close

Enter

Log in using OpenID

Εδώ - ekpaidefsi.gr

embedDownload
12η
12th
INTERNATIONAL
EXHIBITION
ON EDUCATION
∆ΙΕΘΝΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
19-21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010
19-21 MARCH 2010
ΚΕΝΤΡΟ ΞΙΦΑΣΚΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ
FENCING CENTRE, HELLINIKON
Yπό την Αιγίδα / Under the Aegis of:
Country of Honour: HOLLAND
Χορηγοί Eπικοινωνίας / Communication Sponsors:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ /
ORGANISED BY:
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό /
Olympic Fencing Centre, Hellinikon
Internet
π
Bachelor
Master
Στον πρώτο χρόνο, ο κάθε µαθητής γράφει, σκηνοθετεί, γυρίζει και µοντάρει 8 έργα δικά του
και δουλεύει σε άλλα 28 έργα σε οµάδα συνεργαζόµενων, στο πρόγραµµα που έχει την πιο
πρακτική εξάσκηση στον κόσµο.
12η Διεθνής 'Eκθεση για την Eκπαίδευση
19 - 21 Mαρτίου 2010
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό, Αθήνα
12th International Exhibition on Education
19 - 21 Μarch 2010
Olympic Fencing Centre, Hellinikon, Athens, Greece
Tιμώμενη Xώρα: Ολλανδία
Country of Honour: The Netherlands
Oργάνωση / Organised by:
Λεωφ. Συγγρού 101 • 117 45 Aθήνα
101 Syngrou Ave. • 117 45 Athens, Greece
Tηλ./Tel : (+30) 210 92 21 254 • Fax : (+30) 210 92 21 589
e-mail : [email protected]
www.europartners.gr
Χορηγοί Επικοινωνίας / Communication Sponsors:
Χορηγοί Σταδιοδρομίου-Job Festival / Sponsors of Stadiodromio-Job Festival:
Με τη συνεργασία / In collaboration with:
Media Partners:
Υποστηρικτές / Supporters:
ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN
TABLE OF CONTENTS
Σελίδα/Page
Χαιρετισμοί .............................................................................................................4
Salutations
Oι Οργανωτές ..........................................................................................................10
The Organisers
Γενικές Πληροφορίες...............................................................................................12
General Information
Tιμώμενη Xώρα: Ολλανδία.....................................................................................14
Country of Honour: The Netherlands
Πρόγραμμα Παράλληλων Eκδηλώσεων ................................................................16
Programme of Parallel Events
Aλφαβητική Λίστα Εκθετών ...................................................................................18
Alphabetical List of Exhibitors
Παρουσίαση Εκθετών..............................................................................................25
Exhibitor Profile
Attendum ................................................................................................................125
Oι Συνεργάτες ..........................................................................................................128
The Partners
Σύνδεσμος Eλλήνων Oργανωτών Eκθέσεων & Συνεδρίων (ΣEOEΣ) ......................130
Association of Greek Exhibition & Conference Organisers (AGECO)
3
SALUTATION BY
THE MAYOR OF ATHENS
Achieving high-level education for the generations to come, constitutes a
common goal for all those involved in educational affairs. We should all come to
appreciate the positive effects in creating an open, academically competitive, and
professionally useful, educational system. In this respect, the organisation of the
International Exhibition on Education, once again, plays a decisive role.
4
This is not only due to the fact that it draws from past experience in order to
guarantee future success, but also due to the fact that it provides a fertile ground
for the exchange of know-how, expertise, viewpoints and opinions. Thus, it contributes to the creation of a dynamic, active and adaptable
educational landscape, capable of facing challenges that come forth at an
international level.
Our great responsibility is to turn our educational system into a comparative
advantage for our country. Drawing conclusions from international experience
will enable us to upgrade the qualitative terms of academic production and to
fully utilise our educational potential. Our ultimate goal should be to construct
an educational system which will be in a position to function in a competitive
manner and able to respond to today’s and tomorrow’s societal and labour
market demands.
On behalf of the citizens of Athens, I would like to congradulate the organisers
of the International Exhibition on Education and to welcome all participating
organisations and institutions to the city of culture, arts and civilisation.
The City of Athens.
Congratulations and best of success.
NIKITAS KAKLAMANIS
Mayor of Athens
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΔHMAPXOY AΘHNAIΩN
Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παιδείας για τις επόμενες γενιές αποτελεί
κοινό στόχο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της εκπαίδευσης. Όλοι θα
πρέπει να αντιληφθούμε τις θετικές συνέπειες που συνολικά εμπεριέχονται στη
δημιουργία ενός ανοικτού, ακαδημαϊκά ανταγωνιστικού και επαγγελματικά
αξιοποιήσιμου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Και προς την επίτευξη του
σκοπού αυτού η παρούσα πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της Διεθνούς
Έκθεσης για την Εκπαίδευση συμβάλει αποφασιστικά.
Και αυτό όχι μόνο γιατί αντλεί από την εμπειρία του παρελθόντος
εξασφαλίζοντας την επιτυχία του αύριο αλλά και γιατί συμβάλει στην
εξωστρέφεια και στη ανταλλαγή εμπειριών, οπτικών, και απόψεων.
Αποτελεί, συνεπώς, γόνιμο έδαφος για την ανάδειξη ενός δυναμικού και
ενεργού εκπαιδευτικού τοπίου το οποίο θα είναι σε θέση να προσαρμόζεται
και να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο χώρος της
εκπαίδευσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Είναι θετικό για εμάς να αποδείξουμε ότι η παιδεία μας μπορεί να γίνει ένα από
τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Αντλώντας συμπεράσματα από τη
διεθνή πρακτική να αναβαθμίσουμε ποιοτικά τους όρους ακαδημαϊκής
παραγωγής και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της χώρας. Το ζητούμενο είναι
να δημιουργήσουμε σχολεία και πανεπιστήμια τα οποία να είναι σε θέση να
λειτουργούν ανταγωνιστικά και να απαντούν στις σημερινές αλλά και τις
μελλοντικές ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας.
Εκ μέρους, λοιπόν, των πολιτών της Αθήνας θα ήθελα να συγχαρώ τους
διοργανωτές της Διεθνούς Έκθεσης για την Εκπαίδευση και να καλωσορίσω
όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς στην πόλη των γραμμάτων και του
πολιτισμού. Στην πόλη της Αθήνας.
Συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Δήμαρχος Aθηναίων
5
SALUTATION BY
THE AMBASSADOR OF THE NETHERLANDS IN GREECE
I am honoured that the country I represent will be in the centre of attention
during this important International Educational Exhibition.
Education and learning are of crucial importance in one’s career and personal
life. Postgraduate studies abroad not only increase knowledge of a specific
subject, but they also provide the opportunity to broaden horizons, live in
a different environment and experience other cultures.
The Netherlands are traditionally a country where knowledge, skills, new
ideas and a variety of cultures come together.
6
Representatives of Universities in the Netherlands, Nuffic-the Netherlands
Organisation for International Cooperation in Higher Education, the
Netherlands Institute in Athens and the Educational Department of the
Embassy of the Kingdom of the Netherlands, will be present at the
Netherlands Pavilion, to provide information on studying in the Netherlands.
Did you know, for instance, that over 1450 courses in Dutch Universities are
given in English?
During the exhibition, you will have the possibility to know more about the
Netherlands, the country and its culture, through various events. A detailed
programme therefore, is included in this catalogue.
Finally, I would like to congratulate and thank EuroPartners, who have
organised this fair, and to wish each of you good luck and success in your
studies!
KEES VAN RIJ
Ambassador of the Netherlands in Greece
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Είναι μεγάλη μου τιμή το γεγονός πως η χώρα που εκπροσωπώ θα είναι στο
επίκεντρο της προσοχής κατά την διάρκεια αυτής της σημαντικής διεθνούς
εκπαιδευτικής έκθεσης.
Μόρφωση και εκμάθηση αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην καριέρα
και την προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου. Οι μεταπτυχιακές σπουδές σε
χώρα του εξωτερικού βοηθούν όχι μόνο στο να εμπλουτίσει κανείς το
αντικείμενο των σπουδών του αλλά του προσφέρει επίσης την δυνατότητα να
ζήσει σε ένα διαφορετικό περιβάλλον και να γνωρίσει άλλους πολιτισμούς.
Εκπρόσωποι Ολλανδικών Πανεπιστημίων, του Ολλανδικού Οργανισμού για
την Διεθνή Συνεργασία στην Ανώτερη Εκπαίδευση Nuffic, του Ολλανδικού
Ινστιτούτου στην Αθήνα και του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας του
Βασιλείου των Κάτω Χωρών, θα είναι κοντά σας, παρέχοντας πληροφορίες
για σπουδές στην Ολλανδία. Γνωρίζατε, για παράδειγμα, πως πάνω από 1450
προγράμματα των Ολλανδικών Πανεπιστημίων είναι στα Αγγλικά;
Στην διάρκεια της έκθεσης, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε την Ολλανδία,
την χώρα και τον πολιτισμό της μέσω διάφορων εκδηλώσεων. Το αναλυτικό
πρόγραμμα αυτών των εκδηλώσεων περιέχεται στον κατάλογο.
Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους διοργανωτές
αυτής της έκθεσης και να ευχηθώ στον κάθε ένα από εσάς καλή τύχη και καλή
επιτυχία στις σπουδές σας.
KEES VAN RIJ
Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα
7
ORGANISER SALUTATION
Dear Visitors and Exhibitors,
We welcome you to the 12th International Exhibition on Education, «EDUCATION
2010» the well established annual event that provides complete and up-to-date
information to young people and their families on educational programmes
offered in Greece and abroad. Visitors will have the opportunity to get informed
directly by the institutes’ representatives on the current opportunities in public
and private schools in Greece and abroad, on undergraduate and post-graduate
level. They will meet Greek and foreign Universities, Technological Educational
Institutes, Colleges, Schools for Vocational Training, Embassies and Cultural
Institutes and many more.
8
Greece is one of the largest exporters of students. The exhibition aims at
supporting students’ need to receive information and be able to compare
between alternative study destinations. Thus, we are very proud to present you
very important educational institutes and organisations, from Bulgaria, Canada,
China, Cyprus, Great Britain, Italy, Spain, Switzerland, The Netherlands, Turkey
and the United States of America, who will thoroughly inform prospect students.
This year’s Country of Honour is Holland. 76,000 international students already
study at 60 different higher education institutions across the Netherlands, and
more than 1,450 English-language programmes are being offered. Nuffic and
the Dutch higher education institutions at the fair will offer all the required
information about the Netherlands as an ideal destination for superior studies.
We would like to acknowledge at this point the excellent collaboration we had
with Nuffic, the Embassy of the Netherlands in Greece and the Netherlands
Institute at Athens.
During the fair, visitors will have the opportunity to attend
Stadiodromio-Job Festival, a series of parallel events, including round table
discussions, presentations and workshops on employment and career. We would
like to thank the Ministry of Education, Lifelong Learning & Religious Affairs,
the Hellenic Secretariat for Youth and the Municipality of Athens for placing every
year the exhibition under their Aegis.
We are confident that visitors will have the chance to meet a whole world of
educational opportunities at EDUCATION 2010 and we wish them the best of
luck for the future !
ALEXIS V. CANIARIS
Managing Director
EuroPartners
XAIPETIΣMOΣ OPΓANΩTΩN
Αγαπητοί Επισκέπτες και Εκθέτες,
Σας καλωσορίζουμε στη 12η Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση, «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2010», την καθιερωμένη ετήσια συνάντηση νέων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
που στόχο έχει να παρέχει έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για θέματα
σπουδών και καριέρας. Ο επισκέπτης της έκθεσης έχει τη δυνατότητα να
πληροφορηθεί προσωπικά και άμεσα για τις σημερινές επιλογές στη δημόσια και
ιδιωτική, προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2010» θα συναντήσετε Eλληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Κολέγια, ΙΕΚ, Kέντρα Ξένων Γλωσσών, ΚΕΚ, Πρεσβείες και Μορφωτικά
Ινστιτούτα κ.α.
Ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων φοιτητών σπουδάζει στο εξωτερικό.
Είμαστε λοιπόν, ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που και φέτος παρουσιάζουμε σημαντικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα και Μορφωτικά Ινστιτούτα που ενημερώνουν για σπουδές
σε Βουλγαρία, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία, Ιταλία, Καναδά,
Κίνα, Κύπρο, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία και Τουρκία, βοηθώντας την κρίσιμη
επιλογή προορισμού για εκπαίδευση.
Τιμώμενη χώρα της φετινής έκθεσης είναι η Ολλανδία. Kαταξιωμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα και o αρμόδιος φορέας Nuffic θα δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για
σπουδές υψηλού επιπέδου στη χώρα με τους 76.000 διεθνείς φοιτητές και τα 1.450
αγγλόφωνα προγράμματα. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την
Πρεσβεία της Ολλανδίας και το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών για την πολύτιμη
συνεργασία τους.
Παράλληλα με την έκθεση, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να
παρακολουθήσουν το «Σταδιοδρόμιο-Job Festival», μια σειρά εκδηλώσεων για
την εργασία και την καριέρα με πλούσια θεματολογία και τη συμβολή έμπειρων
στελεχών της αγοράς. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στο Υπουργείο Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και στο
Δήμο Αθηναίων, υπό την Αιγίδα των οποίων πραγματοποιείται και φέτος η έκθεση.
Με την πεποίθηση ότι οι επισκέπτες μας θα κάνουν πραγματικότητα το μήνυμα της
έκθεσης και “θα τα μάθουν όλα”, ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το μέλλον τους!
AΛEΞHΣ B. KANIAPHΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
EuroPartners
9
THE ORGANISERS
Managing Director
ALEXIS V. CANIARIS
Exhibitions & Conferences Manager
MARIA KARKA
[email protected]
Sales
KORINA KOLOMBARI
CHRYSSA KARKA
DESPINA CHARVALAKI
[email protected], [email protected]
10
International Sales
HELENE TURQUOIS
[email protected]
Marketing Coordinator
CHRISTINE MICHAELIDOU
[email protected]
Customer Support
MARIA DRAKOPOULOU
[email protected]
Finance Manager
GEORGE GEORGOULIAS
Accounting Manager
KATERINA SALIARI
[email protected]
101 Syngrou Ave. • 117 45 Athens, Greece
Tel : +30.210 92 21 254 • Fax : +30.210 92 21 589
e-mail : [email protected]
www.europartners.gr
OI ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΛΕΞΗΣ B. ΚΑΝΙΑΡΗΣ
Διευθύντρια Eκθέσεων και Συνεδρίων
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΚΑ
[email protected]
Tμήμα Πωλήσεων
ΚΟΡΙΝΑ ΚΟΛΟΜΠΑΡΗ
XPYΣA KAPKA
ΔEΣΠOINA XAPBAΛAKH
[email protected], [email protected]
Διεθνείς Πωλήσεις
HELENE TURQUOIS
[email protected]
Συντονισμός Marketing
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
[email protected]
Εξυπηρέτηση Εκθετών
ΜΑΡΙΑ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
[email protected]
Oικονομικός Διευθυντής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ
Yπεύθυνη Λογιστηρίου
KATEPINA ΣAΛIAPH
[email protected]
Λεωφ. Συγγρού 101 • 117 45 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 21 254 • Fax : 210 92 21 589
e-mail : [email protected]
www.europartners.gr
11
GENERAL INFORMATION
EXHIBITION DATES AND HOURS
National Section:
Friday 19 March 2010
Saturday 20 & Sunday 21 March 2010
09.00 - 20.00
11.00 - 20.00
International Section:
Saturday 20 & Sunday 21 March 2010
11.00 - 20.00
Visitor Entrance: Free of charge
12
Inauguration Ceremony:
Friday 19 March 2010
18.00
The official inauguration of EDUCATION 2010 have been invited to penform the Minister
of Education, Lifelong Learning & Religious Affairs Ms Anna Diamantopoulou*,
the General Secretary for Youth Mr Ioannis Livanos*, the Mayor of Athens Mr Nikitas
Kaklamanis* and the Ambassador of the Netherlands in Greece Mr Kees van Rij.
Parallel Events on Employment & Career
Stadiodromio - Job Festival 2010
VENUE
Olympic Fencing Center
Poseidonos Ave., 167 77 Hellinikon - Athens
www.olympicproperties.gr
ADDITIONAL SERVICES
Secretariat and Information Desk • Press Office • Telephone / Fax
Storage Room • Suppliers Office • Photographer • Technical Support
Special Permission is required for anyone other than Exhibitors:
a) to canvass for orders or to distribute or display placards, circulars or other articles.
b) to draw, photograph, copy or otherwise reproduce any exhibit.
*Pending final confirmation
ΓENIKEΣ ΠΛHPOΦOPIEΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Εθνικός Τομέας:
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010
Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Μαρτίου 2010
09.00 - 20.00
11.00 - 20.00
Διεθνής Τομέας:
Σάββατο 20 & Κυριακή 21 Μαρτίου 2010
11.00 - 20.00
Eίσοδος για επισκέπτες: Eλεύθερη
Eγκαίνια Έκθεσης:
Παρασκευή 19 Mαρτίου 2010
18.00
Tην έκθεση έχουν προσκληθεί να εγκαινιάσουν η Yπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων κυρία Άννα Διαμαντοπούλου*, ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς
κύριος Ιωάννης Λιβανός*, ο Δήμαρχος Αθηναίων κύριος Νικήτας Κακλαμάνης* και
ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα κύριος Kees van Rij.
Παράλληλες Εκδηλώσεις για Eργασία και Kαριέρα:
Σταδιοδρόμιο-Job Festival 2010
ΕΚΘEΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας
Λεωφ. Ποσειδώνος, 167 77 Ελληνικό
www.olympicproperties.gr
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Γραμματεία και Γραφείο Πληροφοριών • Γραφείο Tύπου • Τηλέφωνο / Φαξ
Χώρος Αποθήκευσης • Γραφείο Προμηθευτών • Φωτογράφος • Tεχνική Yποστήριξη
Ειδική άδεια απαιτείται για οποιονδήποτε τρίτο, πλην εκθετών, για:
α) να επιχειρεί συναλλαγές και να μοιράζει ή να εκθέτει διαφημιστικό υλικό, εγκυκλίους ή
οτιδήποτε άλλο.
β) να σχεδιάζει, φωτογραφίζει, αντιγράφει ή αναπαράγει, με κάποιο τρόπο, οποιοδήποτε έκθεμα.
*Αναμένεται επιβεβαίωση
13
COUNTRY OF HONOUR: HOLLAND
Study in Holland
Higher education in Holland
More than 1.450 international study programmes Dutch higher education
institutions offer a combined total of more than 1.450 international study
programmes and courses. They cover a broad range of fields.
14
Excellent education and research
The Dutch system of higher education enjoys a worldwide reputation for
high quality. This quality is achieved through a national system of regulation
and quality assurance. The Times Higher Education Supplement even ranks
11 universities in Holland among the top 200 in the world.
International study environment
The Dutch education system is interactive and focuses on teamwork, which
makes it easy to meet other international students. Studying in Holland
means developing an open mind and increasing your international
orientation.
The Dutch way of teaching
Respect for each individual’s opinions and convictions is a national virtue that
gives strength to the fabric of Holland’s diverse and plural society. This is the
foundation of the teaching method used at Dutch education institutions. The
teaching style can be described as interactive and student-centred, providing
students with both the attention and freedom they need to develop their
own opinions and creativity in applying new knowledge. A dominant feature
of higher education in Holland is the Problem-Based Learning system, which
trains students to analyze and solve practical problems independently
through an emphasis on self-study and self-discipline.
Tuition fees
Education in Holland is not free, but tuition fees are reasonable compared
to other countries. Annual tuition fees for enrolment in a degree programme
or course at a Dutch higher education institution start at approximately
€ 1,600 for EU students. Always contact the institution of your choice for
the latest information about tuitions fees. For more information, visit:
www.studyinholland.nl.
Dutch higher education system
Holland has two main types of higher education. Research universities focus
on independent research-oriented work in an academic or professional
setting, while universities of applied sciences focus on the applied arts and
sciences, preparing students for specific professions. A third, smaller branch
of higher education is provided by institutes of international education,
which offer programmes designed especially for international students. An
overview of all research universities, universities of applied sciences and
institutes
of
international
education
can
be
found
on
www.internationalstudy.nl.
Admission requirements
International students wishing to apply for a programme at a higher
education institution should first contact the institution offering the
programme. The main requirement for admission to a bachelor’s programme
is a secondary school diploma at the appropriate level. International students
must have a diploma corresponding to a certain level and good grades in
relevant subjects. Master’s programme applicants must have at least a
bachelor’s degree or its equivalent. In certain popular fields the number of
places is limited and quotas are set. It is essential that international students
be able to speak, read and write English well. Students must have passed an
English language test. IELTS and TOEFL are commonly accepted, but
institutions may accept other tests as well. For the TOEFL the required scores
are at least 550 (paper-based), 213 (computer-based) or 80 (Internet-based);
for the IELTS a score of at least 6 is required. For more information, visit:
www.studyinholland.nl.
Accreditation and Quality Control
Higher education in Holland enjoys a worldwide reputation for high quality.
This quality is achieved through a national system of regulation and quality
assurance. The Ministry of Education, Culture and Science (www.minocw.nl)
is responsible for legislation pertaining to education. For more information,
see the website of Quality Assurance in Dutch Higher Education
(www.qa-in.nl).
Responsibility for accreditation has been allocated to the Netherlands-Flemish
Accreditation Organisation, or NVAO (www.nvao.net).
Code of Conduct
On 1 May 2006, the Code of Conduct with respect to international students
in Dutch higher education came into effect. This Code lays down standards
for Dutch higher education institutions in dealing with international
students. The full version of the Code of Conduct can be found at
www.internationalstudy.nl. The website also provides a list of the institutions
that have signed the Code.
For more information: www.studyinholland.nl
15
Program of Parallel Events on
Employment & Career
FRIDAY 19 MARCH 2010
HALL Α’
11:00-11:30
12:00-12:45
13:00-14:30
18:00
WORKSHOP 1: Vocational Orientation – Which educational institutes are valued in the job market today.
By Orientum – Career Counselling
WORKSHOP 2: How to fill in my Application Form for admission to tertiary education. By Orientum – Career Counselling
WORKSHOP 3: Where and what to study? By Studysmart.gr
Exhibition Opening Ceremony
HALL Β’
16:00-18:00
Ε-learning. An everyday knowledge and development tool for everyone!
SATURDAY 20 MARCH 2010
HALL Α’
12:00-14:30
Round Table Discussion «The Job Market and Young Adults»
Coordination by HR Passport Career & Business Services
«Professions with a positive outlook for the future»
«What are employers looking for in candidates? Selection criteria and skills»
«Opportunities for professional development within a multinational environment»
«Professional training & specialisation»
«Stress, crisis and job searching»
«Successful career management»
15:00-16:00
WORKSHOP 4: «Get the ideal job for you!» By HR Passport – Career & Business Services
Effective job searching – Successful CV & Interview – Salary negotiation
16:30-18:30
WORKSHOP 5¨: «Successful career management» By HR Passport – Career & Business Services
When is the time to change job – 30’
How to handle the SOS interview questions - 45’
Networking & Career strategy – 30’
16
HALL Β’
17:00-18:00
What is the effect of Internet on children? How can we guide them and encourage them to use it right.
By Europalso
SUNDAY 21 MARCH 2010
HALL Α’
11:00-13:30
Round Table Discussion «Higher Education in Greece today»
14:00-16:00
Young entrepreneurs and freelancers. From the gleam of an idea to the market place. Opportunities
brought about by the crisis.
16:30-17:20
Career in sales. 30% of top executives in EU, come from sales
17:30-18:50
WORKSHOP 6: ASEP: Employment in the public sector in Greece – Selection criteria
HALL Β’
11:30-12:00
Search for educational opportunities in Greece. By the National Centre for Vocational Orientation
13:45-15:00
Post-graduate studies and MBAs in Greece and abroad. Myths and reality. By Studysmart.gr
15:00-18:00
Presentations by the Netherlands as the Country of Honor
*Pending final confirmation
Π P O Γ PA M M A E K Δ H Λ Ω Σ E Ω N
Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
11:00-11:30
12:00-12:45
13:00-14:30
18:00
WORKSHOP 1: Eπαγγελματικός Προσανατολισμός – ποιες σχολές έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας σήμερα.
Από Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
WORKSHOP 2: Πώς συμπληρώνω το μηχανογραφικό μου. Από Orientum - Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας
WORKSHOP 3: Πού και τι να σπουδάσω; Aπαντήσεις σε όλα σας τα ερωτήματα. Aπό Studysmart.gr
Eγκαίνια της Έκθεσης
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’
16:00-18:00
Ε-learning. Eνα καθημερινό εργαλείο μάθησης και εξέλιξης για όλους!
Σάββατο 20 Μαρτίου 2010
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
12:00-14:30
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης «Νέοι και αγορά εργασίας»
Συντονισμός συζήτησης από HR Passport Career & Business Services
«Ειδικότητες με θετικές προοπτικές απασχόλησης»
«Τι ψάχνουν οι εταιρείες στους υποψήφιους: κριτήρια και δεξιότητες επιλογής»
«Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό περιβάλλον»
«Επαγγελματική κατάρτιση & εξειδίκευση»
«Άγχος, κρίση και αναζήτηση εργασίας»
«Επιτυχημένη διαχείριση καριέρας»
15:00-16:00
WORKSHOP 4: «Κατακτήστε την ιδανική θέση εργασίας για εσάς!» από HR Passport – Career & Business Services
Αποτελεσματική Αναζήτηση Εργασίας – Δυνατό Βιογραφικό – Συνέντευξη – Διαπραγμάτευση Αμοιβής
16:30-18:30
WORKSHOP 5 «Επιτυχημένη Διαχείριση Καριέρας» από HR Passport – Career & Business Services
Πότε είναι ώρα να αλλάξουμε δουλειά – 30’
Πώς να χειριστείτε τις SOS ερωτήσεις της συνέντευξης 45’
Networking & Διαχείριση Καριέρας – 30’
AΙΘΟΥΣΑ Β’
17:00-18:00
Τι επίδραση έχει το Internet στη ζωή των παιδιών μας. Πώς μπορούμε να τα καθοδηγήσουμε και να
ενθαρρύνουμε τη σωστή χρήση του. Aπό Europalso
Κυριακή 21 Μαρτίου 2010
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
11:00-13:30
Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης «H Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα σήμερα" *
14:00-16:00
Νέοι και ελεύθεροι... επαγγελματίες: από την ιδέα στην υλοποίηση. Ευκαιρίες που γεννά η κρίση
16:30-17:20
Καριέρα στις πωλήσεις. Το 30% των κορυφαίων στελεχών στην ΕΕ προέρχονται από τις Πωλήσεις!
17:30-18:50
WORKSHOP 6: ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δημόσιο – Κριτήρια Επιλογής
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’
11:30-12:00
"Αναζητήστε εκπαιδευτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα. Πλοηγηθείτε στην Ευρώπη των εκπαιδευτικών
ευκαιριών". Από Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
13:45-15:00
Μεταπτυχιακές σπουδές και ΜΒΑ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μύθοι και πραγματικότητα.
Από Studysmart.gr
15:00-18:00
Presentations by the Netherlands as the Country of Honour
*Αναμένεται επιβεβαίωση
17
ALPHABETICAL EXHIBITOR LIST
EXHIBITOR
Page
01 PLIROFORIKI SA
26
AEGEE
28
ALPINE COLLEGE, THE SWISS BUSINESS SCHOOL
FOR HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT EDUCATION IN GREECE
29
ARNOS LTD / STUDIES & PUBLISHING
27
ARTE MUSIC ACADEMY
75
BCA COLLEGE
89
BEIJING FILM ACADEMY
64
BRITISH – HELLENIC COLLEGE
43
BULGARIAN STATE UNIVERSITIES
31
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY
64
CEMS – CENTRE OF EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES
32
CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
63
CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE & LAW
64
CITY UNITY COLLEGE
33
CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
80
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
91
DEREE - THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
36
DIVISION OF COUNSELLING, VOCATIONAL SCHOOL GUIDANCE
AND INNOVATIVE ACTIONS OF MINISTRY OF EDUCATION,
LIFELONG LEARNING AND RELIGIOUS AFFAIRS
18
35
EDUCATIONPLACE GR INTERNET SERVICES
41
EDUCONS – EDUCATION CONSULTING AND SERVICES
45
EMBASSY OF SPAIN
52
EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
90
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF CYPRUS - TRADE CENTER ATHENS
73
EPISTIMONIKO MARKETING MANAGEMENT– FILIPPOS MORAKIS & SIA EE
38
EUROPALSO - PANHELLENIC ASSOCIATION OF LANGUAGE SCHOOL OWNERS
46
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
75
EUROPEAN UNIVERSITY FOR MANAGEMENT STUDIES
47
FREDERICK UNIVERSITY
79
FUDAN UNIVERSITY
65
FULBRIGHT FOUNDATION
50
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
65
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
68
HELLENIC COLLEGES’ ASSOCIATION
104
HELLENIC FEDERATION OF FRONTISTIRIA TEACHERS
126
HELLENIC LIFEGUARD ACADEMY - E.N.AK
HIM – HOTEL INSTITUTE MONTREUX
42
105
HOTEL MANAGEMENT SCHOOL MAASTRICHT NL
92
HR PASSPORT – CAREER & BUSINESS SERVICES
48
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
69
I.C.T.C. - P. CHATZIVASILIOU & SIA E.E.
54
ICON INTERNATIONAL TRAINING
55
IMI UNIVERSITY CENTER
56
INSIDER PUBLICATIONS
57
ALPHABETICAL EXHIBITOR LIST
EXHIBITOR
Page
INSTITUTO CERVANTES DE ATENAS
53
INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY (IHU)
34
INTERNATIONAL MANAGEMENT STUDIES
58
INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
59
IONIAN UNIVERSITY
51
IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS (IUE)
60
KERKYRA PUBLICATIONS – OIKONOMINI EPITHEORISI
39
ΚΕΤΗΕΑ - PLEFSI
61
LEIDEN UNIVERSITY (INTERNATIONAL OFFICE)
92
LIGHTEL TECHNOLOGIES S.A.
81
LOOK4STUDIES.COM
82
MEDITERRANEAN COLLEGE
84
MINISTRY OF COMMERCE, INDUSTRY & TOURISM OF CYPRUS
72
N.G.O. - SOLIDARITY
83
NATIONAL CENTER FOR VOCATIONAL ORIENTATION (EKEP)
37
NATIONAL SPORTS ACADEMY "VASIL LEVSKI"
86
NAVAL ATHLETIC GROUP OF HELLINIKON «IPPOKAMPOS»
127
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
76
NEOLAIA.GR
87
NETHERLANDS INSTITUTE AT ATHENS
91
NEW YORK COLLEGE
85
NEW YORK FILM ACADEMY
88
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY
71
NUFFIC
90
OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS
74
ORGANISATION FOR TOURISM EDUCATION AND TRAINING (O.T.E.K.) /
HELLENIC DEMOCRACY MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM
95
ORGANIZING COMMITTEE - SPECIAL OLYMPICS WORLD SUMMER GAMES ATHENS 2011
96
ORIENTUM
PANTEION UNIVERSITY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCES
PEKING UNIVERSITY HEALTH SCIENCE CENTRE
97
101
63
PROFESSIONAL ASSOCIATION OF PRIVATELY TUITION CENTERS
OF MEDIUM EDUCATION OF ATHENS
44
PUBLISHING ORGANIZATION DIRECTION S.A.
40
PWC ACADEMY BY PRICEWATERHOUSECOOPERS
RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN
102
92
SAE ATHENS
103
SEG – SWISS EDUCATION GROUP
105
SEMIFIND.GR (VADASIS A. – PATOUCHAS L. G.P.)
106
SENECA COLLEGE
107
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY
67
SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY
66
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS
66
SHANGHAI UNIVERSITY OF SPORT
SHMS – SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL
67
105
19
ALPHABETICAL EXHIBITOR LIST
EXHIBITOR
Page
SKYWALKER
108
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY
70
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
69
SOUTHEAST UNIVERSITY
68
SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY
70
SOUTHWEST UNIVERSITY
71
SPORTS JOURNALISM CENTER
62
STARTLEARN
STATE SCHOLARSHIPS FOUNDATION
126
49
STUDENT RECRUITMENT MEDIA
109
STUDYSMART.GR
110
TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LARISSA - BRANCH OF KARDITSA
- DEPARTMENT OF WOOD AND FURNITURE DESIGN AND TECHNOLOGY
114
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF EPIRUS
112
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF MESSOLONGHI
115
TECHNOLOGICAL EDUCATIONΑL INSTITUTE OF SERRES
116
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA
111
THE AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS
117
THE TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF KALAMATA
113
THE UNIVERSITY OF KENTUCKY MBA IN COLLABORATION
WITH THE TEI OF PIRAEUS - MSC IN ACCOUNTING AND FINANCE
TONGJI UNIVERSITY
UNIVERSAL
20
118
67
119
UNIVERSIDAD.ES - FOUNDATION FOR THE INTERNATIONAL
PROMOTION OF SPANISH UNIVERSITIES
52
UNIVERSITY OF CYPRUS
77
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA
70
UNIVERSITY OF GRONINGEN
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS
UNIVERSITY OF NICOSIA
UNIVERSITY OF PELOPONNESE- ACCADEMIA AND CARRER INFORMATION OFFICE
93
120
77
100
UNIVERSITY OF PIRAEUS
99
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE
58
UNIVERSITY OF THE AEGEAN
98
UNIVERSITY OF TWENTE
93
UNIVERSITY OF URBINO “CARLO BO”
121
UNIVERSITY PRESS
122
VU UNIVERSITY AMSTERDAM
93
VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A.
30
WAGENINGEN UNIVERSITY
WESTERN UNION ® - CHRISTOPHER C. VARVIAS & ASSOCIATES S.A.
WETSUS ACADEMY
WOW GROUP
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY
ZHTEITAI.GR
94
123
94
126
68
124
A Λ Φ A B H T I K H Λ I Σ TA E K Θ E T Ω N
EKΘETHΣ
Σελ.
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
26
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
73
ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ / STUDIES & PUBLISHING
27
AEGE
28
ALPINE COLLEGE, THE SWISS BUSINESS SCHOOL FOR HOTEL
AND TOURISM MANAGEMENT EDUCATION IN GREECE
29
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
90
ΒΕΛΛΟΥΜ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
30
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
31
BEIJING FILM ACADEMY
64
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY
64
CEMS – CENTRE OF EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES
32
CHINA SCHOLARSHIP COUNCIL
63
CHINA UNIVERSITY OF POLITICAL SCIENCE & LAW
64
CITY UNITY ΚΟΛΛΕΓΙΟ
33
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
34
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΣΕΠΕΔ) – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
35
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
91
DEREE COLLEGE – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
36
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΕΠ)
37
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ MARKETING MANAGEMENT – ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΩΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ
38
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
39
EKΔOTIKOΣ OPΓANIΣMOΣ DIRECTION A.E.
40
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΥΛΗ EDUCATIONPLACE.GR ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
41
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ – Ε.Ν.ΑΚ.
42
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
43
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ε.Σ.Ι.Φ.Μ.Ε.Α.)
44
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
74
EDUCONS – EDUCATION CONSULTING AND SERVICES
45
EUROPALSO - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
46
EUROPEAN UNIVERSITY FOR MANAGEMENT STUDIES
47
FUDAN UNIVERSITY
65
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
65
HEFEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
68
HIM – HOTEL INSTITUTE MONTREUX
105
HOTEL MANAGEMENT SCHOOL MAASTRICHT NL
92
HR PASSPORT – CAREER & BUSINESS SERVICES
48
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
69
ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
49
ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT
50
21
A Λ Φ A B H T I K H Λ I Σ TA E K Θ E T Ω N
EKΘETHΣ
Σελ.
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
51
I.C.T.C. – Π. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
54
ICON INTERNATIONAL TRAINING
55
IMI UNIVERSITY CENTER
56
INSIDER PUBLICATIONS
57
INSTITUTO CERVANTES ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
53
INTERNATIONAL MANAGEMENT STUDIES
58
INTERNATIONAL SCHOOL OF ATHENS
59
IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS (IUE)
60
ΚΕΘΕΑ – ΠΛΕΥΣΗ
61
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
62
LEIDEN UNIVERSITY (INTERNATIONAL OFFICE)
92
LIGHTEL TECHNOLOGIES Α.Ε
81
LOOK4STUDIES.COM
82
ΜΚΟ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
83
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ARTE
75
MEDITERRANEAN COLLEGE
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ»
22
84
127
NEA YOΡKH – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
85
NATIONAL SPORTS ACADEMY "VASIL LEVSKI"
86
NEAPOLIS UNIVERSITY PAFOS
76
NEOLAIA.GR
87
NEW YORK FILM ACADEMY
88
NORTHWESTERN POLYTECHNICAL UNIVERSITY
71
NUFFIC
90
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - BCA COLLEGE
89
ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.)
91
126
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) /
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
95
ΟΡΓΑΝΩΤΙKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011
96
ORIENTUM – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
97
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
98
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
76
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
77
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
99
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ STRATHCLYDE
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
100
78
58
101
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
72
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
52
PEKING UNIVERSITY, HEALTH SCIENCE CENTRE
63
A Λ Φ A B H T I K H Λ I Σ TA E K Θ E T Ω N
EKΘETHΣ
Σελ.
PWC ACADEMY BY PRICEWATERHOUSECOOPERS
102
RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN
ΣΑΕ EΛΛAΔOΣ ΜΕΠΕ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
SEG – SWISS EDUCATION GROUP
92
103
104
105
SEMIFIND.GR (ΒΑΔΑΣΗΣ Α. – ΠΑΤΟΥΧΑΣ Λ. Ο.Ε.)
106
SENECA COLLEGE
107
SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY
67
SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY
66
SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE & ECONOMICS
66
SHANGHAI UNIVERSITY OF SPORT
67
SHMS – SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL
105
SKYWALKER
108
SOUTH CHINA NORMAL UNIVERSITY
70
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
69
SOUTHEAST UNIVERSITY
68
SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY
70
SOUTHWEST UNIVERSITY
71
STARTLEARN
126
STUDENT RECRUITMENT MEDIA
109
STUDYSMART.GR
110
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
111
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
112
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
113
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
114
TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
115
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
116
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΕΠΑΚ)
THE AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS
TONGJI UNIVERSITY
ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΕΜΠΟΡIΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝIΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟY ΚYΠΡΟΥ
UNIVERSAL
79
117
67
72
119
UNIVERSIDAD.ES - FOUNDATION FOR THE INTERNATIONAL PROMOTION OF SPANISH UNIVERSITIES
52
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE & TECHNOLOGY OF CHINA
70
UNIVERSITY OF GRONINGEN
93
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS
120
UNIVERSITY OF KENTUCKY - MSC IN ACCOUNTING AND FINANC
118
UNIVERSITY OF TWENTE
93
UNIVERSITY OF URBINO “CARLO BO”
121
UNIVERSITY PRESS
122
VU UNIVERSITY AMSTERDAM
WAGENINGEN UNIVERSITY
WESTERN UNION® - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
WETSUS ACADEMY
WOW GROUP
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY
ZHTEITAI.GR
93
94
123
94
126
68
124
23
1
1
ΠAPOYΣIAΣH
EKΘETΩN
EXHIBITOR
PROFILE
1
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ
Αχαρνών 438, 111 43 Aθήνα
Tηλ.: 210 25 94 600, Fax: 210 25 33 161
e-mail: [email protected], www.01p.gr, www.01plus.gr
Η Πληροφορική Α.Ε. δραστηριοποιείται από το 1987 στον χώρο της εκπαίδευσης, της
πληροφορικής, και των νέων τεχνολογιών.
Στον τομέα των Τεχνολογιών Εκπαίδευσης, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις,
προϊόντα και υπηρεσίες σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και σχολεία. Είναι τοπικός
συνεργάτης στην Ελλάδα και την Κύπρο του παγκόσμιου ηγέτη λύσεων διαχείρισης ακαδημαϊκής
εκπαίδευσης Blackboard, της κορυφαίας εταιρίας λύσεων διαχείρισης ανθρώπινου κεφαλαίου Saba,
ενώ υποστηρίζει και παρέχει υπηρεσίες με το κυρίαρχο παγκοσμίως σύστημα ζωντανής
τηλεκπαίδευσης και τηλεσυνεργασίας Saba Centra Live.
Αναπτύσσει εκπαιδευτικό λογισμικό και ψηφιακό διαδραστικό περιεχόμενο για τις ιδιαίτερες ανάγκες
πελατών αλλά και σε τομείς τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών, ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων
και υποστηρικτικής μάθησης για την βασική εκπαίδευση.
