εδώ - ikariamag.gr

Αριθμός απόφασης 12 / 2014
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΜΕΝΟ από τους Δικαστές Ευαγγελία Μπάλλα, Πρόεδρο
Πρωτοδικών, Κωνσταντίνο Πασιαλή, Πρωτοδίκη και Δημήτριο Νικολαΐδη,
Πρωτοδίκη – Εισηγητή και από τη Γραμματέα Αικατερίνη Καρπαθίου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Μαΐου 2014, της δικασίμου
ορισθείσης με την υπ’ αριθ. 3/2014 πράξης της Προέδρου Πρωτοδικών
Σάμου, για να ανακηρύξει σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 3852/2010 τους
συνδυασμούς των υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων και
συμβούλων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ως και των εκπροσώπων των
τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ικαρίας της περιφερειακής ενότητας Ικαρίας
που δηλώθηκαν νόμιμα για τις δημοτικές εκλογές που θα διενεργηθούν στις
18 Μαΐου 2014.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Σύμφωνα με το άρθρο 20 §1 ν. 3852/2010 τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα
πριν από την ψηφοφορία για τις δημοτικές εκλογές το πρωτοδικείο κατά τη
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739 επ. ΚΠολΔ, σχετ. η με
αριθμό 14/2014 εγκύκλιος του υπουργείου εσωτερικών σελ. 40) ανακηρύσσει
σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, που έχουν υποβάλλει νόμιμα και
μέχρι την 27η Απριλίου 2014 τις γραπτές δηλώσεις τους σύμφωνα με το
άρθρο 19 του ανωτέρω νόμου. Οι υπό κρίση πέντε (5) δηλώσεις με τις οποίες
καταρτίστηκαν ισάριθμοι συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών
συμβούλων,
συμβούλων
δημοτικών
και
τοπικών
κοινοτήτων
και
εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ικαρίας της περιφερειακής
ενότητας Ικαρίας για τις δημοτικές εκλογές, που θα διενεργηθούν στις 18
Μαΐου 2014, υποβλήθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα στην Πρόεδρο του
2η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
Δικαστηρίου αυτού είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή, ύστερα από
παραγγελία του υποψήφιου Δημάρχου ή των υποψήφιων συμβούλων ή ενός
εκλογέα δημότη είτε με παράδοση με απόδειξη από τον υποψήφιο Δήμαρχο ή
τους υποψήφιους συμβούλους έως την καταληκτική προθεσμία της Κυριακής
27 Απριλίου 2014.
Από τον έλεγχο όλων των εγγράφων, που υποβλήθηκαν στο
Δικαστήριο, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν με γραπτή δήλωση τους πέντε (5)
συνδυασμοί υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων
δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων
προκειμένου να λάβουν μέρος στις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014
για την ανάδειξη δημάρχου και δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ικαρίας της
περιφερειακής ενότητας Ικαρίας και συγκεκριμένα οι: Α) «ΑΥΤΟΝΟΜΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Ηλία Γαγλία
του Αλεξάνδρου, Β) «ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ» με υποψήφια δήμαρχο την Ευθαλία (Θάλεια) Φράγκου
του Νικολάου, Γ) «ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» με υποψήφιο
δήμαρχο
τον
Κωνσταντίνο
Σταμούλη
του
Αλεξάνδρου,
Δ)
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ» με υποψήφιο δήμαρχο τον Στυλιανό Σταμούλο του
Ζαχαρία, Ε) «ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ» με υποψήφιο δήμαρχο
τον Χριστόδουλο (Χρήστο) Σταυρινάδη του Σταύρου. Το Δικαστήριο για την
ανακήρυξη των ανωτέρω συνδυασμών εξέτασε σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του ν. 3852/2010: α) το εμπρόθεσμο της υποβολής της κάθε
δήλωσης,
με
την
επιφύλαξη
των
περιπτώσεων
αντικατάστασης
παραιτηθέντων ή αποβιωσάντων υποψηφίων, β) τον προβλεπόμενο από τις
οικείες διατάξεις ελάχιστο αριθμό υποψηφίων, καθώς και το μέγιστο αριθμό
αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης, γ) το υποχρεωτικό ποσοστό των
υποψηφίων συμβούλων, που προβλέπεται από κάθε φύλο, δ) εάν το
έμβλημα, που χρησιμοποιεί ο συνδυασμός, εμπίπτει στις απαγορεύσεις του
νόμου, ε) τον ορθό τρόπο αναγραφής (αλφαβητική σειρά) των ονομάτων των
υποψηφίων και στ) την πληρότητα των δικαιολογητικών, που επισυνάπτονται
στη δήλωση. Κατά συνέπεια, οι συγκεκριμένες δηλώσεις κατάρτισης
συνδυασμών, που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, είναι νόμιμες αφού: 1) έχουν
συνταχθεί κατά τον τρόπο, που περιγράφεται στο άρθρο 19 §§1 και 3 του ν.
