close

Enter

Log in using OpenID

1 Ω ΦΤΩΧΕ ΜΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΗ! Με αυτó το δραµατικó

embedDownload
Ω ΦΣΩΥΔ ΜΟΤ ΔΛΛΖΝΑ ΚΑΠΗΣΑΛΗ΢ΣΖ!
Με απηό ην δξακαηηθό ηξόπν παξνπζηάδνπλ νη βηνκήραλνη θαη ν ζύλδεζκόο ηνπο ηε
κείσζε ησλ θεξδώλ ηνπο κεηά ην μέζπαζκα ηεο θξίζεο. Βγαίλνπλ κε πεξίζζην
ζξάζνο ζηελ ηειεόξαζε θαη ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζαλ αλαμηνπαζνύληεο θνπλάλε ην
δάρηπιν ζηνπο εξγαδόκελνπο λνπζεηώληαο ηνπο θαη θαιώληαο ηνπο λα θάλνπλ ζπζίεο
γηα ην θαιό ηηο παηξίδαο. Αο δνύκε επνκέλσο από ιίγν πην θνληά πνηνη είλαη απηνί νη
ζπκπαηξηώηεο πνπ ελώ δίλνπλ δνπιεηά ζηνλ θνζκάθε δέρνληαη ηελ αγλσκνζύλε
αιιά θαη ηελ θξαηηθή επίζεζε ζηα εηζνδήκαηά ηνπο γηα λα ζπληεξήζεη ην θξάηνο έλα
δαπαλεξό ζύζηεκα παξνρώλ ζηνπο εξγαδόκελνπο θαηαζηξέθνληαο ηηο άνθλεο
πξνζπάζεηέο ηνπο γηα αλάπηπμε. Γηα λα ην ιέλε έηζη ζα είλαη. Ωπα! Ση βιέπνπκε ζην
επόκελν δηάγξακκα; Να κηα πξσηηά γηα ηελ Διιάδα! Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
πξσηνπόξεο ζηελ θεξδνθνξία ζε όιε ηελ Δπξώπε!
Γηάγξακκα 1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF
1
ΠΗΝΑΚΑ΢ 1
ΠΖΓΖ: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF
΢ηνλ πίλαθα πνπ πξνεγήζεθε κπνξνύκε λα δνύκε πσο ε ειιεληθή απηή
πξσηνπνξία είλαη δηαρξνληθή, θξαηά από ην 2000 θαη κεηά αδηάιεηπηα. Μάιινλ θάηη
δελ πάεη θαιά κε ηηο θιάςεο ησλ Διιήλσλ θαπηηαιηζηώλ. Αο πξνρσξήζνπκε όκσο
γηα λα δνύκε πην αλαιπηηθά ην ζέκα ησλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ. ΢ην επόκελν
δηάγξακκα βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή αλά ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο ηα πξν θόξσλ θέξδε
θαηά ην 2009.
Γηάγξακκα 2
http://www.icap.gr/Documents/BLIG_2010/2010_10_19_10_39_38/document.pdf
2
Αο ρσξίζνπκε θη εκείο αλά θαηεγνξία ηηο επηρεηξήζεηο αξρίδνληαο από ηε
βηνκεραλία. Θα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ ΢ΔΒ. Θα
ρξεζηκνπνηήζνπκε αξθεηά δεδνκέλα κέρξη ην 2005. Ο ιόγνο γη απηή ηελ πξνηίκεζε
είλαη πσο κέρξη ην 2007 ήηαλ ε πεξίνδνο ησλ παρηώλ αγειάδσλ. Ήηαλ ε πεξίνδνο
πνπ έιεγαλ ζηνπο εξγαδόκελνπο: «Να κεγαιώζεη ε πίηηα θαη ζα πάξεηε θη εζείο» .
Καη ε πίηηα κεγάισλε… θαη κεγάισλε… θαη κεγάισλε. Κη απηνί ζπλερώο πεξίκελαλ.
Μέρξη πνπ ήξζε ε θξίζε. Σόηε έπξεπε λα θάλνπλ ζπζίεο γηαηί ε θεξδνθνξία
κεηώζεθε θαη έπξεπε λα ζσζεί ε παηξίδα. Ζ πίηηα όκσο πξννξηδόηαλ λα γίλεη θέξδνο
ησλ θαπηηαιηζηώλ. ΢ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ην κεγάισκα ηεο πίηηαο ησλ
θεξδώλ από ην 1995 σο ην 2004 θαζώο θαη ηελ εηήζηα κεηαβνιή ηνπο.
ΠΗΝΑΚΑ΢ 2
http://www.sev.org.gr/online/viewPosNews.aspx?id=796&mid=621&lang=gr&Code
=editions
ΠΗΝΑΚΑ΢ 3
http://www.sev.org.gr/online/viewPosNews.aspx?id=796&mid=621&lang=gr&Code
=editions
΢ηνπο δύν πίλαθεο πνπ πξνεγήζεθαλ κπνξνύκε λα δνύκε ηιηγγηώδεηο απμήζεηο ησλ
θαζαξώλ θεξδώλ. Απμήζεηο πνπ μεπέξαζαλ θαη ην 40% εηεζίσο. Δδώ πξέπεη λα
ηνλίζνπκε πσο ζηνπο αξηζκνύο πνπ βιέπνπκε ζηνπο πίλαθεο ππάξρνπλ
3
ζεκαληηθόηαηεο ιαζξνρεηξίεο. Με δηάθνξα ινγηζηηθά ηερλάζκαηα ηα θέξδε
εκθαλίδνληαη κεησκέλα ζηνπο ηζνινγηζκνύο γηα ηελ απνθπγή θνξνινγίαο. Αιιά γηα
ηηο αλάγθεο απηνύ εδώ ηνπ άξζξνπ ηα δεδνκέλα ηνπ ΢ΔΒ καο αξθνύλ. Ση γίλνληαλ
όκσο απηά ηα θέξδε; Πσο θαηαλέκνληαλ; ΢ηνλ επόκελν πίλαθα βιέπνπκε ηε δηάζεζε
ησλ θεξδώλ ησλ βηνκεραληθώλ επηρεηξήζεσλ από ην 1996 σο ην 2004.
ΠΗΝΑΚΑ΢ 4
http://www.sev.org.gr/online/viewPosNews.aspx?id=796&mid=621&lang=gr&Code
=editions
΢ηνλ πίλαθα αο πξνζέμνπκε ηηο ηξεηο ηειεπηαίεο ζεηξάο. Ση καο ιέλε; Ζ πξώηε καο
ιέεη πσο ην πνζνζηό ησλ θεξδώλ πνπ θαηεπζπλόηαλ ζην απνζεκαηηθό ησλ
επηρεηξήζεσλ κεηώζεθε κέζα ζηε δεθαεηία πεξηζζόηεξν από 10 εθαηνζηηαίεο
κνλάδεο. Αληίζεηα ην πνζνζηό πνπ θαηεπζπλόηαλ ζηα ζεζαπξνθπιάθηα θαη ζηνπο
ηξαπεδηθνύο ινγαξηαζκνύο, κέζσ ησλ αθνξνιόγεησλ κεξηζκάησλ, απμήζεθε θαηά
8 εθαηνζηηαίεο κνλάδεο πεξίπνπ. Ζ δε ηξίηε ζεηξά καο δείρλεη πσο ην πνζνζηό ησλ
θεξδώλ πνπ πήγε ζε θόξνπο κεησλόηαλ. Με ην ηειεπηαίν, δειαδή ηε θνξνιόγεζε
ησλ εηαηξεηώλ ζηελ Διιάδα ζα αζρνιεζνύκε ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ.
Αο πεξάζνπκε ηώξα λα δνύκε ηη έγηλε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηνλ άιιν
κεγάιν ηνκέα δξάζεο ηνπ θεθαιαίνπ. ΢ηηο ηξάπεδεο. ΢ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί
4
βιέπνπκε ζπγθεληξσηηθά ηα θέξδε θαη ηνπο θόξνπο ησλ ηεζζάξσλ κεγαιύηεξσλ
ειιεληθώλ ηξαπεδώλ όπσο δίλνληαη από ηνλ Υξήζην Καξακάλν.
ΠΗΝΑΚΑ΢ 5
ΧΡ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ
5
΢ην επόκελν δηάγξακκα βιέπνπκε ηνπο δείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ
ειιεληθώλ ηξαπεδώλ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο δείθηεο ησλ ηξαπεδώλ ησλ ρσξώλ κειώλ
ηεο Δ.Δ.
Γηάγξακκα 5
ΓΔΗΚΣΔ΢ ΑΠΟΣΔΛΔ΢ΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ΢ ΚΑΗ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΖ΢ ΔΠΑΡΚΔΗΑ΢ ΣΩΝ
ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ ΢ΣΗ΢ ΥΩΡΔ΢ ΔΔ
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15,7
13,1
12,2
11,9
10,6
8,5
2,9
1,3
1,0 0,5
Απόδ.
