ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΨΥΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΩΝ.pdf

Επιστροφή στο “σπίτι”
Ψυγεία
Μονόθυρα, Δίθυρα
No Frost, Καταψύκτες
Προστασία στο περιβάλλον
Ψυγεία PHILCO
Τα ψυγεία PHILCO χρησιμοποιούν οικολογικά ψυκτικά υγρά
Για περισσότερα από 80 χρόνια οι οικιακές συσκευές PHILCO έχουν διακριθεί για την ποιότητα
και οι μονώσεις τους είναι από πολυουρεθάνη, χωρίς τη χρήση
και την αξιοπιστία τους σε συνδιασμό με τη λειτουργικότητα και την εργονομία τους.
CFC και HFC τα οποία είναι επιζήμια για το όζον. Επίσης, όπου
είναι δυνατόν, χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά για την
Μέχρι και σήμερα, τα ψυγεία και οι καταψύκτες PHILCO διατηρούν τα προ!όντα φρέσκα σε
προστασία του περιβάλλοντος.
χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Τις ίδιες αρχές και αξίες χρησιμοποιήσαμε για να σας παρουσιάσουμε τη νέα σειρά οικολογικών ψυγείων και καταψυκτών με ενεργειακή κλάση Α+.
Αθόρυβη Λειτουργία
Όλες οι συσκευές κατασκευάζονται με γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτησή σας. Για το λόγο αυτό όλες οι συσκευές έχουν
σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνεται το ελάχιστο επίπεδο θορύβου, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξεπερνάει τα 40
Γιατί PHILCO;
dB, ίσο με το θόρυβο που ακούει κάποιος σε μια ήσυχη
βιβλιοθήκη.
Ενεργειακή κλάση Α+
Όλα τα ψυγεία και οι καταψύκτες PHILCO διαθέτουν ενεργειακή κλάση Α+. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της απόδοσης
και
τη
μείωση
της
κατανάλωσης
ρεύματος
PRD-16/4Α+
Εγγύηση καλής λειτουργίας
Τεχνική Υποστήριξη Service World
περισσότερο από 30% σε σχέση με παλαιότερα μοντέλα. Παράλληλα, είναι κατασκευασμένα για συνθήκες καύσωνα, επιτυγχάνοντας κλάση θερμοκρασίας T και ST, και μπορούν να
λειτουργήσουν χωρίς πρόβλημα σε θερμοκρασίες μέχρι
38 oC εξασφαλίζοντας τις λιγότερες δυνατές απώλειες, με
αποτέλεσμα τη μέγιστη δυνατή οικονομία και την υψηλή απόδοση ακόμα και στις πιο ζεστές ημέρες.
Ποιοτικός Έλεγχος - CE
Όλες οι συσκευές ελέγχονται σχολαστικά κατά την παραγωγή
τους. Παράλληλα, με ξεχωριστή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου πραγματοποιούνται δειγματοληψίες από έμπειρους μηχανικούς στο χώρο παραγωγής, εξασφαλίζοντας την άριστη
λειτουργία της συσκευής σε ποσοστό μεγαλύτερο του 99% και
την ασφαλή λειτουργία της σε ποσοστό 100%. Οι προδιαγραφές κατασκευής κάθε συσκευής είναι αυστηρές και σε απόλυτη εναρμόνιση με τα πρότυπα CE και RoHS, όπως αυτά
καθορίζονται από Ευρωπα!κές οδηγίες.
2
Åäþ êáé 75 ÷ñüíéá, ç ËÙÆÏÓ Á.Å. åéóÜãåé óôçí åëëçíéêÞ áãïñÜ
ðïéïôéêÝò óõóêåõÝò ïé ïðïßåò áíôÝ÷ïõí óôï ÷ñüíï. Ï é
ðåñéóóüôåñåò áðü ôéò óõóêåõÝò ðïõ ðñùôïêõêëïöüñçóáí
óôçí ÅëëÜäá, ëåéôïõñãïýí ìÝ÷ñé óÞìåñá ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá.
Ôçí ðïéüôçôá áõôÞ õðïóôçñßæïõìå êáé ìåôÜ ôçí ðþëçóç ìå
Üìåóç ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç áðü åîåéäéêåõìÝíï ôå÷íéêü
ðñïóùðéêü êáé ðëÞñç åðÜñêåéá áíôáëëáêôéêþí ðñïóöÝñïíôáò:
Åããýçóç êáëÞò ëåéôïõñãßáò 2 åôþí.
