συνημμένο αρχείο - Δήμος Αλεξάνδρειας

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Αριθμός απόφασης: 19/ΕΠ/2014
Αριθμός πράξης: 23/ΕΠ/2014
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Συγκροτούμενο από τους Δικαστές Ευτέρπη Χατζηλαμπρινού, Πρόεδρο
Πρωτοδικών, Βασιλική Γκουραμάνη, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, Μαρία Καραπά,
Πρωτοδίκη και από τη Γραμματέα Κωνσταντίνα Ζαχάρογλου
.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Ιουνίου 2014.
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ τους πίνακες αποτελεσμάτων της εκλογής της 18ης
Μαΐου 2014, καθώς και τους πίνακες αποτελεσμάτων της επαναληπτικής εκλογής
της 25ης Μαΐου 2014 για τις Εκλογές της 18 ης και 25ης Μαΐου 2014 προς ανάδειξη
δημοτικών αρχών, καθώς και την υπ’ αριθ. 129/23-6-2014 Πράξη της Προέδρου
του Δικαστηρίου αυτού, με την οποία ορίσθηκε δικάσιμος η στην αρχή
σημειούμενη, εξέδωσε την ακόλουθη απόφασή του.
AΦOY MEΛ
MEΛETHΣ
ETHΣE TH ΔIKOΓ
IKOΓPAΦ
PAΦIA
ΣKEΦΘ
HKE ΣYMΦΩ
NA ME TO NOMO
KEΦΘHKE
YMΦΩNA
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 αριθ. 16 Α2 του Ν. 3852/ ΦΕΚ Α 87/ 7.6.2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης», συστάθηκε ως πρωτοβάθμιος οργανισμός τοπικής
αυτοδιοίκησης στο Νομό Ημαθίας ο Δήμος Αλεξάνδρειας με έδρα την Αλεξάνδρεια
αποτελούμενος από τους Δήμους: α. Αλεξάνδρειας, β. Αντιγονιδών, γ. Μελίκης, και δ.
Πλατέος, οι οποίοι καταργήθηκαν. Με το άρθρο 2 του ίδιου νόμου ορίστηκε ότι η
εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο
αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενωμένων Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές
ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας.
Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και
2η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114
Α), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000
κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από
2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι
κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις
διατάξεις του π.δ/τος 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο
και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα. Δημοτική κοινότητα συγκροτούν τα
τοπικά διαμερίσματα νησιών που έχουν πληθυσμό άνω των χιλίων (1.000) κατοίκων.
Επίσης, συγκροτούν δημοτική κοινότητα ανεξαρτήτως πληθυσμού πρώην κοινότητες
ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού και δεν
αποτελούν δήμο σύμφωνα με το άρθρο 1. Επιπρόσθετα, τα δημοτικά διαμερίσματα
στα οποία διαιρούνται οι δήμοι άνω των 100.000 κατοίκων μετονομάζονται σε
δημοτικές κοινότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 7§1 του ανωτέρω νόμου ο δήμος
διοικείται από το δημοτικό συμβούλιο, την οικονομική επιτροπή, την επιτροπή
ποιότητας ζωής, την εκτελεστική επιτροπή και το δήμαρχο. Το δημοτικό συμβούλιο
σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως εξήντα χιλιάδες (30.00160.000) κατοίκους αποτελείται από τριάντα τρία (33) μέλη. Κατά το άρθρο 8 του ίδιου
νόμου τα όργανα της δημοτικής κοινότητας είναι: α) Το συμβούλιο της δημοτικής
κοινότητας και β) ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας. Όργανα της
τοπικής κοινότητας είναι: α) το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, β) ο πρόεδρος του
συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, γ) ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας,
προκειμένου για τοπικές κοινότητες μέχρι τριακόσιους (300) κατοίκους. Σε δημοτικές
κοινότητες με πληθυσμό έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το συμβούλιο της
δημοτικής κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη. Σε δημοτικές κοινότητες με
πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους
το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από έντεκα (11) μέλη. Σε τοπικές
κοινότητες με πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους εκλέγεται ένας (1)
εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας. Σε τοπικές κοινότητες με πληθυσμό από
τριακόσιους έναν (301) έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, το συμβούλιο τοπικής
κοινότητας αποτελείται από τρία (3) μέλη. Τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα πριν από
την ψηφοφορία το πρωτοδικείο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους
συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα (άρθρο 20). Στις εκλογές των δημάρχων
και δημοτικών συμβούλων θεωρείται επιτυχών συνδυασμός αυτός που πλειοψήφησε
με ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των
έγκυρων ψηφοδελτίων και επιλαχόντες όσοι συνδυασμοί έλαβαν έστω και μία έδρα,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. Δήμαρχος
εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού (άρθρο 31). Εάν κανένας
3η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των
έγκυρων ψηφοδελτίων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή
ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις
περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο
συνδυασμός του που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη
πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Οι έδρες των
δημοτικών συμβουλίων κατανέμονται, σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας,
στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές, σε δύο φάσεις, που ονομάζονται
κατανομές. Στην πρώτη (Α) κατανομή κατανέμονται οι μισές έδρες του δημοτικού
συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη
μονάδα. Στη δεύτερη (Β) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοιπες. Με βάση τον αριθμό
των εδρών των δημοτικών συμβουλίων οι έδρες που αναλογούν σε καθεμία από τις
δύο αυτές κατανομές έχουν ως εξής: για τα 13μελή συμβούλια οι έδρες της Α'
κατανομής είναι 7 και της Β' κατανομής 6, για τα 17μελή συμβούλια 9 και 8
αντίστοιχα, για τα 21 μελή συμβούλια 11 και 10 αντίστοιχα, για τα 27μελή συμβούλια
14 και 13 αντίστοιχα, για τα 33μελή συμβούλια 17 και 16 αντίστοιχα, για τα 41 μελή
συμβούλια 21 και 20 αντίστοιχα, για τα 45μελή συμβούλια 23 και 22 αντίστοιχα, και
για τα 49μελή συμβούλια 25 και 24 αντίστοιχα. Οι έδρες της Α' κατανομής
κατανέμονται αναλογικά στους συνδυασμούς που συμμετέχουν στις εκλογές
σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβαν σε όλα τα εκλογικά τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν
στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α'
κατανομής. Το πηλίκο της διαίρεσης, αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου
του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α' κατανομής. Ο αριθμός των
έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό
μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α' κατανομής, οι έδρες που
απομένουν διανέμονται ανά μία μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με
τα
αχρησιμοποίητα
υπόλοιπα
τους.
Εάν
συνδυασμοί
έχουν
ίσο
αριθμό
αχρησιμοποίητων υπολοίπων διενεργείται κλήρωση. Εάν και μετά τη διανομή εδρών
με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται
ανά μία κατά σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε
επιλαχόντος συνδυασμού. Εάν έχει απομείνει προς διάθεση μία μόνον έδρα, την
καταλαμβάνει ο επιλαχών συνδυασμός που έχει καταλάβει τουλάχιστον μία έδρα και
παρουσιάζει το μεγαλύτερο αχρησιμοποίητο υπόλοιπο. Για τη διάθεση των εδρών
της Β' κατανομής υπολογίζεται, αρχικά, πόσες από τις έδρες αυτές πρέπει να
4η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
προσκυρωθούν στον επιτυχόντα συνδυασμό, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά,
συνυπολογιζομένων και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α'
κατανομή, τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών. Οι έδρες της Β' κατανομής
που απομένουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον επιτυχόντα
συνδυασμό, διατίθενται στον άλλο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική
ψηφοφορία. Στην περίπτωση όπου λόγω του μικρού αριθμού εδρών που τους έχουν
κατανεμηθεί από την Α' κατανομή, ο επιτυχών συνδυασμός δεν μπορεί να
συμπληρώσει τον αριθμό των τριών πέμπτων (3/5) του συνόλου των εδρών,
προσκυρώνονται σε αυτόν όλες οι έδρες της Β' κατανομής και δεν γίνεται καμία
μεταβολή στη διάθεση των εδρών της Α' κατανομής, ανάμεσα στους υπόλοιπους
συνδυασμούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην πρώτη θέση κατά την αρχική
ψηφοφορία δύο ή περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική ψηφοφορία
μετέχουν οι υποψήφιοι δήμαρχοι όλων των συνδυασμών που ισοψήφησαν. Σε
περίπτωση ισοψηφίας στη δεύτερη θέση κατά την αρχική ψηφοφορία δύο ή
περισσότερων συνδυασμών, στην επαναληπτική μετέχουν ο υποψήφιος δήμαρχος
του πρώτου σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμού και οι υποψήφιοι
δήμαρχοι των συνδυασμών που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση. Στις περιπτώσεις
των παραγράφων 5 και 6, επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος και ο
συνδυασμός του που έλαβαν στην επαναληπτική ψηφοφορία τη σχετική πλειοψηφία.
