1 ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Ι. Γενικά

Πανεπιστήµιο Αθηνών
Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης & ∆ηµ. ∆ιοίκησης
Καθηγητής : Π. Μ. Κιτροµηλίδης.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ι. Γενικά βοηθήµατα
- Εrnest Barker, Ο πολιτικός στοχασµός στην αρχαία Ελλάδα – Ο Πλάτων και οι
καταβολές του, Αθήνα: Ποιότητα, 2007.
- P. Cartledge, Η αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη στην πράξη, Αθήνα: Λιβάνης, 2011.
- U. Ceronni, Η Πολιτική σκέψη, τόµ. Α΄-Β΄-Γ΄, Αθήνα: Παπαζήσης, 1975.
- J. Coleman, Ιστορία της πολιτικής σκέψης. Από την αρχαία Ελλάδα µέχρι τους
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, Αθήνα: Κριτική, 2005.
- J. Dunn (επιµ.), ∆ηµοκρατία. Το ταξίδι που δεν τελείωσε, 508 π.Χ. – 1993 µ.Χ.,
Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1997.
- Christian Meier, H ελληνική καταγωγή της πολιτικής, Θεσσαλονίκη: Xιωτέλλης,
2007.
- R. Osborne, Η γένεση της Ελλάδας, Αθήνα: Οδυσσέας, 2000.
- G. Sabine, Ιστορία των πολιτικών θεωριών, Αθήνα: Ατλαντίς, χ.χ.
-T. A. Sinclair, Ιστορία της ελληνικής πολιτικής σκέψεως, Αθήνα: Παπαζήσης, 1969.
- Κ. Τσάτσος, Η κοινωνική φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, Αθήνα: Εστία, 1970.
- Ρ. Λ. Φοξ, Ο κλασικός κόσµος, Αθήνα: Ωκεανίδα, 2006.
II. Κείµενα.
- Αισχύλος, Ορέστεια.
- Σοφοκλής, Αντιγόνη.
- Ευριπίδης, Ικέτιδες.
- ------ , Τρωάδες.
- Ηρόδοτος, Ιστορίαι (ιδίως Α΄, Γ΄ – Ε΄).
- Ηρόδοτος, Οκτώ νουβέλες και τέσσερα ανέκδοτα, µετφ. ∆. Ν. Μαρωνίτης, Αθήνα:
Άγρα, 2009.
- Θουκυδίδης, Ιστορίαι (ιδίως Α΄ – Β΄ – Γ΄ – Ε΄), µετφ. Ν. Σκουτερόπουλος, Αθήνα:
Πόλις, 2011.
- Η αρχαία σοφιστική. Τα σωζόµενα αποσπάσµατα, επιµ. Ν. Σκουτερόπουλου, Αθήνα:
Γνώση, 1991.
- Πλάτων, Κρίτων.
- ----- , Απολογία Σωκράτους.
1
- ----- , Πρωταγόρας.
- ----- , Γοργίας.
- ----- , Πολιτεία, µετφ. Ν. Σκουτερόπουλος, Αθήνα: Πόλις, 2002.
- ----- , Πολιτικός.
- ---- , Νόµοι (ιδίως Γ΄, ∆΄, Ε΄, Ι΄, ΙΒ΄), µετφ. Β. Μοσκόβης, Αθήνα: Νοµική
Βιβλιοθήκη, χχ.
- Αριστοτέλης, Πολιτικά, µετφ. Β. Μοσκόβης, Αθήνα : Νοµική Βιβλιοθήκη, 1989.
- ------- , Ηθικά Νικοµάχεια (ιδίως Α΄, Ε΄, Ι΄).
- ------- , Αθηναίων Πολιτεία, µετφ. Άγγελου Βλάχου, Αθήνα: Εστία, χχ.
- ------- , Ρητορική.
- ∆ηµοσθένης, Λόγοι [Ολυνθιακοί – Φιλιππικοί – Περί των εν Χερρονήσω], µετφ. Κ.
Τσάτσου, Αθήνα: Εστία, 1983.
- Πολύβιος, Ιστορίαι (ιδίως ΣΤ΄).
- Κικέρων, De RePublica.
----- , De Legibus.
----- , Λόγοι [κατά Κατιλίνα – Λόγοι για Μαρκέλλο και Λιγάριο], µετφ. Κ.
Τσάτσου, Αθήνα: Εστία, 1996.
----- , Περί Φιλίας, Αθήνα : Ενάλιος, 1997.
----- , Ο τέλειος Ρήτορας, Αθήνα : Πόλις, 2008.
- Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι (Α΄ σύγκριση Θησέως – Ρωµύλου, Β΄ σύγκριση
Λυκούργου – Νουµά).