3η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
3852/2010, 2) περιλαμβάνουν υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους για το
ένα δεύτερο (1/2) του συνόλου των εκλογικών περιφερειών, 3) ο αριθμός των
υποψηφίων δημοτικών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των
εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, για τους οποίους ο συνδυασμός δηλώνει
υποψηφίους, 4) περιλαμβάνονται υποψήφιοι σύμβουλοι για το 1/3 του
συνόλου των δημοτικών κοινοτήτων, 5) ο αριθμός των υποψήφιων
συμβούλων κάθε δημοτικής κοινότητας είναι τουλάχιστον ίσος με τα 3/5 του
αριθμού των μελών του συμβουλίου, 6) περιλαμβάνονται υποψήφιοι
σύμβουλοι για το 1/3 του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων που έχουν
πληθυσμό άνω των 300 κατοίκων και εκλέγουν τριμελή συμβούλια, 7)
περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν υποψήφιο σε τριμελές συμβούλιο τοπικής
κοινότητας 8) πληρούται η ποσόστωση των υποψηφίων από τα δύο φύλα, με
την επιφύλαξη της παραίτησης ή θανάτου υποψηφίων, για τους οποίους δεν
δηλώθηκε αντικατάσταση. Σημειώνεται δε ότι σε όλες τις δηλώσεις έχουν
επισυναφθεί τα απαιτούμενα από το νόμο για κάθε υποψήφιο του
συνδυασμού δικαιολογητικά και συγκεκριμένα, αναφορικά με : Ι) Τους Έλληνες
πολίτες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 19 του αυτού ως άνω
νόμου : α) πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου, όπου είναι
υποψήφιος, β) υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι δεν έχει στερηθεί κανένα
πολιτικό του δικαίωμα ή ότι έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων
αυτών ή θα έχει λήξει την ημέρα της εκλογής, καθώς και ότι δεν συντρέχουν τα
κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ. στα διοικητικά όρια της
εκλογικής του περιφέρειας (άρθρο 14 §12 του ν. 3852/2010) και ότι
αποδέχεται την υποψηφιότητά του, γ) αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το
οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος και
σύμβουλος δημοτικής κοινότητας του άρθρου 2 της §4 του ν. 3852/2010, έχει
καταθέσει υπέρ του Δημοσίου, αντίστοιχα, το ποσό των εκατό (100) ευρώ,
πενήντα (50) ευρώ και πενήντα (50) ευρώ. ΙΙ) Τους πολίτες των λοιπών 27
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 3 §12 του π.δ. 133/1997 : α) βεβαίωση εγγραφής στον ειδικό εκλογικό
κατάλογο κοινοτικών εκλογέων του δήμου όπου είναι εγγεγραμμένος, β)
αποδεικτικό είσπραξης Δ.Ο.Υ., από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος
δημοτικός σύμβουλος ή σύμβουλος δημοτικής κοινότητας, του άρθρου 2 της
4η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
παρ. 4 του ν. 3852/2010 έχει καταθέσει υπέρ του Δημοσίου το ποσό των
πενήντα (50) ευρώ, γ) υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνεται: 1) η
ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας του στην ελληνική επικράτεια, 2) o
εκλογικός κατάλογος του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή εκλογικού
διαμερίσματος, όπου ήταν εγγεγραμμένος τελευταία στο κράτος – μέλος
καταγωγής του, 3) ότι δεν έχει στερηθεί κανένα πολιτικό του δικαίωμα ή ότι
