close

Enter

Log in using OpenID

4. knjigovodstveni konto

embedDownload
Prof. dr. sc. Boris Tušek
Ekonomski fakultet Zagreb
SADRŽAJ
POJAM I SADRŽAJ KONTA
VRSTE KONTA
OTVARANJE KONTA
PRAVILA EVIDENTIRANJA NA KONTIMA – SUSTAV
DVOJNOG KNJIGOVODSTVA
ZAKLJUČAK KONTA
KONTNI PLAN
Page  2
KONTO (RAČUN)
 Tal. conto = račun
 Instrument sistematizacije pojedinih oblika imovine, izvora
imovine, prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
 Služi za evidentiranje poslovnih događaja, odnosno promjena
koje se događaju na osnovnim ekonomskim kategorijama, tj.
na imovini, obvezama, kapitalu, prihodima i rashodima
 Nositelj podataka
Page  3
SADRŽAJ KONTA
1.
Naziv konta, odnosno naziv pozicije koja se na kontu
prikazuje
2.
Broj konta
3.
Datum nastanka poslovne promjene
4.
Oznaku isprave (dokumenta) na osnovi koje se evidentira
5.
Kratak opis poslovne promjene
6.
Vrijednost promjene zapisane kao povećanje ili smanjenje
7.
Novonastalo stanje, tj. saldo konta
Page  4
Slika 1. KNJIGOVODSTVENI KONTO
ŠIFRA KONTA______________
NAZIV KONTA______________
Ostali (matični ) podaci________
Page  5
VRSTE KONTA
KRITERIJ SISTEMATIZACIJE
VRSTE KONTA
Položaj salda
a.
b.
c.
d.
Elementi uspjeha
a. Konta prihoda
b. Konta rashoda
Samostalnost
a. Samostalna konta
b. Nesamostalna konta
Mogućnost raščlanjivanja salda i prometa
a. Analitička konta
b. Sintetička konta
Položaj u bilanci…
a. Bilančna konta
b. Izvanbilančna konta
Page  6
Konta aktive
Konta pasive
Aktivno – pasivna konta
Pasivno aktivna konta
OBLICI KONTA
DATUM
DOKUMENT
OPIS
UKUPNO:
Page  7
D (Duguje) ILI +
P (Potražuje) ILI -
IZNOS
DATUM
DOKUMENT
OPIS
UKUPNO
Page  8
IZNOS
DUGUJE
DATUM
DOKUMENT
OPIS
IZNOS
POTRAŽUJE
UKUPNO
IZNOS
DATUM
DOKUMENT
OPIS
DUGUJE
UKUPNO:
Page  9
POTRAŽUJE
DATUM
DOKUMENT
OPIS
IZNOS
KONTO 1
D
UKUPNO
Page  10
KONTO 2
P
D
P
Duguje
Page  11
Potražuje
OTVARANJE KONTA
POČETNO STANJE
POČETNA BILANCA
1.1.200X
.
Page  12
PROMJENE U TOKU RAZDOBLJA
ZAVRŠNO STANJE
ZAVRŠNA BILANCA
31.12.200X
Trgovačko društvo “xY” d.d.,
Bilanca na dan 1.1.200x.
AKTIVA
Opis stavke
Stanje na
1.1.201x.
dan
Opis stavke
Stanje na dan
1.1.201x.
Zgrade
Zalihe sirovina
Novac
200.000 Kapital
30.000 Kratkoročni krediti
20.000 Dobavljači
160.000
40.000
50.000
Ukupno imovina
(aktiva)
250.000 Ukupno izvori imovine
(pasiva)
190.000
Zgrade
S0 200.000
Zalihe sirovina
S0 30.000
Novac
S0 20.000
Page  13
PASIVA
Kapital
160.000 S0
Kratkoročni krediti
40.000 S0
Dobavljači
50.000 S0
PRAVILA EVIDENTIRANJA NA KONTIMA – SUSTAV
DVOJNOG KNJIGOVODSTVA
 Važnost uvažavanja određenih pravila kod evidencije i sistematizacije
poslovnih promjena – metoda dvojnog knjigovodstva
 Osnova karakteristika dvojnog knjigovodstva: dvostruko promatranje
ekonomskih kategorija
 Svaki poslovni događaj izaziva barem 2 promjene suprotnog karaktera pa
se i knjiži na najmanje 2 mjesta i to u istom iznosu na 1 ili više konta na
dugovnoj te na 1 ili više konta na potražnoj strani, čime se omogućava
automatska kontrola knjigovodstvene ravnoteže.
 Temeljno pravilo dvojnog knjigovodstva:
DUGUJE = POTRAŽUJE
Page  14
Primjer 1. JEDNOSTAVNO KNJIŽENJE – nabava sirovina od
dobavljača u vrijednosti 2.000 kuna
Zalihe sirovina
Obveze prema dobavljačima
1) 2.000
2 .000 (1
DUGUJE = POTRAŽUJE
2.000 = 2.000
Page  15
PRAVILA KNJIŽENJA NA KONTIMA AKTIVE I PASIVE
S 0 = početni saldo
S i ili Sz = saldo izravnanja, zaključni saldo
Page  16
TEMELJNE BILANČNE PROMJENE (KRETANJA)
1.
Iz vanjskog okruženja u poduzeće – CENTRIPETALNA KRETANJA (+A +P,
npr. nabava opreme od dobavljača)
2.
Iz poduzeća u vanjsko okruženje – CENTRIFUGALNA KRETANJA (-A – P,
npr. plaćena obveza dobavljaču)
3.
Unutar samog poduzeća – KONCENTRIČNA KRETANJA (+- A, npr.
naplaćeno potraživanja od kupaca)
4.
U vanjskom okruženju – PERIFERIJSKA KRETANJA (+-P, npr. banka je
umjesto nas platila našem dobavljaču)
Page  17
PRAVILA EVIDENCIJE NA KONTIMA PRIHODA I RASHODA
Page  18
 Jednostavno knjigovodstvo – prethodilo dvojnom knjigovodstvu
 Poslovne promjene su se bilježile samo jednom stavkom, bez upućivanja na
protustavku
 Osnovna karakteristika: izolirano promatranje promjena na imovini i
obvezama (prikazivanje tih promjena u zasebnim odvojenim knjigama)
 ne evidentira sve promjene na pasivi već samo one nastale iz dužničko vjerovničkih odnosa
 Ne poznaje kategoriju prihoda i rashoda
Page  19
ZAKLJUČAK KONTA
Konta aktive i pasive:
1. Utvrđivanje dugovnog i potražnog prometa konta
2. Utvrđivanje salda izravnanja (Si) ili tzv. zaključnog salda (upisuje se na
stranu s manjim prometom)
3. Upisuje se izjednačeni promet dugovne i potražne strane i podvlači se
dvostrukom crtom kao znak zaključka