Παράλληλα, λειτουργεί το εκπαιδευτικό portal
01plus.gr, το οποίο παρέχει
εξ’ αποστάσεως σεμινάρια σε πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα πληροφορικής, επιχειρησιακά και επαγγελματικά σεμινάρια, εξειδικευμένα σεμινάρια
ξένων γλωσσών.
Η 01 Πληροφορική Α.Ε. είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής
& Επικοινωνιών Ελλάδας), του ΣΕΣΜΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος)
και πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.
26
01 PLIROFORIKI SA
438 Acharnon Str., 111 43 Athens, Greece
Tel.: +30.210 25 94 600, Fax: +30.210 25 33 161
e-mail: [email protected], www.01p.gr, www.01plus.gr
01 PLIROFORIKI SA was founded in 1987, with the goal to provide leading edge technologies and
services to the Greek and SE European markets.
01P has evolved into the partner of choice for many global leading companies,
including Blackboard and Saba. These strategic alliances and the continuous
transfer of international experience, improve and update the quality of know-how, knowledge and
services 01P transfers to its clients.
Among the others, 01P is the leading company in the market of eLearning in Greece. Since 1997 has
developed successfully, hundreds or eLearning projects in Greece and surrounding countries. Provides
360o solutions and services to organizations, universities, schools and enterprises that want to combine
traditional education with eLearning and maximize the value of their people and operations.
01P develops customized eLearning content and other digital material for training and education and
operates a b2c portal, 01plus.gr, providing IT web-training, web-seminars for management and business
operations, foreign languages and specialized English.
ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ
Σολωμού 29, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 38 22 157, 210 38 22 495, Fax: 210 33 06 463
e-mail: [email protected], www.arnos.gr
Το Κέντρο Πανεπιστημιακών Σπουδών ΑΡΝΟΣ ιδρύθηκε το 1985. Εδώ και 25
χρόνια στηρίζουμε τους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΑΠ, ΕΜΠ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) με μαθήματα και
εκδόσεις βιβλίων.
Από το 2004 το Κέντρο ΑΡΝΟΣ επενδύει στη Δευτεροβάθμια Διαδικτυακή
Εκπαίδευση προσφέροντας δωρεάν υλικό στο site www.arnos.gr. Από το σχολικό έτος 2009-10 το Κέντρο
παρέχει on-line εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (http://e-school.arnos.gr)
Εκπαιδευτικές υπηρεσίες: • Εκδόσεις Πανεπιστημιακών Βιβλίων • Ομαδικά και ατομικά μαθήματα στους
χώρους του Κέντρου • Οn-line μαθήματα για φοιτητές (http://e-learning.arnos.gr) • Οn-line μαθήματα
για μαθητές (http://e-school.arnos.gr ) • Προετοιμασία για Κατατακτήριες Εξετάσεις • Υποστήριξη στην
Εκπόνηση Εργασιών • Δωρεάν Λυμένα Θέματα εργασιών και εξετάσεων (www.arnos.gr )
Φιλοδοξία μας να γίνουν κοινωνοί της γνώσης μαθητές
θέληση και όνειρα …
…ακόμη και οι “απομακρυσμένοι” γεωγραφικά και οικονομικά!
και
φοιτητές
με
A R N O S LT D
29 Solomou Str., 106 82 Athens, Greece
Τel.: +30.210 38 22 157, +30.210 38 22 495, Fax: +30.210 33 06 463
e-mail: [email protected], www.arnos.gr
27
The Center for University Studies ARNOS founded in 1985. For 25 years we
support the students of Higher Education (HOU, NTUA, AEI and TEI) with courses and publishing books.
Since 2004 the Center ARNOS invest in Secondary Education Online offering free material on the
site www.arnos.gr. From the 2009-10 school year the Center provides on-line educational services for
High School students (http://e-school.arnos.gr)
The Education services: • University Book Publishing • Group and individual lessons on the premises
of the Center • On-line courses for students (http://e-learning.arnos.gr) • On-line courses for pupils
(http://e-school.arnos.gr) • Preparing for Placement Exams • Support to Development Work • Donation
loosened employment and examinations (www.arnos.gr)
Our ambition to become a knowledge society
desire and dreams ...
... Even the "remote" geographically and economically!
students
and
pupils
with
AEGEE
Ανδρούτσου 150, 185 34 Πειραιάς
Τηλ.: 6976 36 79 23
e-mail: [email protected], www.aegee-peiraias.gr
28
Tι είναι ή AEGEE;
Η AEGEE ή Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1985.
Η AEGEE (προφέρεται "αεζέ") είναι μία εθελοντική, πολιτικά ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική, μη
κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), ανοικτή σε φοιτητές όλων των σχολών. Βασικός στόχος της είναι η
προώθηση της ιδέας της ενωμένης Ευρώπης και η συνεργασία και επικοινωνία χωρίς σύνορα μεταξύ των
φοιτητών. Προσπαθεί, έτσι, να δημιουργήσει μια ανοιχτή και προοδευτική κοινωνία του μέλλοντος. Σήμερα,
η AEGEE εκπροσωπείται σε 270 πόλεις, σε 40 χώρες σεολόκληρη την Ευρώπη και αριθμεί περίπου 17.000
μέλη. Από την ίδρυσή της, υπολογίζεται ότι πάνω από 100.000 φοιτητές έγιναν μέλη της Οργάνωσης.
Στοχεύει στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας μέσα από την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού
πνεύματος, την αύξηση της κινητικότητας και την δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων και φιλίας μεταξύ
των φοιτητών. Η AEGEE καταλαμβάνει συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην UESCO
ως μια μη-κυβερνητική οργάνωση και λαμβάνει ακόμα την επίσημη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η AEGEE-Πειραιάς (AEGEE-Peiraias) συμμετέχει στην ομπρέλα και το πρόγραμμα δράσης της AEGEE
από το 1997 και σήμερα αριθμεί περίπου τα 120 μέλη! Η AEGEE-Πειραιάς είναι μια παρέα φοιτητών του
Πανεπιστημίου Πειραιά κυρίως, η οποία μέσα από τις δραστηριότητες και το πρόγραμμα της AEGEE
προσπαθεί να φέρει τους φοιτητές του Πα.Πει.και όχι μόνο, σε επαφή με άλλους φοιτητές και συναδέλφους
από όλη την Ευρώπη. Περίοπτη θέση στις δραστηριότητες μας κατέχουν τα «Θερινά
Πανεπιστήμια», το μεγαλύτερο Ευρωπαικό πρόγραμμα κινητικότητας νέων! Ακόμη η AEGEE-Πειραιάς
διοργανώνει Ανταλλαγές με άλλα παραρτήματα της AEGEE, όπως για παράδειγμα αυτές που
πραγματοποιήθηκαν το 2004 με Αλικάντε (Ισπανία) και Βελιγράδι (Σερβία) και το 2007 με Λεόν (Ισπανία),
Κρακοβία (Πολωνία) και Λέβεν (Βέλγιο).
AEGEE
150 Androutsou Str., 185 34 Piraeus, Greece
Tel.: +30.6976 36 79 23
e-mail: [email protected], www.aegee-peiraias.gr
ALPINE COLLEGE
THE SWISS BUSINESS SCHOOL FOR HOTEL AND TOURISM
MANAGEMENT EDUCATION IN GREECE
Λεωφ. Ποσειδώνος 70, 166 75 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 89 83 022, Fax: 210 89 81 189
e-mail: [email protected], www.alpine.edu.gr
Το Alpine College, η Ελβετική Σχολή Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Διοίκησης ιδρύθηκε το 1982 και
έχει καθιερωθεί ως το κορυφαίο και πρωτοπόρο ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, με 100%
επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων του στην εργασία. Το Alpine προσφέρει μεγάλο εύρος
προγραμμάτων που περιλαμβάνουν Ελβετικό Δίπλωμα σε «Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών
Επιχειρήσεων», «Μαγειρική Τέχνη», «Διοίκηση Spa», και «Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων»
αναγνωρισμένα από το DCT της Ελβετίας. Επίσης προσφέρει Bachelor αναγνωρισμένα από το Πανεπιστήμιο
της Ουαλίας σε «Διεθνή Διοίκηση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Διεθνή Διοίκηση
Τροφίμων και Ποτών», και «Διεθνή Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων», καθώς και Masters στη
«Διεθνή Ηγεσία Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Επιχειρήσεων», επίσης από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας
στη Μεγάλη Βρετανία. Νέα σειρά μαθημάτων στη Διοίκηση Σκαφών Αναψυχής θα προωθηθεί τον Απρίλιο
2010. Το Alpine προσφέρει επίσης ένα πιστοποιητικό σπουδών στη «Διοίκηση SPA» με τη δυνατότητα
μαθημάτων σε απευθείας σύνδεση μεσω διαδικτιου. Το φθινόπωρο του 2010 τρία νέα προγράμματα θα
προσφερθούν: ΜΑ «Διεθνής Φιλοξενία & Ηγεσία Τουρισμού» MBA «Φιλοξενία & Τουρισμός και ΜΒΑ
«Επιχειρηματικό» MBA! Μαθήματα εξ’ αποστάσεως έχουν σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες. Το Alpine
College στεγάζεται σε ξενοδοχείο που λειτουργεί σαν οικοτροφείο και βρίσκεται στη Γλυφάδα.
ALPINE COLLEGE
THE SWISS BUSINESS SCHOOL FOR HOTEL AND TOURISM
MANAGEMENT EDUCATION IN GREECE
70 Poseidonos Ave., 166 75 Glyfada, Greece
Tel.: +30.210 89 83 022, Fax: +30.210 89 81 189
e-mail: [email protected], www.alpine.edu.gr
Alpine College, the Swiss Business School for Hotel & Tourism Management
Education is the pioneering leader of international hospitality and tourism management education in
Greece, established in 1987 and boasting a 100% employability rate. Alpine offers a very rich portfolio
of courses that include: Swiss Diplomas in Hotel Management, Culinary Arts, Spa Management, and
Events & Conventions Management, validated by DCT Switzerland; BA(Hons) International Hospitality
& Tourism Management, BA(Hons) International Food & Beverage Management BA(Hons) Events
& Conventions Management and MA International Hospitality and Tourism Leadership, validated by the
University of Wales, UK. A new course in Yacht Management will be launched in April 2010. Alpine
Online College offers a Spa Management Certificate Online Course. In Fall 2010 three new programmes
will be offered: MA International Hospitality & Tourism Leadership; MBA Hospitality & Tourism; and
MBA Entrepreneurship! Distance Learning courses in Hotel Management are designed for the busy
practitioners. Alpine’s campus, which includes a training hotel that acts as a residence hall, is located in
Glyfada which is referred to as the “Greek Riviera”.
29
Β Ε Λ Λ Ο Υ Μ Δ ΙΕΘΝ ΕΙΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.
Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13, 546 27 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 801 115 2005, Fax: 801 115 2005
e-mail: [email protected], www.vellum.org.gr
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Vellum Global Educational of Services ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την
πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μαθητών, φοιτητών, ανέργων και εργαζομένων.
Είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του τμήματος διεθνών εξετάσεων του Cambridge (University of
Cambridge International Examinations) για τις Ελληνικές Εκδόσεις των πιστοποιητικών Πληροφορικής.
Η Vellum Global Educational of Services είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης
ανθρώπινου δυναμικού και από το 2006 είναι αναγνωρισμένος φορέας από τον Οργανισμό Επαγγελματικής
κατάρτισης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Παρακολουθόντας στενά τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης στην πληροφορική έχει αναπτύξει
πιστοποιημένα προγράμματα για εξιδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής και πιστοποιήσεις εκπαιδευτών
πληροφορικής.
Η Vellum Global Educational of Services συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 600 επιλεγμένα με
αυστηρά κριτήρια εξεταστικά κέντρα (Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ) σε ολόκληρη
τη Ελλάδα.
Στη Vellum εργάζονται περισσότεροι από 30 νέοι επιστήμονες στο χώρο της πληροφορικής, της
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και του σύγχρονου Management.
V E L L U M G L O B A L E D U C AT I O N A L S E R V I C E S S . A .
30
46 Anagenniseos Str. & 13 Anagnostara Str., 546 27 Thessaloniki, Greece
Tel.: +30.2310 50 1895, Fax: +30.2310 50 1895
e-mail: [email protected], www.vellum.org.gr
Vellum Global Educational Services was founded in 2002 in order to certify the IT skills of pupils,
students, unemployed and workers. Vellum is the exclusive associate of the international examinations
department of the University of Cambridge (University of Cambridge International Examinations) and
has the rights for the Greek and European versions of the IT certifications and diplomas.
Vellum Global Educational Services is one of the largest Human Resource certification organizations
in Greece. Since 2006, Vellum is a certified organization to the Ministry of National Education and
Religion through the Organization of Professional Education and Training (OEEK).
The company observed closely the developments in Information Technology and developed not only
IT Skills certificate programs, but also programs, which certify the skills of the IT trainers.
In the present day the corporation’s clientele consists of more than 550 examination centers. Several
Academic Institutions, Colleges, Institutions of Professional Studies and Centers of Professional Skills are
some of our clients in a national level.
Vellum employs more than 30 young scientists in the IT, educational and Management fields.
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
27 Kosta Loulchev Str., 1111 Sofia, Bulgaria
Τηλ.: +35.92 97 14 965, Fax: +35.92 87 05 328
e-mail: [email protected], [email protected], www.deo.uni-sofia.bg
Σας παρουσιάζουμε τα βουλγαρικά κρατικά πανεπιστήμια τα οποία παρέχουν
μεγάλη ποικιλία ειδικοτήτων σε πολλές σχολές στις οποίες σπουδάζουν και αλλοδαποί φοιτητές. Μεταξύ
αυτών τών ειδικοτήτων είναι παιδαγωγική, ειδική παιδαγωγική, λογοθεραπεία, πληροφορική, ψυχολογία,
αρχαιολογία, νομική, φυσική, χημεία, φιλοσοφία, κοινωνιολογία, θεολογία, βιολογία, μοριακή βιολογία,
κοινωνικός λειτουργός, πολιτικές επιστήμες, διάφορες φιλολογίες, ιατρική, οδοντοιατρική,
φαρμακευτική, κτηνιατρική, γεωργία, διοίκηση επιχειρήσεων, οικοωομικές επιστήμες, γεωγραφία,
τουρισμός, κτλ. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μεταπτυχιακώνπρογραμμάτων, τα οποία οδηγούν σε
μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδικεύσης ή και σε διδακτορικό δίπλωμα. Τα πανεπιστήμια συνεργάζονται με
πολλά πανεπιστήμια στην Ευρώπη και στην Αμερική.
Στο Τμήμα Γλωσσικής Εκπαίδευσης και Αλλοδαπών Φοιτητών όπου οι φοιτητές κάνουν το προκαταρτικό
τους έτος στα βουλγαρικά υπάρχει φοιτητική εστία, γυμναστήριο, βιβλιοθήκη, εργαστήρια ηλεκτρονικών
υπολογιστών, κτλ. Οι φοιτητές ειναι σε τάξεις 8-10 ατόμων.
Τα πανεπιστήμια τα οποία αντιπροσωπεύουμε βρίσκονται στη Σόφια, Πλόβντιβ, Μπλαγόεβγκραντ,
Στ. Ζαγορα, Πλέβεν, Βάρνα κτλ.
B U L G A R I A N S TAT E U N I V E R S I T I E S
27 Kosta Loulchev Str., 1111 Sofia, Bulgaria
Tel.: +35.92 97 14 965, Fax: +35.92 87 05 328
e-mail: [email protected], [email protected], www.deo.uni-sofia.bg
We have the pleasure of introducing a substantial number of state universities and colleges, which
offer international students a wide range of subjects: pedagogy, special pedagogy, psychology, vet.
medicine, medicine, pharmacy, computer science, stomatology, biotechnology, ecology, engineering,
refrigeration and air condition technique, forestry, biology chemistry, economics, agronomy, law, medical
rehabilitation and ergotherapy, journalism, food technology, drinks technology, fine arts, film and tv
cinematography, music education, painting, graphic arts, social activities, geography, tourism, turkic
studies, theology, etc. Further educational programmes include post-graduate courses and doctoral
programmes.
The Department of Language Teaching and International Students provides all the resourses essential
to undergraduate and graduate studies: language laboratories, computer labs, libraries, gym, a youth
hostel. The preparatory course groups comprise of 8-10 people.
The subjects we offer to international students are in different universities in Sofia, Plovdiv,
Blagoevgrad, Pleven, St. Zagora, Varna, etc.
31
CeMS – CENTRE OF EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES
Οδ. Ανδρούτσου 6 (Στάση Μετρό Συγγρού – Φιξ), 117 41 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 48 356, 210 92 00 171, Fax: 210 92 48 356
Μητροπόλεως 34 (Πλατεία Αριστοτέλους), 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 26 65 42, Fax: 2310 26 65 42
e-mail: [email protected], [email protected], www.cems.gr
32
To Centre of European Management Studies (CeMS) είναι εκπαιδευτικός οργανισμός που εξειδικεύεται
στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στελεχών. Βασικός στόχος του είναι η ‘’Μετάδοση προηγμένων
γνώσεων και δεξιοτήτων για αύξηση της διαχρονικής αξίας και της ικανότητας για επιτυχή σταδιοδρομία’’.
Στα πλαίσια του στόχου αυτού, το CeMS συνεργάζεται με το Πανεπιστημιο Heriot Watt του Εδιμβούργου:
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Εδιμβούργου (Edinburgh Business School), School of Management
and Languages, School of the Built Environment.
METAΠΤΥΧΙΑΚΑ: Master of Business Administration (ΜBA), Μaster of Science (MSc)
MBA: • MBA with a specialism in Finance • MBA with a specialism in Marketing • MBA with
a specialism in Human Resource Management • MBA with a specialism in Strategic Planning • MBA with
a specialism in Public Administration
MSc: • MSc in Marketing • MSc in Financial Management • MSc in Human Resource Management
• MSc in Strategic Focus • MSc in Real Estate Investment and Finance (RICS Accredited) • MSc in Urban
Real Estate Management and Development (RICS Accredited) • MSc in Construction (Project)
Management (RICS Accredited) • ΜSc in Civil Engineering and Construction Management (CIOB
Accredited) • MSc in Facilities Management (RICS & BIFM accredited) • MSc in Building Conservation
(Technology and Management) (RICS Accredited) • MSc in Civil Engineering (ICE, IHIE, IStructE
Accredited) • MSc in Quantity Surveying (RICS Accredited) • MSc in Safety, Risk and Reliability Engineering
(ICE, IHIE, IStructE Accredited) • MSc in Safety and Risk Management
To CeMS προσφέρει επίσης το πρόγραμμα Academic Business English το οποίο αποσκοπεί στην
βελτίωση των αγγλικών και απευθύνεται σε στελέχη και σπουδαστές.
CeMS – CENTRE OF EUROPEAN MANAGEMENT STUDIES
6 Od. Androutsou Str., 117 41 Athens, Greece
Tel.: +30.210 92 48 356, +30.210 92 00 171, Fax: +30.210 92 48 356
e-mail: [email protected], [email protected], www.cems.gr
34 Mitropoleos Str., 546 23 Thessaloniki, Greece
Tel.: +30.2310 26 65 42, Fax: +30.2310 26 65 42
e-mail: [email protected]
The Centre of European Management Studies (CeMS) is an educational organisation that specialises
in the training of professionals and management development. CeMS main principle is ‘’Credibility and
dissemination of advanced academic knowledge and useful capabilities for sustainable development and
employability’’. In accordance with this principle, CeMS co-operates with the Heriot Watt University:
Edinburgh Business School), School of Management and Languages, School of the Built Environment.
MBA: • MBA with a specialism in Finance • MBA with a specialism in Marketing • MBA with a
specialism in Human Resource Management • MBA with a specialism in Strategic Planning • MBA with
a specialism in Public Administration
MSc: • MSc in Marketing • MSc in Financial Management • MSc in Human Resource Management
• MSc in Strategic Focus • MSc in Real Estate Investment and Finance (RICS Accredited) • MSc in Real
Estate Management and Development (RICS Accredited) • MSc in Construction (Project) Management
(RICS Accredited) • ΜSc in Civil Engineering and Construction Management (CIOB Accredited) • MSc in
Facilities Management (RICS & BIFM accredited) • MSc in Building Conservation (Technology and
Management) (RICS Accredited) • MSc in Civil Engineering (ICE, IHIE, IStructE Accredited) • MSc in
Quantity Surveying (RICS Accredited) • MSc in Safety, Risk and Reliability Engineering (ICE, IHIE, IStructE
Accredited) • MSc in Safety and Risk Management
Academic Business English
C I T Y U N I TY Κ ΟΛ Λ Ε Γ ΙΟ
Κτίριο Α: Καρύτση 1 & Κολοκοτρώνη, 105 61, Σύνταγμα, Αθήνα
Κτίριο Β: Θησέως 15-17, 105 62, Σύνταγμα, Αθήνα
Τηλ.: 211 71 09 150,1, Fax: 210 32 25 253
e-mail: [email protected], www.cityu.gr
To CITY UNITY College με αριθμ. Αδ. Λειτουργίας ΥΠΕΠΘ 120782/Δ6 (πρώην City University of Seattle
in Athens) ξεκίνησε να λειτουργεί στη χώρα μας ως εξουσιοδοτημένο παράρτημα του City University of
Seattle (USA) στην Αθήνα, προσφέρoντας ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
προγραμμάτων σπουδών.
Σήμερα, έχει διευρύνει τις ακαδημαϊκές του συνεργασίες μένοντας πιστό στην αποστολή του: την παροχή
ακαδημαϊκών προγραμμάτων που επικεντρώνονται στο σπουδαστή και προσανατολίζονται στο
αποτέλεσμα, έτσι ώστε κάθε απόφοιτος να αποτελεί ικανό και εξειδικευμένο στέλεχος στην επαγγελματική
κοινότητα που ανήκει. Απόρροια αυτής της αποστολής αποτελεί η συνεργασία με την επιχειρηματική
μονάδα εκπαίδευσης του Ομίλου της Epsilon Net, την Epsilon Business Training. Μέσω αυτής της
συνεργασίας το City Unity College στοχεύει στην άμεση σύνδεση των αποφοίτων του με την ελληνική και
ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Το City Unity College συνεργάζεται με τα παρακάτω ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού:
City University of Seattle (USA), Liverpool John Moores University, University of Nish και το Staffordshire
University.
Προσφέρονται ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών στους τομείς: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νέες
Τεχνολογίες, Ψυχολογία, Εκπαίδευση, Ναυτιλιακά, Αθλητικές Επιστήμες, Γραφικές Τέχνες και Διακόσμηση.
Τα πτυχία πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων (Κοινοτική Οδηγία
2005/36).
C I T Y U N I TY C O LLEG E
Building A: 1 Karitsi & Kolokotroni Str., 105 61 Athens, Greece
Building B: 15-17 Thiseos Str., 105 62 Athens, Greece
Tel.: +30.211 71 09 150,1, Fax: +30.210 32 25 253
e-mail: [email protected], www.cityu.gr
City Unity College (former City University of Seattle in Athens), which has obtained the Authorization
of Operation 120782/D6 from the Ministry of Education, has been established in Greece as a partnership
with City University of Seattle (USA), offering a wide range of undergraduate and graduate degrees.
At the present, City Unity College has developed new academic partnerships, but it always keeps
clear its mission statement: offering academic programs that focus directly to the student and direct
them to a result that will form their professional path to a successful career.
Result of this mission is represented by the join venture with the listed at Athens Exchange
Stockmarket Epsilon Net Group.
Through this join venture City Unity College aims in the direct correlation of our graduates with the
Greek & European labor markets.
City Unity College partnerships include: City University of Seattle, Liverpool John Moores University,
University of Nish as well as Staffordshire University .
Academic programs are offered in the fields of: Business Administration, Technology, Psychology,
Education, Maritime, Sport Sciences, Graphic Arts and Interior Design. All academic degrees fulfill the
requirements for recognition of professional qualifications (Directive 2005/36/EC).
33
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
14ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιά, 570 01 Θέρμη Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 80 75 31, Fax: 2310 47 45 90
www.ihu.edu.gr
Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), το πρώτο Αγγλόφωνο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, έχει την
έδρα του στην Θεσσαλονίκη. Απαρέγκλιτες προτεραιότητες είναι η ακαδημαϊκή αριστεία, ο διεθνής
προσανατολισμός και η πρακτική εναρμόνιση με τις ανάγκες της ευρύτερης κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό
η καινοτομία των προγραμμάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι ο διεπιστημονικός χαρακτήρας τους.
Οι Σχολές του Δι.Πα.Ε. προσφέρουν τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα:
Σχολή Οικονομίας και Διοίκησης: • Executive MBA (μερικής φοίτησης για στελέχη επιχειρήσεων)
• MSc in Management (μονοετές) • MSc in Banking and Finance (μονοετές)
Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας: • MSc στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (μονοετές)
Κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, β) Διοίκηση Επικοινωνιακών Συστημάτων,
γ) Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και δ) Πληροφοριακά Συστήματα για Αειφόρο Ανάπτυξη. • MSc στα
Ενεργειακά Συστήματα (μονοετές) Κατευθύνσεις: α) Διοίκηση Ενεργειακών Συστημάτων,
β) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και γ) Ορυκτές Πηγές Ενέργειας και Περιβαλλοντολογική Προστασία.
Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών: • MA in Black Sea Cultural Studies (μονοετές) κατευθύνσεις:
α) αρχαιολογική-ιστορική, β) την πολιτική-οικονομική.
I N T E R N AT I O N A L H E L L E N I C U N I V E R S I T Y ( I H U )
34
14th km Thessaloniki – N. Moudania Road, 570 01 Thermi, Thessaloniki, Greece
Tel.: +30.2310 80 75 31, Fax: +30.2310 47 45 90
www.ihu.edu.gr
The International Hellenic University (IHU) was established in 2005 as Greece’s first state university
where programmes are taught exclusively in English. The IHU currently offers top quality postgraduate
degrees and is set to provide exceptional undergraduate studies in three schools:
School of Economics and Business Administration: • Executive MBA (part-time for executives across
Europe) • MSc in Management (one year) • Msc in Finance & Banking (one year)
School of Science & Technology (one year): • MSc in Information & Communication Technology
Systems (one year) Specialisations: a) Information Systems Management, b) Communication Systems
Management, c) Health Information Systems, d) Information Systems for Sustainable Growth.
MSc in Energy Systems (one year) Specialisations: a) Energy Systems Management, b) Renewable
Energy and c) Fossil Fuels and Environmental Protection.
School of Humanities: MA in Black Sea Cultural Studies (one year) Specialisations: a) Archaelogy and
History, b) Politics – Economy.
Δ Ι Ε ΥΘ Υ Ν Σ Η ΣΥ ΜΒ ΟΥ Λ ΕΥ Τ ΙΚ ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜ ΑΤΙΚΟΥ
Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ ΟΛ ΙΣΜΟ Υ Κ Α Ι Ε Κ ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι ΟΤ Η ΤΩΝ (Σ Ε Π ΕΔ ) – ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
Δ Ι Α Β Ι Ο Υ ΜΑ Θ Η Σ Η Σ Κ Α Ι Θ ΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΩΝ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι
Τηλ.: 210 34 42 224, Fax: 210 34 42 221
e-mail: [email protected], www.ypepth.gr
Η Διεύθυνση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων
(ΣΕΠΕΔ) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έχει ως κύριο σκοπό της την
προώθηση των θεμάτων συμβουλευτικής – επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικής και
επαγγελματικής πληροφόρησης και καινοτόμων δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση.
Μέσω του Τμήματος Α΄ ΣΕΠ, αντιμετωπίζει οργανωμένα τα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του
θεσμού του ΣΕΠ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και υποστηρίζει διοικητικά την υλοποίηση προγραμμάτων
που αφορούν στο θεσμό. Παράλληλα λειτουργεί ως κεντρικό συντονιστικό όργανο για τη στήριξη των
Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) της χώρας.
Σήμερα λειτουργούν 81 ΚΕΣΥΠ σε όλη τη χώρα, καθώς και 570 ΓΡΑΣΕΠ σε ισάριθμες σχολικές μονάδες
της χώρας, τα οποία αποτελούν δομές στελεχωμένες με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.
1
D I V I S I O N OF C O U N SE LLIN G , VOCATIONAL SCHOOL
G U I D A N C E A N D IN N O VAT IV E ACTIONS OF M INISTRY
O F E D U C ATION , LIFELON G LE ARNING AND RELIGIOUS
A F FA I R S
37 Andrea Papandreou Str., 151 80 Maroussi, Greece
Tel.: +30.210 34 42 224, Fax: +30.210 34 42 221
e-mail: [email protected], www.ypepth.gr
The Division of Counselling, Vocational School Guidance and Innovative Actions of the Ministry of
Education, Lifelong Learning and Religious Affairs aims primarily at the promotion of matters of
counselling - vocational orientation, educational and vocational informing and innovative activities in
education.
Through Department A΄ of the Vocational School Guidance (SEP), it deals with matters that concern
the application of institution of SEP in the secondary education and it supports administratively the
implementation of programs relating to the institution. At the same time, it supports and co-ordinates
the Advisory and Orientation Centers (KESYP) and the Offices of School Professional Orientation
(GRASEP) of the country.
Today, 81 KESYP centers are in operation in the country, as well as 570 GRASEP offices at schools,
which constitute structures staffed with specialized scientific personnel.
35
DEREE COLLEGE – ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 60 09 800,9, Fax: 210 60 82 344
e-mail: [email protected], www.acg.edu
Το
DEREE-The
American
College
of
Greece
είναι
ένας
ανεξάρτητος,
μη-κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός αναγνωρισμένος από τη New England Association of Schools
and Colleges. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε έκταση 240 στρεμμάτων στην Αγία Παρασκευή. Το
DEREE, στο οποίο φοιτούν πάνω από 3.500 σπουδαστές από 40 χώρες, έχει και δεύτερο campus στο κέντρο των Αθηνών.
Το DEREE παρέχει τίτλους bachelor στους εξής τομείς: • Λογιστική και Χρηματοοικονομικά • Business
Studies • Πληροφορική – Ανάλυση Συστημάτων • Διεθνείς Επιχειρήσεις και Ευρωπαϊκές Σχέσεις
• International Tourism and Hospitality Management • Management • Marketing • Liberal Studies
• Αγγλική Φιλολογία • Επικοινωνία • Θεατρικές Σπουδές • Ιστορία • Ιστορία της Τέχνης • Κοινωνιολογία
• Visual Arts • Μουσική • Οικονομικές Επιστήμες • Φιλοσοφία • Ψυχολογία.
To Graduate School του DEREE προσφέρει τα εξής προγράμματα master: • MBA • MS in Finance
• MS in Applied Psychology • MA in Communication • Joint MBA/MS in Finance Dual Degree Option •
Joint MBA/MA in Communication.
Επίσης, προσφέρονται certificates σε: • Applied Behavioral Analysis • Finance • Management
• Marketing • Public Relations.
D E R E E - T HE A ME R IC A N C O LL EGE OF GREECE
36
6 Gravias Str., 153 42 Aghia Paraskevi, Greece
Τel.: +30.210 60 09 800,9, Fax: +30.210 60 82 344
e-mail: [email protected], www.acg.edu
Founded in 1875, DEREE - The American College of Greece is an independent, non-profit educational
institution, accredited by The New England Association of Schools and Colleges. Its campus, located in
Aghia Paraskevi, offers modern classrooms, library, and Olympic-quality athletic facilities. DEREE also has
a campus in downtown Athens.
DEREE awards bachelor’s degrees in: • Accounting and Finance • Business Studies • Computer
Information Systems • International Tourism and Hospitality Management • International Business and
European Affairs • Management • Marketing • Art History • Communication • Economics • English
• History • Liberal studies • Music • Philosophy • Psychology • Sociology • Theater Arts • Visual Arts.
The Graduate School offers the following master’s degree programs: • MBA • MS in Finance
• MS in Applied Psychology • MA in Communication • Joint MBA/MS in Finance Dual Degree Option
• Joint MBA/MA in Communication.
New graduate certificate programs are also offered in: • Applied Behavioral Analysis • Finance,
Management • Management • Marketing • Public Relations.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΕΠ)
Παρασσίου 1 & Αχαρνών 99, 104 40 Αθήνα
Τηλ.: 210 82 33 669, Fax: 210 82 33 772
e-mail: [email protected]
Το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που ιδρύθηκε με το Ν.2525/97. Λειτουργεί από το 2000, με βάση το Π.Δ. 232/ΦΕΚ
179Α/ 29-7-1998, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Σε εθνικό επίπεδο, το Ε.Κ.Ε.Π. αποτελεί φορέα συντονισμού, υποστήριξης, πιστοποίησης, εκπαιδευτικής
και επαγγελματικής πληροφόρησης και ενδυνάμωσης της δράσης όσων προσφέρουν υπηρεσίες
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην εκπαίδευση, κατάρτιση και στην
απασχόληση.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Ε.Π. συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Κέντρων Πληροφόρησης
για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Euroguidance), ως το Εθνικό Κέντρο Πληροφόρησης για τον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό της χώρας μας, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικής για τη Διαβίου
Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό “European Lifelong Guidance Policy Network”.
N AT I O N A L C E N T E R F O R V O C AT I O N A L
O R I E N TAT I O N ( E K E P )
1 Parassiou Str. & 99 Acharnon Str., 104 40 Athens, Greece
Tel.: +30.210 82 33 669, Fax: +30.210 82 33 772
e-mail: [email protected]
Established in the year 2000 under the supervision of the Ministry of Labour and Social Security and
the Ministry of Education LifeLong Learning and Religious Affairs, the National Resource Centre for
Vocational Guidance - Euroguidance Centre of Greece (EKEP- NRCVG) is a Private Law Body Corporate
pursuant to Law 2525/97 and Presidential Decree 232/98 (Government Gazette 179A/29-7-1998).
On a national level, EKEP is the body for the coordination, support, certification and enhancement of
the actions taken by those offering Counselling and Vocational Guidance services in education, training
and employment.
On an European level, EKEP operates as the National Resource Centre for Vocational Guidance within
the Euroguidance Network and also as a member of the European Lifelong Guidance Policy Network.
Choose the U.S. university most appropriate to their needs. Advisers also guide students in the
application process.
The Advising Centers have official bulletins of TOEFL, SAT, GRE, GMAT and other tests.
In addition, the Fulbright Foundation administers, in Thessaloniki, the following tests: TOEFL, GRE,
USMLE and GED.
37
Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Ο MA R K ET IN G M ANAGEM ENT Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ ΜΩΡ Α Κ Η Σ & ΣΙΑ ΕΠΕ
Λεωφ. Συγγρού 236, 176 72 Καλλιθέα
Τηλ.: 210 95 78 130,2, Fax: 210 95 66 418, 210 95 78 170
e-mail: [email protected], [email protected], www.morax.gr
Τοποθέτηση & Προσανατολισμός: Tο μοναδικό μηνιαίο περιοδικό «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Δημόσιου
- Ιδιωτικού Tομέα Ελλάδας και Κύπρου
Κυκλοφορία: 18.000 + 4.500 τεύχη διανομή σε Επιλεγμένες Χορηγίες Συνεδρίων
Συνεργασίες: Harvard Business Review, MIT Sloan, Management Review, Million Dollar Round Table
Διανομή: Πληρωμένες συνδρομές, Περίπτερα
Αναγνώστες: Επιχειρηματίες, Στελέχη Επιχειρήσεων Ιδιωτικού - Δημόσιου Τομέα.
Άνθρωποι με άποψη και αμείωτο ενδιαφέρον στη γνώση και στη διαρκή επιμόρφωση
Περιεχόμενα: Πάνω από τις μισές σελίδες του «Ε.Μ.M.» είναι αφιερωμένες μηνιαίως σε Επιμορφωτικά
θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηγεσίας, Μάρκετινγκ, Πωλήσεων, Προσωπικής Βελτίωσης
Ιδιαιτερότητες: Είναι το μόνο περιοδικό στην Ελλάδα, το οποίο προσφέρει ολόκληρο το Αρχείο του,
πάνω από 1.700 άρθρα στους Συνδρομητές του, δωρεάν, μέσα από την Ιστοσελίδα του, ταξινομημένο σε
οκτώ θεματικές ενότητες: • Ηγεσία • Μάνατζμεντ • Μάρκετινγκ • Πωλήσεις • Προσωπική Βελτίωση
• Τραπεζικά • Ασφαλιστικά • Τεχνοκρατική Πολιτική
E P I S T I M O NIK O MA R K E T IN G M ANAGEM ENT F I L I P P O S M OR A K IS & SIA EE
38
236 Syngrou Ave., 176 72 Kallithea, Greece
Tel.: +30.210 95 78 130,2, Fax: +30.210 95 66 418, +30.210 95 78 170
e-mail: [email protected], [email protected], www.morax.gr
Sector & Orientation:The only monthly magazine on "Business Administration" in the Private and
the Public Sector in Greece and Cyprus.
Circulation: 18,000 + 4,500 distributed at selected Sponsored Conferences
Associations: Harvard Business Review, MIT Sloan, Management Review, Million Dollar Round Table,
others
Sales: Via subscriptions and newsstands.
Readers: Businessmen, executives in private or public sector companies. Opinionated people who
seek knowledge and information.
Content:Every month, over half of the pages of «S.M.M.» are dedicated to information and issues
related to business management, leadership, marketing, sales, personal improvement, etc.
Special Attributes: It is the only magazine in Greece that offers to its Subscribers its entire archive
(over 1,700 articles) via its website free of charge. The archive is divided into eight thematic categories:
• Leadership • Management • Marketing • Sales • Personal Improvement • Banking • Insurance
• Managerial Policy
Ε ΚΔ Ο Σ Ε Ι Σ Κ ΕΡ Κ Υ Ρ Α – Ο ΙΚ Ο Ν ΟΜ ΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Βλαχάβα 6-8, 105 51 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 14 714
e-mail: [email protected], www.economia.gr
Στον Όμιλο economia, των εκδόσεων ΚΕΡΚΥΡΑ, εκδίδουμε οικονομικά περιοδικά, βιβλία και
λευκώματα, διοργανώνουμε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες και φροντίζουμε για την αξιοποίηση του
ιστορικού αρχείου Βοβολίνη. Περιοδικές εκδόσεις: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Mηνιαίο οικονομικό
περιοδικό. Ιδρύθηκε από τον εκδότη και δημοσιογράφο Σπύρο Βοβολίνη το 1934 και είναι το μοναδικό
οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορεί αδιάλειπτα στην Ελλάδα εδώ και 75 χρόνια. Η Οικονομική
Επιθεώρηση από το 1976 διαθέτει την αποκλειστικότητα στην Ελλάδα δημοσίευσης άρθρων του The
Economist για τον περιοδικό Τύπο. BUSINESS FILE Quarterly Review. Αποτελεί την ανανεωμένη τριμηνιαία
έκδοση του business file Greek special survey series, που κυκλοφορεί στα αγγλικά από το 1991.
Περιλαμβάνει αναλύσεις για θέματα όπως: οικονομία, τουρισμός, ναυτιλία, ενέργεια, χρηματιστήριο,
κτηματομεσιτικά, κατασκευές, εμπόριο, κριτική της πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας για την Ελλάδα
και το εξωτερικό. Αρχισυντάκτης είναι ο Φίλιππος Πάγκαλος, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ανταποκριτών
Ξένου Τύπου, ανταποκριτής των Sunday Times, Times του Λονδίνου, Reuters News Agency και Sky News.
Σύμβουλος έκδοσης είναι ο Robert McDonald, συντάκτης για την Ελλάδα του Economist Intelligence Unit.
BUSINESS FILE Newsletter-Greece & Southeast Europe. Μηνιαία περιοδική έκδοση στα αγγλικά, με έγκυρη
και περιεκτική ενημέρωση για την επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών στην Ελλάδα και στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμβουλος της έκδοσης είναι η ανταποκρίτρια των Financial Times στην Ελλάδα
Κerin Hope. Κυκλοφορεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Στα ελληνικά, υπάρχει ενσωματωμένη στην ύλη της
Οικονομικής Επιθεώρησης.Εκδόσεις βιβλίων στα ελληνικά και στα αγγλικά: α) για την οικονομία, τις
επιχειρήσεις, την ποιότητα ζωής, β) εκδόσεις βασισμένες σε αρχειακό υλικό, γ) εταιρικές εκδόσεις,
δ) συλλεκτικά ημερολόγια. Συνέδρια – Ημερίδες: Στο πλαίσιο του economia BUSINESS TANK, ο Όμιλος
economia διοργανώνει συνέδρια και ημερίδες πάνω σε οικονομικά και κοινωνικά θέματα της ελληνικής
επικαιρότητας. Παράλληλα διοργανώνει κάθε χρόνο και τον Πανελλήνιο Φοιτητικό Διαγωνισμό. Αρχείο
Βοβολίνη: Ένα από τα σημαντικότερα αρχεία για την οικονομική ιστορία της Ελλάδας, πηγή έρευνας για
μελετητές και ιστορικούς της οικονομίας και των επιχειρήσεων.
