εδώ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤO ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕ», που εδρεύει
στον Πειραιά (οδός Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως αρ. 2, Νέο Φάληρο,
T.K. 185 47, τηλ. 2104808000) (εφεξής οι
«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ» ή
«Διοργανώτρια»), η οποία εκδίδει μεταξύ άλλων και το περιοδικό
«Γαστρονόμος» (το «Περιοδικό»), και διατηρεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα
www.gastronomos.gr (το «site») διοργανώνει από τις 13 Ιουλίου 2014 μέχρι
τις 12 Οκτωβρίου 2014 μια προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με τίτλο
«Διαγωνισμός Μαγειρικής Fissler - Γαστρονόμος» (εφεξής «ο
Διαγωνισμός»), με παροχή δώρων στους νικητές από τις εταιρείες «ΑΦΟΙ Κ.
ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ» και «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΒΕ» εφεξής οι
«Χορηγοί».
Οι Χορηγοί δεν θα φέρουν καμία ευθύνη για την επιλογή των νικητών έναντι
των συμμετεχόντων, αφού αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διενέργεια του
Διαγωνισμού και την επιλογή των νικητών θα είναι η Διοργανώτρια.
Αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή στo Διαγωνισμό είναι ο
διαγωνιζόμενος να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους του
Διαγωνισμού:
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα
και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και
είναι ικανοί για δικαιοπραξία.
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν θα έχουν τα στελέχη και οι
υπάλληλοι της Διοργανώτριας, των λοιπών εταιριών του Ομίλου της
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ, των Χορηγών και των θυγατρικών τους [σύμφωνα με το
άρθρο 42ε παρ. 5 υποπαρ. α (αα, ββ, γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920] καθώς
και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω έως δευτέρου (2ου) βαθμού.
Συμμετοχές από κατοίκους εξωτερικού δεν θα γίνονται δεκτές.
Δεν απαιτείται ο συμμετέχων να είναι αναγνώστης του Περιοδικού ή πελάτης
των Χορηγών ή εταιρειών με τις οποίες οι ως άνω εταιρίες έχουν σχέση
μητρικής - θυγατρικής σύμφωνα με το άρθρο 42ε παρ. 5 υποπαρ. Α (αα, ββ,
γγ και δδ) του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα.
2. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν μια συνταγή
μαγειρικής του τόπου καταγωγής τους ή άλλου τόπου της Ελλάδας,
χρησιμοποιώντας τεχνικές και συνδυάζοντας υλικά με τέτοιο τρόπο ώστε να
μην έχει δημοσιευθεί σε έντυπο (περιοδικό, βιβλίο) ή cd, dvd ή να μην έχει
αναρτηθεί σε ιστότοπο ελληνικό ή ξένο, ίδια συνταγή με χρήση ακριβώς ίδιων
υλικών .
Οι συνταγές, πέραν του ότι θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, θα πρέπει επίσης
να πληρούν και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1
Να αναφέρουν με λεπτομέρειες τον τρόπο εκτέλεσης της συνταγής με
πλήρη εξήγηση από την προετοιμασία μέχρι το σερβίρισμα του
φαγητού
Να αναφέρουν το χρόνο προετοιμασίας, μαγειρέματος ή ψησίματος
Να αναφέρουν τις ακριβείς δοσολογίες όλων των υλικών (εκτός
αλατοπίπερου), να μην παραλείπεται κανένα υλικό στην εκτέλεση της
συνταγής, ούτε να εμφανίζονται στη διαδικασία υλικά για τα οποία δεν
δίνεται δοσολογία
Να συνοδεύονται από ένα μικρό εισαγωγικό κείμενο, στο οποίο θα
αναφέρουν οι συμμετέχοντες τις λεπτομέρειες σχετικά με την
καταγωγή της συνταγής, αλλά και τις δημιουργικές παρεμβάσεις των
συμμετεχόντων
Να αναφέρουν επίσης υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο και τον
αριθμό τηλεφώνου τους (κινητού ή σταθερού).