Ενεργηηικού
Απόδ. Ιδίων
Κεθαλαίων
Επιηοκιακό
περιθώριο
Ελληνικές εμπορικές ηράπεζες
Γεν. Δείκ. Κεθ/κής
Επάρκειας
Tier Ι
Τράπεζες ζηην ΕΕ
ΠΖΓΖ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΢Α΢ ΔΛΛΑΓΟ΢
Όια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα απνδεηθλύνπλ πσο ην θεθάιαην πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαλ ζηελ Διιάδα ειιεληθό θαη μέλν επηηύγραλε πςειόηαηε
θεξδνθνξία. Τςειόηεξε από ηελ θεξδνθνξία ζε θάζε άιιε αλαπηπγκέλε, θαη όρη
κόλν ρώξα.
Δύινγα γελάηε ηώξα ην εξώηεκα. Πσο επεηύγραλαλ ηόζν πςειή θεξδνθνξία νη
επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα; Πξηλ πξνζπαζήζνπκε λα δώζνπκε απάληεζε ζην
εξώηεκα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη επεηύγραλαλ απηά ηα απνηειέζκαηα ρσξίο λα
επελδύνπλ ζρεδόλ θαζόινπ ζηε έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία. Υσξίο λα πηνζεηνύλ
θακηά θαηλνηνκία (δεο Ζ ρακειή αληαγσληζηηθόηεηα θαη ηα αίηηά ζαο
http://eparistera.blogspot.com/2011/03/blog-post.html). Οη ιόγνη ηεο πςειήο
θεξδνθνξίαο κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ ζε ηέζζεξεηο αηηίεο.
1. Μνλνπσιηαθέο ή νιηγνπσιηαθέο ζπλζήθεο.
Διάρηζηεο εηαηξείεο ειέγρνπλ κεγάιν πνζνζηό ηηο αγνξάο επηβάιινληαο
κνλνπσιηαθέο ηηκέο. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ. Σελ αγνξά
ιαδηνύ ηελ ειέγρνπλ ζε πνζνζηό 65% δύν εηαηξείεο. Ζ Μηλέξβα θαη ε Unilever. Σελ
αγνξά νζπξίσλ ειέγρνπλ ζε πνζνζηό 76% δύν εηαηξείεο. Ζ 3Α θαη ε Agrino. Ζ
Αζελατθή Επζνπνηία ειέγρεη ην 70% ηεο αγνξάο κπύξαο. Ζ Κνθα Κόια ειέγρεη ην
77% ηεο αγνξάο αλαςπθηηθώλ. Ζ Νεζηιέ θαη ε Αηιάληα ειέγρνπλ ην 76% ηεο αγνξάο
δεκεηξηαθώλ. Καη γηα λα κε θνπξάδσ: Ο πξώηνο πξνκεζεπηήο ειέγρεη ην 99% ζηηο
πάλεο ελειίθσλ, ην 92% ζηηο καξγαξίλεο, ην 75% ζην κέιη, ην 72% ζηα μπξηζηηθά, ην
70% ζηηο πάλεο βξεθώλ, ην 68% ζηνπο θαθέδεο, ην 62% ζην γάια εβαπνξέ θαη πάεη
ιέγνληαο.
6
2. Τςειή παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο.
Ζ παξαγσγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο ζηελ Διιάδα είλαη πάλσ από ηνλ επξσπατθό κέζν
όξν όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί θαη επηβεβαηώλεηαη από όινπο
ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνύο.
Γηάγξακκα 6
http://www.icap.gr/Documents/e_book_2010/2010_01_11_13_22_49/document.pdf
3. Δμαηξεηηθά ρακειή θνξνινγία.
΢ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί βιέπνπκε ηε θνξνινγία ηνπ θεθαιαίνπ ζηηο ρώξεο
ηεο Δ.Δ. Παξαηεξνύκε πσο ε Διιάδα θαηαιακβάλεη κία από ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο,
πην θάησ θη από αξθεηέο ρώξεο κε νηθνλνκίεο ππό κεηάβαζε.
Γηάγξακκα 7
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001-EN.PDF
7
Ζ κείσζε ησλ ζπληειεζηώλ θνξνιόγεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα από ηα
κέζα θπξίσο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 είρε δξακαηηθέο επηπηώζεηο ζηα θνξνινγηθά
έζνδα θαη επζύλεηαη ζε ζεκαληηθό βαζκό γηα ηνλ ππέξκεηξν δαλεηζκό ηνπ ειιεληθνύ
δεκνζίνπ. Πάλσ ζε απηό ην ζέκα έρνπκε ήδε δεκνζηεύζεη ζρεηηθό άξζξν. (Ζ
αλάπηπμε
ζαλ
άιινζη
θνξνινγηθήο
αζπιίαο
http://eparistera.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html). ΢ην δηάγξακκα βιέπνπκε
ηε ρξνληθή κεηαβνιή ησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηελ αλά θαηεγνξία
κεηαβνιή.