K E R K Y R A P U B LIC ATION S – OIKONOM IKI EPITHEORISI
6-8 Vlahava Str., 105 51 Athens, Greece
Τel.: +30.210 33 14 714
e-mail: [email protected], www.economia.gr
Economia Publishing Group, the offshoot of KERKYRA PUBLICATIONS, publishes business magazines,
books and coffee table books; organizes conferences and seminars; and manages the historic Vovolini
Archives.Periodicals: OIKONOMIKI EPITHEORISSI – Monthly business magazine. Founded in 1934 by
journalist Spyros Vovolinis, it is the only business magazine in Greece to have been published 76 years
consecutively. Since 1976, OIKONOMIKI EPITHEORISSI has the exclusive rights in Greece to reprint articles
from The Economist. BUSINESS FILE Quarterly Review – English-language, available since 1991, with
quarterly analysis on sectors including: economy, tourism, shipping, energy, stock market, real estate,
construction, retail commerce, review of political and financial developments in Greece and abroad.
Editor-in-chief is Philip Pangalos, Vice President of the Foreign Press Association of Greece, correspondent
for the Sunday Times and Times of London, as well as working for Reuters News Agency and Sky News.
Founding Editor is Robert McDonald, correspondent for the Economist Intelligence Unit. BUSINESS FILE
Newsletter - Greece & Southeast Europe – Monthly publication in English, focusing on corporate activity
in Greece and Southeast Europe. Financial Times’ correspondent in Greece, Kerin Hope, is the newsletter’s
Editorial Consultant. Oikonomiki Epitheorissi incorporates the newsletter’ s greek version. Books in Greek
and English: Economic and business books, books based on archival material, corporate
publications, special edition calendars. Conferences – Seminars: Economia BUSINESS TANK organizes
conferences and seminars focusing on Greek economic and social current events. It also organizes the
PanHellenic Student Contest annually.Vovolini Archives: One of the most significant and largest archives
regarding Greece’s economic history, Vovolini Archives, is a key source of information for researchers,
economic historians and businesses.
39
E KΔ O T I KOΣ OP Γ A N IΣMO Σ D IRECTION A.E.
Mικράς Aσίας 43, 152 33 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 77 12 400, Fax: 210 77 85 097
e-mail: [email protected], www.direction.gr
• Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1993.
• Στόχος: Η κάλυψη της ανάγκης του σύγχρονου επαγγελματία / ιδιώτη για Πολύπλευρη – Έγκυρη Έγκαιρη - Ταξινομημένη και Τεκμηριωμένη πληροφόρηση.
• Εκδόσεις: Επιχειρηματικού (business) Περιεχομένου. Αθλητικού Περιεχομένου.
• Σκοπός: Η ανάδειξη των κλάδων της ελληνικής οικονομίας και η ενημέρωση των στελεχών με
πληροφόρηση και εκδόσεις ετήσιες, περιοδικές και καθημερινές, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα
επιχειρηματικής δράσης.
Marketing, επικοινωνία, media • Λιανεμπόριο, χονδρεμπόριο, παραγωγή • Νέες τεχνολογίες,
τηλεπικοινωνίες • Μόδα και περιποίηση μαλλιών • Η ανάπτυξη και ανάδειξη συγκεκριμένων αθλημάτων,
προσφέροντας στους αναγνώστες ολόπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση, καθώς και επίκαιρα debates.
Κατηγορίες Περιοδικών Εκδοτικού Οργανισμού DIRECTION A.E.:
Marketing – Επικοινωνία • adbook • adbusiness • BusinessToday • Best of Ads
• Ειδικές Εκδόσεις
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη • CSR Review
Λιανεμπόριο & Βιομηχανία • RetailBusiness • RetailToday • Top Guns • Ειδικές Εκδόσεις
Νέα Τεχνολογία – Τηλεπικοινωνίες • Com.Business • Com.Today
Μόδα & Περιποίηση Μαλλιών • Estetica Hellas • Estetica Best
Αθλητισμός • Tennis Insider • AllStar Basket
40
P U B L I S H I N G O R G A N IZAT ION DIRECTION S.A.
43 Mikras Asias Str., 152 33 Halandri, Greece
Tel.: +30.210 77 12 400, Fax: +30.210 77 85 097
e-mail: [email protected], www.direction.gr
• Founded in June 1993
• Mission: The provision of accurate and reliable publications, covering a variety of
sectors of the Greek economy.
• Coverage: To encompass the business, sports and beauty sectors.
• Aim: The promotion of different branches of the Greek economy and the provision of information
to their management through annual publications, periodicals and daily newsletters, covering a wide
range of business.
Marketing, advertising, media and communications, CSR, Retail, wholesale and production, New
technologies and telecommunications, Fashion and hair care, The development and promotion of specific
sports, giving readers all-round objective information and topical debates.
List of Publications:
Marketing – Communications • Adbook • Adbusiness • BusinessToday • Best of Ads • Special Editions
Corporate Social Responsibility • CSR Review
Retail & Industry Market • RetailBusiness • RetailToday • Top Guns • Special Editions
New Technologies – Telecommunications • Com.Business • Com.Today
Fashion and Hair care • Estetica Hellas • Estetica Best
Sport • Tennis Insider • All Star Basket
E D U C AT I O N P L A C E G R Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Υ
Φίλωνος 6, 184 54 Πειραιάς
Τηλ.: 210 49 51 655, Fax: 210 49 51 655
e-mail: [email protected], www.educationplace.gr
O ιστότοπος www.educationplace.gr είναι μία εκπαιδευτική πύλη και προσφέρει έγκυρη ενημέρωση
σε μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ξεκίνησε από μια εφηβική ιδέα, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο
τον Ιανουάριο του 2009 και πλέον αποτελεί ενδιαφέρουσα περίπτωση νεανικής επιχειρηματικότητας με
γοργά αυξανόμενη επισκεψιμότητα. Στην εκπαιδευτική πύλη www.educationplace.gr αρθρογραφούν
εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, ιατροί κ.ά.
Στον ιστότοπο www.educationplace.gr ο επισκέπτης θα βρει χρήσιμες πληροφορίες και άρθρα για την
εκπαίδευση, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις σπουδές, τα επαγγέλματα, την ψυχολογία,
τη διατροφή, τις μαθησιακές δυσκολίες κ.ά. Επιπλέον, για τον ελεύθερο χρόνο του, παιχνίδια, προτάσεις
για ψυχαγωγία, εκδρομές, κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές παραστάσεις καθώς και ανασκόπηση
για την εκπαίδευση, την επιστήμη και το περιβάλλον από τον ελληνικό ημερήσιο τύπο. Επίσης, ο επισκέπτης
μπορεί άμεσα να συνδεθεί με όλα τα ελληνικά αλλά και πολλά ξένα πανεπιστήμια, κολέγια κ.ά.
Η εκπαιδευτική πύλη www.educationplace.gr εκτός από την ενημέρωση δραστηριοποιείται και στη
διαδικτυακή διαφήμιση, προσφέροντας ελκυστικά προγράμματα προβολής επιχειρήσεων και οργανισμών
ενώ λειτουργεί με τους κανόνες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναδεικνύοντας οικολογικά και
κοινωνικά ζητήματα και συμμετέχοντας σε περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις.
E D U C AT I O N P L A C E G R I N T E R N E T S E R V I C E S
6 Filonos Str., 184 54 Piraeus, Greece
Tel.: +30.210 49 51 655, Fax: +30.210 49 51 655
e-mail: [email protected], www.educationplace.gr
The website www.educationplace.gr is an educational portal which offers valid
information to students, university students, teachers and parents. It started from an adolescent idea,
it was put up on the internet in January 2009 and it already forms an interesting case of juvenile
entrepreneurship with increasing visiting. In the educational portal www.educationplace.gr write
teachers, psychologists, doctors etc.
In the website www.educationplace.gr the visitor will find useful information and articles on
education, vocational orientation, studies, jobs, psychology, diet, learning difficulties etc. In addition,
there are games, suggestions for entertainment, trips, films, theatrical plays, as well as a review of the
education, the science and the environment from the greek daily newspapers to spend their free time.
Additionally, the visitor has direct access to all the greek and many foreign universities, colleges etc.
The educational portal www.educationplace.gr except for updating becomes active in internet
advertising offering attractive programs promoting businesses and organizations while it works according
to the rules of Company Social Responsibility, bringing to prominence ecological and social issues and
participating in environmental and cultural actions.
41
Ε Λ Λ Η Ν Ι ΚΗ Ν Α Υ Α Γ Ο ΣΩΣ Τ ΙΚ Η ΑΚΑΔΗΜ ΙΑ - Ε.Ν.ΑΚ
Μαντζαγριωτάκη 72 & Θησέως 161, Καλλιθέα
Τηλ.: 210 95 75 470, Fax: 210 95 75 471
e-mail: [email protected], www.enak.gr
Η Ε.Ν.ΑΚ ιδρύθηκε το 1996 και ασχολείται αποκλειστικά με την ανάπτυξη της Ναυαγοσωστικής και της
Διάσωσης στην Ελλάδα.Η Ελληνική Ναυαγοσωστική Ακαδημία - Ε.Ν.ΑΚ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος
εκπαιδευτικός φορέας στον τομέα της Ναυαγοσωστικής και μία από τις παλιότερες Σχολές στην Ελλάδα.
Είναι αναγνωρισμένη Ακαδημία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Λιμενικό Σώμα
Ελλάδος (Αρ. Πρωτ. 2118.6/02/02 ΑΤ.580441). Είναι η πρώτη Ακαδημία στην Ελλάδα με τη μεγαλύτερη
Εθελοντική Ομάδα Διάσωσης με την ονομασία ‘ΕΝΑΚ Rescue Team’.
Με εγκαταστάσεις μοναδικές για τα Ελληνικά δεδομένα (υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας
- μαθήματα πρακτικά στην πλαζ της Βουλιαγμένης και στα κολυμβητήρια του Δήμου Αθηναίων) και με
πάνω από 8,600 αποφοίτους (με πολλούς από αυτούς ήδη να εργάζονται χάρη στο τμήμα επαγγελματικής
αποκατάστασης της Ακαδημίας), η Ε.Ν.ΑΚ αναπτύσσει σταθερά τη Ναυαγοσωστική στην Ελλάδα από το
1996.Διαθέτει πλήρη ναυαγοσωστικό εξοπλισμό για μια τέλεια εκπαίδευση όπως: ΤΖΙΠ 4Χ4,
Ναυαγοσωστικό φουσκωτό σκάφος R15-Watercraft (το Πρώτο και Μοναδικό στην Ελλάδα) jet ski – turbo,
κλπ,Καλύπτει τις ανάγκες για Ναυαγοσωστική κάλυψη πρωταθλημάτων, αγώνων κλπ.
Συμμετέχει σε πανευρωπαϊκά συνέδρια και η συνεργασία με Οργανισμούς και Ινστιτούτα του εξωτερικού,
προσδίδουν στην Ακαδημία, την αίγλη και τα χαρακτηριστικά μιας ισότιμης Ακαδημίας στο χώρο της
Ναυαγοσωστικής, σε διεθνές επίπεδο.Πτυχιούχοι της Ε.Ν.ΑΚ ήταν μέλη της Εθνικής Ομάδας
Ναυαγοσωστικής που έλαβε μέρος για πρώτη φορά στους Παγκόσμιους Αγώνες Ναυαγοσωστικής,
οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία.
42
H E L L E N I C LIFEG U A R D A C A D EM Y - Ε.Ν.ΑΚ
72 Mantzagriotaki & 161 Thiseos, Kallithea, Greece
Tel:. +30.210 95 75 470, Fax: +30.210 95 75 471
e-mail: [email protected], www.enak.gr
E.N.AK was founded in 1996 and deals exclusively with the development and evolution of Water Rescue
in Greece.
HELLENIC LIFEGUARD ACADEMY – E.N.AK is today the biggest educational institute in the sector of
Water Rescue and one from the oldest academies in Greece. E.N.AK is an accredited Academy of the
Ministry of Citizen Protection and Hellenic Coast Guard - Hellenic Republic with license number
2118.6/02/02A.T.: 580441. E.N.AK is the first Academy in Greece with the biggest Volunteer Rescue
Team which named ‘ENAK Rescue Team’.
With state of the art facilities (modern, fully equipped classrooms, training in the beach of Vouliagmeni
and in the Municipal swimming pools of Athens) and with above 8,600 graduates (with many of them
already working thanks to the professional reimbursement department of the Academy), E.N.AK leads
water safety research and professional water rescue training in Greece since 1996.
E.N.AK owns and operates state-of-the-art rescue equipment for a perfect educational experience
including a powerful specially-equipped 4x4 JEEP AWD, an R15-Watercraft unsinkable and unburnable
rescue craft (the first and only in Greece) and a Yamaha rescue turbo Jet ski.
Covers the needs for rescue coverage of championships, matches etc.
Participates in pan-european and international congresses concerning water rescue and safety and
collaborates with organizations and clubs all over the world, maintaining the glamour and the
characteristics of an international Water safety and rescue institute.
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Ρεθύμνου 2, 106 82 Αθήνα
Τηλ.: 210 82 17 710, Fax: 210 82 15 025
e-mail: [email protected], www.bhc.gr
Το Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο ιδρύθηκε το 1989 και από τότε συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της
Ουαλίας που είναι το δεύτερο σε μέγεθος κρατικό πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Από το 2007
είναι Associated με το Πανεπιστήμιο.
Επίσης, το Κολλέγιο έχει αναγνωρισθεί από το BAC (British Accreditation Council) ως Ίδρυμα Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Independent Higher Education Institution). Εξ άλλου τον Σεπτέμβριο του 2009 το
Ελληνοβρετανικό έλαβε άδεια λειτουργίας ως Κολλέγιο από το Υπουργείο Παιδείας.
Τα προσφερόμενα προγράμματα είναι τα ακόλουθα:
Τριετείς ή τετραετείς σπουδές για bachelor στην Ελλάδα: • Ευρωπαϊκής Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Πληροφορικής • Ψυχολογίας
Διετείς σπουδές στην Ελλάδα και διετείς στη Μεγ. Βρετανία για bachelor εκεί:
• Αρχιτεκτόνων • Πολιτικών Μηχανικών • Ηλεκτρολόγων/Ηλεκτρονικών Μηχανικών
• Μηχανολόγων Μηχανικών • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Μεταπτυχιακά:
ΜΒΑ με εξειδίκευση σε: • Διοίκηση Επιχειρήσεων • Χρηματοοικονομικά • Μάρκετινγκ
• Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
MSc στην Διοίκηση Υπηρεσιών με κατεύθυνση σε Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις
MSc στην Πληροφορική
Οι απόφοιτοι λαμβάνουν τα πτυχία τους από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και έχουν πλήρη αναγνώριση
των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.
BRITISH – HELLENIC COLLEGE
2 Rethymnou Str., 106 82 Athens, Greece
Tel.: +30.210 82 17 710, Fax: +30.210 82 15 025
e-mail: [email protected], www.bhc.gr
British Hellenic College was founded in 1989 and it has been cooperating with the University of
Wales, the second largest public university in the UK, ever since. British – Hellenic College is Associated
with the University of Wales since 2007.
Also, the college has been accredited and recognized by the British Accreditation Council (BAC) as
an Independent Higher Education Institution. Besides, in September 2009, British – Hellnic College was
granted permission to operate as a college by the Ministry of Education.
The programs offered are the following:
Three or four year studies for a bachelor’s degree in Greece: • European Business
Administration • Computing • Psychology
Two year studies in Greece and two year studies in Britain for a bachelor’s degree in Britain:
• Architectural Technology • Civil Engineering • Electrical/Electronic Engineering • Mechanical
Engineering • Computer Systems Engineering
Postgraduate courses:
ΜΒΑ with specialisations in: • Business Administration • Finance • Marketing
• Human Resources Management
ΜSc in Service Management with specialization in Communication and Advertising
Management
MSc in Computing
The graduates receive their degrees from the University of Wales and they have full recognition of
their professional rights.
43
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ ΜΑ Τ ΙΚ Ο Σ ΩΜΑ Τ Ε ΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η ΡΙΩΝ ΜΕ Σ Η Σ Ε Κ Π ΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Σόλωνος 142, 106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 59 84 914, Fax: 210 53 17 775
e-mail: [email protected], www.esifmea.edu.gr
Το
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΜΕΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ιδρύθηκε το 1975 στην ΑΘΗΝΑ με σκοπό :
• Τη βελτίωση και εξύψωση των φροντιστηρίων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
• Την προάσπιση και πλήρη κατοχύρωση του κλάδου των ιδιοκτητών καθώς και τη μελέτη, διαφύλαξη
και προαγωγή των κοινών επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του μέσα στα πλαίσια της
εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.
• Την οργάνωση και συμμετοχή όλων των μελών του σε επιμορφωτικά σεμινάρια, πνευματικές, κοινωνικές
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
Τα φροντιστήρια μέλη του είναι κατανεμημένα σε όλες τις περιοχές της Αττικής και διαθέτουν
Πιστοποίηση Νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουν εξειδικευμένους και αξιολογημένους
καθηγητές, άψογη οργάνωση, ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, αξιόπιστα συγγράμματα,
αποτελεσματικά χρονοδιαγράμματα επαναλήψεων, διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών
εξετάσεων, άμεση ενημέρωση μαθητών και γονέων σχετικά με τις τροποποιήσεις και τις εκάστοτε
απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και ολοκληρωμένα προγράμματα επαγγελματικού
προσανατολισμού και συμπλήρωση μηχανογραφικών δελτίων για τους υποψήφιους των εξετάσεων.
Έτσι μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά όλους τους μαθητές αφενός να βελτιώσουν την απόδοσή
τους στο σχολείο, αφετέρου να τους προετοιμάσουν έγκαιρα για την επιτυχία τους στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της
χώρας μας.
44
P R O F E S S I ON A L A SS OC IATION OF PRIVATELY TUITION
C E N T E R S O F ME D IU M ED U C ATION OF ATHENS
142 Solonos Str., 106 77 Athens, Greece
Tel.: +30.210 59 84 914, Fax: +30.210 53 17 775
e-mail: [email protected], www.esifmea.edu.gr
The PROFESSIONAL ASSOCIATION OF PRIVATELY TUITION CENTERS OF MEDIUM EDUCATION OF
ATHENS it was founded in 1975 aiming at:
• The improvement and uplift of tuition centers of secondary education.
• The protection and complete consolidation of sector of the owners as well as the consideration,
preservation and promotion of common professional interests of his members in the frame of service of
the community.
• The organization and attendance of all his members in training seminars, intellectual, social and
recreational events.
The tuition centers members are distributed in all the regions of Athens and possess certification of
legality from the Ministry of Education. They have specialized and evaluated professors, perfect
organization, complete programs of study, reliable books, effective timetables of repetitions, simulation
exams of the Greek examination, direct briefing of students and parents with regard to the modification
and the requirements of the educational system, complete programs of professional orientation and
completion of computer bulletins for the candidates of examinations.
Thus can help effectively all the students either to improve their output in the school, or to prepare
them in time for their success at the Institutions of Higher Education and Technological Institutions of
Higher Education of our country.
E d u C o n S – Ed u cat io n C o n su lting and Servic es
Βασιλέως Γεωργίου 40 & Βαλαωρίτου 7, 151 32 Χαλάνδρι
Tηλ.: 210 68 41 831, Fax: 210 68 46 096, Κιν.: 6945 66 19 75
e-mail: [email protected], www.education-consulting.gr
Το πρωτοποριακό γραφείο Συμβούλων Εκπαίδευσης «EduConS» παρέχει συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες σε υποψήφιους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς και σε ακαδημαϊκά
ιδρύματα.
Υπηρεσίες για υποψήφιους:
• Έρευνα και καθοδήγηση για την επιλογή των καταλληλότερων προγραμμάτων
• Διαχείριση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων • Εκθέσεις και personal statement
• Βελτιστοποίηση βιογραφικού σημειώματος • Προετοιμασία συνέντευξης • Επικοινωνία με πανεπιστήμια
Επιπρόσθετα, η EduConS είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα του IHTTI, του κορυφαίου
ελβετικού ακαδημαϊκού ιδρύματος στον τομέα του Hospitality and Tourism Management. Το IHTTI
προσφέρει τα παρακάτω προγράμματα:
• Swiss Diploma in International Hotel Operational Management • Swiss Higher Diploma in International
Hotel and Tourism Management • Swiss Degree in Hospitality and Tourism Management • British BA
(Hons) Degree in Hospitality and Tourism Management • British MA in Hospitality Management (Leysin)
• Postgraduate Diploma in Hospitality Management
Υπηρεσίες για ακαδημαϊκά ιδρύματα:
• Αντιπροσώπευση • Έρευνα αγοράς • Εκπόνηση στρατηγικού πλάνου μάρκετινγκ
• Οργάνωση εκδηλώσεων
E d u C o n S – Ed u cat io n C o n su lting and Servic es
40 Vasileos Georgiou Str. & 7 Valaoritou Str., 151 32 Halandri, Greece
Tel.: +30.210 68 41 831, Fax: +30.210 68 46 096, Mobile: +30.6945 66 19 75
e-mail: [email protected], www.education-consulting.gr
EduConS is an Education Consulting office that offers consulting services to candidates and academic
institutions.
Services to candidates:
• Profile creation • Research and recommendation on universities and programs
• Application management • Essays and personal statement • CV optimization
• Interview preparation • Communication with schools
Moreover, EduConS is the official representative in Greece of IHTTI, the Swiss top school for Hospitality
and Tourism Management. IHTTI offers the following programs in its Neuchatel campus:
• Swiss Diploma in International Hotel Operational Management • Swiss Higher Diploma in International
Hotel and Tourism Management • Swiss Degree in Hospitality and Tourism Management • British BA
(Hons) Degree in Hospitality and Tourism Management • British MA - Master of Arts in Hospitality
Management (Leysin) • Postgraduate Diploma in Hospitality Management
Services for academic institutions:
• Market research • Strategic marketing plan • Event management • Candidate
generation, evaluation and selection • Representation
45
E U R O PA L S O - Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜ ΟΣ
Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Τ ΩΝ Κ ΕΝ ΤΡ ΩΝ ΞΕ Ν Ω Ν ΓΛΩΣΣΩΝ
Ακαδημίας 98-100, Πλατεία Κάνιγγος, 106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 38 30 752, Fax: 210 38 20 936
e-mai: [email protected]gr, www.europalso.gr
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ιδρύθηκε το 1956 και σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 1.400 μέλη με πάνω από 1.800 Κέντρα Ξένων Γλωσσών, το 85% δηλαδή των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών εντός Αττικής, αποτελώντας αναμφισβήτητα την μεγαλύτερη δύναμη στην
Ξενόγλωσση Εκπαίδευση στον Ελλαδικό χώρο.
Ο ρόλος του Συνδέσμου καθορίζεται πρωτίστως από την διεξαγωγή ποιοτικών εξετάσεων
γλωσσομάθειας: τις δικές μας εξετάσεις Europalso, τις εξετάσεις Cambridge, ESB, UCLan που οργανώνουμε
και τις εξετάσεις Michigan και IFA που συνεργαζόμαστε. Κινούμενος γύρω από αυτόν τον άξονα, καταφέρνει
να συμβάλει τα μέγιστα στην διατήρηση της Ελλάδας στην κορυφαία θέση εκμάθησης ξένων γλωσσών
παγκοσμίως ενώ παράλληλα καλύπτει την μεγάλη ανάγκη αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο,
διδάσκοντας πάνω από 500.000 μαθητές ξένες γλώσσες, από τις προκαταρκτικές τάξεις μέχρι και την απόκτηση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας και προσφέροντας πάνω από 40.000 θέσεις εργασίας σε
καθηγητές και προσωπικό στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.
Πέραν των παραπάνω, ο Σύνδεσμος επεκτείνεται σε περαιτέρω εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητες
με την διοργάνωση Συνεδρίων και Εκθέσεων Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, Συναυλιών και θεατρικών
παραστάσεων για τους μαθητές των Κέντρων Ξένων Γλωσσών, εκπαιδευτικών εκδρομών, εκδηλώσεων
και εκστρατειών κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως το έτος 2006 – 2007 με την στήριξη της Εθνικής
Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ. Αμε.Α.), με εκδόσεις περιοδικών και
βιβλίων, κλπ.
46
E U R O PA L S O - PA N H E LLE N IC ASSOCIATION
O F L A N G U A G E S C H OOL OWNERS
98-100 Akadimias Str., Kaningos Sqr., 106 77 Athens, Greece
Tel.: +30.210 38 30 752, Fax: +30.210 38 20 936
e-mai: [email protected], www.europalso.gr
The Panhellenic Association of Language School Owners was founded in 1956 and now lists more
than 1,400 members with more than 1,800 Foreign Language Centers. Thus 85% of Languages Schools
in Attica, make it undoubtedly the largest organization in Foreign Language Education in Greece.
The role of the Association is determined primarily by the conduction of quality Language exams: our
Europalso exams, the Cambridge, ESB and UCLan exams which we organize and Michigan and IFA with
whom we co-operate. Moving around this axis, we are able to contribute greatly in Greece maintaining
the leading position in language learning world-wide, while covering the great need in the labor market
at a local level.
Furthermore, over 500,000 students of Foreign Languages are taught from preliminary classes up to
recognized certificates of linguistic competence acquisition and offering jobs to more than 40,000
teachers and Language School staff.
In addition to the above, our Association further extends its educational activities by organizing
conferences and educational exhibitions, concerts and theatrical performances for Language School
students, educational trips, social events and social interest campaigns (such as in the year 2006 – 2007
when we supported the National Sports Federation for Persons with Special Needs), magazine and book
publications, etc.
E U R O P E A N U N IV ER SIT Y FOR MANAGEM ENT STUDIES
C/Ganduxer 70, 08021 Barcelona, Spain
Τηλ.: +34.93 20 18 171, Fax: +34.93 20 17 935
e-mail: [email protected], www.euruni.edu
Το European University (Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο) είναι ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο επιχειρηματικών
σπουδών παγκοσμίως, αναγνωρισμένο για την αριστεία σπουδαστών και διδακτικού προσωπικού.
Το EU είναι πιστοποιημένο από τον Σύνδεσμο Κολλεγιακών Πανεπιστημίων και Προγραμμάτων
Επιχειρηματικών Σπουδών (ACBSP), ένα πιστοποιητικό σωματείο αναγνωρισμένο από το CHEA.
Το EU, ιδρυθέν το 1973, έχει αναπτύξει την εκπαίδευση του επιχειρηματικού τομέα
παρέχοντας υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, ανταγωνιστικό μαθησιακό περιβάλλον και ένα δίκτυο
εγκαταστάσεων σ ε: Ισπανία, Ελβετία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Τουρκία, Συρία, Καζακστάν,
Σιγκαπούρη, Μαλαισία, Κίνα και Ταϊβάν.
Το EU προσφέρει παραδοσιακά προγράμματα
Bachelor και Master Διοίκησης
Επιχειρήσεων (ΒΒΑ και ΜΒΑ) και δυνατότητα εξειδίκευσης σε 10 διαφορετικούς τομείς στον χώρο της
διοίκησης. Όλα τα μαθήματα διδάσκονται στα Αγγλικά από καταξιωμένους καθηγητές με πλούσια πρακτική
εμπειρία.
Το EU συνεργάζεται με πανεπιστήμια όπως το Nichols College στη Βοστώνη προκειμένου να προσφέρει
στους φοιτητές εντατικά προγράμματα ΒΒΑ και ΜΒΑ για την απόκτηση ενός διπλού πτυχίου από διεθνώς
αναγνωρισμένα πανεπιστήμια επιχειρηματικών σπουδών.
E U R O P E A N U N IV ER SIT Y FOR MANAGEM ENT STUDIES
C/Ganduxer 70, 08021 Barcelona, Spain
Tel.: +34.93 20 18 171, Fax: +34.93 20 17 935
e-mail: [email protected], www.euruni.edu
European University is one of the world´s top business schools recognized for the
excellence of its students and faculty. EU is accredited by ACBSP (Association of Collegiate Business
Schools and Programs), a CHEA recognized accrediting body.
Established in 1973, EU has developed a business education that delivers high quality teaching,
a competitive learning environment and a network of campuses in the following countries: Spain,
Switzerland, Germany, UK, Austria, Turkey, Syria, Kazakhstan, Singapore, Malaysia, China and Taiwan.
EU offers the traditional programs of Bachelor and Master of Business Administration (BBA & MBA) and
the possibility to specialize in 10 different fields of management education. All courses are taught in
English by qualified faculty members with a wealth of practical experience in their fields.
EU cooperates with partner universities such as Nichols College in Boston to deliver intensive BBA
and MBA studies that allow students to obtain 2 degrees from internationally accredited business
schools.
47
H R PA S S P O R T – C A R E E R & B U S I N E S S S E R V I C E S
Αγίας Βαρβάρας 54, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 32 41 378, Fax: 210 32 41 370
email: [email protected], www.hrpassport.gr
Στόχος της HR Passport:
Η επίτευξη των δικών σας επαγγελματικών στόχων!
Το όνομά μας:
HR από τα αρχικά των λέξεων Human Resources (Ανθρώπινοι Πόροι)
Passport, γιατί στόχος μας είναι να είμαστε το διαβατήριο επιτυχίας σας στην αγορά εργασίας!
Η επαγγελματική εμπειρία μας:
• Προέρχεται από πολυετή απασχόληση σε υπεύθυνες θέσεις σε τμήματα Ανθρωπίνων Πόρων,
σε ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
• Αποτέλεσμα περισσότερων από 6.000 συνεντεύξεων για τη στελέχωση θέσεων σε διαφορετικά τμήματα
και ιεραρχικά επίπεδα,
• Αποτέλεσμα της εξοικείωσης με όλες τις μεθόδους επιλογής προσωπικού (συνέντευξη, Κέντρα
Αξιολόγησης, ψυχομετρικά τεστ, ασκήσεις ρόλων).
Οι υπηρεσίες μας:
• Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη (με παράλληλη βιντεοσκόπηση),
• Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής,
• Συμβουλευτική καριέρας,
• Συμπλήρωση αιτήσεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων,
• Σεμινάρια προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης.
48
H R PA S S P O R T – C A R E E R & B U S I N E S S S E R V I C E S
54 Ag. Varvaras Str., 152 31 Halandri, Greece
Τel.: +30.210 32 41 378, Fax: +30.210 32 41 370
email: [email protected], www.hrpassport.gr
HR Passport’s goal:
The achievement of your professional goals!
Our nαme:
HR from the initials of the words Human Resources
Passport because our goal is to be your passport to success in the job market!
Our professional experience:
• Deriving from many years’ work experience, holding responsible roles at Human
Resources Departments, at Greek and multinational companies, in Greece and abroad,
• Resulting from more than 6.000 interviews, in order to hire candidates for different departments and
organizational levels,
• Resulting from our familiarity with all recruiting methods (interview, Assessment
Centers, psychometric tests, role plays).
Our services:
• Preparation for job interview (with simultaneous videotaping),
• Resume/CV and cover letter writing,
• Career Coaching,
• Applications for postgraduate studies,
• Personal and professional development seminars.
Ι Δ P Y M A K PAT I K Ω N Y Π O T P O Φ I Ω N
Μακρή 1 & Διον. Αρεοπαγίτου, 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 210 37 26 300, Fax: 210 92 12 716
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) διατρέχει από το 1951 μια μακρόχρονη πορεία ιστορικής
προσφοράς στην επιστήμη, την τέχνη, τη γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό.
Το Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, σχεδιάζει, προκηρύσσει και υλοποιεί ετησίως ένα
πλήθος προγραμμάτων υποτροφιών μέσω των οποίων οι Έλληνες, ομογενείς, αλλογενείς, μαθητές,
φοιτητές, επιστήμονες, ερευνητές και καλλιτέχνες ενισχύονται οικονομικά προκειμένου να αποκτήσουν
ανώτερους τίτλους σπουδών στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και να διακριθούν επιστημονικά και
επαγγελματικά.
Το Ι.Κ.Υ. έχει επί 20ετία, με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, την ευθύνη της διάδοσης, διαχείρισης και εν γένει
υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (1987 ERASMUS, 1990 LINGUA, 1995-1999
ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι, 2000-2006 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΙ).
Το ΙΚΥ ορίστηκε με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, ως η Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το σύνολο του
Προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση» (2007-2013), (Προγράμματα ERASMUS-COMENIUS-GRUNDTVIGSTUDY VISITS- LEONARDO DA VINCI).
Από το 1996 έως και σήμερα, το Ι.Κ.Υ. συνεχίζει να υλοποιεί προγράμματα υποτροφιών χρηματοδοτούμενα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης & Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ)
και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Σκοπός των προγραμμάτων αυτών είναι η ενίσχυση του
επιστημονικού δυναμικού της χώρας σε επιστήμες και τεχνολογίες αιχμής, όπως και η αύξηση της
απασχόλησης των νέων επιστημόνων.
Το Ι.Κ.Υ. συνεργάζεται επίσης με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς (ACADEMIC cooperation Association –
ACA, Deutscher Akademischer Austauschdienst –DAAD, European Space Agency- ESA, Organisation
Europeenne pour la Recherche Nucleaire- CERN, Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος- ΕΟΧ) με σκοπό την
από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων ενίσχυσης της ερευνητικής κινητικότητας, αλλά και την
ανάπτυξη πολιτικών στον τομέα της διεθνούς επιστημονικής συνεργασίας.
Τέλος, το Ι.Κ.Υ. συμβάλλοντας στην προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης, στο
πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη, από το ακαδ. έτος 2007-2008
προσφέρει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικά προς κάθε ενδιαφερόμενο.
S TAT E S C H O L A R S H I P S F O U N D AT I O N
1 Makri Str. & Dion. Areopagitou Str., 117 42 Athens, Greece
Tel.: +30.210 37 26 300, Fax: +30.210 92 12 716
49
Ι Δ Ρ ΥΜ Α F U LB R IG H T
Βασιλίσσης Σοφίας 6 (1ος Όροφος), 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 41 811,2, e-mail: [email protected], www.fulbright.gr
Βενιζέλου 4 (3ος Όροφος), 546 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 24 29 04, e-mail: [email protected], www.fulbright.gr
Το Πρόγραμμα Fulbright είναι το μεγαλύτερο διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγών για
φοιτητές, ερευνητές και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
Προγράμματα υποτροφιών Fulbright λειτουργούν σε 150 και πλέον χώρες.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ FULBRIGHT ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Τό Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες και Αμερικανούς πολίτες – φοιτητές,
καθηγητές, ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Από το 1948 πάνω από 4.500 Έλληνες και
Αμερικανοί ακαδημαϊκοί και επιστήμονες έχουν λάβει υποτροφίες. Το Ίδρυμα Fulbright, ένας μη
κερδοσκοπικός, πολιτικά ανεξάρτητος, αυτόνομος, διεθνικός οργανισμός, διατηρεί γραφεία στην Αθήνα
και στη Θεσσαλονίκη.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Τα Εκπαιδευτικά Συμβουλευτικά Κέντρα του Ιδρύματος Fulbright στα γραφεία του στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη παρέχουν δωρεάν λεπτομερείς πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες
για σπουδές στις ΗΠΑ. Τα κέντρα διαθέτουν ενημερωτικό υλικό για να βοηθήσουν τους φοιτητές να
επιλέξουν το πανεπιστήμιο που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους. Οι σύμβουλοι καθοδηγούν
επίσης τους φοιτητές κατά την υποβολή των αιτήσεων.
Τα Συμβουλευτικά Κέντρα διαθέτουν επίσημα έντυπα και δελτία των εξετάσεων TOEFL, SAT, GRE, GMAT
και άλλων. Επιπλέον, το Ίδρυμα Fulbright διεξαγάγει, στη Θεσσαλονίκη, τη διοργάνωση και τη διαχείριση
των ακόλουθων εξετάσεων: TOEFL, GRE, USMLE και GED.
50
Ώρες γραφείου Αθήνας:
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:30, Τετάρτη κλειστά για το κοινό
Ώρες γραφείου Θεσσαλονίκης:
Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:30, Τετάρτη κλειστά για το κοινό
F U L B R I G H T F O U N D AT I O N
6 Vas. Sofias Ave. (1st Floor), 106 74 Athens, Greece
Tel.: +30.210 72 41 811,2, e-mail: [email protected], www.fulbright.gr
4 Venizelou Str. (3rd Floor), 546 24 Thessaloniki, Greece
Tel.: +30.2310 24 29 04, e-mail: [email protected], www.fulbright.gr
The Fulbright Program is the premier international educational exchange program for students,
scholars, researchers, and artists from throughout the world.
Fulbright Programs operate in over 150 countries.
THE FULBRIGHT PROGRAM IN GREECE
The Foundation in Greece offers opportunities for Greek and American citizens-students, teachers,
scholars, and artists-to pursue a wide variety of educational projects. The Foundation awards grants to
both Greek and U.S. citizens to enable them to study, teach, lecture or conduct research either in the
United States or Greece. Since 1948, more than 4.500 Greek and American scholars have received
awards through the Fulbright program in Greece. The Fulbright Foundation, a non-profit, non-political,
autonomous, bi-national institution, has offices in Athens and Thessaloniki.
EDUCATIONAL ADVISING CENTER
The Fulbright Foundation Educational Advising Centers, at the Foundation’s offices in Athens and
Thessaloniki offer free comprehensive information and expert advice on American institutions of higher
learning. The Centers provide complete information about the U.S. educational system and have
reference material to help students choose the U.S. university most appropriate to their needs. Advisers
also guide students in the application process.
The Advising Centers have official bulletins of TOEFL, SAT, GRE, GMAT and other tests.
In addition, the Fulbright Foundation administers, in Thessaloniki, the following tests: TOEFL, GRE, USMLE
and GED.
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 491 00 Κέρκυρα
Τηλ.: 26610 87 130, Fax: 26610 87 184
www.ionio.gr
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο απαρτίζεται από έξι τμήματα που στεγάζονται στον κέντρο της πόλης της Κέρκυρας:
Το Τμήμα Ιστορίας παρέχει σπουδές στην ιστορία και στις σύγχρονες μεθόδους για την επιστημονική
και τεκμηριωμένη παρουσίαση του ιστορικού γίγνεσθαι από την αρχαία ως τη σύγχρονη εποχή.
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας έχει στόχο την κατάρτιση
ελληνόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων που απασχολούνται στην ελεύθερη αγορά και σε διεθνείς
οργανισμούς, και την διδασκαλία ξένων γλωσσών σε υψηλότατο επίπεδο.
Το Tμήμα Mουσικών Σπουδών λειτουργεί με βάση ένα πολυδύναμο πενταετές πρόγραμμα σπουδών,
το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου στη Mουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση ή στις Mουσικές
Eπιστήμες.
Το Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας καταρτίζει θεωρητικά και πρακτικά προπτυχιακούς και
μεταπτυχιακούς σπουδαστές σε θέματα διαχείρισης πληροφορίας, του αρχειακού τεκμηρίου, του βιβλίου
και των μουσειακών αντικειμένων.
Το Τμήμα Πληροφορικής συντελεί στην ακαδημαϊκή ανάπτυξη της επιστήμης της Πληροφορικής.
Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας προάγει την οπτικοακουστική έκφραση στον χώρο της τέχνης και
της μαζικής επικοινωνίας.
IONIAN UNIVERSITY
7 Rizospaston Voulefton Str., 491 00 Corfu, Greece
Tel.: +30.26610 87 129, Fax: +30.26610 87 184
www.ionio.gr
The Ionian University comprises six departments situated in the centre of Corfu town.
The Department of History offers studies in history and contemporary methods for the scientific and
documented presentation of the course of history from ancient to modern times.
The objective of the Department of Foreign Languages, Translation and Interpreting is the training of
Greek-speaking translators and interpreters to be employed in the free market and by international
organisations, as well as the teaching of foreign languages at the highest level.
The Department of Music Studies operates based on a polyvalent five-year curriculum, which leads to a
degree in Music Composition, Music Performance or Music Sciences.
The Department of Computer Science contributes to the academic development of Computer
Science.
The Department of Audio & Visual Arts promotes the audio-visual expression in the field of arts and
massive communication.
