2. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις OTEplus S.A. σύμφωνα με τα

ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις
(Ατοµικές και Ενοποιηµένες)
την 31η ∆εκεµβρίου 2010
σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς
(∆.Π.Χ.Α.)
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο της ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. στις 28
Απριλίου 2011 και έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.OTEplus.gr
OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16392/01ΑΤ/Β/88/228/97
Μαρίνου Αντύπα 90- 141 21 Ηράκλειο Αττικής
ΟΤΕplusΤεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2010
3
Ισολογισµός (Ατοµικός και Ενοποιηµένος) της 31ης ∆εκεµβρίου 2010
5
Καταστάσεις Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που
έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010
7
Καταστάσεις Ταµειακών Ροών (Ατοµική και Ενοποιηµένη) για την χρήση που έληξε την
31η ∆εκεµβρίου 2010
9
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
10-39
Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή
2
ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ) ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010
2010
Σηµ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Κύκλος εργασιών
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
4
32.574,27
32.574,27
33.855,39
33.855,39
Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων
4
2,54
2,54
-
-
Λοιπά έσοδα
4
1.051,51
1.016,02
2.600,10
2.568,61
33.628,32
33.592,83
36.455,49
36.424,00
5
9,10
(1,79)
(25.798,17)
(48,69)
(1,79)
(25.817,26)
(49,18)
(27.321,43)
(67,94)
(27.369,66)
(69,85)
6
(7.050,89)
(7.043,75)
(6.689,91)
(6.687,83)
Λειτουργικά έξοδα
(32.899,54)
(32.911,98)
(34.079,28)
(34.127,34)
Λειτουργικά κέρδη
728,78
680,85
2.376,21
2.296,66
(172,89)
1,05
0,29
-
(173,16)
1,05
0,29
-
(128,09)
0,49
0,70
(128,56)
0,49
0,70
21,07
-
-
-
(150,48)
(171,82)
(126,90)
(127,37)
(150,48)
(171,82)
(26,10)
(153,00)
(127,37)
578,30
509,03
2.223,21
2.169,29
(222,46)
(224,40)
(810,82)
(810,82)
355,84
284,63
1.412,39
1.358,47
15,17
15,17
-
-
3,03
3,03
-
-
-
-
-
(0,94)
374,04
302,83
1.412,39
1.357,53
Λειτουργικά έσοδα
Λειτουργικά έξοδα
Αναλώσεις εµπορευµάτων
Αποδοχές προσωπικού
Αποσβέσεις
Λοιπά έξοδα
Χρηµατοοικονοµικά
αποτελέσµατα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα συµµετοχών
Έσοδα από µερίσµατα
Έσοδα από πώληση χρεογράφων
Σύνολο χρηµατοοικονοµικών
αποτελεσµάτων
Ζηµίες από συµµετοχές
Σύνολο
7
Κέρδη προ φόρου εισοδήµατος
Φόρος εισοδήµατος
Καθαρά κέρδη της χρήσης
Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού
Αναβαλλόµενος φόρος για πρόβλεψη
αποζηµίωσης προσωπικού
Συναλλαγµατικές διαφορές από αποτίµηση
θυγατρικής σε ξένο νόµισµα
Συνολικό εισόδηµα της χρήσεως
8
3
Καθαρά κέρδη κατανεµόµενα σε:
Μετόχους της µητρικής
284,63
1.358,47
284,63
1.358,47
302,83
1.357,53
302,83
1.357,53
Συνολικό εισόδηµα κατανεµόµενο σε:
Μετόχους της µητρικής
Οι οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3 έως 39 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στις
28 Απριλίου 2011 και υπογράφονται εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από τους κατωτέρω:
O Πρόεδρος του ∆.Σ.
Λοΐζος Κύζας
Α.∆. Ε 192814
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Χρήστος Κατσαούνης
Α.∆.Τ. ΑΒ 287811
Η ∆ιευθύντρια Οικονοµικών
Μαρία Κόκκαλη
Α.∆.Τ. Σ 102585
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ 0017443
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των
Οικονοµικών Καταστάσεων.
4
ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ) ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
Σηµ.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Κτίρια και εξοπλισµός
Ασώµατες ακινητοποιήσεις
Συµµετοχές
9
10
11
89,34
51,48
4,50
89,44
51,48
4,50
103,66
27,28
4,50
104,25
27,28
4,50
Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
12
36,29
36,29
34,88
34,88
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο µη κυκλοφορούντων
περιουσιακών στοιχείων
8
214,35
214,35
-
-
395,96
396,06
170,32
170,91
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εµπορεύµατα
13
454,11
454,11
-
-
Πελάτες
14
17.311,94
17.266,19
15.558,86
15.550,19
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Προκαταβολές
15
16
254,23
54,64
97,11
54,64
225,15
34,91
69,09
35,33
Χρηµατικά διαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών
στοιχείων
17
49,35
63,05
48,53
120,86
18.124,27
17.935,10
15.867,45
15.775,47
18.520,23
18.331,16
16.037,77
15.946,38
18
3.837,00
3.837,00
3.837,00
3.837,00
19
19
212,97
159,95
212,97
159,95
190,99
159,95
190,99
159,95
18,20
18,20
-
-
-
0,93
-
-
2.184,65
2.109,43
1.850,79
1.846,78
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους
µετόχους της µητρικής
6.412,77
6.338,48
6.038,73
6.034,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
6.412,77
6.338,48
6.038,73
6.034,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεµατικό
Λοιπά αποθεµατικά
Αποθεµατικό πρόβλεψης αποζηµίωσης
προσωπικού
Αποθεµατικό συναλλαγµατικών διαφορών
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
20
1.142,46
1.143,77
860,05
861,37
21
-
-
23,02
23,02
Αναβαλλόµενος φόρος
8
-
-
38,98
38,98
1.142,46
1.143,77
922,05
923,37
1.490,18
3.578,76
1.293,14
267,22
1.367,69
3.578,76
1.293,14
267,22
1.518,09
1.275,19
2.511,75
270,19
1.418,87
1.275,19
2.511,75
270,19
26,70
26,70
16,96
16,96
Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Βραχυπρόθεσµα δάνεια
Προκαταβολές πελατών
Φόρος εισοδήµατος
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής
µίσθωσης
22
21
5
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
23
4.309,00
4.315,40
3.484,81
3.495,33
υποχρεώσεων
10.965,00
10.848,91
9.076,99
8.988,29
ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
18.520,23
18.331,16
16.037,77
15.946,38
Σύνολο βραχυπρόθεσµων
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών
Καταστάσεων.
6
ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2009
Τακτικό
Αποθεµατικό
3.837,00
Υπόλοιπο
(ζηµιών)/κερδών
εις Νέο
Λοιπά
Αποθεµατικά
107,62
Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων
159,95
900,02
5.004,59
Κέρδος της χρήσης
-
-
-
1.412,40
1.412,40
∆ιανοµή κερδών
Τακτικό Αποθεµατικό
-
83,37
-
(378,26)
(83,37)
(378,26)
-
Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2009
3.837,00
190,99
159,95
1.850,79
6.038,73
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου 2010
3.837,00
190,99
159,95
1.850,79
6.038,73
Κέρδος της χρήσης
-
-
-
355,84
355,84
Τακτικό Αποθεµατικό
Αποθεµατικό Πρόβλεψης αποζηµίωσης
προσωπικού
-
21,98
-
(21,98)
-
-
-
18,20
-
18,20
3.837,00
212,97
178,15
2.184,65
6.412,77
Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου 2010
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων.
7
ΟΤΕplus Τεχνικές & Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου
2009
Τακτικό
Αποθεµατικό
Λοιπά
Αποθεµατικά
Αποθεµατικό
Πρόβλεψης
αποζηµίωσης
προσωπικού
Αποθεµατικό
Συναλλαγµατικών
∆ιαφορών
Υπόλοιπο
(ζηµιών)/κερδών
εις Νέο
Σύνολο
Ιδίων
Κεφαλαίων
∆ικαιώµατα
µειοψηφίας
Σύνολο
3.837,00
107,62
159,95
-
-
958,75
5.063,32
(7,87)
5.055,45
Κέρδος της χρήσης
-
-
-
-
-
1.358,47
1.358,47
-
1.358,47
Τακτικό αποθεµατικό
-
83,37
-
-
-
(83,37)
-
-
-
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
∆ιαγραφή δικαιωµάτων
µειοψηφίας
-
-
-
-
-
(0,94)
(0,94)
-
(0,94)
-
-
-
-
-
(7,87)
(7,87)
7,87
-
-
-
-
-
-
(378,26)
(378,26)
-
(378,26)
3.837,00
190,99
159,95
-
-
1.846,78
6.034,72
-
6.034,72
3.837,00
190,99
159,95
-
-
1.846,78
6.034,72
-
6.034,72
-
-
-
-
-
284,63
284,63
-
284,63
∆ιανοµή κερδών
Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου
2009
Υπόλοιπα 1 Ιανουαρίου
2010
Κέρδος της χρήσης
Τακτικό αποθεµατικό
-
21,98
-
-
-
(21,98)
-
-
-
Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές
Αποθεµατικό Πρόβλεψης
αποζηµίωσης προσωπικού
Υπόλοιπα 31 ∆εκεµβρίου
2010
-
-
-
-
0,93
-
0,93
-
0,93
-
-
-
18,20
-
-
18,20
-
18,20
3.837,00
212,97
159,95
18,20
0,93
2.109,43
6.338,48
-
6.338,48
Οι επισυναπτόµενες σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 10 έως 39 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των Οικονοµικών Καταστάσεων.
8
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
578,30
509,03
2.223,21
2.169,29
Πλέον/ µείον προσαρµογές για:
Αποσβέσεις
Αύξηση / (µείωση) προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Μείωσης λοιπών προβλέψεων
48,69
190,05
-
49,18
190,05
-
67,94
(20,00)
(1.836,12)
69,85
40,00
(1.836,12)
297,95
(454,11)
(1.991,93)
(435,44)
297,95
(454,11)
(1.953,37)
(463,85)
364,07
6.993,98
(3.823,51)
363,64
6.970,24
(3.887,36)
(1,34)
(477,67)
(1,34)
(477,67)
(1,19)
(892,65)
(1,19)
(892,65)
(2.245,50)
(2.304,13)
3.075,73
2.995,70
(58,58)
1,05
0,29
(58,58)
1,05
0,29
(4,68)
0,49
0,70
(4,68)
0,49
0,70
(57,24)
(57,24)
(3,49)
(3,49)
27.270,52
(24.966,96)
27.270,52
(24.966,96)
28.728,43
(31.508,52)
28.728,43
(31.508,52)
-
-
(340,43)
(340,43)
2.303,56
2.303,56
(3.120,52)
(3.120,52)
0,82
(57,81)
(48,28)
(128,31)
48,53
49,35
120,86
63,05
96,81
48,53
249,17
120,86
Αύξηση / (µείωση) πρόβλεψης αποζηµίωσης προσωπικού
Μείωση / (Αύξηση) αποθέµατος
Μείωση / (Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον: Πιστωτικοί τόκοι & µερίσµατα
Καταβληθέντες φόροι
Σύνολο ταµειακών (εκροών) / εισροών από
λειτουργικές δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά κτιρίων και εξοπλισµού
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσµατα εισπραχθέντα
Σύνολο ταµειακών (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές
δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Μερίσµατα πληρωθέντα
Σύνολο ταµειακών εισροών / (εκροών) από
χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (µείωση) χρηµατικών
διαθεσίµων
Χρηµατικά διαθέσιµα έναρξης χρήσης
Χρηµατικά διαθέσιµα λήξης χρήσης
9
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
1.
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΙΛΟΥ
Η OTEplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις A.E. (η Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1987 µε µοναδικό
µέτοχο τον ΟΤΕ (100%), ποσοστό όπως διαµορφώθηκε το Φεβρουάριο του 2007 µετά από
απόφαση του ∆.Σ. του ΟΤΕ για εξαγορά του συνόλου των µετοχών της Εταιρείας, που κατείχαν τα
ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. (1%). Η OTEplus αποτελεί τη συµβουλευτική εταιρεία παροχής Τεχνικών και
Επιχειρηµατικών Λύσεων του Οµίλου ΟΤΕ.
Η Εταιρεία έχει εδραιωθεί στην ελληνική αγορά ως εταιρεία η οποία παρέχει Τεχνικές και
Επιχειρηµατικές Συµβουλευτικές Υπηρεσίες. ∆ιαθέτει εκτεταµένη εµπειρία και τεχνογνωσία στην
παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωµένων λύσεων τεχνολογικού και τεχνικού εκσυγχρονισµού, καθώς
και Στρατηγικής, Επιχειρησιακής, Οργανωτικής και Λειτουργικής Ανάπτυξης σε Οργανισµούς και
Επιχειρήσεις του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.
Επίσης η Εταιρεία συµµετέχει σε διεθνείς κοινοπραξίες στα πλαίσια διεθνών ανταγωνιστικών έργων.
Η Εταιρεία απασχολεί ανθρώπινο δυναµικό µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση και πολυετή εµπειρία.
Μέχρι σήµερα έχει υλοποιήσει ένα σηµαντικό αριθµό έργων, σε φορείς του ∆ηµοσίου και του
Ιδιωτικού τοµέα, παρέχοντας ολοκληρωµένες συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα οικονοµικής,
περιφερειακής και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Η Εταιρεία είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008.
Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι: Μαρίνου Αντύπα 90, 141 21 Ηράκλειο Αττικής ενώ η
ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι ( www.oteplus.gr ).
Ο Όµιλος ΟΤΕplus (στο εξής αναφερόµενος ως «Όµιλος»), πέραν της µητρικής εταιρείας,
περιλαµβάνει και τη θυγατρική εταιρεία (∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ), της οποίας οι οικονοµικές καταστάσεις
ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της OTEplus.
10
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
2.
ΒΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων: Οι συνηµµένες ατοµικές και
ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις (εφ’ εξής «Οικονοµικές Καταστάσεις») έχουν συνταχτεί
σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α. «∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς» όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
Οι συνηµµένες ατοµικές και ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010,
εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας το οποίο συγκλήθηκε στις 28 Απριλίου
2011.
Οι Οικονοµικές καταστάσεις αυτές ενσωµατώνονται στις ενοποιηµένες καταστάσεις του ΟΤΕ Α.Ε..
2.2.
Λειτουργικό νόµισµα: Οι Οικονοµικές Καταστάσεις εµφανίζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα
λειτουργίας και αναφοράς.
2.3. Εκτιµήσεις της ∆ιοίκησης: Η σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α.,
απαιτεί την διενέργεια εκτιµήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς ∆ιοίκησης, οι οποίες
δύνανται να επηρεάσουν την εφαρµογή των λογιστικών πολιτικών καθώς και τα ποσά που
περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αυτές
αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Οι αναθεωρήσεις αυτές αναγνωρίζονται στην περίοδο που
πραγµατοποιούνται, και επηρεάζουν τη σχετικές περιόδους που αφορούν, εάν η αναθεώρηση
επηρεάζει µόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο αναθεώρησης και τις επόµενες περιόδους, εάν η
αναθεώρηση επηρεάζει και την παρούσα και τις µελλοντικές περιόδους. Οι εκτιµήσεις και οι
παραδοχές αυτές, βασίζονται στην υπάρχουσα εµπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που
θεωρούνται εύλογοι, κάτω από τις υπάρχουσες συνθήκες. Οι εκτιµήσεις αυτές είναι η βάση για τη
λήψη αποφάσεων, σχετικά µε τις λογιστικές αξίες των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού. Τα πραγµατικά τελικά αποτελέσµατα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω
εκτιµήσεις, ενώ οι όποιες αποκλίσεις δύναται να έχουν επίπτωση επί των οικονοµικών
καταστάσεων, η οποία δεν αναµένεται να είναι σηµαντική.
3.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν για τη σύνταξη των συνηµµένων
Ατοµικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Α., είναι οι
ακόλουθες:
3.1.
Αρχές Ενοποίησης & Συµµετοχές: Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν
τους λογαριασµούς της µητρικής Εταιρείας και της θυγατρικής εταιρείας στην οποία ασκεί
έλεγχο. Έλεγχος υπάρχει όταν η Μητρική Εταιρεία έχει τη δύναµη να ορίζει τις αποφάσεις που
αφορούν τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αρχές διαχείρισης της θυγατρικής µε σκοπό να
έχει οφέλη από αυτή. Οι οικονοµικές καταστάσεις της θυγατρικής καταρτίζονται στην ίδια
ηµεροµηνία και µε τις ίδιες λογιστικές αρχές µε τις οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής. Όπου
χρειάζεται πραγµατοποιούνται οι αναγκαίες εγγραφές αναµόρφωσης, προκειµένου να
διασφαλιστεί η συνέπεια των ακολουθούµενων λογιστικών αρχών. Όλα τα ενδοεταιρικά
υπόλοιπα και συναλλαγές καθώς και τα ενδοεταιρικά κέρδη ή ζηµίες απαλείφονται στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η θυγατρική ενοποιείται από την ηµεροµηνία που
αποκτάται ο έλεγχος και παύει να ενοποιείται από την ηµεροµηνία που ο έλεγχος µεταβιβάζεται
εκτός Εταιρείας. Η απόκτηση των θυγατρικής λογιστικοποιείται µε την µέθοδο της αγοράς,
σύµφωνα µε την οποία τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις της αποκτώµενης
θυγατρικής, αποτιµώνται κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης στην εύλογη αξία της.
Στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας, οι συµµετοχές σε θυγατρικές και
συγγενείς επιχειρήσεις αποτιµώνται στο κόστος κτήσης αυτών µειούµενο µε τυχόν αποµείωση
της αξίας των συµµετοχών.
3.2.
Μετατροπή Ξένων Νοµισµάτων: Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ που είναι
και το νόµισµα αναφοράς. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται σε Ευρώ
µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την ηµέρα της συναλλαγής. Κατά
11
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
την ηµεροµηνία του ισολογισµού, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νοµίσµατα
µετατρέπονται σε Ευρώ µε βάση την επίσηµη τιµή του ξένου νοµίσµατος που ισχύει την
αντίστοιχη ηµεροµηνία. Τα κέρδη ή ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές περιλαµβάνονται στις
καταστάσεις λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των
θυγατρικών σε ξένο νόµισµα (Ξ.Ν.) αποτιµώνται σε Ευρώ µε την τιµή συναλλάγµατος που ισχύει
κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και τα αποτελέσµατα χρήσεως, µεταφράζονται µε τις τιµές
συναλλάγµατος που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Οι συναλλαγµατικές
διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται στα Λοιπά στοιχεία Συνολικού Εισοδήµατος. Κατά την
πώληση µιας θυγατρικής σε Ξ.Ν., το συστατικό του Λοιπού Συνολικού Εισοδήµατος που
σχετίζεται µε την συγκεκριµένη θυγατρική αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα χρήσεως.
3.3.
3.4.
Χρεόγραφα: Συµµετοχές
σε εταιρείες στις οποίες δεν ασκείται ουσιώδης επιρροή
(χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία) αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος που είναι η
εύλογη αξία του τιµήµατος που δίδεται. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης και ανάλογα µε
το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν, οι επενδύσεις αυτές ταξινοµούνται στις εξής κατηγορίες:
ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα αποτελέσµατα, ως
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιµα για πώληση. Οι επενδύσεις οι οποίες
ταξινοµούνται ως αποτιµώµενες στην εύλογη αξία µε µεταβολές αναγνωριζόµενες στα
αποτελέσµατα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα κέρδη ή οι ζηµίες από την αποτίµηση
τους αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα. Τα διαθέσιµα για πώληση περιουσιακά στοιχεία
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα κέρδη ή οι ζηµίες αναγνωρίζονται απευθείας στην
καθαρή θέση, ενώ σε περίπτωση αποµείωσης ή πώλησης τους, τα κέρδη ή οι ζηµίες
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγµατεύονται σε ενεργό αγορά
η εύλογη αξία προσδιορίζεται µε παραποµπή στις τιµές προσφοράς της αγοράς κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Κτίρια και εξοπλισµός: Τα κτίρια και ο εξοπλισµός απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης,
µειωµένα µε τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις τυχόν αποµειώσεις της αξίας τους. Τυχόν
αναπροσαρµογές παγίων βάσει της ισχύουσας Ελληνικής νοµοθεσίας αντιλογίζονται.
Τα κτίρια και ο εξοπλισµός προστίθενται στα ήδη υπάρχοντα πάγια στο κόστος τους. Οι επισκευές
και συντηρήσεις εξοδοποιούνται µε την πραγµατοποίησή τους.
Το κόστος κτήσης και οι σωρευµένες αποσβέσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού που πωλούνται ή
αποσύρονται, µεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη στιγµή της πώλησης ή της
απόσυρσης και οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία προκύπτει περιλαµβάνεται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων.
Ο Όµιλος αναγνωρίζει τα κόστη που σχετίζονται µε τις υποχρεώσεις για απόσυρση παγίων
στοιχείων στην περίοδο που αυτές δηµιουργούνται και στο βαθµό που µπορεί να γίνει µια λογική
εκτίµηση της εύλογης αξίας τους. Τα σχετικά κόστη της απόσυρσης κεφαλαιοποιούνται ως µέρος
της αξίας των αποκτούµενων παγίων στοιχείων και αποσβένονται ανάλογα.
Αποσβέσεις: Οι αποσβέσεις των κτιρίων και του εξοπλισµού λογίζονται µε τη µέθοδο της
σταθερής απόσβεσης, βάσει συντελεστών που προσεγγίζουν τη εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή των
παγίων και είναι οι ακόλουθοι:
3.5.
•
Βελτιώσεις σε Ακίνητα τρίτων
•
•
Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Συντελεστές Απόσβεσης
Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης ή
ωφέλιµη ζωή αν είναι µικρότερη
11%
15%-24%
Ασώµατες ακινητοποιήσεις: Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτώνται ξεχωριστά
αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσης τους ενώ οι ασώµατες ακινητοποιήσεις που αποκτώνται µέσω
αγοράς επιχειρήσεων, αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της
απόκτησης. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο ποσό αυτό µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις
τυχόν σωρευµένες ζηµίες αποµείωσης της αξίας τους. Η ωφέλιµη ζωή των ασώµατων
ακινητοποιήσεων µπορεί να είναι περιορισµένη ή απεριόριστη. Το κόστος των ασώµατων
12
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
ακινητοποιήσεων µε περιορισµένη ωφέλιµη ζωή αποσβένεται στην περίοδο της εκτιµώµενης
ωφέλιµης ζωής τους µε την σταθερή µέθοδο. Το κόστος των ασώµατων ακινητοποιήσεων µε
απεριόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένεται. Οι ωφέλιµες ζωές των ασώµατων ακινητοποιήσεων
αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναµορφώσεις εφαρµόζονται µελλοντικά.
Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις ελέγχονται για αποµείωση τουλάχιστον ετησίως σε εξατοµικευµένο
επίπεδο ή σε επίπεδο µονάδας δηµιουργίας χρηµατοροών στην οποία ανήκουν. Οι συντελεστές
απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι:
Συντελεστής
Απόσβεσης
•
Λογισµικά Προγράµµατα
30%
•
∆ικαιώµατα Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
20%
•
Λοιπά
15%
3.6. Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών και Εισφορών στο Προσωπικό:
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην παρούσα αξία των µελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν
καταστεί δεδουλευµένες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται
µε βάση οικονοµικές και αναλογιστικές παραδοχές, βάσει αναλογιστικών µελετών που εκπονούνται
από ανεξάρτητη αναλογιστική εταιρία. Το καθαρό κόστος της χρήσης περιλαµβάνεται στην
κατάσταση αποτελεσµάτων και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών που κατέστησαν
δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης, τον εκτοκισµό της µελλοντικής υποχρέωσης και το
κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας. Το µη κατοχυρωµένο κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται
σε σταθερή βάση επί της µέσης υπολειπόµενης περιόδου υπηρεσίας των υπαλλήλων που
αναµένεται να λάβουν παροχές. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια
της µέσης υπολειπόµενης περιόδου υπηρεσίας των ενεργών υπαλλήλων και περιλαµβάνονται στο
καθαρό κόστος της χρήσης αν κατά την έναρξη της χρήσης ξεπερνούν το 10% της εκτιµώµενης
µελλοντικής υποχρέωσης.
Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων εισφορών καταχωρούνται ως έξοδο
στα αποτελέσµατα, κατά το χρόνο πραγµατοποίησής τους. Η υποχρέωση εξαντλείται µε την
καταβολή της συγκεκριµένης εισφοράς, κατά περίπτωση.
Η εταιρία το 2010 άλλαξε τη λογιστική πρακτική αναγνώρισης των ζηµιών / κερδών µέσα στη
χρήση ώστε να ακολουθεί την ίδια µε αυτή του οµίλου ΟΤΕ και της Deutsche Telecom. Η πρακτική
που ακολουθείται πλέον είναι αυτή του “Other Comprehensive Income” µε την οποία αναγνωρίζει
την αναλογιστική ζηµία / κέρδος έξω από το Λογαριασµό Χρήσης µε αντίστοιχη προσαρµογή της
καθαρής της θέσης. Λόγω του γεγονότος ότι η επίδραση της αλλαγής αυτής στο 2009 δεν κρίνεται
ως σηµαντική, δεν αναπροσαρµόστηκαν αναλόγως τα αντίστοιχα κονδύλια στις οικονοµικές
καταστάσεις του 2009.
3.7.
Μισθώσεις: Μίσθωση η οποία µεταφέρει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την κυριότητα ενός παγίου στον µισθωτή, θεωρείται ως χρηµατοδοτική µίσθωση
και λογίζεται ως απόκτηση παγίου και ανάληψη µιας υποχρέωσης, ενώ από τον εκµισθωτή ως µία
πώληση και/ ή παροχή χρηµατοδότησης. Στην περίπτωση αυτή τα καταβαλλόµενα ενοίκια
διαχωρίζονται σε χρηµατοοικονοµικά έξοδα (τόκοι) και σε µείωση της αναληφθείσας υποχρέωσης.
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα καταχωρούνται απευθείας στα αποτελέσµατα.
Aν η µίσθωση δε µεταφέρει ουσιαστικά όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την κυριότητα ενός παγίου, τότε θεωρείται λειτουργική για το µισθωτή και τα ενοίκια
καταχωρούνται ως έξοδα µε την πραγµατοποίησή τους.
3.8.
Απαιτήσεις από τρίτους - Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις: Οι λογαριασµοί
εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στο αναπόσβεστο κόστος τους. Μεταγενέστερα αποτιµώνται
στην αξία αυτή η οποία µειώνεται µε τα ποσά για τα οποία υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι δεν θα
εισπραχθούν. Κατά την εκάστοτε ηµεροµηνία σύνταξης οικονοµικών καταστάσεων, η
εισπραξιµότητα των λογαριασµών εκτιµάται βάσει, ιστορικών τάσεων και στατιστικών δεδοµένων,
13
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
και σχηµατίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συµβούν και µπορούν να
ποσοτικοποιηθούν.
Η σχηµατισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρµόζεται µε επιβάρυνση των αποτελεσµάτων της εκάστοτε
χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασµούς πραγµατοποιούνται µέσω
της σχηµατισθείσας πρόβλεψης. Απαιτήσεις που εκτιµώνται ως ανεπίδεκτες είσπραξης,
διαγράφονται.
3.9.
∆άνεια: Τα ληφθέντα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία
προσαρµόζεται µε τα κόστη που αφορούν άµεσα τις συναλλαγές αυτές.
Μεταγενέστερα, αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση της µεθόδου
του
πραγµατικού επιτοκίου. Τα κέρδη ή οι ζηµίες από τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται ως
χρηµατοοικονοµικό έσοδο ή έξοδο µέσω της διαδικασίας της απόσβεσης µε το πραγµατικό
επιτόκιο.
3.10. Προβλέψεις: Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος έχει µια παρούσα δέσµευση (νοµική ή
τεκµαιρόµενη), ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή
πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης και το ποσό αυτής µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. Αν η
επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε
προεξοφληµένη βάση µε την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες
εκτιµήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήµατος και για τους κινδύνους που
σχετίζονται µε την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της
πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασµα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισµού. Οι
προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα
υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισµό της δέσµευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις
χρησιµοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δηµιουργήθηκαν. ∆εν αναγνωρίζονται
προβλέψεις για µελλοντικές ζηµίες. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις Οικονοµικές Καταστάσεις.
3.11. Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα: Για σκοπούς κατάρτισης των καταστάσεων ταµειακών ροών, οι
προθεσµιακές καταθέσεις και οι άµεσα ρευστοποιήσιµες και µέχρι τριµηνιαίας αρχικής διάρκειας
επενδύσεις, θεωρούνται ως χρηµατικά διαθέσιµα.
3.12. Μακροπρόθεσµες
Απαιτήσεις/
Υποχρεώσεις:
Οι
µακροπρόθεσµες
απαιτήσεις
και
υποχρεώσεις, εµφανίζονται στο αναπόσβεστο κόστος.
3.13. Αναγνώριση Εσόδων: Τα σταθερά έσοδα κυρίως περιλαµβάνουν τα έσοδα
από Παροχή
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών σε τρίτους. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
•
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία παρασχέθηκαν οι
υπηρεσίες µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής αποπεράτωσης.
•
Έσοδα από συµβάσεις έργων αναγνωρίζονται µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής
αποπεράτωσης.
•
Έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται τη στιγµή που δηµιουργείται το δικαίωµα είσπραξης
τους από το µέτοχο.
•
Έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δουλευµένος (µε βάση τη
µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου).
•
Έσοδα από επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζονται µε βάση την υποβολή
πιστοποιήσεων.
3.14. Φόρος Εισοδήµατος- ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου: Ο φόρος εισοδήµατος για το κέρδος
ή τη ζηµία της χρήσης περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόµενο φόρο. Ο φόρος
εισοδήµατος αναγνωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσµατα της χρήσης και στα ίδια κεφάλαια για τα
ποσά εκείνα που πηγαίνουν απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
14
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Ο τρέχων φόρος είναι η αναµενόµενη υποχρέωση του φόρου για τα φορολογικά κέρδη της
χρήσης, µε βάση τους ισχύοντες συντελεστές, ή που αναδροµικά άλλαξαν µετά την ηµεροµηνία
ισολογισµού, καθώς και για αναπροσαρµογή φόρου προηγούµενων χρήσεων.
Ο αναβαλλόµενος φόρος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών µεταξύ φορολογικής
αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και λογιστικής αναγνώρισης τους και
υπολογίζεται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναµένεται ότι θα ισχύουν και βασίζονται
στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που είναι σε ισχύ, ή έχουν
θεσµοθετηθεί κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ζηµίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα
υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των
αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού και
µειώνεται κατά την έκταση που δεν αναµένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδηµα που θα
καλύψει την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση.
3.15.
Μερίσµατα: Τα µερίσµατα που διανέµονται στους µετόχους απεικονίζονται σαν υποχρέωση τη
χρονική στιγµή κατά την οποία εγκρίνονται προς διανοµή από την Γενική Συνέλευση των
Μετόχων.
3.16.
Επιχορηγήσεις: Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν
αναµένεται µε βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συµµορφωθεί µε
όλους τους προβλεπόµενους όρους. Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται
και αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται µε τα έξοδα που
προορίζονται να αποζηµιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε την αγορά
ενσώµατων ακινητοποιήσεων, περιλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ως
αναβαλλόµενες κρατικές επιχορηγήσεις και µεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση
λογαριασµού αποτελεσµάτων µε την σταθερή µέθοδο κατά αναµενόµενη ωφέλιµη ζωή των
σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
3.17.
Νέα Πρότυπα ∆ιερµηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων: Οι λογιστικές
πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν µε εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την προηγούµενη
οικονοµική χρήση εκτός από τα παρακάτω:
Η εταιρία έχει υιοθετήσει τα παρακάτω νέα ή τροποποιηµένα πρότυπα και διερµηνείες κατά την 1
Ιανουαρίου 2010:
•
∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες
•
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση - Αντικείµενα
κατάλληλα προς αντιστάθµιση
•
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών
•
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις
•
Ετήσιες Αναβαθµίσεις των ∆ΠΧΑ (Μάιος 2008) Όλες οι αναβαθµίσεις που εκδόθηκαν είχαν
εφαρµογή στη χρήση 31 ∆εκεµβρίου 2009, εκτός από την ακόλουθη: ∆ΠΧΑ 5 Μη
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
∆ραστηριότητες:.