Εάν στην ψηφοφορία αυτή ισοψηφήσουν δύο υποψήφιοι δήμαρχοι, το αρμόδιο
δικαστήριο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του
συνδυασμού του. Εάν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο συνδυασμοί, το
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση για την ανάδειξη του επιτυχόντος δημάρχου και του
συνδυασμού του και εκείνου που έχει συμμετάσχει στη Β' κατανομή κατά τα
οριζόμενα στην παράγραφο 4. Εάν κανένας από τους συνδυασμούς που
συμμετέχουν στις εκλογές στην αρχική ψηφοφορία δεν συγκεντρώσει το εκλογικό
μέτρο ή αν μόνον ένας το έχει συγκεντρώσει, τότε στην Α' κατανομή συμμετέχουν
οπωσδήποτε οι δύο συνδυασμοί που έχουν λάβει το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων
ψηφοδελτίων. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των δύο συνδυασμών συμμετέχουν και στην
επαναληπτική ψηφοφορία. Οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με
βάση την πρώτη ψηφοφορία σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε
καθένας στην ψηφοφορία αυτή, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 και
του άρθρου 38 του παρόντος (άρθρο 33 παρ. 9). Ειδικότερα, στην παράγραφο 3 του
άρθρου 32 ορίζεται ότι αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των
δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του
ημίσεως της μονάδας δεν υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα
μεγαλύτερο του ημίσεως στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα
5η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα
(3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, στα 33μελή συμβούλια 20 και 13 αντίστοιχα,
ενώ στο άρθρο 38 ορίζεται ότι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι εκλέγονται, από τους
υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς του άρθρου 31, κατά σειρά, αυτοί που
έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, με την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 35 του παρόντος. Οι υποψήφιοι δήμαρχοι των επιλαχόντων
συνδυασμών θεωρούνται πρώτοι επιτυχόντες σύμβουλοι των συνδυασμών τους. Σε
περίπτωση που ο συνδυασμός καταλαμβάνει έδρες σε περισσότερες εκλογικές
περιφέρειες ο υποψήφιος δήμαρχος λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας,
όπου ο συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες έδρες. Σε περίπτωση ίσου αριθμού
εδρών σε περισσότερες περιφέρειες, τότε λαμβάνει την έδρα αυτής στην οποία ο
συνδυασμός έλαβε τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση όπου σε περισσότερες
περιφέρειες ο συνδυασμός έλαβε ίσο αριθμό ψήφων, διενεργείται κλήρωση. Οι λοιποί
υποψήφιοι
του
επιτυχόντος
και
των
επιλαχόντων
συνδυασμών
είναι
αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της εκλογικής τους περιφέρειας με τη
σειρά των σταυρών προτίμησης. Εάν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το αρμόδιο πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Περαιτέρω, σύμφωνα με
τη διάταξη του άρθρου 34 οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου σε δήμο που έχει
περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες κατανέμονται μεταξύ του επιτυχόντος
και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης
ψηφοφορίας, όπως καθορίζονται στο άρθρο 32 του παρόντος, ως εξής: 1. Η
κατανομή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική
περιφέρεια μία έδρα, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στην οικεία εκλογική
περιφέρεια. 2. Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη
συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του
παρόντος,
συμμετοχή
στο
δημοτικό
συμβούλιο,
ο
αριθμός
των
έγκυρων
ψηφοδελτίων του στο δήμο διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται και το
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό
μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική
περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες
όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Εάν ο συνδυασμός εξακολουθεί να
δικαιούται έδρες στο δημοτικό συμβούλιο, ο αριθμός τους συμπληρώνεται με τη
διάθεση ανά μίας από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά
φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Στην περίπτωση κατά την οποία
δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε μια εκλογική περιφέρεια, οι έδρες αυτές
παραμένουν κενές, δεν προσκυρώνονται στον επιτυχόντα συνδυασμό σύμφωνα με
την παράγραφο 6 του παρόντος και μειώνεται ανάλογα ο αριθμός των μελών του
6η σελίδα της υπ΄αριθμ.
δημοτικού συμβουλίου.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
3. Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες
διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός
τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής
αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες. Εάν μετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής παραμένουν αδιάθετες για το συνδυασμό έδρες,
κατανέμονται ανά μία κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασμός
διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. 4.
Οι έδρες που κατανέμονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αφαιρούνται από
τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας. 5. Με την ίδια διαδικασία κατανέμονται οι
έδρες σε κάθε εκλογική περιφέρεια για καθέναν από τους άλλους επιλαχόντες
συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά εκλογής. 6. Οι έδρες που παραμένουν αδιάθετες
σε κάθε εκλογική περιφέρεια μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και
για όλους τους επιλαχόντες συνδυασμούς καταλαμβάνονται από τον επιτυχόντα
συνδυασμό, εφόσον έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του στις αντίστοιχες εκλογικές
περιφέρειες. Τυχόν αδιάθετες έδρες δεν κατανέμονται και μειώνεται αναλόγως ο
αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου
36 ορίζεται ότι «1. Για την εκλογή των συμβούλων της δημοτικής κοινότητας
εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 31, 32, 33, 35, 39, 41 και 42 του
παρόντος. 2. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις δημοτικές εκλογές
λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε
δημοτική κοινότητα και τα δύο πέμπτα (2/5) λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32, 33 και 41 του παρόντος. Αν σε δημοτική
κοινότητα δεν έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του συνδυασμού του επιτυχόντος
δημάρχου, οι έδρες του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας κατανέμονται
αναλογικά μεταξύ των υπόλοιπων συνδυασμών κατ’ ανάλογη εφαρμογή
της
παραγράφου 4 του άρθρου 32. 3. Για την κατανομή των εδρών των συμβούλων των
δημοτικών κοινοτήτων σε κάθε δημοτική κοινότητα λαμβάνεται υπόψη το σύνολο των
έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε συνδυασμός υποψήφιου δημάρχου σε όλα τα
εκλογικά τμήματα της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Σύμφωνα δε με τη διάταξη
του άρθρου 37 ορίζεται ότι 1. Στις εκλογές των συμβουλίων τοπικής κοινότητας η
κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που
συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής
κοινότητας, με τον ακόλουθο τρόπο: Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που
έλαβαν στην τοπική κοινότητα όλοι μαζί οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές
και είχαν υποψηφίους για το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας διαιρείται με τον
αριθμό των εδρών του συμβουλίου τοπικής κοινότητας, αυξημένο κατά μία μονάδα.
Το πηλίκο που προκύπτει, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό
7η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη
συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο
και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης. Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι
συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι
λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία
μεταξύ όλων αυτών των συνδυασμών, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα
που έχουν. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό
αχρησιμοποίητων υπολοίπων, γίνεται κλήρωση. Αν και μετά τη διανομή των εδρών
με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, αυτές
κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων
που έλαβε κάθε συνδυασμός. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το
εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, η πλεονάζουσα έδρα
αφαιρείται από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων
ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και
περισσότερων συνδυασμών, ενεργείται μεταξύ αυτών κλήρωση από το αρμόδιο
πρωτοδικείο. 2. Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της
τοπικής κοινότητας, ο πρόεδρος του συμβουλίου τοπικής κοινότητας και οι
σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό. Οι
πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίμησης, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των
εδρών του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται τακτικοί σύμβουλοι και οι
υπόλοιποι αναπληρωματικοί. 3. Αν έχουν ανακηρυχθεί δύο μόνο συνδυασμοί για το
συμβούλιο τοπικής κοινότητας ή για τον εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας και
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος
συνδυασμού. Στην περίπτωση αυτή στα τριμελή συμβούλια τοπικής κοινότητας
κατανέμονται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό δύο (2) έδρες και στον επιλαχόντα
συνδυασμό μία (1) έδρα. Την έδρα εκπροσώπου τοπικής κοινότητας λαμβάνει ο
συνδυασμός που πλειοψήφησε. 4. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο
συνδυασμοί, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Στα τριμελή συμβούλια τοπικής
κοινότητας ο πρώτος συνδυασμός εκλέγει τον πρόεδρο και οι άλλοι δύο συνδυασμοί
από έναν σύμβουλο τοπικής κοινότητας. Αν ισοψηφήσουν περισσότεροι από δύο
συνδυασμοί για τον εκπρόσωπο της τοπικής κοινότητας το πρωτοδικείο ενεργεί
κλήρωση για ανάδειξη του πλειοψηφούντος συνδυασμού, ο οποίος και λαμβάνει την
έδρα του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. Αν υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο ενεργεί κλήρωση. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 39
ορίζεται ότι 1. Τακτικοί σύμβουλοι του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας
εκλέγονται από τους υποψηφίους καθενός από τους συνδυασμούς των υποψήφιων
δημάρχων, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
8η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
προτίμησης. 2. Οι λοιποί υποψήφιοι των συνδυασμών είναι αναπληρωματικοί των
τακτικών συμβούλων του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας με τη σειρά των
σταυρών προτίμησης. 3. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού ισοψηφήσουν, το
πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Με το άρθρο 40 ορίζεται ότι 1. Τακτικοί σύμβουλοι
του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας εκλέγονται από τους υποψηφίους κάθε
συνδυασμού, κατά σειρά, αυτοί που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης. Εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας εκλέγεται από τους υποψηφίους του
συνδυασμού που πλειοψήφησε αυτός που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς
προτίμησης. 2. Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας είναι ο υποψήφιος
σύμβουλος
του
περισσότερους
πλειοψηφήσαντος
σταυρούς
συνδυασμού
προτίμησης.
3.
ο
Οι
οποίος
έχει
λάβει
λοιποί
υποψήφιοι
τους
είναι
αναπληρωματικοί των τακτικών συμβούλων της τοπικής κοινότητας ή του
εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας. 4. Αν οι υποψήφιοι του ίδιου συνδυασμού
ισοψηφήσουν, το πρωτοδικείο διενεργεί κλήρωση. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 44 του Ν. 3852/2010, το Πολυμελές Πρωτοδικείο επικυρώνει με απόφασή
του το αποτέλεσμα της εκλογής και ανακηρύσσει τον επιτυχόντα και τους
επιλαχόντες συνδυασμούς, το Δήμαρχο, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς
Δημοτικούς Συμβούλους κάθε συνδυασμού, τους τακτικούς και αναπληρωματικούς
Συμβούλους
Κοινοτήτων,
των
τους
Δημοτικών
Κοινοτήτων,
Εκπροσώπους
της
τους
Συμβούλους
Τοπικής
των
Κοινότητας
Τοπικών
με
τους
αναπληρωματικούς τους. Με την ανωτέρω απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
ανακηρύσσονται οι τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι της κάθε εκλογικής
περιφέρειας κάθε συνδυασμού. Με την ίδια απόφαση ανακηρύσσονται οι τακτικοί
σύμβουλοι κάθε συνδυασμού σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που
έχουν λάβει στο σύνολο της εδαφικής περιφέρειας του δήμου. Οι σύμβουλοι των
δημοτικών ή των τοπικών κοινοτήτων κατατάσσονται με τη σειρά της εκλογής τους,
σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και, αν δεν
υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά.
