αρχαια 2002-2011

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο
Ἀριστοτέλους Ἠθικά Νικομάχεια (Β 1, 5-8)
Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν· οἱ γὰρ
νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ
μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ
αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει τούτῳ πολιτεία
πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Ἔτι ἐκ τῶν αὐτῶν καὶ διὰ τῶν
αὐτῶν καὶ γίνεται πᾶσα ἀρετὴ καὶ φθείρεται, ὁμοίως δὲ
καὶ τέχνη· ἐκ γὰρ τοῦ κιθαρίζειν καὶ οἱ ἀγαθοὶ καὶ κακοὶ
γίνονται κιθαρισταί. Ἀνάλογον δὲ καὶ οἰκοδόμοι καὶ οἱ
λοιποὶ πάντες· ἐκ μὲν γὰρ τοῦ εὖ οἰκοδομεῖν ἀγαθοὶ
οἰκοδόμοι ἔσονται, ἐκ δὲ τοῦ κακῶς κακοί. Εἰ γὰρ μὴ
οὕτως εἶχεν, οὐδὲν ἂν ἔδει τοῦ διδάξοντος, ἀλλὰ πάντες ἂν
ἐγίνοντο ἀγαθοὶ ἢ κακοί.
Οὕτω δὴ καὶ ἐπὶ τῶν ἀρετῶν ἔχει· πράττοντες γὰρ τὰ ἐν
τοῖς συναλλάγμασι τοῖς πρὸς τοὺς ἀνθρώπους γινόμεθα οἳ
μὲν δίκαιοι οἳ δὲ ἄδικοι, πράττοντες δὲ τὰ ἐν τοῖς δεινοῖς
καὶ ἐθιζόμενοι φοβεῖσθαι ἢ θαρρεῖν οἳ μὲν ἀνδρεῖοι οἳ δὲ
δειλοὶ. Ὁμοίως δὲ καὶ τὰ περὶ τὰς ἐπιθυμίας ἔχει καὶ τὰ
περὶ τὰς ὀργάς· οἳ μὲν γὰρ σώφρονες καὶ πρᾶοι γίνονται, οἳ
δ’ ἀκόλαστοι καὶ ὀργίλοι, οἳ μὲν ἐκ τοῦ οὑτωσὶ ἐν αὐτοῖς
ἀναστρέφεσθαι, οἳ δὲ ἐκ τοῦ οὑτωσί. Καὶ ἑνὶ δὴ λόγῳ ἐκ
τῶν ὁμοίων ἐνεργειῶν αἱ ἕξεις γίνονται. ∆ιὸ δεῖ τὰς
ἐνεργείας ποιὰς ἀποδιδόναι· κατὰ γὰρ τὰς τούτων
διαφορὰς ἀκολουθοῦσιν αἱ ἕξεις. Οὐ μικρὸν οὖν διαφέρει
τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ,
μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
Α.
Β1.
Β2.
Β3.
Β4.
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Από το κείμενο που σας δίνεται να μεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ ... μᾶλλον δὲ
τὸ πᾶν».
Μονάδες 10
«οἱ γὰρ νομοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν
ἀγαθούς, καὶ τὸ μὲν βούλημα παντὸς νομοθέτου τοῦτ’
ἐστίν, ὅσοι δὲ μὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσιν ἁμαρτάνουσιν, καὶ
διαφέρει τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης»:
Ποιο είναι το αξιολογικό κριτήριο με βάση το οποίο ο
Αριστοτέλης διακρίνει τα πολιτεύματα σε «ἀγαθὰ» και
«φαῦλα»;
Μονάδες 15
Αξιοποιώντας στοιχεία από το περιεχόμενο της δεύτερης
παραγράφου του κειμένου, να σχολιάσετε τη φράση: «Οὐ
μικρὸν οὖν διαφέρει τὸ οὕτως ἢ οὕτως εὐθὺς ἐκ νέων
ἐθίζεσθαι, ἀλλὰ πάμπολυ, μᾶλλον δὲ τὸ πᾶν».
Μονάδες 15
Πώς ορίζει ο Αριστοτέλης την ευδαιμονία στα Ηθικά
Νικομάχεια και πώς πιστεύει ότι αυτή κατακτάται από τον
άνθρωπο;
Μονάδες 10
αποθήκη, προσποίηση, διαφθορά, απραξία, σχήμα: Για
καθεμιά από τις παραπάνω λέξεις της νέας ελληνικής να
γράψετε μια ετυμολογικά συγγενή λέξη από το κείμενο.
Μονάδες 10
2. Αδίδακτο κείμενο
Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 33b
Ἐγὼ δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ’ ἐγενόμην· εἰ δέ
τίς μου λέγοντος καὶ τὰ ἐμαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυμεῖ
ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώποτε
ἐφθόνησα, οὐδὲ χρήματα μὲν λαμβάνων διαλέγομαι μὴ
λαμβάνων δὲ οὔ, ἀλλ’ ὁμοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι
παρέχω
ἐμαυτὸν
ἐρωτᾶν,
καὶ
ἐάν
τις
βούληται
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ἀποκρινόμενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. Καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε
τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν
ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην μηδενὶ μηδὲν πώποτε μάθημα
μήτε ἐδίδαξα· εἰ δέ τίς φησι παρ’ ἐμοῦ πώποτέ τι μαθεῖν ἢ
ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅτι μὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε ὅτι οὐκ
ἀληθῆ λέγει.
φθονῶ : α ρ ν ο ύ μ α ι
ὑ π έ χ ω α ἰτ ί α ν τ ι ν ὸς : θεωρού μαι υπεύθυνος για κάποιον ή για κ ά τ ι
ὅ τ ι μ ὴ : ὅ,τ ι μὴ
Γ1.
Γ2.
Γ3.
Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
αδίδακτο κείμενο.
Μονάδες 20
Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου:
μου:
την ίδια πτώση του ιδίου προσώπου
στον πληθυντικό αριθμό
χρήματα:
τη δοτική πληθυντικού
πένητι:
την ονομαστική ενικού
δικαίως:
το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος
ἀληθῆ:
τη δοτική ενικού στο ίδιο γένος
το απαρέμφατο του ιδίου χρόνου
ἐγενόμην:
λέγοντος:
τον ίδιο τύπο του Παρακειμένου στην ίδια
φωνή
πράττοντος:
το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής Αορίστου
στην ίδια φωνή
το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της
ἐπιθυμεῖ:
οριστικής Παρατατικού στην ίδια φωνή
ἀποκρινόμενος: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής
Μέλλοντα στην ίδια φωνή.
Μονάδες 10
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων του κειμένου: οὐδενὸς, λέγοντος, χρηστὸς,
ἀκοῦσαι, ἀληθῆ.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων
αμέσως
μόλις
σας
παραδοθούν.
∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν μετά το πέρας
της εξέτασης.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα.
4. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο
στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης:
φωτοαντιγράφων.
Τρεις
(3)
ώρες
μετά
τη
διανομή
των
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο
Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Γ 1, 1-4/6/12)
Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, καὶ τίς ἑκάστη καὶ
ποία τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ
ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες
τὴν πόλιν πεπραχέναι τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ
τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ
νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ
πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις
τις. Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν
ὅλων μὲν συνεστώτων δ’ ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι
πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι
πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ
πολίτης ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης ἀμφισβητεῖται
πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι
πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν
ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης.
Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ
μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ’ οἱ τῶν
δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ
δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων
κοινωνοῦσιν)·... πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων
ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. ... Τίς
μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ
ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς,
πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν δὲ τὸ
τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς
ἁπλῶς εἰπεῖν.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Α.
Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ὥστε τίνα χρὴ ... ὡς
ἁπλῶς εἰπεῖν».
Μονάδες 10
Β1.
«ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις
τις»: να σχολιάσετε τη φράση του Αριστοτέλη με βάση το
κείμενο που σας δόθηκε.
Μονάδες 10
Β2.
Πώς τεκμηριώνει ο Αριστοτέλης τη θέση «καὶ γὰρ ὁ πολίτης
ἀμφισβητεῖται πολλάκις» στο κείμενο που σας δόθηκε;
Μονάδες 10
Β3.
Λαμβάνοντας υπόψη τη φράση του κειμένου «πρὸς
αὐτάρκειαν ζωῆς» και το παρακάτω μεταφρασμένο
κείμενο, να παρουσιάσετε την αριστοτελική αντίληψη
για την αυτάρκεια.