Σε περίπτωση που η υιοθέτηση κάποιου προτύπου ή διερµηνείας είχε επίπτωση στις οικονοµικές
καταστάσεις ή τη δραστηριότητα της Εταιρείας, η επίπτωση αυτή περιγράφεται παρακάτω:
15
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
•
∆ιερµηνεία 17 ∆ιανοµές µη χρηµατικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες
•
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση - Αντικείµενα
κατάλληλα προς αντιστάθµιση
•
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 Πρόσθετες εξαιρέσεις κατά την πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ
•
Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών
•
Αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και
Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις
Τον Απρίλιο του 2009 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια δεύτερη σειρά αναβαθµίσεων των ∆ΠΧΑ µε
σκοπό την εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι τροποποιήσεις
αυτές και η τυχόν επίδραση τους στις λογιστικές πολιτικές, την οικονοµική κατάσταση ή
απόδοση της Εταιρίας έχει ως εξής:
•
∆ΠΧΑ 2 Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών
•
∆ΠΧΑ 5 Μη-Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και ∆ιακοπείσες
•
∆ΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τοµείς
•
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
•
∆ΛΠ 7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών
•
∆ΛΠ 17 Μισθώσεις
•
∆ΛΠ 18 Έσοδα
•
∆ΛΠ 36 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
•
∆ΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
•
∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση
•
∆ιερµηνεία 9 Επανεκτίµηση των ενσώµατων παραγώγων
•
∆ιερµηνεία 16 Αντισταθµίσεις καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό
∆ραστηριότητες
16
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
3.18.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρµογή στην παρούσα λογιστική
περίοδο και η Eταιρεία δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα
•
∆ιερµηνεία 19 ∆ιακανονισµός υποχρεώσεων µε στοιχεία της καθαρής θέσης
•
∆ιερµηνεία 14 Περιπτώσεις προπληρωµών όταν υπάρχουν υποχρεώσεις ελάχιστων εισφορών
•
Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 32 Ταξινόµηση των εκδόσεων δικαιωµάτων
•
Αναθεώρηση του ∆ΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών
(τροποποίηση)
Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την
εξάλειψη ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι
διαφορετικές για κάθε τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις.
•
∆ΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρµογή των ∆ΠΧΑ
•
∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων
•
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις
•
∆ΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων
•
∆ΛΠ 27 Ενοποιηµένες και Ιδιαίτερες Οικονοµικές Καταστάσεις
•
∆ΛΠ 34 Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις
•
∆ιερµηνεία 13 Προγράµµατα Επιβράβευσης Πελατών
•
∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις ως µέρος της συνολικής επισκόπησης των
•
∆ΛΠ
δραστηριοτήτων εκτός ισολογισµού (Τροποποίηση): Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
12 Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση των υποκείµενων περιουσιακών στοιχείων
(Τροποποίηση): Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.
17
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
4.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ∆Α
Τα λειτουργικά έσοδα περιλαµβάνουν τις εξής κατηγορίες εσόδων:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(i) Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
Παροχή Υπηρεσιών στο Εσωτερικό
Εξωτερικό
Σύνολο εσόδων από παροχή υπηρεσιών
32.574,27
-
32.574,27
-
33.855,39
-
33.855,39
-
32.574,27
32.574,27
33.855,39
33.855,39
2,54
2,54
-
-
-
-
-
-
2,54
2,54
-
-
(ii) Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων
Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων
στο εσωτερικό
Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων
στο εξωτερικό
Σύνολο εσόδων από πώληση εµπορευµάτων
(iii) Λοιπά έσοδα
Επιδοτήσεις από ∆ηµόσιους φορείς
1,57
1,57
9,07
9,07
Υπηρεσίες στελεχών της Εταιρείας
961,84
961,84
1.226,60
1.226,60
88,10
52,61
1.364,43
1.332,94
1.051,51
1.016,02
2.600,10
2.568,61
33.628,32
33.592,83
36.455,49
36.424,00
Λοιπά έσοδα
Σύνολο λοιπών εσόδων
Σύνολο λειτουργικών εσόδων
5.
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Οι αποδοχές προσωπικού αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
Αµοιβές έµµισθου προσωπικού
Υποχρεώσεις καθορισµένης εισφοράς
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Υποχρεώσεις καθορισµένης παροχής
Λοιπά έξοδα
Σύνολο αποδοχών προσωπικού
2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
19.588,84
5.678,10
ΟΜΙΛΟΣ
19.603,74
5.682,29
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20.711,67
5.948,74
20.749,61
5.959,22
233,28
297,95
233,28
297,95
224,76
380,23
225,01
379,79
-
-
56,03
56,03
25.798,17
25.817,26
27.321,43
27.369,66
18
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Ο αριθµός του προσωπικού στην Εταιρεία και στον Όµιλο το έτος 2010 ανήλθε αντίστοιχα σε 1025 και σε
1026 άτοµα, ενώ το έτος 2009 ανήλθε σε 1.033 και 1.034 άτοµα αντίστοιχα.
6.
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
5.856,34
292,81
184,94
5.842,23
292,81
186,48
5.730,67
302,24
155,16
5.701,18
308,12
159,47
∆ιάφοροι φόροι, εκτός φόρου εισοδήµατος
Έξοδα µεταφορών
Έξοδα ταξιδίων
Έξοδα προβολής και διαφήµισης
21,17
105,55
131,44
147,97
22,60
105,55
131,44
147,97
21,89
89,62
99,47
153,45
23,35
90,70
99,47
153,45
Ζηµίες αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις
190,05
190,05
40,00
40,00
Αµοιβές τρίτων
Ενοίκια
Παροχές τρίτων
Λοιπά
Σύνολο λοιπών λειτουργικών εξόδων
7.
ΟΜΙΛΟΣ
120,62
124,62
97,41
112,09
7.050,89
7.043,75
6.689,91
6.687,83
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Τόκοι δανείων
Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Ζηµία αποµείωσης συµµετοχών
Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών εξόδων
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2009
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
(64,47)
(64,47)
(58,52)
(58,52)
(108,42)
(108,69)
(69,57)
(70,04)
-
-
(26,10)
-
(172,89)
(173,16)
(154,19)
(128,56)
1,05
0,29
1,05
0,29
0,49
0,70
0,49
0,70
21,07
-
-
-
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα
Πιστωτικοί τόκοι
Έσοδα από µερίσµατα
Έσοδα από πώληση χρεογράφων
Σύνολο Χρηµατοοικονοµικών εσόδων
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (καθαρά)
8.
22,41
1,34
1,19
1,19
(150,48)
(171,82)
(153,00)
(127,37)
ΦΟΡΟΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ελληνικού φορολογικού νόµου ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος ήταν
24% για το 2010 και 25% για το 2009.
Με τον νέο φορολογικό νόµο, ο συντελεστής φόρου εισοδήµατος θα µειώνεται κατά µία ποσοστιαία
µονάδα από τη χρήση 2010 και µετέπειτα έως ότου φτάσει στο 20%.
Η Ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις φορολογικές
αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζηµιές που
δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινές έως ότου οι φορολογικές αρχές
εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου, στιγµή κατά την οποία θα
εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που
19
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των
πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008 έως και 2010 και ως εκ τούτου
η φορολογική της υποχρέωση για τις χρήσεις αυτές δεν έχει καταστεί οριστική.
Ο φόρος που έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα αναλύεται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
Τρέχων φόρος εισοδήµατος
Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010
Πρόβλεψη φορολ. ελέγχου
Αναβαλλόµενος φόρος
Σύνολο Φόρου
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
(312,81)
(106,95)
(312,81)
(106,95)
(416,56)
-
(416,56)
-
(53,00)
(54,94)
(49,00)
(49,00)
250,30
250,30
(345,26)
(345,26)
(222,46)
(224,40)
(810,82)
(810,82)
Η συµφωνία µεταξύ των ποσών φόρου όπως απεικονίζονται στις αντίστοιχες καταστάσεις λογαριασµού
αποτελεσµάτων και των ποσών που προκύπτουν από την εφαρµογή του ισχύοντος συντελεστή
φορολογίας εισοδήµατος της Εταιρείας (2010-2009) επί των αποτελεσµάτων προ φόρων, έχει ως
ακολούθως.
2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Κέρδη χρήσης
Συντελεστής φόρου
Αφορολόγητα και κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα
έσοδα
∆απάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά
Πρόβλεψη φορολ. ελέγχου
Έκτακτη εισφορά
Λοιπά
Φόρος εισοδήµατος
Εφαρµοστέος φορολογικός συντελεστής
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
578,30
24%
509,03
24%
2.223,21
25%
2.169,29
25%
(138,79)
(122,17)
(555,80)
(542,32)
11,97
11,97
323,24
323,24
(229,99)
(53,00)
(106,95)
294,30
(229,99)
(54,94)
(106,95)
277,68
(206,72)
(49,00)
(322,54)
(203,72)
(49,00)
(322,54)
(222,46)
(224,40)
(810,82)
(810,82)
32,13%
36,02%
36,47%
37,38%
20
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Οι αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναλύεται ως ακολούθως:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
31/12/2009
Αναγνώριση
των
Αποτελεσµάτων
Αναγνώριση
στην
καθαρή
θέση
31/12/2010
4,53
(38,72)
267,48
3,03
231,79
(7,28)
5,06
(2,22)
2,22
-
-
23,78
(20,62)
3,16
(3,16)
-
-
10,57
(9,29)
1,28
(24,87)
-
(23,59)
12,42
(14,90)
(2,48)
8,63
-
6,15
310,03
(310,03)
-
-
-
306,27
(345,25)
(38,98)
3,03
214,35
Αναγνώριση
των
Αποτελεσµάτων
(43,25)
1/1/2009
Υποχρεώσεις καθορισµένων
παροχών
Επιχορηγήσεις επενδύσεων
Κεφαλαιοποίηση εξόδων
έρευνας & ανάπτυξης
Κεφαλαιοποίηση εξόδων
εγκατάστασης
Χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Πρόβλεψη έκτακτων
κινδύνων
Σύνολο αναβαλλόµενων
φόρων
250,30
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίστηκε βάσει των φορολογικών συντελεστών (20% έως 24%), που θα
ισχύουν κατά τις χρήσεις µέχρι να κλείσει η υποχρέωση που απεικονίζεται στο παθητικό.
9.
ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Τα κτίρια και ο εξοπλισµός αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Βελτιώσεις σε
Ακίνητα
Τρίτων
Από
χρηµατοδ.
Μισθώσεις
Μεταφ/κά
Μέσα
Έπιπλα
Σύνολο
195,07
30,45
80,53
386,78
692,83
-
-
-
4,68
4,68
195,07
30,45
80,53
391,46
697,51
195,07
30,45
80,53
391,46
697,51
-
-
-
10,28
10,28
195,07
30,45
80,53
401,74
707,79
183,50
27,07
7,49
335,30
553,36
11,57
0,46
18,64
9,83
40,50
-
-
-
(0,01)
(0,01)
195,07
27,53
26,13
345,12
593,85
195,07
27,53
26,13
345,12
593,85
-
0,46
6,67
17,46
24,60
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις
Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις
21
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
195,07
27,99
32,80
362,58
618,45
-
2,92
54,40
46,34
103,66
-
2,46
47,73
39,16
89,34
Αναπόσβεστη αξία την
31-∆εκ-09
Αναπόσβεστη αξία την
31-∆εκ-10
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Βελτιώσεις
σε Ακίνητα
Τρίτων
Από
χρηµατοδ.