¢ìåóç åîõðçñÝôçóç åíôüò 24þñïõ ãéá ôçí ÁôôéêÞ áðü ôçí Serviceworld, ôï
åîïõóéïäïôçìÝíï êÝíôñï ôå÷íéêÞò õðïóôÞñéîçò ãéá ôéò ìåãáëýôåñåò åôáéñßåò ôçò áãïñÜò.
ÐëÞñç ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç óå üëç ôçí ÅëëÜäá áðü 70 åîïõóéïäïôçìÝíá êÝíôñá Service.
Óõíå÷åßò ðïéïôéêïýò êáé äåéãìáôïëçðôéêïýò åëÝã÷ïõò åðéóêåõþí
Óõíå÷åßò åêðáéäåýóåéò ôùí ôå÷íéêþí ìáò
Åããýçóç åðéóêåõþí ãéá 6 ìÞíåò áðü ôçí çìÝñá åðéóêåõÞò.
ÊáèçìåñéíÞ ôçëåöùíéêÞ õðïóôÞñéîç óå åñãÜóéìåò çìÝñåò êáé þñåò ðáíåëëáäéêÜ ìå
áðåõèåßáò êëÞóç óôïí áñéèìü 210.620.38.38
ÊáèçìåñéíÞ çëåêôñïíéêÞ õðïóôÞñéîç 365 çìÝñåò ôï ÷ñüíï ìÝóù ôïõ www.serviceworld.gr
3
Μονόθυρα &
Δίθυρα ψυγεία
PRD-210/4Α+
• Δίθυρο μικτής χωρητικότητας 213 lt
• Ενεργειακή κλάση A+
PRD-16/4Α+
PRD-210/4Α+
PRD-260/4Α+
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης 160 lt
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 45 lt
• Καταψύξη 4 αστέρων
• Αθόρυβη λειτουργία 40 dB
• Κλάση κλίματος ST
• Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας
PRD-16/4Α+
• Εξωτερικά χέρια πόρτας
• Μονόθυρο μικτής χωρητικότητας 111 lt
• 3 ρυθμιζόμενα κρυστάλλινα ράφια στη
• Κατάψυξη 4 αστέρων
συντήρηση
• Ενεργειακή κλάση A+
• Συρτάρι φρούτων και λαχανικών με
• Κλιματική κλάση ST
κρυστάλλινο καπάκι
• Αυτόματη απόψυξη
• 3 διαφανή ράφια πόρτας
• Καθαρή χωρητικότητα 105 λίτρων
• Εσωτερικός συμπυκνωτής (flat back design)
• 3 διαφανή ράφια πόρτας
• Ρυθμιζόμενα μπροστινά ποδαράκια
• Αθόρυβη λειτουργία 40 dB
• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
• Κατανάλωση 0,44 KWh/24h
• Διαστάσεις (εκ): 143Υx55Πx57Β
• Aπορροφούμενη ισχύς 50W
• Eσωτερικός συμπυκνωτής (flat back design)
• 9 ώρες διατήρηση θερμοκρασίας σε
διακοπή ρεύματος
• Oικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
• Διαστάσεις(εκ): 85Υx55Πx57Β
energy
A
Ενεργειακή Κατάψυξη Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
energy
A
Ενεργειακή Κατάψυξη Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
4
Ιδανικό για:
Ιδανικό για:
• Φοιτητές
• Φοιτητές
• Γραφεία
• Εξοχικά σπίτια
• Ενοικιαζόμενα δωμάτια & Ξενοδοχεία
• Οικογένειες 2 ατόμων
5
ΨΥΓΕΙΑ NO-FROST
PRD-260/4Α+
Τα ψυγεία NO-FROST λειτουργούν με τη χρήση ενός ανεμιστήρα που τοποθετείται μπροστά
από το ψυκτικό στοιχείο που παγώνει την κατάψυξη προκειμένου να διανεμηθεί ο αέρας ομοιόμορφα. Παράλληλα, διαθέτουν μια αντίσταση που όταν ενεργοποιηθεί χρησιμεύει στην αυτόματη αποπάγωση του ψυγείου. Τα παραπάνω ελέγχονται συνήθως από ένα ηλεκτρονικό
σύστημα ελέγχου, ένα χρονοδιακόπτη και πολλαπλούς αισθητήρες που ελέγχουν τη θερμοκρασία της συσκευής.