Ἀριστοτέλους Πολιτικά (Α 2, 5-6)
Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη
συνένωση περισσότερων χωριών είναι η πόλη, μια
κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να πούμε
ότι
πέτυχε
τελικά
την
ύψιστη
αυτάρκεια·
συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει τη ζωή, στην
πραγματικότητα όμως υπάρχει για να εξασφαλίζει την
καλή ζωή. Η πόλη, επομένως, είναι κάτι που ήρθε
στην ύπαρξη εκ φύσεως, όπως ακριβώς και οι πρώτες
κοινωνικές οντότητες, αφού αυτή είναι το τέλος
εκείνων κι αφού αυτό που λέμε φύση ενός πράγματος
δεν είναι παρά η μορφή που αυτό έχει κατά τη στιγμή
της τελείωσης, της ολοκλήρωσής του: αυτό δεν λέμε,
πράγματι, πως είναι τελικά η φύση του κάθε
πράγματος, π.χ. του ανθρώπου, του αλόγου ή του
σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει
όταν ολοκληρωθεί η εξελικτική του πορεία; Επίσης: Ο
τελικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ένα πράγμα
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β4.
Β5.
είναι κάτι το έξοχο, και η αυτάρκεια είναι τελικός
στόχος και, άρα, κάτι το έξοχο.
Μονάδες 10
Πώς εξηγείται η στάση του Αριστοτέλη να ασκεί
αυστηρή κριτική στις απόψεις των άλλων σχολών και
των εκπροσώπων τους;
Μονάδες 10
Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου: ὁρῶμεν, μορίων, οἰκεῖν,
μετέχειν, ἱκανόν.
Μονάδες 10
2. Αδίδακτο κείμενο
Ἰσοκράτους Παναθηναϊκός 130-131 (να΄)
Περὶ δὲ τῶν παραλαβόντων τὴν τῆς πόλεως διοίκησιν,
ἣν ἐκεῖνος [Θησεὺς] παρέδωκεν, οὐκ ἔχω, τίνας ἐπαίνους
εἰπὼν ἀξίους ἂν εἴην εἰρηκὼς τῆς ἐκείνων διανοίας. Οἵτινες
ἄπειροι πολιτειῶν ὄντες, οὐ διήμαρτον αἱρούμενοι τῆς ὑπὸ
πάντων ἄν ὁμολογηθείσης οὐ μόνον εἶναι κοινοτάτης καὶ
δικαιοτάτης ἀλλὰ καὶ συμφορωτάτης ἅπασι καὶ τοῖς
χρωμένοις ἡδίστης. Κατεστήσαντο γὰρ δημοκρατίαν οὐ τὴν
εἰκῇ πολιτευομένην καὶ νομίζουσαν τὴν μὲν ἀκολασίαν
ἐλευθερίαν εἶναι, τὴν δ’ ἐξουσίαν ὅ,τι βούλεταί τις ποιεῖν
εὐδαιμονίαν, ἀλλὰ τὴν τοῖς τοιούτοις μὲν ἐπιτιμῶσαν,
ἀριστοκρατίᾳ δὲ χρωμένην.
δ ι α μ α ρ τ ά ν ω : αποτυγχάνω
εἰκῇ:
χ ω ρ ί ς σχέδιο , ά σκοπ α
ἀ ρ ι σ τ ο κ ρ α τ ί α : α ξ ιοκ ρ α τ ί α
Γ1.
Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2.
Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου:
παραλαβόντων:το β΄ ενικό πρόσωπο στην προστακτική του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
http://edu.klimaka.gr
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
διοίκησιν:
ἥν:
τίνας:
διανοίας:
διήμαρτον:
αἱρούμενοι:
ἅπασι:
ἡδίστης:
ἐπιτιμῶσαν:
Γ3.
την κλητική του ενικού.
την αιτιατική του πληθυντικού στο ίδιο γένος.
την αιτιατική του ενικού στο ουδέτερο
γένος.
τη δοτική του πληθυντικού.
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην
οριστική του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
το β΄ ενικό πρόσωπο στην ευκτική του
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
τη γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος.
το επίρρημα στο θετικό βαθμό.
το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην
ίδια φωνή.
Μονάδες 10
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων και φράσεων του κειμένου: τῆς πόλεως, ὄντες, ὑπὸ
πάντων, ἐλευθερίαν, ἀριστοκρατίᾳ.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη μεταφέρετε στο τετράδιο τα
κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
3. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την
αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
4. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
7. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας
και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν τις 17:00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο.
Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια Β 6, 4-10
Ἐν παντὶ δὴ συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἔστι λαβεῖν τὸ μὲν πλεῖον τὸ δ’
ἔλαττον τὸ δ’ ἴσον, καὶ ταῦτα ἤ κατ’ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα ἤ πρὸς ἡμᾶς...
Λέγω δὲ τοῦ μὲν πράγματος μέσον τὸ ἴσον ἀπέχον ἀφ’ ἑκατέρου τῶν
ἄκρων, ὅπερ ἐστὶν ἕν καὶ τὸ αὐτὸ πᾶσιν, πρὸς ἡμᾶς δὲ ὃ μήτε
πλεονάζει μήτε ἐλλείπει· τοῦτο δ’ οὐχ ἕν, οὐδὲ ταὐτὸν πᾶσιν. Οἷον εἰ
τὰ δέκα πολλὰ τὰ δὲ δύο ὀλίγα, τὰ ἕξ μέσα λαμβάνουσι κατὰ τὸ
πρᾶγμα· ἴσῳ γὰρ ὑπερέχει τε καὶ ὑπερέχεται· τοῦτο δὲ μέσον ἐστὶ
κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν ἀναλογίαν. Τὸ δὲ πρὸς ἡμᾶς οὐχ οὕτω
ληπτέον· οὐ γὰρ εἴ τῳ δέκα μναῖ φαγεῖν πολὺ δύο δὲ ὀλίγον, ὁ
ἀλείπτης ἕξ μνᾶς προστάξει· ἔστι γὰρ ἴσως καὶ τοῦτο πολὺ τῷ
ληψομένῳ ἤ ὀλίγον· Μίλωνι μὲν γὰρ ὀλίγον, τῷ δὲ ἀρχομένῳ τῶν
γυμνασίων πολύ. Ὁμοίως ἐπὶ δρόμου καὶ πάλης. Οὕτω δὴ πᾶς
ἐπιστήμων τὴν ὑπερβολὴν μὲν καὶ τὴν ἔλλειψιν φεύγει, τὸ δὲ μέσον
ζητεῖ καὶ τοῦθ’ αἱρεῖται, μέσον δὲ οὐ τὸ τοῦ πράγματος ἀλλὰ τὸ πρὸς
ἡμᾶς.
Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον
βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν
τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς
μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος
σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς τοῦτο βλέποντες
ἐργάζονται), ἡ δ’ ἀρετὴ πάσης τέχνης ἀκριβεστέρα καὶ ἀμείνων ἐστὶν
ὥσπερ καὶ ἡ φύσις, τοῦ μέσου ἄν εἴη στοχαστική. Λέγω δὲ τὴν
ἠθικήν· αὕτη γάρ ἐστι περὶ πάθη καὶ πράξεις, ἐν δὲ τούτοις ἔστιν
ὑπερβολὴ καί ἔλλειψις καὶ τὸ μέσον.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Α) Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ἐν παντί ... καὶ πάλης».
Μονάδες 10
Β1) Ο Αριστοτέλης για να προσδιορίσει την έννοια της μεσότητας
στο κείμενο που σας δίνεται χρησιμοποιεί παραδείγματα. Να
τα εντοπίσετε και να τα σχολιάσετε.
Μονάδες 15
Β2) Να σχολιάσετε ερμηνευτικά το απόσπασμα: «Λέγω δὲ τὴν
ἠθικὴν ... τὸ μέσον».
Μονάδες 15
Β3) Ποια ήταν η διδακτική δραστηριότητα του Αριστοτέλη στην
αυλή του Φιλίππου της Μακεδονίας;
Μονάδες 10
Β4) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής γλώσσας,
απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου: ἐλλείπει, λαμβάνουσι, προστάξει, φθειρούσης,
ἐργάζονται.
Μονάδες 10
2. Αδίδακτο κείμενο.
Λυσία Ἐπιτάφιος, 40-42
Ἦ πολὺ πλεῖστον ἐκεῖνοι κατὰ τὴν ἀρετὴν ἁπάντων ἀνθρώπων
διήνεγκαν καὶ ἐν τοῖς βουλεύμασι καὶ ἐν τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις,
ἐκλιπόντες μὲν τὴν πόλιν, εἰς τὰς ναῦς δ’ ἐμβάντες, τὰς δ’ αὑτῶν
ψυχὰς ὀλίγας οὔσας ἀντιτάξαντες τῷ πλήθει τῷ τῆς Ἀσίας.
Ἐπέδειξαν δὲ πᾶσιν ἀνθρώποις, νικήσαντες τῇ ναυμαχίᾳ, ὅτι
κρεῖττον μετ’ ὀλίγων ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας κινδυνεύειν ἤ μετὰ πολλῶν
βασιλευομένων ὑπὲρ τῆς αὑτῶν δουλείας. Πλεῖστα δὲ καὶ κάλλιστα
ἐκεῖνοι ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευθερίας συνεβάλοντο, στρατηγὸν
μὲν Θεμιστοκλέα, ἱκανώτατον εἰπεῖν καὶ γνῶναι καὶ πρᾶξαι, ναῦς δὲ
πλείους τῶν ἄλλων συμμάχων, ἄνδρας δ’ ἐμπειροτάτους.