Στην προκείμενη περίπτωση, μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των
εκλογικών τμημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας,
της Περιφερειακής Ενότητας
Ημαθίας, καταρτίστηκε πίνακας αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 18ης
Μαΐου 2014 για τη διαπίστωση της εκλογικής δύναμης του καθενός συμμετέχοντος σ’
αυτές συνδυασμού και την ανάδειξη των δύο πλειοψηφησάντων εξ αυτών,
προκειμένου, μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων τους να διενεργηθεί η επαναληπτική
ψηφοφορία την 25η Μαΐου 2014. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν και την κάτωθι αυτού
υπ’ αριθμ. 99 /2014 πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού καταμετρήθηκε:
9η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων: σαράντα δύο χιλιάδες οκτακόσια
ογδόντα εννέα (42.889)
β) ο συνολικός αριθμός ψηφισάντων: τριάντα χιλιάδες επτακόσια ενενήντα
επτά (30.797)
γ) ο αριθμός έγκυρων ψηφοδελτίων: είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα
επτά (29.857)
δ) ο αριθμός άκυρων ψηφοδελτίων: εξακόσια ογδόντα (680)
ε) ο αριθμός λευκών ψηφοδελτίων: διακόσια εξήντα (260)
στ) η εκλογική δύναμη κάθε συνδυασμού, δηλαδή το σύνολο των έγκυρων
ψηφοδελτίων τα οποία έλαβε ο κάθε συνδυασμός, ανήλθε :
1) «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»: δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ (14.228)
2) «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»: δώδεκα
χιλιάδες οκτακόσια εξήντα ένα (12.861)
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: χίλια εννιακόσια
3)
οκτώ (1.908)
4) «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: οκτακόσια εξήντα (860)
Συνεπώς, αφού στην πρώτη (Α) κατανομή κατανέμονται οι μισές έδρες του
δημοτικού συμβουλίου και στη δεύτερη (Β) κατανομή κατανέμονται οι υπόλοιπες, για
το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας που αριθμεί 33 μέλη, στην Α
κατανομή θα κατανεμηθούν οι 17 έδρες και στη Β κατανομή θα κατανεμηθούν οι 16
έδρες.
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν σε όλα τα εκλογικά
τμήματα του δήμου όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές στην αρχική
ψηφοφορία και ανέρχεται σε 29.857 είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα επτά
διαιρείται με τον αριθμό των εδρών της Α' κατανομής, δηλαδή 17. Το πηλίκο της
διαίρεσης ισούται με 1.756,29, αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του
κλάσματος, ήτοι 1.756 + 1 = 1.757, αριθμός που αποτελεί το εκλογικό μέτρο της Α'
κατανομής. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού θα διαιρεθεί στη
συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους θα καταλάβει τόσες έδρες όσο είναι
το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης και συγκεκριμένα:
1) ο συνδυασμός «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»: 14.228/1.757 = 8,097, συνεπώς θα καταλάβει
8 έδρες,
2) ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»:
12.861/1.757 = 7,319, συνεπώς, θα καταλάβει 7 έδρες,
10η σελίδα της υπ΄αριθμ.
3)
ο
συνδυασμός
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΠΟΛΙΤΩΝ
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»:
1.908/1.757 = 1,085, συνεπώς, θα καταλάβει 1 έδρα,
και 4) ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: 860/1.757 = 0,489,
συνεπώς, δεν καταλαμβάνει καμία έδρα.
Επειδή οι 16 έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με την προηγούμενη
διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση της Α' κατανομής 17 έδρες, η 1 έδρα
που απομένει διανέμεται μεταξύ των επιλαχόντων συνδυασμών, ανάλογα με τα
αχρησιμοποίητα
υπόλοιπα
τους.
Σύμφωνα
με
τις
ανωτέρω
διαιρέσεις
τα
αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών, ήτοι ο αριθμός που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό των εδρών τους με το εκλογικό μέτρο και στη συνέχεια από την
αφαίρεση του γινομένου από τον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε
συνδυασμού, είναι :
για το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»: 172,
για το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»:
562,
για το συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: 151,
και για το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: 860
Συνεπώς, την μία επιπλέον έδρα θα λάβει κατά φθίνουσα σειρά αδιάθετων
υπολοίπων ο συνδυασμός: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» και ως εκ
τούτου συνολικά οι ανωτέρω συνδυασμοί καταλαμβάνουν από την πρώτη (Α)
κατανομή τις παρακάτω έδρες:
ο συνδυασμός «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»: 8 έδρες,
ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»:
7
έδρες,
ο συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: 1 έδρα,
και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: 0+1 έδρα = 1 έδρα,
Επειδή, σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την εκλογή της 18ης Μαΐου 2014
κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων,
διενεργήθηκε επαναληπτική εκλογή την 25η
Μαΐου 2014, ανάμεσα μόνον στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών
11η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους, δηλαδή ανάμεσα στο συνδυασμό «ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ», του οποίου υποψήφιος Δήμαρχος είναι ο Γκυρίνης Παναγιώτης του
Γεωργίου και στο συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΔΟ», του οποίου υποψήφιος Δήμαρχος είναι ο Δημητριάδης Φώτιος του
Αθανασίου. Μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων όλων των εκλογικών τμημάτων του
Δήμου Αλεξάνδρειας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, καταρτίστηκε πίνακας
αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 για τη διαπίστωση της
εκλογικής δύναμης των δύο συμμετεχόντων σ’ αυτές συνδυασμών και την ανάδειξη
του επιτυχόντος δημάρχου και συνδυασμού. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν και την
κάτωθι αυτού υπ’ αριθμ. 105/2014 πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού, η
οποία διορθώθηκε με τις υπ’ αριθ. 116 και 117/2014 πράξεις αυτής ως προς τον
αριθμό των ψήφων που έλαβαν οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι,
α)
του
συνδυασμού «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» Ιωάννης Νταγολούδης του Νικολάου ,β) του ιδίου
συνδυασμού «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ», Αθανάσιος Ντάνης του Χρήστου,
σφάλματα που
οφείλονται σε εσφαλμένη μεταφορά των στοιχείων , - καταμετρήθηκε:
α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων: σαράντα δύο χιλιάδες εννιακόσια
ογδόντα επτά (42.987)
β) ο συνολικός αριθμός των ψηφισάντων: είκοσι εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα
επτά (29.737)
γ) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων: είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα
δύο (27.842)
δ) ο αριθμός των άκυρων ψηφοδελτίων: χίλια εκατόν είκοσι εννέα (1.129)
ε) ο αριθμός των λευκών ψηφοδελτίων: επτακόσια εξήντα έξι (766)
στ) οι υποψήφιοι Δήμαρχοι των δύο πλειοψηφησάντων συνδυασμών έλαβαν :
1) ΓΚΥΡΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, υποψήφιος Δήμαρχος του
συνδυασμού «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»: δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσιες σαράντα δύο
(15.642) ψήφους, ήτοι ποσοστό 56,19% επί των εγκύρων ψηφοδελτίων.
2) ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, υποψήφιος Δήμαρχος του
συνδυασμού «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»: δώδεκα
χιλιάδες διακόσιες (12.200) ψήφους, ήτοι ποσοστό 43,82% επί των εγκύρων
ψηφοδελτίων.
Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν.
3852/2010,
Δήμαρχος
Αλεξάνδρειας
ανακηρύσσεται
ο
ΓΚΥΡΙΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ο επιτυχών συνδυασμός του οποίου, «ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ»,
συγκέντρωσε
στην
επαναληπτική
ψηφοφορία
την
απόλυτη
πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων. Περαιτέρω, από
τις 16 έδρες (του δημοτικού συμβουλίου) της Β' κατανομής θα προσκυρωθούν στον
12η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
επιτυχόντα συνδυασμό τόσες ώστε να συγκεντρώσει συνολικά, συνυπολογιζομένων
και των εδρών που κατανεμήθηκαν σε αυτόν από την Α' κατανομή, τα τρία πέμπτα
(3/5) του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, συνεπώς δεδομένου ότι,
αφενός μεν ο επιτυχών συνδυασμός έλαβε από την πρώτη κατανομή 8 έδρες,
αφετέρου δε τα 3/5 του συνόλου των 33 εδρών είναι 20 έδρες, ο επιτυχών
συνδυασμός θα λάβει από την Β΄ κατανομή επιπλέον 12 έδρες. Έτσι, οι έδρες της Β'
κατανομής που απομένουν προς διάθεση, μετά την παραχώρηση των εδρών στον
επιτυχόντα συνδυασμό, είναι (16-12=) 4 έδρες, θα διατεθούν, κατ’ άρθρο 33§4 Ν.