Γηάγξακκα 8
40
΢ΤΝΟΛΟ
35
30
΢ΣΟ
ΕΙ΢ΟΔΗΜΑ
΢ΣΑ ΚΕΡΔΗ
& ΢ΣΑ
ΚΕΡΔΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Τ
ΕΣΑΙΡΙΚΟΙ
25
20
15
10
΢ΣΑ ΚΕΡΔΗ
5
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
0
ΠΗΓΗ: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=REV. Διάγραμμα Γ.Π.Σ.
4. Ο Έιιελαο θαπηηαιηζηήο δελ είρε ζηε δηάζεζή ηνπ κόλν κία από ηηο πιένλ
παξαγσγηθέο εξγαηηθέο ηάμεηο αιιά θαη κηα από ηηο πην θαθνπιεξσκέλεο γηα ηα
δεδνκέλα ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη ηηο Δ.Δ. ζηνλ επόκελν πίλαθα βιέπνπκε ην
κεληαίν εξγαηηθό θόζηνο ζε θάπνηεο επηιεγκέλεο ρώξεο θαη ηνπο κέζνπο όξνπο ζηελ
Δ.Δ
ΠΗΝΑΚΑ΢ 6
ΜΖΝΗΑΗΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ (ζε επξώ)
E.E 27
E.E 25
Δ.Δ 15
2.817
2.982,2
3.435,4
8
ΔΛΛΑΓΑ
ΒΔΛΓΗΟ
ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Η΢ΠΑΝΗΑ
ΓΑΛΛΗΑ
΢ΟΤΖΓΗΑ
ΒΡΔΣΑΝΗΑ
1984,3
3.895,2
3.699
2.017
3.996,8
4.312,7
3.642,4
ΠΗΓΗ:http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gba_nabste&lang=en
΢ηνλ επόκελν ράξηε βιέπνπκε ην σξηαίν θόζηνο εξγαζίαο αλά εξγαδόκελν πιήξνπο
απαζρόιεζεο ζηελ Δ.Δ.
ΠΗΓΗ:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/thumb/a/ad/Hourl
y_labour_cost
9
Οη εμαηξεηηθά ρακεινί κηζζνί ζηελ Διιάδα θαίλεηαη θαη από ην όηη απνηεινύλ κηθξό
πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπεο ρώξεο ηεο Δ.Δ. Δίλαη πξαγκαηηθά
εληππσζηαθό ηα δεδνκέλα ηνπ επόκελνπ πίλαθα πνπ δείρλνπλ πσο νη κηζζνί ζηελ
Διιάδα έρνπλ ην κηθξόηεξν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ΑΔΠ από ΟΛΔ΢ ηηο
ρώξεο κέιε ηεο Δ.Δ. Αθόκε θαη από ηηο ρώξεο κε νηθνλνκίεο ππό κεηάβαζε! Σν
πνζνζηό ηεο πίηηαο πνπ αληηζηνηρνύζε ζηνπο εξγαδόκελνπο κηζζσηνύο ήηαλ ην
κηθξόηεξν ζε όιε ηελ Δπξώπε!
ΠΗΝΑΚΑ΢ 7
ΔΗ΢ΟΓΖΜΑΣΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ % ΑΔΠ
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GK-10-001/EN/KS-GK-10-001EN.PDF
Σα παξαπάλσ είραλ ζπλδπαζηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ βιέπνπκε ζηνλ επόκελν
πίλαθα θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζνύλ θαη εξκελεύνπλ επαξθώο ηελ πςειόηαηε
θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ Διιάδα. Ζ αλά εξγαδόκελν θεξδνθνξία ησλ
10
επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, δειαδή ε ππεξαμία, θαηά ην δηάζηεκα πνπ εμεηάζακε
θπκαηλόηαλ κεηαμύ 40.000 θαη 50.000 επξώ ην ρξόλν.
ΠΗΝΑΚΑ΢ 8
ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΣΟΤ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΤ ΢Α΢ ΜΟΝΑΓΑ «ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΚΟ΢ΣΟΤ΢» ΚΑΗ ΢Α΢
ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ΢ ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΢ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ (1990=100).
ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΢Α΢ ΜΟΝΑΓΑ «ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΔΣΖ΢ΗΑ ΜΔΣΑΒΟΛΖ ΢Α΢ ΜΔ΢Ζ΢
ΚΟ΢ΣΟ΢»
ΚΔΡΓΟΦΟΡΗΑ΢
1991
91,2
102,1
1992
89,5
105,5
1993
88,2
107,5
1994
87,8
111,5
1995
89,2
110,0
1996
88,0
113,9
1997
89,8
112,7
1998
90,8
111,4
1999
88,9
116,4
2000
87,3
120,6
2001
85,1
128,2
2002
84,7
133,4
2003
84,0
137,5
2004
82,7
142,0
2005
82,2
149,2
2006
80,4
160,7
2007
80,1
171,1
2008
81,6
179,1
2009
84,6
178,2
ΠΖΓΖ: ΔΠΔΞΔΡΓΑ΢ΗΑ ΢ΣΟΗΥΔΗΩΝ EUROSTAT
200
180
160
ΠΡΓΜΑΣΙΚΟ
ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΕΡΓΑΣΙΚΟ
ΚΟ΢ΣΟ΢
140
120
100
80
60
ΕΣΗ΢ΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
ΜΕ΢Η΢
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙ΢
40
20
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0
Γηάγξακκα Γ.Π.Σ.
11
Από ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη λνκίδσ θαλεξό πσο νη έιιελεο θαπηηαιηζηέο, ή όπσο
αιιηώο ζέιεηε λα νλνκάζεηε απηή ηελ παξαζηηηθή θαη θνκπξαδόξηθε ηάμε,
θαξπώλεηαη κε ηε βνήζεηα θαη ελεξγό ζπκπαξάζηαζε ησλ πνιηηηθώλ ππαιιήισλ ηεο
ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ πινύηνπ πνπ παξάγνπλ νη Έιιελεο εξγαδόκελνη. ΢ηελ
δηαδηθαζία απόζπαζεο ηνπ κεγαιύηεξνπ πνζνζηνύ πινύηνπ από όιεο ηηο αζηηθέο
ηάμεηο ηεο Δπξώπεο έρεη ζύκκαρό ηεο θαη ηα αλώηεξα ζηξώκαηα ησλ κηθξναζηώλ.
Δθηόο όκσο από απηό ην ραξαθηεξηζηηθό είλαη θαη νπζηαζηηθά αθνξνιόγεηε
ξίρλνληαο ην ζύλνιν ησλ θξαηηθώλ δαπαλώλ ζηνπο ώκνπο ησλ πην
θαθνπιεξσκέλσλ κηζζσηώλ κεηαμύ ησλ κηζζσηώλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξώλ. Με
όια ηα παξαπάλσ δελ απνηειεί έθπιεμε πνπ ηα θέξδε ησλ θαπηηαιηζηώλ ζηελ
Διιάδα ήζαλ ηεξάζηηα. Απηόο είλαη ηαπηόρξνλα θη έλαο από ηνπο ιόγνπο πνπ
αξλνύληαλ ηελ νπνηαδήπνηε επέλδπζε ζηελ έξεπλα ζηελ ηερλνινγία θαη ζηελ
θαηλνηνκία. Γηαηί λα ην θάλνπλ; Απηό όκσο είρε ζαλ ηειηθό απνηέιεζκα ηελ
παξαγσγηθή θαηαζηξνθή. Αιιά γηαηί λα ελδηαθεξζνύλ θαη γη απηό; Σν θξάηνο ηνπο ζα
θξνληίζεη πάιη γηα απηνύο κεηώλνληαο ηνπο κηζζνύο θαη ηηο θνηλσληθέο δαπάλεο.
΢αο δεηώ ζπγγλώκε πνπ ζαο βαζάληζα κε ηόζεο ζειίδεο γεκάηεο αξηζκνύο θαη
δηαγξάκκαηα γηα λα ζαο απνδείμσ εθείλν πνπ από ηελ ίδηα ηε δσή ζαο μέξεηαη. Γηα λα
ζαο πσ δειαδή πσο ηα παξαζηηηθά θαη θξαηηθνδίαηηα, πνηαπά θαη ρπδαία άηνκα πνπ
απνηεινύλ ηελ ειιεληθή αζηηθή ηάμε θαζώο θαη νη πνιηηηθνί ηνπο εθπξόζσπνη καο
εκπαίδνπλ. Γηα λα ζαο πσ ηειηθά απηό πνπ ν πνηεηήο είπε κε δύν ιόγηα απιά θαη
ζαθή:
«Απηνί πνπ αξπάδνπλ ην ςσκί από ην ηξαπέδη
θεξύζζνπλ ηε ιηηόηεηα.
Απηνί πνπ παίξλνπλ όια ηα δνζίκαηα
δεηάλε ζπζίεο.»
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 098 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content