1 ἦ: πράγματι
2 συνεβάλοντο (συμβάλλομαι): συνεισέφεραν
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Να απαντήσετε στα παρακάτω:
Γ1) Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
Γ2α) Να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό για καθεμιά
από τις παρακάτω λέξεις:
ἐκεῖνοι, πόλιν, νικήσαντες, ναυμαχί ᾳ, ἐμπειροτάτους.
Μονάδες 5
Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθένα από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου:
οὔσας:
το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου.
νικήσαντες: το α΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού
στην ίδια φωνή.
κινδυνεύειν: το απαρέμφατο του Αορίστου στην ίδια
φωνή.
συνεβάλοντο: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ενεστώτα
στην Οριστική στην ίδια φωνή.
εἰπεῖν:
το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής του
ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5
Γ3)
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων και φράσεων του κειμένου: πόλιν, ὀλίγας, πᾶσιν, ὑπὲρ
τῆς ἐλευθερίας, συμμάχων.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση.
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το
τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά
τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνον με μπλε ή μαύρο
στυλό διαρκείας και μόνον ανεξίτηλης μελάνης.
7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή
των φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο.
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (324 Α-C).
Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι
ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης. Εἰ γὰρ ἐθέλεις
ἐννοῆσαι τὸ κολάζειν, ὦ Σώκρατες, τοὺς ἀδικοῦντας τί
ποτε δύναται, αὐτό σε διδάξει ὅτι οἵ γε ἄνθρωποι ἡγοῦνται
παρασκευαστὸν εἶναι ἀρετήν. Οὐδεὶς γὰρ κολάζει τοὺς
ἀδικοῦντας πρὸς τούτῳ τὸν νοῦν ἔχων καὶ τούτου ἕνεκα,
ὅτι ἠδίκησεν, ὅστις μὴ ὥσπερ θηρίον ἀλογίστως τιμωρεῖται·
ὁ δὲ μετὰ λόγου ἐπιχειρῶν κολάζειν οὐ τοῦ παρεληλυθότος
ἕνεκα ἀδικήματος τιμωρεῖται −οὐ γὰρ ἂν τό γε πραχθὲν
ἀγένητον θείη− ἀλλὰ τοῦ μέλλοντος χάριν, ἵνα μὴ αὖθις
ἀδικήσῃ μήτε αὐτὸς οὗτος μήτε ἄλλος ὁ τοῦτον ἰδὼν
κολασθέντα. Καὶ τοιαύτην διάνοιαν ἔχων διανοεῖται
παιδευτὴν εἶναι ἀρετήν· ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει.
Ταύτην
οὖν
τὴν
δόξαν
πάντες
ἔχουσιν
ὅσοιπερ
τιμωροῦνται καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ. Τιμωροῦνται δὲ καὶ
κολάζονται οἵ τε ἄλλοι ἄνθρωποι οὓς ἂν οἴωνται ἀδικεῖν,
καὶ οὐχ ἥκιστα Ἀθηναῖοι οἱ σοὶ πολῖται· ὥστε κατὰ τοῦτον
τὸν λόγον καὶ Ἀθηναῖοί εἰσι τῶν ἡγουμένων παρασκευαστὸν
εἶναι καὶ διδακτὸν ἀρετήν. Ὡς μὲν οὖν εἰκότως
ἀποδέχονται οἱ σοὶ πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόμου
συμβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ
παρασκευαστὸν ἡγοῦνται ἀρετήν, ἀποδέδεικταί σοι, ὦ
Σώκρατες, ἱκανῶς, ὥς γέ μοι φαίνεται.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
Α)
Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη
νέα ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Οὐδεὶς γὰρ
κολάζει ... καὶ διδακτὸν ἀρετήν».
Μονάδες 10
Β1) Ποιος είναι ο σκοπός της τιμωρίας σύμφωνα με το
κείμενο.
Μονάδες 10
Β2) Να αναφέρετε πώς συνδέεται η επιβολή της τιμωρίας
με τη θέση του Πρωταγόρα για το «διδακτόν» της
αρετής.
Μονάδες 10
Β3) Λαμβάνοντας υπόψη αφενός τη φράση του πρωτοτύπου
κειμένου «ἀποτροπῆς γοῦν ἕνεκα κολάζει» και αφετέρου
το μεταφρασμένο απόσπασμα «Στην πραγματικότητα…
να γίνει παρόμοιος.» που ακολουθεί, να αναφέρετε τις
παιδαγωγικές μεθόδους αγωγής των νέων.
Πλάτωνος Πρωταγόρας (324C – 326A)
Στην πραγματικότητα, αρχίζουν από την παιδική
ηλικία να διδάσκουν και να νουθετούν, συνεχίζοντας για
όλη τη ζωή. Αμέσως μόλις αρχίσει να καταλαβαίνει ένα
παιδί τι του λένε, και η παραμάνα του και η μητέρα του
και ο παιδαγωγός του και ο ίδιος ο πατέρας του
αγωνίζονται γι’ αυτό το πράγμα, για το πώς δηλαδή θα
βελτιωθεί το αγόρι, διδάσκοντάς το για κάθε του πράξη
και για κάθε του λόγο και εξηγώντας του ότι αυτό είναι
δίκαιο και το άλλο άδικο, και ότι αυτό είναι καλό και το
άλλο αισχρό, και αυτό όσιο και εκείνο ανόσιο, και ότι
αυτά πρέπει να τα κάνεις και αυτά να μην τα κάνεις. Κι
όταν ακούει με τη θέλησή του, πάει καλά. Εάν όμως δεν
υπακούει, τότε, με τις απειλές και τα χτυπήματα το
«ισιώνουν», σαν δέντρο που λυγίζει και γέρνει. Κι ύστερα,
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
όταν το στέλνουν στους δασκάλους, δίνουν εντολή να
επιμεληθεί ο δάσκαλος περισσότερο την εὐκοσμία των
παιδιών, παρά τα γράμματα και τη μουσική. Και οι
δάσκαλοι άλλωστε γι’ αυτό φροντίζουν κυρίως. Και μόλις
τα αγόρια μάθουν τα γράμματα και είναι σε θέση στο εξής
να καταλάβουν ένα γραπτό κείμενο, όπως μέχρι τώρα
καταλάβαιναν τον προφορικό λόγο, τα βάζουν, καθισμένα
στα θρανία τους, να διαβάζουν δυνατά τα ποιήματα των
μεγάλων ποιητών και τα αναγκάζουν να μάθουν απέξω
αυτά τα έργα, στα οποία υπάρχουν πολλές συμβουλές,
αλλά και αναλύσεις για τα πράγματα, και ἔπαινοι και
ἐγκώμια για τους αρχαίους ήρωες, προκειμένου το αγόρι
να θελήσει να τους μιμηθεί και να έχει διάθεση να γίνει
παρόμοιος. […]
Μονάδες 10
Β4)
Τι γνωρίζετε για την ίδρυση της Ακαδημίας από τον
Πλάτωνα.
Μονάδες 10
Β5) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου:
κτητῆς, ἀγένητον, διανοεῖται, ἔχουσιν, φαίνεται.
Μονάδες 10
2. Αδίδακτο κείμενο.
Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία, Ι, ΙΙΙ, 1 - 2
Κῦρος γὰρ μέχρι μὲν δώδεκα ἐτῶν ἢ ὀλίγῳ πλέον ταύτῃ
τῇ παιδείᾳ ἐπαιδεύθη, καὶ πάντων τῶν ἡλίκων 1 διαφέρων
ἐφαίνετο καὶ εἰς τὸ ταχύ μανθάνειν ἃ δέοι καὶ εἰς τὸ καλῶς
καὶ ἀνδρείως ἕκαστα ποιεῖν. Ἐκ δὲ τούτου τοῦ χρόνου
μετεπέμψατο 2 Ἀστυάγης τὴν ἑαυτοῦ θυγατέρα καὶ τὸν
παῖδα αὐτῆς· ἰδεῖν γὰρ ἐπεθύμει, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν καλὸν
καὶ ἀγαθὸν εἶναι. Ἔρχεται δὲ αὐτή τε ἡ Μανδάνη πρὸς τὸν
πατέρα καὶ τὸν Κῦρον τὸν υἱὸν ἔχουσα. Ὡς δὲ ἀφίκετο
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
τάχιστα καὶ ἔγνω ὁ Κῦρος τὸν Ἀστυάγην τῆς μητρὸς
πατέρα ὄντα, εὐθὺς οἷα δὴ παῖς φύσει φιλόστοργος ὢν
ἠσπάζετό τε αὐτὸν.
1 ἡλίκος-η-ον:
συνομήλικος
2 μεταπέμπομαι: στέλνω και προσκαλώ
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
Γ1)
Να μεταφράσετε στη
παραπάνω κείμενο.