3852/2010, στον άλλο συνδυασμό που έλαβε μέρος στην επαναληπτική ψηφοφορία,
ήτοι στο συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»,
ο οποίος θα λάβει συνολικά (7 έδρες από την Α΄ κατανομή + 4 έδρες από τη Β΄
κατανομή =) 11 έδρες. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, από την Α΄ και τη Β΄ κατανομή
οι ανωτέρω συνδυασμοί καταλαμβάνουν :
ο συνδυασμός «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»: 20 έδρες,
ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»: 11
έδρες,
ο συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: 1 έδρα,
και ο συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»: 1 έδρα,
Μετά τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των εδρών που καταλαμβάνει
κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 34 Ν. 3852/2010, οι 33 έδρες του
δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας που έχει τέσσερις εκλογικές
περιφέρειες θα κατανεμηθούν μεταξύ του επιτυχόντος και των επιλαχόντων
συνδυασμών, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας, ως εξής: 1. Η
κατανομή ξεκινά αποδίδοντας στον επιτυχόντα συνδυασμό σε κάθε εκλογική
περιφέρεια μία έδρα, δεδομένου ότι έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι του σε όλες τις
εκλογικές περιφέρειες, συνεπώς ο συνδυασμός «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» θα λάβει από
μία (1) έδρα στις εκλογικές περιφέρειες Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης
και Πλατέος, οι οποίες έχουν αντίστοιχα, 16, 3, 6 και 8 έδρες.
Στη συνέχεια, αρχίζοντας από το μικρότερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό,
ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετοχή στο δημοτικό
συμβούλιο, ήτοι από τη «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», που έλαβε
οκτακόσιες εξήντα (860) ψήφους, θα διαιρεθεί ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων
του στο δήμο με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται ήτοι 860/1 = 860 και το
13η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό
μέτρο, ήτοι 860 + 1 = 861. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε
κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει
τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Συνεπώς, δεδομένου ότι η
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» έλαβε στις εκλογικές περιφέρειες
Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος, 441, 85, 127 και 207 ψήφους
αντίστοιχα, σε καμία εκλογική περιφέρεια δεν έλαβε τόσες ψήφους όσο είναι το
εκλογικό μέτρο, ώστε η διαίρεση του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων του σε
κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο να δώσει ακέραιο πηλίκο, και
ως εκ τούτου παραμένει μία αδιάθετη για το συνδυασμό αυτό έδρα. Επομένως,
σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34§3 εδ. γ του Ν. 3852/2010, η μία (1) έδρα
του συνδυασμού αυτού, θα κατανεμηθεί κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου
ο συνδυασμός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων, άρα σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ψήφους που έλαβε, θα
κατανεμηθεί στην εκλογική περιφέρεια Αλεξάνδρειας, στην οποία μετά την κατανομή
της προαναφερόμενης έδρας παραμένουν αδιάθετες προς κατανομή άλλες 14 έδρες.
Συνεχίζοντας με τον επόμενο κατά αύξουσα σειρά σε εκλογική δύναμη
συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετοχή στο
δημοτικό συμβούλιο, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», που
έλαβε χίλιες εννιακόσιες οκτώ (1.908) ψήφους, θα διαιρεθεί ο αριθμός των έγκυρων
ψηφοδελτίων του στο δήμο με τον αριθμό των εδρών που δικαιούται, ήτοι 1.908/1 =
1.908 και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα,
αποτελεί το εκλογικό μέτρο, ήτοι 1908 + 1 = 1.909. Ο αριθμός των έγκυρων
ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και
ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Συνεπώς, δεδομένου ότι η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
έλαβε στις εκλογικές περιφέρειες Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και
Πλατέος, 1245, 182, 190 και 291 ψήφους αντίστοιχα, σε καμία εκλογική
περιφέρεια δεν έλαβε τόσες ψήφους όσο είναι το εκλογικό μέτρο, ώστε η διαίρεση
του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων του σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το
εκλογικό του μέτρο να δώσει ακέραιο πηλίκο, και ως εκ τούτου παραμένει μία
αδιάθετη για το συνδυασμό αυτό έδρα. Επομένως, σύμφωνα με τη διάταξη του
άρθρου 34§3 εδ. γ του Ν. 3852/2010, η μία (1) έδρα του συνδυασμού αυτού, θα
κατανεμηθεί κατά σειρά στις εκλογικές περιφέρειες, όπου ο συνδυασμός διατηρεί το
μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, άρα σύμφωνα
με τις προαναφερθείσες ψήφους που έλαβε, θα κατανεμηθεί στην εκλογική
14η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
περιφέρεια Αλεξάνδρειας, στην οποία μετά την κατανομή της προαναφερόμενης
έδρας παραμένουν αδιάθετες προς κατανομή άλλες 13 έδρες.
Συνεχίζοντας με τον επόμενο κατά αύξουσα σειρά σε εκλογική δύναμη
συνδυασμό, ο οποίος εξασφάλισε, σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετοχή στο
δημοτικό
συμβούλιο,
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ
ΠΡΟΟΔΟ», που έλαβε δώδεκα χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα μια (12.861) ψήφους,
θα διαιρεθεί ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του στο δήμο με τον αριθμό των
εδρών που δικαιούται ήτοι 12.861/11 = 1.169,18 και το ακέραιο πηλίκο της
διαίρεσης, προσαυξημένο κατά μία μονάδα, αποτελεί το εκλογικό μέτρο, ήτοι 1.169 +
1 = 1.170. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του διαιρείται σε κάθε εκλογική
περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες
όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης. Επομένως, δεδομένου ότι ο συνδυασμός
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» έλαβε στις
περιφέρειες Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέος,
2.879
4.761, 1.371,
και 3.850 ψήφους αντίστοιχα, συνεπώς θα καταλάβει στην εκλογική
περιφέρεια Αλεξάνδρειας 4761/1170 = 4,069 ήτοι 4 έδρες, στην εκλογική
περιφέρεια
Αντιγονιδών
1.371/1170=1,171
ήτοι
1
έδρα
στην
εκλογική
περιφέρεια Μελίκης 2.879/1.170=2,460 ήτοι 2 έδρες, και στην εκλογική
περιφέρεια Πλατέος 3.850/1.170=3,290 ήτοι 3 έδρες ως εκ τούτου παραμένει μία
αδιάθετη για το συνδυασμό αυτό έδρα. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 34§3
εδ. γ του Ν. 3852/2010, η μία (1) αδιάθετη έδρα του συνδυασμού αυτού, θα
κατανεμηθεί στην εκλογική περιφέρεια, όπου ο συνδυασμός διατηρεί το
μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Συνεπώς,
σύμφωνα με τις προαναφερθείσες ψήφους που έλαβε, το αδιάθετο υπόλοιπο
ψηφοδελτίων του στις εκλογικές περιφέρειες Αλεξάνδρειας, Αντιγονιδών, Μελίκης
και Πλατέος είναι αντίστοιχα, 81, 201, 539 και 340. Έτσι, η μία αδιάθετη έδρα θα
κατανεμηθεί στην εκλογική περιφέρεια Μελίκης. Κατόπιν των ανωτέρω ο
συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
καταλαμβάνει στην εκλογική περιφέρεια Αλεξάνδρειας 4 έδρες, στην εκλογική
περιφέρεια Αντιγονιδών 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια Μελίκης 3 έδρες και
στην εκλογική περιφέρεια Πλατέος 3 έδρες, στις οποίες μετά την κατανομή των
προαναφερόμενων εδρών παραμένουν αδιάθετες 1 έδρα στην εκλογική περιφέρεια
Αντιγονιδών, 2 στην εκλογική περιφέρεια Μελίκης, 4 έδρες στην εκλογική
περιφέρεια Πλατέος και 9 έδρες στην εκλογική περιφέρεια Αλεξάνδρειας.
Τέλος, επόμενος σε εκλογική δύναμη συνδυασμός, ο οποίος εξασφάλισε,
σύμφωνα με τα παραπάνω, συμμετοχή στο δημοτικό συμβούλιο, είναι ο επιτυχών
κατ’ άρθρο 33 Ν. 3852/2010 συνδυασμός με την επωνυμία «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που
15η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
έλαβε στον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών δέκα τέσσερις χιλιάδες διακόσιες
είκοσι οκτώ (14.228) ψήφους, και από μία έδρα σε κάθε εκλογική περιφέρεια. Οι
έδρες
που
παρέμειναν
αδιάθετες
στις
ανωτέρω
εκλογικές
περιφέρεις
θα
καταληφθούν από τον επιτυχόντα κατά το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών
συνδυασμό, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 34 του Ν. 3852/2010. Συνεπώς, ο
επιτυχών συνδυασμός «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» καταλαμβάνει στην εκλογική περιφέρεια
Αλεξάνδρειας 10 έδρες, στην εκλογική περιφέρεια Αντιγονιδών 2 έδρες, στην
εκλογική περιφέρεια Μελίκης 3 έδρες και στην εκλογική περιφέρεια Πλατέος 5
έδρες.
Δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 33 του Ν.3852/2010
τακτικοί και αναπληρωματικοί σύμβουλοι εκλέγονται με βάση την πρώτη ψηφοφορία,
σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε καθένας στην ψηφοφορία αυτή,
καταρτίστηκε πίνακας αποτελεσμάτων των Δημοτικών Εκλογών της 18ης Μαΐου 2014
για τη διαπίστωση αφενός της εκλογικής δύναμης του καθενός συμμετέχοντος σ’
αυτές συνδυασμού αφετέρου των σταυρών προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι
σύμβουλοι. Σύμφωνα με τον πίνακα αυτό και την κάτωθι αυτού υπ’ αριθμ. 38/2014
πράξη της Προέδρου του Δικαστηρίου αυτού οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι
που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης και εκλέγονται
στις παραπάνω εκλογικές περιφέρειες που ο συνδυασμός τους καταλαμβάνει
έδρες είναι:
Α) Στην εκλογική περιφέρεια Αλεξάνδρειας εκλέγονται:
i) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ»:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΟΥΤΖΗΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2278
1770
1730
1525
812
723
681
680
669
649
ii) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια από
τον επιτυχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί σύμβουλοι:
16η σελίδα της υπ΄αριθμ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ(ΤΖΕΝΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ (ΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΡΙΖΗ – ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΤΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΡΑΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΔΕ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
Από
τον
επιλαχόντα
συνδυασμό
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ
635
630
623
562
550
549
546
516
478
474
471
457
427
379
274
271
259
231
182
157
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» εκλέγονται:
i) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι :
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
1
2
3
4
ΦΩΤΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(υποψήφιος
δήμαρχος, που λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας,
όπου ο συνδυασμός της έλαβε τις περισσότερες έδρες, κατ’
άρθρο 38§1εδ.γ΄ Ν.3852/2010)
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2340
1142
1129
ii) Aναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια
από τον ίδιο επιλαχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί
σύμβουλοι :
1
2
3
4
5
6
7
ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΕΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ–ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1114
754
671
604
600
573
501
17η σελίδα της υπ΄αριθμ.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ-ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΛΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΚΕΨΙΜΑΣ (ΑΚΗΣ) TΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΟΥ-ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
473
468
457
410
373
370
353
324
304
301
289
202
199
176
176
167
158
149
61
Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» εκλέγονται:
i) Τακτικός δημοτικός σύμβουλος:
1) ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΕΟΚΛΗ (υποψήφιος δήμαρχος, που
λαμβάνει τη μοναδική έδρα της μόνης εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ο
συνδυασμός του έλαβε ίσο αριθμό εδρών, όπου και έλαβε τις περισσότερες
ψήφους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, κατ’ άρθρο 38§1εδ.δ΄Ν.3852/2010).
Και
ii)
αναπληρωματικοί
δημοτικοί
σύμβουλοι
στην
ίδια
εκλογική
περιφέρεια από τον ίδιο επιλαχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι
δημοτικοί σύμβουλοι :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΤΣΩΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΥΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
354
247
202
201
197
169
167
163
161
155
141
106
94
76
74
18η σελίδα της υπ΄αριθμ.
16
17
18
19
20
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
70
68
67
63
43
Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
εκλέγονται:
i) Τακτικός δημοτικός σύμβουλος:
1) ΑΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (υποψήφιος δήμαρχος, που
λαμβάνει τη μοναδική έδρα της μόνης εκλογικής περιφέρειας, στην οποία ο
συνδυασμός του έλαβε ίσο αριθμό εδρών, όπου και έλαβε τις περισσότερες
ψήφους, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, κατ’ άρθρο 38§1εδ.δ΄Ν.3852/2010).
Και
ii)
αναπληρωματικοί
δημοτικοί
σύμβουλοι
στην
ίδια
εκλογική
περιφέρεια από τον ίδιο επιλαχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι
δημοτικοί σύμβουλοι :
1 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3 ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
7. ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8 ΑΝΒΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
10 ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11 ΤΡΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12 ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
14 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
16 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΚΕΝΑΝ ΤΟΥ ΜΠΑΪΡΑΜ
18 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
20 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Β) Στην εκλογική περιφέρεια Αντιγονιδών εκλέγονται:
178
101
90
80
68
67
52
49
49
40
40
36
31
28
26
24
23
21
20
18
17
11
19η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
i) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ»:
1
2
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
895
622
ii) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια
από τον επιτυχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί σύμβουλοι :
1
2
3
ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
Από
τον
επιλαχόντα
συνδυασμό
547
436
394
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ » εκλέγονται:
i) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι :
1
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
690
ii) Aναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια
από τον ίδιο επιλαχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί
σύμβουλοι:
1
2
3
4
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
649
535
240
132
Γ) Στην εκλογική περιφέρεια Μελίκης εκλέγονται:
i) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ»:
1
ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
1390
1251
ΧΑΛΚΙΔΗΣ
1239
2
ΙΣΑΑΚ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ii) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια
από τον επιτυχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί σύμβουλοι :
1. ΤΣΙΑΡΑΣ
2. ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1020
899
20η σελίδα της υπ΄αριθμ.
3 ΝΟΒΑΚΗ
4 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
5.
ΡΑΠΤΗΣ
6.
ΖΟΡΜΠΑ
Από
τον
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΦΝΗ
επιλαχόντα
συνδυασμό
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΘΩΜΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ
770
654
279
186
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ » εκλέγονται:
i) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι :
1. ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
2. ΚΑΣΤΑΝΑ-ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓA ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1879
1306
1166
ii) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια
από τον ίδιο επιλαχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί
σύμβουλοι:
1. ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
4. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΑΚΡΙΒΟΥ- ΠΙΤΣΑΒΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1054
977
687
535
504
440
Δ) Στην εκλογική περιφέρεια Πλατέος εκλέγονται:
i) Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ»:
1.
2.
3.
4.
5.
ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΡΙΣΤΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΚΥΤΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΩΜΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1445
1186
1172
1161
1040
ii) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια
από τον επιτυχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί σύμβουλοι :
1.
2.
3.
4.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
ΝΤΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
644
604
590
547
21η σελίδα της υπ΄αριθμ.
5.
6.
7.
8.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΓΚΡΕΜΠΑΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ-ΔΡΟΣΑΚΗ
Από
τον
επιλαχόντα
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΔΙΑΝΗ
συνδυασμό
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ
502
457
308
298
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» εκλέγονται:
Τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι :
i)
1.
2.
3.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
1593
1494
1140
ii) Aναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην ίδια εκλογική περιφέρεια
από τον ίδιο επιλαχόντα συνδυασμό εκλέγονται κατά σειρά οι δημοτικοί
σύμβουλοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΚΕΥΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΒΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9. ΓΚ ΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
10. ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11. ΚΛΙΜΠΕ-ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
1051
1021
746
717
646
586
558
280
277
108
102
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
1. Στη δημοτική κοινότητα Αλεξάνδρειας εκλέγεται συμβούλιο με 11 έδρες. Το
σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου
Αλεξάνδρειας κατά τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών ήταν 29.857. Ο
εκλεγείς κατά το δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών και ανακηρυχθείς ως
επιτυχών συνδυασμός με την επωνυμία «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» είχε λάβει κατά τον
πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών 14.228 ψήφους, ενώ ακολουθούν κατά
22η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
φθίνουσα σειρά εκλογής οι επιλαχόντες συνδυασμοί που έλαβαν ψήφους κατά τον
πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών:
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» με 12.861 ψήφους, «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
με
ψήφους
1.908
και
ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ με 860 ψήφους. Ο συνδυασμός του επιτυχόντος δημάρχου στις
δημοτικές εκλογές λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του συνόλου των εδρών των
συμβούλων στη Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας, ήτοι 7 έδρες και τα δύο πέμπτα
(2/5), ήτοι τις λοιπές 4 έδρες λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στα άρθρα 32§4 και 36 του Ν. 3852/2010. Το εκλογικό μέτρο (άρθρο
32§4 του αυτού Νόμου) είναι [(12.861 + 1.908 +860 = 15.629]/4 = 3.907,25
παραλειπομένου
του
κλάσματος
+1
=
3.908.
Συνεπώς,
ο
συνδυασμός
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» παίρνει [12.861 /
3.908 = 3,290] 3 έδρες με αχρησιμοποίητο υπόλοιπο 1.137 ψήφους. Οι λοιποί
συνδυασμοί έχουν λιγότερες ψήφους από το εκλογικό μέτρο, συνεπώς δεν
παίρνουν έδρα και έχουν αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων: 1) ο συνδυασμός
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
συνδυασμός
ΠΟΛΙΤΩΝ
«ΛΑΪΚΗ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
2)
ο
Συνεπώς,
ο
1.908
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
860.
και
επιλαχών συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
λαμβάνει την τελευταία μία προς διάθεση έδρα καθότι έχει το μεγαλύτερο
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων ενώ ο τελευταίος συνδυασμός «ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» δεν καταλαμβάνει
δημοτικής
κοινότητας
Αλεξάνδρειας.
Συνεπώς,
έδρα στο συμβούλιο της
στη
δημοτική
κοινότητα
Αλεξάνδρειας στο 11μελές συμβούλιο λαμβάνουν συνολικά ο συνδυασμός «ΩΡΑ
ΕΥΘΥΝΗΣ» 7 έδρες, ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» 3 έδρες και ο συνδυασμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» 1 έδρα και εκλέγονται:
1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
τακτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» :
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ
ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΑΛΛΑΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»:
750
696
602
501
369
340
325
23η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΠΑΠΑΣ
ΚΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ -ΤΟΛΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
314
313
296
276
110
1) τακτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» :
1. ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
605
487
403
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΤΡΑΚΑ-ΜΑΜΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
364
326
286
284
259
257
231
221
158
1) τακτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ » :
1
ΡΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
157
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»:
1.
2.
3.
4.
5.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
141
139
111
97
81
24η σελίδα της υπ΄αριθμ.
6.
7.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
62
54
2. Περαιτέρω, σε καθεμία από τις δημοτικές κοινότητες Μελίκης και
Πλατέος, εκλέγεται συμβούλιο με 5 έδρες. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων
σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Δήμου Αλεξάνδρειας ήταν 29.857. Ο παραπάνω
επιτυχών συνδυασμός «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» είχε λάβει κατά τον πρώτο γύρο των
δημοτικών εκλογών 14.228 ψήφους, ενώ ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά
εκλογής οι επιλαχόντες συνδυασμοί που έλαβαν ψήφους κατά τον πρώτο γύρο
των δημοτικών εκλογών:
ΠΡΟΟΔΟ»
με
12.861
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ψήφους,
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» με 1.908 ψήφους και ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
με 860 ψήφους. Ο επιτυχών συνδυασμός λαμβάνει τα τρία πέμπτα (3/5) του
συνόλου των εδρών των συμβούλων σε κάθε μία δημοτική κοινότητα (από τις
προαναφερθείσες), ήτοι 3 έδρες, και τα δύο πέμπτα (2/5), ήτοι τις λοιπές 2 έδρες,
λαμβάνουν οι επιλαχόντες συνδυασμοί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 32§4
και 36 του Ν. 3852/2010. Το εκλογικό μέτρο (άρθρο 32§4 του αυτού Νόμου) είναι
[(12.861 + 1.908 +860 = 15.629]/2 = 7.814,5 παραλειπομένου του κλάσματος +1
= 7.815. Συνεπώς, ο συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» παίρνει [12.861/7.815 = 1,645] 1 έδρα με αχρησιμοποίητο
υπόλοιπο 5.046 ψήφους. Συνεπώς, ο επιλαχών συνδυασμός «ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» λαμβάνει μία έδρα καθότι
συμπληρώνει το εκλογικό μέτρο και μία ακόμη έδρα καθότι έχει το μεγαλύτερο
αχρησιμοποίητο υπόλοιπο ψήφων. Έτσι οι δύο (2) έδρες που απομένουν προς
διανομή θα διανεμηθούν στο συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ».
