Ανάλυση εδάφους Κερατέας

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.058 Fax: 2310/796.623
Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box
48, GR 570 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.058 Fax: +30 2310 796623
Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος
Αριθµός Πιστοποιητικού/ Certificate No : Σ03816/28.03.14
Σελ. (page) 1/3
ΕΚΘΕΣΗ ∆ΟΚΙΜΩΝ
TEST REPORT
Πελάτης
Client
∆ιεύθυνση πελάτη
Client's address
Περιγραφή ∆είγµατος
Sample description
ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΙΚΟΜΑΧΟΥ 75, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Ε∆ΑΦΟΣ / SOIL
∆ειγµατοληψία
Από πελάτη κατά τη δήλωσή του
Sampling
As stated by client
Ηµεροµηνία παραλαβής
δείγµατος
14/03/2014
Date of sample receipt
Ηµεροµηνία Εισαγωγής
Date of Import
Κωδικός δείγµατος
Sample code
14/03/2014
2014-8701
Είδος ανάλυσης
Φυσικοχηµική
Type of analysis
Physicochemical
Καλλιέργεια
Αλόη βέρα
Crop
Τα αποτελέσµατα αυτής της αναφοράς ισχύουν για τα δείγµατα που αναλύθηκαν.
Αυτή η αναφορά µπορεί να αναπαραχθεί µόνο στο ακέραιο.
Μερική αναπαραγωγή επιτρέπεται µόνο µε την έγγραφή έγκριση της AGROLAB Α.Ε.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση παρακαλούµε απευθυνθείτε στο Τµ. Πωλήσεων.
The results of this certificate are valid only for the analyzed samples.
This certificate can only be reproduced in whole
Partial reproduction allowed only with written consent of AGROLAB S.A.
For any information please contact the commercial department of AGROLAB S.A.
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.058 Fax: 2310/796.623
Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box
48, GR 570 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.058 Fax: +30 2310 796623
Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος
Αριθµός Πιστοποιητικού/ Certificate No : Σ03816/28.03.14
Σελ. (page) 2/3
Αποτελέσµατα Αναλύσεων / Results
Κωδικός δείγµατος
Sample Code
2014-8701
Περίοδος Ανάλυσης
Period of Analysis
Χαρακτηρισµός Πελάτη
Client's Declaration
17/03/2014
- 26/03/2014
Ε∆ΑΦΟΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΟΗ ΒΕΡΑ
Τοποθεσία
Location
Χειρισµός ∆είγµατος
Sample manipulation
Κατάσταση δείγµατος κατά την παραλαβή
Sample condition upon receipt
Κανονική / Acceptable
Α. Βασικές Αναλύσεις Εδάφους / Basic Soil Analyses
Α1. Φυσικοχηµικές Ιδιότητες
Παράµετρος
Μονάδα
Αποτέλεσµα
Parameter
Μέθοδος
Χαµηλό
Οριακό
Επαρκές
Υψηλό
Method
Low
Medium
Normal
High
Unit
Result
Άµµος
%
53,3
Ιλύς
%
26
Άργιλος
%
20,7
µονάδες pH
8.0
Ολικό CaCO3
%
29,8
O.B.1.2.312 ογκοµετρικά
Οργανική Ουσία
%
1,56
O.B. 1.2.309 Υγρά Οξείδωση
mS/cm
0,54
O.B. 1.2.311 τροπ. πάστα κορεσµού
pH
Ειδ. Ηλ. Αγωγιµότητα
O.B. 1.2.313 Βουγιούκος
O.B. 1.2.313
O.B. 1.2.313 Βουγιούκος
O.B. 01.302 1:2 νερό
Α2. ∆ιαθέσιµες Μορφές Θρεπτικών
Παράµετρος
Μονάδα
Αποτέλεσµα
Μέθοδος
Χαµηλό
Οριακό
Επαρκές
Υψηλό
Parameter
Unit
Result
Method
Low
Medium
Normal
High
mg/Kg
91
O.B.01.301 οξεικό αµµώνιο-ICP
mgN/Kg
3,3
O.B.1.2.307 KCl-UV
Φώσφορος (P)
mg/Kg
17,9
O.B.1.2.306 Olsen-ICP
Κάλιο (Κ)
mg/Kg
105
O.B.01.301 Οξεικό άµµωνιο-ICP
Χαλκός (Cu)
mg/Kg
0,6
O.B.01.300 DTPA-ICP
Ψευδάργυρος (Zn)
mg/kg
1,68
O.B.01.300 DTPA-ICP
Μαγγάνιο (Mn)
mg/Kg
10,4
O.B.01.300 DTPA-ICP
Σίδηρος (Fe)
mg/Kg
6,8
O.B.01.300 DTPA-ICP
Βόριο (Β)
mg/Kg
0,80
Ο.Β.1.2.308 CaCl2-ICP
Μαγνήσιο (Mg)
Νιτρικό Άζωτο (Ν-ΝΟ3)
· Ο χρόνος τήρησης του αντιδείγµατος ορίζεται στον 1 µήνα από την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού (στις κατάλληλες συνθήκες
διατήρησης), εκτός και αν ο πελάτης εγγράφως έχει ορίσει διαφορετικά. Εξαιρούνται ευαλλοίωτα δείγµατα, τα οποία δεν µπορούν να συντηρηθούν για
το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα.