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρονται αναλυτικά όλα τα παραπάνω
στοιχεία, δεν θα γίνεται δεκτή η συμμετοχή στο Διαγωνισμό.
H αποστολή της συνταγής μαζί με τα στοιχεία συμμετοχής - θα γίνει από την
13 Ιουλίου 2014 μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2014 με έναν από τους
ακόλουθους τρόπους:
- στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
- στο φαξ στο 210-48.08.202 υπ΄όψιν περιοδικού Γαστρονόμου
- ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου και Φαληρέως 2, Τ.Κ. 185
47, Νέο Φάληρο, με την ένδειξη: «Για το διαγωνισμό του περιοδικού
Γαστρονόμος» (αποδεκτή συμμετοχή με σφραγίδα ταχυδρομείου το αργότερο
με ημερομηνία 12-10-2014 )
- με πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gastronomos.gr και τη
συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής,
στην οποία υπάρχουν
αναλυτικές οδηγίες υποβολής.
3. Με την αποστολή της συνταγής οι
συμμετέχοντες θα εγγυώνται
ανεπιφύλακτα, ότι η συνταγή που θα στείλουν θα είναι πρωτότυπη δηλαδή
δεν θα έχει δημοσιευθεί ή εμφανισθεί σε οποιοδήποτε άλλο έντυπο
(περιοδικό, εφημερίδα, διαφημιστικό φυλλάδιο) ή ηλεκτρονικό μέσο
(ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, εκπομπή στην τηλεόραση ή σε ραδιοφωνικό
σταθμό)
δεν έχει εμφανισθεί με οποιονδήποτε από τους ως άνω τρόπους στο
κοινό είτε στα πλαίσια άλλου διαγωνισμού είτε για εμπορικούς ή
διαφημιστικούς λόγους
Επίσης με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ότι , χωρίς τη
συναίνεση και την γραπτή άδεια της Διοργανώτριας, δεν θα συναινέσουν
είτε με αμοιβή είτε χωρίς αμοιβή στη δημοσίευση /και φωτογράφηση ή
ανάρτηση ή με άλλο τρόπο στη χρήση της συνταγής τους ή/και της
φωτογραφίας του πιάτου που θα ετοιμάσουν, ανεξαρτήτως εάν κερδίσουν
οποιοδήποτε από τα έπαθλα του Διαγωνισμού.
2
ΣΕ περίπτωση μη τήρησης της άνω εγγύησής τους θα αναλαμβάνουν
κάθε ευθύνη για αποζημίωση της Διοργανώτριας ή/και οποιουδήποτε
τρίτου τυχόν διεκδικήσει δικαιώματα για την αποσταλείσα συνταγή, (ακόμη
και για την καταβολή αποζημίωσης μετά από τυχόν δικαστικό αγώνα ή
εξώδικο συμβιβασμό καθώς και την κάλυψη των σχετικών εξόδων).
4. Οι συνταγές, που απεστάλησαν επιτυχώς, κατά τα ανωτέρω θα
βαθμολογηθούν από τους σεφ και τη συντακτική ομάδα του Περιοδικού ή/και
πρόσωπα που θα επιλέξει το Περιοδικό , οι οποίοι θα παραλάβουν,
διαβάσουν και επιλέξουν τις καλύτερες με βάση την πρωτοτυπία και τη
νοστιμιά των συνταγών και θα αναδείξουν κατά την απόλυτη κρίση τους
ΕΙΚΟΣΙ (20) τακτικούς νικητές και ΕΙΚΟΣΙ (20) αναπληρωματικούς
νικητές, σύμφωνα με τη βαθμολογική τους κατάταξη.