έληξε η πρόσκαιρη αποστέρηση των δικαιωμάτων αυτών ή θα έχει λήξει την
ημέρα της εκλογής, 4) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα
εκλογιμότητας του άρθρου 29 του Κ.Δ.Κ., 5) ότι στο κράτος – μέλος
καταγωγής του δεν εξέπεσε του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, 6) ότι δεν είναι
υποψήφιος για τις δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα σε άλλο δήμο ούτε σε άλλο
συνδυασμό του ίδιου δήμου, 7) ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους
Έλληνες πολίτες, 8) η ημερομηνία μετά από την οποία είναι υπήκοος ενός
κράτους – μέλους και 9)
ότι αποδέχεται την υποψηφιότητά του και δ)
επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας (ταυτότητας
ή διαβατηρίου).
Κατ' ακολουθία όλων των ανωτέρω πρέπει, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20 του ν. 3852/2010, 94 §4 Σ και 739 επ.
ΚΠολΔ, να γίνει ανακήρυξη των προαναφερόμενων πέντε (5) συνδυασμών
υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων των τοπικών κοινοτήτων που έχουν
δηλωθεί νόμιμα, προκειμένου να λάβουν μέρος στις δημοτικές εκλογές της
18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη δημάρχου και δημοτικού συμβουλίου του
Δήμου Ικαρίας της περιφερειακής ενότητας Ικαρίας, όπως ειδικότερα ορίζεται
στο διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ενόψει των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014
τους παρακάτω πέντε (5) συνδυασμούς υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών
συμβούλων, συμβούλων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων
των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ικαρίας της περιφερειακής ενότητας
5η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
Ικαρίας (κατ' απόλυτη αλφαβητική σειρά):
Α. Τον συνδυασμό “ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ” με
έμβλημα καμπύλη σπείρα στη θέση των γραμμάτων της οποίας αναγράφονται
τα ονόματα των χωριών της Ικαρίας, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος,
δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και
εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω :
Γαγλίας Ηλίας του Αλεξάνδρου (υποψήφιος Δήμαρχος)
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1 Βασίλαρος Ιάκωβος του Αθανασίου
2 Βιτσαράς Γεώργιος του Νικολάου
3 Δεπάστα Ισιδώρα του Βασιλείου
4 Κέφαλος Ιωάννης του Σταματίου
5 Λακιός Ιωάννης του Γεωργίου
6 Μουσέτης Βαγγέλης- Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
7 Περρής Κωνσταντίνος του Μιχαήλ
8 Πετσάκος Εμμανουήλ του Γεωργίου
9 Σαφού Άννα- Σοφία του Κωνσταντίνου
10 Σπανούλης Γεώργιος του Φωτίου
11 Σπαχή Ευτυχία του Στυλιανού
12 Τσαμπής Ιωάννης του Δημητρίου
13 Φωτιάδης Μιχαήλ του Νικολάου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1 Ανταράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
2 Λάκκα Χριστίνα- Καλλιόπη του Χρήστου
3 Λουκάς Βασίλειος του Κωνσταντίνου
4 Μάζαρης Βασίλειος του Νικολάου
5 Πούλος Σταμάτιος του Νικολάου
6 Σκλαβενίτης Αθανάσιος του Δημητρίου
7 Τριπόδης Νικόλαος του Ιωάννη
8 Τσαντίρης Θεόδωρος του Νικολάου
9 Χαλβά Σταματούλα του Νικολάου
10 Χούτρας Παναγιώτης του Μιχαήλ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΑΧΩΝ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1 Βατούγιου- Καζάλα Ιωάννα του Ιωάννη
2 Γιάκα Ευαγγελία του Αρίστου
3 Καπνίσης Αντώνιος του Νικολάου
4 Καρούτσος Γεώργιος του Νικολάου
5 Καρούτσου Ελευθερία του Δημητρίου
6 Καττές Γεώργιος του Κων/νου
7 Κόχιλας Ευάγγελος του Χρήστου
8 Μαγγούρας Ανδρέας του Ιωάννη
6η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
9 Μαζωνάκης Γεώργιος του Χαράλαμπου
10 Μπίρταχα - Καλοκαιρινού Ευσταθία (Έφη) του Αριστείδη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας )
1 Βασίλαρου Μαρία του Αθανάσιου
2 Κεφάλου Αθανασία του Σταματίου
3 Κονταξοπούλου Αγγελική του Δημητρίου
4 Μαρκάκη Αργυρώ του Παντελή
5 Νιαπάς Θεμιστοκλής του Θεοφάνη
6 Ξηρός Νικόλαος του Μιχαήλ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας )
1 Γαγλία Φωτεινή του Σταματίου
2 Κόχιλας Ανδρέας του Νικολάου
3 Κόχιλας Ιωάννης του Γεωργίου
4 Παπανικολάου Δημήτριος του Ηλία
5 Πολίτης Νικόλαος του Θεοδοσίου
6 Τρικιριώτης Ελευθέριος του Γεωργίου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Βρούλου Σοφία του Γρηγορίου
2 Μάζαρη Αλεξάνδρα του Παναγιώτη
3 Μάζαρη Ευαγγελία του Γεωργίου
4 Σερμπή Φραντζέσκα του Λάμπρου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Ρωμύλιος Ελευθέριος του Εμμανουήλ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Κούβαρη Στέλλα του Νικολάου
2 Κυρλαγκίτσης Σταμάτιος του Κωνσταντίνου
3 Στενός Νικόλαος του Αποστόλου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Κούβαρης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Καλαποθαράκος Ευστράτιος του Στεφάνου
2 Φραδέλος Χαράλαμπος του Νικολάου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Χαρδαλούπα Ιουλία- Λαμπρινή του Κωνσταντίνου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Μανταγά Χρυσάνθη του Πέτρου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
1 Μουλά Μαρία του Ηλία
7η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
2 Σκάβδης Νικόλας- Αντώνιος του Αντωνίου- Κωνσταντίνου
Β.
Τον
συνδυασμό
“ΙΚΑΡΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ” με έμβλημα το οποίο απεικονίζει εντός
κύκλου παράσταση Ικάρου, του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί
σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι
των τοπικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω :
ΦΡΑΓΚΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (υποψήφια Δήμαρχος)
7.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
Αβαγιάννη Μαρία του Ευαγγέλου
Ανδρεαδάκης Ιωάννης του Χρήστου
Καλαμπόγια Αργυρώ του Αργυρίου
Καλαμπόγιας Σιμεών του Αργυρίου
Κυριάκου (Κυριακίδης) Νικόλαος του Ιωάννη
Μαρκάκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Μελάς Νικόλαος του Αλεξάνδρου
Πανά Βασιλεία του Σωκράτη
Παντελάκη Ευανθία (Εύα) του Ευαγγέλου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
Ανταράκη Στυλιανή του Ξενοφώντα
Δουρή Μαρία του Ζαχαρία
Γενούζος Παναγιώτης του Ευαγγέλου
Παριανός Στέφανος του Θεοφάνη
Ράπτης Νικόλαος του Σταμάτιου
Τριάντη Κωνσταντίνα του Δημητρίου
Τσαγκάς Βασίλειος του Στυλιανού
1.
2.