51
ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
S PA I N H I G H E R E D U C AT I O N PAV I L I O N
UNIVERSIDAD.ES
Foundation for the International Promotion of Spanish Universities
C/Albacete 5, 1ª planta, 28027 Madrid, Spain
Τel.: +34.91 60 38 277, Fax: +34.91 60 38 823
e-mail: [email protected], www.universidad.es
The Foundation for the International Promotion of Spanish Universities- Universidad.es, is a public sector
foundation whose creation was approved by Spain’s Council of Ministers in October 2008. It is a resource
that aims to be competitive at international level and to promote the Spanish university system
throughout the world.
Universidad.es was set up by the Spanish government with the support of Spain’s regional governments
and of the universities themselves. Its aim is to create an international brand for the Spanish university
system, maximizing its international visibility and providing effective reputation management.
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ
Διον. Αρεοπαγίτου 21, 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 13 123, Fax: 210 92 13 090
e-mail: [email protected], www.mepsyd.es/exterior/gr
52
Η Πρεσβεία της Ισπανίας έλαβε μέρος για πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση για την Εκπαίδευση στην
Ελλάδα το 2009. Το Εκπαιδευτικό Τμήμα της Πρεσβείας διαχειρίζεται όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής
παρουσίας της Ισπανίας στην Ελλάδα, επίσης προωθεί και διευκολύνει την πληροφόρηση των ευκαιριών
και των πλεονεκτημάτων του ισπανικού εκπαιδευτικού συστήματος για τους Έλληνες φοιτητές. Σύμφωνα
με τις στατιστικές, η Ισπανία είναι ο δεύτερος προορισμός κατά σειρά προτεραιότητας για τους Έλληνες
φοιτητές με υποτροφία Erasmus.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση:
www.educacion.es/exterior/gr
[email protected]
E M B A S S Y O F S PA I N
21 Dionisiou Areopagitou Str., 117 42 Athens, Greece
Tel.: +30.210 92 13 123, Fax: +30.210 92 13 090
e-mail: [email protected], www.mepsyd.es/exterior/gr
The Embassy of Spain took part for the first time in the International Exhibition on Education in Greece
in 2009. The Embassy's Educational office manages all aspects of Spain’s educational presence in Greece
as well as promotes and facilitates the knowledge of Spanish educational system advantages and
opportunities for Greek students. Spain is the second preferred destination for Erasmus Greek students
as numbers are concern.
For further information about education:
www.educacion.es/exterior/gr
[email protected]
I N S T I T U T O C E R VA N T E S Τ Η Σ Α Θ Η Ν Α Σ
Μητροπόλεως 23, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 36 34 117, Fax: 210 36 47 233
e-mail: [email protected], www.atenas.cervantes.es
ΤΟ ΝΕΟ INSTITUTO CERVANTES ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Με 13 ολοκαίνουριες αίθουσες διδασκαλίας και μία multimedia, με ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας
150 ατόμων, μία αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και έναν σύγχρονο εκθεσιακό χώρο 200 τ.μ. το νέο
Instituto Cervantes πλέον μπορεί να συνομιλήσει με όλες τις ηλικίες και να υποστηρίξει μια ευρεία προσφορά, τόσο πολιτιστική όσο και εκπαιδευτική που θα καλύπτει όλο το φάσμα του ισπανικού και
ισπανόφωνου πολιτισμού:
• Περισσότερα τμήματα εκμάθησης ισπανικών για όλα τα επίπεδα και όλες τις ηλικίες καθώς
υπερδιπλασιάζεται ο χώρος των μαθημάτων και εκσυγχρονίζεται. ([email protected] )
• On Line τμήματα εκμάθησης ισπανικών- AVE (Aula Virtual de Español): Για όσους προτιμούν να
μελετούν μόνοι τους, με την βοήθεια καθηγητή ή και με ημι-παρουσία σε τάξη ([email protected])
• ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ (D.E.L.E): Επίσημοι ισπανικοί τίτλοι διεθνούς χαρακτήρα που εκχωρεί το Υπουργείο
Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και αποδεικνύουν την γνώση της ισπανικής γλώσσας
([email protected])
• Μεγαλύτερη και πιο πολύπλευρη πολιτιστική προσφορά με νέες αίθουσες εκδηλώσεων και εκθέσεων
με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές ([email protected])
• Η βιβλιοθήκη Juan Carlos Onetti του Ινστιτούτου Θερβάντες, η μεγαλύτερη όσον αφορά την
ισπανόφωνη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται ([email protected])
• Σημαντική προσφορά παράλληλων δραστηριοτήτων, όπως σεμιναρίων, διαλέξεων, συνεδριάσεων.
Το νέο κτίριο στεγάζεται στην οδό Μητροπόλεως 23, Σύνταγμα, Τ.Κ. 10557
Τηλέφωνo επικοινωνίας: 210-3634117, FAX 210-3647233
Email: [email protected]
I N S T I T U T O C E R VA N T E S D E AT E N A S
23 Mitropoleos Str., 105 57 Athens, Greece
Tel.: +30.210 36 34 117, Fax: +30.210 36 47 233
e-mail: [email protected], www.atenas.cervantes.es
53
I . C . T. C – Π. Χ Α ΤΖ Η Β Α ΣΙΛ ΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.
Φαλήρου 93, 117 41 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 30 099, Fax: 210 92 29 280
e-mail: [email protected], www.ictc.gr
Οι υπηρεσίες της I.C.T.C., ως Πιστοποιημένο Επαιδευτικό Κέντρο στις Τεχνολογίες Microsoft
(Gold Certified Partner for Learning Solutions) & Cisco, εστιάζονται στην επίτευξη ιδιαίτερων εκπαιδευτικών
αναγκών. Με γνώμονα τη Δια Βίου Μάθηση, δημιουργούμε μια νέα μεθοδολογία, με την οποία
ακολουθούνται: συγκεκριμένα βήματα σχεδιασμού και οργάνωσης σε όλες τις τεχνολογίες (CompTia,
Linux, Oracle, Citrix, ECDL κλπ). Το σύστημα εκπαίδευσης – consulting με εξειδικευμένα μέσα διεξαγωγής,
έχει αποδειχθεί ως το πλέον αποδοτικό για την εκπαίδευση σε κάθε τομέα της επαγγελματικής & επιχειρησιακής δραστηριότητας. Η τεχνογνωσία που διαθέτουμε, μας ώθησε να δημιουργήσουμε με τους συνεργάτες μας σταθερές σχέσεις, παρέχοντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Λαμβάνοντας υπόψη το
βαρόμετρο των συνθηκών της αγοράς, τον ανταγωνισμό, τις σύγχρονες τάσεις και απαιτήσεις,
δημιουργούμε μια νέα αρχιτεκτονική, με καθετοποιημένες λύσεις, που αφορούν στις τεχνολογίες αιχμής.
Η I.C.T.C, λοιπόν, δημιουργήθηκε για να διαδραμτίσει σημαντικό ρόλο στην ποιοτική παροχή εκπαίδευσης
αλλά και στην παροχή τεχνολογικών λύσεων. Προσφέρει μεγάλο αριθμό μαθημάτων, που καλύπτουν
όλο το εύρος Εφαρμογών Γραφείου, Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων, καθώς και Τεχνικής Εκπαίδευσης σε
όλες τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες.
I . C . T. C . – P. C H A T Z I V A S I L I O U & S I A E . E .
54
93 Falirou Str., 117 41 Athens, Greece
Tel.: +30.210 92 30 099, Fax.: +30.210 92 29 280
e-mail: [email protected], www.ictc.gr
I.C.T.C.’ services, as a Certified Training Center on Cisco & Microsoft (Gold Certified Partner for
Learning Solutions) focus on the achievement of special educational needs. In view of Lifelong Learning,
a new methodology, which follows specific steps, is planned and organized in all technological fields
(CompTia, Linux, Oracle, Citrix, ECDL etc). The education – consulting integrated system in conjunction
with specialized and modern means of performing has proven to be the most effective in every area of
business & operational activity. The expertise available, urged us to create along with our partners, lasting
relationships, always providing added value. Taking under consideration the market conditions barometer,
competition, current trends and requirements, we create a new architecture with integrated solutions
on cutting edge technologies I.C.T.C., therefore, is established to play an important role in providing
quality education and to providing technological solutions. It offers a large number of courses, which
cover the whole range of office applications, business skills and Technical Education in all TPs.
i C o n I N T E R N AT I O N A L T R A I N I N G
Δημητρακοπούλου 49Α & Νότη Μπότσαρη, 117 42 Αθήνα (Στάση Συγγρού-Φιξ)
Τηλ.: 210 92 48 534, 210 92 48 065, Fax: 210 92 48 695
e-mail: [email protected], www.icon.gr
Μητροπόλεως 34, 546 23 Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310 26 45 70
H iCon International Training έχει σαν στόχο την εκπαίδευση και ανάπτυξη στελεχών σε πανεπιστημιακό
και επαγγελματικό επίπεδο. Είναι αποκλειστική αντιπρόσωπος κορυφαίων βρετανικών πανεπιστημίων.
Προσφέρει τα προγράμματά τους σε όλη την Ελλάδα με το «Σύστημα Ολοκληρωμένης Υποστήριξης». Το
εκπαιδευτικό της κέντρο, το Academic Business Centre είναι ένα νεοκλασικό που αναπαλαιώθηκε με πλήρη
σεβασμό στην παράδοση, αλλά και στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
UNIVERSITY OF LEICESTER (School of Management, Department of Criminology, Department of
Media, Centre for Labour Market Studies. Institute of Lifelong Learning) Doctorate in Social Science
(DSS). MBA: MBA Specialisations: Marketing, Information Technology Management, Employment
Relations, Finance, Total Quality Management. Aναγνωρισμένα από το Association of MBAs (AMBA).MScs
in: Finance, Marketing, Psychology, Human Resource Development, Human Resource Management and
Development, Human Resource Development and Performance Mgt, International Human Resource and
Globalisation, Risk/Crisis and Disaster Mgt, Emergency Planning Mgt, Community Safety, Criminal Justice,
Police Leadership and Mgt, Security and Risk Mgt. MAs in: Mass Media, Public Relations and
Communications, New Media, Governance and Democracy, New Media and Society, Mass
Communications. Diploma in Management.Bachelor in Human Resource Management. HERIOT-WATT
UNIVERSITY, School of Management and Languages, Department of Building Engineering and Surveying.
Bachelor of Business Administration (BBA), Bachelor in: Business and Accounting, Business and Finance,
Accountancy and Finance, Management.
MScs in: Real Estate Investment and Finance (Επαγγελματική Κατοχύρωση RICS), Building
Conservation, Facilities Management (Επαγγελματική Κατοχύρωση BIFM), Construction (Project)
Management (Επαγγελματική Κατοχύρωση RICS), Civil Engineering, Real Estate Mgt and Development.
i C o n I N T E R N AT I O N A L T R A I N I N G
49Α Dimitrakopoulou Str., 117 42 Athens, Greece
Tel.: +30.210 92 48 534, +30.210 92 48 065, Fax: +30.210 92 48 695
e-mail: [email protected], www.icon.gr
34 Mitropoleos Str., 546 23 Thessaloniki, Tel.: +30.2310 26 45 70
iCon International Training provides both academic and professional managerial training and
development programmes all over Greece providing full support to students. UNIVERSITY OF LEICESTER
(School of Management, Department of Criminology, Department of Media, Centre for Labour Market
Studies, Institute of lifelong Learning). Doctorate in Social Science (DSS). MBA. MBA Specialisations:
Marketing, Information Technology Management, Employment Relations, Finance, Total Quality
Management. Aναγνωρισμένα από το Association of MBAs (AMBA). MScs in: Finance, Marketing, Human
Resource Development, Human Resource Management and Development, Human Resource
Development and Performance Mgt, International Human Resource and Globalisation, Risk/Crisis and
Disaster Mgt, Emergency Planning Mgt, Community Safety, Criminology and Criminal Justice, Police
Leadership and Mgt, Security and Risk Mgt. MAs in: Mass Media, Public Relations and Communications,
New Media, Governance and Democracy, New Media and Society, Mass Communications. Diploma in
Management. Bachelor of Science in Human Resource Management.HERIOT-WATT UNIVERSITY, School
of Management and Languages, Department of Building Engineering and Surveying.Bachelor of Business
Administration (BBA), Bachelor in: Business and Accounting, Business and Finance, Accountancy and
Finance, Management. MScs in: Real Estate Investment and Finance, Building Conservation, Facilities
Management, Construction (Project) Management, Civil Engineering, Real Estate Mgt and Development.
55
IMI UNIVERSITY CENTER
Seeacherweg 1, CH 6047 Kastanienbaum, Switzerland
Τel.: +41.41 34 96 400, Fax: +41.41 34 96 444
e-mail: [email protected], www.imi-luzern.com
IMI, located on the shores of Lake Lucerne, combines Swiss technical know-how with global
management expertise.
Its Certificate, Diploma, and Higher Diploma are recognised by Manchester Metropolitan University
(MMU) in the UK and its BA Honours Degrees are validated by MMU. The Higher Diploma and BA
Honours Degree programmes can currently be taken in 5 configurations combining International Hotel,
Tourism Management and Events Management or additionally in European Culinary Management. IMI
also offers its own Postgraduate Diploma and MBA in International Hospitality Management.
The Institute offers optional, preparatory English language courses from 4 to 20 weeks in duration,
to thoroughly prepare students to enter one of the above programmes.
Language classes of French, German or Spanish are an integral part of the curriculum. Each course
covers an intensive academic 5 or 6 month semester and a paid in-training may be taken after each
academic stage.
The school remains deliberately small (220 students from 30+ nationalities/semester) so that students
on all courses can be assured of highly personalised support.
Intakes: January/February and July/August
56
I N S I D E R P U B L I C AT I O N S
Ριζάρη 17, 116 34 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 98 634, Fax: 210 72 98 635
e-mail: [email protected], www.insider-magazine.gr, www.bonjour-athenes.com
I N S I D E R P U B L I C AT I O N S
17 Rizari Str., 116 34 Athens, Greece
Tel.: +30.210 72 98 634, Fax: +30.210 72 98 635
e-mail: [email protected], www.insider-magazine.gr, www.bonjour-athenes.com
Insider Publications specializes in the production of upscale, lifestyle magazines and guides that reach
out to a segment of Greek society untouched by the Greek press and has been a source of information
for the international community living in Greece and abroad as well as international tourists for over
eight years.
Current publications include Athens Insider, published monthly in English, Bonjour Athènes published
quarterly in French, and annual summer guides published in Japanese and Russian. The most recent
addition to Insider Publications is Bonjour Istanbul, successfully launched in Turkey in 2009.
In addition to hard copy releases, Insider Publications has launched www.insider-magazine.gr and
www.bonjour-athenes.com as interactive means of reaching out to the international community through
additional articles, updates and information.
57
I N T E R N AT ION A L MA N A G EMENT STUDIES
Δεινοκράτους 85, 125 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 30 814, Fax: 210 72 58 773
e-mail: [email protected], www.imstudies.gr
Η International Management Studies ιδρύθηκε στην Ελλάδα από μια ομάδα Βρετανών ειδικευμένων
στον τομέα της εκπαίδευσης στο χώρο της Διοίκησης Επιχειρήσεων, με πρωταρχικό σκοπό την παροχή
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγραμμάτων Διοικητικής ανάπτυξης σε ταλαντούχους και έμπειρους
επαγγελματίες. Όλα τα προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για επαγγελματίες που επιθυμούν να
αποκτήσουν μια άρτια και ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση, χωρίς να διακόψουν την καρίερα τους
ή να εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να σπουδάσουν στο εξωτερικό.
Ευρισκόμενη στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολωνάκι, η International Management Studies προσφέρει
αφενός ένα εξαιρετικό και ευχάριστο περιβάλλον εκμάθησης και αφετέρου υψηλές προδιαγραφές για τις
οποίες οι Βρετανικοί εκπαιδευτικοί Οργανισμοί είναι ευρέως γνωστοί.
Η International Management Studies βρίσκεται σε άμεση και συνεχή συνεργασία με τα καλύτερα
πανεπιστήμια της Βρετανίας και προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών προγραμμάτων τα οποία
περιλαμβάνουν:
Το Πανεπιστήμιο του Strathclyde της Σκωτίας: • Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
• Μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά (MSc Finance) • Μεταπτυχιακό στο Human Resource
Management (ΗRΜ) • Μεταπτυχιακό στο Operations Research • Μεταπτυχιακό στη Χημική Τεχνολογία
και Διοίκηση • Μεταπτυχιακό στην Τεχνολογία Προόδου και Διοίκησης.
58
I N T E R N AT ION A L MA N A G EMENT STUDIES
85 Dinokratous Str., 115 21 Athens, Greece
Tel.: +30.210 72 30 814, Fax: +30.210 72 58 773
e-mail: [email protected], www.imstudies.gr
International Management Studies was set up in Greece by a team of British Management Education
specialists to provide high quality management development programs to experienced and talented
professionals. All programs are specially designed for working professionals who wish to gain
a professional qualification without interrupting their career or leaving Greece to study abroad.
Conveniently located in Kolonaki, International Management Studies offers an excellent
student-learning environment and the extremely high standards for which British educational institutions
are renowned.
IMS works in partnership with an elite selection of top British Universities and offers a number of
British postgraduate management degrees which include:
The University of Strathclyde in Scotland: • The Strathclyde Executive MBA • Masters in Finance
• Masters in Human Resource Management • Masters in Operations Research • Masters in Chemical
Technology and Management • Masters in Process Technology and Management.
I N T E R N AT I O N A L S C H O O L O F AT H E N S
Αρτέμιδος & Ξενίας, 145 62 Κεφαλάρι
Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 51051, 145 10 Κηφισιά
Τηλ.: 210 62 33 888, Fax: 210 62 33 160
e-mail: [email protected], www.isa.edu.gr
ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Μία εκπαίδευση σε Παγκόσμιο Επίπεδο: Το International School of Athens παρέχει εκπαίδευση
Παγκοσμίου επιπέδου στην αγγλική γλώσσα σε παιδιά από δυο ετών έως και την τελευταία τάξη του
Λυκείου. Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα βασίζεται στα πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών
παγκοσμίως.
Μια θέση στο Παγκόσμιο γίγνεσθαι: Το International School of Athens εξοπλίζει τους μαθητές του με
τα εφόδια που χρειάζονται για να επιτύχουν στη ζωή τους με το να αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη και
την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η εκμάθηση σε βάθος και σε άριστο επίπεδο δύο τουλάχιστον
γλωσσών, βοηθάει τους μαθητές του να επικοινωνούν αποτελεσματικά και συγχρόνως να εφαρμόζουν
μία οικουμενική προσέγγιση και ανεξάρτητη σκέψη στην καθημερινότητά τους, κερδίζοντας πρόσβαση στα
καλύτερα πανεπιστήμια.
Οφέλη: • Ευέλικτα προγράμματα σπουδών, που διευκολύνουν μία ομαλή μετάβαση προς και από
άλλα ακαδημαϊκά συστήματα σε όλα τα επίπεδα • Μικρά τμήματα που διασφαλίζουν ατομική καθοδήγηση
• Υψηλά καταρτισμένο και αφοσιωμένο προσωπικό • Απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας της
Ελληνομάθειας για τους Έλληνες μαθητές • Υψηλές υπηρεσίες συμβουλευτικής σε θέματα καριέρας και
επαγγελματικού προσανατολισμού • Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές διαφορές από ειδικούς
εκπαιδευτικούς • Ενισχυτική διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για μαθητές που χρειάζονται βοήθεια στην
γλώσσα • Το Δίπλωμα του ΙΒ που ανοίγει τις πόρτες σε όλα τα Πανεπιστήμια του Κόσμου.
T H E I N T E R N AT I O N A L S C H O O L O F AT H E N S
Artemidos Str. & Xenias Str., 145 62 Kefalari, Greece
Mailing address: PO Box 51051, 145 10 Kifissia, Greece
Τel.: +30.210 62 33 888, Fax: +30.210 62 33 160
e-mail: [email protected], www.isa.edu.gr
A SINGULAR EDUCATION FOR A PLURALISTIC WORLD
A WORLD-CLASS EDUCATION: Established in 1972, the International School of Athens is an
independent international co-ed school catering to children from Nursery through grade 12. ISA provides
inquiry-based instruction founded on the values of multiculturalism, innovation and global perspective
drawing from the best curricula worldwide. Small classes ensure individualized instruction by gifted
faculty who nurture students to their full potential, preparing them for a global future. The school
prides itself for the excellent support for students with mild learning differences and its exceptional
college counseling. ISA takes pride in its highly active and involved parents’ association. ISA is
represented by over 40 nationalities. ISA is an IB (International Baccalaureate) World School and is also
accredited by the Middle States Association of Colleges and Schools (MSACS).
A GLOBAL FUTURE: ISA equips its students with the tools they need to succeed. By developing their
critical and problem-solving abilities and encouraging proficiency in at least two languages, ISA helps its
students become effective cross-cultural communicators and competitive players in the global
marketplace who apply their global perspective and independent thinking to their everyday lives, gaining
access to the best universities worldwide.
Benefits: • flexible program of studies, facilitating a seamless transition to and from other academic
systems at all levels • small classes, ensuring individualized instruction • highly qualified, dedicated faculty
• outstanding counseling and career services • an excellent advisory system • comprehensive instruction
in English as a Second Language (ESL) for students with minimal or no English language skills • the
College Preparatory Program, primarily for students planning to enter U.S. or Canadian universities
• the IB diploma, recognized by colleges and universities worldwide.
59
I Z M I R U N IV E R SIT Y OF E C O N OM ICS ( IUE)
Sakarya Caddesi, No:156 Zip, 35330 Izmir, Turkey
Tel.: +90.23 22 79 25 25
e-mail: [email protected], www.ieu.edu.tr
Ιzmir University of Economics (IUE), which is a Public Legal Entity recognized by the State, was
founded in 2001 by Ιzmir Chamber of Commerce Education and Health Foundation and IUE currently
offers undergraduate, graduate, and associate degrees in 5 faculties, 2 graduate schools, 2 schools, and
1 vocational school. IUE offers programs in an extensive variety of academic programs, following the
latest trends in technology business, politics, social sciences, fine arts, and quantitative studies. The
medium of instruction at IUE is English. Freshmen of all departments receive notebook computers at
registration. At the moment, IUE is in cooperation with 25 different universities throughout Europe,
U.S.A., and Asia in addition has 51 ERASMUS agreements. In the 2009-2010 academic year, a total of
48 students from more than 20 countries are studying at IUE.
60
ΚΕΘΕΑ – ΠΛΕΥΣΗ
Μαγνησίας 25, 112 51 Άγιος Παντελεήμονας Αχαρνών, Αθήνα
Τηλ.: 210 82 18 883
e-mail: [email protected], www.kethea-plefsi.gr
Το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ είναι το πρώτο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης στην Ελλάδα, για εφήβους που
πειραματίζονται με τις ουσίες και λειτουργεί στην Αθήνα από το 1996. Απευθύνεται σε νέους έως 21 ετών
που κάνουν πειραματική, περιστασιακή ή συστηματικότερη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, καθώς και τις
οικογένειες τους.
Στόχος είναι μέσα από την συνεργασία με την οικογένεια, να δημιουργηθεί ένα αποτρεπτικό προς την
χρήση περιβάλλον, ώστε να διακοπεί ο πειραματισμός των νέων με τις ουσίες και να αποτραπεί η
σοβαρότερη εμπλοκή τους με τα ναρκωτικά.
Το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα αιτήματα της κάθε οικογένειας, με Βραχύχρονες
ή Μακρόχρονες παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν: ατομική, ομαδική, οικογενειακή συμβουλευτική,
επαγγελματικό προσανατολισμό και άλλες δραστηριότητες.
Από το 2008 το ΚΕΘΕΑ ΠΛΕΥΣΗ άρχισε επίσης να παρέχει υπηρεσίες σε νέους και τις οικογένειες τους
για την αντιμετώπιση της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου. Όλες οι υπηρεσίες λειτουργούν
απογευματινές ώρες ώστε οι έφηβοι το πρωί να διατηρούν κανονικά τις εκπαιδευτικές ή επαγγελματικές
τους δραστηριότητες και είναι δωρεάν.
Παράλληλα λειτουργούν σχολές γονέων, εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες, ενημερώσεις
σε φορείς για θέματα σχετικά με την πρόληψη της χρήσης ουσιών.
ΚΕΤΗΕΑ - PLEFSI
25 Magnesias Str., 112 51 Agios Panteleimonas Acharnon, Athens, Greece
Τel.: +30.210 82 18 883
e-mail: [email protected], www.kethea-plefsi.gr
61
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΡΕΠΟΡΤΑΖ
25ης Μαρτίου 26, 177 78 Ταύρος
Tηλ.: 210 48 31 108
e-mail: [email protected], www.kar.edu.gr
Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ είναι το μοναδικό εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο εξειδικεύεται στην
Αθλητική Δημοσιογραφία.
Συμπληρώνοντας 16 χρόνια λειτουργίας στον εκπαιδευτικό χώρο και με την καθοδήγηση του
καταξιωμένου Δημοσιογράφου Χρήστου Σωτηρακόπουλου έχει καταφέρει να γίνει το πλέον αναγνωρίσιμο
Εργαστήρι Σπουδών Αθλητικής Δημοσιογραφίας.
Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά studio,
αίθουσες εκμάθησης υπολογιστών και τυπογραφικές εγκαταστάσεις, με σκοπό οι σπουδαστές του να
εξασκούνται πρακτικά. Η πρακτική εξάσκηση είναι ο μόνος τρόπος ώστε ο/η απόφοιτος/τη του Κέντρου
να εξασφαλίσει θέση στην αγορά εργασίας.
Η φοίτηση στο Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ είναι Διετής. Παρέχεται όμως η δυνατότητα εντατικών
σπουδών διάρκειας ενός έτους, για σπουδαστές και απόφοιτους Σχολών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ είναι μέλος του Ο.Μ.Μ.Ε. (Οργανισμού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης)
μαζί με τον ΝΟVAΣΠΟΡ FM 94,6 τον Νο. 1 αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό στην Ελλάδα, την ημερήσια
πρωτοπόρα αθλητική εφημερίδα SPORTDAY και το αθλητικό website www.sport-fm.gr.
SPORTS JOURNALISM CENTER
62
26 25th March Str., 177 78 Τavros, Greece
Tel.: +30.210 48 31 108
e-mail: [email protected], www.kar.edu.gr
The “Sports Journalism Center” is the only institute in Greece for the people who want to study in
order to become professional sports journalists.
Since its inception back in 1994 had managed to become the most recognized and respectable college
for sports journalistic studies under the guidance of Mr. CHRISTOS SOTIRAKOPOULOS.
In “Sports Journalism Center” there is a blend of different subjects varying
between journalistic and academic courses. Through the two year course the main target is to offer the
students with plenty academic and on-the-job training.
The “Sports Journalism Center” is a member of “O.M.M.E.” media group alongside the No 1 sports
radio station in Greece SPORT-FM 94,6, the daily national newspaper SPORTDAY and the sports site
www.sport-fm.gr.
ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
C H I N E S E E D U C AT I O N D E L E G AT I O N
C H I N A S C HO LA R SH IP C O U N C IL
Level 13, Building A3 No.9 Chegongzhuang Avenue, P.R.C 100044 Beijing, China
Τel.: +86.10 66 09 39 00
e-mail: [email protected]
China Scholarship Council (CSC) is a non-profit institution with legal person status affiliated with the
Ministry of Education.
The objective of the CSC is to provide, in accordance with the law, statutes and
relevant principles and policies of China, financial assistance to the Chinese citizens wishing to study
abroad and to the foreign citizens wishing to study in China in order to develop the educational,
scientific, technological, and cultural exchanges and economic and trade cooperation between China
and other countries, to strengthen the friendship and understanding between Chinese people and the
people of all other countries, and to promote world peace and the socialist modernization drive in China.
China Scholarship Council is financed mainly by the state's special appropriations for scholarship
programmes. At the same time the CSC accepts donations from the personages, enterprises, social
organizations and other organizations at home and abroad.
The tasks of the CSC are to use legal and economic means to manage the affairs of the Chinese
citizens studying abroad and of the foreigners studying in China, take charge of the management and
utilization of China Scholarship, determine the relevant assistance projects and modes, formulate
management regulations and put the scholarship to best use; manage the bilateral and multilateral
exchange or unilateral scholarships between China and other countries; manage other matters
concerning educational exchanges and scientific and technological cooperation on behalf of relevant
organizations, institutions and individuals inside and outside China; provide financial support to the
projects conducive to the development of China’s education and its friendly relations with other
countries; strive for donations from home and abroad, expand the sources of the Scholarship and increase
the Scholarship; establish contacts with its counterparts at home and abroad and carry out exchange
and cooperation with them.
P E K I N G U N I V E R S I T Y H E A LT H S C I E N C E C E N T E R
Foreign Students Office, Peking University Health Science Center
38 Xueyuan Road, 100191 Beijing, China
Tel.: +86.10 82 80 24 36, Fax: +86.10 82 80 24 36
e-mail: [email protected], www.bjmu.edu.cn
In 1912, the Chinese government established on its own efforts the first national school of western
medicine in China—Peking Medical School, which opened a window to the exchange between
traditional Chinese medicine and western medicine.
In an instant, ninety five years has passed since the establishment of Peking University Health Science
Center (PUHSC). For an institute of higher education, ninety years of development is long but short.
During the past century, developing from the first admission of 72 students in 1912 to the enrollment
of more than 10,000 students at present, PUHSC stuck to the principle of “rigor and objectivity in
academic pursuits, and sincere devotion to the health profession”, and nurtured innumerable high quality
medical talents, who dedicate themselves to the fields of medicine and pharmaceutics in China and
even in the world, and strove for the health of all human beings.
63
BEIJING FILM ACADEMY
International School, Beijing Film Academy
4 Xi Tu Cheng Road, Haidian District, 100088 Beijing, China
Tel.: +86.10 82 04 54 33, +86.10 82 04 37 48, Fax: +86.10 82 04 57 47
e-mail: [email protected], www.bfa.edu.cn
Beijing Film Academy (BFA) is the only institution specialized in film in Chinese higher art education.
The world famous directors, ZhangYimou, ChenKaige, Tian Zhuangzhuang, Jia Zhangke and Gu
changwei, to name just a few, all graduated from BFA—the cradle of Chinese film talents. Through 58
years’ construction and development, it has built up a scientific cinematic specialties system and
advanced film professional fostering system which can offer diploma, bachelor, master, and PhD degrees.
Meanwhile it also undertakes the tasks of offering degree education to foreign students. So far, over
2000 international students from 60countries of short-term and long-term studies have graduated from
BFA.
Today BFA is a worldwide well known cinematic higher education institute. The advanced cinematic
teaching facilities, comprehensive specialties, experienced faculty, and leading innovation and academic
research results have made it one of Beijing’s 9 influential institutes of higher education for overseas
students, and won many times the honor “Advanced Unit in Teaching and Management of Overseas
Students in Beijing” and earned itself an international reputation home and abroad.
C A P I TA L N O R M A L U N I V E R S I T Y
College of International Education, Capital Normal University
83 Xi San Huan Bei Lu, Haidian District, 100089 Beijing, China
Tel.: +86.10 68 90 26 51, Fax: +86.10 68 90 01 73, +86.10 68 41 68 37
e-mail: [email protected] (Chinese/English/Korean), [email protected] (Chinese/Japanese),
www.cnu.edu.cn, www.study.ciecnu.cn
64
Capital Normal University is located in Beijing -- the political and cultural center of China, and also
a beautiful city with long rich history and culture, and charming scenic spots. As a key and comprehensive
university funded by Beijing municipal government, Capital Normal University has an outstanding
academic faculty, excellent teaching facilities and a comfortable living environment. The university has
set up various departments and offers complete sets of academic disciplines at both undergraduate and
postgraduate levels, including liberal arts, science, engineering, management, law, education, music,
computer science, international trade and foreign languages etc.. It also offers courses with unique
oriental cultural characteristics, such as Chinese literature, calligraphy, oriental dance, painting and
national martial arts etc., providing the best environment for young people from all over the world to
learn Chinese language and other disciplines using the medium of Chinese. Currently, there are nearly
30,000 enrolled students studying on campus, including around 2000 foreign students coming from 46
countries all over the world.
C H I N A U NIV E R SIT Y OF P OLIT ICAL SCIENCE AND LAW
College of International Education, China University of Political Science and Law
25 Xitucheng Road, Haidian District, 100088 Beijing, China
Tel.: +86.10 58 90 82 40, +86.10 58 90 82 38, Fax: +86.10 58 90 83 39
e-mail: [email protected], www.cupl.edu.cn
China University of Political Science and Law (CUPL), originating from Beijing Politics and Law Institute
established in 1952, is a comprehensive university focusing on Law and covering Political Science,
Literature, Historical Science, Philosophy, Economics, Management Science and others. Its predecessor
is Peking College of Political Science and Law, which was founded in 1952 by the merge of the disciplines
of law, political science and sociology of Peking University, Yenching University, FuRen University and
Tsinghua University.
CUPL is the only higher education institution in China that offers courses on all secondary disciplines of
law. There are now altogether 19 schools (faculties) under the university, namely, Law School, Civil,
Commercial and Economical Law School, International Law School, Criminal Judicial School, Politics and
the Public Managerial School, Commercial School, Humanism School, School of Foreign Languages,
Sociology School, Marxism School, School of Master of Law, Judiciary Examination School, Continuing
Education School, International Education School, and Faculty of Science and Technology. Today, over
21000 students are currently studying in CUPL with a teaching staff of more than 1500 members,
including 437 professors/associate professors, 92 doctorate tutors and 235 master tutors.
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
International Student Center, Harbin Institute of Technology
11 Siling Street, Nangang District, 150001 Harbin, China
Tel.: +86.45 18 64 12 741, +86.45 18 64 12 647, +86.45 18 64 18 461, +86.45 18 64 14 870,
Fax: +86.45 18 64 17 792
e-mail: [email protected], www.StudyatHIT.hit.edu.cn
Founded in 1920, Harbin Institute of Technology (HIT), with science, engineering and research as its
core, encompassing management and liberal arts, has developed into an open, scientific research and
multi-disciplinary nationally famous university. Today, HIT is one of the top nine key universities in China.
The HIT faculty has enormous potential numbering over 3,000, including 22 academicians of the Chinese
Academy of Sciences and/or the Chinese Academy of Engineering and more than 500 doctoral
supervisors. The full-time registered students at HIT numbers over 55,500 and each year we welcome
more than 1300 international students to study at HIT. It now has Shenzhen Graduate School and Weihai
Branch, totally 66 undergraduate programs, 147 master’s programs, 81 doctoral programs,
18 post-doctoral mobile stations,1 post-doctoral working station, 18 national key disciplines, 40 national
and provincial(ministerial) key laboratories. HIT boasts of a group of well-experienced faculty and strong
scientific research strength. As one of the key universities in China, which enjoys the Chinese
Government Scholarship for International students, HIT also offers “HIT Scholarship” for those
outstanding young foreign students. HIT is located in Harbin, which is famous for ice lantern and snow
sculpture.
F U D A N U NIV ER SIT Y
International Students Office, Fudan University
220 Handan Road, 200433 Shanghai, China
Tel.: +86.21 65 64 22 50, +86.21 65 64 22 58, Fax: +86.21 65 11 72 98
e-mail: [email protected], www.fudan.edu.cn
Fudan University, located in the cosmopolitan city of Shanghai, is one of China’s most prestigious
learning institutions. Fudan, founded in 1905, takes its name from a famous line in the Confucian classic
the Book of History: Brilliant are the sunshine and moonlight, again the morning glory after a night.
Fudan’s name thus means ever pushing forward with renewed energy.
Fudan University is a comprehensive multi-disciplinary research university with many highly-ranked
majors and programs in literae humaniores, social sciences, natural science, technological sciences,
maagement sciences and medicine. There are altogether 70 departments, 70 undergraduate programs,
225 master’s programs, 177 doctoral programs and 25 post-doctoral mobile stations.
Since the 1950s, Fudan has enrolled international students, as one of the first few
institutions in China to do so. Since that time, Fudan has accepted and trained over 10,000 foreign
students from 110 different countries and regions worldwide.
65
S H A N G H AI U N IV E R SIT Y OF FINANCE
A N D E C O N O MIC S
Admission Office, International Cultural Exchange School, Shanghai University of Finance and Economics
369 Zhongshan Beiyi Road, 200083 Shanghai, China
Tel.: +86.21 65 36 19 44, +86.21 65 31 56 63, Fax: +86.21 65 36 19 58
e-mail: [email protected], www.shufe.edu.cn
Founded in 1917, Shanghai University of Finance and Economics (SUFE) is a multi-dimensional
university which focuses on applied economics and management with theoretical economics as its basis,
and its subjects include science, law, philosophy and humanities as well. Presently, SUFE has 8 schools
and 3 departments, and there are 36 undergraduate programs, 74 master programs and 44 doctor
programs. SUFE has 860 high-level faculties, of which 430 are professors or associate professors. There
are totally more than 20,000 registered students, of which more than 4,000 are graduate students
towards master or Ph. D degrees. Among the 1,200 odd international students from 91 countries, nearly
80% of them are studying towards a degree. With the trend towards globalization and China’s access
to WTO, the School has become Number One choice for those who want to pursue a degree in the
fields of economics and management in China.
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY
School of International Education, Shanghai Jiao Tong University
No. 1954, Huashan Road, 200030 Shanghai, China
Tel.: +86.21 62 82 20 19, +86.21 62 93 22 77, Fax: +86.21 62 81 76 13
e-mail: [email protected], www.sie.sjtu.edu.cn
66
Shanghai Jiao Tong University (SJTU) is a university under direct administration of China’s Ministry of
Education and sponsorship of both the Ministry and Shanghai Municipality. It is one of the
State-designated priority universities to be highly developed in the 21st century.
SJTU is one of the oldest institutions of higher education in China, founded in 1896 with its root in
Nan Yang Public School. This university has, over a century, cultivated a fine tradition of having “a high
starting-point, solid foundation, strict requirements with practice first and creativity on top”, a unique
style of learning.
It has so far brought up over 100,000 talented people for the country, among whom the most famous
one is Mr. Jiang Ze-min, the former president of China. Over 200 members of the Chinese Academy of
Science and the Chinese Academy of engineering are alumni of SJTU.
SJTU has a total of 7,827 teaching and administrative staff. Among whom 2,978 are fulltime faculty
members that include 722 full professors and 1,098 associate professorsincluding 33 academicians of
the Academy of Sciences and Academy of Engineering and more than 40,000 students, including 20,000
undergraduate students, 22,931 graduate students, and approximately 5,641 international students,
from over 70 different countries and regions.
School of International Education of SJTU is a special school responsible for admission, registration
and management of international students coming from all parts of the world. It provides Chinese
Language programs for 4-year undergraduate and Linguistics & Applied Linguistics Master Degree studies
as well as programs on various levels of learning and training. From the year 2002, SJTU holds HSK five
times a year.
SHANGHAI UNIVERSITY OF SPORT
Center for International Cultural Exchange, Shanghai University of Sport
588 Qing Yuan Huan Road, Yangpu District, 200438 Shanghai, China
Tel.: +86.21 51 25 33 81, Fax: +86.21 51 25 33 83
e-mail: [email protected], www.sus.edu.cn
Founded in 1952, Shanghai University of Sport (SUS) is the very first of its kind in New China. During
the past 55 years, many distinguished physical educators, sports figures and other outstanding physical
education professionals have emerged from SUS.
SUS is one of the earliest universities in China admitting international students. The Center for
International Cultural Exchange is devoted to the education of international students. A well-designed,
multiple-level education system has been in place. The Center focuses on the training of students in the
filed of physical education and sports. International students may study towards Bachelor, Master and
PhD degrees, or take different courses including Chinese language course with sports as its
characteristics.
The University has a great team of skilled teachers specialized in international education, who have
accumulated rich experiences through long-term teaching practice. While fulfilling its great task of
promoting the teaching and research work on physical education, SUS helps carry forward the glorious
Chinese culture, thus enjoying a good reputation at home and abroad.
S H A N G H A I I N T E R N AT I O N A L S T U D I E S U N I V E R S I T Y
Office of International Student Affairs, Shanghai International Studies University
Room 202, Teaching Building 2550 Dalian Road (West), 200083 Shanghai, China
Tel.: +86.21 65 36 05 99, +86.21 65 31 19 00 ext. 2961 or 2963, Fax: +86.21 65 31 37 56
e-mail: [email protected], www.oisa.shisu.edu.cn
Shanghai International Studies University (SISU), founded in 1949, is a key university under the direct
jurisdiction of the Ministry of Education of the People’s Republic of China. As a foreign language
university committed to providing a variety of applied programs, SISU prepares professionals qualified
for roles in international affairs having expertise in more than one specialty. SISU, one of the earliest
universities in China receiving overseas students under China Government Scholarship Programs, began
to enroll international students in 1981. SISU has a full-time enrolment of over 7000 students, 25000
registered students of other kinds and enrolls over 3000 person-time international students coming from
over 70 countries and areas all over the world every year.
