ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24501/02/Β/91/156
Έδρα : Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ. 185 47 Ν.Φάληρο-Πειραιάς
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)
Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας
"ΜΕΛΩΔΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ".
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Αρμόδια Υπηρεσία :
Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε.Πειραιά
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου :
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΕΛΟΣ
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων :
Νόμιμος Ελεγκτής :
Ελεγκτική Εταιρεία :
Τύπος Έκθεσης ελέγχου Νόμιμου Ελεγκτή :
31 Μάιος 2013
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ (ΑΜ ΣΟΕΛ 42351)
Deloitte Χατζηπαύλου Σοφιανός & Καμπάνης ΑΕ (ΑΜ ΣΟΕΛ
Με επιφύλαξη και θέμα έμφασης
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
( Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
31/12/2012
102.590,92
0,17
176.336,44
1.301.979,87
90.571,00
1.671.478,40
31/12/2011
112.323,37
0,17
156.094,37
1.777.967,42
223.819,49
2.270.204,82
733.750,00
(1.035.233,95)
(301.483,95)
9.593,97
557.886,60
1.405.481,78
1.972.962,35
1.671.478,40
733.750,00
(1.384.548,93)
(650.798,93)
32.864,90
905.156,64
1.982.982,21
2.921.003,75
2.270.204,82
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
( Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
1/1-31/12/2012
1.470.396,93
926.815,64
392.033,08
329.072,91
349.314,98
-
Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
349.314,98
Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €)
13,9726
Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων &
συνολικών αποσβέσεων
421.316,52
31/12/2012
(650.798,93)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον/(Μείον) προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιές από καταστροφή/υποτίμηση αποθεμάτων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (Πλην δανειακών)
Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
1/1-31/12/2012
1/1-31/12/2011
329.072,91
281.485,47
29.283,44
104.307,76
63.368,77
(408,60)
196.551,37
34.947,16
81.880,56
4.127,92
11.269,50
60.856,55
(78,85)
193.002,84
357.462,56
(575.714,83)
307.372,01
(381.282,63)
139.086,83
232.292,51
(65.154,37)
242.217,64
(56.138,58)
(20.002,98)
156.150,95
(19.550,99)
408,60
(19.142,39)
78,85
78,85
1.276.006,04
(1.623.276,08)
(347.270,04)
1.572.819,72
(1.578.240,63)
(5.420,91)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσης (α)+(β)+(γ)
(124.194,79)
150.808,89
204.090,01
53.281,12
1/1-31/12/2011 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
1.523.676,36 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
79.895,22
204.090,01
857.604,96
342.263,17
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
281.485,47
298.720,06 1. Το θέμα επιφύλαξης στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή αφορά στο γεγονός πως δεν έχει σχηματιστεί
πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010. Το θέμα
έμφασης στην έκθεση ελέγχου του Νόμιμου ελεγκτή αναφέρεται στο γεγονός πως οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της
298.720,06 εταιρείας εμφανίζονται μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της και πως, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της
εταιρίας έχει καταστεί αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 47 & 48
11,9488 του κωδ. Ν. 2190/1920.
377.210,33
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
( Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης (01/01/2012 και 01/01/2011 αντίστοιχα)
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2012 και 31/12/2011
αντίστοιχα)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ - Έμμεση Μέθοδος
( Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2011
2. Οι λογιστικές αρχές που έχουν υιοθετηθεί από την Εταιρεία είναι αυτές που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. και
ακολουθούνται με συνέπεια.
3. Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας.
4. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού την 31 Δεκεμβρίου 2012 ήταν για την Εταιρεία 8 άτομα.Την 31 Δεκεμβρίου
2011 ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού ήταν για την Εταιρεία 10 άτομα.
5. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της Εταιρείας παρατίθενται στη σημείωση 4.19 των ετήσιων οικονομικών
(949.518,99) 6. Τα ποσά των σωρευτικών προβλέψεων πού έχουν διενεργηθεί από την Εταιρεία την 31.12.2012 αναλύονται ως εξής:
349.314,98
298.720,06
(301.483,95)
(650.798,93)
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Πειραιάς, 31 Μαίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ 044528
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΑΝΟΛΙΟΣ
ΑΔΤ Κ 044149
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΚ 636403
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΖ 102892
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ Α΄ΤΑΞΗΣ 37591
9.593,97
864.751,43
7. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας.
8. Αγορές πωλήσεις και υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τα συνδεόμενα μέρη κατά την έννοια
του ΔΛΠ 24 :
Πωλήσεις λοιπών εσόδων
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
15.738,39
104.798,32
9,95
422.800,65