Ισολογισμός έτους 2012

ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Τ.Ε. - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50945/65/Β/02/03
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
6.108,40
7.449,44
13.557,84
6.108,36
5.980,53
12.088,89
0,04
1.468,91
1.468,95
6.108,40
7.246,19
13.354,59
6.108,36
5.163,53
11.271,89
0,04
2.082,66
2.082,70
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια & τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα & λοιπός µηχ/κός εξοπλισµός
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ )
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ)
190.292,60
632.444,83
323.702,50
87.597,55
0,00
1.234.037,48
60.651,70
308.822,95
250.232,01
86.024,02
0,00
705.730,68
129.640,90
323.621,88
73.470,49
1.573,53
0,00
528.306,80
528.306,80
135.573,17
470.542,88
347.940,84
87.520,79
12.656,50
1.054.234,18
40.694,06
256.973,81
261.730,91
85.206,48
0,00
644.605,26
94.879,11
213.569,07
86.209,93
2.314,31
12.656,50
409.628,92
409.628,92
Ποσά κλειόµενης
χρήσεως 2012
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(67.360 µετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβληµένο
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
673.600,00
673.600,00
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπροσαρµογής - Επιχορηγήσεις
επενδύσεων - ∆ωρεές παγίων
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας λοιπών
περιουσιακών στοιχείων
33.130,74
13,06
ΙV. Aποθεµατικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεµατικό
12.786,85
12.786,85
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
17.692,15
737.209,74
96.332,58
782.732,49
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
266.166,71
0,00
105.065,75
7.913,33
3.834,87
16.000,00
398.980,66
200.836,55
16.222,05
36.680,63
39.797,00
6.954,75
0,00
300.490,98
1.136.190,40
1.083.223,47
0,00
0,00
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
11. Χρεώστες διάφοροι
410.693,15
410.693,15
410.693,15
410.693,15
163.981,19
4.662,82
168.644,01
64.917,95
15.566,43
80.484,38
300,08
300,08
3.789,67
22.987,74
26.777,41
111.632,28
68.401,96
180.034,24
606.414,65
671.511,85
1.136.190,40
1.083.223,47
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1) Η τελευταία αναπροσαρµογή των ακινήτων της Εταιρείας έγινε την 31/12/2012 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2065/92.
KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
I. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Κόστος πωληθέντων
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή µείον) :
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον): Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
Mείον :
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµίες)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον :οι από αυτές ενσωµ.στο λειτουργ.κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
197.634,13
162.954,30
34.679,83
71.083,49
28.902,74
89,15
13.029,40
0,02
600,00
993,80
0,00
-993,80
73.062,82
73.062,82
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
568.014,88
339.365,07
228.649,81
69.788,38
65.691,61
99.986,23
-65.306,40
196,50
12.929,88
( 12.940,25)
-78.246,65
400,00
0,00
600,02
( 993,80)
-78.640,43
0,00
-78.640,43
6.590,82
2.377,40
8.968,22
98.092,80
98.092,80
135.479,99
93.169,82
( 12.733,38)
80.436,44
Καθαρά αποτελέσµατα (ζηµίες/ κέρδη) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων
Μείον: ∆ιαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος Εισοδήµατος
Κέρδη εις νέον
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Ποσά κλειόµ.
χρήσεως 2012
-78.640,43
96.332,58
17.692,15
17.692,15
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
71.868,22
48.131,71
(1.608,08)
118.391,85
(19.437,75)
98.954,10
0,00
17.692,15
17.692,15
2.621,52
96.332,58
98.954,10
400,00
( 8.968,22)
71.868,22
0,00
71.868,22
Αλεξανδρούπολη, 10 Φεβρουαρίου 2013
Αλεξανδρούπολη, 10 Φεβρουαρίου 2011
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Κ.ΒΑΛΚΑΝΗΣ - Θ.ΧΑΤΖΗ Ο.Ε. - ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 737
ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.∆.Τ. ΑΖ - 414904
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ
Α.∆.Τ. ΑΖ - 916824
ΧΑΤΖΗ ΘΕΟΠΗ
Α.∆.Τ. ΑΗ - 918035
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 79171 - Α' ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. µετόχους της ανώνυµης εταιρείας "ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης ∆εκεµβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσµάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης
διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις. Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της
εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης.
Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο µας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2012. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που
πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώµη µε Επιφύλαξη
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΤΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά την 31η Ιανουαρίου 2013 και τη
χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών θεµάτων
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 9 Μαΐου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
INTERNATIONAL Certified & Registered Auditors A.E.
ΑΡ.ΜΑ.Ε. 29580/01/Β/93/464 , ΑΜ ΣΟΕΛ 111, ΑΦΜ 094397000
Company Reg. Number: 29580/01/B/93/464. SOEL Reg. Number: 111. VAT: EL094397000
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Η. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 10261