- Σενέκας, Για µία ευτυχισµένη ζωή, Αθήνα: Πατάκης, 2011.
- ----- , Αποκολοκύνθωσις, Αθήνα: Γρηγόρης, 2000.
- Seneca, Letters from a stoic (Epistulae morales ad Lucilium), µετφ. στα Αγγλικά R.
M. Gummere, Haverford College, 1916 [υπάρχει σε ηλεκτρονική µορφή].
- Τάκιτος, Χρονικά – Ιστορίες – Περί της χώρας των Γερµανών, µετάφρ. – επιµ. Ν.
Πετρόχειλος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2012-2013, τόµ. Α΄- ∆΄.
- Αυγουστίνος, Η Πολιτεία του Θεού (De Civitate Dei), µετφ. Α. ∆αλεζίου, Αθήνα:
Γραφείον Καλού Τύπου, 1955.
III. Ειδικά Βοηθήµατα.
- Ακαδηµία Αθηνών, Η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία-Μελέτες για το πολίτευµα και την
Ιδεολογία των Αθηναίων, Ακαδηµία Αθηνών: ∆ηµοσιεύµατα της Επιτροπής Ερευνών,
τ.2, Αθήνα, 1995.
- Μ. Ανδρόνικος, Ο Πλάτων και η τέχνη, Αθήνα: Νεφέλη, 1986 [ιδίως το κεφάλαιο:
Πολιτεία και Τέχνη].
- Κώστας Αξελός, Ο Ηράκλειτος και η Φιλοσοφία, Αθήνα: Εξάντας, 1986.
- Ι. Βελισσαροπούλου, Θεσµοί της αρχαιότητος. Η Πόλις, Αθήνα-Κοµοτηνή:
Σάκκουλας, 1987.
- Γ. Βλαστός, Σωκράτης. Ερµηνευτής και ηθικός Φιλόσοφος, Αθήνα: Εστία, 1993.
- ------ , Πλατωνικές Μελέτες, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994.
- Γ.Κ. Βλάχος, Οι πολιτικές κοινωνίες στον Όµηρο, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1981.
2
- Χριστόφορος Βλάχος, Πολύβιος. Ο ιστορικός της ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας,
Αθήνα: Σαββάλας, 2004.
- Κ. Χ. Γρόλλιος, Κικέρων και πλατωνική ηθική, Αθήνα 1960.
- Κ. ∆εσποτόπουλος, Η πολιτική φιλοσοφία του Πλάτωνος, Αθήνα: Παπαζήσης, 2003.
- Ι. Θεοδωρακόπουλος, Εισαγωγή στον Πλάτωνα, Αθήνα: Εστία, 2006.
- Κ. Καστοριάδης, Η αρχαία ελληνική δηµοκρατία και η σηµασία της για µας σήµερα,
Αθήνα: Υψιλον, 1986.
- Β. Κύρκος, Αρχαίος ελληνικός διαφωτισµός και σοφιστική, Αθήνα: Παπαδήµας,
1993.
- Α. Μπαγιόνας, Η πολιτική φιλοσοφία των Κυνικών, Αθήνα: Παπαζήσης, 1970.
- Θ. ∆. Παπαγγελής, Από τη βουκολική ευτοπία στην πολιτική ουτοπία. Μία Μελέτη
των Εκλογών του Βιργιλίου, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2008.
- Πρακτικά Παγκοσµίου Συνεδρίου, Αριστοτέλης, τόµ. Ι-ΙV, Αθήνα, 1981.
- Α. Ραµού-Χαψιάδη, Από την φυλετική κοινωνία στην πολιτική, Αθήνα:
Καρδαµίτσας, 1982.
--------, Σωτήρες της Ελλάδος. Ναυκράτορες, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1994.
- Στέλιος Ράµφος, Το µυστικό του Ιησού, Αθήνα: Αρµός, 2006.
- Μ. Β. Σακελλαρίου, Η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές
Εκδόσεις Κρήτης, 1999.
----- , Πόλις – Ένας τύπος αρχαίου ελληνικού κράτους, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1999.
- Οι Σκεπτικοί – Εισαγωγή στον κλασικό σκεπτικισµό, εισ. P. Suber, Αθήνα: Θύραθεν,
2003.
- Συλλογικό (εισαγωγή: J. P. Vernant), Ο Έλληνας άνθρωπος, Αθήνα: Ελληνικά
Γράµµατα, 1996.
– Συλλογικό, Πειθώ. Η Ρητορική. ∆εκατρία µελετήµατα, Αθήνα: Σµίλη, 2003.