5. Καθένας από τους είκοσι τακτικούς νικητές κατά τη σειρά κατάταξής τους θα
κερδίσει τα κατωτέρω δώρα που θα προσφέρουν σ΄αυτούς οι Χορηγοί (τα
«έπαθλα») και ειδικότερα :
1ος Νικητής
FISSLER INTENSA 5 TMX
FISSLER INTENSA SET
QUATTRO
FISSLER INTENSA QUATTRO
PAN 28CM
FISSLER ARCANA ΠΛΑΚΕΡΟ
KITCHENAID MIXER
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ COOK SHOP
ΣΕΤ ΒΑΛΙΤΣΕΣ DELSEY RED
ΔΙΑΜΟΝΗ ΓΙΑ 2 ΑΤΟΜΑ ΜΕ 2
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΕ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΜΕ
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
αξίας 688 €
αξίας 575 €
αξίας 190 €
αξίας 179 €
αξίας 649 €
αξίας 1.000 €
αξίας 450 €
αξίας 300 €
1.500 €
Δώρα αξίας 5.531 €
ΜΕΤΡΗΤΑ
2ος Νικητής
KITCHENAID MIXER
FISSLER CORONAL SET
QUATTRO
FISSLER ARCANA ΠΛΑΚΕΡΟ
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ COOK SHOP
FISSLER CORONAL ΧΥΤΡΑ 26CM
FISSLER CORONAL ΧΥΤΡΑ 24CM
FISSLER CORONAL ΗΜΙΧΥΤΡΑ
24CM
3
αξίας 649 €
αξίας 441 €
αξίας 179 €
αξίας 550 €
αξίας 182 €
αξίας 162 €
αξίας 160 €
FISSLER CORONAL
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΙ 18CM
FISSLER PAN CRISPY
αξίας 110 €
αξίας 176 €
Δώρα αξίας 2.609 €
3ος Νικητής
KITCHENAID MIXER
FISSLER CORONAL SET
QUATTRO
FISSLER ARCANA ΠΛΑΚΕΡΟ
FISSLER PAN CRISPY
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ COOK SHOP
4ος-10ος
Νικητής
11ος-20ος
Νικητής
αξίας 649 €
αξίας 441 €
αξίας 179 €
αξίας 176 €
αξίας 350 €
Δώρα αξίας 1.795 €
7 ΑΤΟΜΑ
FISSLER CORONAL SET
QUATTRO
FISSLER ARCANA ΠΛΑΚΕΡΟ
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ COOK SHOP
FISSLER PAN CRISPY
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΔΩΡΟΥ
αξίας 441 €
αξίας 179 €
αξίας 250 €
αξίας 176 €
αξίας 1.046 €
10 ΑΤΟΜΑ
FISSLER CORONAL SET
QUATTRO
FISSLER ARCANA ΠΛΑΚΕΡΟ
ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ COOK SHOP
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΔΩΡΟΥ
αξίας 441 €
αξίας 179 €
αξίας 150 €
αξίας 770 €
Οι ως άνω αξίες των δώρων αφορούν σε προτεινόμενες τιμές τιμοκαταλόγου
Διευκρινίζεται, ότι η Χορηγός εταιρία «ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ» θα
προσφέρει ως έπαθλα τα προϊόντα Fissler και Delsey, τις δωροεπιταγές
Cookshop, τα μετρητά και τη διήμερη διαμονή για 2 άτομα με 2
διανυκτερεύσεις, ενώ η Χορηγός εταιρία «ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕΒΕ»
θα προσφέρει τα έπαθλα Kitchenaid Mixer που πωλούνται στα καταστήματα
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ». ΟΚ
Σε περίπτωση που ανακύψει υποχρέωση καταβολής φόρου ή άλλου τέλους
από την παραλαβή οποιουδήποτε δώρου, η εξόφλησή τους θα βαρύνει
αποκλειστικά και μόνο το νικητή που το κέρδισε.
4
6. Τα στοιχεία των νικητών θα ανακοινωθούν στο τεύχος του Περιοδικού, που
θα κυκλοφορήσει την 14 Δεκεμβρίου 2014 και θα αναρτηθούν και στο site
www.gastronomos.gr την 14 Δεκεμβρίου 2014. Επίσης οι 20 τακτικοί νικητές
και οι 20 αναπληρωματικοί νικητές θα ειδοποιηθούν και από συνεργάτη του
Περιοδικού τηλεφωνικώς στον αριθμό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου που
δήλωσαν, ή μέσω email μέχρι την 22 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να τους
γνωστοποιηθούν και τα στοιχεία επικοινωνίας τους με τους Χορηγούς για την
παραλαβή των δώρων .
Οι τακτικοί νικητές υποχρεούνται να δηλώσουν κατά την επικοινωνία του
Περιοδικού μαζί τους εάν αποδέχονται το έπαθλο, αλλιώς θα χάνουν το
δικαίωμα παραλαβής του.
Κατά τη σειρά κατάταξης τους θα ειδοποιούνται οι αναπληρωματικοί νικητές
σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν απαντήσει εγκαίρως για την
αποδοχή των επάθλων οποιοσδήποτε τακτικός νικητής ή ακυρωθεί η
συμμετοχή του ή δεν γίνουν αποδεκτά τα έπαθλα από αυτόν και θα
υποχρεούνται να δηλώσουν εάν αποδέχονται τα έπαθλα.
Η Διοργανώτρια θα αποστείλει στις Χορηγούς τα ονόματα των νικητών και τα
στοιχεία επικοινωνίας τους.
7. Μετά την ανακήρυξη των νικητών στις 14 Δεκεμβρίου 2014 και την
αποδοχή του επάθλου από αυτούς, οι νικητές οφείλουν να αποστείλουν έως
τις 20 Ιανουαρίου 2015 στους Χορηγούς (στα πρόσωπα που θα τους έχουν
γνωστοποιηθεί από τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ως «υπεύθυνοι επικοινωνίας» κατά
την επικοινωνία του Περιοδικού μαζί τους) αντίγραφο του αστυνομικού δελτίου
ταυτότητας ή του ισχύοντος διαβατηρίου τους, από το οποίο να προκύπτει η
ταυτότητά τους, με ένδειξη «για το Διαγωνισμό Μαγειρικής Fissler Γαστρονόμος».
Και οι αναπληρωματικοί, οι οποίοι θα ειδοποιούνται από τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ
τηλεφωνικά για την παραλαβή του επάθλου εάν τακτικός νικητής ακυρώνεται
ή αρνείται το έπαθλο, εάν δεν αποστείλουν αντίγραφο του αστυνομικού
δελτίου ταυτότητας ή του ισχύοντος διαβατηρίου τους, από το οποίο να
προκύπτει η ταυτότητά τους, μέσα στις 10 εργάσιμες ημέρες από την
τηλεφωνική ενημέρωσή τους ότι κέρδισαν το έπαθλο, θα χάνουν και αυτοί το
δικαίωμα κατοχύρωσης του επάθλου.
ΟΙ ημερομηνίες ενημέρωσης των αναπληρωματικών νικητών
θα
γνωστοποιούνται και στους Χορηγούς.
8. Η παράδοση των επάθλων στους νικητές θα γίνει από τις Χορηγούς με
έξοδά τους και σε ημερομηνία για την οποία θα ενημερωθούν οι νικητές κατά
την επικοινωνία τους με τις Χορηγούς. Διευκρινίζεται, ότι τα μετρητά συνολικής
αξίας 1.500 ευρώ, θα μεταβιβαστούν μέσω τραπεζικού λογαριασμού από τη
Χορηγό εταιρία «ΑΦΟΙ Κ. ΣΑΡΑΦΙΔΗ ΑΕΒΕ» στον λογαριασμό που θα
υποδείξει γραπτώς ο 1ος νικητής.