Μισθώσεις
Μεταφ/κά
Μέσα
Μηχανήµατα
199,09
50,29
57,81
Προσθήκες
-
-
Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές
-
-
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
199,09
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Έπιπλα
Σύνολο
80,53
399,52
-
1,43
2,74
4,17
-
27,55
8,93
36,48
50,29
57,81
54,41
393,33
754,93
199,09
50,29
57,81
54,41
393,33
754,93
-
-
-
-
10,28
10,28
199,09
50,29
57,81
54,41
403,61
765,21
187,52
42,27
54,43
7,49
346,64
638,35
11,57
8,02
0,37
9,70
11,55
41,21
-
-
-
(17,09)
(11,79)
(28,88)
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
199,09
50,29
54,80
0,10
346,40
650,68
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
199,09
50,29
54,80
0,10
346,40
650,68
-
-
0,46
7,66
16,97
25,09
199,09
50,29
55,26
7,76
363,37
675,77
-
-
3,01
54,31
46,93
104,25
-
-
2,55
46,65
40,24
89,44
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
787,24
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις
Πωλήσεις/ ∆ιαγραφές
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
Αναπόσβεστη αξία την
31-∆εκ-09
Αναπόσβεστη αξία την
31-∆εκ-10
∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη επί των κτιρίων και του εξοπλισµού.
22
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
10.
ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Τα ασώµατα πάγια αναλύονται ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Λογισµικά
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Προγράµµατα
Κόστος
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
218,96
Προσθήκες
-
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
218,96
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
218,96
Προσθήκες
48,30
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
267,26
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
164,24
Αποσβέσεις
27,44
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
191,68
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
191,68
Αποσβέσεις
24,10
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
215,78
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2009
27,28
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου 2010
51,48
ΟΜΙΛΟΣ
Παραχωρήσεις
∆ικαιωµάτων
Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας
Λοιπές
Ασώµατες
Ακινητοποιήσεις
Λογισµικά
Προγράµµατα
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
105,90
105,90
4,25
4,25
223,95
223,95
334,10
334,10
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
105,90
105,90
4,25
4,25
223,95
48,30
272,25
334,10
48,30
382,40
105,90
105,90
4,25
4,25
168,02
28,65
196,67
278,17
28,65
306,82
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Σύνολο
Κόστος
Συσσωρευµένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2009
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2009
23
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2010
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2010
11.
105,90
105,90
4,25
4,25
196,67
24,10
220,77
306,82
24,10
330,92
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2009
-
-
27,28
27,28
Αναπόσβεστη αξία την 31 ∆εκεµβρίου
2010
-
-
51,48
51,48
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ
Υπάρχει µία συµµετοχή σε θυγατρικής η οποί αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
Εταιρείες
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ.
Έδρα
Ηράκλειο Αττικής
Ποσοστό Συµµετοχής
100%
Η ανωτέρω συµµετοχή ενοποιείται στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας µε τη µέθοδο της ολικής
ενοποίησης.
α) Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες
(Ποσά σε χιλιάδες €)
OTEplus BULGARIA
OTEplus
EAD
ROMANIA SRL
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ
Α.Ε.ΠΑ.
ΣΥΝΟΛΟ
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009 &
την 31 ∆εκεµβρίου 2009
339,06
350,47
330,00
1.019,53
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
339,06
350,47
330,00
1.019,53
(339,06)
(350,47)
-
(689,53)
-
-
330,00
330,00
(339,06)
(350,47)
(303,90)
(993,43)
∆ιαγραφές
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2010
Αποµειώσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2009
Αποµειώσεις
-
-
(26,10)
(26,10)
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2009
(339,06)
(350,47)
(330,00)
(1.019,53)
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
(339,06)
(350,47)
(330,00)
(1.019,53)
339,06
350,47
-
689,53
Υπόλοιπο την 31 ∆εκεµβρίου 2010
-
-
(330,00)
(330,00)
Υπολειµµατική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2009
-
-
-
-
Υπολειµµατική αξία την 31
∆εκεµβρίου 2010
-
-
-
-
∆ιαγραφές
24
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
β) Λοιπές συµµετοχές
2010
2009
ΟΕΤΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
4,20
4,20
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝ ∆ΡΑΣΕΙ
0,30
0,30
ΣΥΝΟΛΟ
4,50
4,50
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
α) Η αποµείωση των συµµετοχών στη θυγατρική εταιρεία ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ, για τη χρήση του
2009 ανήλθε στο ποσό των 26,1 χιλ ευρώ ενώ για τη χρήση 2010 δεν έγινε καµία αποµείωση.
β) Οι λοιπές συµµετοχές παρουσιάζονται κατ΄αυτό τον τρόπο, γιατί το ποσοστό συµµετοχής σε αυτές
είναι µικρό και η αποτίµησή τους όπου υπάρχει, δεν επηρεάζει σηµαντικά τις οικονοµικές καταστάσεις.
12.
ΛΟΙΠΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εγγυήσεις ενοικίων
γραφείων
Εγγυήσεις ενοικίων
λειτουργικών µισθώσεων
Αυτοκινήτων
Εγγυήσεις ενοικίων
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
αυτοκινήτων
Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
24,16
24,16
24,16
24,16
8,90
8,90
7,49
7,49
3,23
36,29
3,23
36,29
3,23
34,88
3,23
34,88
13. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εµπορεύµατα
Μείον
πρόβλεψη
απαξίωση αποθεµάτων
Υπόλοιπο
14.
ΟΜΙΛΟΣ
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
454,11
454,11
-
-
454,11
454,11
-
-
για
ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:
25
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απαιτήσεις από
συνδεδεµένες εταιρείες
Λοιπές απαιτήσεις
Μη τιµολογηθέντα έσοδα
Μείον ζηµία αποµείωσης
Υπόλοιπο
16.870,73
784,16
24,52
(367,47)
17.311,94
ΟΜΙΛΟΣ
16.824,99
784,15
24,52
(367,47)
17.266,19
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14.773,64
920,72
81,92
(217,42)
15.558,86
ΟΜΙΛΟΣ
14.764,97
920,72
81,92
(217,42)
15.550,19
Η κίνηση της ζηµίας αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2009
Προσθήκες χρήσης
∆ιαγραφές
ΟΜΙΛΟΣ
237,42
177,42
40,00
40,00
(60,00)
-
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2009
217,42
217,42
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2010
217,42
217,42
Προσθήκες χρήσης
190,05
190,05
Μείωση από µη χρησιµοποιούµενη πρόβλεψη
(40,00)
(40,00)
367,47
367,47
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου 2010
Περισσότερες πληροφορίες για τον πιστωτικό κίνδυνο αναλύονται στη σηµείωση 26.
15.
ΛΟΙΠΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Απαιτήσεις από θυγατρικές
εταιρείες
Απαιτήσεις από λοιπές εταιρείες
Παρακρατούµενος φόρος
Προκαταβολές σε προµηθευτές
Λοιπά
Σύνολο
16.
157,27
39,62
57,34
254,23
ΟΜΙΛΟΣ
39,77
57,34
97,11
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
156,26
42,04
2,51
24,34
225,15
ΟΜΙΛΟΣ
42,04
2,51
24,34
0,20
69,09
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
Οι προκαταβολές αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προκαταβολές στο προσωπικό
Έξοδα εποµένων χρήσεων
Σύνολο
29,54
25,10
54,64
ΟΜΙΛΟΣ
29,54
25,10
54,64
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9,39
25,52
34,91
ΟΜΙΛΟΣ
9,39
25,94
35,33
26
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
17.
ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
Ταµείο
Καταθέσεις όψεως και
προθεσµίας
Σύνολο
18.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4,20
ΟΜΙΛΟΣ
4,23
45,15
49,35
58,82
63,05
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
3,36
ΟΜΙΛΟΣ
3,45
45,17
48,53
117,41
120,86
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 3.837,00 χιλ. Ευρώ, διαιρούµενο σε 1.309.557 µετοχές
ονοµαστικής αξίας 2,93 Ευρώ έκαστη.
19.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
19.1. ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: Σύµφωνα µε την Ελληνική Νοµοθεσία, οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες
να µεταφέρουν ετησίως σε λογαριασµό τακτικού αποθεµατικού ποσοστό τουλάχιστον το 5% των καθαρών
ετησίων µετά φόρων κερδών τους, έως ότου το αποθεµατικό αυτό φθάσει το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου.
Το αποθεµατικό αυτό δεν είναι διαθέσιµο για διανοµή, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να εξαλείψει
ζηµιές. Την 31η ∆εκεµβρίου 2010, σχηµατίστηκε τακτικό αποθεµατικό ύψους 21,98 χιλ. Ευρώ
διαµορφώνοντάς το σε 212,97 χιλ. Ευρώ, ενώ την 31η ∆εκεµβρίου 2009, σχηµατίστηκε τακτικό
αποθεµατικό ύψους 83,37 χιλ. Ευρώ διαµορφώνοντάς το σε 190,99 χιλ. Ευρώ.
19.2. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: Βάσει ειδικών διατάξεων Ελληνικών φορολογικών νόµων,
συγκεκριµένα κονδύλια κερδών και εσόδων δεν φορολογούνται εφόσον δεν διανεµηθούν και
καταχωρηθούν σε συγκεκριµένο λογαριασµό αποθεµατικού. Στην περίπτωση που αυτά τα αποθεµατικά
διανεµηθούν και κεφαλαιοποιηθούν θα φορολογηθούν µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή την
ηµεροµηνία εκείνη. Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ο φόρος θα ήταν 35,97 χιλ. Ευρώ (2009: 37,47 χιλ.
Ευρώ).
19.3. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
∆ιαφορά από µετατροπή
Μετ. Κεφ. Σε Ευρώ
Έκτακτα αποθεµατικά
Αφορολόγητα αποθεµατικά
ειδ. διατάξεων νόµων
Σύνολο
20.
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΟΜΙΛΟΣ
4,23
5,83
4,23
5,83
4,23
5,83
4,23
5,83
149,89
159,95
149,89
159,95
149,89
159,95
149,89
159,95
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Το προσωπικό της Εταιρείας συµµετέχει σε προγράµµατα συνταξιοδότησης, ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και λοιπών παροχών όπως αυτά συνοψίζονται κατωτέρω:
Προγράµµατα καθορισµένων εισφορών
(α)
Ταµείο Κύριας Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
27
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, είναι το ταµείο κύριας ασφάλισης των υπαλλήλων της Εταιρείας, παρέχοντας σ’
αυτούς κύρια σύνταξη.
Η ασφάλιση των υπαλλήλων της Εταιρείας στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ προέκυψε µετά από συγχώνευση του
Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, σύµφωνα µε το νέο νοµοσχέδιο για το ασφαλιστικό και σύµφωνα
µε όσα προβλέπει και ο Ν. 3029/2002, η εξοµοίωση θα πραγµατοποιηθεί µε σταδιακή προσαρµογή
(µείωση) των εισφορών του ΤΑΠ-ΟΤΕ µε εκείνες του ΙΚΑ, η οποία προβλέπεται να αρχίσει το 2013
και να ολοκληρωθεί το 2023 ισόποσα σε τρείς δόσεις.
(β)
Ταµείο Ασφάλισης
(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)
Υπαλλήλων
Τραπεζών
&
Επιχειρήσεων
Κοινής
Ωφέλειας
(ι) Κλάδος Ασθένειας
(ιι) Κλάδος Εφάπαξ Χορηγίας, ο οποίος προσφέρει στα µέλη του ένα εφάπαξ ποσό κατά την
συνταξιοδότηση ή τον θάνατο.
(ιιι) Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης, ο οποίος προσφέρει στους υπαλλήλους, που ήταν µέλη πριν
το 1993, ανώτατο όριο σύνταξης ίση µε περίπου 20% του µισθού, και αναλόγως µε τα έτη
ασφάλισης.