3.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας )
Αβαγιάννη Σταματούλα του Ευαγγέλου
Λιβιδίκος Παντελεήμων του Ηλία
Καλαμπόγια Κωνσταντίνα του Νικολάου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
Καστανιάς Κωνσταντίνος του Ιωάννη
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
Παριανός Χρήστος του Θεοφάνη
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
8η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
1.
2.
1.
1.
1.
Κουτούφαρης Νικόλαος του Γεωργίου
Φράγκου Μαρία του Νικολάου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
Κούβαρη Δέσποινα του Λεωνίδα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
Καλαμπόγιας Αργύρης του Νικολάου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
Καλαφάτης Κωνσταντίνος του Στυλιανού
Γ. Τον συνδυασμό “ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ” με
έμβλημα δύο τεμνόμενους κύκλους επί των οποίων βρίσκεται ο χάρτης της
Ικαρίας, εντός του οποίου αναγράφονται τα αρχικά του συνδυασμού
(ΙΚΑ.ΡΙ.Α.)
και
στο
κάτω
μέρος
εντός
παραλληλογράμμου
πλαισίου
αναγράφεται ο πλήρης τίτλος “ΙΚΑΡΙΑΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ”,
του οποίου υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών
και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων είναι οι
παρακάτω :
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος του Αλεξάνδρου Υποψήφιος Δήμαρχος ΙΚΑΡΙΑΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1.Ανδρεαδάκης Αριστοτέλης του Γρηγορίου
2.Αποστολάκης Γεώργιος του Γρηγορίου
3.Γλαρός Ελευθέριος του Αντωνίου
4.Θεοδωράκης Βασίλειος του Θεοδώρου
5.Κράτσα- Αλεξίου Μαρία του Εμμανουήλ
6.Λαρδάς Ηλίας του Νικολάου
7.Πασβάνης Ισίδωρος του Κωνσταντίνου
8.Πούλου Μαρία του Δημητρίου
9.Σακούτη Σταματούλα του Ιωάννη
10.Χερουβή Αγγελική του Γεωργίου
11.Χερουβής Γεώργιος του Γρηγορίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1.Βατούγιος Νικόλαος του Σταματίου
2.Καζάλα Χρυσούλα του Ιωάννη
3.Καρναβά Καλλιόπη του Γεωργίου
4.Μαυρογιώργης Ιωάννης του Διογένη
5.Μόρφης Διονύσιος του Χαραλάμπους
9η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
6.Πίττακας Γεώργιος του Χριστοδούλου
7.Ράμμος Ηλίας του Δημητρίου
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΑΧΩΝ
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1.Βέλη Ελένη του Χρήστου
2.Γεωργιάδης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ
3.Καρίμαλης Τίτος του Στεφάνου
4.Καρούτσος Παναγιώτης του Στεφάνου
5.Κόχιλα Λαμπρινή του Θεμιστοκλή
6.Σακούτης Βασίλειος του Φιλίππου
7.Τέσκος Σπυρίδων του Σταματίου
8.Τσαμουδάκης Απόστολος του Κωνσταντίνου
9.Φάκαρος Ελισαίος του Ευαγγέλου
10.Φιλιπποπολίτη Αγγέλα του Δημητρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας )
1.Αβαγιάννης Παναγιώτης του Ανδρέα
2.Ανδρέου Γεώργιος του Κωνσταντίνου
3.Παμφίλη Στεφανία του Αδαμαντίου
4.Σταυρινουδάκης Κωνσταντίνος του Ιωάννη
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας )
1.Καζάλα Στυλιανή του Ιωάννη
2.Παροίκος Αθανάσιος του Νικολάου
3.Πετρουτσά Κλεάνθη του Χαραλάμπους
4.Πολίτη Ελένη του Μιχαήλ
5.Ρουζίνος Χρήστος του Νικολάου
6.Στενός Αθανάσιος του Εμμανουήλ
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1.Σαμιώτης Χρήστος του Ελευθερίου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1.Καρναβά Ειρήνη του Γεωργίου
2.Κουτσιαύτη Χριστίνα του Αναστασίου
3.Μαυρογιώργη-Ντυράντ Μέλανη-Ζωή του Ιωάννη
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1.Φουντούλης Κωνσταντίνος του Ζαχαρία
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
1.Κοτσογιάννης Στυλιανός του Προδρόμου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1.Κοτσορνίθη Νίκη-Αντωνία του Χρυσοστόμου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1.Πίττακας Μιχαήλ του Ζαχαρία
10η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
Δ. Τον συνδυασμό “ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΚΑΡΙΑΣ” με έμβλημα τη λέξη
ΛΑΪΚΗ και από κάτω τη λέξη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δεξιά τους υπάρχει παράσταση
γαρύφαλλου με μίσχο και κλίση προς τα αριστερά, του οποίου υποψήφιος
δήμαρχος,
δημοτικοί
σύμβουλοι,
σύμβουλοι
δημοτικών
και
τοπικών
κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων είναι οι παρακάτω:
ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΖΑΧΑΡΙΑ Υποψήφιος Δήμαρχος
Εκλογική Περιφέρεια Αγίου Κηρύκου
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1) ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
2) ΚΑΡΝΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
3) ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΜΕΝΤΟΥ ΜΑΡΘΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ
4) ΛΑΡΔΑ – ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
5) ΛΑΡΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
6) ΛΙΑΡΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7) ΜΑΜΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
8) ΜΕΛΕΣΑΝΑΚΗ–ΤΣΑΝΤΕ ΣΟΦΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
9) ΠΑΠΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ
10) ΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΕΥΡΙΠΙΔΗ
11) ΡΟΥΣΣΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12) ΤΕΣΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13)ΤΣΑΡΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