TONGJI UNIVERSITY
International Student Office, Tongji University
1239 Siping Road, 200092 Shanghai, P. R. China
Tel.: +86.21 65 98 36 11, Fax: +86.21 65 98 79 33
e-mail: [email protected], [email protected], www.istju.com, www.tongji.edu.cn
Founded in 1907, Tongji University is a key university directly under the Ministry of State Education.
With the development for nearly 100 years, it has now become a comprehensive university. The university
takes main charge in planning and designing for the World Exposition Program in Shanghai in year 2010.
There are more than 20 schools, 209 postgraduate programs, 78 doctoral majors, 13 post-doctoral
research centers and 5 affiliated hospitals. The University covers an area of 247 hectares. Since the 1950s,
Tongji has enrolled international students. There are more than 54 thousand students in the university,
including 2400 international students from more than 90 countries.
The International School provides not only various levels of Chinese courses but also some other
training programs.
67
SOUTHEAST UNIVERSITY
College of International Students, Southeast University
2 Sipailou, Nanjing 210096, China
Tel.: +86.25 83 79 30 22, +86.25 83 79 27 97, Fax: +86.25 83 79 27 37
e-mail: [email protected], www.seu.edu.cn, www.cis.seu.edu.cn
Southeast University (SEU), located at the center of the ancient capital city of Nanjing, is one of the
national key universities of the Ministry of Education of China. It is also one of the 39 leading universities
under the national Program ‘985’ Project.
Boasting over 34 schools or departments on three campuses, SEU is a comprehensive university of
a wide range of disciplines with engineering as its focus. It also has 20 post-doctoral stations, and offers
95 PhD programs and 208 Master programs; it holds a national lead in architecture, civil engineering,
electronics, informationtechnology, energy, and transportation technology. At present, the full-time
students number over 27000, of whom over 500 are international students. For decades, more than
2039 international students from 60 countries have studied in this university, and over 1700 of them
have completed their study and returned to their own countries.
ZHEJIANG NORMAL UNIVERSITY
School of International Education, Zhejiang Normal University
688 Yingbin Avenue, Jinhua City, 321004 Zhejiang Province, China
Tel.: +86.57 98 22 83 146, +86.57 98 22 98 822, Fax: +86.57 98 22 98 797
e-mail: [email protected], [email protected], MSN:[email protected], www.gjxy.zjnu.net.cn, www.zjnu.cn
68
Zhejiang Normal University (ZJNU), one of the key universities in Zhejiang province -consists of 18
colleges offering 54 undergraduate programs, 63 postgraduate programs. The university is assigned by
the Ministry of Education as the Key National Training Base for Teachers of Vocational Education. In
addition, Zhejiang Training Center for University and College Teachers is assigned to the university for
various in-service training programs. ZJNU has been authorized to accept short-term, long-term and
government scholarship international students by the Ministry of Education, and has set up Confucius
Institute in both Ukraine and Cameroon. Approved by the Ministry of Education, ZJNU has put up
a Base for Education Assistance and Development to undertake human resource development projects
for senior educational administrators from other continents. For all the advantages, more and more
international students are coming to the university to pursue their study.
H E F E I U N IV ER SIT Y OF T E C H N OLOGY
International Office for Cooperation and Exchange, Hefei University of Technology
No. 193, Tunxi Road, 230009 Hefei, Anhui, China
Tel.: +86.55 12 90 10 76, +86.55 12 90 43 77, Fax: +86.55 12 90 44 10
e-mail: [email protected], [email protected], www1.hfut.edu.cn
Hefei University of Technology (HFUT), founded in 1945, one of the key universities as well as the
member universities of the “Project 211” in China, is directly subordinate to the Ministry of Education
of China.
HFUT covers 1,993,900 square meters. Now it has 19 schools and departments, 46 research institutes,
33 key research bases at the provincial and ministry level, 53 well-equipped laboratories and 166
internship bases off campus. Up to now HFUT is authorized to confer master's & Ph.D. degrees in more
than 100 disciplines and bachelor's degrees in 66 disciplines, with 31 key disciplines at the national or
provincial level. It has 8 post-doctoral research stations and so forth.
In HFUT, there are 1,851 full-time teachers and researchers, among them over 65% are professors or
associate professors and over 70% have obtained Ph.D. degrees or master’s degrees. Furthermore, many
famous professors from “Changjiang Scholars Award Program”, experts and other top talents at home
and abroad are invited to work here. In this way, the University takes the possession of the high-level
teaching staff with professional qualifications, diverse structure and morals.
HUAZHONG UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY
International Students Office, Huazhong University of Science and Technology
1037 Luo Yu Road., 430074 Wuhan, China
Tel.: +86.27 87 54 24 57, Fax: +86.27 87 54 78 33
e-mail: [email protected], www.hust.edu.cn
Huazhong University of Science and Technology (HUST) is located in Wuhan, the most important city
in the centre China. The University ranks at the top of China. It has 36 academic schools and departments
covering eleven disciplines: philosophy, economics, law, education, literature, history, agriculture, science,
engineering, medicine and management. The University offers a variety of programs, including 75
undergraduate programs, 200 Master programs, 139 doctoral programs and 22 post-doctoral research
centers. The University has more than 13, 000 faculty members and over 50, 000 resident students.
Since 1986, we began to accept international students studying in China under Chinese Government
Scholarship. It also offers “University Scholarship” to outstanding international students as a means of
promoting good attitude, conduct and distinguished performances during their study here. A Language
Teaching Center has been established for international students. Apart from that, an International
Students Hostel is fully equipped with good teaching and learning, living and recreational facilities.
SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
Admission Office, School of International Education, South China University of Technology
University Town, Panyu District, 510006 Guangzhou, China
Tel.: +86.20 39 38 10 48, +86.20 39 38 10 29, +86.20 87 11 05 92,
Fax: +86.20 39 38 10 48, +86.20 39 38 10 29, +86.20 87 11 47 28
e-mail: [email protected], www2.scut.edu.cn
South China University of Technology (SCUT) is one of China’s leading universities. It operates under
the direct leadership of the State Ministry of Education (MOE). SCUT is a member of Project 985 and
Project 211 which means top excellent in teaching and research. It is one of the universities approved
by MOE to accept international students on Chinese Government Scholarships. SCUT has two campuses
in Guangzhou, which are in Tianhe District and Panyu University Town respectively.
Established in 1952, SCUT has devolved into a major, comprehensive university that offers multiple
disciplines—including science, engineering, business, management, liberal arts, law, bio-medical science
and design. SCUT presently comprises 23 schools. Over the past 56 years, the university has developed
over 160,000 talented graduates, earning the nicknames of “Cradle of Engineers” and “Cradle of
Entrepreneurs”.
SCUT offers 79 bachelor's programs, 3 English-medium undergraduate programs, 177 master's
programs, and 75 doctoral programs. There are 5 specialized curriculums at Mater’s level, namely,
Master’s program in architecture, Master’s program in business administration (MBA, EMBA), Master’s
program in public administration (MPA), Master’s program in Engineering with 21 different academic
areas.
69
S O U T H C HIN A N OR MA L U N IVERSITY
International Office, College of International Culture, South China Normal University
55 Zhongshandadaoxi Road, 510631 Guangzhou, China
Tel.: +86.20 85 21 00 12, +86.20 85 21 53 50, Fax: +86.20 85 21 53 60
e-mail: [email protected], College website: www.cicgz.com, University website: www.cicgz.com
South China Normal University, of 77 years in history, is one of the key University of “Project 211”in
China. The university is located in Guangzhou, which boasts of delightful weather, beautiful environment
good transportation facilities and a high-class staff of Chinese teacher. Now there are 50,000 students
from every parts of China and the world.
The university has three campuses, which are Shipai, Daxuecheng, and Nanhai. The university has 24
colleges and 1 department. Multifunctional library has over 2,500 thousand books in store, including
180 thousand books of foreign language and more than 3,000 kinds publications from national and
international sources. Internet service is available to all.South China Normal University enjoys some
international reputation. Lots of foreign students come here to study Chinese language and other
specialties or subjects every year.
U N I V E R S I TY OF E LE C TR O N IC SCIENCE
A N D T E C HN O LO G Y OF C H IN A
School of International Education, University of Electronic Science & Technology of China
No.4, Sec.2, North Jianshe Rd., Chengdu, 610054 Sichuan, China
Tel.: +86.28 83 20 02 03, Fax: +86.28 83 20 10 02
e-mail: [email protected], [email protected], www.uestc.edu.cn, www.oice.uestc.edu.cn
70
Renowned as China’s cradle for the national electronic industry, University of Electronic Science and
Technology of China (formerly Chengdu Institute of Radio Engineering) is situated at Chengdu, the
hometown of Giant Panda. In 1956, UESTC was founded on the basis of the incorporation of electronic
divisions of the then three universities including Jiaotong Universities, Nanjing Institute of Technology
and South China Institute of Technology. In 1997 it was included as one of the first universities into
“Project 211”, a project in China for developing 100 first-class universities and a number of key fields
of research for the 21st century. In 2001, UESTC was admitted into the nation’s Project 985, receiving
special support for developing world-class universities and world-famous research-oriented universities.
The University now boasts of a staff team of over 3000 and a current enrollment of 25 thousand in
fulltime studentship in different programs on its two campuses.
SOUTHWEST JIAΟTONG UNIVERSITY
International Affairs Office, Southwest Jiaotong University Information
111 Beiyiduan, Erhuan, Chengdu, 610031 Sichuan, China
Tel.: +86.28 87 60 03 43, +86.28 87 60 03 41, Fax: +86.28 87 60 51 47
e-mail: [email protected] , www.fad.swjtu.edu.cn
Southwest Jiaotong University, founded in 1896, is one of the oldest universities in modern history
of China, and a state key university among the first group that joined in the National “211 Project” and
has set up graduate school. Throughout centenary operation, SWJTU, in the heritage and development
of the fine tradition “meticulous scholarship and stringent requirements”, always engages in invigorating
the nation through education, and has cultivated nearly 200,000 talents who are serving and
contributing to the national construction, especially those in the railway transportation filed.
SWJTU owns a complete Bachelor-Master-Doctor cultivation system with 72 key undergraduate
majors, 134 master majors, 8 first-level and 56 second-level doctorate programs and 8 post-doctoral
stations; 23 schools, 2 first-level and 10 second-level national key disciplines, 24 provincial key disciplines;
meanwhile, SWJTU also possesses the National Key Laboratory of Traction Power that plays a significant
role in world transportation as well as 27 provincial key labs, 6 state demonstration center experimental
teaching, 6 campus practice and training base, 9 innovative education base, 2 national teaching base
for engineering basic courses; Now, SWJTU has 6 state characteristic undergraduate programs, and
6 specialties have passed the profession assessment by the Ministry of Education and Ministry of
Construction.
SOUTHWEST UNIVERSITY
International Education and Exchange Center, Southwest University
Beibei District, 400715 Chongqing, China
Tel.: +86.23 68 25 63 42, +86.23 68 25 23 47, Fax: +86.23 68 86 38 05
e-mail: [email protected], [email protected], www.gjc.swu.edu.cn
Southwest University (SWU) is a comprehensive and national key university sponsored by the Ministry
of Education of China. SWU was founded in July, 2005, by the amalgamation of two formerly individual
universities, Southwest China Normal University and Southwest China Agriculture University. The history
of both universities can be traced back to 100 years ago. It is one of the "211 Project" universities (top
100) which get preferential support for their development and construction from the Central
Government of China.
SWU is located in Chongqing municipality, which is the central city in the Western China Development
Project. The Three Gorges, Dazu Stones Carving and Hotpot Food are worldwide famous and unique.
Southwest University began to enroll international students in the 1950’s. It is also one of the universities
designated by the Ministry of Education to enroll Chinese Government Scholarship students. Most of
the international students in SWU are now majoring in Chinese language, Pedagogy, Psycology,
Economics, Business in China, Chinese Minorities Studies, Life Sciences, Food Sciences, Agriculture, Fine
Arts, and Chinese Martial Arts, etc. The qualified International students in Southwest University have
the privileges and chances to get Chonqing Mayor Scholarships and SWU Excellent Overseas Students
Scholarship. In addition SWU is donating a share of Integrative Insurance for Medical Care and Accidents
for every long term overseas student.
N O R T H W E S T E R N P O LY T E C H N I C A L U N I V E R S I T Y
International College, Northwestern Polytechnical University
127 Youyi Xilu, 710072 Xian Shanxi, China
Tel.: +86.29 88 49 43 81, Fax: +86.29 88 49 15 44
e-mail: [email protected], www.nwpu.edu.cn
Northwestern Polytechnical University (NPU) is located in ancient capital city of Xi'an. NPU is China's
only research-oriented, multi-disciplinary, and international university of science and technology, which
simultaneously excels at aeronautics, astronautics, and marine technology. The university emphasizes
science and technology, while harmoniously developing the fields of management, humanities,
economics, and law. The university is affiliated with the Ministry of Industry and Information Technology.
NPU is one of the 211 and 985 universities and enjoys a high reputation. The university has 14 academic
schools, offering 54 undergraduate programs, 101 postgraduate programs, 57 doctoral programs, and
12 postdoctoral programs.
Life on Campus: All classrooms are equipped with multimedia facilities which
provide students with a comfortable and efficient environment in their study. On campus you can find
hospital, bank office, post-office, convenience stores and laundry. There are also various canteens offering
western food, Chinese food, fast food and Islamic food, and sports facilities for basketball, volleyball,
tennis, and football.
71
Κ Υ Π Ρ Ι Α ΚΟ Π ΕΡ ΙΠ ΤΕ Ρ Ο Α Ν ΩΤ ΑΤΩΝ
Ε ΚΠ Α Ι Δ Ε ΥΤ ΙΚ ΩΝ ΙΔ Ρ Υ ΜΑ Τ ΩΝ
C YP R U S HIG H E R ED U C ATION PAVILION
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε IΟ ΕΜΠ ΟΡ IΟΥ ,
Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν IΑ Σ & ΤΟΥ Ρ ΙΣ ΜΟ Y ΚYΠΡΟΥ
Α. Αραούζου 6, 1421 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357.22 86 71 00, Fax: +357.22 37 51 20
e-mail: [email protected], www.mcit.gov.cy
Το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού έχει την ευθύνη της χάραξης και εφαρμογής της
Κυβερνητικής πολιτικής πάνω στα θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, τη βιομηχανία, τον τουρισμό και
την προστασία του καταναλωτή, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν θετικά στην παραπέρα ανάπτυξη
της Κυπριακής οικονομίας και του επιπέδου διαβίωσης του Κυπριακού λαού στο σύνολο του. Η διοίκηση
του Υπουργείου χειρίζεται την γενική πολιτική και κατευθύνει και συντονίζει όλα τα Τμήματα και Υπηρεσίες
του Υπουργείου για αποτελεσματική εφαρμογή της.
M I N I S T RY O F C OMME R C E ,
I N D U S T RY & TOU R IS M O F C Y PRUS
6 A. Araouzou Str., 1421 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357.22 86 71 00, Fax: +357.22 37 51 20
e-mail: [email protected], www.mcit.gov.cy
72
The Ministry of Commerce, Industry and Tourism is responsible for the formulation and
implementation of Government policy on matters pertaining to trade, industry, tourism and Consumer,
in such a way that it will contribute positively towards the further development of the Cyprus economy
and the well-being of the population of the island. The administration of the Ministry handles the general
policy and directs and co-ordinates all the departments and services of the Ministry for its effective
implementation.
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών
Ξενοφώντος 2Α, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 37 34 822, 210 37 34 800, Fax: 210 36 46 420
e-mail: [email protected], www.cyprustradecenter.gr
Το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθηνών είναι το γραφείο του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας &
Τουρισμού στην Αθήνα.
Το Κ.Ε.Κ. Αθηνών (Εμπορικό Τμήμα της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας) αναπτύσσει μια πολύ
έντονη και ποικίλη δραστηριότητα σε όλους τους εμπορικούς τομείς με αποτέλεσμα να παρατηρείται μια
σταθερή αύξηση των εξαγωγών κυπριακών προϊόντων και υπηρεσιών προς την Ελλάδα. Επίσης,
παρατηρείται μια συνεχής αύξηση των εισαγωγών εμπορευμάτων και έντονο ενδιαφέρον για τον Τομέα
Υπηρεσιών με ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρήσεις Διεθνών Δραστηριοτήτων.
Με βάση τα πιο πάνω, το Κ.Ε.Κ. Αθηνών αναπτύσσει τις ακόλουθες δραστηριότητες:
Συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις
Διαφημιστικές εκστρατείες
Έρευνες Αγοράς για Κυπριακά προϊόντα σε διάφορες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας.
Διοργάνωση ημερίδας προβολής της Κύπρου σαν Κέντρο Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
στο ΕΒΕ Αθηνών και στο ΕΒΕ Θεσσαλονίκης.
Προβολή και Προώθηση
Επισκέψεις σε Επιμελητήρια της περιφέρειας
Οργάνωση Επισκέψεων Δημοσιογράφων στην Κύπρο
E M B A S S Y OF T H E R EP U B LIC OF CYPRUS
C y p ru s Trad e C en t er A t h e n s
2A Xenofodos Str., 105 57 Athens, Greece
Tel.: +30.210 37 34 822, +30.210 37 34 800, Fax: +30.210 36 46 420
e-mail: [email protected], www.cyprustradecenter.gr
Cyprus Embassy Trade Center is the official bureau of the Ministry of Commerce,
Industry and Tourism of Cyprus in Athens.
Cyprus Embassy Trade Center Athens has intense and various activities in many commercial sectors,
resulting to a gradual increase of Cyprus Goods and Services exports to Greece. Additionally, not only a
continuous increase on the imports of Cyprus’ Goods and Services is observed, but also particular interest
for the Services sector and especially in the establishment of companies in Cyprus with international
activities.
According to the above mentioned, C.T.C. Athens focus on the following activities:
Participation in Special Interest Exhibitions
Advertising Campaigns
Market Research concerning Cyprus Goods and Services around Greece
Organizing Seminars concerning Cyprus as a Centre of International Business
Activities at the Chambers of Commerce of Athens and Thessaloniki
Various promotions
Visits to several Greek Chambers of Commerce and Industry
Organizing journalists’ visits to Cyprus
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 24801, 1304 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357.22 41 16 00, Fax: +357.22 41 16 01
e-mail: [email protected], www.ouc.ac.cy
Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί στη βάση μιας νέας εκπαιδευτικής
προσέγγισης, της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υλοποιεί ουσιαστικά την κοινωνική απαίτηση
για τη διά βίου μάθηση. Όραμα και αποστολή του Πανεπιστημίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής
γνώσης και έρευνας, η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας και η κοινωνική προσφορά. Στόχος του
είναι η παροχή πτυχιακών και μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και Προγραμμάτων Διά Βίου
Μάθησης σε όλους τους πολίτες ανεξάρτητα από ηλικία, χρόνο και τόπο αξιοποιώντας το ανοικτό σύστημα
εισδοχής.
Προγράμματα Σπουδών για το έτος 2010/2011:
Πτυχιακό: Σπουδές στο Ελληνικό Πολιτισμό
Μεταπτυχιακό (Μάστερ και Διδακτορικό): Επιστήμες της Αγωγής - Διοίκηση Μονάδων Υγείας - Ειδίκευση
στα Πληροφοριακά Συστήματα.
73
Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης:
Μεταπτυχιακό (Μάστερ):
Διοίκηση Επιχειρήσεων (δύο κατευθύνσεις): Διοίκηση Επιχειρήσεων - Τραπεζική και Χρηματοοικονομική
Προσφέρονται επίσης Θεματικές Ενότητες Πτυχιακού και Μεταπτυχιακού Επιπέδου. Περισσότερες
πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου www.ouc.ac.cy.
OPEN UNIVERSITY OF CYPRUS
PO Box 24801, 1304 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357.22 41 16 00, Fax: +357.22 41 16 01
e-mail: [email protected], www.ouc.ac.cy
74
The Open University of Cyprus is the only dedicated University in Cyprus to open and distance
learning. It promotes educational opportunity and materialises the social demand for lifelong learning
by providing high-quality university education to all citizens, irrespective of age, time and place. The
University’s mission is the promotion of academic knowledge and research and the development of
technology and pedagogic innovation, while offering undergraduate, postgraduate (Master and PhD
programs) and Lifelong Learning Courses open to all citizens.
Programs of study for 2010-2011:
Undergraduate Program: Hellenic Civilisation Studies
Postgraduate Programs (Master and PhD): Health Care Management - Information Systems - Educational
Studies
Lifelong Learning Programs:
Postgraduate Program:
Business Administration (two directions): Business Administration - Banking and Finance
The Open University of Cyprus offers also Undergraduate and Postgraduate Modules. For more
information please visit OUC’s website at www.ouc.ac.cy.
Ε ΥΡ Ω Π Α Ϊ ΚΟ Π Α Ν Ε Π ΙΣΤ Η ΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Διογένους 6 Έγκωμη, Τ.Θ. 22006, 1516, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357.22 71 30 00, Fax: +357.22 71 31 72
e-mail: [email protected], www.euc.ac.cy
Σχολή Τεχνών και Επιστημών της Αγοράς
Πτυχιακά Προγράμματα: Γραφικές Τέχνες και Διαφήμιση - Δημοτική Εκπαίδευση - Μουσική
- Νηπιαγωγικά
Μεταπτυχιακά Προγράμματα: Εκπαιδευτική Ηγεσία - Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ιωάννη Γρηγορίου
Πτυχιακά Προγράμματα: Αθλητική Διοίκηση - Γενική Διοίκηση - Δημόσιες Σχέσεις και Διαφήμιση
- Διεύθυνση - Διεύθυνση Συστημάτων Πληροφορικής - Λογιστική - Μάρκετινγκ - Ξενοδοχειακή Διεύθυνση
- Οικονομικά - Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Πτυχιακά Προγράμματα: Αγγλική Φιλολογία και Γλωσσολογία - Ευρωπαϊκές Σπουδές - Κοινωνικές
Επιστήμες και Επιστήμες Συμπεριφοράς με ειδικότητα στην Κοινωνιολογία - Κοινωνική Εργασία
- Λογοθεραπεία - Νομική - Ψυχολογία
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Συγκριτική Λογοτεχνία
Σχολή Επιστημών
Πτυχιακά Προγράμματα: Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Νοσηλευτική - Πληροφορική
- Φυσικοθεραπεία
EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
6 Diogenes Str., Engomi, P.O. Box 22006, 1516 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357.22 71 30 00, Fax: +357.22 71 31 72
e-mail: [email protected], www.euc.ac.cy
The School of Arts and Education Sciences
Bachelor Degrees: Graphic Design and Advertising - Early Childhood Education - Primary Education
- Music
Master Degrees: Education Leadership - Special (Inclusive) Education
The Ioannis Gregoriou School of Business Administration
Bachelor Degrees: Accounting - Banking and Finance - Economics - General Business - Hospitality
Management - Management - Management Information Systems - Marketing - Public Relations and
Advertising - Sports Management
Master Degree: Business Administration (MBA)
The School of Humanities and Social Sciences
Bachelor Degrees: English Language and Literature - European Studies - Law - Psychology - Social and
Behavioral Sciences Majoring in Sociology - Social Work - Speech and Language Therapy
Master Degree: Comparative Literature
The School of Sciences
Bachelor Degrees: Computer Science - Computer Engineering - Nursing - Physiotherapy
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ARTE
Λεωνίδου 34-36, 1097 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357.22 67 68 23, Fax: +357.22 66 56 95
e-mail: [email protected], www.artemusic.org
Η Μουσική Ακαδημία ΑRΤΕ είναι η πρώτη Σχολή Μουσικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Κύπρο και
η μόνη εξειδικευμένη και αφιερωμένη αποκλειστικά στη Μουσική.
Προσφέρει τετραετή κλάδο σπουδών που οδηγεί στο Πτυχίο Μουσικών Σπουδών, Αξιολογημένο
– Πιστοποιημένο από το Σ.ΕΚ.Α.Π.
Στελεχώνεται από διαπρεπείς μουσικούς και εκπαιδευτικούς , διευθύνεται από την Πίτσα Σπυριδάκι και
έχει καλλιτεχνικό σύμβουλο τον διακεκριμένο μουσικό Μαρτίνο Τιρίμο.
Στεγάζεται στο άρτια εξοπλισμένο Αρχοντικό Τεχνών.
Προσφέρει μια σφαιρική μουσική παιδεία, καλύπτοντας τους τομείς της Εκτέλεσης, Σύνθεσης, Μουσικής
Παιδαγωγικής και Ακαδημαϊκής Μελέτης της Μουσικής.
ARTE MUSIC ACADEMY
34-36 Leonidou Str., 1097 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357.22 67 68 23, Fax: +357.22 66 56 95
e-mail: [email protected], www.artemusic.org
ARTE Music Academy is the first Music Institution of Tertiary Education in Cyprus and the only one
specialized and exclusively dedicated to Music.
It is a four-year course, leading to a Bachelor’s Degree in Music, Evaluated – Accredited by C.E.E.A.
The faculty consist of eminent musicians and scholars.
Martino Tirimo, the
distinguished musician serves as the Academy’s artistic director.
Arte Music Academy offers a unique musical education, covering the areas of
Performance, Composition, Music Education and Academic Study of Music.
75
N E A P O L I S U N I V E R S I T Y PA F O S
Λεωφ. Δανάης 2, 8042 Πάφος, Κύπρος
Tηλ.: +357.26 84 33 00, Fax: +357.26 93 19 44
e-mail: [email protected]
Το Πανεπιστήμιο Νεαπόλεως Πάφου είναι το πιο πρόσφατο πανεπιστήμιο στην Κύπρο με έγκριση από
το Υπουργείο Παιδείας τον Δεκέμβριο του 2007, και το πρώτο πανεπιστήμιο στην επαρχία Πάφου. Το
Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο
στα Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψυχολογία, Αρχιτεκτονική, Real Estate και
Κατασκευαστικές Eπιστήμες.
Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Πανεπιστημίου, προερχόμενο από καταξιωμένα πανεπιστήμια του
Ελλαδικού και διεθνούς χώρου, διαθέτει μακροχρόνια ερευνητική και διδακτική εμπειρία, η οποία σε
συνδυασμό με την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογίων, δημιουργεί το κατάλληλο υποστηρικτικό
περιβάλλον για την απρόσκοπτη γνωστική ανάπτυξη και επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, ώστε
εφοδιασμένοι με γνώση και δεξιότητες να εξασφαλίσουν μία επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία.
Το Πανεπιστημιακό συγκρότημα ευρίσκεται στην καρδιά της Πάφου, σε μικρή απόσταση από την
παραλία, το εμπορικό κέντρο και τα πολλά αξιοθέατα της πόλης, δημιουργώ-ντας τις προϋποθέσεις για
μια μοναδική φοιτητική εμπειρία.
N E A P O L I S U N I V E R S I T Y PA F O S
2 Danaes Ave., 8042 Pafos, Cyprus
Tel.: +357.26 84 33 00, Fax: +357.26 93 19 44
e-mail: [email protected]
76
Neapolis University of Pafos is the latest institution to be registered as a university in Cyprus, having
received Ministry of Education approval in December 2007, and the first ever university in the region of
Pafos. The University is offering programmes of study at Bachelor, Master and Doctoral level in Εconomics,
Finance, Management, Business Administration, Psychology, Architecture, Real estate and Construction.
The University has attracted academic staff with long experience in teaching and research from leading
Universities and uses state-of-the-art learning and information technologies to create a challenging and
rewarding academic environment, which equips students with knowledge and enduring skills for
successful international careers. The University Campus located in the heart of the vibrant and Unesco
world-heritage city of Pafos is a stone’s throw from the city’s beaches and many attractions providing
a unique student experience.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 20537, 1678 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357.22 89 42 87, Fax: +357.22 89 44 72
e-mail: [email protected], [email protected], www.ucy.ac.cy
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί την κορυφαία βαθμίδα της παιδείας της Κύπρου.
Έχει καθιερωθεί για το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας, το πλούσιο ερευνητικό έργο και την εκπαιδευτική και
την κοινωνική προσφορά του. Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 6 Σχολές και 21 Τμήματα. Προσφέρονται
32 Προπτυχιακά και 78 Μεταπτυχιακά Προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και Διδακτορικού.
Συγκεκριμένα, λειτουργούν: 1.Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, 2.Η Σχολή Θετικών και
Εφαρμοσμένων Επιστημών, 3.Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής, 4.Η Σχολή
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, 5.Η Πολυτεχνική Σχολή, 6.Η Φιλοσοφική Σχολή.
Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσεται συνεχώς κτηριακά στο χώρο της Πανεπιστημιούπολης με στόχο να
φτάσει τους 10.000 φοιτητές μέχρι το έτος 2020.
UNIVERSITY OF CYPRUS
PO Box 20537, 1678 Nicosia, Cyprus
Τel.: +357.22 89 42 87, Fax: +357.22 89 44 72
e-mail: [email protected], [email protected], www.ucy.ac.cy
The University of Cyprus is widely recognized for its contribution to the upgrading of the research,
the educational and cultural life of Cyprus and Europe. The University has 78 fully fledged graduate
programmes, at both the Masters and PhD levels, and 32 undergraduate programmes.
The University consists of six faculties: 1.The Faculty of Humanities, 2.The Faculty of Pure and Applied
Sciences, 3.The Faculty of Economics and Management, 4.The Faculty of Engineering, 5.The Faculty of
Letters, 6.The Faculty of Social Sciences and Education.
The University is growing continuously in the new university campus with a target to reach 10,000
students by the year 2020.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Τ.Θ. 24005, 1700 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357.22 84 15 00, Fax: +357.22 35 74 81
e-mail: [email protected], www.unic.ac.cy
Προγράμματα σπουδών:
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Κοινωνικών Επιστήμων και Νομικής
Πτυχία: Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία - Αρχιτεκτονική - Γραφική Επικοινωνία - Δημόσιες Σχέσεις,
Διαφήμιση και Μάρκετινγκ - Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές - Επικοινωνίες - Εφαρμοσμένα
Πολυμέσα - Κοινωνική Εργασία - Νομική - Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου - Ψυχολογία
Μεταπτυχιακά: Διεθνείς Σχέσεις - Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Πτυχία: Αθλητική Διοίκηση - Διεύθυνση Ξενοδοχείων - Διεύθυνση/Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοικητική
Πληροφορικών Συστημάτων - Λογιστική - Μάρκετινγκ - Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Σπουδές
Μεταπτυχιακά: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
Σχολή Επιστήμων
Πτυχία: Βιολογία του Ανθρώπου - Ηλεκτρονική Μηχανική - Μηχανική Υπολογιστών - Νοσηλευτική
- Πληροφορική
Σχολή Επιστήμων Αγωγής
Πτυχία: Δημοτική Εκπαίδευση - Μουσικές Σπουδές - Προδημοτική Εκπαίδευση – Νηπιαγωγικά - Χορός
Μεταπτυχιακά: Επιστήμες Αγωγής
UNIVERSITY OF NICOSIA
PO Box 24005, 1700 Nicosia, Cyprus
Tel.: +357.22 84 15 00, Fax: +357.22 35 74 81
e-mail: [email protected], www.unic.ac.cy
Programmes of Study
School of Humanities, Social Sciences and Law
Bachelor: Applied Multimedia - Architecture - Communications - English Language and Literature
- Graphic Communication - Interior Design - International Relations and European Studies - Law
- Psychology - Public Relations, Advertising and Marketing - Social Work
Master: International Relations - Media and Communication
School of Business
77
Bachelor: Accounting - Business Administration - Hospitality Management - Hotel and Tourism
Management - Marketing - Management Information Systems - Sports Management
Master: Business Administration (MBA)
School of Sciences
Bachelor: · Biology - Computer Engineering - Computer Science - Electronics Engineering - Nursing
School of Education
Bachelor: Dance - Music - Primary Education - Pre-Primary Education
Master: Educational Studies
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ FREDERICK
Λευκωσία: Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036 Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357.22 43 13 55, Fax: +357. 22 43 82 34
Λεμεσός: Μάριου Αγαθαγγέλου 18, Άγιος Γεώργιος Χαβούζας, 3080 Λεμεσός, Κύπρος
Τ.Θ. 56368, 3306 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: + 357.25 73 09 75, Fax: +357.25 73 50 01
e-mail: [email protected], www.frederick.ac.cy
78
Το Πανεπιστήμιο Frederick, άρχισε τη λειτουργία του από το Σεπτέμβριο 2007, ως ιδιωτικό Πανεπιστήμιο
μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την
επιτυχημένη, σαρανταδυάχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην
έρευνα.
Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και
της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η
γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Το Πανεπιστήμιο Frederick προσφέρει υψηλού επιπέδου
εκπαίδευση η οποία οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα. Τα προσόντα αυτά εξασφαλίζουν στους
αποφοίτους επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία και ανέλιξη στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή
γνώσεων.
Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν 6 Σχολές. Ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μέσα από
τα ποικίλα Τμήματα και Προγράμματα Σπουδών, αυτό που τον ενδιαφέρει. Οι επίσημες γλώσσες
διδασκαλίας του Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική.
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ: Τμήμα Οικονομικών, Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικών - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών.
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Τμήμα
Πληροφορικής και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών · Τμήμα
Μηχανολόγων Μηχανικών.
ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ: Τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών
- Τμήμα Αρχιτεκτονικής.
ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Τμήμα Δημοσιογραφίας - Τμήμα Κοινωνικής
Εργασίας.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: Τμήμα Δασκάλων - Τμήμα Νηπιαγωγών.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: Τμήμα Νοσηλευτικής.
FREDERICK UNIVERSITY
Nicosia: 7 Y. Frederickou Str., Pallouriotissa,1036 Nicosia, Cyprus
PO Box 24729, 1303 Nicosia, Cyprus.
Tel.: +357.22 43 13 55, Fax: +357.22 43 82 34
Limassol: 18 Mariou Agathangelou Str., Agios Georgios Havouzas, 3080 Limassol, Cyprus
PO Box 56368, 3306 Limassol, Cyprus,
Tel.:+357.25 73 09 75, Fax: +357.25 73 50 01
e-mail: [email protected], www.frederick.ac.cy
Frederick University, was founded in September 2007, following the forty-two year successful route
in education and research of Frederick Institute of Technology, which is still operating, and after a decision
by the Council of Ministers of the Republic of Cyprus.
The mission of Frederick University is to provide learning opportunities through teaching and research,
in the fields of science, technology, letters and the arts as well as to contribute to society The graduates
of the University are well equipped to pursue further studies, enter the employment market, or realize
their ambitions through self-employment in Cyprus or abroad.
Schools, Departments and Programs of Studies:
SCHOOL OF ARCHITECTURE, FINE AND APPLIED ARTS: Department of Applied Arts - Department of
Architecture.
SCHOOL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES: Department of Journalism - Department of Social
Work.
SCHOOL OF ECONOMIC SCIENCES AND ADMINISTRATION: Department of Business Administration
- Department of Economics, Accounting and Finance - Department of Maritime Studies.
SCHOOL OF HEALTH SCIENCES: Department of Nursing.
SCHOOL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES: Department of Electrical Engineering - Department
of Mechanical Engineering - Department of Civil Engineering - Department of Computer Science and
Engineering.
SCHOOL OF EDUCATION: Department of Primary Education - Department of Preprimary Education.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΕΠΑΚ)
Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ.: +357.25 00 27 10, Fax: +357.25 00 26 40
e-mail: [email protected], www.cut.ac.cy
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι ένα νέο, δημόσιο και ανεξάρτητο Πανεπιστήμιο
με τα ιδία προνόμια που έχει και το Πανεπιστημίου Κύπρου. Επομένως, το ΤΕΠΑΚ κατέχει ίδιες αξίες στο
ακαδημαϊκό χαρακτήρα, στη νομική θέση, στην διοικητική δομή, στο υψηλό επίπεδο διαδικασιών της
επιλογής ακαδημαϊκού προσωπικού, και στις σχέσεις του με τη πολιτεία.
Το ΤΕΠΑΚ φιλοδοξεί να αναπτυχθεί ως ένα μοντέρνο, πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο το οποίο θα
προσφέρει εκπαίδευση και υψηλού επιπέδου έρευνα στα πρωτοποριακά τμήματα της Επιστήμης και της
Τεχνολογίας που θα έχει θετική επίδραση στους οικονομικούς, τεχνολογικούς και επιστημονικούς τομείς
της πολιτείας.
Το ΤΕΠΑΚ προσφέρει πτυχιακά καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Συγκεκριμένα
λειτουργούν 5 Σχολές:
- Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος
- Σχολή Διοίκησης Και Οικονομίας
- Σχολή Επιστημών Υγείας
- Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών Και Επικοινωνίας
- Σχολή Μηχανικής Και Τεχνολογίας
Το ΤΕΠΑΚ αναπτύσσεται συνεχώς με στόχο να φτάσει τους 7,000 – 8,000 φοιτητές,
5 – 6 Σχολές, και 21 – 28 Τμήματα μέχρι το έτος 2020.
79
THE CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (CUT)
PO Box 50329, 3603 Limassol, Cyprus
Τel.: +357.25 00 27 10, Fax: +357.25 00 26 40
e-mail: [email protected], www.cut.ac.cy
The Cyprus University of Technology (CUT) is a new, public and independent University on an equal
status to the existing University of Cyprus and consequently has similar values concerning its academic
character, legal status, organisational and administrative structure, its high level procedure for staff
selection, and its relationship with the state.
The Cyprus University of Technology aspires to develop itself into a modern, pioneering University able
to offer education and high level research in leading branches of science and technology which have
high impact on the economic, technical and scientific sectors.
The University offers undergraduate and postgraduate degrees within its 5 academic Faculties, which
are the following:
· The Faculty of Geotechnical Sciences and Environmental Management
· The Faculty of Management and Economics
· The Faculty of Health Sciences
· The Faculty of Applied Arts and Communication
· The Faculty of Engineering and Technology
The University Campus Master Plan envisages that until 2020 the number of students steadily grow to
7,000 – 8,000, with 5 – 6 faculties and 21 – 28 departments.
80
LIGHTEL TECHNOLOGIES S.A.
Kοντόνη 10, 183 46 Μοσχάτο
Τηλ.: 210 95 30 505, 210 94 19 400, Fax: 210 94 13 525
e-mail: [email protected], www.lightel.gr
Πρωτοπόρος στο χώρο των φωτιζόμενων φιλμ, ηλεκτρονικών πλαστικών, υβριδικών, αλλά και
συμβατικών ηλεκτρονικών, η Lightel Technologies έχει αντικείμενο την έρευνα και ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών και προϊόντων στο χώρο της οπτικής επικοινωνίας. Παράλληλα τον τελευταίο χρόνο ξεκίνησε
η εμπορική αντιπροσώπευση αντίστοιχων προιόντων μεγάλων οίκων του εξωτερικού όπως η Promethean
με τους κορυφαίους διαδραστικούς πίνακες του κόσμου. Αγγλικά προιόντα μεγάλης αντοχής από την
πρώτη και πιο εξειδικευμένη εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο που αναπτύσσει και παράγει διαδραστικούς
πίνακες αλλά και ολοκληρωμένη σειρά περιφερειακών ειδών. Η εταιρεία βρίσκεται σε θέση να παρέχει
λύσεις “ με το κλειδί στο χέρι “ ώστε οι πελάτες της να μην αναλώνονται στην αναζήτηση λύσεων για τα
απαραίτητα είδη και το service.
LIGHTEL TECHNOLOGIES S.A.
10 Kontoni Str., 183 46 Moschato, Greece
Tel.: +30.210 95 30 505, +30.210 94 19 400, Fax: +30.210 94 13 525
e-mail: [email protected], www.lightel.gr
Lightel Technologies SA, as a forerunner in the field of film illumination and animation products,
continuously exploits and develops new technological potentials, providing advertising companies and
advertisers with unique tools and original products. The company itself is a technological spin-off
combining all the benefits of a modern organization structure. Last year the company inserted in the
market of interactive whiteboards representing the English company Promethean which is one of the
first and mostly specialized companies in developing and producing whiteboards and peripherals. The
company provides “turn key” solutions combined with flexibility and “best suited to fit” products for
its clients plus customer service.
81
L O O K4 S T UD IES .C O M
Πεντέλης 34Α, 153 43 Αγία Παρασκευή
Τηλ.: 210 63 99 412, 210 66 16 810, Fax: 210 60 17 167
e-mail: [email protected], www.look4studies.com
Look4Studies.com – Βρες τα Πάντα για τις Σπουδές σου!
Το www.look4studies.com αποτελεί το ολοκληρωμένο site για σπουδές στην Ελλάδα και δίνει τη
δυνατότητα στους χρήστες να βρουν τα πάντα για τις σπουδές τους.