Η ασφάλιση των υπαλλήλων της Εταιρείας στο Ταµείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών &
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω), προέκυψε µετά από συγχώνευση του Ταµείου
Αρωγής προσωπικού ΟΤΕ.
Προγράµµατα καθορισµένων παροχών
Σύµφωνα µε τον Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωσης σε περιπτώσεις
απόλυσης ή συνταξιοδότησης ποσού που σχετίζεται µε τις αποδοχές του εργαζοµένου, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόµενοι που παραιτούνται
(εκτός από αυτούς µε περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας ή απολύονται µε αιτία) δεν δικαιούνται
πληρωµής. Η οφειλόµενη αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση µε 40% του ποσού που
θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Στην περίπτωση των εργαζοµένων της εταιρείας,
το µέγιστο ποσό καθορίζεται σύµφωνα µε το Νόµο 2112/20. Μέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2010,
συνταξιοδοτήθηκε ένας υπάλληλος της εταιρείας (2009:2 & 2008:2).
Η υποχρέωση καθορισµένης παροχής όπως απεικονίζεται στις Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το
∆.Λ.Π. 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη αναλογιστική µελέτη και αφορά αποκλειστικά την Εταιρεία.
Η υποχρέωση καθορισµένης παροχής αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
28
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
ΕΤΑΙΡΙΑ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
2010
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη
Μη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό
2009
1.512,51
865,88
-
127,46
(370,06)
(133,29)
1.142,45
860,05
270,85
144,51
Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωαη
Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
41,60
26,67
-
(2,99)
6,42
201,44
318,87
369,63
20,68
10,60
339,55
380,23
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
860,05
495,98
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό συνολικού
εισοδήµατος
(41,98)
(16,16)
339,56
380,23
(15,17)
-
1.142,46
860,05
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
865,88
517,57
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
270,85
144,44
41,60
26,67
(41,99)
(16,09)
Κανονικά έξοδα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Έσοδο µεταφοράς υπαλλήλων στον ΟΤΕ Α.Ε.
Συνολικά έξοδα στον λογαριασµό αποτελεσµάτων
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον
ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Κόστος τόκου
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Επιπλέον έσοδα µεταφοράς υπαλλήλων στον ΟΤΕ Α.Ε.
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο
Αναλογιστικό κέρδος
-
11,16
243,19
195,02
132,98
(12,89)
1.512,51
865,88
Προεξοφλητικό επιτόκιο
4,30%
4,85%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
4,50%
4,50%
24,00
23,06
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού είναι οι εξής:
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή
29
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Παρούσα αξία µη χρηµατοδοτούµενων υποχρεώσεων
Μη αναγνωρισµένα αναλογιστικά κέρδη
Μη αναγνωρισµένο κόστος προϋπηρεσίας
Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον ισολογισµό
2010
2009
1.513,83
867,20
-
127,46
(370,06)
(133,29)
1.143,77
861,37
270,85
144,79
Ποσά αναγνωρισµένα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Τόκος στην υποχρέωαη
Αναγνώριση αναλογιστικού κέρδους
Αναγνώριση κόστους προϋπηρεσίας
Κανονικά έξοδα στο λογαριασµό αποτελεσµάτων
Έσοδο µεταφοράς υπαλλήλων στον ΟΤΕ Α.Ε.
Συνολικά έξοδα στον λογαριασµό αποτελεσµάτων
41,60
26,67
-
(2,99)
6,42
201,44
318,87
369,91
20,68
10,60
339,55
380,51
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισµένη στον
ισολογισµό
Καθαρή υποχρέωση κατά την έναρξη του έτους
861,37
497,73
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό
αποτελεσµάτων
Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε στο λογαριασµό συνολικού
εισοδήµατος
(41,99)
(16,87)
339,56
380,51
(15,17)
-
1.143,77
861,37
Παρούσα αξία υποχρέωσης στην αρχή της περιόδου
867,20
519,32
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
270,85
143,03
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος του έτους
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
Κόστος τόκου
Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη
Επιπλέον έσοδα µεταφοράς υπαλλήλων στον ΟΤΕ Α.Ε.
Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο
Αναλογιστικό κέρδος
41,60
26,67
(41,99)
(15,11)
-
11,16
243,19
195,02
132,98
(12,89)
1.513,83
867,20
Προεξοφλητικό επιτόκιο
4,30%
4,85%
Μελλοντικές αυξήσεις µισθών
4,50%
4,50%
24,00
23,06
Παρούσα αξία υποχρέωσης στο τέλος της περιόδου
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές κατά την ηµεροµηνία του
Ισολογισµού είναι οι εξής:
Αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή
30
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
21. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας που απορρέουν από συµβάσεις χρηµατοδοτικής σύµβασης, αφορούν
στη µίσθωση ενός φωτοτυπικού µηχανήµατος και ενός αυτοκινήτου.
Οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
26,70
26,70
-
Υποχρέωση από χρηµατοδοτικές µισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσµο µέρος
Μακρoπρόθεσµες υποχρεώσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης
2009
39,98
16,96
23,02
Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις περιλαµβάνουν συµβάσεις µε έναρξη από το 2007
και λήξη µέχρι το 2011. Η διάρκεια των συµβάσεων είναι τριετής και η συχνότητα αποπληρωµής
είναι µηνιαία. Οι υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις φέρουν διαφορετικά επιτόκια σύµφωνα
µε τις αντίστοιχες συµβάσεις. Η σύµβαση χρηµατοδοτικής µίσθωσης του φωτοτυπικού µηχανήµατος
φέρει επιτόκιο 3µηνιαίο Euribor της 17/04/2007 µε value 19/04/2007 και η σύµβαση χρηµατοδοτικής
µίσθωσης του αυτοκινήτου φέρει τραπεζικό επιτόκιο της ηµεροµηνίας υπογραφής της σύµβασης
27/06/2008, ήτοι: 3,77%, πλέον περιθωρίου επιτοκίου, το οποίο είναι κυµαινόµενο και
αναπροσαρµόζεται µόνο σε περίπτωση µεταβολής του τραπεζικού επιτοκίου.
Οι µελλοντικές ελάχιστες καταβολές µισθωµάτων και η παρούσα αξία των καθαρών ελάχιστων
καταβολών για την Εταιρεία κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και 2009 αναλύονται ως εξής:
31 ∆εκεµβρίου 2010
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Έως ένα χρόνο
Μετά από ένα χρόνο και έως και πέντε χρόνια
Σύνολο ελάχιστων καταβολών
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
31 ∆εκεµβρίου 2009
Ελάχιστες
καταβολές
Παρούσα
αξία
καταβολών
Ελάχιστες
καταβολές
Παρούσα
αξία
καταβολών
27,71
14,61
20,96
16,96
-
-
24,89
11,79
27,71
14,61
45,85
28,75
2,91
-
5,87
-
26,70
14,61
39,98
28,75
Μείον:
Ποσά που αποτελούν χρηµατοοικονοµικά έξοδα
Παρούσα Αξία ελάχιστων καταβολών
χρηµατοδοτικής µίσθωσης
Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αναφέρονται σε συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ανήλθαν
την 31η ∆εκεµβρίου 2010 σε και 2009 σε 3,91 χιλ. και 4,22 χιλ. ευρώ, αντίστοιχα.
22.
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ∆ΑΝΕΙΑ
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης), αναλύονται παρακάτω στη (Σηµείωση 26).
31
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
23.
ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
Ασφαλιστικές εισφορές
Υποχρεώσεις προς
συνδεδεµένες εταιρείες
Έξοδα χρήσης δουλευµένα
Έσοδα επόµενων χρήσεων
Φόροι
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο
24.
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.489,82
ΟΜΙΛΟΣ
1.490,78
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.561,87
ΟΜΙΛΟΣ
1.563,25
221,92
464,83
132,66
1.955,56
44,21
221,92
467,59
132,66
1.958,02
44,43
30,87
275,36
1.557,84
58,87
30,87
278,10
1.564,01
59,10
4.309,00
4.315,40
3.484,81
3.495,33
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις µε συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως εξής:
Απαιτήσεις από:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΟΤΕ Α.Ε.
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ.
Σύνολο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
16.824,99
203,02
17.028,01
2009
ΟΜΙΛΟΣ
16.824,99
16.824,99
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14.764,97
164,93
14.929,90
ΟΜΙΛΟΣ
14.764,97
14.764,97
Υποχρεώσεις προς:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΟΤΕ A.E.
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ.
COSMOTE
ROMTELECOM
HELLAS COM
ΟΤΕ ACADEMY
Σύνολο
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.469,67
124,88
2,17
16,58
1.613,30
2009
ΟΜΙΛΟΣ
1.469,67
2,17
16,58
1.488,42
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
2.487,73
101,40
5,02
16,58
7,08
2.617,81
ΟΜΙΛΟΣ
2.487,73
5,02
16,58
7,08
0,25
2.516,66
Ειδικότερα, τα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας, αφορούν στις παρακάτω
συνδεδεµένες εταιρείες:
o
Ποσό ύψους 16.824,99 χιλ. ευρώ, αφορά σε απαιτήσεις της Εταιρείας από τον πελάτη ΟΤΕ Α.Ε.
και προέρχονται από παροχή υπηρεσιών, στα πλαίσια των µεταξύ τους υπογεγραµµένων
συµβάσεων.
o
Ποσό ύψους 45,75 χιλ. ευρώ, αφορά σε απαίτηση της Εταιρείας από τη θυγατρική εταιρεία
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ. και προέρχεται από ενοικίαση γραφείων και χρήση παγίων στοιχείων.
o
Ποσό ύψους 1.469,67 χιλ. ευρώ, αφορά σε υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τον πελάτη ΟΤΕ
Α.Ε. και προέρχονται κυρίως από προκαταβολές, στα πλαίσια των µεταξύ τους υπογεγραµµένων
συµβάσεων.
32
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
o
Ποσό ύψους 157,27 χιλ. ευρώ, αφορά σε υποχρέωση της Εταιρείας προς τη θυγατρική εταιρεία
∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ. και προέρχεται από υπηρεσίες δανεισµένου προσωπικού.
o
Ποσό ύψους 2,17 χιλ. ευρώ, αφορά σε υποχρέωση της Εταιρείας προς τον προµηθευτή
COSMOTE Α.Ε. και προέρχεται από αγορά προϊόντων κινητής τηλεφωνίας.
o
Ποσό ύψους 16,58 χιλ. ευρώ, αφορά σε υποχρέωση της Εταιρίας προς την ROMTELECOM που
απορρέει από προκαταβολή της τελευταίας για έργο έρευνας αγοράς.