- Μιχαήλ Σταθόπουλος, Νοµικός θετικισµός και ιδεαλισµός στη σοφιστική διδασκαλία
και στον πλατωνισµό, Αθήνα: Ακαδηµία Αθηνών, 2012.
- I. Tαϊφάκος, Σύγκριση πολιτειών στο De RePublica του Κικέρωνα, Αθήνα:
Παπαδήµας, 1996
- Ι. Τουλουµάκος, Η θεωρητική θεµελίωση της δηµοκρατίας στην αρχαία Ελλάδα,
Αθήνα: Παπαζήσης, 1979.
- A. W. H. Adkins, Ηθικές αξίες και Πολιτική συµπεριφορά στην Αρχαία Ελλάδα,
Αθήνα: Καρδαµίτσας, 2010.
- Julia Annas, Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα, Αθήνα: Καλέντης, 2006.
- A. Andrewes, Η τυραννία στην αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1982.
-- Αντρέ Μπονάρ, Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισµός – Από την Ιλιάδα στον Παρθενώνα,
τ. Α΄, Αθήνα: Θεµέλιο, 1985.
- A.Bowie, Αριστοφάνης – Μύθος, τελετουργία και Κωµωδία, Αθήνα: τυπωθήτω,
1999.
- Α.Cameron, Η ύστερη Ρωµαϊκή αυτοκρατορία, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 2000 (ιδίως σ.
137-138, 288-292).
3
-Paul Cartledge, Οι Έλληνες – Εικόνες του εαυτού και των άλλων, Αθήνα:
Αλεξάνδρεια, 2002.
- François Châtelet, Η Γέννηση της Ιστορίας – Η διαµόρφωση της ιστορικής σκέψης
στην αρχαία Ελλάδα, τόµ. Α΄, Αθήνα: Σµίλη, 1992.
- Fausto Codino, Εισαγωγή στον Όµηρο, Αθήνα: Παπαδήµας, 1981.
- Robert Cohen, Αθηναϊκή δηµοκρατία – Από τη Γέννηση ως το θάνατό της, Αθήνα:
Ειρµός, 1992.
- F. de Coulanges, Η Αρχαία Πόλη, Αθήνα: Ειρµός, 1992.
- Marcel Détienne, Οι κύριοι της αλήθειας στην αρχαϊκή Ελλάδα, Αθήνα: Πατάκης,
2001.
- E.R. Dodds, Οι Έλληνες και το παράλογο, µετφ. Γ. Γιατροµανωλάκη, Αθήνα:
Καρδαµίτσας, 1979.
- John Finley, Θουκυδίδης, Αθήνα: Παπαδήµας, 1985.
- M.I.Finley, Ο κόσµος του Οδυσσέα, Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 1982.
----- , Οικονοµία και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα, µετφ. Α. Παναγόπουλος,
Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1988.
---, Η πολιτική στον αρχαίο κόσµο, Ηράκλειο: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις
Κρήτης, 1996.
- Louis Gernet, Ανθρωπολογία της αρχαίας Ελλάδας, Αθήνα: Πατάκης, 2001.
- G. Glotz, Η ελληνική Πόλις, µετφ. Α. Σακελλαρίου, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1978.
-Ε. Greenwood, Ο Θουκυδίδης και η διαµόρφωση της Ιστορίας, Αθήνα: Καρδαµίτσας,
2011.
- W.K.C. Guthrie, Οι Σοφιστές, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1998.
- P. Hadot, Τι είναι η αρχαία ελληνική φιλοσοφία, Αθήνα: Ίνδικτος, 2002.
- E. Hamilton, Ο Ελληνικός Τρόπος, Αθήνα: Ανατολικός, 2004.
- Martin Hose, Ευρυπίδης. Ο ποιητής των παθών, µεταφρ. Μ. Τσαντίλη, Αθήνα:
Καρδαµίτσας, 2011.
- Werner Jaeger, ∆ηµοσθένης. ∆ιαµόρφωση και εξέλιξη της πολιτικής του, Αθήνα:
ΜΙΕΤ, 1984.
- D. F. Kitto, Αρχαία Ελληνική Τραγωδία, Αθήνα: Παπαδήµας, 1968.
- G.B. Kerferd, Η Σοφιστική Κίνηση, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1999.
- W.Kullman, Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1996.
- Albin Lesky, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης,
1995.
- Nicole Loraux, Οι εµπειρίες του Τειρεσία. Το θηλυκό στοιχείο και ο άνδρας στην
αρχαία Ελλάδα, Αθήνα: Πατάκης, 2002.
- M. J. Lossau, Αισχύλος, µεταφρ. Ν. Π. Μπεζαντάκος, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 2009.
- C. Mossé, Οι Θεσµοί στην κλασική Ελλάδα, Αθήνα: Μεταίχµιο, 2000.
