KRI203
Νήσος Κρήτη
Χανίων
56
54
Εκβολή και έλος Ταυρωνίτη
Εκβολή παραλίας
Ραπανιανών
Y434KRI204
Νήσος Κρήτη
Χανίων
55
Εκβολή ρύακα Σπηλιανού
Y434KRI205
Νήσος Κρήτη
Χανίων
11
10
56
12
Y434KRI206
Νήσος Κρήτη
Χανίων
Y434KRI207
Νήσος Κρήτη
Χανίων
58
Εκβολή ρύακα Αζογυριανού
Εκβολή ποταµού
Κακοδικιανού
Εκβολή Πελεκανιώτικου
ποταµού
Y434KRI208
Νήσος Κρήτη
Χανίων
59
Λιβάδι Κουντούρας
Y434KRI209
Νήσος Κρήτη
Χανίων
41
60
Άσπρη Λίµνη
Y434KRI214
Νήσος Κρήτη
Χανίων
19
61
Αλµυρό λιµνίο
Χρυσοσκαλίτισσας
Y434KRI215
Νήσος Κρήτη
Χανίων
62
Λίµνη
Y434KRI218
Νήσος Κρήτη
Χανίων
63
Εκβολή ρέµατος Αράπη
Y434KRI219
Νήσος Κρήτη
Χανίων
7
57
ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΠΜΜ
7
9
4
5
64
Εκβολή ρέµατος Βαθύρεµα
Y434KRI220
Νήσος Κρήτη
Χανίων
29
65
Y434KRI221
Νήσος Κρήτη
Χανίων
7
66
Εκβολή ρέµατος Μηλιά
Εκβολή ρέµατος
Καµαριανού
Y434KRI222
Νήσος Κρήτη
Χανίων
67
Φαλάσαρνα
Y434KRI225
Νήσος Κρήτη
Χανίων
68
Εκβολή Τζούγκαρη
Y434KRI227
Νήσος Κρήτη
Χανίων
5
69
Βλυχάδα Γεωργιούπολης
Y434KRI228
Νήσος Κρήτη
Χανίων
16
11
23
18