Συνεπώς, στη δημοτική κοινότητα Μελίκης, στο 5μελές συμβούλιο λαμβάνουν
συνολικά «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 3 έδρες και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» 2 έδρες και εκλέγονται:
1) τακτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» :
1.
2.
3.
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ -ΤΖΑΦΕΡΗ
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
359
348
240
25η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
1.
2.
3.
2)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
200
169
125
Τακτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» :
1. ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
559
444
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» :
1.
2.
3.
4.
ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
355
255
234
166
Στη δημοτική κοινότητα Πλατέος, στο 5μελές συμβούλιο λαμβάνουν
συνολικά «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» 3 έδρες και «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» 2 έδρες και εκλέγονται:
1) τακτικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» :
1.
2.
3.
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΟΥΣΕΟΓΛΟΥ
ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ
ΜΑΡΘΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
234
220
148
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »:
1.
2.
3.
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ
ΚΟΖΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΟΥΣΕΪΝ
ΤΟΥ ΝΙΑΖΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
128
90
82
26η σελίδα της υπ΄αριθμ.
2) Τακτικοί σύμβουλοι
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» :
1.
2.
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ-ΚΟΖΙΔΟΥ ΑΓΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
425
231
Αναπληρωματικοί σύμβουλοι από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» :
1.
2.
3.
4.
ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΟΥΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΤΕΡΖΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΙΑΚΙΡ ΦΕΡΑΤ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ (ΦΕΡΙΤ)
223
197
127
77
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Τέλος,
εκλέγονται
τακτικοί
Σύμβουλοι
Τοπικών
Κοινοτήτων
και
αναπληρωματικοί αυτών, ως εξής:
1. Τοπική Κοινότητα ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 612 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΚΟΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Πρόεδρος) 233
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 191
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 80
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ 72
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
27η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 293
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΕΛΗΜΑΝΗ – ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 99
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 76
ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 60
2. Τοπική Κοινότητα ΑΡΑΧΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 166 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος) 124
ΜΠΟΖΑΓΛΙΚΙΔΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 20
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ 17
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
80
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
32
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
3
3. Τοπική Κοινότητα ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 269 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΕΜΠΑΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
(Πρόεδρος) 143
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 66
28η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΟΥΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41
ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 10
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 116
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΥΓΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
57
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
51
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΩ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
22
4. Τοπική Κοινότητα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 541 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
348
ΝΤΑΒΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
77
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
71
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
28
5. Τοπική Κοινότητα ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 269 ψήφους
29η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 111
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
58
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΟΥΛΦΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
43
ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ
42
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
80
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
45
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
28
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18
6. Τοπική Κοινότητα ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 329 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
148
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
88
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΝΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
77
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
203
30η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
59
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
11
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7
7. Τοπική Κοινότητα ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 389 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 149
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
123
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
90
ΜΩΡΑΪΤΗ –ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
75
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
38
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2
8. Τοπική Κοινότητα ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 555 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
31η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 323
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 97
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
57
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
55
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
163
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 142
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
104
9. Τοπική Κοινότητα ΚΟΡΥΦΗΣ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 666 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 238
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
194
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
105
ΜΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
63
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
235
32η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
144
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
63
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
5
10. Τοπική Κοινότητα ΚΥΨΕΛΗΣ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 235 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 156
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
30
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
28
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
47
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΠΛΟΥΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
39
ΜΠΕΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
33
ΚΑΝΤΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
25
11. Τοπική Κοινότητα ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 621 ψήφους
33η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
175
ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ
171
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
140
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
79
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
309
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
92
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 62
ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
45
12. Τοπική Κοινότητα ΛΟΥΤΡΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 539 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 274
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
164
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
52
ΛΙΟΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
41
34η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
251
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
93
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
62
ΝΙΛΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 46
13. Τοπική Κοινότητα ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 390 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 266
ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 90
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ-ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
16
ΠΑΠΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
138
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΤΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
60
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ – ΡΟΥΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 49
ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
26
35η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
14. Τοπική Κοινότητα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 315 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 227
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
33
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΟΥΜΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
12
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ
138
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΖΟΥΜΑΚΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 67
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
20
15. Τοπική Κοινότητα ΝΗΣΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 597 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 184
ΠΙΠΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
172
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΑΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
136
36η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΛΟΥΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΜΑΡΤΟΥ
59
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
286
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
27
ΜΑΡΤΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19
16. Τοπική Κοινότητα ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 370 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
215
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
50
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΤΣΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
46
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
38
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
79
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 74
37η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
73
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 68
17. Τοπική Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 548 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 253
ΜΥΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 105
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΤΖΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 95
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 237
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
106
ΜΠΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
64
ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
60
18. Τοπική Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 265 ψήφους
38η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
193
51
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΤΑΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 117
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 4
19. Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 440 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 323
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
55
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΙΛΙΚΙΔΗ ΠΑΝΑΪΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
17
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
14
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
39η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 153
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΚΙΟΥΣΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
47
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
40
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27
20. Τοπική Κοινότητα ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 267 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 136
ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
68
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
31
ΚΟΥΡΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 114
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
63
ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59
ΑΦΙΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
12
21. Τοπική Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 574 ψήφους
40η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 189
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 149
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 106
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 106
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 93
ΦΟΥΝΤΑΛΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 11
22. Τοπική Κοινότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 627 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 200
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΟΥ 150
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΤΑΓΟΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 147
ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 113
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
41η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΦΕΤΕΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 192
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 170
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 112
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28
Σύμφωνα με τα παραπάνω επειδή ισοψήφησαν οι:
1) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην εκλογική περιφέρεια Αλεξάνδρειας
από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», για τη θέση του 8ου και 9ου
αναπληρωματικού του συνδυασμού αυτού στην ανωτέρω εκλογική περιφέρεια
ΑΝΒΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
1
2
49
49
καθώς για την θέση του 10ου και 11ου αναπληρωματικού του συνδυασμού αυτού στην
ανωτέρω εκλογική περιφέρεια:
1 ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2 ΤΡΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40
40
3) αναπληρωματικοί σύμβουλοι τοπικής κοινότητας Σταυρού από το
συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τη θέση 1ου και 2 ου αναπληρωματικού του
συνδυασμού αυτού στην ανωτέρω τοπική κοινότητα
1) ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 106
2) ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 106
4) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού
«ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τη θέση 14ου και 15ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου
του συνδυασμού αυτού
1
2
ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αντιγονιδών)
ΝΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Πλατέος)
547
547
42η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
καθώς και για τη θέση 14ου και 15ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου
του συνδυασμού αυτού
1
2
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (Αλεξάνδρειας)
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πλατέος)
457
457
5) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του επιλαχόντος συνδυασμού
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» για τη θέση 18ου και
19ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού αυτού
1 ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αντιγονιδών)
2 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μελίκης)
535
535
καθώς και για τη θέση 39ου και 40ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου
του συνδυασμού αυτού
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
1 (Αλεξάνδρειας)
2 ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Αλεξάνδρειας)
176
176
Διενεργήθηκε κλήρωση σύμφωνα με την οποία κληρώθηκαν ………
1) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι στην εκλογική περιφέρεια Αλεξάνδρειας
από το συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», για τη θέση του 8ου και 9ου
αναπληρωματικού του συνδυασμού αυτού στην ανωτέρω εκλογική περιφέρεια οι :
1 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2.- ΑΝΒΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
49
49
καθώς για την θέση του 10ου και 11ου αναπληρωματικού του συνδυασμού αυτού στην
ανωτέρω εκλογική περιφέρεια:
1 ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2 ΤΡΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40
40
43η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
3) αναπληρωματικοί σύμβουλοι τοπικής κοινότητας Σταυρού από το
συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τη θέση 1ου και 2 ου αναπληρωματικού του
συνδυασμού αυτού στην ανωτέρω τοπική κοινότητα
1) ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
106
2) ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
106
4) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του επιτυχόντος συνδυασμού
«ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» για τη θέση 14ου και 15ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου
του συνδυασμού αυτού
1
2
ΝΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Πλατέος)
ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αντιγονιδών)
547
547
καθώς και για τη θέση 14ου και 15ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου
του συνδυασμού αυτού
1
2
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πλατέος)
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (Αλεξάνδρειας)
457
457
5) αναπληρωματικοί δημοτικοί σύμβουλοι του επιλαχόντος συνδυασμού
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» για τη θέση
18ου και 19ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού αυτού
1 ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αντιγονιδών)
2 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μελίκης)
535
535
καθώς και για τη θέση 39ου και 40ου αναπληρωματικού δημοτικού συμβούλου
του συνδυασμού αυτού οι:
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
1 (Αλεξάνδρειας)
2 ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Αλεξάνδρειας)
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
176
176
44η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
Α
ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ το αποτέλεσμα των Δημοτικών Εκλογών που διενεργήθηκαν
στις 18 και 25 Μαΐου 2014 στο Δήμο Αλεξάνδρειας για την ανάδειξη δημάρχου,
δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων και συμβούλων τοπικών
κοινοτήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ επιτυχόντα συνδυασμό το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
και
επιλαχόντες
τους
συνδυασμούς
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ», «Συνεργασία Πολιτών Δήμου Αλεξάνδρειας» και
«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ».