Στο Look4Studies.com, οι υποψήφιοι σπουδαστές, αλλά και άλλοι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να βρουν
πληροφορίες για σπουδές, προφίλ και προγράμματα σπουδών πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών
οργανισμών που προσφέρουν προπτυχιακές, μεταπτυχιακές σπουδές και επαγγελματική εκπαίδευση, με
αναλυτικές περιγραφές, κριτήρια εισαγωγής και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.
Οι χρήστες μπορούν ακόμη να δημιουργήσουν τη δική τους σελίδα για αποθήκευση και διαχείριση των
αναζητήσεών τους, να κάνουν ηλεκτρονικά αίτηση για να ενημερωθούν απευθείας από κάθε οργανισμό
και να ενημερώνονται για τα τελευταία νέα στο χώρο της εκπαίδευσης.
Τέλος, το Look4Studies.com παρέχει πληροφορίες για πρόσθετες υπηρεσίες σπουδών, όπως
επαγγελματικός προσανατολισμός, κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών και Η/Υ, χρηματοδότηση σπουδών,
καθώς και υπηρεσίες για αναζήτηση κατοικίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν για το χρήστη.
L O O K4 S T UD IES .C O M
82
34A Pendelis Str., 153 43 Athens, Greece
Tel.: +30.210 63 99 412, +30.210 66 16 810, Fax: +30.210 60 17 167
e-mail: [email protected], www.look4studies.com
Look4Studies.com - Find everything about your studies!
Look4Studies.com is the complete website for studies in Greece, enabling thousands of users to find
everything about their studies.
At Look4Studies.com, prospective students and other interested parties can find information about
studies, profiles and courses of universities and educational institutions that offer undergraduate,
graduate studies and professional training, with detailed descriptions, admission requirements and all
necessary information.
Users can also create their own page to save and manage their searches, make online applications to
get information directly from each educational institution, as well as stay updated with the latest news
on education.
Finally, Look4Studies.com provides information on additional services around studies, such as
professional orientation, foreign languages and computer learning centres, studies financing, as well as
services to find housing.
It is worth mentioning that all services are free to users.
ΜΚΟ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Τηλ.: 210 52 03 031
Μ.Κ.Ο. «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» - Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ». Εκμάθηση της
Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων Ελληνικού πολιτισμού σε μετανάστες & αλλογενείς-αλλοδαπούς.
O Mη Kυβερνητικός Oργανισμός «Αλληλεγγύη» ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την υποστήριξη των
κοινωνικά αδύναμων ομάδων ανεξαρτήτως εθνικότητας ή θρησκεύματος. Είναι αστική μη κερδοσκοπική
εταιρεία, που συγκροτείται από δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου: το Διορθόδοξο Κέντρο της
Εκκλησίας της Ελλάδος και την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.
Η ομάδα της «Αλληλεγγύης» αποτελείται από νέους, κοινωνικά ευαίσθητους ανθρώπους, οι οποίοι
συμβάλλουν ενεργά στον ανθρωπιστικό σχεδιασμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.Πάντα στην πρώτη γραμμή,
με δύναμη, ταχύτητα και αλτρουϊσμό, υλοποιεί ανθρωπιστικό έργο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Η Μ.Κ.Ο. «Αλληλεγγύη», εδώ και έξι χρόνια, παρέχει δωρεάν τη δυνατότητα στους μετανάστες που
ζουν στην Ελλάδα, να γνωρίσουν την Ελληνική γλώσσα και να βοηθηθούν στην κοινωνική τους ένταξη με
το πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ», σχεδιασμένο από ειδικούς εκπαιδευτικούς ώστε να σέβεται
την πολιτισμική ιδιαιτερότητα του καθενός.
Συντονιστής Προγράμματος«ΥΠΟΔΟΧΗ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ»: κ. Γιάννης Κοτσανάς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο: 210. 5203031, καθημερινά 9:00 – 17:00.
N.G.O. – SOLIDARITY
Tel.: +30.210 52 03 031
N.G.O. “SOLIDARITY”: Educational programme “WELCOME-INTEGRATION”. Instruction of the Greek
language and elements of the Greek culture to immigrants & foreigners.
The non-governmental organisation “Solidarity” was established in 2002 to support socially vulnerable
groups regardless of nationality or religion. It is a non-profit association comprised of two public legal
corporations, the Interorthodox Centre of the Church of Greece and the Archdiocese of Athens.
Young - socially conscious – people make up the “Solidarity” team and actively contribute to the
humanitarian activities of the Church of Greece. By taking a leading social role, they dynamically, rapidly
and altruistically provide humanitarian aid at both national and international levels.
N.G.O. “Solidarity” for the past six years, offers – for free – to the immigrants & foreigners that live
in Greece, the opportunity to get an introduction to the Greek language and a cultural support for their
smooth social integration, through the programme, that is designed by specialized instructors, so as to
respect the individual cultural background of every member.
Chief Instuctor of “WELCOME-INTEGRATION”- Progamme Coordinator : Mr. John Kotsanas.
For further information on the programme you may call at: 210.5203031,
weekdays, between 9:00 – 17:00.
83
M E D I T E R RA N EA N C O LLEG E
Πελλήνης 8 & Πατησίων 107, 112 51 Αθήνα
Τηλ.: 210 88 99 600, Fax: 210 88 99 610
Εγνατίας 76, 546 23 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 28 77 79, Fax: 2310 24 47 01
e-mail: [email protected], www.medcollege.edu.gr
To Mediterranean College, το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστημιακό κολέγιο στην Ελλάδα από το 1977,
είναι αναγνωρισμένο από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (BAC) ως ίδρυμα που παρέχει ανώτατη
εκπαίδευση.
Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό έργο που προσφέρει εδώ και 33 χρόνια, διασφαλίζεται από το
Ακαδημαϊκό του Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν διεθνούς κύρους ακαδημαϊκοί, το διδακτικό προσωπικό του, υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και επιτυχημένοι επαγγελματίες, καθώς και από τη σύγχρονη
υλικοτεχνική του υποδομή.
Προσφέρει αναγνωρισμένα Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία δικαιόχρησης
με πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς της Μ. Βρετανίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα:
- Διοίκηση Επιχειρήσεων
- Μάρκετινγκ & Δημόσιες Σχέσεις
- Πληροφορική
- Κοινωνικές Επιστήμες (Συμβουλευτική Ψυχολογία, Λογοθεραπεία, Μαθησιακές Δυσκολίες,
Παιδαγωγικά)
- Μηχανική (Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός)
Οι άριστες γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές του Mediterranean College, σε συνδυασμό
με τους ισχυρούς δεσμούς του Κολεγίου με επιχειρήσεις και την Αγορά Εργασίας, καθρεφτίζονται στο
εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (82%) επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.
84
MEDITERRANEAN COLLEGE
8 Pellinis Str. & 107 Patision Str., 112 51 Athens, Greece
Tel.: +30.210 88 99 600, Fax: +30.210 88 99 610
76 Egnatias Str., 546 23 Thessaloniki, Greece
Tel.: +30.2310 28 77 79, Fax:+30.2310 24 47 01
e-mail: [email protected], www.medcollege.edu.gr
Mediterranean College, founded in 1977, is the first private college in Greece offering university level
studies and is recognised by the British Accreditation Council (BAC) as an institution providing higher
education.
High standard teaching and learning have been offered at MC for over 33 years. This is ensured by the
College’s Board of Visitors, comprised of prestigious, international academicians, the Academic Faculty
of experienced lecturers and successful professionals and the modern, state of the art facilities.
The College offers both undergraduate and post graduate programmes in collaboration with universities
and educational institutes in Great Britain in the following disciplines:
- Business
- Computing
- Social Sciences
- Engineering
The sound knowledge and skills that students acquire at Mediterranean College, in combination with
the College’s successful working relationship with several enterprises and the job market, is reflected by
the exceptionally high percentage (82%) of our graduates’ job placement.
NEA YOΡKH – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Λεωφ. Αμαλίας 38, 105 58 Αθήνα
Τηλ.: 210 32 25 961,2, Fax: 210 32 33 337
e-mail: [email protected], www.nyc.gr
Το New York College δραστηριοποιείται στον χώρο της ιδιωτικής Ανώτατης Εκπαιδεύσης από το 1989
στην Αθήνα και τα τελευταία 7 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, Τσεχία, Αλβανία. H απόκτηση Πανεπιστημιακού
τίτλου σπουδών BACHELOR’S γίνεται από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State
University of New York. Στο κολέγιο της Νέας Υόρκης οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των εξής
ειδικοτήτων:
1. Προπτυχιακά Προγράμματα, State University of New York – Απόκτηση Bachelor’s (4ετής φοίτηση):
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Management, Μάρκετινγ, Χρηματοοικονομικά) - Σπουδές Επικοινωνίας
(Διαφήμηση, Δημοσιογραφία, Δημόσιες Σχέσεις) - Επικοινωνία και Διοίκηση Επιχειρήσεων - Πληροφορική
- Ψυχολογία - Αγγλική Φιλολογία - Διεθνείς Σχέσεις - Διεθνής Διοίκηση Επιχειρήσεων - MME Παραγωγή
2. HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND), Προπτυχιακά Προγράμματα Kρατικός Φορέας Edexcel - Μεγάλη
Βρετανία - Aπόκτηση Diploma (2ετής φοίτηση): ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - Διοίκηση - Χρηματοοικονομικά
- Μάρκετινγκ - Δοίκηση Προσωπικού
3. BACHELOR– ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟ, Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – Aπόκτηση Certificate aπό το State
University of New York (2ετής φοίτηση). Δικαίωμα συνέχισης σπουδών γι’απόκτηση τίτλου Bachelor’s από
το State University of New York: · Bachelor Διοίκηση Επιχειρήσεων (3ετής φοίτηση) IUKB-Ελβετία Εξειδικεύσεις: Σε Διοίκηση Επιχειρήσεων - Σε Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού - Σε Επικοινωνία-Marketing
- Σε Χρηματο-οικονομικά - Σε Διοίκηση Τουρισμού
N E W Y O R K C O LLEG E
ATHENS CAMPUS: 38 Amalias Ave., 105 58 Athens, Greece
Tel.: +30.210 32 25 961,2, Fax: +30.210 32 33 337
e-mail: [email protected], www.nyc.gr
THESSALONIKI CAMPUS: 6 Katsimidi Str. & Papanastassiou Str., Thessaloniki, Efklidis Area, Greece
Tel./Fax: +2310 83 52 11, e-mail: [email protected]
PRAGUE CAMPUS-UNYP: Legerova 72, 12000 Prague 2
Tel.: +42.02 24 22 12 81, Fax: +42.02 24 22 12 47
e-mail: [email protected], www.unyp.cz
New York College in Athens, Thessaloniki, Prague and Tirana in co-operation with the largest State
University in the USA, the State University of New York (SUNY), gives students the opportunity to obtain
Bachelor’s and Master’s degrees, from European and American Universities, either by studying the whole
program in Greece, or by following mixed studies in Greece and in the United States.
1. BACHELOR’S DEGREES, Offered by the State University of New York.
2. HIGHER NATIONAL DIPLOMA (HND), a. Offered by Edexcel, U.K (2 yr. Programmes), NYC is offering
the worldwide acknowledged vocational title of studies, the HND, which is awarded by the official British
educational agency, the Edexcel.
3. 3 years Programs - Offered by the University of Greenwich, BA (Hons) in Business Administration.
4. MASTER’S DEGREES, University of Greenwich, U.K.
Institut Universitaire Kurt Bosch, Switzerland
La Salle University, U.S.A.
Paris Graduate School of Management-European MBA.
85
N AT I O N A L S P O R T S A C A D E M Y
" VA S I L L E V S K I "
Studentski grad, 1700 Sofia, Bulgaria
Tel.: +35.29 62 04 58, +35.29 88 15 11,2,3, +35.29 62 51 48, Fax: +35.92 96 21 211
e-mail: [email protected], www.nsa.bg
National Sports Academy Vassil Levski is accredited higher school which offers education at the three
qualification degrees-Bachelor, Master and Doctor. The faculties are: Physical education; Coach;
Kinesitherapy, tourism and sports animation.
86
NEOLAIA.GR
Κυπρίων Αγωνιστών 15, 151 26 Μαρούσι
Τηλ.: 210 80 30 598
e-mail: [email protected], www.neolaia.gr
To www.neolaia.gr είναι το δημοφιλέστερο και πληρέστερο νεανικό portal της Ελλάδας! Πέρα από
καθημερινή ενημέρωση γύρω από την κοινωνία, την πολιτική, τη παιδεία, το διαδίκτυο, το σινεμά, το
περιβάλλον κ.α., το neolaia.gr συγκεντρώνει στην ίδια ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες και υπηρεσίες
που αναζητούν οι νέοι του σήμερα στο διαδίκτυο. Σε συνεργασία με τα καλύτερα ελληνικά sites από κάθε
κατηγορία, τo neolaia.gr προσφέρει μηχανή αναζήτησης σπουδών, εργασίας και κατοικίας φοιτητών, αλλά
και chat, παιχνίδια, προτάσεις για εξόδους και ταξίδια, web tv και web radio. Επίσης δίνει τη δυνατότητα
στους επισκέπτες της σελίδας να γίνουν μέλη και να ανεβάσουν προφίλ ή ακόμα και να γίνουν και οι ίδιοι
συνεργάτες, συμμετέχοντας ενεργά στον εμπλουτισμό του περιεχομένου και στην προσθήκη νέων
προτάσεων και υπηρεσιών.
NEOLAIA.GR
15 Kiprion Agoniston Str., 151 26 Marousi, Greece
Τel.: +30.210 80 30 598
e-mail: [email protected], www.neolaia.gr
Neolaia.gr is the most popular youth portal of Greece! Apart from the daily briefings on society,
politics, education, Internet, cinema, environment etc., you can find many new services that there are
seeking today on the Internet. In collaboration with the best Greek sites, in each category, we help the
student to find his/her university, to find his/her job or his/her new rent house! Also in this portal you
can find chat, profile making, many online games, proposals for travelling, web tv and an alternative
web radio.
87
N E W Y O R K FILM A C A D EMY
100 E. 17th Street, NY 10003 NYC, USA
Tel.: +1.212 67 44 300, Fax: +1.212 47 71 414
e-mail: [email protected], www.nyfa.com
Honored to be the film and acting school of many Hollywood filmmakers’ families, including Steven
Spielberg, Al Pacino, Robert Downey Jr., and Bono, among others, NYFA is the largest independent
filmmaking and acting school in the US. Hundreds of students of all backgrounds, experience the handson education offered at the New York Film Academy.
We offer Two-Year Accelerated Master of Fine Arts Programs in Filmmaking, Acting for Film,
Screenwriting, Documentary Filmmaking, Producing and Photography. Three-year accelerated Bachelor
of Arts degrees are offered in Filmmaking or Acting for Film, and one and two-year Conservatory
programs are offered in Filmmaking, Acting for Film, Screenwriting, Animation, Musical Theatre, Dance,
Documentary Filmmaking, and Producing.
Monthly workshops are offered in NYC, LA, and Abu Dhabi. Summer workshops are offered at
Harvard University, Yale University, and Disney Studios; in Europe, at La Fémis in Paris, France; at Cinecittà
in Rome, and Florence, Italy; and in London, England.
VISIT WWW.NYFA.EDU
88
Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙΚ Ο Κ Ο Λ Λ ΕΓ ΙΟ Α ΘΗΝΩΝ
B C A C O L L EG E
Δημητρέσσα 4, 115 28 Αθήνα (Hilton), Τηλ.: 210 72 53 783,6, Fax: 210 72 51 563
Ακτή Μιαούλη 51, 185 36 Πειραιάς (Nαυτιλιακή Λέσχη Πειραιά), Τηλ.: 210 89 86 689
Τατοΐου 2 & Όθωνος 77, 145 61 Κηφισιά, Τηλ.: 210 80 88 008,9, Fax: 210 80 88 968
Λεωφ. Ποσειδώνος 95 & Φοίβης 1, 166 74 Γλυφάδα, Τηλ.: 210 89 86 086, Fax: 210 89 43 604
e-mail: [email protected]
Tο 1971 ο πρόεδρος του BCA COLLEGE Bασίλειος Δασκαλάκης οραματίστηκε το
εκπαιδευτικό περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με την ελληνική πραγματικότητα και τον
ευρωπαϊκό της προσανατολισμό. Tο BCA ξεκίνησε έχοντας αποκλειστικό αντικείμενο τις επιχειρησιακές
σπουδές. Σήμερα, 40 χρόνια μετά, προσφέρει πανεπιστημιακά πτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
στη Διοικ. Eπιχειρήσεων, στο Marketing, στα Xρηματοοικονομικά, στη Διοικ. Tουριστικών και
Ξενοδοχειακών Eπιχ/ων και στα Nαυτιλιακά και τις Mεταφορές, Psychology, Communication. H μακριά
διαδρομή έχει να επιδείξει αναγνώριση από έγκυρα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς του
εξωτερικού αποκλειστικές συνεργασίες με κρατικά βρετανικά πανεπιστήμια, καθώς και την δημιουργία
εκπαιδευτικών οργανισμών εκτός συνόρων, του ECBS στην Iταλία στη Pώμη και του IBS στην Γενεύη.
H πολύτιμη εμπειρία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και το σπουδαιότερο, η αποδοχή από την αγορά
εργασίας συνθέτουν την εικόνα του σύγχρονου ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι επιχειρηματικές
σπουδές BCA πιστοποιήθηκαν για πρώτη φορά από το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποιήσεων για
Ανεξάρτητη Περαιτέρω και Ανώτατη Εκπαίδευση το Φεβρουάριο του 2001. Το Κολέγιο επιθεωρήθηκε
πάλι για τελευταία φορά το Νοέμβριο του 2006.
Προγράμματα Σπουδών:
Business Department
Προπτυχιακά: • BA Business Management - taught in English / Greek • BA Accounting & Finance
- taught in English / Greek • BA Business Logistics - taught in English / Greek • BA Advertising, Marketing
Communications and Public Relations - taught in English / Greek
Μεταπτυχιακά: • DMS (Postgraduate Diploma in Management Studies) - taught in English / Greek
• ΜΒΑ & ΜΒΑ with Hospitality Management - taught in English / Greek • MA in International Human
Resource Management - taught in English / Greek • MA in Marketing - taught in English / Greek
• MA in Marketing with Advertising • MA in Marketing with Public Relations • MA in Management
- taught in English / Greek • MSc in Accounting & Finance - taught in English / Greek
Shipping, Transport & Logistics Department
Προπτυχιακά: • BSc Shipping - taught in English • BSc Shipping with Operations Management
• BSc Shipping with Insurance and Maritime Law • BSc Shipping with Investment and Finance
Μεταπτυχιακά: • DMS in Shipping - taught in English • MA in Shipping - taught in English
• MA in Shipping with Chartering • MA in Shipping with Marine Insurance • LLM in Maritime Law
- taught in English • MSc in Purchasing and Supply Chain Management - taught in English
Hotel & Tourism Management Department
Προπτυχιακά: • BA in International Hospitality Management - taught in English / Greek • AHLA
Computer Science Department
Προπτυχιακά: • BSc in Computer Science - taught in English
Psychology Department
Προπτυχιακά: • BSc Psychology - taught in English
BCA COLLEGE
4 Dimitressa Str., 115 28 Athens (Hilton), Tel.: +30.210 72 53 783,6, Fax: +30.210 72 51 563
51 Akti Miaouli Str., 185 36 Piraeus (Piraeus Marine Club), Tel.: +30.210 89 86 689
2 Tatoiou Str. & 77 Othonos Str., 145 61 Kifissia, Tel.: +30.210 80 88 008,9, Fax: +30.210 80 88 968
95 Poseidonos Ave. & 1 Foivis Ave. 1, 166 74 Glyfada, Tel.: +30.210 89 86 086, Fax: +30.210 89 43 604
e-mail: [email protected]
89
Ο Λ Λ Α Ν Δ Ι Κ Ο Π ΕΡ ΙΠ ΤΕ Ρ Ο Α Ν ΩΤΑΤΩΝ
Ε ΚΠ Α Ι Δ Ε ΥΤ ΙΚ ΩΝ ΙΔ Ρ Υ ΜΑ Τ ΩΝ
N E T H E R L AN D S H IG H ER ED U C ATION PAVILION
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 5-7, 106 74 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 54 935, Fax: 210 72 54 907
e-mail: [email protected], www.mfa.nl/ath
Η μόρφωση είναι το διαβατήριο μιας καλύτερης ζωής. Ωφελεί όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά και τις
οικογένειες, τις κοινωνίες ακόμα και ολόκληρες τις χώρες. Είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, ένας
ισχυρός παράγοντας της προόδου προς την επίτευξη άλλων αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας.
Η Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία υποστηρίζει ενεργά τα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα και
προγράμματα ανταλλαγής, τα οποία προσφέρουν στους ξένους φοιτητές την ευκαιρία να επιλέξουν από
μια πληθώρα αγγλόφωνων προγραμμάτων, να σπουδάσουν στην Ολλανδία.
Υπάρχουν πάνω από 1450 Αγγλόφωνα προγράμματα. Οι Έλληνες φοιτητές ενθαρρύνονται ενεργά να
εξετάσουν την επιλογή σπουδών στην Ολλανδία. Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή να μας
επισκεφτείτε. Θα χαρούμε να βοηθήσουμε στην επιλογή σας.
EMBASSY OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
5-7 Vas. Konstantinou Ave.,106 74 Athens, Greece
Tel.: +30.210 72 54 935, Fax: +30.210 72 54 907
e-mail: [email protected], www.mfa.nl/ath
90
Education is the passport to a better life. It benefits not just the students, but families, communities
and even whole countries. It is a basic human right and a powerful driver of progress towards the other
Millennium Development Goals.
The Embassy of The Kingdom of The Netherlands actively supports the various educational and
exchange programmes which offer foreign students the opportunity to choose from a variety of
Universities and Educational Institutions in the Netherlands. More than 1450 courses are available in
English. Greek students are actively encouraged to look into the option of studying in the Netherlands.
Do not hesitate to contact or visit us. We will be glad to offer you our assistance.
NUFFIC
PO Box 29777, 2502 LT, The Hague, The Netherlands
Τel.: +31.70 42 60 360, Fax: +31.70 42 60 399
e-mail: www.nuffic.nl/contact, www.nuffic.nl/www.studyinholland.nl
Nuffic is the Netherlands organization for international cooperation in higher education.
An independent, non-profit organization based in The Hague, the Netherlands, Nuffic supports
internationalization in higher education, research and professional education in the Netherlands and
abroad, and helps improve access to higher education worldwide.
The Dutch higher education institutions together offer more than 1,450 international study
programmes and courses which are taught entirely in English. Dutch society is multicultural. Groups of
people with non-Dutch backgrounds have been living in Holland for decades as a result of historical ties
with other parts of the world. There is also a huge religious diversity. Although Dutch is the national
language, the majority of the population speaks English and very often another foreign language, such
as German or French.
The Dutch education system is interactive and focuses on teamwork, which makes it easy to meet
other international students. Studying in Holland means developing an open mind and increasing your
international orientation.
ΟΛΛΑΝΔΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γραφείο Διασύνδεσης: Μακρή 11, 117 42 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 10 760, Fax: 210 92 10 770
e-mail: [email protected], www.nia.gr
Το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών (ΟΙΑ) εκπροσωπεί έξι Ολλανδικά Πανεπιστήμια στην Ελλάδα:
Τα πανεπιστήμια του Άμστερνταμ, Χρόνιγκεν, Λέιντεν και του Ναϊμέγκεν, το πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης
και το VU University Amsterdam. Το OΙΑ λειτουργεί ως ένα ακαδημαïκό και πολιτιστικό κέντρο,
συντονίζοντας και προωθώντας τις επαφές μεταξύ των επιστημονικών και πολιτισμικών φορέων της
Ολλανδίας και της Ελλάδας.
Στο Γραφείο Διασύνδεσης του Ινστιτούτου μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για σπουδές στην
Ολλανδία, αλλά επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών που διεξάγονται στα
προαναφερόμενα πανεπιστήμια.
Το Γραφείο Διασύνδεσης συμμετέχει επίσης σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται από διάφορα ελληνικά
πανεπιστήμια προς πληροφόρηση των φοιτητών που σκέφτονται να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε
μεταπτυχιακό επίπεδο.
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, και για ραντεβού. Θα είναι χαρά μας να σας
συναντήσουμε!
NETHERLANDS INSTITUTE AT ATHENS
Liaisons Office: 11 Makri Str., 117 42 Athens, Greece
Tel.: +30.210 92 10 760, Fax: +30.210 92 10 770
e-mail: [email protected], www.nia.gr
The Netherlands Institute in Athens represents six major Dutch Universities in Greece: The Universities
of Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen, Utrecht and the VU University Amsterdam. The NIA
functions as an academic and cultural centre, coordinating and stimulating the contacts between the
scientific and cultural institutions in the Netherlands and Greece.
At the Liaisons Office of the Institute you can find general information on studying in the Netherlands,
but also detailed information and advice on the study programmes conducted at the Universities
mentioned above.
Furthermore the Institute participates in the information-sessions that are organised by various Greek
Universities in order to inform their students on the possibilities of continuing their studies after obtaining
their degree.
For further information, and for appointments please contact us. It will be our pleasure to meet you!
DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
PO Box 5, 2600 AC Delft, The Netherlands
Τel.: +31.15 27 89 111
e-mail: [email protected], www.studyat.tudelft.nl
91
HOTEL MANAGEMENT SCHOOL MAASTRICHT NL
PO Box 3900, 6202 NX Maastricht, The Netherlands
Tel.: +31.43 35 28 282, Fax: +31.43 35 28 285
e-mail: [email protected], www.hotelschoolmaastricht.nl
LEIDEN UNIVERSITY (INTERNATIONAL OFFICE)
PO Box 9500, 2300 RA, Leiden, The Netherlands
Τel.: +31.71 52 77 287, Fax: +31.71 52 77 298
e-mail: [email protected], www.mastersinleiden.nl
Leiden University (est. 1575) is the oldest university in the Netherlands. Leiden is a fully accredited
classical university and a founding member of the “EUROPAEVM” network, the Coimbra Group and the
League of European Research Universities (LERU).
There are six faculties: Archaeology, Humanities, Law, Science, Social and Behavioural Sciences, and
Medicine. Together they offer over 80 degree programmes (MA/MSc, LL.M., and MPhil/PhD). Most
(post)graduate programmes are taught in English. Several Language and Culture programmes are taught
in the language of their subject.
What makes Leiden University special?
• Strong emphasis on the quality of education and research
• Broad range of programmes: 270 specialist programmes within 80 disciplines
• Highly qualified teaching staff
• A multi-cultural learning environment
• Leiden is a student city where students feel safe and secure
• Centrally located in between the cities of Amsterdam, The Hague, Rotterdam and Utrecht
92
RADBOUD UNIVERSITY NIJMEGEN
Comeniuslaan 6, PO Box 9102, 6500 HC Nijmegen, The Netherlands
e-mail: [email protected], www.internationalmasters.eu, www.ru.nl/english
Radboud University is a middle-sized university in the Netherlands with app. 18,000 students. We
combine education and research on our beautiful green campus in the city of Nijmegen, where we offer
all our international students a comfortable study environment, with plenty of study and leiseure
facilities.
When you have a BSc. or a BA degree, we offer you the possibility of studying in a Master’s
programme in English in many areas:
• Society (Anthropology, Social Cultural Science, and more),
• Health (Biomedical Science, Medical Biology, and more)
• Culture (Theology, Linguistics, and more)
• Nature and Science (Biology, Chemistry, and more)
• Policy and Organisation (Business Administration, European Law, and more)
For more information, meet us at our stand, or visit us online!
UNIVERSITY OF GRONINGEN
Tel.: +31.50 36 38 181
e-mail: [email protected], www.rug.nl/prospectivestudents
The University of Groningen is an internationally renowned research university founded in 1614.
Internationalisation is a top priority: long-term partnerships have been established with universities all
over the world. We currently host about 2,600 international students out of a total of 26,500 and offer
more than 80 English-taught degree programmes.
We combine high-quality education and research in a truly international environment that stimulates
you to grow both academically as well as personally.
As a student you will enjoy excellent library, computer and sports facilities within an active student
community. We also arrange visa and assist with housing.
Faculties: Law, Medical Sciences, Arts, Mathematics & Natural Sciences, Theology, Behavioural & Social
Sciences, Philosophy, Spatial Sciences and Economics & Business Administration.
UNIVERSITY OF TWENTE
PO Box 217, 7500 AE Enschede, The Netherlands
Tel: +31.53 48 99 111, Fax: +31.53 48 92 000
e-mail: [email protected]
INTEGRATING SOCIAL AND ENGINEERING SCIENCES; DEVELOPING HIGH TECH, WITH A HUMAN
TOUCH − THIS IS WHAT THE UNIVERSITY OF TWENTE IS COMMITTED TO, THROUGH TEACHING AND
RESEARCH AT THE HIGHEST LEVEL, AND THROUGH THE INNOVATIONS LAUNCHED ON THE MARKET
BY OVER 700 SPIN-OFF COMPANIES.
We offer degree programmes in fields ranging from engineering and natural sciences to behavioural
and management sciences. Research spearheads include engineering, energy, health, sustainability, and
safity. On 1 January 2010 the International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation
(ITC) became the sixth faculty of the University of Twente. The Faculty provides international
postgraduate education, research and project services in the field of geo-information science and earth
observation using remote sensing and GIS. The aim of ITC's activities is the international exchange of
knowledge, focusing on capacity building and institutional development in developing countries and
emerging economies.
VU UNIVERSITY AMSTERDAM
De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, The Netherlands
Tel.: +31.20 59 85 000, Fax: +31.20 59 85 655
e-mail: [email protected], www.vuamsterdam.com
VU University Amsterdam is a leading European research university, established in 1880 by the
statesman and theologian Abraham Kuyper, the first Dutch university free of state and church
interference. Twelve faculties share a single campus and cover a wide spectrum of economics, arts,
sciences and medicine. We have always encouraged our students to look beyond the boundaries of their
own fields. VU University Amsterdam: internationally oriented, many multidisciplinary programmes based
on outstanding research. www.vuamsterdam.com.
93
WAGENINGEN UNIVERSITY
PO Box 9101, 6700 HB Wageningen, Netherlands
Tel: +31.31 74 80 100, Fax: +31.31 74 84 884
e-mail: [email protected], www.wu.nl
Wageningen University: For Quality of Life! Wageningen University is one of the leading international
universities with courses in the field of healthy nutrition and living environment. It aims to improve the
quality of life by focusing on three main themes: Health, Lifestyle & Livelihood; Food & Food Production
and Living Environment.
Wageningen University offers a wide range of study options in the fields of climate, energy, water,
environment, nutrition, health, landscape and animals. These fields are approached from various
perspectives such as economics, management, research, product development, technology and
international cooperation.
Wageningen University has an excellent international reputation, with students and researchers from
over 100 countries. It partners with numerous Dutch and international companies and governments,
making Wageningen University the largest university in Europe and one of the best universities worldwide
in the field of Life Sciences.
WETSUS ACADEMY
Wetsus, centre of excellence for sustainable technology,
PO Box 113, 8900 CC Laauwarden, The Netherlands
Tel.: +31.58 28 43 155, Fax: +31.58 28 43 001
e-mail: [email protected], www.wetsusacademy.nl
94
Wetsus academy is unique institute, focusing mainly on the field of Water Technology. The Academy
combines the joint responsibility of Wageningen University, the University of Twente and the University
of Groningen. This program focuses on the development and design of all kind of water processes. The
main added value of the course lies in the multidisciplinary use of biotechnology, chemical engineering
and separation technology. The aim of this specialization is to integrate knowledge of several disciplines,
based on physical, (micro) biological, chemical and electrochemical principles. Students are
challenged with examples and case studies of real (research) problems that they might encounter as
water professionals. They also operate in an inspiring environment of a major Water technology research
program at the Technological Top Institute Wetsus. Being a student at one of the involved universities,
you are going to develop yourself into a specialist in Water Technology with relevant knowledge in
Chemical Engineering and Biotechnology.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Τ.Ε.Κ.) / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δραγατσανίου 4, 105 59 Αθήνα
Τηλ.: 210 32 52 886, 210 32 51 737, Fax: 210 32 31 821
e-mail: [email protected], www.otek.edu.gr
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. παρέχει δημόσια τουριστική εκπαίδευση και περιλαμβάνει 15 εκπαιδευτήρια σε 11 πόλεις.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.): Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων.
Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση: Σχολές ξεναγών, Μεταδευτεροβάθμια Κατάρτιση
ΙΕΚ: Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης, Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας, Συνοδός βουνού,
Ειδικός θαλασσοθεραπείας-SPA, Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση
ΕΠΑ.Σ: Μαγειρική Τέχνη, Ζαχαροπλαστική Τέχνη, Ξενοδοχειακές & Επισιτιστικές Υπηρεσίες
ΤΕΕ Β΄κύκλου: Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, Μετεκπαίδευση
Ο Ο.Τ.Ε.Κ. λειτουργεί σε 16 πόλεις της Ελλάδας 51 τμήματα μετεκπαίδευσης για εμπειροτέχνες του
Τουριστικού κλάδου.
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση: Κέντρα επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) για ανέργους ή
εργαζόμενους.
Υποτροφίες: Σε αποφοίτους Τουριστικής Εκπαίδευσης και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
ανταλλαγών σπουδαστών.
Γραφεία Διασύνδεσης – Σταδιοδρομίας
Για εξεύρεση εργασίας στους αποφοίτους του Ο.Τ.Ε.Κ.
O R G A N I S AT ION FO R T OU R IS M EDUCATION
A N D T R A I N IN G (O .T.E .K .) / H ELLENIC DEM OCRACY
M I N I S T RY O F C U LT U R E A N D TOURISM
4 Dragatsaniou Str., 105 59 Athens, Greece
Tel.: +30.210 32 52 886, +30.210 32 51 737, Fax: +30.210 32 31 821
e-mail: [email protected], www.otek.edu.gr
The O.T.E.K. offers public education in 15 schools in 11 cities:
Advanced Schools of Tourism Education.
Hospitality Management
Schools for Tour Guides
Institutes of Vocational Training – IEK: Culinary Art, Hospitality and Catering Operations, Mountain
Escort, Thalassotherapy-Spa Specialist
Vocational Schools: Cookery, Confectionery, Hotel and Food & Beverage Operations
Continuing Vocational Training: O.T.E.K operates courses in 16 cities all over Greece for
workers in the hospitality industry.
Vocational Training Centers
Programmes of informal continuing vocational training for unemployed or hospitality industry
employees.
The O.T.E.K. operates Career Offices connected to the job market in order to promote its graduates
employment.
95
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ SPECIAL OLYMPICS ΑΘΗΝΑ 2011
Τ.Θ. 2011, 115 10, Κτήριο Ιππασίας Πάρκο Γουδή, Αθήνα
Τηλ.: 211 20 11 000
www.athens2011.org
Η χώρα μας διεκδίκησε με επιτυχία και ανέλαβε, με τη στήριξη της Πολιτειακής και Πολιτικής Ηγεσίας, τη
διοργάνωση και φιλοξενία των Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics, οι οποίοι θα πραγματοποιηθούν
από 20 Ιουνίου μέχρι 4 Ιουλίου του 2011 στην Αθήνα. Στους Αγώνες αυτούς θα συμμετάσχουν 7.500
αθλητές με διανοητική αναπηρία από 185 χώρες, 2.500 προπονητές, 3.000 τεχνικοί επίσημοι, και 25.000
εθελοντές, ενώ υπολογίζεται ότι 40.000 μέλη των οικογενειών των αθλητών θα έλθουν στην Ελλάδα,
από κάθε γωνιά του πλανήτη, για να χειροκροτήσουμε, όλοι μαζί, τη δύναμη της θέλησης των ξεχωριστών
αθλητών που δίνουν τον δικό τους αγώνα για συμμετοχή στη χαρά που ο αθλητισμός προσφέρει, σ’ ένα
περιβάλλον σεβασμού και αποδοχής. 3.000 εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, απ΄όλο τον
κόσμο, υπολογίζεται ότι θα διαπιστευθούν για να καταγράψουν και απαθανατίσουν τις στιγμές του θριάμβου
μετά την προσπάθεια, και να προβάλουν τις δεξιότητες αυτών των ξεχωριστών αθλητών. Παράλληλα με
τις αγωνιστικές δραστηριότητες, ειδικά προγράμματα που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινού
και στην εκπαίδευση της νεολαίας σε θέματα που αναφέρονται στην ένταξη του «διαφορετικού» στις
καθημερινές δραστηριότητες της κοινωνίας μας, θα υλοποιηθούν με τη συμβολή προσωπικοτήτων απ όλο
τον κόσμο, ενώ 22 Κήρυκες Εθελοντισμού και 13 Πρέσβεις Καλής Θελήσεως από το χώρο της
Επικοινωνίας, έχουν ήδη αναλάβει τη διάδοση του μηνύματος των Αγώνων. Την εκστρατεία αυτή έχει θέσει
υπό την Αιγίδα του η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας. Η Οργανωτική Επιτροπή
των Αγώνων, ανταποκρινόμενη στις παραινέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού
για κινητοποίηση όλων των πολιτών να στηρίξουν αυτό το ξεχωριστό γεγονός, σας απευθύνει πρόσκληση
και πρόκληση να ζήσετε μαζί μας τη μοναδική αυτή εμπειρία δηλώνοντας συμμετοχή στο Πρόγραμμα
Εθελοντισμού ΑΘΗΝΑ 2011.
Σας καλούμε ΟΛΟΥΣ να ενωθείτε με τον υπέροχο κόσμο των νικητών!
96
O R G A N I Z I N G C O MMITT E E S P ECIAL OLYM PICS WORLD
S U M M E R GA MES AT H EN S 2 0 11
PO Box 2011, 115 10, Ktirio Ippasias Goudi Park, Athens, Greece
Tel.: +30.211 20 11 000
www.athens2011.org
Dear Friends,
With the support of the Greek State, we were successful in winning the bid to organize and host the
Special Olympics World Summer Games which will be held in Athens from June 20 to July 4, 2011. 7,500
athletes with intellectual disabilities from 185 countries, 2,500 coaches, 3,000 officials and 25,000
volunteers will participate in the Games, while it is estimated that 40,000 athletes’ family members will
come to Greece, from every corner of the world, to celebrate the triumph of the spirit and will power
of these special athletes; athletes, who give their own struggle in order to participate in the joy that
sport can offer, in an environment of respect and acceptance for all. It is estimated that 3,000 media
representatives, from all over the world, will be accredited to cover and record the moments of triumph,
after the effort, and promote the skills and accomplishments of these special athletes. Apart from the
competition, special non sport events will be organized, aiming at educating the youth and making the
general public aware of issues related to the integration of the “different” in the daily activities of our
society. High-profile personalities and celebrities from around the world will contribute to the success of
these special events. 22 Heralds of Volunteerism and 13 Goodwill Ambassadors from the
communications’ world have already committed themselves to promote the message of the Games. This
special campaign has been granted the auspices of H.E. the President of the Hellenic Repulic, Dr. Karolos
Papoulias. The Games Organizing Committee encouraged by H. E the President and the Prime Minister
of Greece to engage the support of all citizens, is inviting and challenging
you to live with us this unique and once-in-a- life-time experience by participating in the ATHENS 2011
Volunteers Program.
We invite you all to become a fan of our wonderful winning world!
O R I E N T U M – Σ Υ ΜΒ ΟΥ Λ Ο Ι ΣΤ ΑΔΙΟΔΡΟΜ ΙΑΣ
Καμπούρογλου 1 & Πηνελόπης Δέλτα, 115 25 Νέο Ψυχικό
Τηλ.: 210 67 78 777, Fax: 210 67 74 444
www.orientum.gr
Η εταιρία Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας δραστηριοποιείται τα τελευταία χρόνια στο χώρο της
Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους νέους
στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία.
Με μια μεγάλη γκάμα προϊόντων (το βιβλίο Πάμε…Πανεπιστήμιο, τα Ψυχομετρικά Εργαλεία PROFILERJVIS-HORIZON, την τράπεζα πληροφοριών ΜΕΝΤΩΡ) και υπηρεσιών (εκδηλώσεις και σεμινάρια
επαγγελματικού προσανατολισμού) η Orientum – Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας είναι σε θέση να παρέχει
ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας παρέχοντας στους νέους που θα την
εμπιστευτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια για την έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.
