Δημοσίευση

NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε
ΑΡ. Μ. Α. Ε.: 7810/01/ΑΤ/Β/86/1905
Διευθυνση έδρας: Πατρόκλου 4, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι
ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 μέχρι 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(Δημοσιευόμενα βάσει του κ.ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ). Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική
ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρεία , να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της
εταιρείας όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ :
Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία:
Διεύθυνση διαδικτύου:
Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των Ετήσιων
Οικονομικών Καταστάσεων
Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής:
Ελεγκτική Εταιρεία:
Τύπος Έκθεσης Ελέγχου :
Νομαρχία Αθηνών
Τομέας Ανατολικής Αθήνας
www.nestle.gr.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
Ευάγγελος Καλούσης του Ιωάννη
Laurent Dereux του Jean Pierre
Παύλος Κιόρτσης του Βασίλειου-Κλείτου
Volker Raach του Peter
Raymond Franke του Rolf
30/05/2014
Νικόλαος Βουνισέας
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
31.12.2013
31.12.2012
73.802.302
109.603.584
10.524.109
33.837.217
88.235.271
26.747.132
342.749.615
71.245.174
110.933.105
11.650.419
26.298.810
95.926.885
39.040.156
355.094.550
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (α)
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο υποχρεώσεων (β)
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β)
39.119.726
24.380.775
63.500.501
12.916.159
184.562.802
81.770.153
279.249.114
342.749.615
39.119.726
13.564.775
52.684.501
13.178.586
206.500.458
82.731.005
302.410.049
355.094.550
Σύνολο Κύκλου Eργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Εσοδα από συμμετοχές
Λοιπά κέρδη (καθαρά)
407.469.991
(190.838.162)
216.631.829
(137.897.093)
(25.139.443)
(180.740)
(17.765.657)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €)
31.12.2012
(14.896.015)
68.691.942
(1.111.425)
63.500.501
52.684.501
41.743.476
Μείον:
-
(13.228.785)
22.420.111
(12.466.795)
9.953.316
(14.332.963)
27.410.513
(11.989.784)
15.420.729
862.684
10.816.000
0,2544
(6.200.787)
9.219.942
0,3942
-
45.419.405
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
31.12.2013
52.684.501
10.816.000
-
(4.657.003)
434.489.207
(194.366.400)
240.122.807
(162.030.380)
(31.691.948)
-
Κέρδη πρό φόρων,χρηματοδοτικών,επενδυτικών αποτελέσματων και συνολικών
αποσβέσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσεως (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα
Αλλαγη λογιστικης πολιτικής (ΔΛΠ 19)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
01.01 - 31.12.2013
01.01 - 31.12.2012
Λειτουργικές Δραστηριότητες
22.420.111
27.410.513
Αποτελέσματα προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
9.528.855
20.618.038
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
(1.482.720)
(15.883.413)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
36.875
157.484
13.355.807
14.332.963
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
(5.303.000)
Αναλογιστικά Κέρδη
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται
με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Έσοδα από συμμετοχές
180.740
Κέρδη /Ζημίες σε ευλογη αξία παραγώγων
93.491
(7.538.407)
7.616.020
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
15.734.874
(2.111.467)
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(1.527.346)
5.650.531
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Πληρωμή προγράμματος συνταξιοδότησης
01.01-31.12.2012
35.648.896
01/01 - 31/12/13
01/01 - 23/10/13
24/10 - 31/12/13
01/01 - 31/12/13
01/01 - 31/12/13
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Απαιτήσεις από πελάτες
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ετήσια μη ενοποιημένα) ποσά εκφρασμένα σε €
01.01-31.12.2013
Πρόεδρος
Δ/νων Σύμβουλος
Δ/νων Σύμβουλος
Μέλος
Μέλος
62.543.196
-
-
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι Φόροι
Απομείωση Συμμετοχών
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
(16.454.099)
(8.594.981)
25.753.200
(14.336.483)
(6.638.692)
5.087.628
36.600.122
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
(11.021.317)
(3.135.675)
(9.650.553)
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
203.941
139.924
3.098.292
3.520
-
-
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
α) Έχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης
2012.
β) Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας NESTLE SA με έδρα
την Ελβετία, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Οι εν λόγω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται και μπορούν να ευρεθούν
στον δικτυακό τόπο της ανωτέρω εταιρείας www.nestle.com .H NESTLE SA συμμετέχει με ποσοστό 100% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της NESTLE
Ελλάς Α.Ε.
γ) Η Eταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2010. Αναλυτικά βλέπε σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
(7.719.084)
(12.642.784)
(21.937.656)
(80.450.789)
Εισροές από την έκδοση κοινών μετοχών
-
59.340.000
δ) Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ήταν 912 άτομα. Στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της
προηγούμενης χρήσης ήταν 909 άτομα.
Μερίσματα πληρωθέντα
-
-
ε) Με την εφαρμογή των ΔΠΧA από 1/1/2007 δεν καταρτίζονται πλέον Ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις.Οι θυγατρικές εταιρείες
αναφέρονται σε σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (γ)
ζ) Στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρήθηκαν αντισταθμίσεις ταμειακών ροών € - 1.710.770 (2012 € -1.480.079) και αναλογιστικά
κέρδη/ζημίες € 710.837 (2012 € - 4.945.154)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα χρήσης (α) + (β) + (γ)
(21.937.656)
(21.110.789)
(3.903.540)
2.846.549
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα Έναρξης Χρήσης
5.840.277
2.993.728
Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης Χρήσης
1.936.737
5.840.277
η) Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
Έσοδα
Έξοδα
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
Συναλλαγές αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης.
1.1.2013 έως 31.12.2013
1.1.2012 έως 31.12.2012
17.677.143
130.515.714
14.382.463
196.580.648
5.322.841
11.367.136
118.430.795
2.034.570
216.355.819
5.694.206
ΜΑΡΟΥΣΙ, 30 ΜΑΪΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΚΑΛΟΥΣΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΙΟΡΤΣΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