Οι συναλλαγές, µε τα συνδεδεµένα µέρη αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
32.570,66
32.570,66
33.596,18
33.596,18
2,54
1.000,46
33.573,66
2,54
964,97
33.538,17
1.253,21
34.849,39
1.216,60
34.812,78
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
387,84
214,58
43,12
292,71
10,48
948,73
368,75
212,96
44,66
292,71
10,48
929,56
394,75
369,23
41,50
301,11
10,79
1.117,38
356,18
369,23
43,15
301,11
10,79
1.080,46
Έσοδα
Έσοδα από παροχή
υπηρεσιών
Έσοδα από πώληση
εµπορευµάτων
Λοιπά έσοδα
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα
Μισθοδοσία
Αµοιβές τρίτων
Τηλεφωνικά τέλη
Ενοίκια
Λοιπά
Σύνολο Εξόδων
Ειδικότερα, τα κυριότερα ποσά των συναλλαγών εσόδων & εξόδων της Εταιρείας αφορούν στις παρακάτω
συνδεδεµένες εταιρείες:
o
Ποσό ύψους 32.570,66 χιλ. ευρώ, αφορά σε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, και προέρχονται από
υπογεγραµµένες συµβάσεις µεταξύ της Εταιρείας και του ΟΤΕ Α.Ε.
o
Ποσό ύψους 1.000,46 χιλ. ευρώ, αφορά σε έσοδα από παρεπόµενες υπηρεσίες, εκ των οποίων
ποσό ύψους 964,97 χιλ. ευρώ αφορά σε δανεισµένο προσωπικό της Εταιρείας προς τον ΟΤΕ Α.Ε.
µε τριµερείς συµβάσεις εργασίας, και ποσό ύψους 35,49 χιλ. ευρώ αφορά σε ενοικίαση γραφείων
και χρήση παγίων στοιχείων προς την ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ.
o
Ποσό ύψους 387,84 χιλ. ευρώ, αφορά σε έξοδα µισθοδοσίας εκ των οποίων ποσό ύψους 332,91
χιλ. ευρώ αφορά σε αποσπασµένο προσωπικό του ΟΤΕ Α.Ε. προς την Εταιρεία, ποσό ύψους 19,09
χιλ. ευρώ αφορά σε δανεισµένο προσωπικό της ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ. προς την Εταιρεία, και ποσό
ύψους 35,84 χιλ. ευρώ αφορά σε δανεισµένο προσωπικό της ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε. προς την Εταιρεία.
o
Ποσό ύψους 214,58 χιλ. ευρώ, αφορά σε έξοδα αµοιβών τρίτων εκ των οποίων ποσό ύψους 45,33
χιλ. ευρώ αφορά σε υπηρεσίες του ΟΤΕ Α.Ε. προς την Εταιρεία στα πλαίσια έργων,
ποσό ύψους 3,00 χιλ. ευρώ αφορά σε υπηρεσίες της COSMO-ONE προς την Εταιρεία, και ποσό
ύψους 166,25 χιλ. ευρώ αφορά σε υπηρεσίες της DETECON προς την Εταιρεία στα πλαίσια έργου.
o
Ποσό ύψους 43,12 χιλ. ευρώ αφορά σε έξοδα τηλεφωνίας εκ των οποίων ποσό ύψους 21,25
χιλ. ευρώ αφορά σε υπηρεσίες τηλεφωνίας του ΟΤΕ και ποσό ύψους 21,87 χιλ. ευρώ αφορά σε
υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE.
o
Ποσό ύψους 292,71 χιλ. ευρώ, αφορά σε έξοδα ενοικίων γραφείων εκ των οποίων ποσό ύψους
290,11 χιλ. ευρώ αφορά σε ενοικίαση γραφείων της COSMOTE προς την Εταιρεία, ποσό ύψους
2,17 χιλ. ευρώ αφορά σε ενοικίαση αποθήκης της OTE ESTATE προς την Εταιρεία, και ποσό 0,43
χιλ. ευρώ αφορά σε ενοικίαση γραφείου του ΟΤΕ Α.Ε. προς την Εταιρεία.
33
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
o
Ποσό 10,48 χιλ. ευρώ, αφορά σε έξοδα χαρτοσήµου ενοικίασης γραφείων της COSMOTE προς την
Εταιρεία.
o
Οι συναλλαγές µε τις συνδεδεµένες εταιρείες γίνονται µε βάση τις τιµές των Ενδοοµιλικών
Συναλλαγών του Οµίλου ΟΤΕ.
Οι αµοιβές των µελών του ∆.Σ., του ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, καθώς και των Γενικών ∆ιευθυντών της
εταιρείας που βάρυναν τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 ανέρχονται σε 84,09 χιλ. Ευρώ, σε 282,55 χιλ.
Ευρώ και σε 332,91 χιλ. Ευρώ αντίστοιχα, (2009- 83,39 χιλ. Ευρώ, 269,69 χιλ. Ευρώ και 320,95 χιλ.
Ευρώ).
25.
ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
α)
Νοµικά θέµατα
Κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2010 εκκρεµούν οι παρακάτω αγωγές:
1) Η από 09.02.2007 αγωγή της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΗ –
ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ», η οποία
συζητείται ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 05-05-2011, µετά από µαταίωση,
κατά την τακτική διαδικασία. Με την αγωγή αυτή η εν λόγω ενάγουσα εταιρεία ζητά:
Να αναγνωρισθεί σ’ αυτή από την Εταιρεία η υλοποίηση έργου (το οποίο ουδέποτε της
ανατέθηκε) και να της καταβληθεί ποσό ύψους 18.775,00 Ευρώ ή άλλως ποσό ύψους
15.199,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%.
Να καταβάλλει σε αυτή επιπλέον ποσό ύψους 10.000,00 Ευρώ ως ηθική βλάβη.
Η εκτίµηση της Νοµικής Συµβούλου της εταιρείας είναι ότι, η παραπάνω αγωγή θα απορριφθεί από
το ∆ικαστήριο είτε ως νόµω είτε ως ουσία αβάσιµη.
2) Η από 22.12.2009 αγωγή υπαλλήλου της Εταιρείας, η οποία συζητείται την 06.05.2011. Με την
αγωγή αυτή ο ενάγων υπάλληλος της Εταιρείας ζητά:
Να αναγνωριστεί ως άκυρη & καταχρηστική η καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης
εργασίας ορισµένου χρόνου (µεταξύ της Εταιρείας µας και του υπαλλήλου), στην οποία
προέβη η Εταιρεία µας την 25.08.2009.
Να καταβάλλει σε αυτόν ποσό ύψους 17.500,00 € ως µισθούς υπερηµερίας, µε τον νόµιµο
τόκο, καθώς και ποσό ύψους 30.000,00 € ως αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης.
Η εκτίµηση της Νοµικής Συµβούλου της εταιρείας είναι ότι, η παραπάνω αγωγή θα απορριφθεί από
το ∆ικαστήριο, λόγω του ότι η καταγγελία στην οποία προέβη η Εταιρεία είναι τυπικά και
ουσιαστικά έγκυρη.
3) Η από 04.02.2010 αγωγή υπαλλήλου της Εταιρείας, η οποία συζητείται την 07.06.2011. Με την
αγωγή αυτή ο ενάγων υπάλληλος της Εταιρείας ζητά:
Να αναγνωριστεί ως άκυρη & καταχρηστική η καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης
εργασίας αορίστου χρόνου (µεταξύ της Εταιρείας µας και του υπαλλήλου), στην οποία
προέβη η Εταιρεία µας την 09.11.2009.
Να επαναπροσληφθεί ο υπάλληλος
Να καταβάλλει σε αυτόν ποσό ύψους 17.001,17 € ως µισθούς υπερηµερίας, µε τον νόµιµο
τόκο, καθώς και ποσό ύψους 5.000,00 € ως αποζηµίωση λόγω ηθικής βλάβης.
Πιθανολογείται ότι η ως άνω αγωγή θα απορριφθεί από το ∆ικαστήριο, λόγω του ότι η καταγγελία
στην οποία προέβη η Εταιρεία είναι τυπικά και ουσιαστικά έγκυρη.
4) Η από 19.02.2010 αγωγή υπαλλήλου της Εταιρείας, η οποία συζητείται την 26.09.2011. Με την
αγωγή αυτή ο ενάγων υπάλληλος της Εταιρείας ζητά:
34
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Να αναγνωριστεί ως άκυρη & καταχρηστική η καταγγελία της σύµβασης εξαρτηµένης
εργασίας αορίστου χρόνου (µεταξύ της Εταιρείας µας και του υπαλλήλου), στην οποία
προέβη η Εταιρεία µας την 20.11.2009.
Να επαναπροσληφθεί η υπάλληλος
Πιθανολογείται ότι η ως άνω αγωγή θα απορριφθεί από το ∆ικαστήριο, λόγω του ότι η καταγγελία
στην οποία προέβη η Εταιρεία είναι τυπικά και ουσιαστικά έγκυρη.
5) Η από 08.03.2010 αίτηση ασφαλιστικών µέτρων της ίδιας υπαλλήλου στην υπ. Αριθµόν 4
σηµείωση, η οποία συζητήθηκε την 30.09.2011 και εκκρεµεί η έκδοση απόφασης. Με την αίτηση
αυτή η υπάλληλος ζητά:
Την προσωρινή ρύθµιση της εργασιακής σχέσης της αιτούσας και δη την επαναπασχόληση
αυτής από την εταιρία, µέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ως άνω (υπ΄αριθµόν
4) αγωγής της.
Εκτός από την παραπάνω δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων που να ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις Οικονοµικές
Καταστάσεις της Εταιρείας.
β)
Φορολογικά θέµατα
Όπως αναφέρεται στη σηµείωση 8, η Εταιρεία είναι ενδεχοµένως υπόχρεη για πρόσθετους φόρους
(ή µείωση των φορολογικών ζηµιών που µπορεί να µεταφερθούν και να συµψηφιστούν µε
µελλοντικά φορολογικά κέρδη) και ποινές που µπορεί να επιβληθούν από τις φορολογικές αρχές. Οι
φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2008, 2009 & 2010, µε συνέπεια να µην έχουν καταστεί οριστικές.
26.
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ
α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα κάποιος συναλλασσόµενος να προκαλέσει στον Όµιλο
οικονοµική ζηµιά λόγω της αθέτησης των συµβατικών του υποχρεώσεων.
Οι απαιτήσεις από πελάτες είναι µέγεθος το οποίο µπορεί ενδεχόµενα να επηρεάσει αρνητικά την οµαλή
ρευστότητα του Οµίλου και εξαρτάται κυρίως από τα χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Λόγω όµως του ότι ο
κυριότερος πελάτης της Εταιρείας είναι ο ΟΤΕ µειώνεται ο πιστωτικός κίνδυνος σε σχέση µε τις
απαιτήσεις αυτές. Επίσης, δεν παρατηρείται συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου από τον τύπο του πελάτη
που αφορά στον δηµόσιο τοµέα και στις επιδοτήσεις από Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργεία, παρά µόνο
κάποια µετακύληση στο χρόνο αποπληρωµής των απαιτήσεων αυτών.
Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζουν πιστωτική πολιτική µέσω αποτελεσµατικής διαχείρισης των
απαιτήσεων πριν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσµες αλλά και όταν αυτές καταστούν εκπρόθεσµες ή
επισφαλείς. Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των πελατών υλοποιείται µέσω οµαδοποίησης αυτών
ανάλογα µε τα πιστωτικά χαρακτηριστικά τους, αν είναι δηµόσιος - ευρύτερος ή ιδιωτικός τοµέας, αν είναι
επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπουργείων, ανάλογα µε τη γεωγραφική περιοχή τους, τα
χαρακτηριστικά ενηλικίωσης των απαιτήσεων τους και τα τυχόν προβλήµατα εισπραξιµότητας που έχουν
επιδείξει.