Η επιστημονική ομάδα της Orientum- Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας αποτελείται από νέους ανθρώπους,
κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών με μεγάλη εμπειρία τόσο στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού όσο και στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
ORIENTUM
1 Kampouroglou Str. & Pinelopis Delta Str., 115 25 Neo Psihico, Greece
Tel.: +30.210 67 78 777, Fax: +30.210 67 74 444
www.orientum.gr
Orientum Company was founded in September 2004. Our aim is to provide students (either High
School or University aged) and adults with Career Counselling services. Our aim is to help people plan
and pursue a new beginning in their academic and/or professional life. All people working with us and
sharing same vision are young MSc professionals, specialized in Counselling and Vocational Guidance.
The company provides a wide range of products (the book “Pame Panepistimio, psychometric tools
such as Profiler, Horizon, JVIS, data base MENTOR) and services (career days and seminars) which helps
and supports individuals to discover their competences and professional skills with the aim to make the
appropriate career choices.
97
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η ΜΙΟ Α ΙΓ Α ΙΟ Υ
Λόφος Πανεπιστημίου, 811 00 Μυτιλήνη
Τηλ.: 22510 36 170, 4, Fax: 22510 36 019
e-mail: [email protected], www.aegean.gr
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ουσιαστικά επανιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα δυναμικότερα
αναπτυσσόμενα Πανεπιστήμια της χώρας. Με 18 Τμήματα και 30 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
κατατάσσεται ανάμεσα στα μεγαλύτερα ελληνικά Πανεπιστήμια.
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προσφέρει καινοτόμες σπουδές στα πεδία του περιβάλλοντος, του
πολιτισμού, της οικονομίας & διοίκησης, της εκπαίδευσης, των ανθρωπιστικών & κοινωνικών επιστημών,
των εφαρμοσμένων επιστημών με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών και διεπιστημονικής προσέγγισης.
Κύριο χαρακτηριστικό των Τμημάτων του είναι η ανάπτυξη νέων γνωστικών αντικειμένων που
ανταποκρίνονται τόσο στις ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας, όσο και στις
απαιτήσεις και προσδοκίες των φοιτητών του για σπουδές υψηλής επιστημονικής αξίας, σε συνδυασμό με
επαγγελματικές προοπτικές υψηλής ευελιξίας.
Ως σύλληψη αλλά και ως εφαρμογή, αποτελεί φιλόδοξο και πρωτοποριακό εγχείρημα στα
συνδυασμένα πεδία της Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Ακαδημαϊκής Καινοτομίας. Αποτελεί ένα
Πανεπιστήμιο -Δίκτυο που αποβλέπει στην οργάνωση ολοκληρωμένου πλέγματος τριτοβάθμιων σπουδών
και ερευνητικών δραστηριοτήτων, πάνω σε ένα εκτεταμένο σύμπλεγμα νησιών, με γεωγραφική δομή
Αρχιπελάγους. Οι προκλήσεις του εγχειρήματος αυτού αποτυπώνονται στα Πενταετή Προγράμματα
Ανάπτυξης του Ιδρύματος και οδήγησαν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου να είναι το πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο
που έχει πλήρως εντάξει τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στην καθημερινή του πρακτική,
υλοποιώντας έτσι, στο βαθμό που του αναλογεί, την Κοινωνία της Πληροφορίας
98
U N I V E R S I TY OF T H E A EG EA N
Lofos Panepistimiou, 811 00 Μitilini, Greece
Τel.: +30.22510 36 170,4, Fax: +30.22510 36 019
e-mail: [email protected], www.aegean.gr
The University of Aegean (UA) was formally founded in 1984, and is one of the most rapidly
developing Greek universities. With 18 Departments and 30 Postgraduate Programmes, the University
is considered to be among the largest Greek universities.
The UΑ offers innovative studies in the fields of environment, culture, education, economy,
administration, social and applied sciences emphasizing on cutting edge technologies and
interdisciplinary approaches. The principal feature shared by all its departments is the development of
new disciplines that respond to the needs of the modern Greek and international society as well as to
the students’ requirements and expectations of high quality studies combined with excellent career
prospects.
Both as a concept and as practice, the UA constitutes an ambitious and innovative undertaking in
Regional Development and Academic Innovation. It forms a Network University–aiming at the
organisation of an integrated network of tertiary education studies and research activities on an extended
island complex within the geographical borders of the Greek Archipelago (ie the Aegean Sea). The
challenges of this undertaking are better reflected on the University’s five-year development programmes
and have led the UA to be the first Greek University to fully integrate ITT in its everyday practice, thus
implementing the aims of the Information Society accordingly.
Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η ΜΙΟ Π ΕΙΡ Α ΙΩ Σ
Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς
Tηλ.: 210 41 42 245, 210 41 42 170, Fax: 210 41 42 347
e-mail: [email protected], www.unipi.gr
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ιδρύθηκε το 1938 και αποτελεί μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής
Σχολής που ιδρύθηκε το 1938.Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς λειτουργούν 9 Ακαδημαϊκά Τμήματα
που απονέμουν πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα και διδακτορικά διπλώματα στους αντίστοιχους
επιστημονικούς κλάδους.
1. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, 2. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 3. Τμήμα Στατιστικής
και Ασφαλιστικής Επιστήμης, 4. Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, 5. Τμήμα
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας, 6. Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, 7. Τμήμα Πληροφορικής,
8. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, 9. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 10.Τμήμα Τουριστικών
Σπουδών (θα λειτουργήσει από το 2010-2011)
U N I V E R S I TY OF P IR A E U S
80 Karaoli & Dimitriou Str., 185 34 Piraeus, Greece
Tel.: +30.210 41 42 245, +30.210 41 42 170, Fax: +30.210 41 42 347
e-mail: [email protected], www.unipi.gr
University of Piraeus was founded in 1938 the former Higher School of Industrial Studies. Today the
University of Piraeus consists of the following nine Departments which award degrees equivalent to
a four year B.Sc, master degrees MSc and doctorates in the respective fields:
1. Department of Economics: a) MSc in Economics Business Strategies, b)MSc in Health Management
2. Department of Business Administration: a) MSc in Business Administration (MBA), b) MSc in Total
Quality Management (TQM) (European Master), c) MSc in Tourism Management, d) MSc in Business
Administration (MBA) – Executive MBA
3. Department of Statistics and Insurance Science: a) MSc in Applied Statistics
4. Department of Banking and Financial Management: a) MSc in Banking and Financial Management,
b) MSc in Financial Analysis
5. Department of Industrial Management: a) MSc in Industrial Management
6. Department of Maritime Studies: a) MSc in Maritime Studies
7. Department of Informatics: a) MSc in Advanced Informatics Computing Systems», b) MSc in
Informatics
8. Department of Digital Systems: a) MSc in Digital Systems and Services, b) MSc in Techno-economics
Management and Digital Systems Security
9. Department of International & European Studies: a) MSc in International and European Studies
99
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 221 00 Τρίπολη
Τηλ.: 2710 230 000, Fax: 2710 230 005
e-mail: [email protected], www.uop.gr
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000 με έδρα την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο
ολοκληρωμένων Σχολών στις πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη,
Καλαμάτα, Κόρινθος, Ναύπλιο, Σπάρτη). Στις πόλεις αυτές έχουν ιδρυθεί έξι (6) Σχολές και δέκα (10)
τμήματα διαφόρων επιστημονικών κατευθύνσεων. Λειτουργούν επίσης δέκα (10) Προγράμματα
Μεταπτυχιακών Σπουδών θετικής, θεωρητικής και οικονομικής-management κατεύθυνσης. Επισημαίνουμε
ενδεικτικά τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Ίδρυμα Ιωάννη Λάτση και με την Διεθνή Ολυμπιακή
Ακαδημία για τη λειτουργία του Μ.Π.Σ. με τίτλο: «Ολυμπιακές Σπουδές, Ολυμπιακή Παιδεία, Οργάνωση
και Διαχείριση Ολυμπιακών Εκδηλώσεων». Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου διαθέτει άρτια υλικοτεχνική
υποδομή και σύγχρονα εργαστήρια (π.χ. Εργαστήριο Αρχαιομετρίας στην Καλαμάτα, Σκηνογραφίας και
Ενδυματολογίας στο Ναύπλιο, Υπολογιστικής Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Τρίπολη). Σημαντική είναι
επιπλέον η λειτουργία του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) στο Μυστρά Λακωνίας.
Με την εκλογή των πρώτων Πρυτανικών Αρχών το Δεκέμβριο του 2009, αρχίζει μια νέα περίοδος
περαιτέρω ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
U N I V E R S I TY OF P E LOP ON N E S E- ACADEM IC AND
C A R E E R I NFO R MATION O FFIC E
28 Erythrou Stavrou Str. & Kargiotaki Str., 221 00 Τripolis, Greece
Tel.: +30.2710 230 000, Fax: +30.2710 230 005
e-mail: [email protected], www.uop.gr
100
The University of Peloponnese was established in 2000. The University’s administrative seat is in Tripoli
and its Faculties and Departments are based in the Prefecture Capitals of the Peloponnese Region (Tripoli,
Kalamata Corinth, Nafplio, Sparta). In these cities there have been founded six (6) Faculties and ten (10)
Departments of various scientific directions. At the same time our University offers ten (10) Programs of
Postgraduate Studies of science and technology, theoretical and financial direction. We especially point
out the collaboration of University with the Ioannis Latsi Institution and the International Olympic
Academy for the operation of program titled: “Olympic Studies, Olympic Education, Organisation and
Management of Olympic Events”. The University of Peloponnese allocates a perfect material and
technical infrastructure and modern laboratories (for example Laboratory of Archaeometry in Kalamata,
of Direction and Endymatology in Nauplium, of Programming Science and Technology in Tripoli).
Τhe operation of Institute of Research of Byzantine Culture in Mystras, Lakonia, is also really important.
With the election of the first Rector in December 2009, a new period of further growth and
intensification of the University of Peloponnese begins.
Π Α Ν Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π ΙΣΤ Η ΜΙΟ Κ ΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
Κ Α Ι Π Ο Λ Ι Τ ΙΚ ΩΝ ΕΠ ΙΣΤ Η ΜΩΝ
Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα
Τηλ.: 210 92 01 013, 210 92 01 338, Fax: 210 92 23 690, 210 92 23 683
e-mail: [email protected], www.panteion.gr
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ιδρύθηκε το 1927 και είναι ένα από τα
αρχαιότερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας. Θεμελιώθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, ενώ η επίσημη έναρξη των μαθημάτων έγινε το 1930 από τον
Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Μέχρι σήμερα, στα 80 χρόνια της δημιουργικής και ανοδικής του
πορείας, συνδέθηκε όχι μόνο με την πορεία της Ανωτάτης Παιδείας και την ανάπτυξη των Κοινωνικών
Επιστημών στην Ελλάδα, αλλά και με τον ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό της. Στο μέλλον το Πάντειο
Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να συνεχίσει και να αναπτύξει την προσφορά του αυτή στην Ανώτατη Παιδεία και
την Κοινωνία.
Σήμερα, το Πάντειο Πανεπιστήμιο περιλαμβάνει:
Δέκα (10) Τμήματα (Προπτυχιακές Σπουδές): 1. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, 2. Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Ιστορίας, 3. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 4. Τμήμα Οικονομικής και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, 5. Τμήμα Κοινωνιολογίας, 6. Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού,
7. Τμήμα Ψυχολογίας, 8. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, 9. Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και
10. Γενικό Τμήμα Δικαίου.
Δεκατέσσερα (14) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Π.Μ.Σ): 1. «Δημόσια Διοίκηση», 2. «Πολιτική
Επιστήμη και Ιστορία», 3. «Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών», 4. «Κοινωνιολογία», 5. «Η Σύγχρονη
Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή της», 6. «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη», 7. «Πολιτιστική
Διαχείριση», 8. «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική», 9. «Κοινωνική και Πολιτισμική
Ανθρωπολογία», 10. «Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση».
Τρία (3) Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα: 1. Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2. Ινστιτούτο
Διεθνών Σχέσεων και 3. Ινστιτούτο Ανθρώπινου Περιβάλλοντος-Ανθρώπινου Δυναμικού.
Όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου παρέχουν τη δυνατότητα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος.
PA N T E I O N U N IV ER SIT Y OF S OCIAL
A N D P O L I T IC A L S C IEN C E S
136 Syngrou Ave., 176 71 Athens
Tel.: +30.210 92 01 013, +30.210 92 01 338, Fax: +30.210 92 23 690, +30.210 92 23 683
e-mail: [email protected], www.panteion.gr
101
P w C A C A DE MY b y P ricewa t e rhous eCoopers
Ζαλοκώστα 42, 152 32 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 68 99 000, Fax: 210 68 46 855
e-mail: [email protected], www.pwcacademy.gr
Για την ποιοτική αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης η PricewaterhouseCoopers (PwC) στην
Ελλάδα δημιούργησε την PwC Academy, παρέχοντας ολοκληρωμένα και διεθνώς αναγνωρισμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών σε νέους, φοιτητές και επαγγελματίες. Μέσα στις δραστηριότητές της
PwC Academy είναι και η ενημέρωση γονέων, μαθητών, φοιτητών και επαγγελματιών για θέματα
σπουδών, καριέρας και τάσεων της αγοράς μέσα από ανοιχτές ημερίδες με ειδικούς συμβούλους επαγγελματικού και εκπαιδευτικού προσανατολισμού.
Η PwC Academy προσφέρει επαγγελματικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία
οδηγούν σε πιστοποιήσεις διεθνών φορέων όπως: • ICAEW –Institute of Chartered Accountants of
England & Wales • ACCA - Association of Chartered Certified Accountants (UK) • CFA - Chartered
Financial Analysts (USA) • CIA - Certified Internal Auditor (USA) • CISA – Certified Information Systems
Auditor (USA) • PMP – Project Management Professional, (USA) • DipIFR - Diploma in International
Financial Reporting (UK) • LCCI – London Chamber of Commerce & Industry (UK), πιστοποιήσεις σε IFRSs,
Φορολογία, Λογιστική κ.ά.
Πέραν των παραπάνω, προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα σεμιναρίων τα οποία καλύπτουν
σφαιρικά την επιχείρηση και τον επαγγελματία. Η PwC Academy προσφέρει επίσης
επαγγελματικά σεμινάρια τα οποία καλύπτουν όλο το επιχειρηματικό φάσμα (πχ. Mini MBA, Marketing,
Χρηματοοικονομικά- Τραπεζικά).
P w C A C A DE MY b y P ricewa t e rhous eCoopers
102
42 Zalokosta Str., 152 32 Halandri, Greece
Tel.: +30.210 68 99 000, Fax: +30.210 68 46 855
e-mail: [email protected], www.pwcacademy.gr
PricewaterhouseCoopers (PwC) in Greece has always been an organisation which supports the youth
and professionals of Greece, whether that is through its strong graduate recruitment policy or its
commitment to producing the next generation of business leaders as they pass through the
PwC Academy.
Over recent years in Greece, there has been a shift towards a preference by employers for professional
qualifications. In collaboration with EDI (Education Development International) and the LCCI (London
Chamber of Commerce & Industry), PwC Academy offers exclusive, selected training programmes which
are internationally certified and recognised. PwC Academy specifically offers professional qualifications
such as: • ICAEW –Institute of Chartered Accountants of England & Wales • ACCA - Association of
Chartered Certified Accountants (UK) • CFA - Chartered Financial Analysts (USA) • CIA - Certified Internal
Auditor (USA) • CISA – Certified Information Systems Auditor (USA) • PMP – Project
Management Professional, (USA) • DipIFR - Diploma in International Financial Reporting (UK)
Furthermore, specialised validated training is offered in all business related areas such as Accounting,
Strategy, Mini MBA, Marketing, Finance - Banking, Business & Financial English etc. In addition, Open
Days are organised through the PwC Corporate Social Responsibility programme to youngsters,
professionals & parents.
Σ Α Ε E Λ Λ AΔ OΣ
Ηλία Ηλιού 9, 116 31 Νέος Κόσμος
Tηλ.: 210 32 17 661, Fax: 210 32 17 641
e-mail: [email protected], www.sae.edu.gr
H SAE Athens αποτελεί μέλος του SAE Technology Group. Η SAE παγκοσμίως θεωρείται ένας από τους
μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς φορείς στον τομέα του ήχου, της εικόνας και των πολυμέσων, έχοντας στο
ενεργητικό της πάνω από 30 χρόνια παρουσίας. Ξεκινώντας από το Sydney της Αυστραλίας διατηρεί όλα
αυτά τα χρόνια το χαρακτηρισμό του ισχυρότερου τεχνολογικού ιδρύματος στους παραπάνω τομείς, ενώ
σήμερα με περισσότερα από 50 παραρτήματα παγκοσμίως παρέχει στους σπουδαστές της 160 studio και
4500 σταθμούς εργασίας. H SAE Athens μετρά 10 χρόνια επιτυχούς παρουσίας και δραστηριοποίησης ως
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, ακολουθώντας τις προδιαγραφές του διεθνούς δικτύου, παρέχοντας
state-of-the-art εγκαταστάσεις, εξειδίκευση και εξασφαλίζοντας θεωρητική και κυρίως πρακτική διδασκαλία
εξαίρετης ποιότητας.
S A E AT H E N S
9 Ilia Iliou Str., 116 31 Neos Kosmos, Greece
Tel.: +30.210 32 17 661, Fax: +30.210 32 17 641
e-mail: [email protected], www.sae.edu.gr
SAE is considered one of the largest educational institutes worldwide specializing in the fields of
Audio, Multimedia and Digital Film. Since its first establishment in 1976 as a training provider it has
become the biggest educational network with more than 50 campuses worldwide. With more than
70 multitrack recording studios and over 2500 workstations, SAE is the choice of over 15000 students
worldwide. All SAE branches are guided through a common educational concept provided by the World
Headquarters in Byron Bay, Australia.
SAE was established in Athens in 1998. SAE Athens’ educational programs focus exclusively on Audio
Engineering and Music Technology and Music Business.
103
Σ ΥΝ Δ Ε Σ Μ ΟΣ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ ΩΝ Κ ΟΛΛΕΓΙΩΝ
Στουρνάρη 53, 104 32 Αθήνα
Τηλ.: 210 52 02 967, Fax: 210 52 02 967
e-mail: [email protected], www.hca.gr
O Σύνδεσμος Κολλεγίων Ελλάδος (HCA), ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Ιούνιο του 1998.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι να συντονίσει τις δραστηριότητες των μελών του σε θέματα, όπως
η προώθηση της αναγνώρισης του έργου που επιτελούν, η συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού,
η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας ή άλλους φορείς που έχουν σχέση με την λειτουργία τους, καθώς
και η αναβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας τους.
Μέλη του Συνδέσμου είναι τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που:
• προσφέρουν σπουδές (όχι εξ αποστάσεως) σε συνεργασία με πανεπιστήμια χωρών της Ε.Ε, που
οδηγούν στην απόκτηση πανεπιστημιακών (πτυχιακών ή μεταπτυχιακών) τίτλων από τα Πανεπιστήμια.
• έχουν άδεια λειτουργίας Κολλεγίου από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας.
Τα πτυχία των αποφοίτων των Κολλεγίων αναγνωρίζονται πλήρως σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 36
του 2005. Εξ άλλου αναγνωρίζονται και ακαδημαϊκά και επαγγελματικά από το Βρετανικό ‘ΔΙ.ΚΑ.Τ.ΣΑ’
(NARIC – the National Recognition Information Centre for the United Kingdom).
Σημειώνουμε, ότι τα μέλη μας υφίστανται διαρκή έλεγχο και αξιολόγηση από:
• τα συνεργαζόμενα Βρετανικά πανεπιστήμια (σημειώνουμε, ότι αυτή την στιγμή όλα τα μέλη μας
συνεργάζονται μόνο με Βρετανικά Πανεπιστήμια).
• το Βρετανικό Συμβούλιο Πιστοποίησης (British Accreditation Council).
• το Βρετανικό QAA (Quality Assurance Agency).
Σημειώνουμε, ότι όλα τα μέλη μας έχουν πιστοποιηθεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Πιστοποίησης (BAC).
Περισσότερες πληροφορίες για τα μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων (HCA), μπορείτε να
βρείτε στην ιστοσελίδα: (www.hca.gr).
104
H E L L E N I C C OLLE G ES ’ A SS OC IATION
53 Stournari Str., 104 32 Athens, Greece
Tel.: +30.210 52 02 967, Fax: +30.210 52 02 967
e-mail: [email protected], www.hca.gr
The Hellenic Colleges Association (H.C.A) was established in 1998.The Association aims to coordinate
the activities of its members, to increase the collaboration with Foreign Universities, to cooperate with
the Ministry of Education and other related institutions and to ensure the educational quality and
standards of its members.
Members of HCA comprise Educational Institutions that:
• offer courses (except distance learning) in cooperation with E.U universities, leading to Undergraduate
and/or Postgraduates Degrees awarded by these Universities.
• have a license to operate as a College by the Greek Ministry of Education.
All University Degrees awarded after studying at a member College are fully recognized according to
the European Directive 36/2005. In addition, the Degrees awarded are recognized by the NARIC
(The National Recognition Information Centre for the United Kingdom).
SEG – SWISS EDUCATION GROUP
SHMS – SWISS HOTEL MANAGEMENT SCHOOL
CAUX/MONTREUX
SHMS – UNIVERSITY CENTRE LEYSIN
HIM – HOTEL INSTITUTE MONTREUX
IHTTI – SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT NEUCHATEL
SHMS Campus 5* Caux-Palace Hotel, Caux/Montreux, Switzerland, www.shms.com
SHMS University Centre Campus Mont-Blanc Palace Hotel, Leysin, Switzerland
HIM Campus Hotel Europe, Montreux City Centre, Switzerland, www.him.ch
IHHTI Campus Hotel Eurotel, Neuchatel City Centre, Switzerland , www.ihtti.ch
SEG Head offices, 1820 Montreux, Switzerland, www.swisseducation.com
Swiss Education Group (SEG) combines four of Switzerland’s finest Hotel Management Schools into
Switzerland’s leading hotel school alliance. SEG member schools are 100 % Swiss owned which ensures
our students receive top quality education with a distinctive Swiss style that is renowned worldwide.
Since the establishment of our first school in 1984, SEG has grown to become today Switzerland’s largest
English speaking hotel management education provider. SEG’s outstanding success has set new standards
in the hospitality industry and provides an inspiration to our graduates from more than 60 countries.
ACADEMIC PROGRAMS:
BACHELOR DEGREES:
• BA (Hons) Degree in International Hospitality Management
• BA (Hons) Degree in Hospitality & Events Management
• BA (Hons) Degree in Hospitality & Tourism Management
• BBA Degree (Dual Major) Business Management & Hotel, Restaurant and Resort Management
POSTGRADUATE DEGREES:
• PGD in Hospitality Management
• PGD in Hotel Operations Management
• PGD in Events Management
• PGD in Tourism Management
MASTER DEGREES:
• MA in International Hospitality Management
• MBA Master in Business Administration
The “6 SEG Benefits” for an ultimate choice in Hotel, Tourism & Business Education:
• Sponsored Foundation Program (improve your English with a sponsored study course)
• Quality Training (paid work experience in Switzerland or overseas)
• State of the Art Service & Facilities (including latest study facilities, free wireless internet,
accommodation standard/deluxe/superior deluxe rooms, gym, sauna, full board)
• Graduate Placement Service & Alumni (direct access to the leading hotel chains)
• International Academic Quality Assurance (dual qualifications from leading universities)
• Lower Cost/Investment (through more intensive study programs)
Admission Office Greece:
SITEC, Ms Mercuriadi-Howald, 7, Aixoneon Str., Athens, Glyfada
Tel./Fax: +30.210 89 49 898 Mob. +30.6936 56 99 95
e-mail: [email protected], www.sitec.gr
105
S e mi F i n d . gr – Β ρ ες τ ο Σεμ ιν άριο που ψάχνε ις !
Β Α Δ Α Σ Η Σ Α . – Π Α ΤΟΥ Χ Α Σ Λ . Ο.Ε.
Ερατύρας 22, 551 33 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 78 83 89, Fax: 2310 78 83 89
Κιν. 6973 66 12 72, 6945 05 70 90
e-mail: [email protected], www.semifind.gr
Εκπαιδευτικό Portal για την εύρεση Σεμιναρίων, Συνεδρίων και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης E-Learning
σε όλη την Ελλάδα.
S e mi F i n d . gr – S e a rch , Fin d & Book Seminars !
VA D A S I S A . – PATOU C H A S L. G.P.
22 Eratyras Str., 551 33 Thessaloniki, Greece
Tel.: +30.2310 78 83 89, Fax: +30.2310 78 83 89
Mobile: +30.6973 66 12 72, +30.6945 05 70 90
e-mail: [email protected], www.semifind.gr
Education Portal for Seminars, Congresses and E-Learning Programs in Greece.
106
SENECA COLLEGE
1750 Finch Avenue East, ON M2J 2X5 Toronto, Canada
Tel.: +416.49 15 050, Fax: +416. 49 29 243
www.studyatsecena.com, www.senecac.on.ce
More students choose Seneca than any other college in Canada!
Seneca College is Canada's largest post-secondary institution with 100,000 students on eight major
campuses throughout Toronto. There are more than 300 international students from 99 countries.
Seneca offers an ultra-modern learning environment with highly trained and dedicated professors. Their
specialties range across more than 140 Diploma, Degree, and Post Graduate programs. Opportunities
to gain Canadian work experience also exist in the form of co-op work terms as part of your program
and off-campus part-time work, while studying with us. We offer English as a Second Language classes
to students who may need assistance with their English before they start their
academic studies. Our ELI also offers ESL instructions to students interested in English instruction only.
Seneca is also Canada’s largest business college. Recent government survey says that over 94.3% of
employers are very satisfied with Seneca graduates’ skills and knowledge.
Seneca has a worldwide network of partnering universities, offering degree completion opportunities
to our diploma graduates.
Seneca College is located in Toronto, Ontario. Toronto is Canada’s largest and North America’s 5th
largest city with a population of 4.7 million people. It is the economic and trade centre of
Canada. Toronto is world’s most diverse city with more than 50% people born outside of Canada.
Over 100 languages are spoken on the streets of Toronto.
We offer admission to students in September, January or May. To be considered for admission students
must have their High School diploma and transcript, official translation into English, TOEFL/IELTS score
and must submit an international student application. Students who do not meet our TOEFL
requirements may be considered for conditional admission. For more information on admission
procedures and minimum admissions requirements, please visit our website at www.studyatseneca.ca
(available in Russian as well).
Seneca has two student residences at our Newnham and King campuses, featuring modern facilities
with full kitchenette in each two bedroom suite, high speed internet access, private bathroom, cable
access and free local calls and voicemail. Residences also have furnished lounges, study rooms, social
areas and laundry facilities.
Our international students receive a free health insurance, access to three faculty advisors dedicated to
working with international students exclusively, free Mathematics and English tutoring, free airport pick
up and many other services that will make the Seneca experience unique.
To learn more about Seneca, how to apply and the many services available for
international students, visit us at www.studyatseneca.ca.on.
If you need further information or have questions, please e-mail us at [email protected]
We are looking forward to hearing from you!
107
SKYWALKER
Λεωφ. Δημοκρατίας 46, 163 45 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 97 30 280, Fax: 210 97 09 465
e-mail: [email protected], [email protected], www.skywalker.gr/educationr
Το skywalker.gr είναι η πρώτη ιστοσελίδα σε επισκεψιμότητα αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα.
Οι επισκέπτες έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αγγελίες θέσεων εργασίας, ανακοινώσεις θέσεων,
προκηρύξεις δημοσίου και χρήσιμα εργαλεία για τη διαχείριση της καριέρας τους.
Μέσα στο 2009 3.500.000 υποψήφιοι συναντήθηκαν με 90.000 εργοδότες. Στις σελίδες του
skywalker.gr φιλοξενούνται περισσότερες από 6.000 αγγελίες, ενώ δέχονται περισσότερους από 45.000
επισκέπτες ημερησίως.
Skywalker.gr/education: μ’ ένα κλικ και στην Εκπαίδευση
Στο πλαίσιο της ευρύτερης ανάπτυξης, το skywalker.gr λάνσαρε τον νέο ηλεκτρονικό οδηγό
εκπαίδευσης Skywalker.gr/ education. Στην ιστοσελίδα ο επισκέπτης μπορεί να βρει πληροφορίες που
αφορούν σε κάθε τομέα εκπαίδευσης ξεχωριστά. Από σχολεία και φροντιστήρια, μέχρι προπτυχιακά και
μεταπτυχιακά προγράμματα ταξινομημένα ανά ειδικότητες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό.
Σκοπός της ιστοσελίδας είναι να αποτελέσει έναν κόμβο επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και όλων αυτών που είτε θέλουν να ξεκινήσουν τώρα τις σπουδές τους, είτε επιθυμούν να συνεχίσουν σε
ανώτερη βαθμίδα, είτε απλά αναζητούν επιπλέον επιμόρφωση μέσω κάποιου σεμιναρίου.
Γι’ αυτό και η ιστοσελίδα Skywalker.gr/education αποτελεί ιδανικό χώρο προβολής για όλους τους
οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης.
SKYWALKER
108
46 Dimokratias Ave., 163 45 Ilioupoli, Greece
Tel.: +30.210 97 30 280, Fax: +30.210 97 09 465
e-mail: [email protected], [email protected], www.skywalker.gr/education
Skywalker.gr is the most visited Greek job board according to the statistics. The visitors have free
access to all job announcements, public sector proclamations and useful career tools.
In 2009 3.500.000 candidates “met” 90.000 employers. In Skywalker.gr there are more than 6.000 job
announcements published, and has more than 45.000 visits per day.
Skywalker.gr/education: a click to the Education
In terms of developing, Skywalker.gr has launched a new educational electronic guide
Skywalker.gr/education. In this webpage, the visitor can find information about all educational section
separately, from schools and tuition centers to bachelor and master degrees are categorized accordingly,
for Greece and abroad. The purpose of this webpage is to constitute a communication center between
the educational institutes and those who desire to begin their studies, or to continue then to a higher
level, or even for those who are seeking for further education through seminars.
This webpage is constituting an ideal place for advertising for all the institutions which provide
educational services.
S T U D E N T R EC R U ITMEN T MEDIA
101 Southwark Street, SE1 OJF London, UK
Τel.: +44.20 74 01 73 33, Fax: +44.20 74 01 72 33
e-mail: [email protected], www.srmedia.net
STUDENT RECRUITMENT MEDIA LTD…….LONDON UK
Student Recruitment Media Ltd, publishers of Study Overseas / International Graduate /
Chinese Student / Indian Student / Study Science & Engineering Worlwide publications plus
accompanying websites…… can assist you with all your educational needs.
With over 30 years experience, we can help you find the course of your choice in the country of your
choice.
Visit us and complete our Student Information Request Form to receive moreinformation on 1000’s
of courses at universities and colleges around the world. Also you can visit our website www.srmedia.net,
and view all our magazines on-line.
109
STUDYSMART.GR
Ανδρούτσου 13, 151 27 Μελίσσια
Τηλ.: 210 67 22 868, Fax: 210 67 29 629
e-mail: [email protected], www.studysmart.gr
Η StudySmart.gr®, www.studysmart.gr (& www.studypedia.gr) είναι το πιο ολοκληρωμένο
εκπαιδευτικό site στην Ελλάδα για τα Προγράμματα σπουδών Πανεπιστημίων, Κολεγίων και Ιδρυμάτων
τα οποία σχετίζονται με Ελληνικά, Βρετανικά ή Αμερικανικά ιδρύματα, Επαγγελματικά σώματα ή
πιστοποιήσεις εντός και εκτός Ελλάδος, και πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικά συστήματα 19 χωρών.
Το site βασίζεται στην έρευνά και στην ύλη των βιβλίων – οδηγών της ομάδας που ηγείται
ο Δρ. Κωνσταντίνος Κυρίτσης, ιδρυτής του οργανισμού και της ομάδας του. Τα βιβλία εκδίδονται ετησίως
όπως και το παγκοσμίως γνωστό The Times Good University Guide στα Ελληνικά (του οποίου η StudySmart
είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο). Χορηγοί των παραπάνω τίτλων για το
2008 – 2009 είναι η PriceWaterhouseCoopers, και η HSBC.
Το website και τα βιβλία έρχονται να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στην Ελλάδα, της ελλιπούς πληροφόρησης ή της παραπληροφόρησης σχετικά με θέματα τάσεων της αγοράς, σχέσης
πτυχίου – εργασίας, αναγνώρισης προγραμμάτων, νομικής υπόστασης ιδρυμάτων, θεμάτων distance
learning, validation προγραμμάτων κλπ.
S T U D Y S M A RT.G R
110
13 Androutsou Str., 151 27 Μelissia, Greece
Τel.: +30.210 67 22 868, Fax: +30.210 67 29 629
e-mail: [email protected], www.studysmart.gr
Studysmart.gr is a unique educational portal written in the Greek language and devoted to
educational opportunities offered globally. It is based on the content provided through a Greek
Educational guide published annually as well as the Times Good University Guide. Since March 2006,
the vortal has been sponsored Alpha Bank, PriceWaterhouseCoopers and Cosmos Business Systems,
and, from 2007, HSBC, all multinational companies that have also been supporting StudySmart’s
educational guides since 2004.
Latest numbers indicate that over 20,000 Greek students study in the UK, 4000 in the USA and over
12,000 in other parts of the world. The total number of Greek students studying abroad exceeds 35,000,
making advertising on studysmart.gr a very interesting alternative. StudySmart.gr is also cooperating
closely with QS and acts as the organization’s educational liason in Greece. Furthermore, StudySmart.gr
is the only Greek site hosting a search engine apart from having over 500,000 words worth of
copyrighted content (and growing).
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
501 00 Κοίλα Κοζάνης, Τηλ.: 24610 40 161,5, 24610 37 725, Fax: 24610 39 682, 24610 37 725,
e-mail: [email protected], www.teikoz.gr, Πτολεμαϊδα: Περιοχή ΚΕΠΤΣΕ, 502 00 Πτολεμαϊδα
Τηλ.: 24630 57697,8, e-mail: [email protected], www.teikoz.gr
Παράρτημα Φλώρινας: Τέρμα Κοντοπούλου, 531 00 Φλώρινα, Τηλ.: 23850 54 600, Fax: 23850 46 630,
e-mail: [email protected], www.florina.teikoz.gr
Παράρτημα Καστοριάς: Περιοχή Φούρκα, 521 00 Καστοριά, Τηλ.: 24670 87 060, Fax: 24670 87063,
e-mail: [email protected], www.kastoria.teikoz.gr
Παράρτημα Γρεβενών: Εργατικές Κατοικίες, 511 00 Γρεβενά, Τηλ.: 24620 87 691,3,
e-mail: [email protected], www.teikoz.gr
ΣΧΟΛΕΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ: H Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) περιλαμβάνει τα Τμήματα: • Βιομηχανικού
Σχεδιασμού • Γενικό Θετικών Επιστημών • Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος • Ηλεκτρολογίας
• Μηχανολογίας • Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης.
H Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.) περιλαμβάνει τα Τμήματα: • Διοίκησης Επιχειρήσεων
• Λογιστικής • Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών.
H Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) περιλαμβάνει τα Τμήματα: • Μαιευτικής
( Πτολεμαϊδα) • Εργοθεραπείας.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ: H Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας (Σ.ΤΕ.Γ.) περιλαμβάνει τα Τμήματα: • Φυτικής
Παραγωγής • Ζωικής Παραγωγής • Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Το Παράρτημα Καστοριάς Περιλαμβάνει τα Τμήματα: • Διεθνούς Εμπορίου
• Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ : Το Παράρτημα Γρεβενών περιλαμβάνει ένα Τμήμα: • Εφαρμογές Πληροφορικής
στη Διοίκηση και στην Οικονομία • Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού • Επιχειρησιακή Πληροφορική.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ( Ι.Δ.B.Ε.): Σύμφωνα με το ΦΕΚ. 1179/17-6-2009 ιδρύεται στο ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης (Ι.Δ.Β.Ε.), το οποίο είναι αρμόδιο, στο πλαίσιο των
διατάξεων του ν.3369/2005, για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης.
(Π.Δ.Β.Ε.) του Τ.Ε.Ι.Στην πορεία θα λειτουργήσουν διάφορα προγράμματα τα οποία θα διαμορφώνονται
σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες κατάρτισης των εργαζομένων και των πτυχιούχων διαφόρων
ειδικοτήτων. Δικαίωμα εγγραφής στα Π.Δ.Β.Ε. των ΙΔΒΕ, έχουν οι απόφοιτοι Ανώτατης Πανεπιστημιακής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
1) Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας σε σύμπραξη
με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργεί Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική με τις παρακάτω εξειδικεύσεις: Α.Συστήματα
Υπολογιστών, Β.Επιχειρηματική Πληροφορική. 2) Το Τμήμα Ηλεκτρολογίας και το Τμήμα Μηχανολογίας
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, σε σύμπραξη με το Πανεπιστήμιο της Καταλονίας U.P.C. (Universitat Politecnica
de Catalunya) παρέχουν Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Τομέα της «Μηχατρονικής». 3) Το Τμήμα Διεθνούς
Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί με το Κρατικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil
Ουκρανίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (M.Β.A).
Πληροφορίες για τα προγράμματα: www.teikoz.gr, http://www.doai.uom.gr/mai
MBA, Tηλ. 24670 87 201, http://kastoria.teikoz.gr/MBA
T E C H N O L O G I C A L E D U C AT I O N A L I N S T I T U T I O N
OF WESTERN MACEDONIA
501 00, Kila Kozani, Greece, Tel.: +30.24610 40 161,5, +30.24610 37 725, Fax: +30.24610 39 682,
+30.24610 37 725, e-mail: [email protected], www.teikoz.gr
Ptolemaida: Area KEPTSE, 502 00 Ptolemaida, Greece, Tel.: +30.24630 55 303,4, Fax: +30.24630 80 899,
e-mail: [email protected], www.teikoz.gr
Branch of Florina: Terma Kontopoulou, 531 00 Florina, Greece, Tel.: +30.23850 54 600,
Fax: +30.23850 46 630, e-mail: [email protected], www.florina.teikoz.gr
Branch of Kastoria: Fourka Area, 521 00 Kastoria, Greece, Tel.: +30.24670 87 060,
Fax: +30.24670 87 063, e-mail: [email protected], www.kastoria.teikoz.gr
Branch of Grevena: Ergatikes Katikies, 511 00 Grevena, Greece, Tel.: +30.24620 87 691,3,
Fax: 24620 87 692, e-mail: [email protected], www.teikoz.gr
111
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΗΠΕΙΡΟΥ
Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 471 00 Άρτα
Tηλ.: 26810 50 066, Fax: 26810 76 405
e-mail: [email protected], www.teiep.gr
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου έχει έδρα την Άρτα και παραρτήματα στα Ιωάννινα,
στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα. Αποτελείται από δεκατρία (13) Τμήματα.
Τμήματα:
Άρτα: • Τμήμα Φυτικής Παραγωγής • Τμήμα Ζωικής Παραγωγής • Τμήμα Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής
Τοπίου • Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών • Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής
Μουσικής.
Παράρτημα Ιωαννίνων: • Τμήμα Νοσηλευτικής • Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας • Τμήμα Λογοθεραπείας.
Παράρτημα Πρέβεζας: • Τμήμα Λογιστικής • Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής.
Παράρτημα Ηγουμενίτσας: • Τμήμα Ιχθυοκομίας – Αλιείας • Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων • Τμήμα
Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση & το Εμπόριο.
T E C H N O L O G IC A L E D U C ATIONAL INSTITUTION
OF EPIRUS
Central Administration, Arachthos Bridge, 471 00 Arta, Greece
Tel.: +30.26810 50 066, Fax: +30.26810 76 405
e-mail: [email protected], www.teiep.gr
112
The Technological Educational Institute of Epirus is situated in the city of Arta with branches in
Ioannina, Preveza and Igoumenitsa. T.E.I. is constituted by thirteen (13) Departments.
Arta: Department of Crop Production - Department of Animal Production - Department of Floriculture
- Landscape Architecture - Department of Informatics & Telecommunications - Department of Traditional
Music.
Branch of Ioannina: Department of Nursing - Department of Early Care - Education - Department of
Speech Therapy.
Branch of Preveza: Department of Accounting - Department of Finance and Auditing.
Branch of Igoumenitsa: Department of Aquaculture - Fisheries - Department of Tourist Business
- Department of Αpplied Foreign Languages in Management & Commerce.
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΚΑΛΑΜ ΑΤΑΣ
Αντικάλαμος, 241 00 Καλαμάτα
Τηλ.: 27210 45 100, Fax: 27210 45 200
e-mail: [email protected], www.teikal.gr
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καλαμάτας απαρτίζεται από οκτώ προπτυχιακά τμήματα
προσφέροντας σπουδές σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα, μερικά από τα οποία είναι μοναδικά στην
ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα.
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης - Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Ελεγκτικής.