νέα
ελληνική
γλώσσα
το
Μονάδες 20
Γ2α) Να γράψετε τη δοτική ενικού των παρακάτω λέξεων:
πάντων, τούτου, θυγατέρα, παῖδα, ὄντα.
Μονάδες 5
Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για κάθε έναν από
τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου:
ἐπαιδεύθη: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην ίδια
φωνή.
ποιεῖν:
το γ΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού
στην ίδια φωνή.
ἰδεῖν:
το β΄ ενικό πρόσωπο Προστακτικής του
ίδιου χρόνου και στην ίδια φωνή.
ἔχουσα:
το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο Ευκτικής του
ίδιου χρόνου και στην ίδια φωνή.
ὤν:
το α΄ πληθυντικό πρόσωπο Οριστικής του
ίδιου χρόνου.
Μονάδες 5
Γ3)
Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των
παρακάτω λέξεων του κειμένου: τῇ παιδείᾳ,
διαφέρων, ἀνδρείως, αὐτῆς, ἰδεῖν.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
2.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3.
Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το
διδαγμένο κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
4.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
5.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες, μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα, μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων και όχι πριν την 17.00.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο.
Πλάτωνος Πρωταγόρας, (321 Β6-322Α).
Η κλοπή της φωτιάς
Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοφὸς ὤν ὁ Ἐπιμηθεὺς ἔλαθεν
αὑτὸν καταναλώσας τὰς δυνάμεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ
ἀκόσμητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ ἠπόρει ὅτι
χρήσαιτο. Ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προμηθεὺς
ἐπισκεψόμενος τὴν νομὴν, καὶ ὁρᾷ τὰ μὲν ἄλλα ζῷα
ἐμμελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυμνόν τε καὶ
ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ
εἱμαρμένη ἡμέρα παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ
γῆς εἰς φῶς. Ἀπορίᾳ οὖν σχόμενος ὁ Προμηθεὺς ἥντινα
σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει Ἡφαίστου καὶ
Ἀθηνᾶς τὴν ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί ― ἀμήχανον γὰρ ἦν
ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἤ χρησίμην γενέσθαι ― καὶ
οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον
σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν·
ἦν γὰρ παρὰ τῷ ∆ιί. Τῷ δὲ Προμηθεῖ εἰς μὲν τὴν ἀκρόπολιν
τὴν τοῦ ∆ιὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν ― πρὸς δὲ
καὶ αἱ ∆ιὸς φυλακαὶ φοβεραὶ ἦσαν ― εἰς δὲ τὸ τῆς Ἀθηνᾶς
καὶ Ἡφαίστου οἴκημα τὸ κοινόν, ἐν ὧ ἐφιλοτεχνείτην,
λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας την τε ἔμπυρον τέχνην τὴν
τοῦ Ἡφαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς Ἀθηνᾶς δίδωσιν
ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία μὲν ἀνθρώπῳ τοῦ βίου
γίγνεται, Προμηθέα δὲ δι’ Ἐπιμηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται,
κλοπῆς δίκη μετῆλθεν.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
Α)
Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη
νέα ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ἅτε δὴ οὖν οὐ
πὰνυ τι σοφὸς ... καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ».
Μονάδες 10
Β1) Να σχολιάσετε ερμηνευτικά τη φράση: «τὴν ἔντεχνον
σοφίαν σὺν πυρί».
Μονάδες 10
Β2) «κλοπῆς δίκη μετῆλθεν»: να αναφέρετε μέσα από το
κείμενο τους τρεις λόγους για τους οποίους
καταδικάστηκε ο Προμηθέας.
Μονάδες 10
Β3) Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το απόσπασμα του
πρωτοτύπου κειμένου «Τὴν μὲν οὖν περὶ τὸν βίον
σοφίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ
εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ ∆ιί.» και αφετέρου το
μεταφρασμένο απόσπασμα «Και βλέπω ότι, όποτε
συγκεντρωνόμαστε … από κάποια συγκεκριμένη
τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν.» που ακολουθεί, να
παρουσιάσετε την άποψη του Σωκράτη για θέματα
που αφορούν την τεχνογνωσία στην καθημερινή ζωή
των Αθηναίων.
Πλάτωνος Πρωταγόρας 319 Β-C
ΣΩΚΡ. …«Και βλέπω ότι, όποτε συγκεντρωνόμαστε στην
εκκλησία του δήμου, όταν η πόλη πρόκειται να
εκτελέσει κάποιο έργο οικοδομικό, καλούμε τους
οικοδόμους ως συμβούλους στην οικοδομία, κι όταν
πάλι πρόκειται για ναυπηγικό έργο, καλούμε τους
ναυπηγούς, και με τον ίδιο τρόπο πράττουμε όταν
πρόκειται για όλα τα αντίστοιχα έργα, για όσα
δηλαδή θεωρείται πως είναι διδακτά και μπορεί
κάποιος να τα μάθει με κατάλληλα μαθήματα. Εάν
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
επιχειρήσει δε κάποιος άλλος να δώσει τη συμβουλή
του στον δήμο, κάποιος που οι άνθρωποι δεν τον
θεωρούν τεχνίτη σχετικό, η συνέλευση δεν τον
αποδέχεται, ακόμα κι αν είναι και ωραίος και
πλούσιος και από μεγάλη οικογένεια. Αντίθετα, τον
κοροϊδεύουν και του φωνάζουν, μέχρι αυτός που
τόλμησε
να
μιλήσει
να
φύγει
μόνος
του
τρομοκρατημένος ή μέχρι να τον σύρουν οι τοξότες
και να τον βγάλουν σηκωτό, με διαταγή των
πρυτάνεων. Για τα θέματα λοιπόν που θεωρούν [οι
Αθηναίοι] ότι εξαρτώνται από κάποια συγκεκριμένη
τεχνογνωσία, έτσι ενεργούν».
Μονάδες 10
Β4)
Να ορίσετε την έννοια του μύθου και τον τρόπο με
τον οποίο ο Πλάτων χρησιμοποιεί τον μύθο στο έργο
του.
Μονάδες 10
Β5) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου:
καταναλώσας, ὁρᾷ, ἀμήχανον, βίον, φυλακαί.
Μονάδες 10
2. Αδίδακτο κείμενο.
Πλουτάρχου, Λυκούργος (11)
Ὁ δὲ Λυκοῦργος ἐκείνους μὲν ἐπαινέσας ἀφῆκε, τὸν δὲ
Ἄλκανδρον εἰσαγαγὼν οἴκαδε κακὸν μὲν οὐδὲν οὔτ’
ἐποίησεν οὔτ’ εἶπεν, ἀπαλλάξας δὲ τοὺς συνήθεις ὑπηρέτας
καὶ θεραπευτῆρας ἐκεῖνον ἐκέλευσεν ὑπηρετεῖν. Ὁ δὲ οὐκ
ὤν ἀγεννής ἐποίει τὸ προσταττόμενον σιωπῇ, καὶ
παραμένων ἅμα τῷ Λυκούργῳ καὶ συνδιαιτώμενος ἐν τῷ
κατανοεῖν τὴν πρᾳότητα καὶ τὸ ἀπαθὲς αὐτοῦ τῆς ψυχῆς
καὶ τὸ περὶ τὴν δίαιταν αὐστηρὸν καὶ τὸ πρὸς τοὺς πόνους
ἄκαμπτον, αὐτός τε δεινῶς διετέθη περὶ τὸν ἄνδρα καὶ
πρὸς τοὺς συνήθεις καὶ φίλους ἔλεγεν, ὡς οὐ σκληρὸς οὐδ’
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
αὐθάδης ὁ Λυκοῦργος, ἀλλὰ μόνος ἥμερος καὶ πρᾷός ἐστι
τοῖς ἄλλοις.
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
Γ1)
Να μεταφράσετε στη
παραπάνω κείμενο.
νέα
ελληνική
γλώσσα
το
Μονάδες 20
Γ2α) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου :
οὐδέν: τη γενική στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο γένος.
ἐκείνους: τη δοτική στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο
γένος.
συνήθεις: τη δοτική στον ίδιο αριθμό και στο ίδιο
γένος.
τὴν δίαιταν: τη γενική στον ίδιο αριθμό.
τὸν ἄνδρα: την κλητική στον ίδιο αριθμό.
Μονάδες 5
Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για κάθε έναν από
τους παρακάτω ρηματικούς τύπους του κειμένου:
ἐπαινέσας: τη μετοχή του Ενεστώτα στο ίδιο γένος, στον ίδιο
αριθμό, στην ίδια πτώση και στην ίδια φωνή.
ἐποίησεν: το γ΄ ενικό πρόσωπο του Παρατατικού στην ίδια
φωνή.
εἶπεν: το ίδιο πρόσωπο στην οριστική του Παρακειμένου στον
ίδιο αριθμό και στην ίδια φωνή.
ἀπαλλάξας: τη μετοχή του Ενεστώτα στο ίδιο γένος, στον ίδιο
αριθμό, στην ίδια πτώση και στην ίδια φωνή.