• Δίθυρο μικτής χωρητικότητας 260 lt
• Eνεργειακή κλάση Α+
• Κλιματική κλάση N
• Καταψύξη 4 αστέρων
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης 211 lt
Κάθε 6 με 8 ώρες, ανάλογα με την εντολή που θα λάβει από το σύστημα ελέγχου, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποιεί την αντίσταση για να λιώσει ο πάγος στην κατάψυξη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την άνοδο της θερμοκρασίας, που με τη σειρά της οδηγεί τους αισθητήρες
θερμοκρασίας να κλείσουν την αντίσταση και να ενεργοποιήσουν το συμπιεστή. Ο πάγος υγροποιείται και μέσω μιας σωλήνας στο πίσω μέρος του ψυγείου, το νερό αποχετεύεται στο λεκανάκι συμπυκνωμάτων που βρίσκεται πάνω από το συμπιεστή. Χάρη στη λειτουργία του
συμπιεστή το νερό εξατμίζεται χωρίς να το αντιληφθούμε.
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 42 lt
• Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας
• 3 ρυθμιζόμενες κρυστάλλινες σχάρες
στη συντήρηση
• συρτάρι φρούτων και λαχανικών
με κρυστάλλινο καπάκι
• 4 διαφανή ράφια πόρτας
• Αθόρυβη λειτουργία 40 dB
• ρυθμιζόμενα ποδαράκια
Πλεονεκτήματα ψυγείων Αμερικής τεχνολογίας NO-FROST
• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
Σύστημα No-Frost ADC+ με βελτιωμένη κυκλοφορία ψυχρού αέρα
• Διαστάσεις (εκ): 160Υx54Πx60Β
Χάρη στο νεό ολοκληρωμένο κύκλωμα ελέγχου, η συχνότητα
και η διάρκεια του κύκλου αποπάγωσης αυτορυθμίζονται ανάλογα με τη χρήση της συσκευής και τις κλιματολογικές συνθήκες ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η πιο συχνή
αποπάγωση σε υγρά κλίματα κρατάει το ψυκτικό στοιχείο καθαρό και τη θερμοκρασία σταθερή. Η μη συχνή αποπάγωση σε
στεγνά κλίματα μειώνει την κατανάλωση ενέργειας. Έτσι, οι κύκλοι αποπάγωσης γίνονται μόνο όταν και για όση διάρκεια χρειάζεται.
energy
A
Ενεργειακή Κατάψυξη Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
Ιδανικό για:
• Το σπίτι
• Το εξοχικό
• Οικογένειες 2-4 ατόμων
6
Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, το σύστημα ροής αέρα
έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ροή ψυχρού
αέρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την διατήρηση της θερμοκρασίας σε σταθερά επίπεδα σε όλα τα σημεία του ψυγείου, τόσο
στη συντήρηση, όσο και στην κατάψυξη.
Ο συμπυκνωτής δεν χρειάζεται ποτέ καθάρισμα
Υπό κανονικές συνθήκες, ο συμπυκνωτής δεν χρειάζεται ποτέ καθάρισμα, σε αντίθεση με τα ψυγεία άλλων κατασκευαστών που χρειάζονται καθάρισμα τουλάχιστον μία έως και δύο φορές το
χρόνο. Έτσι δεν χρειάζεται να μετακινείτε το ψυγείο.
Ο δυναμικός συμπυκνωτής διαθέτει ξεχωριστό ανεμιστήρα που εξασφαλίζει τη θετική ροή του
αέρα, επιτρέποντας τον πλήρη εντοιχισμό του ψυγείου (δεν χρειάζεται καμία απόσταση από τα
ντουλάπια). Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η υψηλή απόδοση ακόμα και σε συνθήκες καύσωνα.