Η Εταιρεία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού επανεκτιµά τις απαιτήσεις που θεωρούνται επισφαλείς και για
τη ζηµία που εκτιµάται ότι θα προκύψει από αυτές, σχηµατίζεται σχετική πρόβλεψη αποµείωσης. Αυτή η
πρόβλεψη αποτελείται κυρίως από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων.
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειµένοι η Εταιρεία και ο Όµιλος προέρχονται από
τα εξής:
35
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Πελάτες
Απαιτήσεις από θυγατρικές
εταιρείες
Απαιτήσεις από λοιπές εταιρείες
Παρακρατούµενος φόρος
Προκαταβολές σε προµηθευτές
Λοιπά
Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ταµειακά
Ισοδύναµα
Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
17.311,94
17.266,19
15.558,86
15.550,19
157,27
36,18
57,34
58,08
36,26
57,34
58,15
156,26
42,04
2,51
24,34
34,91
42,24
2,51
24,34
35,33
49,35
63,05
48,53
120,86
17.670,16
17.480,99
15.867,45
15.775,47
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειµένοι η Εταιρεία και ο Όµιλος από πελάτες ανά
γεωγραφική περιοχή ήταν:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εγχώριες
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
17.311,94
-
17.266,19
-
15.439,22
119,64
15.430,55
119,64
17.311,94
17.266,19
15.558,86
15.550,19
Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειµένοι η Εταιρεία και ο Όµιλος από πελάτες ανά
τύπο πελάτη ήταν:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Όµιλος ΟΤΕ
∆ηµόσιος τοµέας
Ιδιωτικός τοµέας
Μείον ζηµίες αποµείωσης
πελατών
Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
16.870,74
480,10
320,03
16.824,99
480,10
320,03
14.773,64
524,92
477,72
14.764,97
524,92
477,72
(367,47)
(367,47)
(217,42)
(217,42)
17.311,94
17.266,19
15.558,86
15.550,19
i) Ζηµίες αποµείωσης
Η ενηλικίωση υπολοίπων πελατών ήταν:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μη ληξιπρόθεσµα
Λήξαντα 0-30 ηµέρες
Λήξαντα 31-60 ηµέρες
Λήξαντα 61-90 ηµέρες
Λήξαντα 91-180 ηµέρες
Λήξαντα 181-360 ηµέρες
Λήξαντα άνω των 365 ηµερών
Μείον ζηµίες αποµείωσης
πελατών
Σύνολο
ΟΜΙΛΟΣ
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
14.686,32
1.580,69
63,64
31,80
156,72
197,07
963,17
14.649,24
1.580,69
63,64
31,80
156,72
195,15
956,42
13.833,47
565,02
382,25
64,45
363,19
39,77
528,13
13.831,54
565,02
382,25
64,45
363,19
37,84
523,32
(367,47)
(367,47)
(217,42)
(217,42)
17.311,94
17.266,19
15.558,86
15.550,19
36
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Η κίνηση της ζηµίας αποµείωσης πελατών ήταν:
(Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
2010
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου
Αναγνωρισµένη ζηµία
αποµείωσης
∆ιαγραφή
Μείωση λόγω µη
χρησιµοποιούµενης πρόβλεψης
Υπόλοιπο την 31η ∆εκεµβρίου
ΟΜΙΛΟΣ
2009
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΟΜΙΛΟΣ
217,42
217,42
237,42
177,42
190,05
-
190,05
-
40,00
(60,00)
100,00
(60,00)
(40,00)
367,47
(40,00)
367,47
217,42
217,42
Η µείωση αφορά σε µη χρησιµοποιούµενη πρόβλεψη λόγω σχηµατισµού πρόβλεψης επισφάλειας στις
31/12/2009, για υπόλοιπο του πελάτη εξωτερικού GLN, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο
είσπραξης, και το οποίο τελικά εισπράχθηκε µέσα στο 2010, ενώ η αύξηση σε πρόβλεψη επισφάλειας για
µέρος του υπόλοιπου του πελάτη «Οργανισµός Προβολής Ελλ. Πολιτισµού ΑΕ».
β) Kίνδυνος Ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όµιλος να µη µπορέσει να εκπληρώσει εµπρόθεσµα
τις χρηµατοοικονοµικές του υποχρεώσεις.
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών ταµειακών
διαθεσίµων και πιστωτικών ορίων, που διασφαλίζουν την οµαλή εκπλήρωση των χρηµατοοικονοµικών
του υποχρεώσεων. Τα διαθέσιµα του Οµίλου την 31η ∆εκεµβρίου 2010 ανέρχονταν σε 63,05 χιλ. Ευρώ
και τα δάνεια του ανέρχονται σε 3.578,76 χιλ. Ευρώ.
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση της λήξης/ ωρίµανσης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων σε
επίπεδο Εταιρείας και Οµίλου:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
31η ∆εκεµβρίου 2010
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά
δάνεια
Προµηθευτές
Σύνολο
31η ∆εκεµβρίου 2009
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά
δάνεια
Προµηθευτές
Σύνολο
Αξίες
Ισολογισµού
3.578,76
1.490,18
5.068,94
Αξίες
Ισολογισµού
1.275,19
0-8
µήνες
3.578,76
1.320,54
4.899,30
0-8
µήνες
1.275,19
8-12
µήνες
1 µε 2
έτη
8-12
µήνες
2 µε 5
έτη
169,64
169,64
1 µε 2
έτη
-
2 µε 5
έτη
-
-
1.518,08
1.388,23
11,79
118,07
-
2.793,27
2.663,42
11,79
118,07
-
37
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Αξίες
Ισολογισµού
31η ∆εκεµβρίου 2010
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά
δάνεια
Προµηθευτές
Σύνολο
31η ∆εκεµβρίου 2009
8-12
µήνες
1 µε 2
έτη
2 µε 5
έτη
3.578,76
3.578,76
-
-
-
1.367,69
1.198,05
-
169,64
-
4.946,45
4.776,81
-
169,64
-
Αξίες
Ισολογισµού
0-8
µήνες
8-12
µήνες
1 µε 2
έτη
2 µε 5
έτη
Βραχυπρόθεσµα τραπεζικά
δάνεια
Προµηθευτές
Σύνολο
0-8
µήνες
1.275,19
1.275,19
-
-
-
1.418,87
1.344,51
11,79
62,57
-
2.694,06
2.619,70
11,79
62,57
-
Τα βραχυπρόθεσµα δάνεια (κεφάλαιο κίνησης), έχουν ληφθεί από την ΕΤΕ και την Γενική Τράπεζα σε
νόµισµα Ευρώ, κάτω από συγκεκριµένους όρους χορήγησης και εντός των πιστωτικών ορίων που έχει ο
Όµιλος. Το επιτόκιο των βραχυπροθέσµων δανείων για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010 και
την 31η ∆εκεµβρίου 2009 αντίστοιχα ήταν:
(Ποσά σε χιλ. Ευρώ)
Εταιρεία
OTEplus A.E.
OTEplus A.E.
2010
Λήξη
Αορίστου
χρόνου
Υπόλοιπο
Υπόλοιπο
Επιτόκιο
3.043,76
ETE- Euribor 1month +
spread (3,75%+ 0,60%
(εισφορά Ν128/75)
1.275,19
ETE- Euribor 1month + spread
(1,8%+ 0,60% (εισφορά
Ν128/75)
535,00
Γενική Τράπεζα - Euribor
1month + spread
(4,00%+ 0,60%
(εισφορά Ν128/75)
-
Αορίστου
χρόνου
Σύνολο
2009
3.578,76
Επιτόκιο
1.275,19
γ) Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος συνίσταται στην πιθανότητα η εύλογη αξία ή οι ταµειακές ροές ενός
χρηµατοοικονοµικού µέσου να παρουσιάσουν διακυµάνσεις εξαιτίας µεταβολών στις ισοτιµίες ξένου
συναλλάγµατος.
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν υφίσταται για τον Όµιλο και την Εταιρία καθώς δεν υπάρχουν ούτε
θυγατρικές στο εξωτερικό ούτε κονδύλια σε ξένο νόµισµα.
δ) ∆ιαχείριση κεφαλαίου
Η πολιτική του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συνίσταται στη διατήρηση µιας ισχυρής βάσης κεφαλαίου, ώστε να
διατηρεί την εµπιστοσύνη των πιστωτών και της αγοράς στον Όµιλο και να επιτρέπει την µελλοντική
ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Οµίλου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο παρακολουθεί την απόδοση του
κεφαλαίου, την οποία ορίζει ο Όµιλος ως τα καθαρά αποτελέσµατα διαιρεµένα µε το σύνολο της καθαρής
θέσης.
38
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προσπαθεί να διατηρεί µια ισορροπία µεταξύ υψηλότερων αποδόσεων που θα ήταν
εφικτές µε υψηλότερα επίπεδα δανεισµού και των πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα παρείχε µια
ισχυρή και υγιής κεφαλαιακή θέση. ∆εν υπήρξαν αλλαγές στην προσέγγιση που υιοθετεί ο Όµιλος σχετικά
µε τη διαχείριση κεφαλαίου κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Ούτε η Εταιρεία, ούτε η θυγατρική της εταιρεία υπόκεινται σε εξωτερικά επιβεβληµένες απαιτήσεις σε σχέση
µε το κεφάλαιο τους.
27.
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Την 1 Φεβρουαρίου 2011, το ∆.Σ. της ΟΤΕplus Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού
Κεφαλαίου της θυγατρικής της εταιρείας ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ (100%), µε µείωση της ονοµαστικής
αξίας του κεφαλαίου, και ταυτόχρονη πραγµατική αύξηση αυτού, κατά το ποσό των € 180.000, µε
την έκδοση 6.000 νέων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 30,00 η κάθε µία. Η παραπάνω απόφαση
επικυρώθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ∆ΙΕΡΓΑΣΙΑ Α.Ε.ΠΑ. την 28 Φεβρουαρίου 2011.
Το ποσό των Ευρώ 180.000 θα καταβληθεί εντός τεσσάρων µηνών από την λήψη της παρούσας
απόφασης.
Επίσης, την 30 Μαρτίου 2011, µετά από απόφαση της Έκτακτης, Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής
Συνέλευσης, ορίστηκε νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο την ίδια ηµεροµηνία
συγκροτήθηκε
σε
Σώµα,
εκλέγοντας
Πρόεδρο
και
∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο.
39
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις
Α.Ε.
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Οικονοµικών
Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις
της ΟΤΕplus Τεχνικές και Επιχειρηµατικές Λύσεις Α.Ε. και των θυγατρικών
της, που αποτελούνται από τον εταιρικό και ενοποιηµένο ισολογισµό της 31ης
∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και την περίληψη σηµαντικών
λογιστικών αρχών και µεθόδων και τις λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές
Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών
των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε
λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας,
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και τις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο
έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών
τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων
οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά
τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις
περιστάσεις και όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της
αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων
που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
ΟΤΕplus ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
(ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΗΝ 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010)
παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Γνώµη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονοµική θέση της Εταιρείας και των θυγατρικών αυτής κατά την 31η
∆εκεµβρίου 2010, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους
ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή
Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της
Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα
άρθρα 43α, 107 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 28 Απριλίου 2011
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Θεοδόσιος Ιγνατίδης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15881
Ernst & Young (Ελλάς) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές A.E
11ο ΧΛΜ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας, 144 51 Μεταµόρφωση Αττικής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 107
1