Konta prihoda i rashoda zaključuju se međusobnim sučeljavanjem na kraju
obračunskog razdoblja – obračun rezultata
Page  20Nemaju početni saldo u idućem razdoblju
 Zaključak konta u pravilu se provodi na kraju poslovne godine (u RH poslovna
godina je izjednačena s kalendarskom godinom)
 Moguće zaključivanje i u tijeku godine, i to iznimno, u slučajevima statusnih
promjena (izdvajanje, pripajanje ili npr. likvidacija)
 Zaključno stanje unosi se u bilancu
 Cilj zaključivanja konta: omogućiti sastavljanje obveznih financijskih izvještaja i
preglednost konta
Page  21
KONTNI PLAN
 Kontni plan : sistematizirani popis naziva i šifri konta koji nam omogućavaju
lako i jednostavno snalaženje u poslovnim knjigama
 Svakom konto se pridružuje određena šifra
 Primjer:
 120 – Potraživanje od kupaca
 220 – Obveze prema dobavljačima
 660 – Zalihe robe
 760 – Prihodi od prodaje robe
 Brojeve je potrebno pridruživati prema određenom načelu
Page  22
 Prilikom formiranja kontnog plana potrebno je voditi računa o:
a)Formalnom okviru,
b)Materijalnom sadržaju
Ad a) Formalni okvir vezan je uz formalan izgled kontnog plana, kriterije
sistematizacije i raščlanjivanja konta
- Kriteriji koji se primjenjuju u praksi:
a) dekadski,
b) abecedni
c) kombinirani
Page  23
 Dekadski kriterij (sustav) – najpoznatiji i najrašireniji u praksi
 Osnovno obilježje vezano uz raščlanjivanje na bazi dekadskog brojevnog
sustava (0-9)
Kontni plan: obuhvaća 1o razreda (0-9)
Razred: obuhvaća 10 skupina konta (00-99)
Skupina konta: obuhvaća 10 sintetičkih konta (000-999)
Sintetički konto: obuhvaća 10 analitičkih konta (0000-9999)
Analitički konto: obuhvaća 10 subanalitičkih konta (00000 – 99999)
Page  24
 Abecedeni sustav: baza abeceda
 Konta se sistematiziraju prema početnom slovu pozicije (od A do Z)
 Kombinirani sustav: konta se sistematiziraju i prema brojčanom i prema
abecednom kriteriju
 Primjer: kontni planovi neprofitnih organizacija
 Ad b) uz definiranje formalnog okvira, važno je odrediti raspored pozicija u
tako definiranom okviru, tzv. materijalni sadržaj kontnog plana
 Kriteriji:
a)
b)
c)
Page  25
bilančni
funkcionalni
kombinirani
 Bilančni kriterij zahtijeva da redoslijed pozicija u kontnom planu odgovara
redoslijedu pozicija u bilanci (financijskim izvještajima).
0 – Dugotrajna imovina
AKTIVA
1 – Kratkotrajna imovina
KONTA BILANCE
2 – Kapital
3 – Dugoročne obveze
PASIVA
4 – Kratkoročne obveze
5 – Troškovi
6 - Rashodi
7 – Prihodi
8 – Rezultat poslovanja
9 – Slobodan razred za interni obračun
Page  26
FUNKCIONALNI KRITERIJ – nastoji pratiti proces poslovanja
- primjenjuje se u najvećem broju poslovnih subjekata u Republici Hrvatskoj
0 – Dugotrajna imovina
1 – Kratkotrajna imovina
2 – Obveze
3 – Zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, ambalaže i sl4 – Troškovi
5 – Slobodan
6 – Proizvodnja i gotovi proizvodi
7 – Rashodi i prihodi
8 – Rezultat poslovanja
9 – Kapital
- Detaljnije raščlanjivanje svakog razreda na skupine konta utemeljeno na
dekadskom načelu
Page  27
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
619 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content