7
Ψυγεία No-Frost
MRTG18V5PW
• Kαθαρή χωρητικότητα 467 lt (ΑΗΑΜ)
PRF-340/4Α+
MRTG18V5PW
MRTS20V9PP
PRTN23V6GW
• Αμερικανικής κατασκευής
• Eνεργειακή κλάση Α+
• Kλάση κλίματος Τ (Tropical)
• Aθόρυβη λειτουργία
• Ψύξη 4 αστέρων
• Σύστημα No-Frost ADC+ με
PRF-340/4Α+ NO FROST
κυκλοφορία ψυχρού αέρα
• Δυναμικός συμπυκνωτής
• Δίθυρο μικτής χωρητικότητας 341 lt
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης 354 lt
• Αυτόματη απόψυξη τύπου NO FROST
• Ενεργειακή κλάση Α+
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 97 lt
• Κλιματική κλάση T
• 2 κρυστάλινα ράφια στη συντήρηση με
• Καταψύξη 4 αστέρων
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης 275 lt
•
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 57 lt
• Δυνατότητα αναστροφής φοράς πόρτας
• Εξωτερικά χέρια πόρτας
• 3 ρυθμιζόμενες κρυστάλλινες σχάρες
•
• συρτάρι φρούτων και λαχανικών με
•
•
•
•
•
•
κρυστάλλινο καπάκι
4 διαφανή ράφια πόρτας
αθόρυβη λειτουργία 44 dB
ρυθμιζόμενα ποδαράκια και ροδάκια
Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
Διαστάσεις (εκ): 170Υx60Πx68,2Β
•
•
επιπλέον διαφανές συρτάρι κρέατος
και γαλακτοκομικών
2 διαφανή συρτάρια φρούτων με
ρυθμιστές υγρασίας και κρυστάλινο
καπάκι
Ροδάκια κυλίσεως
Θήκη γαλακτοκομικών
Προαιρετικός παγοποιητής
Διαστάσεις (εκ): 162,5Υx72,1Πx74,6Β
energy
A
energy
A
Ενεργειακή Κατάψυξη Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
8
No Frost
No frost
Ενεργειακή Κατάψυξη Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
Ιδανικό για:
Ιδανικό για:
• Το σπίτι
• Το σπίτι
• Το εξοχικό
• Εξοχικά σπίτια
• Οικογένειες 3-5 ατόμων
•
No Frost
No frost
Οικογένειες 3-5 ατόμων
9
MRTS20V9PP
PRTN23V6GW
• Καθαρή χωρητικότητα 521 lt (ΑΗΑΜ)
• Καθαρή χωρητικότητα 580,6 lt(ΑΗΑΜ)
• Αμερικανικής κατασκευής
• Ενεργειακή κλάση Α+
• Γυαλιστερή πόρτα
• Κλάση κλίματος Τ (Tropical)
• Ενεργειακή κλάση Α+
• Αθόρυβη λειτουργία
• Κλάση κλίματος Τ (Tropical)
• Ψύξη 4 αστέρων
• Αθόρυβη λειτουργία
• Σύστημα No-Frost ADC+ με
• Ψύξη 4 αστέρων
κυκλοφορία ψυχρού αέρα
• Σύστημα No-Frost ADC+ με κυκλοφορία
• Δυναμικός συμπυκνωτής
ψυχρού αέρα
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης
• Δυναμικός συμπυκνωτής
423 lt
• Καθαρή χωρητικότητα συντήρησης 390 lt
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης
• Καθαρή χωρητικότητα κατάψυξης 106 lt
138 lt
• 3 κρυστάλλινα ράφια στη συντήρηση και
• 3 κρυστάλλινα ράφια στη συντήρηση
• 1 σχάρα στην κατάψυξη
και 1 στην κατάψυξη
• 1 διαφανές συρτάρι κρέατος και
• 1 διαφανές συρτάρι κρέατος και
γαλακτοκομικών
γαλακτοκομικών
• 2 διαφανή συρτάρια φρούτων με
•
•
•
•
• 2 διαφανή συρτάρια φρούτων με
κρυστάλλινο καπάκι και ρυθμιστές
υγρασίας
Ειδικά σχεδιασμένα ράφια πόρτας
συντήρησης και κατάψυξης για μέγιστη
χωρητικότητα
Ροδάκια κυλίσεως
Προαιρετικός παγοποιητής
Διαστάσεις (εκ): 165,1Υx76,2Πx75,9Β
κρυστάλλινο καπάκι και ρυθμιστές
υγρασίας
• Ροδάκια κυλίσεως