παραμένων: το β΄ πρόσωπο του πληθυντικού αριθμού στην
οριστική του Μέλλοντα.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Γ3)
Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων του κειμένου: οἴκαδε, ὑπηρετεῖν, ἀγεννής,
τὴν πρ ᾳότητα , μόνος.
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το
διδαγμένο κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες, μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα, μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο.
Πλάτωνος Πρωταγόρας, 322Α-323Α.
Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας, πρῶτον
μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς
ἐνόμισεν, καὶ ἐπεχείρει βωμούς τε ἱδρύεσθαι καὶ ἀγάλματα
θεῶν˙ ἔπειτα φωνὴν καὶ ὀνόματα ταχὺ διηρθρώσατο τῇ
τέχνῃ, καὶ οἰκήσεις καὶ ἐσθῆτας καὶ ὑποδέσεις καὶ
στρωμνὰς καὶ τὰς ἐκ γῆς τροφὰς ηὕρετο. Οὕτω δὴ
παρεσκευασμένοι
κατ’
ἀρχὰς
ἄνθρωποι
ᾤκουν
σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν˙ ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ τῶν
θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ
δημιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς μὲν τροφὴν ἱκανὴ βοηθὸς
ἦν, πρὸς δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεμον ἐνδεής – πολιτικὴν
γὰρ τέχνην οὔπω εἶχον, ἧς μέρος πολεμική – ἐζήτουν δὴ
ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι κτίζοντες πόλεις˙ ὅτ’ οὖν
ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ ἔχοντες τὴν
πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύμενοι διεφθείροντο.
Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν,
Ἑρμῆν πέμπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην,
ἵν’ εἶεν πόλεων κόσμοι τε καὶ δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί.
Ἐρωτᾷ οὖν Ἑρμῆς ∆ία τίνα οὖν τρόπον δοίη δίκην καὶ
αἰδῶ ἀνθρώποις˙ «Πότερον ὡς αἱ τέχναι νενέμηνται,
οὕτω καὶ ταύτας νείμω; Νενέμηνται δὲ ὧδε˙ εἷς ἔχων
ἰατρικὴν πολλοῖς ἱκανὸς ἰδιώταις, καὶ οἱ ἄλλοι
δημιουργοί˙ καὶ δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς
ἀνθρώποις, ἤ ἐπὶ πάντας νείμω;» «Ἐπὶ πάντας», ἔφη ὁ
Ζεύς, «καὶ πάντες μετεχόντων˙ οὐ γὰρ ἂν γένοιντο
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν μετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν˙
καὶ νόμον γε θὲς παρ’ ἐμοῦ τὸν μὴ δυνάμενον αἰδοῦς καὶ
δίκης μετέχειν κτείνειν ὡς νόσον πόλεως».
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
Α)
Από το κείμενο, που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη
νέα ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Οὕτω δὴ ...
ἀνθρώποις».
Μονάδες 10
Β1) Να σχολιάσετε ερμηνευτικά την πλατωνική φράση «ὁ
ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας».
Μονάδες 10
Β2) Να εξηγήσετε γιατί κατά τον μύθο του Πρωταγόρα η
αἰδώς και η δίκη λειτουργούν ως «πόλεων κόσμοι καὶ
δεσμοὶ φιλίας συναγωγοί».
Μονάδες 10
Β3) Λαμβάνοντας υπόψη αφενός το απόσπασμα του
πρωτοτύπου κειμένου «Οὕτω δὴ ... διεφθείροντο» και
αφετέρου το μεταφρασμένο απόσπασμα «Το μάθημα
... ισχυρίζομαι πως διδάσκω», που ακολουθεί, να
αναφέρετε πώς παρουσιάζεται η πολιτική τέχνη.
Πλάτωνος Πρωταγόρας 318 Ε
«Το μάθημα [το οποίο διδάσκω] είναι η εὐβουλία, η
σωστή σκέψη και λήψη αποφάσεων τόσο για τα
θέματα που αφορούν τα οἰκεῖα, την ιδιωτική ζωή, πώς
δηλαδή να διευθετεί κανείς με τον καλύτερο τρόπο τα
ζητήματα του οἴκου του, όσο και για τα θέματα που
αφορούν την πόλη, ώστε να είναι κανείς όσο γίνεται
πιο ικανός να πράξει και να μιλήσει για τα πολιτικά
θέματα».
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
«Άραγε», είπα εγώ [δηλ. ο Σωκράτης, που αφηγείται
τη συζήτησή του με τον Πρωταγόρα σε τρίτο φίλο
του], «παρακολουθώ σωστά τα λεγόμενά σου; Γιατί
απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μιλάς για την πολιτική τέχνη
και εννοείς πως αναλαμβάνεις να κάνεις τους άνδρες
ἀγαθοὺς πολίτες».
«Αυτό ακριβώς, Σωκράτη», είπε, «είναι το μάθημα
που ισχυρίζομαι πως διδάσκω».
Μονάδες 10
Β4) Τι γνωρίζετε για τη Σωκρατική αμφισβήτηση;
Μονάδες 10
Β5) Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου:
μετέσχε,
διηρθρώσατο,
οἰκήσεις,
νενέμηνται,
συναγωγοί.
Μονάδες 10
2. Αδίδακτο κείμενο.
Λυσίου, [∆ήμου καταλύσεως] ἀπολογία 25-26
Ἄξιον δὲ μνησθῆναι καὶ τῶν μετὰ τοὺς τετρακοσίους
πραγμάτων˙ εὖ γὰρ εἴσεσθε ὅτι, ἃ μὲν οὗτοι συμβουλεύουσιν,
οὐδεπώποτε ὑμῖν ἐλυσιτέλησεν, ἃ δ’ ἐγὼ παραινῶ,
ἀμφοτέραις ἀεὶ ταῖς πολιτείαις συμφέρει. Ἴστε γὰρ
Ἐπιγένη καὶ ∆ημοφάνη καὶ Κλεισθένη ἰδίᾳ μὲν
καρπωσαμένους τὰς τῆς πόλεως συμφοράς, δημοσίᾳ δὲ
ὄντας μεγίστων κακῶν αἰτίους. Ἐνίων μὲν γὰρ ἔπεισαν
ὑμᾶς ἀκρίτων θάνατον καταψηφίσασθαι, πολλῶν δὲ ἀδίκως
δημεῦσαι τὰς οὐσίας, τοὺς δ’ ἐξελάσαι καὶ ἀτιμῶσαι τῶν
πολιτῶν˙ τοιοῦτοι γὰρ ἦσαν ὥστε τοὺς μὲν ἡμαρτηκότας
ἀργύριον λαμβάνοντες ἀφιέναι, τοὺς δὲ μηδὲν ἠδικηκότας
εἰς ὑμᾶς εἰσιόντες ἀπολλύναι.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
Γ1)
Να μεταφράσετε στη
παραπάνω κείμενο.
νέα
ελληνική
γλώσσα
το
Μονάδες 20
Γ2α) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση
του ιδίου αριθμού και γένους:
πραγμάτων, τῆς πόλεως, ὄντας, ἐνίων, μεγίστων.
Μονάδες 5
Γ2β) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου :
μνησθῆναι: το β΄ ενικό πρόσωπο της
στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
συμβουλεύουσιν: το γ΄ ενικό πρόσωπο
του αορίστου στην ίδια φωνή.
συμφέρει: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο
του μέλλοντα στην ίδια φωνή.
ὄντας: τη μετοχή του μέλλοντα στο ίδιο
και πτώση.
ἔπεισαν: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της
παρακειμένου στη μέση φωνή.
Γ3)
προστακτικής
της οριστικής
της οριστικής
γένος, αριθμό
οριστικής του
Μονάδες 5
Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω
λέξεων του κειμένου: μνησθῆναι, οὗτοι, τὰς τῆς
πόλεως, δημεῦσαι, τῶν πολιτῶν.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοτυπιών, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τη
φωτοτυπία.
3. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το
διδαγμένο κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
4. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοτυπιών.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο.
Πλάτωνος Πολιτεία, 519 Β - 520 Α.
Τί δέ; Τόδε οὐκ εἰκός, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ ἀνάγκη ἐκ τῶν
προειρημένων, μήτε τοὺς ἀπαιδεύτους καὶ ἀληθείας
ἀπείρους ἱκανῶς ἄν ποτε πόλιν ἐπιτροπεῦσαι, μήτε τοὺς ἐν
παιδείᾳ ἐωμένους διατρίβειν διὰ
τέλους, τοὺς μὲν ὅτι
σκοπὸν ἐν τῷ βίῳ οὐκ ἔχουσιν ἕνα, οὗ στοχαζομένους δεῖ
ἅπαντα πράττειν ἃ ἂν πράττωσιν ἰδίᾳ τε καὶ δημοσίᾳ, τοὺς
δὲ ὅτι ἑκόντες εἶναι οὐ πράξουσιν, ἡγούμενοι ἐν μακάρων
νήσοις ζῶντες ἔτι ἀπῳκίσθαι;
Ἀληθῆ, ἔφη.
Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε
βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ
ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν
καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες
ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται.
Τὸ ποῖον δή;
Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν
καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν
τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε
σπουδαιότεραι.
Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον
ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον;
Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο
μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει,
ἀλλ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι,
συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς
ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ
κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους
ἄνδρας ἐν τῆ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος
βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν
σύνδεσμον τῆς πόλεως.
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Από το παραπάνω κείμενο να μεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα «Τί δέ; ... ὃ νῦν
ἐπιτρέπεται».
Μονάδες 10
β1)Να σχολιάσετε ερμηνευτικά τη φράση «ἰδεῖν τε τὸ
ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν».
Μονάδες 15
β2) Ποια είναι η ηθική υποχρέωση των φιλοσόφων κατά
τον Πλάτωνα, όπως διαφαίνεται από το κείμενο;
Μονάδες 15
β3)Ποια είναι η αγωγή των φυλάκων κατά τον Πλάτωνα;
Μονάδες 10
β4)Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις παρακάτω
λέξεις του κειμένου:
διατρίβειν,
διαφερόντως.
μετέχειν,
μηχανᾶται,
ἐπελάθου,
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
2. Αδίδακτο κείμενο.
Ξενοφώντος Ελληνικά Στ, IV, 5 - 6.
Ἔνθα δὴ τῷ Κλεομβρότῳ οἱ μὲν φίλοι προσιόντες
ἔλεγον . Ὦ Κλεόμβροτε, εἰ ἀφήσεις τοὺς Θηβαίους ἄνευ
μάχης, κινδυνεύσεις ὑπὸ τῆς πόλεως τὰ ἔσχατα παθεῖν.
ἀναμνησθήσονται γάρ σου καὶ ὅτε εἰς Κυνὸς κεφαλὰς
ἀφικόμενος οὐδὲν τῆς χώρας τῶν Θηβαίων ἐδῄωσας, καὶ
ὅτε ὕστερον στρατεύων ἀπεκρούσθης τῆς ἐμβολῆς,
Ἀγησιλάου ἀεὶ ἐμβάλλοντος διὰ τοῦ Κιθαιρῶνος. εἴπερ
οὖν ἢ σαυτοῦ κήδει ἢ τῆς πατρίδος ἐπιθυμεῖς, ἀκτέον ἐπὶ
.
τοὺς ἄνδρας. οἱ μὲν φίλοι τοιαῦτα ἔλεγον. οἱ δ’ ἐναντίοι
Νῦν δή, ἔφασαν, δηλώσει ὁ ἀνὴρ εἰ τῷ ὄντι κήδεται τῶν
Θηβαίων, ὥσπερ λέγεται. ὁ μὲν δὴ Κλεόμβροτος ταῦτα
ἀκούων παρωξύνετο πρὸς τὸ μάχην συνάπτειν.
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
κείμενο.
Μονάδες 20
β1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική του
πληθυντικού αριθμού: πόλεως, κεφαλὰς, ἐμβάλλοντος,
ἄνδρας, τοιαῦτα.
Μονάδες 5
β2) Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειμένου :
ἀφήσεις: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ενεστώτα στην ίδια φωνή.
παθεῖν: το απαρέμφατο του μέλλοντα.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ἔλεγον: το β΄ ενικό πρόσωπο
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
της
προστακτικής
ἀφικόμενος: τη μετοχή του ενεστώτα στο ίδιο γένος,
αριθμό και πτώση.
δηλώσει: το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
αορίστου στην ίδια φωνή.
Μονάδες 5
γ) Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων
του κειμένου: ἔσχατα, σου, τῶν Θηβαίων, Ἀγησιλάου,
μάχην.
Μονάδες 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα μεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείμενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των
φωτοτυπιών, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά
την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τη
φωτοτυπία.
Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το
διδαγμένο κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά τη διανομή των
φωτοτυπιών.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο.
Αριστοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια Β6, 10-16.
Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ ἐπιθυµῆσαι καὶ
ὀργισθῆναι καὶ ἐλεῆσαι καὶ ὅλως ἡσθῆναι καὶ λυπηθῆναι
ἔστι καὶ µᾶλλον καὶ ἧττον, καὶ ἀµφότερα οὐκ εὖ· τὸ δ' ὅτε
δεῖ καὶ ἐφ' οἷς καὶ πρὸς οὓς καὶ οὗ ἕνεκα καὶ ὡς δεῖ, µέσον
τε καὶ ἄριστον, ὅπερ ἐστὶ τῆς ἀρετῆς. Ὁµοίως δὲ καὶ περὶ
τὰς πράξεις ἔστιν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις καὶ τὸ µέσον. Ἡ
δ'ἀρετὴ περὶ πάθη καὶ πράξεις ἐστίν, ἐν οἷς ἡ µὲν ὑπερβολὴ
ἁµαρτάνεται καὶ ψέγεται καὶ ἡ ἔλλειψις, τὸ δὲ µέσον
ἐπαινεῖται καὶ κατορθοῦται· ταῦτα δ' ἄµφω τῆς ἀρετῆς.
Μεσότης τις ἄρα ἐστὶν ἡ ἀρετή, στοχαστική γε οὖσα τοῦ
µέσου.
Ἔτι τὸ µὲν ἁµαρτάνειν πολλαχῶς ἔστιν (τὸ γὰρ κακὸν
τοῦ ἀπείρου, ὡς οἱ Πυθαγόρειοι εἴκαζον, τὸ δ' ἀγαθὸν τοῦ
πεπερασµένου), τὸ δὲ κατορθοῦν µοναχῶς (διὸ καὶ τὸ µὲν
ῥᾴδιον τὸ δὲ χαλεπόν, ῥᾴδιον µὲν τὸ ἀποτυχεῖν τοῦ
σκοποῦ, χαλεπὸν δὲ τὸ ἐπιτυχεῖν)· καὶ διὰ ταῦτ' οὖν τῆς
µὲν κακίας ἡ ὑπερβολὴ καὶ ἡ ἔλλειψις, τῆς δ' ἀρετῆς ἡ
µεσότης·
ἐσθλοὶ µὲν γὰρ ἁπλῶς, παντοδαπῶς δὲ κακοί.
Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν µεσότητι οὖσα
τῇ πρὸς ἡµᾶς, ὡρισµένῃ λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιµος
ὁρίσειεν. Μεσότης δὲ δύο κακιῶν, τῆς µὲν καθ' ὑπερβολὴν
τῆς δὲ κατ' ἔλλειψιν· καὶ ἔτι τῷ τὰς µὲν ἐλλείπειν τὰς δ’
ὑπερβάλλειν τοῦ δέοντος ἔν τε τοῖς πάθεσι καὶ ἐν ταῖς
πράξεσι, τὴν δ' ἀρετὴν τὸ µέσον καὶ εὑρίσκειν καὶ
αἱρεῖσθαι.
ΤΕΛΟΣ 1 Η Σ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 2 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
α. Από το παραπάνω κείµενο να µεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασµα «Ἔτι τὸ µὲν
ἁµαρτάνειν. . . καὶ αἱρεῖσθαι»
Μονάδες 10
β1. Να σχολιάσετε την αριστοτελική αντίληψη περί αρετής
που σχετίζεται µε τα «πάθη» και τις «πράξεις».
Μονάδες 15
β2. Να διευκρινίσετε τις εκφράσεις του κειµένου «ἕξις
προαιρετική» και «ὡρισµένῃ λόγῳ» που καθορίζουν την
έννοια της αρετής κατά τον Αριστοτέλη.
Μονάδες 15
β3. Πώς αντιλαµβάνεται ο Αριστοτέλης την έννοια της
ευδαιµονίας;
Μονάδες 10
β4. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ἡσθῆναι, ἔλλειψις, εἴκαζον, ἀποτυχεῖν, αἱρεῖσθαι.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2 Η Σ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 3 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
2. Αδίδακτο κείµενο .
Ξενοφώντος Ελληνικά ∆, VIII, 1-2.
Πρῶτον µὲν τοίνυν Φαρνάβαζος καὶ Κόνων, ἐπεὶ
ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιµονίους τῇ ναυµαχίᾳ, περιπλέοντες
καὶ τὰς νήσους καὶ πρὸς τὰς ἐπιθαλαττιδίας πόλεις τούς τε
Λακωνικοὺς ἁρµοστὰς ἐξήλαυνον καὶ παρεµυθοῦντο τὰς
πόλεις ὡς οὔτε ἀκροπόλεις ἐντειχίσοιεν ἐάσοιέν τε
αὐτονόµους. οἱ δ' ἀκούοντες ταῦτα ἥδοντό τε καὶ ἐπῄνουν
καὶ ξένια προθύµως ἔπεµπον τῷ Φαρναβάζῳ. καὶ γὰρ ὁ
Κόνων τὸν Φαρνάβαζον ἐδίδασκεν ὡς οὕτω µὲν ποιοῦντι
πᾶσαι αὐτῷ αἱ πόλεις φίλιαι ἔσοιντο, εἰ δὲ δουλοῦσθαι
βουλόµενος φανερὸς ἔσοιτο, ἔλεγεν ὡς µία ἑκάστη πολλὰ
πράγµατα ἱκανὴ εἴη παρέχειν καὶ κίνδυνος εἴη µὴ καὶ οἱ
Ἕλληνες, εἰ ταῦτα αἴσθοιντο, συσταῖεν.