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ: Τμήμα Βιολογικών Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας
- Τμήμα Φυτικής Παραγωγής - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων.
Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας: Τμήμα Λογοθεραπείας - Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
(έναρξη ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011).
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: Το Παράρτημα του ΤΕΙ Καλαμάτας στην
Σπάρτη.
THE TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of
KALAMATA
Antikalamos, 241 00 Kalamata, Greece
Τel.: +30.27210 45 100, Fax: +30.27210 45 200
e-mail: [email protected]l.gr, www.teikal.gr
The Technological Educational Institute of Kalamata comprises of eight undergraduate departments
offering contemporary studies in fields, some of which are unique in the Higher Education Sector of
Greece.
School of Management and Economics: Department of Health and Welfare Unit Management
- Department of Local Government - Department of Finance and Auditing.
School of Agricultural Technology: Department of Organic Greenhouse Crops and Floriculture
- Department of Crop Production - Department of Food Technology.
School of Health and Welfare Professions: Department of Speech Therapy
- Department of Radiation Technology (starting from the academic year 2010 - 2011).
Department of Information Technology and Telecommunications: The Branch of the TEI of Kalamata
in Sparti.
113
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ
Β. Γρίβα 11, 431 00 Καρδίτσα
Τηλ.: 24410 28 499, Fax: 24410 72 377
e-mail: [email protected], www.wfdt.teilar.gr
Το Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου του ΤΕΙ Λάρισας με έδρα την Καρδίτσα,
ιδρύθηκε το 1999 και είναι το μοναδικό στο είδος του, σε επίπεδο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το
2006 έχει κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους του, οι οποίοι μπορούν να
απασχοληθούν στο σχεδιασμό επίπλων, στην τεχνολογία παραγωγής επίπλων, στην τεχνολογία ξύλου
και προϊόντων αυτού, στον ποιοτικό έλεγχο ξύλου και επίπλου, στην οργάνωση, λειτουργία και διοίκηση
μονάδων ξύλου, στην κοστολόγηση προϊόντων, το μάρκετινγκ, αλλά και τη διακόσμηση. Το εξειδικευμένο
επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλές επιχειρήσεις του κλάδου
ξύλου και επίπλου στην ελληνική και κυπριακή αγορά. Εκπονεί τεχνολογική και εφαρμοσμένη έρευνα σε
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προσφέροντας δημιουργικές λύσεις και καινοτόμες ιδέες και προτάσεις.
114
T E C H N O L O G I C A L E D U C AT I O N I N S T I T U T E O F
LARISSA - BRANCH OF KARDITSA
D E PA R T M E N T O F W O O D A N D F U R N I T U R E D E S I G N
AND TECHNOLOGY
V. Griva 11, 431 00 Karditsa, Greece
Tel.: +30.24410 28 499, Fax: +30.24410 72 377
e-mail: [email protected], www.wfdt.teilar.gr
The Department of Wood and Furniture Design and Technology of TEI of Larissa, based in Karditsa,
was founded in 1999 and is unique at Higher Education level. The graduates’ professional rights have
been guaranted since 2006. They can be occupied in the wood furniture design, in the furniture
production technology, in wood and wood products technology, in wood and furniture quality control,
in the organization, operation and administration of wood/furniture units, cost accounting of products,
marketing, as well as decoration. The specialized scientific teaching staff of the Department develops
collaborations with a lot of Greek and Cypriot enterprises of the wood and furniture sector and carries
out technological and applied research in national and European level, offering creative solutions,
innovative ideas and proposals.
TΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Nέα Κτίρια, 302 00 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 58 203, Fax: 26310 26 126,
e-mail: [email protected], www.teimes.gr
To Τεχνoλoγικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσoλoγγίoυ (ίδρυση 1981), στεγάζεται σε έκταση οκτακόσιων
στρεμμάτων τέσσερα χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αμφιθέατρα,
σύγχρονα εργαστήρια, πολυδύναμη αίθουσα χωρητικότητας οκτακόσιων θεατών, διαρκώς εμπλουτιζόμενη
βιβλιοθήκη, αίθουσες, πρότυπες γεωργικές εγκαταστάσεις, γραφεία διοικητικών υπηρεσιών,
γυμναστήριο και ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών.
Στο Τ.Ε.Ι./Μ, που φοιτούν περίπου 8000 σπουδαστές, λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα: · Σχολή
Διοίκησης και Oικoνoμίας: Τμήμα Λογιστικής, Τμήμα Διοίκησης Κοινωνικών Συν/κών Επιχειρήσεων &
Οργανώσεων, Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία · Σχολή Τεχνολογίας
Γεωπονίας: Τμήμα Ιχθυοκομίας-Αλιείας, Τμήμα Θερμoκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθoκoμίας, Τμήμα
Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων · Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών: Τμήμα Αυτοματισμού · Παράρτημα
Ναυπάκτου: Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων & Δικτύων
To T.E.I. Μεσολογγίου με τη συνεργασία όλων των μελών της Κοινότητας του ΤΕΙ, βρίσκεται σε μια
δυναμική πορεία ανάπτυξης με στόχο την προώθηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, που θα το
καταστήσουν ένα ανταγωνιστικό Ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Παράλληλα, το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική και πνευματική
ανάπτυξη της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου και της ευρύτερης περιοχής. Ταυτόχρονα πραγματοποιεί
ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους.
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF
MESSOLONGHI
Nea Ktiria, 302 00 Messolonghi, Greece
Tel: +30.26310 58 203, Fax: +30.26310 26 126
e-mail: [email protected], www.teimes.gr
The Technological Educational Institute of Messolonghi was founded in 1981. It is located about 4
km away from the city center. The T.E.I. is housed on a self-contained campus, while the whole area
owned by the institution comes up to 200 acres (80 ha). Facilities include classrooms, laboratories,
auditoriums, a large multi-purpose hall with a seating capacity of 800 people, administration offices,
student residences, sports center, a gymnasium, open-air basketball, volleyball and tennis courts and
a sports field for football and athletics.
The T.E.I. of Messolonghi has approx. 8000 students and consists of the following departments:
Faculty of Agricultural Technology (F.A.T.) with three departments: Department of Aquaculture and
Fisheries Management, Department of Greenhouse Crops and Floriculture, Department of Mechanical,
Agricultural & Water-Resources Engineering
Faculty of Management and Economics (F.M.E.) with three departments: Department of Accounting,
Department of Administration of Social - Co-operative Enterprises and Organizations, Department of
Applied Informatics in Management and Finance. Faculty of Applied Technology: Department of
Automatic Control Systems · Branch in Nafpactos: Department of Telecommunication Systems and
Networks (in Nafpaktos)
Our qualified teaching and research staff as well as our upgraded study programs, have gained us
the reputation of a dynamic and diverse Greek provincial higher education institute. We have a track
record of providing studies that meet the future challenges and expectations of our students. Our
curriculums offer studies on leading-edge technologies, on economic professions covering current social
needs and on agricultural professions responding to new dietary challenges with sustainable
management of the aquatic and land resources.
The theoretical and applied knowledge, the students’ practical training in workplaces before
graduation and the possibility for participation in research programs and postgraduate studies offer our
students the qualifications for a successful career.
115
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο ΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ Τ ΙΚ Ο ΙΔΡΥΜ Α ΣΕΡΡΩΝ
Τέρμα Μαγνησίας, 621 24 Σέρρες
Τηλ.: 23210 49 114,5, Fax: 23210 46 556
e-mail: [email protected], www.teiser.gr
Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών ενώ το 1983 ιδρύεται το ΤΕΙ Σερρών.
Στο ΤΕΙ Σερρών που φοιτούν 12.549 σπουδαστές, λειτουργούν οι εξής Σχολές και τμήματα:
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών με τα τμήματα:
1. Μηχανολογίας,
2. Πολιτικών Δομικών Έργων,
3. Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
4. Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας.
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας με τμήματα:
1. Λογιστικής,
2. Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών με τα τμήματα:
1. Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων,
2. Γραφιστικής (θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011).
T E C H N O L O G IC A L E D U C ATIONΑL INSTITUTE
OF SERRES
116
Terma Magnesias Str., 621 24 Serres, Greece
Τel.: +30.23210 49 114,5, Fax: +30.23210 46 556
e-mail: [email protected], www.teiser.gr
The T.E.I. of Serres was established in 1979 and was recognised as the
Technological Education Institute belonging to the Greek Tertiary Education system in 1983.
The T.E.I. of Serres has 12.500 registered students and comprises the following three Faculties and
departments:
Faculty of Applied Technology with the departments:
1. Mechanical Engineering,
2. Civil Engineering,
3. Information and Communication Sciences,
4. Geomatics and Surveying.
Faculty of Administration and Economics with the departments:
1. Accounting and
2. Business Administration.
Faculty of Fine Arts and Design with the departments:
1. Interior Architecture, Decoration and Design,
2. Graphic Design (is expected to begin on academic year 2010-2011).
T H E A M E R I C A N U N I V E R S I T Y O F AT H E N S
Σώχου 4, 115 25 Ν. Ψυχικό
Tηλ.: 210 72 59 301,3
e-mail: [email protected], www.aua.edu
Οι εξελίξεις στην ανάπτυξη και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των 25 χωρών και των
350 εκατομυρίων πολιτών, καθορίζει και ένα πλαίσιο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.
Έτσι στην Ελλάδα, με τα δύο θεσμικά Προεδρικά Διατάγματα 165 και 152/2000
κατέστη πλέον σαφές, ότι όταν ένας Ευρωπαίος πολίτης, όπως Έλληνας, εφ’όσον έχει δικαίωμα άσκησης
επαγγέλματος σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφέρει αυτό το δικαίωμα, σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα της Ε.Ε., όπως η Ελλάδα.
Δεν απαιτείται πλέον η διαδικασία ακαδημαϊκής ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ, για επιστημονικές εξειδικεύσεις
όπως ο Αρχιτέκτων Μηχανικός, ο Πολιτικός Μηχανικός ή ο Ορκωτός Λογιστής, ο Δικηγόρος.
Το AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS (AUA), είναι ένα Αναγνωρισμένο Αμερικανικό Ίδρυμα/
Πανεπιστήμιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, που προσφέρει το σύνολο των σπουδών, τετραετούς κύκλου, ενός
Αμερικανικού πτυχίου Bachelor, για όλες τις επιστημονικές επαγγελματικές εξειδικεύσεις.
Έτσι μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών και τρία χρόνια εξάσκησης (2 χρόνια για τους Δικηγόρους), ένας
Έλληνας μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του Διπλωματούχου Μηχανικού με δικαίωμα υπογραφής και
εγγραφής στο Τεχνικό Επιμελητήριο και δυνατότητα λήψης εργοληπτικού ή μελετητικού πτυχίου, χωρίς να
φύγει από την Ελλάδα.
Τα προγράμματα υγείας του AUA περιλαμβάνουν σπουδές Βιοχημείας, Φαρμακοποιού, Οπτικού κλπ.
Για τους φοιτητές του AUA που επιθυμούν να έχουν την εμπειρία των σπουδών και της ζωής, στις ΗΠΑ
το AUA προσφέρει την δυνατότητα να φοιτήσουν στο τελευταίο τους έτος στο AMERICAN UNIVERSITY
στην Washington.
Το AUA δίνει επίσης τη δυνατότητα, στους αποφοίτους του να συνεχίσουν στην Αθήνα για Master σε
όλες του τις ειδικότητες όπως επίσης και για Doctorate Degree.Είναι όμως επίσης δυνατόν με τις ειδικές
συνεργασίες με άλλα Αμερικανικά Πανεπιστήμία, όπως το University of Scranton, οι αποφοίτοι του AUA,
εφ΄όσον το προτιμούν, να αποκτήσουν ένα πτυχίο Master στις ΗΠΑ, με πολύ χαμηλό κόστος
διδάκτρων.Με την αξιοπιστία και το κύρος του Αμερικανικού Πανεπιστημιακού συστήματος, το ΑUA
δέχεται αιτήσεις εγγραφής στο κτήριο του στο Ν. Ψυχικού, τηλ. 210-7259301-2-3 ή www.aua.edu,
e-mail: [email protected]
T H E A M E R I C A N U N I V E R S I T Y O F AT H E N S
4 Sohou Str., 115 25 Ν. Psychiko, Greece
Tel.: +30.210 72 59 301,3
e-mail: [email protected], www.aua.edu
117
T H E U N I V ER SIT Y OF K E N TU C KY
M B A Σ Ε Σ ΥΝ ΕΡ Γ Α Σ ΙΑ ΜΕ Τ Ο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κειριαδών 2, 118 54 Αθήνα
Tηλ.: 210 53 81 278, 210 53 81 453, Fax: 210 34 76 661
e-mail: [email protected], www.mbaingreece.gr
T H E U N I V ER SIT Y OF K E N TU C KY
M B A I N C OLLA B O R AT ION WITH TEI OF PIRAEUS
2 Keiriadon Str., 118 54 Athens, Greece
Tel.: +30.210 53 81 278, +30.210 53 81 453, Fax: +30.210 34 76 661
e-mail: [email protected], www.mbaingreece.gr
118
Are delivering in Greece the ΜΒΑ program of the University of Kentucky, in the facilities of TEI of
Piraeus in Athens.
The program is the only officially recognized MBA in Greece and it operates within the frame of the
Law 3685/2008. The program’s recognition is published in the Government’s Paper: No 1906,
vol. B' 7-9-2009.
The program lasts 18 months (three semesters) and it is a full time MBA Program. The courses take
place in the evening (between 18:00 & 22:00) in the facilities of TEI Piraeus in Athens (near Metro Station
"Keramikos").
50% of the courses are being taught by faculty members of the University of Kentucky with are called
in Greece especially for the needs of the program. The other 50% is taught by professors of Greek
University whose credentials have been qualified by the University of Kentucky.
U N I V E R S AL
Φειδίου 18, 106 78 Αθήνα
Tηλ.: 210 38 21 575, 210 33 01 808
e-mail: [email protected]
To Universal ιδρύθηκε το 1974 και προσφέρει υπηρεσίες στην εκπαίδευση για περισσότερο από
35 χρόνια.
Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Κτηνιατρική, Φυσιοθεραπεία, Οικονομικά, Διοίκηση,
Παιδαγωγικά, Νομική, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί και πολλές
άλλες ειδικότητες.
Το Universal συνεργάζεται για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με 40 Πανεπιστήμια της
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ. Είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα Πανεπιστημίων της Τσεχίας,
Σλοβακίας και Ρουμανίας, όπως το Πανεπιστήμιο του Καρόλου (CHARLES UNIVERSITY) της Τσεχίας, τo
Πανεπιστήμιο COMENIUS της Σλοβακίας, το Πανεπιστήμιο SAFARIK της Σλοβακίας, το Πανεπιστήμιο της
Βάρνας και πολλά άλλα.
Οι μαθητές προετοιμάζονται από ειδικό επιτελείο καθηγητών για την είσοδό τους στο Πανεπιστήμιο,
υποστηρίζονται στην εύρεση φοιτητικής εστίας ή διαμερίσματος, στην μετάβασή τους στο εξωτερικό και σε
όσες περιπτώσεις είναι δυνατόν στην δανειοδότηση των σπουδών τους.
UNIVERSAL COLLEGE
18 Fidiou Str., 106 78 Athens, Greece
Tel.: +30.210 38 21 575, +30.210 33 01 808
e-mail: [email protected]
119
Universal College was founded in 1974 and offers educational services for more from
35 years.
Medicιne, Dentistry, Pharmacy, Veterinary Medicine, Physiotherapy, Economics, Business,
Management, Law, Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electronic Engineering and many others.
Universal College collaborates for undergraduate and postgraduate studies with
40 Universities of GREAT BRITAIN. Universal College is the representative in Greece of Universities of
Czech Republic, Slovakia and Romania, like Charles University in Czech Republic, COMENIUS University
in Slovak Republic, SAFARIK University in Slovak Republic, Medical university of Varna and many others.
The students are prepared by our staff for their entrance to Higher Education, they are supported in
finding student hostel accommodation or private apartment, and in some cases in obtaining a student
loan for funding their tuition and fees.
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS
Υπατίας 7-9, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 32 39 740, 210 32 36 647, 210 Fax: 210 32 48 502
e-mail: [email protected], www.uindy.gr, www.uindy.edu
To University of Indianapolis, το οποίο ιδρύθηκε το 1902, είναι ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστημιακό
ίδρυμα που εδρεύει στην πόλη Indiana, της πολιτείας Indianapolis των ΗΠΑ. To University of Indianapolis
προσφέρει προγράμματα σπουδών σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο University of
Indianapolis, Athens Campus, στο οποίο οι φοιτητές συνδιαλέγονται με μια έντονη πολιτιστική πολυμορφία
που απορρέει από τη διεθνή ανταλλαγή φοιτητών και καθηγητών.
Το University of Indianapolis, Athens Campus (UIndy Athens) θεσπίστηκε το 1989 με σκοπό να προσφέρει
Αμερικανικές σπουδές υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα. Η ίδρυση του πανεπιστημίου στην Αθήνα
σηματοδότησε μια αναπτυξιακή πορεία που το ανέδειξε σε ηγέτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Το University of Indianapolis, που σταθερά αξιολογείται σαν ένα Top Tier University από το “US News &
World Report”, είναι αξιολογημένο/ πιστοποιημένο από το High Learning Commission of North Central
Association of Schools and Colleges.
Επίσης, διακεκριμένοι οργανισμοί διαπίστευσης στους σχετικούς τομείς τους πιστοποιούν τις επιμέρους
έδρες/τμήματα/προγράμματα του University of Indianapolis. Το Business School αναγνωρίζεται και
πιστοποιείται από το Association of Collegiate Business School and Programs (ACBSP), το Διδακτορικό
πρόγραμμα του School of Psychological Sciences από το American Psychological Association (APA), και
τα προγράμματα του Teacher Education Program από το National Council for the Accreditation of Teacher
Education (NCATE).
Το University of Indianapolis, Athens Campus, προσφέρει 29 προπτυχιακά και 11 μεταπτυχιακά
προγράμματα.
120
UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS
7-9 Ypatias Str., 105 57 Athens, Greece
Tel.: +30.210 32 39 740, +30.210 32 36 647, Fax: +30.210 32 48 502
e-mail: [email protected], www.uindy.gr, www.uindy.edu
Founded in 1902, the University of Indianapolis is a not-for-profit, comprehensive, co-educational
University located in the capital city of Indianapolis, Indiana. The University of Indianapolis offers courses
leading to Bachelor and Master degree programs at the University's campus in Athens.
The Athens Campus (UIndy Athens) of the University of Indianapolis was chartered in 1989, with the
purpose of offering a quality American educational experience in Greece. Since its inception,
the University has grown to become one of the leaders in higher education in Greece.
The Higher Learning Commission of the North Central Association of Schools and Colleges accredits the
University of Indianapolis, which is consistently ranked as a Top Tier University by the US News & World
Report.
Further, prestigious accreditation bodies in their respective field accredit the various schools/
departments/programs of the University of Indianapolis. The Business School is accredited by the
Association of Collegiate Business Schools and Programs (ACBSP; also a member of AACSB), the Doctoral
program of the School of Psychological Sciences by the American Psychological Association (APA), the
Teacher Education Programs by the National Council for the Accreditation of Teacher Education (NCATE),
among others.
The University of Indianapolis in Athens offers 29 undergraduate and 11 graduate programs.
UNIVERSITY OF URBINO "CARLO BO"
via Saffi 2, PU 61029 Urbino, Italy
Tel.: +39.07 22 30 53 20, Fax: +39.07 22 30 52 82
www.uniurb.it
Urbino, set in central Italy, is a UNESCO World Heritage Site with a rich cultural history. It provides
the ideal setting for a University: the ancient city center is on a human scale; everything is still within
walking distance, and it offers the opportunity for meeting local people, students and teachers.
The Renaissance ideal town has become the ideal town for studying, a lively and stimulating
campus-town in harmony with student life. The University has around 15,000 students and is known
for the quality of its teaching and research. It incourages a direct relationship between students and
teachers and offers the chance to take advantage of all services and facilities provided by the Campus.
It has 10 faculties: Economics, Pharmacy, Law, Humanities and Philosophy, Education Sciences, Sciences
and Technologies, Human Movement Sciences, Political Sciences, Sociology, Foreign Languages and
Literature. It organizes Intensive Summer courses in Italian language and culture.
121
UNIVERSITY PRESS
Καραγεώργη Σερβίας 7, 105 63 Αθήνα
Τηλ.: 210 32 23 570, Fax: 210 32 23 571
e-mail: [email protected], www.universitypress.gr
H UNIVERSITY PRESS είναι η Πρώτη και η Μεγαλύτερη free press Φοιτητική Εφημερίδα στην Ελλάδα.
Το πρώτο τεύχος της κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2008 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να
ενημερώνει τον φοιτητή κάθε μήνα σε 55.000 αντίτυπα.
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Γνωρίζοντας τα ενδιαφέροντα και τις αναζητήσεις του κοινού μας, δημιουργήσαμε ένα έντυπο με πλούσια
θεματική δομή. Μέσα από τις σελίδες μας, ισορροπούμε μεταξύ τρέχουσας ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.
Έτσι ο φοιτητής ενημερώνεται συγχρόνως και για πολιτικά κοινωνικά και φοιτητικά θέματα, καθώς και για
θέματα όπως το διαδίκτυο, τα αθλητικά και το lifestyle.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ
Η διανομή της εφημερίδας πραγματοποιείται αποκλειστικά σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές μέσω χειροδιανομής και ενός ιδιόκτητου δικτύου προθηκών (stands) που βρίσκονται στα κυλικεία
των σχολών, καλύπτοντας όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Αθήνας, του Πειραιά, της Πάτρας, της Χαλκίδας,
της Μυτιλήνης και της Λήμνου, καθώς και σε επιλεγμένα Ιδιωτικά Κολέγια, Βιβλιοθήκες, Αναγνωστήρια,
Καφέ και Φοιτητικά Στέκια.
Δεδομένου του tirrage της και του δικτύου διανομής της, η UNIVERSITY PRESS αποτελεί το μεγαλύτερο
έντυπο στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
122
U N I V E R S I TY P R ES S
7 Karageorgi Servias Str., 105 63 Athens, Greece
Τel.: +30.210 32 23 570, Fax: +30.210 32 23 571
e-mail: [email protected], www.universitypress.gr
University press is the first and the wider spread student newspaper in Greece. From February 2008
it started to be distributed in Athens a 16 pages printed version around 10,000 copies and managed
after two years to become a full printed paper of 48 pages with a wide variety of subjects and themes.
Additionally the tirrage has been increased around 55.000 Until now, UP has published 20 issues and
4 special editions.
University press has monthly periodicity and is distributed in 75 points around Greece. The newspaper
is realized exclusively in bachelor and postgraduate students, via a hand by hand system and a network
of stands that can be found in the canteens of faculties, covering all HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
and POLYTECHNIC COLLEGES of Attica, Chalkida, Mytilini, Limnos, Patra as well as in selectively Private
Colleges, Libraries, Reading rooms and cafeterias. Also the columnists and associates are most of them
students and exceed 50 individuals.
All of the above, prove that university press is the most considerable newspaper for the Education in
Greece.
WESTERN UNION®
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μενεκράτους 11, 116 36 Αθήνα
Τηλ.: 210 90 05 000, Fax: 210 90 18 167
Γραμμή Χωρίς Χρέωση Εξυπηρέτησης Πελατών: 800 100 2020
e-mail: [email protected], www.westernunion.gr
Η Western Union® είναι παγκοσμίως η μεγαλύτερη εταιρεία στο χώρο της
ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων με μια ιστορία 150 χρόνων. Η παγκόσμια υποδομή της αριθμεί
338.000 σημεία εξυπηρέτησης, σε περισσότερες από 200 χώρες, διαμορφώνοντας το μεγαλύτερο δίκτυο
μεταφοράς χρημάτων ανά τον κόσμο.
Εκατομμύρια άνθρωποι, ιδιώτες και επιχειρήσεις, εμπιστεύονται καθημερινά τη
Western Union® για να στείλουν ή να λάβουν χρήματα μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας λόγω της πολυετούς
φήμης της στη διεθνή αγορά, ως αξιόπιστος φορέας μεταφοράς χρηματικών κεφαλαίων, ακόμη και στις
πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη.
Η ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Κ. ΒΑΡΒΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, είναι κύριος αντιπρόσωπος της Western Union ® στην
Ελλάδα από το 1992. Η εταιρεία έχει αναπτύξει δίκτυο με ευρεία κάλυψη άνω των 950 σημείων
εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα με διευρυμένα ωράρια λειτουργίας (απογεύματα και Σαββατοκύριακα).
Η υπηρεσία είναι άμεσα προσβάσιμη στους ενδιαφερόμενους σε όλη την Ελλάδα, σε ανταλλακτήρια
συναλλάγματος, super market, εμπορικά καταστήματα τράπεζες και πολλές άλλες
επιχειρήσεις που φέρουν το λογότυπο της Western Union®. Συνεχίζοντας την πολύ επιτυχημένη πορεία
της, η εταιρεία από το 2004 εισάγει σειρά νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως
αποστολή χρημάτων απευθείας σε τραπεζικό λογαριασμό, συστάσεις δανείων και ασφαλειών σε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές τιμές από επιλεγμένο δίκτυο σημείων εξυπηρέτησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε, τηλεφωνικά στην διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών
χωρίς χρέωση στο 800 100 2020.
WESTERN UNION®
C H R I S T O P H E R C . VA R V I A S
P R I N C I PA L A G E N T F O R G R E E C E
& A S S O C I AT E S S . A .
11 Menekratous Str., 116 36 Athens, Greece
Τel.: +30.210 90 05 000, Fax: +30.210 90 18 167
e-mail: [email protected], www.westernunion.gr
Western Union® is a global leader in money transfer services, with a history of
pioneering service dating back more than 150 years.
Western Union® continues today to help consumers and businesses transfer money. Consumers can
quickly and easily transfer money to more than 338.000 Western Union Agent locations in over 200
countries and territories worldwide - the largest network of its kind.
CHRISTOPHER C. VARVIAS & ASSOCIATES is the principal agent for Western Union® Greece since
1992. The company’s network in Greece numbers more than 950 locations operating in extended
working hours. The service is available all around Greece at exchange offices, super market chains, banks,
retail shops and many more service points which have the Western Union® sign. The very successful
course of the company has allowed it to introduce a series of new financial products and
services, such as money transfer to bank account, loan and auto insurances’ referrals at very competitive
prices.
For more information, you can contact Western Union® dialling 800 100 2020 (toll free).
123
ZHTEITAI.GR
Μεσολογγίου 47, 162 31 Βύρωνας
Tηλ.: 210 76 41 757, Κιν.: 6947 84 82 47
e-mail: [email protected], www.zhteitai.gr
Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ.GR είναι ο πλέον ενημερωμένος διαδικτυακός τόπος που προσφέρει πληροφόρηση για
θέσεις εργασίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα προσφέρει ενημέρωση για προγράμματα
κατάρτισης και επιχειρηματικότητας, μέσω ΟΑΕΔ ή άλλων φορέων, καθώς επίσης και για προγράμματα
εκπαίδευσης (υποτροφίες - μεταπτυχιακά) και σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Δίνει επίσης απαντήσεις και σε καίρια ερωτήματα σχετικά με ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα,
αλλά και για τρόπους αναζήτησης εργασίας.
Προσεγγίζει τα θέματα αυτά όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, αλλά και με την οργάνωση των ανοικτών
εκδηλώσεων «Ραντεβού με τον Πολίτη» στις οποίες ειδικοί δίνουν επί τόπου απαντήσεις στο ακροατήριο.
Για το λόγο αυτό συνεργάζεται μ’ όλους τους επίσημους φορείς της Πολιτείας (Υπουργεία Απασχόλησης,
Εσωτερικών, ΟΑΕΔ, ΑΣΕΠ, Γραφεία Διασύνδεσης ΑΕΙ & ΤΕΙ, συνδικαλιστικές οργανώσεις, εμπορικά
επιμελητήρια κ.α.). Το ΖΗΤΕΙΤΑΙ έχει τη δική του φωνή στα ερτζιανά καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 15:00 - 16:00 από τη συχνότητα της Δημόσιας Ραδιοφωνίας «ΝΕΤ 105,8».
ZHTEITAI.GR
124
47 Μessolongiou Str., 162 31 Vyronas, Greece
Tel.: +30.210 76 41 757, Mob.: +30.6947 84 82 47
e-mail: [email protected], www.zhteitai.gr
ZHTEITAI.GR is a well informed website providing up to date insight for job vacancies in the public
and private sector. It also has a wide information base of training and entrepreneur programs provided
from OAED and other institutions as well as educational programs (scholarships – post graduate
diplomas) and studies in Greece and abroad.
ZHTEITAI.GR also gives useful answers regarding insurance and labor rights and indicates the steps
for a successful job search.
These topics are not approached only via the net. We also organize open discussions and events, by the
title name, “Citizen Rendezvous”, were a wide range of specialists, answer the audience’s questions.
In this context, ZHTEITAI.GR collaborates with official state institutions (Ministry of Employment, Internal
Affairs, OAED, ASEP, career offices of all the state educational institutions, unions, commercial chambers
etc.)
ZHTEITAI.GR has its own “radio voice” daily from Monday to Saturday (15:00-16:00) at the radio
frequency of National Radio «ΝET (FM 105.8)»
ATTENDUM
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.)
Σόλωνος 142, 106 77 Αθήνα
Τηλ.: 210 86 50 186, Fax: 210 86 64 333
e-mail: [email protected], [email protected], www.oefe.gr
HELLENIC FEDERATION OF FRONTISTIRIA TEACHERS
142 Solonos Str., 106 77 Athens, Greece
Tel.: +30.210 86 50 186, Fax: +30.210 86 64 333
e-mail: [email protected], [email protected], www.oefe.gr
STARTLEARN
Μιχαλακοπούλου 58, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 99 902, Fax: 210 72 12 210
e-mail: [email protected], www.startlearn.gr, www.start.net.gr
Παροχή καινοτόμων ολοκληρωμένων
(e-learning application)
λύσεων
στον
STARTLEARN
126
58 Michalakopoulou Str., 115 28 Athens, Greece
Tel.: +30.210 72 99 902, Fax: +30.210 72 12 210
e-mail: [email protected], www.startlearn.gr, www.start.net.gr
WOW GROUP
Φλέμινγκ 14, 151 23 Μαρούσι
Τηλ.: 210 68 97 740, Fax: 210 68 97 741
www.wowgroup.gr
WOW GROUP
14 Fleming Str., 151 23 Marousi, Greece
Tel.: +30.210 68 97 740, Fax: +30.210 6897741
www.wowgroup.gr
τομέα
της
Ηλεκτρονικής
Μάθησης
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
«ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ»
Λιμάνι Αγίου Κοσμά
Τηλ.: 210 98 34 139, Fax: 210 98 27 557
e-mail: [email protected], www.naoell.gr
Μέσα σε ένα θαυμάσιο φυσικό περιβάλλον στην παραλία του Αγίου Κοσμά, εδώ και μια
δεκαετία λειτουργεί ο Ναυτικός Αθλητικός ΄Ομιλος Ελληνικού (Ν.Α.Ο.ΕΛΛ.) «Ιππόκαμπος».
Πέρα από τις πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις ο Ν.Α.Ο.ΕΛΛ δραστηριοποιήθηκε και στην
ίδρυση αθλητικών τμημάτων με απώτερο σκοπό την ενασχόληση των νέων με τον αθλητισμό
και τη θάλασσα καθώς και την απομάκρυνσή τους από κάθε είδους προβλήματα και πειρασμούς
που κυριαρχούν, δυστυχώς, στην κοινωνία μας.
Στον Ν.Α.Ο.ΕΛΛ. λειτουργούν, με μεγάλη επιτυχία, τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων στην
ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ, στο ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ και στην ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ.
Οι προπονήσεις των τμημάτων της ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ και του ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ πραγματοποιούνται
στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.ΕΛΛ. στο λιμάνι του Αγίου Κοσμά στο Ελληνικό και της
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ στο κολυμβητήριο του Αγίου Κοσμά.
NAVAL ATHLETIC GROUP OF HELLINIKON
“IPPOKAMPOS”
Port of Agios Kosmas
Tel.: +30.210 98 34 139, Fax: +30.210 98 27 557
e-mail: [email protected], www.naoell.gr
For over a decade the Naval Athletic Group of Hellinikon “Ippokampos” operates in a marvelous
natural environment at the beach of Agios Kosmas.
Beyond the cultural and social events, “Ippokampos” is activated in the establishment of athletic courses
aiming to the youth involvement with athletism and the sea in order to keep them far from any trouble
and temptations that our society is full.
In “Ippokampos” operate, with great success, courses for beginners and advanced in SAILING,
CANOE-KAYAK and SWIMMING.
The training of SAILING and CANOE-KAYAK is effected at the premises of “Ippokampos” at the port of
Agios Kosmas in Hellinikon and the training of SWIMMING at the swimming pool of Agios Kosmas.
127
OI ΣYNEPΓATEΣ ΜΑΣ / OUR PARTNERS
EΠIMEΛEIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & KATAΛOΓOY ΕΚΘΕΤΩΝ
ADVERTISING MATERIAL & EXHIBITOR CATALOGUE DESIGN
UNIGROUP HELLAS
Βασ. Γεωργίου Β’ 5, 185 34 Πειραιάς • 5 Vas. Georgiou B’ Str., 185 34 Piraeus, Greece
Tηλ./Tel.: (+30) 210 41 34 545 • Fax : (+30) 210 42 21 798
e-mail: [email protected]
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ
PRODUCTION OF ADVERTISING MATERIAL & EXHIBITOR CATALOGUE
ENTYΠOΣIΣ / ENTIPOSIS
Nοταρά 77, 185 35 Πειραιάς • 77 Notara Str., 185 35 Piraeus, Greece
Tηλ./Tel.: (+30) 210 41 78 869, 210 41 37 802 • Fax : (+30) 210 41 76 649
e-mail: [email protected]
128
ΔOMH, ENOIKIAΣH EΠIΠΛΩN & HΛEKTPOΛOΓIKOY EΞOΠΛIΣMOY
STAND DESIGN, FURNITURE & ELECTRICAL INSTALLATION
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ / EXHIBITION CONSTRUCTION M. LTD
Ελ. Βενιζέλου 48, 163 44 Ηλιούπολη • 48 El. Venizelou Ave., 163 44 Ilioupoli, Greece
Tηλ./Tel.: (+30) 210 97 58 780 • Fax : (+30) 210 97 58 781
e-mail: [email protected] • www.protasis.gr
YΠHPEΣIEΣ SECURITY / SECURITY SERVICES
GLOBAL PROTECTION SECURITY
Eλλησπόντου 48, 122 41 Aιγάλεω • 48 Ellispontou Str., 122 41 Aigaleo, Greece
Tηλ./Tel.: (+30) 210 54 40 777 • Fax : (+30) 210 54 40 797
e-mail: [email protected] • www. globalprosec.com
EΣTIATOPIO / RESTAURANT - CATERING
ARTIFIX
Ταξιαρχών 57, 174 55 Άλιμος, • 57 Taxiarchon Str., 174 55 Alimos, Greece
Tηλ./Tel.: (+30) 210 98 33 794, (+30) 6942 97 01 69 • Fax : (+30) 210 98 33 794
e-mail: [email protected] • www.artifix.gr
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
COMPUTER & AUDIOVISUAL RENTAL
AUDIOCOM OE
Μ. Αλεξάνδρου 4, 173 42 Άγιος Δημήτριος • 4 M. Alexandrou Str., 173 42 Agios Dimitrios, Greece
Tηλ./Tel.: (+30) 210 99 50 777, (+30) 210 99 60 076, (+30) 6974 10 30 31
Fax : (+30) 210 99 37 776
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΠΟΥΛΜΑΝ
CAR & COACH RENTAL SERVICES
ΤΣΟΚΑΣ Α.Ε. / TSOKAS S.A.
Κομοτηνής 15-17, 153 44 Γέρακας Αττικής • 15-17 Komotinis Str., 153 44 Gerakas, Greece
Tηλ./Tel.: (+30) 210 66 13 100, (+30) 210 66 13 061
Fax : (+30) 210 60 47 997, (+30) 210 66 11 371
129
A S S O C I AT I O N O F G R E E K E X H I B I T I O N &
CONFERENCE ORGANISERS (A.G.E.C.O.)
Offices of the Association
59 3rd September Str., 104 33 Athens, Greece
Tel : +30.210 82 15 673, Fax : +30.210 82 15 804
e-mail: [email protected], www.seoes.gr
A.G.E.C.O. was established during the early '80s at the initiative of the established private
exhibition organisers. Its goal at that time, was to coordinate and encourage efforts aiming
at
improving
operating
conditions
in
the
exhibition
sector
and
to
protect business, industrial, crafts and commercial exhibitors from events of doubtful quality.
130
A.G.E.C.O. represents now the 35 leading private exhibition and conference
organisers of Greece. The professional activity of A.G.E.C.O. members and their
continuous improvement of the quality and scope of their services has enabled the Association
to become a valuable partner and interlocutor to the Greek government.
With this background in mind, the present Board has set itself the following initial targets
with the ambition to solve longstanding problems faced by the sector:
a. The enacting of a modern legal framework covering the exhibition sector
b. The drawing up of a professional Code of Conduct to be imposed by the
competent ministries on all those involved in the exhibition sector and
c. The active involvement of the A.G.E.C.O. in the creation of a modern state-of-the art
exhibition & conference centre in Athens providing the necessary facilities to
exhibition organisers, optimum work and security conditions for exhibitors and
visitors.
The AGECO shares an office in central Athens while regular meetings take place all year round
between members on a variety of topics of interest to organisers.
Board of Directors
Anastasios Koumanis - President
Alexis Caniaris - Vice-President
Dimitra Michail - General Secretary
Christos Bonas - Treasurer
Nikolaos Choudalakis - Member
ΣYNΔEΣMOΣ EΛΛHNΩN OPΓANΩTΩN
EKΘEΣEΩN KAI ΣYNEΔPIΩN (ΣEOEΣ)
Έδρα Συνδέσμου
3ης Σεπτεμβρίου 59, 104 33 Aθήνα
Tηλ : 210 82 15 673, Fax: 210 82 15 804
e-mail: [email protected], www.seoes.gr
O Σ.E.O.E.Σ. ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του '80 με πρωτοβουλία των καταξιωμένων
ογανωτών εκθέσεων του ιδιωτικού τομέα. Aντικειμενικός του σκοπός είναι να βοηθήσει και να
συντονίσει την προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών λειτουργίας του εκθεσιακού θεσμού και
εξασφάλισης των εκθετών επιχειρηματιών, βιομηχάνων, βιοτεχνών και εμπόρων από
αμφιβόλου ποιότητας εκδηλώσεις.
Σήμερα ο Σ.E.O.E.Σ. αντιπροσωπεύει τις 35 σημαντικότερες ιδιωτικές εταιρείες διοργάνωσης
εκθέσεων στην Eλλάδα αλλά και άλλες 30 εταιρίες σχετικές με τον κλάδο. H επαγγελματική
δραστηριότητα του Σ.E.O.E.Σ. και οι συνεχείς προσπάθειες των μελών του Συνδέσμου για
βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους, έχει επιτρέψει στον Σύνδεσμο να γίνει ένας
πολύτιμος συνεργάτης και συνομιλητής της Kυβέρνησης.
H παρούσα διοίκηση έχει θέσει ως στόχο την επίλυση των ακόλουθων αρχικών στόχων με την
φιλοδοξία να επιλυθούν τα μακροπρόθεσμα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο :
α. Θέσπιση σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου που διέπει το θεσμό των εκθέσεων,
β. Σύνταξη κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας που να επιβληθεί μέσω των αρμοδίων
υπουργείων σ' όλους τους ασχολούμενους με τις εκθέσεις,
γ. Tην παρέμβαση του Σ.E.O.E.Σ. στη δημιουργία σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού
κέντρου στην Aθήνα για τη λειτουργία του θεσμού κάτω από σύγχρονες συνθήκες και την
εξασφάλιση ιδανικών συνθηκών εργασίας και ασφάλειας για εκθέτες και επισκέπτες.
O Σ.E.O.E.Σ. στεγάζεται σε γραφείο στο κέντρο της Aθήνας, ενώ πραγματοποιούνται συχνές
συναντήσεις μεταξύ των μελών καθόλη τη διάρκεια τους έτους.
Board of Directors
Anastasios Koumanis - President
Alexis Caniaris - Vice-President
Dimitra Michail - General Secretary
Christos Bonas - Treasurer
Nikolaos Choudalakis - Member
131
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ \ NOTES
132
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ \ NOTES
133
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ \ NOTES
134
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ \ NOTES
135
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
7 143
File Size
7 455 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content