5
9. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα ως άνω έπαθλα παρέχονται ένεκα προκηρύξεως
και κατά κανέναν τρόπο ένεκα άλλης αιτίας, ιδίως όχι ένεκα δωρεάς. Τα
έπαθλα, όσον αφορά στο είδος τους, είναι ήδη προκαθορισμένα και
συγκεκριμένα και αποκλείεται επιστροφή, ανταλλαγή ή εξαργύρωσή τους σε
οποιαδήποτε τιμή.
Διευκρινίζεται ότι τα έπαθλα είναι προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται σε
τρίτους.
Μετά την εκπνοή της διάρκειας του Διαγωνισμού και της απονομής των
επάθλων κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
10. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση
ή λειτουργία των επάθλων, ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προέλθει από
τη χρήση τους, είτε στους νικητές, είτε σε άλλες συσκευές που τυχόν μπορεί
να συνδεθεί το έπαθλο.
Επίσης δεν έχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση απέναντι στους
νικητές για την εξαργύρωση της δωροεπιταγής ή τους άλλους όρους που
τυχόν αναγράφονται στη δωροεπιταγή από τη Χορηγό που τις προσφέρει.
Κάθε μία από τις Χορηγούς ευθύνεται αποκλειστικά για την κατάσταση και τη
λειτουργία των επάθλων που προσφέρει καθώς και για τυχόν ζημίες ή/και
ατυχήματα προκληθούν από την χρήση τους σε νικητές ή/και τρίτους.
Οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ δεν θα ευθύνονται να αποκαταστήσουν την βλάβη
οποιουδήποτε νικητή σε περίπτωση που το έπαθλο δεν είναι αυτό που
υποσχέθηκαν οι Χορηγοί ή σε περίπτωση κατά την οποία οποιοσδήποτε από
τους Χορηγούς δεν προσφέρει σε νικητή το έπαθλο που κέρδισε. Και στις δύο
ως άνω περιπτώσεις αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι στον νικητή θα είναι η
Χορηγός που ανέλαβε να προσφέρει το δώρο. ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ
Επειδή η παράγραφος αυτή αφορά και την ευθύνη της Διοργανώτριας
απέναντι στους νικητές-διαγωνιζόμενους θα πρέπει να παραμείνει γιατί δεν
υπάρχει άλλη δίοδος ενημέρωσης του κοινού ή άλλη συμβατική σχέση.
11. Δεν επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή του ιδίου προσώπου με
αποστολή περισσότερων από μία συνταγές.
Αν αποσταλούν περισσότερες από μία συνταγές από το ίδιο πρόσωπο με
οποιονδήποτε από τους στον όρο 2 προβλεπόμενους τρόπους, η συμμετοχή
του θα ακυρώνεται και δεν θα λαμβάνεται υπόψη καμία συνταγή του.
6
12. Οποιοσδήποτε από τους 20 νικητές σε οποιοδήποτε στάδιο, μέχρι και 3
ημέρες μετά την παράδοση και παραλαβή του επάθλου, μπορεί να
ακυρωθεί για τους εξής λόγους:
(α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αποδειχθεί ότι δεν έχει
αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι
θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,
(β) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι περιλαμβάνεται στις ανωτέρω (υπό όρο
1) κατηγορίες προσώπων που δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στον
Διαγωνισμό,
(γ) σε περίπτωση που ειδοποιηθεί η Διοργανώτρια ότι η συνταγή
αναδειχθέντος νικητή δεν είναι πρωτότυπη ή την έλαβε από άλλο άτομο
χωρίς τη συναίνεσή του άλλου ατόμου για την αποστολή της για το
Διαγωνισμό,
(δ) σε περίπτωση κατά την οποία αποδειχθεί ότι τα στοιχεία ταυτότητας του
νικητή δεν είναι αυτά τα οποία έχει δηλώσει αρχικώς.
13. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή για λόγους
που αναφέρονται ανωτέρω, το δικαίωμά του στο έπαθλο χάνεται οριστικά και
θα καλείται να το επιστρέψει εντός 3 εργασίμων ημερών με δικά του έξοδα
στη Χορηγό που το προσέφερε προκειμένου να παραληφθεί το έπαθλο από
αναπληρωματικό νικητή.