- G. Mathieu, Οι πολιτικές ιδέες του Ισοκράτη, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1975.
- C. Meier, Η πολιτική τέχνη της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, Αθήνα: Καρδαµίτσας,
1997.
- C. Mossé, Ιστορία µιας ∆ηµοκρατίας : Αθήνα, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1983.
- ----- , Το τέλος της αθηναϊκής δηµοκρατίας, Αθήνα: Παπαζήσης, 1982.
- Βίλχελµ Νεστλέ, Από τον Μύθο στον Λόγο, (τόµ. Α΄ και Β΄), Αθήνα: Γνώση, 1999.
4
- F. Nietzsche, Μαθήµατα Ρητορικής, Αθήνα: Πλέθρον, 2004.
- F. de Polignac, Η γέννηση της αρχαίας ελληνικής Πόλης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000.
- K. Popper, Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της, τόµ. 1 – Πλάτων, Αθήνα: ∆ωδώνη,
1981.
- K. Popper, Ο Κόσµος του Παρµενίδη, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 2002.
- Jacqueline de Romilly, Όµηρος, Αθήνα: Ι. Ζαχαρόπουλος, 1994.
- ----- , Ιστορία και Λόγος στον Θουκυδίδη, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1988.
- ----- , Οι µεγάλοι σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1994.
----- , Προβλήµατα της αρχαίας ελληνικής δηµοκρατίας, Αθήνα: Καρδαµίτσας,
1992.
- ----- , Η νεοτερικότητα του Ευριπίδη , Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1997.
- ----- , O Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός Ιµπεριαλισµός, Αθήνα: Παπαδήµας, 2002.
- H.J. Rose, Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, τόµ. Α΄-Β΄, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1993.
Ειδικότερα: τόµ. Α΄, κεφάλαιο 7ο [Κικέρων], τόµ. Β΄, κεφάλαιο 10ο [Τίτος Λίβιος],
κεφάλαιο 12ο [Σενέκας], κεφάλαιο 14ο και 15ο.
- Wolfgang Schadewaldt, Από τον κόσµο και το έργο του Οµήρου – τόµ. Α΄: Το
Οµηρικό ζήτηµα, τόµ. Β΄: Οµηρικές εικόνες, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1994/1989.
- M. Schofield, Η Στωική Ιδέα της Πόλης, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1997.
- Richard Seaford, Ανταπόδοση και τελετουργία. Ο Όµηρος και η Τραγωδία στην
αναπτυσσόµενη Πόλη-Κράτος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2004.
- R. K. Sinclair, ∆ηµοκρατία και Συµµετοχή στην αρχαία Αθήνα, Αθήνα: Καρδαµίτσας,
1997.
- B. Snell, Η ανακάλυψη του πνεύµατος, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 1981.
- Renyal Sorel, Οι Ελληνικές κοσµογονίες, Αθήνα: ∆αίδαλος-Ι. Ζαχαρόπουλος, 2002.
- A.E. Taylor, Πλάτων, Αθήνα: ΜΙΕΤ, 2000.
- Τσέλλερ – Νεστλέ, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας (Θεσσαλονίκη, 1942α)
Αθήνα: Εστία, 1980.
- J. P. Vernant, Ανάµεσα στον Μύθο και την Πολιτική, Αθήνα: Σµίλη, 2003.
- J. P. Vernant – M. Détienne, Μήτις – Η πολύτροπη νόηση στην αρχαία Ελλάδα,
Αθήνα: ∆αίδαλος- Ι. Ζαχαρόπουλος, 1993.
-J. P. Vernant, Μύθος και Σκέψη στην αρχαία Ελλάδα, τόµ. Α΄- Β΄, Αθήνα: Ι.
Ζαχαρόπουλος, 1989.
- Pierre Vidal – Naquet, Ο κόσµος του Οµήρου, Αθήνα: Εξάντας-Νήµατα, 2002.
- U.v.Wilamowitz-Moellendorff, Η Αττική Τραγωδία. Γένεση και ∆ιαµόρφωση ενός
είδους, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003.
------ , Πλάτων ( Η ζωή και το έργο του. Νεότητα – Ώριµα χρόνια – Γήρας ),
Αθήνα: Κάκτος, 2005.
- R. P. Winnington - Ingram, Σοφοκλής. Ερµηνευτική προσέγγιση, µετάφρ. Ν. Κ.
Πετρόπουλος – Χ. Π. Φαράκλας, Αθήνα: Καρδαµίτσα, 1999.
- F. Wolff, Ο Αριστοτέλης και η πολιτική, Αθήνα: Καρδαµίτσας, 1995.
-------------------------------------5