------------------------------------------ξένια= δώρα φιλοξενίας
ἁρµοστής = κυβερνήτης
παραµυθοῦµαι = καθησυχάζω
α.
Να µεταφράσετε στη
παραπάνω κείµενο.
νέα
ελληνική
γλώσσα
το
Μονάδες 20
β1. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση
του αριθµού στον οποίο βρίσκεται καθεµιά (το γένος
της αντωνυµίας και της µετοχής να παραµείνει
αµετάβλητο):
πόλεις, ἁρµοστὰς, ἀκούοντες, ταῦτα, πράγµατα.
Μονάδες 5
ΤΕΛΟΣ 3 Η Σ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 4 ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
β2. Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
ἐνίκησαν: το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του παρακειµένου στην ίδια φωνή.
ἐξήλαυνον: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στην ίδια φωνή.
το γ΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του
ἔσοιτο:
µέλλοντα.
το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του
ἔλεγεν:
αορίστου β΄ στην ίδια φωνή.
παρέχειν: το απαρέµφατο του αορίστου β΄ στην ίδια
φωνή.
Μονάδες 5
γ. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων
του κειµένου:
τοὺς ἁρµοστάς,
δουλοῦσθαι.
1.
2.
3.
4.
5.
αὐτονόµους,
προθύµως,
αἱ
πόλεις,
Μονάδες 10
Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
Στο
τετράδιο
να
γράψετε
τα
προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆ε θα µεταφέρετε
στο τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν. ∆εν
επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το
τετράδιο και τη φωτοτυπία.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µία (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοτυπιών.
ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4 Η Σ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)
1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο
Αριστοτέλη Ηθικά Νικοµάχεια Β1, 1-4.
∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης, τῆς µὲν διανοητικῆς τῆς δὲ
ἠθικῆς, ἡ µὲν διανοητικὴ τὸ πλεῖον ἐκ διδασκαλίας ἔχει καὶ
τὴν γένεσιν καὶ τὴν αὔξησιν, διόπερ ἐµπειρίας δεῖται καὶ
χρόνου, ἡ δ' ἠθικὴ ἐξ ἔθους περιγίνεται, ὅθεν καὶ τοὔνοµα
ἔσχηκε µικρὸν παρεκκλῖνον ἀπὸ τοῦ ἔθους. Ἐξ οὗ καὶ
δῆλον ὅτι οὐδεµία τῶν ἠθικῶν ἀρετῶν φύσει ἡµῖν
ἐγγίνεται· οὐθὲν γὰρ τῶν φύσει ὄντων ἄλλως ἐθίζεται, οἷον
ὁ λίθος φύσει κάτω φερόµενος οὐκ ἂν ἐθισθείη ἄνω
φέρεσθαι, οὐδ' ἂν µυριάκις αὐτὸν ἐθίζῃ τις ἄνω ῥιπτῶν,
οὐδὲ τὸ πῦρ κάτω, οὐδ' ἄλλο οὐδὲν τῶν ἄλλως πεφυκότων
ἄλλως ἂν ἐθισθείη. Οὔτ' ἄρα φύσει οὔτε παρὰ φύσιν
ἐγγίνονται αἱ ἀρεταί, ἀλλὰ πεφυκόσι µὲν ἡµῑν δέξασθαι
αὐτάς, τελειουµένοις δὲ διὰ τοῦ ἔθους.
Ἔτι ὅσα µὲν φύσει ἡµῖν παραγίνεται, τὰς δυνάµεις
τούτων πρότερον κοµιζόµεθα, ὕστερον δὲ τὰς ἐνεργείας
ἀποδίδοµεν (ὅπερ ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων δῆλον· οὐ γὰρ ἐκ τοῦ
πολλάκις ἰδεῖν ἢ πολλάκις ἀκοῦσαι τὰς αἰσθήσεις
ἐλάβοµεν, ἀλλ' ἀνάπαλιν ἔχοντες ἐχρησάµεθα, οὐ
χρησάµενοι
ἔσχοµεν)·
τὰς
δ'
ἀρετὰς
λαµβάνοµεν
ἐνεργήσαντες πρότερον, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν·
ἃ γὰρ δεῖ µαθόντας ποιεῖν, ταῦτα ποιοῦντες µανθάνοµεν,
οἷον οἰκοδοµοῦντες οἰκοδόµοι γίνονται καὶ κιθαρίζοντες
κιθαρισταί· οὕτω δὴ καὶ τὰ µὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι
γινόµεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ' ἀνδρεῖα
ἀνδρεῖοι.
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στη νέα
ελληνική γλώσσα το απόσπασµα "∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς
οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους".
Μονάδες 10
β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων :
i. "∆ιττῆς δὴ τῆς ἀρετῆς οὔσης. . . διὰ τοῦ ἔθους" : Ποια
είναι η βασική θέση του Αριστοτέλη για την ηθική αρετή
και µε ποια στοιχεία τεκµηριώνει τη θέση αυτή στο
παραπάνω απόσπασµα;
Μονάδες 15
ii. "τὰς δυνάµεις κοµιζόµεθα, τὰς ἐνεργείας ἀποδίδοµεν":
Ποιο είναι, κατά τον Αριστοτέλη, το περιεχόµενο των
εννοιών "δύναµις" και "ἐνέργεια" και ποια είναι η σχέση
τους µε την ηθική αρετή;
Μονάδες 15
iii. Πώς οδηγήθηκε ο Αριστοτέλης στην τριµερή διαίρεση
της ψυχής;
Μονάδες 10
iv. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου:
διανοητικῆς,
δίκαια.
ἐµπειρίας,
τελειουµένοις,
ποιοῦντες,
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
2. Αδίδακτο κείµενο
Πλάτων, Πολιτικός 274 C-D.
Ὅθεν δὴ τὰ πάλαι λεχθέντα παρὰ θεῶν δῶρα ἡµῖν
δεδώρηται µετ' ἀναγκαίας διδαχῆς καὶ παιδεύσεως, πῦρ
µὲν παρὰ Προµηθέως, τέχναι δὲ παρ' Ἡφαίστου καὶ τῆς
συντέχνου, σπέρµατα δὲ αὖ καὶ φυτὰ παρ' ἄλλων· καὶ
πάνθ' ὁπόσα τὸν ἀνθρώπινον βίον συγκατεσκεύακεν ἐκ
τούτων γέγονεν, ἐπειδὴ τὸ µὲν ἐκ θεῶν, ὅπερ ἐρρήθη νῦν
δή, τῆς ἐπιµελείας ἐπέλιπεν ἀνθρώπους, δι' ἑαυτῶν δὲ ἔδει
τήν τε διαγωγὴν καὶ τὴν ἐπιµέλειαν αὐτοὺς αὑτῶν ἔχειν
καθάπερ ὅλος ὁ κόσµος, ᾧ ξυµµιµούµενοι καὶ ξυνεπόµενοι
τὸν ἀεὶ χρόνον νῦν µὲν οὕτως, τότε δὲ ἐκείνως ζῶµέν τε καὶ
φυόµεθα.
Να απαντήσετε στα παρακάτω :
α) Να µεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω
κείµενο.
Μονάδες 20
β.1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη γενική πτώση
του αριθµού στον οποίο βρίσκεται καθεµιά (το γένος
των αντωνυµιών να παραµείνει αµετάβλητο) : πῦρ,
σπέρµατα, πάνθ', ὁπόσα, ὅπερ.
Μονάδες 5
β.2) Να γράψετε τον ζητούµενο τύπο για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου :
συγκατεσκεύακεν: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής
του αορίστου στην ίδια φωνή.
ἐρρήθη: το ίδιο πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο
και την ίδια φωνή.
ἐπέλιπεν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής
στον ίδιο χρόνο και την ίδια φωνή.
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ἔχειν: το απαρέµφατο του παρακειµένου στην ίδια
φωνή.
ζῶµεν: το ίδιο πρόσωπο στον παρατατικό της ίδιας
φωνής.
Μονάδες 5
γ) Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
δῶρα, ἐπιµελείας, ἀνθρώπους, ἔχειν, ὅλος.
Μονάδες 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την
αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τη
φωτοτυπία.
Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας ό,τι σας ζητείται από το
διδαγµένο κείµενο και ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούµενα.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΡΙΤΗ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)
1. ∆ιδαγµένο κείµενο από το πρωτότυπο
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β΄ 36
"Ἄρξοµαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον˙ δίκαιον
γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅµα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιµὴν
ταύτην τῆς µνήµης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ
αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνοµένων µέχρι
τοῦδε ἐλευθέραν δι' ἀρετὴν παρέδοσαν. καὶ ἐκεῖνοί
τε ἄξιοι ἐπαίνου καὶ ἔτι µᾶλλον οἱ πατέρες ἡµῶν·
κτησάµενοι γὰρ πρὸς οἷς ἐδέξαντο ὅσην ἔχοµεν ἀρχὴν
οὐκ ἀπόνως ἡµῖν τοῖς νῦν προσκατέλιπον. τὰ δὲ
πλείω αὐτῆς αὐτοὶ ἡµεῖς οἵδε οἱ νῦν ἔτι ὄντες µάλιστα
ἐν τῇ καθεστηκυίᾳ ἡλικίᾳ ἐπηυξήσαµεν καὶ τὴν πόλιν
τοῖς πᾶσι παρεσκευάσαµεν καὶ ἐς πόλεµον καὶ ἐς
εἰρήνην αὐταρκεστάτην. ὧν ἐγὼ τὰ µὲν κατὰ
πολέµους ἔργα, οἷς ἕκαστα ἐκτήθη, ἢ εἴ τι αὐτοὶ ἢ οἱ
πατέρες ἡµῶν βάρβαρον ἢ Ἕλληνα πολέµιον ἐπιόντα
προθύµως ἠµυνάµεθα, µακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν οὐ
βουλόµενος, ἐάσω· ἀπὸ δὲ οἵας τε ἐπιτηδεύσεως
ἤλθοµεν ἐπ' αὐτὰ καὶ µεθ' οἵας πολιτείας καὶ τρόπων
ἐξ οἵων µεγάλα ἐγένετο, ταῦτα δηλώσας πρῶτον εἶµι
καὶ ἐπὶ τὸν τῶνδε ἔπαινον,
νοµίζων ἐπί τε τῷ
παρόντι οὐκ ἂν ἀπρεπῆ λεχθῆναι αὐτὰ καὶ τὸν πάντα
ὅµιλον καὶ ἀστῶν καὶ ξένων ξύµφορον εἶναι
ἐπακοῦσαι αὐτῶν".
ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
α) Από το κείµενο που σας δίνεται να µεταφράσετε στο
τετράδιό σας το απόσπασµα "τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ
αἰεὶ οἰκοῦντες . . . αὐταρκεστάτην."
Μονάδες 10
β) Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των
παρακάτω ερωτήσεων :
i. "τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες" : Σε τί
στηρίζουν οι Αθηναίοι την εθνική τους υπερηφάνεια;
Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.
Μονάδες 10
ii. Να προσδιορίσετε το περιεχόµενο
ἐπιτήδευσις, πολιτεία, τρόποι.
των
όρων
:
Μονάδες 10
iii.Ποιο κοινό φρόνηµα έχουν οι παλαιότεροι και οι
σύγχρονοι µε τον οµιλητή Αθηναίοι, ώστε να
παραδίδουν την πόλη "ἐς πόλεµον καὶ ἐς εἰρήνην
αὐταρκεστάτην" και να εξασφαλίζεται ο "αγέραστος
έπαινος", όπως αναφέρεται στο µεταφρασµένο
κείµενο που ακολουθεί;
∆ιδαγµένο κείµενο από µετάφραση
Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Β΄ 43
Αυτοί εδώ λοιπόν, σαν γνήσια παιδιά της πόλης,
αυτό το φρόνηµα έδειξαν. Όσοι όµως µένετε, έχετε
καθήκον να εύχεστε το φρόνηµά σας απέναντι στους
εχθρούς να σας βάλει σε µικρότερο κίνδυνο, αλλά να
µη καταδεχτείτε να είναι λιγότερο τολµηρό,
λογαριάζοντας όχι µόνο µε τα λόγια τις ωφέλειες κάτι που θα µπορούσε ν' αναπτύξει κάποιος
διεξοδικότερα σε σας, που κι από µόνοι σας τις
ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ξέρετε εξίσου καλά, απαριθµώντας πόσα καλά
εξασφαλίζει η αντίσταση στον εχθρό-,καλύτερα όµως
προσηλώνοντας καθηµερινά το βλέµµα σας στα έργα,
που δείχνουν τη δύναµη της πόλης µας, κι έτσι να την
αγαπήσετε µε πάθος. Κι όταν αντιληφτείτε το
µεγαλείο της, βάλτε στο νου σας ότι τη δύναµη αυτή
την απέκτησαν άντρες τολµηροί που είχαν συνείδηση
του καθήκοντος και µε φιλότιµο την ώρα του αγώνα·
και που, κάθε φορά που αποτύχαιναν σε κάποιο
εγχείρηµά τους, δεν επέτρεπαν βέβαια στον εαυτό
τους να στερήσει την πόλη απ' τη δική τους ανδρεία,
αλλά πρόσφεραν σ' αυτή την πιο ωραία συνεισφορά·
γιατί, δίνοντας όλοι µαζί τη ζωή τους, έπαιρναν ο
καθείς τους ξεχωριστά τον αγέραστο έπαινο και τον
πιο περίλαµπρο τάφο : όχι τόσο τον τάφο, στον
οποίο κείτονται, αλλά εκείνον όπου η δόξα τους
επιζεί, για να µνηµονεύεται αιώνια σε κάθε ευκαιρία
που παρουσιάζεται, είτε για λόγο είτε για δράση.
Μονάδες 10
iv. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου
του Περικλή.
Μονάδες 10
v. Να γράψετε δύο οµόρριζες λέξεις της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεµιά από τις
παρακάτω λέξεις του κειµένου : παρέδοσαν, ἄξιοι,
πατέρες, ἐδέξαντο, παρεσκευάσαµεν.
Μονάδες 10
ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
2.
Αδίδακτο κείµενο
Ἰσοκράτους Ἑλένη, 64-65
Ἐνεδείξατο δὲ (Ἑλένη) καὶ Στησιχόρῳ τῷ ποιητῇ
τὴν αὑτῆς δύναµιν˙ ὅτε µὲν γὰρ ἀρχόµενος τῆς ᾠδῆς
ἐβλασφήµησέ τι περὶ αὐτῆς, ἀνέστη τῶν ὀφθαλµῶν
ἐστερηµένος, ἐπειδὴ δὲ γνοὺς τὴν αἰτίαν τῆς
συµφορᾶς τὴν καλουµένην παλινῳδίαν ἐποίησε,
πάλιν αὐτὸν εἰς τὴν αὐτὴν φύσιν κατέστησεν.
Λέγουσι δέ τινες καὶ τῶν Ὁµηριδῶν, ὡς ἐπιστᾶσα τῆς
νυκτὸς
Ὁµήρῳ
προσέταξε
ποιεῖν
περὶ
τῶν
στρατευσαµένων ἐπὶ Τροίαν, βουλοµένην τὸν ἐκείνων
θάνατον ζηλωτότερον ἢ τὸν βίον τὸν τῶν ἄλλων
καταστῆσαι˙ καὶ µέρος µέν τι καὶ διὰ τὴν Ὁµήρου
τέχνην, µάλιστα δὲ διὰ ταύτην οὕτως ἐπαφρόδιτον 1
καὶ παρὰ πᾶσιν ὀνοµαστὴν αὐτοῦ γενέσθαι τὴν
ποίησιν.
α) Να µεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείµενο.
Μονάδες 20
β.1) Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στη δοτική πτώση
του ενικού αριθµού (το γένος των αντωνυµιών να
παραµείνει αµετάβλητο) : ᾠδῆς, νυκτός, ἐκείνων,
βίον, ταύτην.
Μονάδες 5
β.2) ἐνεδείξατο : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο της
ευκτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.
ἐστερηµένος : να γραφεί η µετοχή του παθητικού
αορίστου στο ίδιο γένος, αριθµό και πτώση.
1
ἐ π α φ ρ ό δ ι τ ο ς : θελ κτικός
ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
καλουµένην : να γραφεί το τρίτο ενικό πρόσωπο
στην προστακτική του ενεστώτα στην ίδια φωνή.
προσέταξε : να γραφεί το ίδιο πρόσωπο στην
υποτακτική ενεστώτα στην ίδια φωνή.
γενέσθαι : να γραφεί το πρώτο πληθυντικό
πρόσωπο στην οριστική του ιδίου χρόνου.
Μονάδες 5
γ) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των
παρακάτω λέξεων : τὴν δύναµιν, τῆς ᾠδῆς, τῆς
νυκτός, ζηλωτότερον, τὴν ποίησιν.
Μονάδες 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Στο τετράδιο να γράψετε µόνον τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). ∆εν θα µεταφέρετε στο
τετράδιο τα κείµενα και τις παρατηρήσεις.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοτυπιών, αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση. Κατά την
αποχώρησή σας, να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο και τη
φωτοτυπία.
Να µεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγµένο κείµενο και
ολόκληρο το αδίδακτο.
Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις.
∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης : µία (1) ώρα µετά τη διανοµή των
φωτοτυπιών.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