Αν το έπαθλο δεν επιστραφεί ή επιστραφεί με ζημιές ή κατεστραμμένο ή σε
κατάσταση που δεν μπορεί να προσφερθεί σε επόμενο καταναλωτή ή εάν η
μη πρωτοτυπία της συνταγής προκύψει οποτεδήποτε μετά την πάροδο 3
εργασίμων ημερών από την παράδοση του επάθλου, η Χορηγός που το
προσέφερε θα δικαιούται να διεκδικήσει αποζημίωση τουλάχιστον διπλάσια
από την αξία του επάθλου καθώς και την ηθική της βλάβη με όλα τα νόμιμα
μέσα από το νικητή του οποίου η συμμετοχή ακυρώθηκε.
Αν ακυρωθεί η συμμετοχή του μεγάλου νικητή και αυτός έχει ήδη προβεί σε
αγορές από τις Χορηγούς θα υποχρεούται εντός επτά (7) ημερών από την
ημέρα που ειδοποιήθηκε από τη Διοργανώτρια για την ακύρωση της
συμμετοχής του να καταβάλει τοις μετρητοίς στη Χορηγό που έχει παράσχει το
έπαθλο το κόστος αγοράς των πραγμάτων που πήρε από τη Χορηγό με τη
δωροεπιταγή. Διαφορετικά η Διοργανώτρια θα δικαιούται να αναζητήσει με
όλα τα νόμιμα μέσα το ποσό αυτό.
Αν δεν έχει εξαργυρώσει τη δωροεπιταγή μέχρι την ειδοποίηση για την
ακύρωση της συμμετοχής του, ο νικητής θα υποχρεούται να επιστρέψει στη
Χορηγό τη δωροεπιταγή εντός επτά (7) ημερών από την ημέρα που
ειδοποιήθηκε για την ακύρωση της συμμετοχής του, διαφορετικά η
Διοργανώτρια θα δικαιούται να αναζητήσει με όλα τα νόμιμα μέσα την
επιστροφή της δωροεπιταγής.
7
Ο αναπληρωματικός του νικητή του οποίου η συμμετοχή ακυρώθηκε θα
κληθεί να παραλάβει το έπαθλό του μόνο μετά την επιστροφή της
δωροεπιταγής στη Χορηγό ή μετά την εξόφληση των αγορών του νικητή
στη Χορηγό κατά τα ανωτέρω.
14. Με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες ρητά
αποδέχονται ότι η συμμετοχή τους αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους
τους δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 για την εκ μέρους
των ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ τήρηση αρχείου με τα στοιχεία συμμετοχής τους για τους
σκοπούς διεξαγωγής και δημοσιότητας του παρόντος Διαγωνισμού, και μετά
το πέρας του Διαγωνισμού τα στοιχεία αυτά θα διαγραφούν οριστικά σύμφωνα
με όσα επιτάσσει ο ν. 2472/1997 και ο ν. 3471/2006, όπως ισχύουν σήμερα.
Τα προσωπικά αυτά δεδομένα οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ δεσμεύονται να μην τα
κοινοποιήσουν σε κανένα τρίτο πρόσωπο, χωρίς τη συγκατάθεση του
συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό, πλην των στοιχείων των νικητών που θα
παραδοθούν στους Χορηγούς μόνο για αποστολή των δώρων και
διευκόλυνση της επικοινωνίας Χορηγών-νικητών..
Οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ θα διατηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού τα
αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες στοιχεία, φόρμες συμμετοχής και
αντίγραφα από τις ταυτότητές τους μέχρι την αποστολή των επάθλων στους
νικητές.
Οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ δεν θα προβούν σε οποιαδήποτε διασύνδεση αρχείων με
τις Χορηγούς, ούτε αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για τήρηση αρχείου
με τα στοιχεία των νικητών από τις Χορηγούς για χρήση από αυτές, πέραν της
αποστολής των δώρων.
Οι συμμετέχοντες διατηρούν τη δυνατότητα να ασκήσουν οποτεδήποτε και
χωρίς επιβάρυνση προς τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ το δικαίωμα πρόσβασης και
αντίρρησης για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
αντίστοιχα ή την επιβεβαίωση, ή την τροποποίηση στοιχείων τους που
τηρούνται σε Αρχείο, κατά τις διατάξεις του ν. 2472/1997, όπως ισχύει,
αποστέλλοντας
μήνυμα
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
[email protected]
15. ΟΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώσουν τα ονόματα
των νικητών και να δημοσιεύσουν φωτογραφίες τους στο Περιοδικό ή σε
οποιαδήποτε
μέσα
μαζικής
ενημέρωσης
της
επιλογής
τους,
περιλαμβανομένου και του διαδικτύου και να προβαίνουν γενικά σε
διαφημιστική εκμετάλλευση και προβολή κάθε σχετικού γεγονότος κατ'
επιλογήν και κατά την κρίση τους.
Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα
στην παρουσίασή τους ή στη χρήση του ονόματός τους για λόγους
διαφημιστικής προβολής από τις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ και το Περιοδικό, χωρίς την
καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
8
16. Με την αποστολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες
αναγνωρίζουν ότι μεταβιβάζουν ανεπιφύλακτα στη Διοργανώτρια όλα τα
δικαιώματά τους επί των συνταγών που θα αποστείλουν, η δε Διοργανώτρια
θα δικαιούται να παρουσιάσει τις συνταγές σε οποιοδήποτε από τα περιοδικά
που εκδίδει η ίδια ή άλλη εταιρία του Ομίλου της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ χωρίς να
καταβάλει οποιαδήποτε αμοιβή στο συμμετέχοντα.
Η Διοργανώτρια θα δικαιούται να δημοσιεύσει τις συνταγές των
συμμετεχόντων και των νικητών στο Περιοδικό ή σε οποιοδήποτε από τα
έντυπά της καθώς και να τα αναρτήσει στην ηλεκτρονική της σελίδα
www.gastronomos.gr ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα διατηρεί ή να τις
περιλάβει σε cd ή dvd που τυχόν κυκλοφορήσει στο μέλλον και γενικά θα έχει
το αποκλειστικό δικαίωμα να χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται τις συνταγές,
κατά την κρίση της χωρίς άδεια από τους νικητές και τους συμμετέχοντες, σε
οποιοδήποτε διάστημα κρίνει σκόπιμο εις το διηνεκές χωρίς την καταβολή
οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
Επίσης οι συνταγές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τις Χορηγούς
σε δικές τους εκδηλώσεις ή/και παρουσιάσεις χωρίς να καταβάλουν
οποιαδήποτε αμοιβή στους συμμετέχοντες ή/και στους νικητές.
17. Οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ δικαιούνται να ανακαλέσουν εν όλω ή εν μέρει την
προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσουν τους παρόντες όρους
οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο, ενημερώνοντας σχετικά μέσω της
ιστοσελίδας [email protected] καθώς και με κάθε άλλο
πρόσφορο μέσο. Επίσης δικαιούνται να παρατείνουν ή μειώνουν τη χρονική
διάρκεια του Διαγωνισμού αφού δημοσιεύσουν σχετική ενημέρωση στο site.
18. Οι ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με
οποιαδήποτε τέτοια ανάκληση ή τροποποίηση.
19. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα
απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και
λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή των Χορηγών.
20. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα
στον Διαγωνισμό σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του
Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική
ενέργεια, στις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ, οι οποίες θα καταβάλουν προσπάθεια
συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.
Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το
δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια, όπως ορίζεται παρακάτω.
21. Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη
διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και απορρέει από την παρούσα
προκήρυξη ή σχετίζεται με αυτή θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια
9
της Αθήνας (αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και
συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
10