• Προαιρετικός παγοποιητής
• Διαστάσεις (εκ):172,3Υx76,2Πx80,7Β
energy
A
Ενεργειακή Κατάψυξη Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
10
energy
No Frost
No frost
A
Ενεργειακή Κατάψυξη Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
No Frost
No frost
11
Καταψύκτες
PCF-100/4A+
PCF-150/4A+
PCF-200/4A+
PCF-300/4A+
PCF-150/4A+
• Καταψύκτης καθαρής χωρητικότητας 150 lt
• Ενεργειακή κλάση Α+
• Αθόρυβη λειτουργία 40 dB
PCF-100/4A+
• Ψύξη 4 αστέρων
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
• Καταψύκτης καθαρής χωρητικότητας 100 lt
• Κλάση κλίματος T
• Ενεργειακή κλάση Α+
• Εξωτερικό χερούλι
• Αθόρυβη λειτουργία 38 dB
• Ψυκτική απόδοση 8kg/24hr
• Ψύξη 4 αστέρων
• Κατανάλωση 0,76 kW/24 hr
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
• 2 ρυθμιζόμενα ποδαράκια
• Κλάση κλίματος T
• 2 ροδάκια κύλισης
• Λειτουργία γρήγορης ψύξης
• Σύστημα αποστράγγισης νερού
• Ψυκτική απόδοση 8 Kg/24hr
• Μεταλλικό καλάθι
• Κατανάλωση 0.62kw/24hr
• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
• 2 ρυθμιζόμενα ποδαράκια
• Βάρος: 34 Kg
• 2 ροδάκια κύλισης
• Διαστάσεις (ΠxBxY): 76x56x84,5
• Σύστημα αποστράγγισης νερού
• Μεταλλικό καλάθι
• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
• Βάρος: 31 Kg
• Διαστάσεις (ΠxBxY): 56,8x56x84,5
energy
A
Ενεργειακή
Ψύξη
Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
energy
A
Ενεργειακή
Ψύξη
Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
Ιδανικός για:
Ιδανικός για:
• Οικογένειες 2-3 ατόμων
• Το εξοχικό
• Το σπίτι
12
• Μεγάλες κατοικίες
• Οικογένειες 3-4 ατόμων
• Επαγγελματικούς χώρους
• Αποθηκευτικούς χώρους
13
PCF-200/4A+
PCF-300/4A+
• Καταψύκτης καθαρής χωρητικότητας 200 lt
• Καταψύκτης καθαρής χωρητικότητας 300 lt
• Ενεργειακή κλάση Α+
• Ενεργειακή κλάση Α+
• Αθόρυβη λειτουργία 40 dB
• Αθόρυβη λειτουργία 38 dB
• Ψύξη 4 αστέρων
• Ψύξη 4 αστέρων
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
• Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
• Κλάση κλίματος T
• Κλάση κλίματος T
• Λειτουργία γρήγορης ψύξης
• Λειτουργία γρήγορης ψύξης
• Εσωτερικός φωτισμός
• Εσωτερικός φωτισμός
• Εξωτερικό χερούλι
• Εξωτερικό χερούλι
• Ψυκτική απόδοση 12kg/24hr
• Ψυκτική απόδοση 14 Kg/24hr
• Κατανάλωση 0,85 kW/24 hr
• Κατανάλωση 1,1 kW/24 hr
• 2 ρυθμιζόμενα ποδαράκια
• 4 ροδάκια κύλισης
• 2 ροδάκια κύλισης
energy
A
Ενεργειακή
Ψύξη
Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
14
• Σύστημα αποστράγγισης νερού
• Μεταλλικό καλάθι
• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
• Βάρος: 38 Kg
• Διαστάσεις (ΠxBxY): 98x56x84,5
• Σύστημα αποστράγγισης νερού
energy
A
Ενεργειακή
Ψύξη
Αθόρυβη
κλάση Α+ 4 αστέρων λειτουργία
Ιδανικός για:
Ιδανικός για:
• Οικογένειες 4-6 ατόμων
• Οικογένειες 6-8 ατόμων
• Το εξοχικό
• Επαγγελματικούς χώρους
• Το σπίτι
• Αποθηκευτικούς χώρους
• Μεταλλικό καλάθι
• Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a
