Αρχαία Γ Γυμνασίου 1ο κριτήριο

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΙ ΓΛΩΣΣΑ
Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1Ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Α. Κείμενο : Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς
Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ µυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ’ ἁρµόσει
καὶ νῦν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα πυρὸς
γενέσθαι· τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ πρὸς
πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουµένων. Τοὺς µὲν οὖν ἄλλους ὁρµῆσαι πρὸς
φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων,
ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχὶ δυνάµενον ἀποχωρεῖν,
ἀλλὰ ἐγκαταλαµβανόµενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράµενον φέρειν. Φορτίου δ’
οἶµαι προσγενοµένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον
θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐµενῶς ἔχει. Λέγεται
γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους
µόνους, ἀφ’ ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν
χῶρον· τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαµένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν
γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι.
Λυκοῦργος, Κατὰ Λεωκράτους 95-96
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΣΚΗΣΕΙΣ:
Β.1 Ερωτήσεις μετάφρασης και κατανόησης του κειμένου.
1. Από το παραπάνω κείµενο να µεταφραστεί το απόσπασµα «Τοὺς
µὲν οὖν ἄλλους … ἅπαντας ἀπολέσθαι.»
(Μονάδες 4)
2. α) Ποιο περιστατικό διηγείται ο Λυκούργος, για να καταδείξει ότι
οι θεοί τιµούν το σεβασµό προς τους γονείς;
β) Τι ήθελε να επισηµάνει ο ρήτορας µε τη µυθική αυτή ιστορία;
(Μονάδες 2+2=4)
Β.2 Ερωτήσεις λεξιλογικές –ετυµολογικές.
2. α) Λέγεται, ὁρῶντα: να γράψετε για τα καθένα από τα παραπάνω
ρήµατα δύο οµόρριζες λέξεις της Αρχαίας ή της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας.
Έρη Τσούνη
www.etsouni.gr
[email protected]
Σελίδα 1
β) φέρειν: Να συνθέσετε το ρήµα µε µια από τις προθέσεις ἀνά, διά
και να γράψετε µια πρόταση στη Νέα Ελληνική µε ένα ουσιαστικό ή
επίθετο οµόρριζο του σύνθετου ρήµατος που σχηµατίσατε.
(Μονάδες 2+2=4)
Β.3 Ερωτήσεις γραµµατικής.
3α) Συµπληρώστε και τους υπόλοιπους βαθµούς των παρακάτω
επιθέτων και επιρρηµάτων του κειµένου (στην πτώση που βρίσκεται
το καθένα):
Θετικός
Συγκριτικός
Υπερθετικός
µυθωδέστερον
εὐµενῶς
τῶν εὐσεβῶν
τοῖς ἀγαθοῖς
β) ὁρῶντα, γενέσθαι: Να γραφούν το β΄ ενικό και το γ΄ πληθυντικό
πρόσωπο αορίστου β΄ σε όλες τις εγκλίσεις και στη φωνή που βρίσκεται
το κάθε ρήµα.
(Μονάδες 2+2=4)
Β.4 Ερωτήσεις συντακτικού.
4. α) Να χαρακτηρισθούν συντακτικά οι παρακάτω τύποι του κειµένου:
«ἐν Σικελίᾳ» , «πυρὸς», «σωθῆναι» «ἅπαντας»,
β) Να χωρίσετε την παρακάτω περίοδο σε προτάσεις και να
αναγνωρίσετε το είδος τους.
«Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς
ἀγαθοῖς εὐµενῶς ἔχει.»
(Μονάδες 2+2=4)
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις
Έρη Τσούνη
www.etsouni.gr
[email protected]
Σελίδα 2
Άλλο ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γεροντότερους της οικογένειας: Ο
Ακάμας και ο Δημοφών οδηγούν τη γιαγιά τους Αίθρα μετά την πτώση της
Τροίας (αττικός ερυθρόμορφος κρατήρας, 500 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο
Λονδίνου).
Έρη Τσούνη
www.etsouni.gr
[email protected]
Σελίδα 3