Προϊστ. Εργ. Περιβαλλοντικών Αναλύσεων
Head of Environmental Analysis Laboratory
Μ. Σταµπουλίδου/Αναλυτική Χηµικός
Μ. Stampoulidou/Analytical Chemist
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Τ.Θ. 48, 570 22 Σίνδος Τηλ. 2310/797.479, 796.058 Fax: 2310/796.623
Industrial Area of Thessaloniki P.O. Box
48, GR 570 22 Sindos, Tel.: +30 2310797479, 796.058 Fax: +30 2310 796623
Εργαστήριο Περιβάλλοντος, Σίνδος
Αριθµός Πιστοποιητικού/ Certificate No : Σ03816/28.03.14
Σελ. (page) 3/3
Καλλιέργεια / Crop : Αλόη Βέρα
Σχόλια και οδηγίες για τη µεταχείριση του εδάφους / Comments and instructions for soil manipulation
pH: Έδαφος αλκαλικό.Η αλόη ευνοείται σε ελαφρώς αλκαλικά εδάφη.Να ερωτηθούν και ειδικοί.
Ειδ. Ηλ. Αγωγιµότητα: Η αλατότητα δεν δηµιουργεί προβλήµατα στην καλλιέργεια.
Ολικό CaCO3: Περιεκτικότητα που αυξάνει την πιθανότητα εµφανίσεως προβληµάτων µε το µαγγάνιο και τον ψευδάργυρο.
Οργανική Ουσία: Η οργανική ουσία σχετικά χαµηλή. Η προσθήκη χωνεµένης κοπριάς (1-2 τόνοι στο στρέµµα) ή άλλου οργανικού
υλικού, εφόσον είναι οικονοµικά δυνατόν, θα είχε ευνοϊκά αποτελέσµατα.
Μηχανική Σύσταση: Έδαφος µέσης συστάσεως, κατάλληλο για την αλόη.
Συµβουλευτική Λίπανση / Consulting soil
Μαγνήσιο (Mg): Προληπτικά να εφαρµοσθούν 2-3 µονάδες στο στρέµµα πριν την φύτευση.
Νιτρικό Άζωτο (Ν-ΝΟ3): Να εφαρµοσθούν 6-10 µονάδες στο στρέµµα,το ½ της δόσης πριν την φύτευση σε αµµωνιακή µορφή
και το υπόλοιπο να εφαρµοσθεί επιφανειακά σε νιτρική µορφή.
Φώσφορος (P): Προληπτικά να εφαρµοσθούν 3-4 µονάδες στο στρέµµα πριν την φύτευση.
Κάλιο (Κ): Να εφαρµοσθούν 12-14 µονάδες στο στρέµµα πριν την φύτευση.
Χαλκός (Cu): Χαµηλή έως οριακή περιεκτικότητα. Η καλλιέργεια συνήθως δεν υποφέρει από τροφοπενία χαλκού. Αν την
προηγούµενη χρονιά είχαν εµφανιστεί συµπτώµατα, να προστεθούν 3-4kg γαλαζόπετρα/στρ. στη βασική λίπανση.
Μαγγάνιο (Mn): Επαρκής περιεκτικότητα.
Σίδηρος (Fe): Χαµηλή ως οριακή περιεκτικότητα, που όµως δεν δηµιουργεί συνήθως προβλήµατα.Χρήσιµοι διαφυλλικοί ψεκασµοί.
Βόριο (Β): Σε επάρκεια.
Ψευδάργυρος (Zn): Σε επάρκεια.