14)ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
15)ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Ευδήλου
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1) ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2) ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
3) ΚΟΤΣΟΡΕ ΕΛΕΝΗ του ΠΕΤΡΟΥ
4) ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5) ΜΑΖΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
6) ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗ-ΚΑΡΙΜΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
7) ΜΟΥΡΣΕΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8) ΠΥΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
9) ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
10) ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ
11) ΤΣΑΓΚΑ-ΒΑΚΑΛΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ
12) ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13) ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
14) ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Εκλογική Περιφέρεια Ραχών
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1) ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΑΓΓΕΛΗ
11η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
ΒΟΥΔΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΖΑΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΑΨΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΚΗ - ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΛΕΩΝΙΔΑ
ΚΟΧΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΡΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΤΡΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δημοτική κοινότητα Αγίου Κηρύκου
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας )
ΓΛΑΡΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΥ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΠΟΥΖΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΝΙΑΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ
Δημοτική κοινότητα Ραχών
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας)
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΟΥΒΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΣΤΕΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΣΙΡΙΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΦΛΥΤΖΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Τοπική κοινότητα Αγίου Πολυκάρπου
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1) ΓΙΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2) ΛΑΚΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3 ) ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
4) ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
Τοπική κοινότητα Αρέθουσας
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
1) ΠΑΡΙΑΝΟΥ –ΤΡΙΠΟΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
2) ΤΣΟΥΝΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ του ΗΛΙΑ
Τοπική κοινότητα Δάφνης
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1) ΒΙΟΡΕΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
2) ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ
3) ΣΤΑΜΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΖΑΧΑΡΙΑ
4) ΦΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τοπική κοινότητα Ευδήλου
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
1) ΜΑΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2) ΣΙΑΛΜΑ ΓΙΟΛΑΝΤΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ
3) ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
4) ΤΡΙΠΟΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Τοπική κοινότητα Καραβοστάμου
12η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
1)
2)
3)
4)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)
4)
1)
2)
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ
ΕΥΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΡΑΠΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τοπική κοινότητα Καρκιναγρίου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
ΒΟΥΔΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
ΖΑΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Τοπική κοινότητα Μαγγανίτη
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Τοπική κοινότητα Περδικιού
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
KΑΦΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
KΟΤΣΟΡΝΙΘΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΓΑΝΕΛΗ – ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΜΑΡΚΟΥ
ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ
Τοπική κοινότητα Φραντάτου
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΚΑΝΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ
ΚΟΤΣΟΡΝΙΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τοπική κοινότητα Χρυσοστόμου
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ
ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
Ε. Τον συνδυασμό “ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ”, του οποίου
υποψήφιος δήμαρχος, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικών και
τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων είναι οι
παρακάτω:
ΣΤΑΥΡΙΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) του ΣΤΑΥΡΟΥ (Υποψήφιος
