ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.pdf

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προμήθεια
οικοδομικών υλικών
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
έργων
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16
Διακήρυξη
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΛΟΥΤΡΑ 05 / 06 /2012
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:348
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Προμήθεια
οικοδομικών υλικών
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ
έργων
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ
«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Α.Φ.Μ. 090090279 Δ.Ο.Υ. ΑΡΙΔΑΙΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 69112 / 57 / Β / 09 / 16
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
« ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»
Διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την
«προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων»
με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί
τοις εκατό (%), για το σύνολο των οικοδομικών υλικών, στις τιμές της τεχνικής
έκθεσης – ενδεικτικού προϋπολογισμού, και με την προϋπόθεση ότι τα
προσφερόμενα οικοδομικά υλικά καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της
προμήθειας.
ΆΡΘΡΟ 1
Ισχύουσες Διατάξεις
Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από:
-
Τις διατάξεις της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) (και ιδίως των άρθρων 3 παρ 10 και άρθρου 23), και τις σχετικές
ερμηνευτικές εγκυκλίους.
-
Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995.
-
Την Π1/3305/2010 απόφαση του Υπ. Οικονομίας Αντ. & Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ.
1789/12-11-2010)
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
-
Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209
-
Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 266 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του
άρθρου 257 του Ν. 3463/2006 , την παρ. 2 του άρθρου 8 του κανονισμού
διαχείρισης της εταιρίας και τον Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών
-
Τον προϋπολογισμό της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», στον
Κ.Α. 10.6661.01 στον οποίο προβλέπεται πίστωση 73.000,00ΕΥΡΩ για την
προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων και
έργων
-
Την ανάγκη της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» για την
προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
-
Την αριθ. 30/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές.
ΑΡΘΡΟ 2 ο
Αντικείμενο προμήθειας -Προϋπολογισμός.
Τα υπό προμήθεια είδη σε όση ποσότητα κριθεί απαραίτητη, είναι:
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΙΦΟΝΙ ΣΠΙΡΑΛ 1 ¼ x Φ32
ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ (ΣΑΚΙ)
ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΥ ΣΤΑΛ
ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ (ΣΑΚΙ)
ΚΟΛΩΝΑ & ΝΙΠΤΗΡΑΣ 70x55
ΛΕΚΑΝΗ & ΚΑΖΑΝΑΚΙ &
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ WC
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC
(ΚΟΜΠΛΕ) ΣΕΤ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΚΤΙΚΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΡΦΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ)
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΕΤΟΥ 3cm
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΕΤΟΥ 5cm
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ
ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΣΟΥΗΔΙΚΟ
ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ)
ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΣΟΥΗΔΙΚΟ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ
ΤΕΜ.
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.(ΣΑΚΙ)
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΣΕΤ.
20
10
100
1.500
500
1000
5
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔ
ΟΣ €
4,07
2,76
1,63
0,77
0,81
0,15
52,85
ΣΕΤ.
5
56,91
ΣΕΤ
20
7,72
ΤΕΜ.
10
28,46
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
50
100
50
0,81
0,98
2,76
284,60
40,50
98,00
138,00
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
50
4,88
244,00
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
100
50
1,87
10,57
187,00
528,50
2
2
325,20
243,90
650,40
487,80
ΚΥΒΙΚΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΜΕΡΙΚΟ
ΣΥΝΟΛΟ €
81,40
27,60
163,00
1.155,00
405,00
150,00
264,25
284,55
154,40
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ)
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ3-3,5
ΠΛΕΓΜΑ Τ-131
ΠΛΕΓΜΑ Τ-92
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ
ΑΣΒΕΣΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΚΟ)
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ
Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ
Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ
Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ
Φ32
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ
Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ
Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ
Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ
Φ32
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ½
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3/4
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1΄
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 ½
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2΄
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 ½
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3΄
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ½ x ½
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 40cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 60cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40x40cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30x30cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 55x55cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20x20cm
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ50
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ75
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
100
500
500
100
50
2,03
1,87
1,46
3,42
0,89
203,00
935,00
730,00
342,00
44,50
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
150
50
1,22
1,14
183,00
57,00
100
100
0,45
0,65
45,00
65,00
200
0,98
196,00
200
100
1,14
0,49
228,00
49,00
100
0,81
81,00
100
1,14
114,00
100
1,55
ΤΕΜ.
10
3,66
ΤΕΜ.
10
4,88
ΤΕΜ.
10
7,32
ΤΕΜ.
10
17,89
ΤΕΜ.
5
26,02
ΤΕΜ.