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δήμαρχο του Δήμου Αλεξάνδρειας τον Παναγιώτη Γκυρίνη
του Γεωργίου.
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημοτικούς Συμβούλους (τακτικούς και αναπληρωματικούς)
κάθε συνδυασμού τους εξής:
Α) από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μελίκης)
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Μελίκης)
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μελίκης)
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αντιγονιδών)
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΚΟΥΤΖΗΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΤΣΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αντιγονιδών)
2278
1770
1730
1525
1445
1390
1251
1239
1186
1172
1161
1040
895
812
723
681
680
669
649
622
45η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μελίκης)
ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΟΒΑΚΗ ΓΕΝΟΒΕΦΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Μελίκης)
ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Μελίκης)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Πλατέος)
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ(ΤΖΕΝΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πλατέος)
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Πλατέος)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (Αλεξάνδρειας)
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ (ΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΝΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Πλατέος)
ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αντιγονιδών) (κατόπιν κλήρωσης)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Αλεξάνδρειας)
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΓΚΡΕΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πλατέος)
ΔΡΙΖΗ – ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
(Αλεξάνδρειας)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πλατέος)
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ (Αλεξάνδρειας)(κατόπιν
κλήρωσης)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Αντιγονιδών)
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ (Αλεξάνδρειας)
ΔΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Αντιγονιδών)
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Πλατέος)
ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ-ΔΡΟΣΑΚΗ ΡΟΔΙΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πλατέος)
ΡΑΠΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (Μελίκης)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΤΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Αλεξάνδρειας)
ΤΑΡΑΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΖΟΡΜΠΑ ΔΑΦΝΗ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Μελίκης)
ΚΑΡΑΒΑΔΕ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (Αλεξάνδρειας)
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
1020
899
770
654
644
635
630
623
604
590
562
550
549
547
547
546
516
502
478
474
471
457
457
436
427
394
379
308
298
279
274
271
259
231
186
182
157
46η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ» ως τακτικούς Δημοτικούς Συμβούλους τους εξής:
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (υποψήφιος δήμαρχος)
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Μελίκης)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Πλατέος)
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Πλατέος)
ΚΑΣΤΑΝΑ-ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓA ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Μελίκης)
ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μελίκης)
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (Πλατέος)
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Αντιγονιδών)
2340
1879
1593
1494
1306
1166
1142
1140
1129
690
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (Μελίκης)
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Πλατέος)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Πλατέος)
1114
1054
1051
1021
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μελίκης)
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΕΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Πλατέος)
ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Πλατέος)
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Μελίκης)
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Αντιγονιδών)
ΣΚΕΥΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πλατέος)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ–ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ
(Αλεξάνδρειας)
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Πλατέος)
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Πλατέος)
ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αντιγονιδών)
ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μελίκης)(κατόπιν κλήρωσης)
ΑΚΡΙΒΟΥ- ΠΙΤΣΑΒΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Μελίκης)
ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΓΚΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ (Αλεξάνδρειας)
977
754
746
717
687
671
649
646
604
600
586
573
558
535
535
504
501
473
468
47η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Μελίκης)
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ-ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΦΛΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΒΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Πλατέος)
ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Πλατέος)
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αντιγονιδών)
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΚΕΨΙΜΑΣ (ΑΚΗΣ) TΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Αλεξάνδρειας) (κατόπιν κλήρωσης)
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΛΑΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ (Αλεξάνδρειας)
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αντιγονιδών)
ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (Πλατέος)
ΚΛΙΜΠΕ-ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (Πλατέος)
ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΟΥ-ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
47 (Αλεξάνδρειας)
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» ως τακτικό Δημοτικό Σύμβουλο τον εξής:
1) ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΕΟΚΛΗ (υποψήφιος δήμαρχος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΤΣΩΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
354
247
202
201
197
169
167
163
161
155
457
440
410
373
370
353
324
304
301
289
280
277
240
202
199
176
176
167
158
149
132
108
102
61
48η σελίδα της υπ΄αριθμ.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΥΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
141
106
94
76
74
70
68
67
63
43
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ» ως τακτικό Δημοτικό Σύμβουλο τον εξής:
1) ΑΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (υποψήφιος δήμαρχος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.
ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΑΝΒΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (κατόπιν κληρώσεως)
178
101
90
80
68
67
52
49
49
10 ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11
ΤΡΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ(κατόπιν
40
κληρώσεως)
40
36
31
28
26
24
23
21
20
18
17
12 ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
14 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
16 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΚΕΝΑΝ ΤΟΥ ΜΠΑΪΡΑΜ
18 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
20 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
49η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
22 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συμβούλους
Δημοτικών
11
Κοινοτήτων
(τακτικούς
και
αναπληρωματικούς) κάθε συνδυασμού τους εξής:
1. Δημοτική Κοινότητα Αλεξάνδρειας
Α) από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ
ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
ΔΑΛΛΑΣ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ
750
696
602
501
369
340
325
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
ΠΑΠΑΣ
ΚΙΤΣΑΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥ -ΤΟΛΙΟΥ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΘΗΝΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ
ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
314
313
296
276
110
Β) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό ««ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.
ΤΖΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
605
50η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
2. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
487
403
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ΚΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΑΤΡΑΚΑ-ΜΑΜΙΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΓΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
364
326
286
284
259
257
231
221
158
Γ) Από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ »
1) Τακτικός σύμβουλος:
1
ΡΟΥΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
157
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
2. Δημοτική Κοινότητα ΜΕΛΙΚΗΣ
141
139
111
97
81
62
54
51η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
Α) από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ
ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑ -ΤΖΑΦΕΡΗ
ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
359
348
240
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
200
169
125
Β) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ
559
444
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
ΤΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. Δημοτική Κοινότητα ΠΛΑΤΕΟΣ
Α) από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
355
255
234
166
52η σελίδα της υπ΄αριθμ.
1.
2.
3.
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΙΟΥΣΕΟΓΛΟΥ
ΜΠΡΙΣΙΜΗΣ
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΜΑΡΘΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
234
220
148
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ
ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ
ΚΟΖΙΔΗΣ
1.
2.
3.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΟΥΣΕΪΝ
ΤΟΥ ΝΙΑΖΗ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
128
90
82
Β) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.
2.
ΤΣΟΠΟΥΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ-ΚΟΖΙΔΟΥ ΑΓΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
425
231
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
ΔΕΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΟΥΤΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΤΕΡΖΙΔΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΙΑΚΙΡ ΦΕΡΑΤ ΤΟΥ ΙΣΜΑΗΛ (ΦΕΡΙΤ)
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συμβούλους
Τοπικών
Κοινοτήτων
223
197
127
77
(τακτικούς
αναπληρωματικούς) κάθε συνδυασμού τους εξής:
1. Τοπική Κοινότητα ΑΓΚΑΘΙΑΣ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 612 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
και
53η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΚΟΚΟΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Πρόεδρος) 233
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 191
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 80
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ του ΑΓΑΘΟΚΛΗ 72
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 293
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΕΛΗΜΑΝΗ – ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 99
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 76
ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 60
2. Τοπική Κοινότητα ΑΡΑΧΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 166 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Πρόεδρος) 124
ΜΠΟΖΑΓΛΙΚΙΔΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ 20
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΦΩΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΚΕΛΑ του ΟΔΥΣΣΕΑ 17
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 80
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΛΑΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 32
54η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΜΟΥΤΑΦΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
3
3. Τοπική Κοινότητα ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 269 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΕΜΠΑΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
(Πρόεδρος) 143
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
66
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΟΥΒΑΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
41
ΠΥΛΩΡΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
10
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 116
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΥΓΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
57
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
51
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΩ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
22
4. Τοπική Κοινότητα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 541 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
348
55η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΝΤΑΒΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
77
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
71
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 28
5. Τοπική Κοινότητα ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 269 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 111
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
58
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΟΥΛΦΑΪΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
43
ΤΕΝΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ
42
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
80
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
45
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
28
18
6. Τοπική Κοινότητα ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 329 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
56η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΣΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 148
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 88
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΝΟΥΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
77
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
203
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΦΥΛΑΚΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
59
ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
11
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
7
7. Τοπική Κοινότητα ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 389 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 149
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
123
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
90
ΜΩΡΑΪΤΗ –ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΚΑΤΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
12
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
75
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
38
ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
23
57η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
2
8. Τοπική Κοινότητα ΚΛΕΙΔΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 555 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 323
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 97
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
57
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
55
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
163
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 142
ΚΑΤΑΦΥΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
104
9. Τοπική Κοινότητα ΚΟΡΥΦΗΣ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 666 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 238
58η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
194
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΣΚΕΦΤΑΡΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 105
ΜΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 63
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 235
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 144
ΜΠΕΚΙΑΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 63
ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5
10. Τοπική Κοινότητα ΚΥΨΕΛΗΣ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 235 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 156
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 30
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΜΠΑΤΣΙΑΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 28
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 12
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ 47
59η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΠΛΟΥΓΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
39
ΜΠΕΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
33
ΚΑΝΤΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
25
11. Τοπική Κοινότητα ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 621 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
175
ΟΥΖΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ
171
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
140
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
79
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 309
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΑΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
92
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ- ΤΣΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 62
ΜΠΟΖΑΓΛΥΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
45
12. Τοπική Κοινότητα ΛΟΥΤΡΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 539 ψήφους
60η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 274
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
164
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
52
ΛΙΟΤΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 41
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΡΓΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 251
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 93
