Δελτίο εργαστηριακής εξέτασης 2

ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Καραϊσκάκη 85, Λαµία , Τηλ: 2231024526
---------------------------------------------------Έγγραφο: ∆2.7.1Ε01 - Έκδοση: v 1.0 - I.K. - 01/01/12
∆ελτίο εργαστηριακής εξέτασης
Στοιχεία δελτίου
Αριθµός δελτίου:
20052014_06_02
Ηµεροµηνία δελτίου:
24 Μαΐου 2014
Στοιχεία πελάτη
Επωνυµία πελάτη:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος µον. ΕΠΕ
Θέση Λαρνάκι
Ιτέα Φωκίδας
Πλήθος δειγµάτων:
1(ένα)
Επισήµανση πελάτη:
Ελιές µαύρες
Στοιχεία δείγµατος
∆ειγµατοληψία:
Από πελάτη:
Standard methods for the examination of water and wastewater,
5th ed.
θερµοκρασία µεταφοράς 5-15 °C
Περιέκτης: P.E.T. Αποστειρωµένος
Χρόνος µέχρι την πρώτη µέτρηση: <24 ώρες
Μεταφορά :
Ηµεροµηνία παραλαβής:
20 Μαΐου 2014
Είδος δείγµατος:
Ελιές µαύρες
Κωδικός δείγµατος:
20052014_06
Αποτελέσµατα των εξετάσεων
Παράµετροι που εξετάστηκαν Αποτελέσµατα Μονάδες Όρια που ισχύουν*
Μέθοδος ανάλυσης
Εsc. Coli 37°C / 48h
<10
cfu / gr
<102
RIDACOUNT E.coli/Coliform
Staphylococcus 37°C / 24h
<10
cfu / gr
-
RIDACOUNT Staph. aureus
Απουσία
cfu / gr
Απουσία
RIDACOUNT Salmonella
20
cfu / gr
-
RIDACOUNT Yeast & Molds
Salmonella 37°C / 24h
Yeast and Molds 37°C / 24h
Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του δείγµατος για τις συγκεκριµένους παραµέτρους, το τρόφιµο
είναι κατάλληλο για κατανάλωση.
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
Λιλή Ντούµα, Βιολόγος –Βιοτεχνολόγος
Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου
Ιωάννης Κυριάκου, Χηµικός MSc
Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση µόνο ως σύνολο του εγγράφου.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή των αποτελεσµάτων
χωρίς την έγγραφη άδεια του εργαστηρίου.
Σελ. 1
ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Καραϊσκάκη 85, Λαµία , Τηλ: 2231024526
---------------------------------------------------Έγγραφο: ∆2.7.1Ε01 - Έκδοση: v 1.0 - I.K. - 01/01/12
∆ελτίο εργαστηριακής εξέτασης
Στοιχεία δελτίου
Αριθµός δελτίου:
20052014_07_02
Ηµεροµηνία δελτίου:
24 Μαΐου 2014
Στοιχεία πελάτη
Επωνυµία πελάτη:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος µον. ΕΠΕ
Θέση Λαρνάκι
Ιτέα Φωκίδας
Πλήθος δειγµάτων:
1(ένα)
Επισήµανση πελάτη:
Ελιές καλαµών
Στοιχεία δείγµατος
∆ειγµατοληψία:
Από πελάτη:
Standard methods for the examination of water and wastewater,
5th ed.
θερµοκρασία µεταφοράς 5-15 °C
Περιέκτης: P.E.T. Αποστειρωµένος
Χρόνος µέχρι την πρώτη µέτρηση: <24 ώρες
Μεταφορά :
Ηµεροµηνία παραλαβής:
20 Μαΐου 2014
Είδος δείγµατος:
Ελιές καλαµών
Κωδικός δείγµατος:
20052014_07
Αποτελέσµατα των εξετάσεων
Παράµετροι που εξετάστηκαν Αποτελέσµατα Μονάδες Όρια που ισχύουν*
Μέθοδος ανάλυσης
Εsc. Coli 37°C / 48h
<10
cfu / gr
<102
RIDACOUNT E.coli/Coliform
Staphylococcus 37°C / 24h
<10
cfu / gr
-
RIDACOUNT Staph. aureus
Απουσία
cfu / gr
Απουσία
RIDACOUNT Salmonella
20
cfu / gr
-
RIDACOUNT Yeast & Molds
Salmonella 37°C / 24h
Yeast and Molds 37°C / 24h
Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του δείγµατος για τις συγκεκριµένους παραµέτρους, το τρόφιµο
είναι κατάλληλο για κατανάλωση.
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
Λιλή Ντούµα, Βιολόγος –Βιοτεχνολόγος
Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου
Ιωάννης Κυριάκου, Χηµικός MSc
Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση µόνο ως σύνολο του εγγράφου.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή των αποτελεσµάτων
χωρίς την έγγραφη άδεια του εργαστηρίου.
Σελ. 1
ΧΗΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
Καραϊσκάκη 85, Λαµία , Τηλ: 2231024526
---------------------------------------------------Έγγραφο: ∆2.7.1Ε01 - Έκδοση: v 1.0 - I.K. - 01/01/12
∆ελτίο εργαστηριακής εξέτασης
Στοιχεία δελτίου
Αριθµός δελτίου:
20052014_08_02
Ηµεροµηνία δελτίου:
24 Μαΐου 2014
Στοιχεία πελάτη
Επωνυµία πελάτη:
Στοιχεία επικοινωνίας:
Μαργαρίτης Κωνσταντίνος µον. ΕΠΕ
Θέση Λαρνάκι
Ιτέα Φωκίδας
Πλήθος δειγµάτων:
1(ένα)
Επισήµανση πελάτη:
Ελιές πράσινες
Στοιχεία δείγµατος
∆ειγµατοληψία:
Από πελάτη:
Standard methods for the examination of water and wastewater,
5th ed.
θερµοκρασία µεταφοράς 5-15 °C
Περιέκτης: P.E.T. Αποστειρωµένος
Χρόνος µέχρι την πρώτη µέτρηση: <24 ώρες
Μεταφορά :
Ηµεροµηνία παραλαβής:
20 Μαΐου 2014
Είδος δείγµατος:
Ελιές πράσινες
Κωδικός δείγµατος:
20052014_08
Αποτελέσµατα των εξετάσεων
Παράµετροι που εξετάστηκαν Αποτελέσµατα Μονάδες Όρια που ισχύουν*
Μέθοδος ανάλυσης
Εsc. Coli 37°C / 48h
<10
cfu / gr
<102
RIDACOUNT E.coli/Coliform
Staphylococcus 37°C / 24h
<10
cfu / gr
-
RIDACOUNT Staph. aureus
Απουσία
cfu / gr
Απουσία
RIDACOUNT Salmonella
20
cfu / gr
-
RIDACOUNT Yeast & Molds
Salmonella 37°C / 24h
Yeast and Molds 37°C / 24h
Συµπεράσµατα
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων του δείγµατος για τις συγκεκριµένους παραµέτρους, το τρόφιµο
είναι κατάλληλο για κατανάλωση.
Ο Τεχνικός Υπεύθυνος
Λιλή Ντούµα, Βιολόγος –Βιοτεχνολόγος
Ο ∆ιευθυντής του Εργαστηρίου
Ιωάννης Κυριάκου, Χηµικός MSc
Επιτρέπεται η αναδηµοσίευση µόνο ως σύνολο του εγγράφου.
Απαγορεύεται η µερική αναπαραγωγή των αποτελεσµάτων
χωρίς την έγγραφη άδεια του εργαστηρίου.
Σελ. 1