5
50,41
5
10
10
10
10
3
3
3
3
71,55
4,07
2,85
3,90
4,47
19,51
10,57
56,91
5,69
357,75
40,70
28,50
39,00
44,70
58,53
31,71
170,73
17,07
30
0,77
23,10
30
1,22
36,60
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
155,00
36,60
48,80
73,20
178,90
130,10
252,05
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ100
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ125
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ140
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ200
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ50
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ75
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ100
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ125
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ140
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ200
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ50
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ75
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ100
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ125
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ140
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Φ200
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ32
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ40
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ50
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ63
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ75
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ90
ΚΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3cm
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5x5, 6x6,
8x8, 10x10, 12x12, 6x10)
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Φ250
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Φ200
ΚΟΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΜΕΤΡΟ
150
2,03
304,50
150
3,42
513,00
150
4,23
634,50
80
8,54
683,20
5
0,81
4,05
5
0,98
4,90
5
1,55
7,75
ΤΕΜ.
5
2,28
ΤΕΜ.
5
4,15
ΤΕΜ.
5
13,01
ΤΕΜ.
5
0,65
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
11,40
20,75
65,05
0,81
3,25
4,05
1,38
13,80
2,03
20,30
ΤΕΜ.
5
ΤΕΜ.
10
ΤΕΜ.
10
ΤΕΜ.
10
3,90
ΤΕΜ.
5
15,94
ΜΕΤΡΟ
200
0,41
ΜΕΤΡΟ
200
0,65
ΜΕΤΡΟ
200
0,73
ΜΕΤΡΟ
200
1,14
ΜΕΤΡΟ
200
1,79
ΜΕΤΡΟ
200
2,36
ΚΙΛΟ
1000
0,81
ΜΕΤΡΟ
20
15,45
ΜΕΤΡΟ
20
12,20
244,00
ΚΙΛΟ
1500
0,49
735,00
ΚΙΛΟ
1350
0,23
310,50
39,00
79,70
82,00
130,00
146,00
228,00
358,00
472,00
810,00
309,00
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
ΧΡΗΣΗΣ
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΠΛΗ 0,90x0,90
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ22
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ32
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ40
ΞΥΛΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ 6x12, 5x10
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ300
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ400
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ500
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ600
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ800
ΑΜΜΟΣ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΠΙΚ-ΜΠΑΚ
ΑΜΜΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΙΚΜΠΑΚ 2ο ΧΕΡΙ
ΧΑΛΙΚΙ ΜΠΙΚ-ΜΠΑΚ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 50ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΣΠΡΟ 50ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΣΠΡΟ 25ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ 23cm πάχος
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑΡΙ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΝΑΡΙ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ (ΤΟΥΒΛΟ)
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ (ΤΟΥΒΛΟ)
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 40x40
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΛΕΣ
40x40
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΤΣΑΛΑ
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ
ΜΠΕΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ
100x25x16
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ 100x25x8
ΤΟΥΒΛΟ 9x15x33cm
ΤΟΥΒΛΟ 18x15x33cm
ΤΟΥΒΛΟ 25x15x33cm
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ (9 ΤΕΜ.
ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ)
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ (15 ΤΕΜ. ΣΤΟ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ)
ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 6x4
ΤΑΒΑΝΟΞΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5x10 6x12
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟ 10cm φάρδος
ΤΕΜ.
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΚΥΒΙΚΟ
3
20
20
20
10
2
30
50
50
20
20
20
65
73,17
4,15
5,20
6,91
14,23
406,50
4,07
6,59
7,72
11,38
15,77
24,39
24,39
ΚΥΒΙΚΟ
65
32,52
ΚΥΒΙΚΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
40
600
20
20
20
24,39
5,94
3,42
9,76
5,12
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
500
6,50
ΚΥΒΙΚΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
30
150
300
300
203,25
13,01
6,50
6,10
ΤΕΜ.
1500
0,98
ΤΕΜ.
1500
0,89
ΤΕΜ.
3000
1,22
ΤΕΜ.
300
4,07
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
100
1500
1500
1500
1000
3,25
0,27
0,51
0,67
0,49
ΤΕΜ.
1800
0,69
ΤΕΜ.
1800
0,57
ΚΥΒΙΚΟ
5
203,25
ΚΥΒΙΚΟ
5
203,25
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
100
6,34
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 23%
219,51
83,00
104,00
138,20
142,30
813,00
122,10
329,50
386,00
227,60
315,40
487,80
1.585,35
2.113,80
975,60
3.564,00
68,40
195,20
102,40
3.250,00
6.097,50
1.951,50
1.950,00
1.830,00
1.470,00
1.335,00
3.660,00
1.221,00
325,00
405,00
765,00
1.005,00
490,00
1.242,00
1.026,00
1.016,25
1.016,25
634,00
59.235,90
13.624,26
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
72.860,16
Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 72.860,16 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί
από ιδίους πόρους.
Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας
προσφορά για το σύνολο των παραπάνω οικοδομικών υλικών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και έργων του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον Ανάδοχο.
ΑΡΘΡΟ 3 ο
Τεχνικές προδιαγραφές.
Αντικείμενο της προμήθειας είναι η αγορά οικοδομικών υλικών συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και έργων για ένα έτος, για τις ανάγκες συντήρησης και
επισκευής κτιρίων και έργων που διαχειρίζεται η «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου
Αλμωπίας
Α.Ε»,
ενδεικτικού
προϋπολογισμού
72.860,16
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε (72.860,16 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π.
Α. 23 % για διάστημα ενός έτους, και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα
βαρύνει το κωδικό 10.6661.01 του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 ο οποίος
ψηφίστηκε με την αριθ. 45/2011 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»
Η αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε είδους
παρουσιάζεται συγκεντρωτικά παρακάτω.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΙΦΟΝΙ ΣΠΙΡΑΛ 1 ¼ x Φ32
ΝΕΥΡΟΜΕΤΑΛ
ΑΣΒΕΣΤΗΣ (ΣΑΚΙ)
ΣΙΔΗΡΟΣ ΜΠΕΤΟΥ ΣΤΑΛ
ΤΣΕΡΚΟΠΛΕΓΜΑ
ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ (ΣΑΚΙ)
ΚΟΛΩΝΑ & ΝΙΠΤΗΡΑΣ 70x55
ΛΕΚΑΝΗ & ΚΑΖΑΝΑΚΙ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ WC
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΖΑΝΑΚΙ WC (ΚΟΜΠΛΕ) ΣΕΤ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΙΚΤΙΚΙΑ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ-ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ
ΣΥΡΜΑ ΜΑΥΡΟ
ΚΑΡΦΙΑ (ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ)
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΤΟΥ 3cm
ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ ΜΠΕΤΟΥ 5cm
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΕΜ.
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.(ΣΑΚΙ)
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΣΕΤ.
ΣΕΤ.
ΣΕΤ
ΤΕΜ.
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΑΝΙΔΕΣ
ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΠΛΑΝΙΣΜΕΝΗ)
ΞΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ (ΣΟΥΗΔΙΚΟ ΑΠΛΑΝΙΣΤΗ)
ΠΛΕΓΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ3-3,5
ΠΛΕΓΜΑ Τ-131
ΠΛΕΓΜΑ Τ-92
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ ΑΝΘΥΓΡΗ
ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟΝ ΑΣΒΕΣΤΗ
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΑΓΩΤΙΚΟ (ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ-ΚΟ)
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΠΛΕ Φ32
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ Φ18
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ Φ22
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ Φ28
ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΣΠΡΟ Φ32
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ½
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3/4
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1΄
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 1 ½
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2΄
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2 ½
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 3΄
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ½ x ½
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 40cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 60cm
ΣΠΙΡΑΛ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 80cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 40x40cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 30x30cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 55x55cm
ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ 20x20cm
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ50
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ75
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ100
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ125
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ140
ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 6 ΑΤΜΟΣΦ. Φ200
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΑΦ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ50
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ75
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ100
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ125
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
ΛΙΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ140
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Φ200
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ32
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ40
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ50
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ63
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ75
ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΘΗΛΕΝΙΟ 6ΑΤΜ. Φ90
ΚΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 3cm ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (5x5, 6x6,
8x8, 10x10, 12x12, 6x10)
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Φ250
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Φ200
ΚΟΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΟΛΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΠΛΗ 0,90x0,90
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ18
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ22
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ32
ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ40
ΞΥΛΑ ΣΟΥΗΔΙΚΑ 6x12, 5x10
ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ300
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ400
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ500
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ600
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ800
ΑΜΜΟΣ ΧΤΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΠΙΚ-ΜΠΑΚ
ΑΜΜΟΣ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΠΙΚ-ΜΠΑΚ 2ο ΧΕΡΙ
ΧΑΛΙΚΙ ΜΠΙΚ-ΜΠΑΚ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 50ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 25ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΣΠΡΟ 50ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΣΠΡΟ 25ΚΙΛΟ ΣΑΚΙ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΚΑΝΟΝΙΣΤΗ 2-3cm πάχος
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΑΓΚΩΝΑΡΙ
ΠΕΤΡΑ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΣΤΕΝΑΡΙ
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ (ΤΟΥΒΛΟ)
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΓΚΡΙ (ΤΟΥΒΛΟ)
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ 40x40
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΛΕΣ 40x40
ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΒΟΤΣΑΛΑ
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΠΟ ΜΠΕΤΟ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ 100x25x16
ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΚΗΠΟΥ 100x25x8
ΤΟΥΒΛΟ 9x15x33cm
ΤΟΥΒΛΟ 18x15x33cm
ΤΟΥΒΛΟ 25x15x33cm
ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟΣ
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ (9 ΤΕΜ. ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ)
ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ (15 ΤΕΜ. ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ)
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΚΙΛΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΚΙΛΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ.
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΜΕΤΡΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΚΙΛΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΚΥΒΙΚΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΤΕΜ.
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
113
114
115
ΚΑΔΡΟΝΙΑ ΞΥΛΙΝΑ 6x4
ΤΑΒΑΝΟΞΥΛΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5x10 6x12
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΞΥΛΟ 10cm φάρδος
ΚΥΒΙΚΟ
ΚΥΒΙΚΟ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΟ
Όλα τα προς προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της
διακήρυξης.
ΆΡΘΡΟ 4 ο
Χρόνος και τόπος διαγωνισμού
Ο Πρόχειρος διαγωνισμός θα γίνει την 14 Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη και απο ώρα
10.30π.μ. έως 11.00 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) στα γραφεία της «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και συγκεκριμένα,
συνεδριάσεων
του
Διοικητικού
Συμβουλίου
της
στην αίθουσα
Λουτρά
Λουτρακίου
Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων
Λουτρών Λουτρακίου, με διακριτικό τίτλο «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», που έχει έδρα στα Λουτρά του Δήμου Αλμωπίας, από την
Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού και Εισήγησης για τις Προμήθειες όπως αυτή έχει
οριστεί με την αριθ. 6/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Λουτρά
Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»,.
Σε περίπτωση που ο πρόχειρος Διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί στις 21
Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα. 10.30 π.μ. (Λήξη Αποδοχής Προσφορών) στα
γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» και συγκεκριμένα,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της.
ΆΡΘΡΟ 5 ο
Λήψη πληροφοριών
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες
στα γραφεία της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» στα Λουτρά Λουτρακίου
Δήμου Αλμωπίας. Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών: 2384091072.
ΑΡΘΡΟ 6 ο
Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης.
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
Η παράδοση των ποσοτήτων των οικοδομικών υλικών θα γίνεται περιοδικά, στις
εγκαταστάσεις και τα κτίρια της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.»,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατόπιν εντολής. Η «Λουτρά Λουτρακίου
Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των
οικοδομικών υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, εφόσον
όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων , ο ανάδοχος
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Εταιρίας.
Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή
προμήθειας να εφοδιάσει την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» με την
παραγγελθείσα ποσότητα των οικοδομικών υλικών. Οι παραγγελίες θα γίνονται με
γραπτή ή τηλεφωνική παραγγελία από την «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας
Α.Ε.».
ΑΡΘΡΟ 7 ο
Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι
ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα
σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.
Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής
δικαιολογητικά:
Α) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου , με το οποίο θα πιστοποιείται η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι
μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής
τους δραστηριότητας.
β) Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.
Γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις
τεχνικές προδιαγραφές της
μελέτης.
β) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής
Υποχρεώσεων της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
γ) Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν
τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου
ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
Δ) Ασφαλιστική ενημερότητα
Ε) Φορολογική ενημερότητα
Ο προμηθευτής, στον οποίο θα ανατεθεί η προμήθεια, οφείλει πριν την υπογραφή
της σύμβασης να προσκομίσει στην επιχείρηση των Λουτρών, τα πρωτότυπα
έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία επικαλείται με την υπεύθυνη δήλωση Β)
ήτοι (απόσπασμα ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου
τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και πιστοποιητικό
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής
εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού). Σε
περίπτωση μη προσκόμισης έστω και ενός από τα ανωτέρω έγγραφα και
πιστοποιητικά, κηρύσσεται έκπτωτος.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον πρόχειρο διαγωνισμό με εκπροσώπους
τους , υποβάλλουν μαζί με την προσφορά , βεβαίωση εκπροσώπησης ,
βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενη από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
Β. Τρόπος Σύνταξης των Προσφορών
Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις εξής ενδείξεις:
α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές
1) Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη
« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
2) Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς πρέπει να φέρει τις ενδείξεις του
κυρίως φακέλου.
3) Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη.
4) Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους
νόμιμους εκπροσώπους τους. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους
διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση
εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου
από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.
5) Προσφορές που αφορούν μέρος μόνο των ζητούμενων υλικών δε γίνονται
δεκτές.
6) Σημειώνεται εδώ ότι σε κάθε υποψήφιο προμηθευτή θα διατίθεται έντυπο Οικονομικής
προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας
τεχνικής έκθεσης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα μπορεί προαιρετικά να
συμπληρώνει, αν κρίνει ότι τον διευκολύνει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς
του.
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
7) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης ύψους 10% επί του συμβατικού ποσού,
χωρίς το Φ.Π.Α.
Σε περίπτωση μη υπογραφής ή διακοπής
της υπογραφείσας
σύμβασης για
οποιοδήποτε λόγο με τον προμηθευτή, η προμήθεια θα ανατεθεί στον αμέσως
επόμενο μειοδότη.
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι ενδεικτικές,
δεδομένου ότι δεν μπορούν να προβλεφθούν ακριβώς, λόγω της ιδιορρυθμίας της
προμήθειας .
Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά
την διάρκεια του έτους, να αυξομειώσει τις ποσότητες, μέχρι το ύψος του ενδεικτικού
προϋπολογισμού.
ΑΡΘΡΟ 8 ο
Α.Υποβολή Προσφορών
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, όπως
αυτή έχει οριστεί με την αριθ. 6/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
«Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», σε σφραγισμένο φάκελο και στην
Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την 14 Ιουνίου 2012
ημέρα Πέμπτη και ώρα. 11.00 π.μ, μετά το πέρας της οποίας λήγει η προθεσμία
κατάθεσης των προσφορών. Σε περίπτωση που αποστέλλονται ταχυδρομικά, η
προθεσμία λήγει την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται και απ’ ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού
από 10.30π.μ. ώρα μέχρι την 11.00π.μ. ώρα.
Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Οι προσφορές μπορεί και να αποσταλούν (ταχυδρομικά Δ.νση: Λουτρά Λουτρακίου
Δήμου Αλμωπίας Α.Ε. ΛΟΥΤΡΑ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Τ.Κ. 58400 ή με άλλο τρόπο) μέχρι
την προηγουμένη του διαγωνισμού εργάσιμη ημέρα. Αρμόδιος
Κος
Ιωαννίδης
Ιωάννης.
Προσφορές που περιέρχονται στη «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.», με
οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται,
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται
από την διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία.
Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι κρατήσεις (1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ
και 0,5% υπέρ ΤΠΔΥ), καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση των
υλικών, στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη.
Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των οικοδομικών υλικών, στις τιμές της
τεχνικής έκθεσης – ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Ισχύς Προσφορών
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 1
(ενός) έτους, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του
διαγωνισμού.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Τρόπος Πληρωμής
Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται τμηματικά μετά την
παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και ύστερα από έκδοση σχετικού φορολογικού
παραστατικού και εφόσον εκδίδεται και υπογράφεται πρωτόκολλο παραλαβής από
την αρμόδια επιτροπή της επιχείρησης. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από το νόμο.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Δημοσίευση
Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων της
επιχείρησης «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας Α.Ε.» σύμφωνα με το νόμο
συντάσσοντας και αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, και περίληψη της Διακήρυξης θα
δημοσιευθεί στην εβδομαδιαία νομαρχιακή εφημερίδα του νομού «ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ», πέντε (5) τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του
ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ
πρόχειρου διαγωνισμού και η δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον ανάδοχο της
προμήθειας σύμφωνα με το νόμο.
ΑΡΘΡΟ 12ο
Εγγύηση
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα
με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν
είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Η
εγγύηση θα έχει τη μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή
εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με
όσα ισχύουν για το δημόσιο.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος
να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, που να καλύπτει το 10% της
συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.
Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια υπερισχύει η Υπ. Απ. 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ.
Α.). Όταν η διακήρυξη δεν αναφέρεται σε συγκεκριμένο άρθρο της, ισχύει ο
Ε.Κ. Π. Ο. Τ. Α. με την προϋπόθεση ότι αυτός δεν έρχεται σε αντίθεση με τις
διατάξειςτων Ν. 2286/1995 και Ν.3463/2006.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