ΔΗΜΑΡΧΟΣ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Εκλογική περιφέρεια Αγίου Κηρύκου
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
ΚΑΛΑΜΠΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΜΟΣΧΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΛΑΚΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (ΣΤΡΑΤΟΣ) ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΛΑΚΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
7. ΜΕΝΕΓΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
8. ΜΟΥΣΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
9. ΜΠΙΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
10. ΝΙΑΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ
11. ΞΕΝΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
12. ΡΟΥΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
13. ΣΑΦΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
14. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Εκλογική περιφέρεια Ευδήλου
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΓΙΑΓΟΥΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
2. ΓΚΙΛΙΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
3. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
6. ΚΟΤΣΑΝΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
7. ΛΕΣΣΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
8. ΜΑΛΤΕΖΟΥ- ΤΣΑΠΑΛΙΑΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
9. ΜΑΝΩΛΗΣ-ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
10. ΞΗΡΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11. ΠΛΑΚΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
12. ΡΑΠΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
13. ΡΑΠΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
Εκλογική περιφέρεια Ραχών
(Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι)
1. ΓΑΓΛΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
2. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ
3. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
4. ΚΑΝΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
5. ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
6. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
7. ΜΑΛΑΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΨΗΜΑΚΑΣ) ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
8. ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
9. ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
10. ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
Δημοτική Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας )
ΞΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΛΑΙΜΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ
ΠΕΤΣΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ (ΛΟΥΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΟΡΑΚΙ) ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Δημοτική Κοινότητα ΡΑΧΩΝ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας)
ΚΑΛΟΓΡΊΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΦΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
5. ΠΑΠΑΣΙΜΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΕΛΙΣΑΙΟΥ
6. ΠΟΥΡΙΕΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
1.
2.
3.
1.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
Τοπική Κοινότητα ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΚΙΟΥΛΑΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΣΚΑΖΑΚΑΣ) ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΔΑΦΝΗΣ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΠΟΛΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΥΡΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΕΥΔΗΛΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΔΟΥΡΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΔΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΑΝΤΗ -ΠΟΡΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΚΑΪΑΦΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΓΚΑΙΕΝ -ΡΑΠΤΗ ΜΑΙΡΗ –ΤΟΥΤΑΝ -ΘΙΠ ΤΟΥ ΤΙΕΜ - ΚΟΥΑΓΚ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΡΑΠΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΘΑΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΛΥΣΤΑΚΑ - ΠΑΝΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
ΚΟΧΥΛΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΚΟΥΤΣΟΥΤΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
ΦΡΑΓΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
Τοπική Κοινότητα ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ
(Υποψήφιοι σύμβουλοι της Τοπικής Κοινότητας)
ΒΑΤΟΥΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΚΑΡΙΜΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΕΣΣΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Τοπική Κοινότητα ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
(Υποψήφιοι εκπρόσωποι της Τοπικής Κοινότητας)
ΓΕΝΟΥΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
15η Σελίδα της 13 /2014 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σάμου
[Εκούσια Δικαιοδοσία]
2. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε την 3/5/2014 και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο
του Δικαστηρίου στη Σάμο σ' έκτακτη δημόσια συνεδρίαση αυθημερόν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