ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ _ ΤΑΚΤΙΚΗΣ _

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Γραφείο Περιφερειακού Συµβουλίου
Ταχ. ∆ιεύθυνση
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
∆/νση ηλ. ταχ.
: Υψηλάντου 1 , Λαµία
: 351 00
: Χαρ. Κασαράς
: 2231351272
: [email protected]
Λαµία , 19/11/2014
Αρ. πρ. : οικ. 644
ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας ∆ιανοµής
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούµε στην 12η συνεδρίαση ( Τακτική ) του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς
Ελλάδας που θα πραγµατοποιηθεί την Τρίτη 25 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 12:00 π.µ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας ( Αινιάνων 8 , Λαµία - 2ος όροφος ) ,
για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης :
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέµα 1
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου , διάρκειας δύο ( 2 ) µηνών για
αντιµετώπιση κατεπειγουσών , εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής
Ενότητας Φθιώτιδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
ο
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Εφαρµογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας κατά το έτος 2015
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής κ. Γεώργιος Κελαϊδίτης
Θέµα 2ο
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ
Αίτηµα αύξησης του ορίου πιστώσεων και κατανοµής του επιπρόσθετου ποσού σε έργα και
µελέτες του εθνικού Π_Ε έτους 2014, των Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραµµάτων των
Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑ Ε540, ΣΑ Μ540, ΣΑ Ε009, ΣΑ Μ009, ΣΑ Ε409, ΣΑ Ε056 και
ΣΑ Μ056 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 3ο
Θέµα 4ο
Εισηγητής
Θέµα 5ο
Εισηγητής
3η Τροποποίηση Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από
πιστώσεις Τακτικών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) Π.Ε Ευρυτανίας έτους 2014 και
µεταφορά έργων Κ.Α.Π. στην ΣΑΕΠ 566
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Μεταφορά του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΟΣ», µε προϋπολογισµό 80.000,00€, από το
Πρόγραµµα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π) Π.Ε Φθιώτιδας έτους 2014 και
συγκεκριµένα του προγράµµατος που χρηµατοδοτείται από πιστώσεις Τακτικών Κ.Α.Π Π.Ε
Φθιώτιδας , στο Πρόγραµµα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από Επιχορηγήσεις ∆ιαφόρων
Φορέων (και ειδικότερα από επιχορηγήσεις ΤΕΟ)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 6ο
Εισηγητής
Θέµα 7ο
Τροποποίηση ΣΑΕΠ 056/2 και αύξηση προϋπολογισµού και ετήσιων πιστώσεων του έργου
µε κ.α : 2011ΕΠ05620001 και τίτλο «ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 1% ΑΡΘΡΟΥ 55 ΠΑΡ.1 ΤΟΥ Ν.2218/1994 &
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 45743/24.1.2000»
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Εισηγητής
Μεταφορά έργου «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΕΟ
ΑΙ∆ΗΨΟΥ- ΙΣΤΙΑΙΑΣ- ΠΕΥΚΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Λ. ΑΙ∆ΗΨΟΥ (π.κ.
2002ΕΠ05630000)», µε τελικό δικαιούχο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από την ΣΑΕΠ
056/3 (ηµιτελή έργα Γ ΚΠΣ) στην ΣΑΕΠ 066 (εθνικό Π.∆.Ε.)
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 8ο
Εισηγητής
Έγκριση ένταξης δύο νέων έργων στην ΣΑΕΠ 566
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Θέµα 9ο
Εισηγητής
Θέµα 10ο
Εισηγητής
Έγκριση ανακατανοµής πιστώσεων έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/8 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
Έγκριση ένταξης νέου έργου και διαγραφής ενταγµένων έργων στη ΣΑΕΠ 766 της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2014
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύµιος Καραΐσκος
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Περί οργάνωσης & διοίκησης του καταργηθέντος « Οργανισµού Κωπαΐδας »
Θέµα 11
Εισηγητής Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
ο
Θέµα 12ο
Εισηγητής
Θέµα 13ο
Εισηγητής
Θέµα 14ο
Εισηγητής
Συµµετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύµπραξη:
«Περιφερειακός Μηχανισµός Υποστήριξης Κοινωνικής Οικονοµίας στην Στερεά Ελλάδα» µε
την µορφή της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας στο πλαίσιο της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε Κωδικό 6, της Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη
και την Κοινωνική Οικονοµία (Ε.Υ.Κ.Ε.Κ.Ο) καθώς και λήψη αποφάσεων σύµφωνες µε τους
ειδικότερους όρους αυτής.
Εντεταλµένος Σύµβουλος δυνάµει της αρ.119075/3485/23-10-2014 Απόφασης
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας & Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Θεµιστοκλής Χειµάρας
Τροποποίηση των αρ. 167/2014 & 204/2014 Αποφάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου που
αφορούν την εταιρεία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε - Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία
ΟΤΑ», λόγω παραίτησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Φωκίδας κ. Ιωάννη Ράµµου
Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
Τροποποίηση της αρ. 141/2014 Απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου της 9ης /15-9-2014
τακτικής συνεδρίασης
Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Θέµα 15
Έγκριση φυσικής απογραφής και συγκρότησης επιτροπής για την απογραφή των πάσης
φύσεως παγίων περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των
χρηµατικών διαθεσίµων για τη σύνταξη Ισολογισµού Έναρξης, κατά την ηµεροµηνία
ανάληψης των Περιφερειακών Καθηκόντων της Νέας ∆ιοίκησης την 01-09-2014 καθώς και
του Ισολογισµού Έναρξης την 01-01-2015 ηµεροµηνία εφαρµογής του διπλογραφικού
λογιστικού συστήµατος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών & ∆ιαχείρισης ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Ιωάννης Περλεπές
ο
Οι εισηγήσεις των ανωτέρω θεµάτων θα σας αποσταλούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email).
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
I.
Αποδέκτες
1
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης
2
κ. Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας
3
κ. Περιφερειακοί Σύµβουλοι Στερεάς Ελλάδας
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Κοινοποίηση
κ. Βουλευτές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κ. Γενική Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
κ. Εκτελεστικό Γραµµατέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
κ. Γενικούς ∆ιευθυντές Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ( Με την παράκληση να ενηµερώσουν τους
Προϊσταµένους των υπηρεσιών αρµοδιότητας τους ).
Nοµική Υπηρεσία Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
∆ήµους Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Οικονοµικό Επιµελητήριο - Περιφερειακό Τµήµα Κεντρικής Ελλάδας
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης ( Μ.Μ.Ε.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας