21η εταιρική χρήση - PDF

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β.Ι. ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24938/Β/91/505
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/13
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
217.551,47
125.435,08
92.116,39
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
117.207,40
644.410,45
120.629,61
141.805,10
616.352,76
1.640.405,32
0,00
132.547,42
87.161,66
137.822,56
0,00
357.531,64
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου
- Στις τράπεζες σε εγγύηση
3α. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογ/μοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
1.291.894,32
0,00
399.013,93
463.410,13
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
117.207,40
511.863,03
33.467,95
3.982,54
616.352,76
1.282.873,68
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/12
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ. αξία
203.010,16
115.576,82
87.433,34
83.719,57
644.410,45
120.629,61
140.456,60
612.560,99
1.601.777,22
0,00
132.547,42
74.236,72
132.370,68
0,00
339.154,82
83.719,57
511.863,03
46.392,89
8.085,92
612.560,99
1.262.622,40
59.900,00
64.971,69
124.871,69
1.407.745,37
59.900,00
64.971,69
124.871,69
1.387.494,09
1.822.238,35
27.255,56
1.849.493,91
1.440.420,83
46.348,50
1.486.769,33
1.368.772,75
0,00
1.291.894,32
482.513,98
367.623,79
862.424,06
688.016,85
1.658,17
54.453,51
5.854,43
2.904.301,34
1.368.772,75
850.137,77
646.335,94
4.593,10
18.885,39
3.307,45
2.892.032,40
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(120.000 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
1.862,60
4.800,78
6.663,38
4.385.465,11
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
21.803,47
16.065,48
6.334.203,15
5.876.458,02
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 30/06/12
600.000,00
600.000,00
154.466,57
120.978,74
101.422,08
60.000,00
1.582,06
163.004,14
101.422,08
60.000,00
1.582,06
163.004,14
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
428.805,49
1.346.276,20
447.189,20
1.331.172,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
1.172.051,41
1.658.649,86
1.120.274,29
47.635,93
1.127.041,24
58.344,45
266.944,05
242.390,93
853.509,99
55.851,99
1.230.934,74
64.163,25
185.034,61
91.807,60
890.730,14
57.583,42
3.810.944,45
4.982.995,86
367.119,10
36.987,34
2.885.408,62
4.544.058,48
4.931,09
1.227,46
6.334.203,15
5.876.458,02
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις
επενδύσεων - Δωρεές Παγίων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
ΙV. Aποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδ. διατάξεων νόμων
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
την επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ + ΓΙΙ)
209,93
58.532,74
58.742,67
4.812.537,92
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 30/06/13
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή των ακινήτων έγινε στη χρήση 01/07/12 - 30/06/13 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/92, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 2) Επί των ακινήτων της Εταιρείας υφίστανται προσημειώσεις υποθηκών ύψους € 3.050.000,00 για
εξασφάλιση ομολογιακών και βραχυπρόθεσμων δανείων το ύψος των οποίων κατά την 30/06/2012 ανέρχεται σε € 2.045.825,62. 3) Η προτεινόμενη διανομή κερδών της χρήσεως τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης με απαρτία και πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος.
KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ - 31ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/13
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον : Kόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον : 1. 'Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. 'Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
Πλέον : 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον) : 'Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
3.589.563,41
2.692.439,92
897.123,49
9.574,77
906.698,26
208.925,22
483.157,12
4.286,03
209.708,59
1.578,87
0,00
28.235,08
28.235,08
282.791,19
618.346,86
5.613,52
264.850,90
( 205.422,56)
9.193,36
0,55
3.972,44
8.102,15
131,92
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη )
ΜΕΙΟΝ : Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Oι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
4.544.698,43
3.405.591,03
1.139.107,40
36.908,61
1.176.016,01
692.082,34
214.615,92
1.578,87
8.234,07
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30/06/12
( 6.655,20)
2.538,16
7.036,69
6.583,95
901.138,05
274.877,96
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
Πλέον: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
( 259.237,38)
15.640,58
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 30/06/12
2.538,16
5.992,93
447.189,20
449.727,36
20.921,87
428.805,49
458.025,25
464.018,18
16.828,98
447.189,20
428.805,49
428.805,49
447.189,20
447.189,20
3.972,99
13.620,64
( 9.647,65)
5.992,93
28.402,97
28.402,97
0,00
2.538,16
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως 30/06/13
0,00
5.992,93
Δάφνη, 31 Οκτωβρίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΣΥΝTΑΞΑΣ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΙ - 039202
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ.: ΑΕ - 579554
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 27681 - Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 58834 - Α΄ ΤΑΞΕΩΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β.Ι.ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε."
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β.Ι.ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 30ης Ιουνίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το
σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στους λογαριασμούς των απαιτήσεων της Εταιρείας περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση καθώς και επισφαλείς-επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού ευρώ 838.875,00. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν έχει σχηµατιστεί σχετική
πρόβλεψη. Κατά την εκτίµησή µας για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση µέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηµατιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 97.000,00. Λόγω του µη σχηµατισµού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά
ευρώ 97.000,00 και τα αποτελέσµατα της κλειόµενης και της προηγούµενης χρήσης αυξηµένα κατά 1.000,00 και 96.000,00 αντίστοιχα.
2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 30η Ιουνίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ
115.899,33, και αφορά προηγούμενες χρήσεις, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά 115.899,33 ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
3) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), κατά την κλειόμενη χρήση, όπως και στην προηγούμενη, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των κτηρίων ποσού ευρώ 32.220,52, με συνέπεια η αξία των κτηρίων να εμφανίζεται αυξημένη κατά
ευρώ 32.252,22, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα κατά το ποσό αυτό.
4) Στους λογαριασμούς υποχρεώσεων «Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη» και «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις συνολικού ποσού ευρώ 200.843,63. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει
σχηματιστεί πρόβλεψη για αναλογούντες τόκους υπερημερίας και προσαυξήσεις ποσού ευρώ 27.889,10, με συνέπεια οι υποχρεώσεις αυτές να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένες και τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα.
5) Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 01/07/2009 - 30/06/2010. Ως εκ τούτου το φορολογικό αποτελέσµα της χρήσης αυτής δεν έχει καταστεί οριστικό. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται».
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Β.Ι.ΑΛΜΠΑΝΗΣ Α.Ε.»
κατά την 30η Ιουνίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ A.E.O.E.Λ.
Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8-10, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 111
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ H. ΒΑΡΛΑΜΗΣ
Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 10261