ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Γ` ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ γενέσθαι, σωτηρίαν

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
___________________________________________________________________________
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο: _______________________________________
Ημερομηνία: _____________________
Βαθμός: ______________
Υπενθύμιση: Μην ξεχνάτε να τονίζετε σωστά όταν γράφετε στα
Αρχαία!!!
Να μεταφέρετε τις απαντήσεις στην κόλλα αναφοράς που θα παραλάβετε,
χρησιμοποιώντας τον αριθμό του θέματος και της ερώτησης δίπλα από
κάθε απάντηση. Οι ασκήσεις γραμματικής μπορούν να απαντηθούν επάνω.
Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
Λέγεται γοῦν ἐν Σικελίᾳ (εἰ γὰρ καὶ μυθωδέστερόν ἐστιν, ἀλλ'
ἁρμόσει καὶ νῦν ἅπασι τοῖς νεωτέροις ἀκοῦσαι) ἐκ τῆς Αἴτνης ῥύακα
πυρός γενέσθαι· τοῦτον δὲ ῥεῖν φασιν ἐπί τε τὴν ἄλλην χώραν, καὶ δὴ καὶ
πρὸς πόλιν τινὰ τῶν ἐκεῖ κατοικουμένων. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ὁρμῆσαι
πρὸς φυγήν, τὴν αὑτῶν σωτηρίαν ζητοῦντας, ἕνα δέ τινα τῶν νεωτέρων,
ὁρῶντα τὸν πατέρα πρεσβύτερον ὄντα καὶ οὐχί δυνάμενον ἀποχωρεῖν,
ἀλλά ἐγκαταλαμβανόμενον ὑπὸ τοῦ πυρός, ἀράμενον φέρειν. Φορτίου δ'
οἶμαι προσγενομένου καὶ αὐτὸς ἐγκατελήφθη. Ὅθεν δὴ καὶ ἄξιον
θεωρῆσαι τὸ θεῖον, ὅτι τοῖς ἀνδράσιν τοῖς ἀγαθοῖς εὐμενῶς ἔχει. Λέγεται
γὰρ κύκλῳ τὸν τόπον ἐκεῖνον περιρρυῆναι τὸ πῦρ καὶ σωθῆναι τούτους
μόνους, ἀφ' ὧν καὶ τὸ χωρίον ἔτι καὶ νῦν προσαγορεύεσθαι τῶν εὐσεβῶν
χῶρον· τοὺς δὲ ταχεῖαν τὴν ἀποχώρησιν ποιησαμένους καὶ τοὺς ἑαυτῶν
γονέας ἐγκαταλιπόντας ἅπαντας ἀπολέσθαι.
Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Να μεταφραστεί το απόσπασμα: “Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους... καὶ αὐτὸς
ἐγκατελήφθη.”
(μονάδες 4)
2. α) Ποια ήταν η στάση του γιου μπροστά στον πατέρα που
κινδύνευε;
β) Ποια ήταν η τύχη όσων εγκατέλειψαν τους γονείς τους;
(μονάδες 4)
3. Ν' αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του
κειμένου:
γενέσθαι, σωτηρίαν, περιρρυῆναι, ἀποχώρησιν.
(μονάδες 2)
________________________________________________________________________
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Σελίδα 1
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
___________________________________________________________________________
4. Να βρείτε τα συνθετικά μέρη των λέξεων που δίνονται και να
δηλώσετε το είδος του α' συνθετικού.
Λέξη
Α' συνθετικό
Β' συνθετικό
Είδος α' συνθ.
σωματοφύλαξ
θανατηφόρος
ὀξύθυμος
ἀγγελιοφόρος
(μονάδες 2)
5. Να συμπληρώσετε τα κενά με τους τύπους των ρημάτων στις
παρενθέσεις:
α) Ὁ λέων δίκαια ________________ (φεύγω, Αορ. Β').
β) __________________ (μανθάνω, προστακτ. Αορ. Β') ὡς ἄφρων εἶ.
γ) Οἱ προδόται ________________ (κολάζομαι, οριστ. Παθητ. Μελλ.) ὑπὸ
τῶν πολεμίων.
δ) Εὐλογία Κυρίου καὶ ἔλεος ________________ ἐφ' ἡμᾶς. (ἔρχομαι, οριστ.
Αορ.β')
ε) Μένων ______________ τοξότας καὶ πελταστάς. (ἄγω, οριστ. Αορ. β)
στ) ________________ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν. (ὁρῶ, υποτακτ. Αορ.β')
(μονάδες 3)
6. Να υπογραμμίσετε και να προσδιορίσετε το ποιητικό αίτιο στις
παρακάτω προτάσεις:
α. Ἐπέμφθη παρὰ στρατηγοῦ.
___________________________________________________________________
β. Ὁ φύλακας ὑπὸ τοῦ νεανίου ἐξαπατηθήσεται.
___________________________________________________________________
γ. Θεμιστογένει ταῦτα γέγραπται.
___________________________________________________________________
δ. Περσεφόνη ὑπὸ Πλούτωνος εἰς Ἄδου ἤχθη.
___________________________________________________________________
(μονάδες 2)
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα...)
________________________________________________________________________
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Σελίδα 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
___________________________________________________________________________
7. Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τους κατάλληλους τύπους των
ρημάτων:
Οριστική
Υποτακτική
Ευκτική
Προστακτική
ἐτράπης
κολασθῆτε
καλυφθείη
πεμθέντων
ἐφθάρημεν
(μονάδες 3)
Καλή επιτυχία!!!
________________________________________________________________________
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ ΑΙΓΑΛΕΩ
Επιμέλεια: ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Σελίδα 3