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 62
ΝΙΛΑ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 46
13. Τοπική Κοινότητα ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 390 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 266
ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 90
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΤΣΟΥΚΑ-ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 16
ΠΑΠΑΔΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
9
61η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 138
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΤΡΑΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 60
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ – ΡΟΥΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 49
ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 26
14. Τοπική Κοινότητα ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 315 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 227
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 33
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΟΥΜΠΗΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 12
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΠΕΝΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ 138
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΖΟΥΜΑΚΑ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 67
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 20
62η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
15. Τοπική Κοινότητα ΝΗΣΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 597 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΘΕΜΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 184
ΠΙΠΕΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 172
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΑΡΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ 136
ΛΟΥΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΤΟΥ ΜΑΡΤΟΥ 59
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ
286
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
37
ΚΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 27
ΜΑΡΤΟΥ ΖΩΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19
16. Τοπική Κοινότητα ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 370 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΡΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 215
ΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 50
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΤΣΙΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 46
63η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
38
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 79
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 74
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ 73
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 68
17. Τοπική Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 548 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 253
ΜΥΡΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 105
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΤΖΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 95
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 55
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΤΖΗΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 237
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 106
ΜΠΟΥΣΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 64
ΚΥΡΙΜΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 60
64η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
18. Τοπική Κοινότητα ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΚΥΛΙΤΣΙΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 265 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 193
ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 51
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΤΑΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 10
ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 2
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 117
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΑΡΔΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 96
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ 4
19. Τοπική Κοινότητα ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 440 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 323
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 55
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
65η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΤΣΙΛΙΚΙΔΗ ΠΑΝΑΪΛΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ 17
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 14
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 153
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΓΚΙΟΥΣΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 47
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 40
ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 27
20. Τοπική Κοινότητα ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
που πλειοψήφισε με 267 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 136
ΤΖΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 68
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΕΤΡΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31
ΚΟΥΡΕΛΗ-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ »
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΑΡΑΝΤΟΥΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 114
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 63
ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 59
66η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΦΙΣΙΔΟΥ ΒΙΚΑ ΤΟΥ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ 12
21. Τοπική Κοινότητα ΣΤΑΥΡΟΥ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 574 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 189
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ 149
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 106
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 106 (κατόπιν κληρώσεως)
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 150
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΣΕΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 93
ΦΟΥΝΤΑΛΗ ΦΑΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28
ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 11
22. Τοπική Κοινότητα ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Από το συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ» που πλειοψήφισε με 627 ψήφους
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 200
67η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΟΥ 150
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΝΤΑΓΟΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 147
ΖΗΛΙΑΣΚΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 113
Από το συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΦΕΤΕΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 192
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 170
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 112
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 28
Β
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τακτικούς και αναπληρωματικούς δημοτικούς συμβούλους
του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών ανά εκλογική περιφέρεια:
Α) από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
ΚΟΥΤΖΗΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
2278
1770
1730
1525
812
723
681
680
669
649
68η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΤΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ(ΤΖΕΝΗ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ (ΑΚΗΣ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΡΙΖΗ – ΓΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ) ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΤΟΝΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΝΑ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΤΑΡΑΠΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΒΑΔΕ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
635
630
623
562
550
549
546
516
478
474
471
457
427
379
274
271
259
231
182
157
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1
2
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΣΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
895
622
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
ΤΣΙΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΙΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
547
436
394
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1
2
ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
1390
1251
69η σελίδα της υπ΄αριθμ.
ΧΑΛΚΙΔΗΣ
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΙΣΑΑΚ
1239
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 ΤΣΙΑΡΑΣ
2
ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
3 ΝΟΒΑΚΗ
4 ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
5
ΡΑΠΤΗΣ
6
ΖΟΡΜΠΑ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΟΒΕΦΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΑΦΝΗ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
1020
899
770
654
279
186
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΔΡΙΣΤΑΣ
ΡΑΠΤΗΣ
ΚΥΤΟΥΔΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΟΣΧΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΘΩΜΑ
ΧΡΗΣΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1445
1186
1172
1161
1040
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ
ΜΗΤΡΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΤΑΝΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΚΡΕΜΠΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΥΝΤΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΥΡΛΑΚΙΔΟΥ ΔΡΟΣΑΚΗ ΡΟΔΙΑΝΗ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
644
604
590
547
502
457
308
298
Β) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ »
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
70η σελίδα της υπ΄αριθμ.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΦΩΤΙΟΣ
του
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
(υποψήφιος
δήμαρχος, που λαμβάνει την έδρα της εκλογικής περιφέρειας,
1
όπου ο συνδυασμός του έλαβε τις περισσότερες έδρες, κατ’
άρθρο 38§1εδ.γ΄Ν.3852/2010)
2
3
4
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
2340
1142
1129
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ΡΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΡΕΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΟΥΤΑΧΙΔΟΥ–ΚΕΦΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) ΤΟΥ ΝΕΟΚΛΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΚΙΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ-ΛΙΟΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΔΕΛΗΠΑΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΦΛΩΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΙΤΣΙΑΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΚΕΨΙΜΑΣ (ΑΚΗΣ) TΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ
ΠΑΣΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΑΡΚΑΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΛΑΧΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
ΤΣΙΝΤΙΚΙΔΟΥ-ΔΑΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
1114
754
671
604
600
573
501
473
468
457
410
373
370
353
324
304
301
289
202
199
176
176
167
158
149
61
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
690
71η σελίδα της υπ΄αριθμ.
1
2
3
4
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΣΑΡΡΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΛΜΠΑΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
649
535
240
132
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1. ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
2. ΚΑΣΤΑΝΑ-ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓA ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
3. ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
1879
1306
1166
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΠΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
2. ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
4. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
5. ΑΚΡΙΒΟΥ- ΠΙΤΣΑΒΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
6. ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1054
977
687
535
504
440
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
1593
1494
1140
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΝΔΡΟΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΣΚΕΥΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
8. ΒΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
9. ΓΚΛΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
1051
1021
746
717
646
586
558
280
277
72η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
10. ΓΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
11. ΚΛΙΜΠΕ-ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
108
102
Γ) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
1) ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΕΟΚΛΗ (υποψήφιος δήμαρχος, που λαμβάνει την
έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός του έλαβε τις περισσότερες
έδρες, κατ’ άρθρο 38§1εδ.γ΄Ν.3852/2010)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΜΙΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΤΟΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΤΑΝΙΑ) ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΔΗΜΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΟΥΤΣΩΝΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΛΥΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΥΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΣΙΑΠΑΝΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΜΟΥΧΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δ) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»
ΤΑΚΤΙΚΟΙ
354
247
202
201
197
169
167
163
161
155
141
106
94
76
74
70
68
67
63
43
73η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (υποψήφιος δήμαρχος, που λαμβάνει την
έδρα της εκλογικής περιφέρειας, όπου ο συνδυασμός του έλαβε τις περισσότερες
έδρες, κατ’ άρθρο 38§1εδ.γ΄Ν.3852/2010).
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1 ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
2 ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
3 ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
4 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
6
ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
7. ΚΟΛΙΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
8 ΑΝΒΑΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
9 ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
10 ΚΩΣΤΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11 ΤΡΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
12 ΤΣΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13 ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
14 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15 ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
16 ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
17 ΧΑΣΑΝ ΟΓΛΟΥ ΚΕΝΑΝ ΤΟΥ ΜΠΑΪΡΑΜ
18 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
19 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
20 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
21 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
22 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
178
101
90
80
68
67
52
49
49
40
40
36
31
28
26
24
23
21
20
18
17
11
Γ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
τακτικούς
δημοτικούς
συμβούλους,
ανά
συνδυασμό,
σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έλαβαν στο σύνολο της
εδαφικής περιφέρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας τους εξής:
Α) από τον επιτυχόντα συνδυασμό «ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ»:
1
2
3
4
5
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΚΙΡΚΙΛΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
2278
1770
1730
1525
1445
74η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΜΠΑΣΔΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μελίκης)
ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Μελίκης)
ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μελίκης)
ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΚΥΤΟΥΔΗΣ ΜΟΣΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΛΑΤΕΟΣ)
ΤΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αντιγονιδών)
ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΓΚΙΟΥΡΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΚΟΥΤΖΗΠΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΣΤΑΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΤΣΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αντιγονιδών)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1390
1251
1239
1186
1172
1161
1040
895
812
723
681
680
669
649
622
Β) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ»:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (υποψήφιος δήμαρχος)
ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΒΕΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (Μελίκης)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Πλατέος)
ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Πλατέος)
ΚΑΣΤΑΝΑ-ΣΑΜΑΡΑ ΟΛΓA ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Μελίκης)
ΜΑΝΤΖΩΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (Μελίκης)
ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΚΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ (Πλατέος)
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αλεξάνδρειας)
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (Αντιγονιδών)
Γ) από τον επιλαχόντα συνδυασμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»:
1) ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΕΟΚΛΗ (υποψήφιος δήμαρχος)
Δ)
από
τον
επιλαχόντα
συνδυασμό
«ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
2340
1879
1593
1494
1306
1166
1142
1140
1129
690
75η σελίδα της υπ΄αριθμ.
19/ΕΠ/ΕΠ/2014 αποφάσεως Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ»:
1) ΑΛΕΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (υποψήφιος δήμαρχος)
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στις 23 Ιουνίου 2014 και δημοσιεύθηκε σ' έκτακτη
δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στην Βέροια αυθημερόν.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