• Βάρος: 50 Kg
• Διαστάσεις (ΠxBxY): 1,06x73,5x84,5
15
facebook.com/philcogreece
75 ÷ñüíéá ðáñÜäïóç óôéò çëåêôñéêÝò óõóêåõÝò
17ï ÷ëì. Áèçíþí-Ëáìßáò, Ô.Ê. 145 10, Í. ÊçöéóéÜ, Ôçë.: 210 62.05.732, Fax: 210 62.03.279,
e-mail: [email protected], http://www.philco.gr
10
11.3
ΝΑΙ/1
3Σ
R600a
40
75
220-240/50
144x55x57
41
CE/ROHS
ΝΑΙ/1
3Σ
R600a
40
50
220-240/50
85x55x57
27
CE/ROHS
4Σ
ΝΑΙ/1
Εξωτερικά
ΝΑΙ
3/1
ΝΑΙ
Εξωτερικός
MRTS20V9PP PRTN23V6GW
Εξωτερικά
ΝΑΙ
3/1
ΝΑΙ
Δυναμικός
ΝΑΙ/2
Αυτόματη
Αυτόματη
13.6
1.112
383
Εξωτερικά
ΝΑΙ
3/1
ΝΑΙ
Δυναμικός
ΝΑΙ/2
Αυτόματη
Αυτόματη
18.8
1.172
428
3Σ+2Κ
4Σ+2Κ
3Σ+2Κ
ΝΑΙ/2 +ΚΡΕΑΤΟΣ ΝΑΙ/2 +ΚΡΕΑΤΟΣ ΝΑΙ/2 +ΚΡΕΑΤΟΣ
Εξωτερικά
ΝΑΙ
3/1
ΝΑΙ
Δυναμικός
ΝΑΙ/2
Αυτόματη
Αυτόματη
15.4
1.096
359
467.3 (AHAM) 521 (AHAM) 580.6 (AHAM)
463 (ISO)
515 (ISO)
575 (ISO)
354
390
423
97
106
138
Α+
Α+
Α+
4
4
4
T
T
T
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
ΝΑΙ
4.5
5
6.5
Προαιρ. ΙΜ220 Προαιρ. ΙΜ220 Προαιρ. ΙΜ220
R134A
R600a
R600a
R134A
R134A
40
44
48
48
46
175
170-212
130-170
130-170
130-170
220-240/50
220-240/50 220-240/50-60 220-240/50-60 220-240/50-60
160x54x59,5 170x59,5x68,2 162.5x72.1x74.6 165.1x76.2x75.9 172.3x76.2x80.7
47.32
65
102
105
93
CE/ROHS
CE/ROHS
CE/ROHS
CE/ROHS
CE/ROHS
4Σ
ΝΑΙ/1
Εσωτερικό
ΝΑΙ
3/1
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Εξωτερικά
ΝΑΙ
3/1
ΝΑΙ
Εξωτερικός
ΝΑΙ/2
Αυτόματη
Αυτόματη
21.5
ΝΑΙ/1
Αυτόματη
Χειροκίνητη
0.800
292
4.0
341
332
275
57
Α+
4
T
ΝΑΙ
PRF-340/4A+ MRTG18V5PW
0.616
225
2.0
260
253
211
42
Α+
4
N
ΝΑΙ
Εσωτερικό
ΝΑΙ
1/-
ΝΑΙ
ΝΑΙ/1
ΝΑΙ/1
Αυτόματη
Αυτόματη
Χειροκίνητη Χειροκίνητη
9
219
161
0.6
2.5
2.0
0.44
213
205
160
45
Α+
4
ST
111
105
93
12
Α+
4
ST
PRD-16/4A+ PRD-210/4A+ PRD-260/4A+
*Τα χαρακτηριστικά των συσκευών μπορεί να αλλάξουν από τον κατασκευαστή χωρίς προείδοποίηση. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυπογραφικά λάθη ή παραλείψεις.
Μικτή Χωρητικότητα (λίτρα/lt)
Καθαρή Χωρητικότητα (λίτρα/lt)
Χωρητικότητα Συντήρησης (λίτρα/lt)
Χωρητικότητα Κατάψυξης (λίτρα/lt)
Ενεργειακή Κλάση
Αριθμός αστέρων κατάψυξης
Κλάση κλίματος
Τεχνολογία ΝΟ FROST
Πλήρης εντοιχισμός
Ψυκτική απόδοση (Kg/24 hr)
Ενεργειακή κατανάλωση
ετήσια (kWh/year)
Ενεργειακή κατανάλωση
ημερήσια (kWh/24 hr)
Δυνατότητα διατήρησης θερμοκρ.
σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (hr)
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
Απόψυξη συντήρησης
Απόψυξη κατάψυξης
Εσωτερικός συμπυκνωτής
(flat back design)
Δυνατότητα αλλαγής φοράς
ανοίγματος πόρτας
Χερούλι
Ρυθμιζόμενα μπροστινά ποδαράκια
Ράφια συντήρησης/κατάψυξης
Συρτάρια φρούτων και λαχανικών
με κρυστάλλινο καπάκι
Ράφια πόρτας (Σ:συντήρηση,
Κ:κατάψυξη)
Παγοποιητής
Ψυκτικό υγρό
Μέγιστη στάθμη θορύβου (dB)
Ισχύς εισόδου (W)
Τάση/ Συχνότητα ρεύματος (V/Hz)
Διαστάσεις (Υ x Π x Β -εκ./cm)
Καθαρό βάρος (Kg)
Πιστοποιήσεις
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΨΥΓΕΙΩΝ PHILCO