ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειοµ. Ποσά προηγ. χρήσεως 2013 χρήσεως

ΜΠΕΛΛΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013- 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) AΡ. Μ.Α.Ε. 46200/60/Β/00/003
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ/σεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3. Κτίρια & Τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα-τεχνικές εγκ/σεις & λοιπός µηχ. εξοπλ.
5. Μεταφορικά µέσα
6. Eπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµ/κες
απαιτήσεις
7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
1. Εµπορεύµατα
2. Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή-Υποπροϊόντα & Υπολείµµατα
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιµα υλικάΑνταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραµµάτια εισπρακτέα
3α. Επιταγές εισπρακτέες (µεταχρονολογηµένες)
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισµένες)
11. Χρεώστες διάφοροι
ΙV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Εξοδα επόµενων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012
5.106.900,00
5.106.900,00
49.889,95
0,00
2.988.252,38
443.433,91
5.361.574,90 1.576.078,69
1.033.608,95
77.142,79
607.100,31
180.313,02
51.250,00
0,00
10.091.676,49 2.276.968,41
49.889,95
49.889,95
0,00
2.544.818,47
2.988.252,38
392.378,87
3.785.496,21
5.361.574,90 1.453.279,00
956.466,16 1.019.758,95
73.075,56
426.787,29
604.254,31
177.017,81
51.250,00
51.250,00
0,00
7.814.708,08 10.074.980,49 2.095.751,24
951.469,93
951.469,93
1.122.762,78
1.122.762,78
3.158,95
2.016.024,96
2.019.183,91
3.158,95
1.583.012,48
1.586.171,43
-3.440,42
-91.051,52
-94.491,94
7.983.061,90
0,00
-91.051,52
-91.051,52
7.724.782,69
7.402,00
7.822.110,08
1.020.000,00
1.374.830,07
281.642,83
992.988,59
252.611,10
17.077,63
20.576,05
0,00
-4.770,50
1.560.125,70
2.580.125,70
245.662,13
990.844,77
310.877,80
12.600,99
19.554,20
0,60
-111.831,74
1.467.708,75
2.842.538,82
10.563.187,60
10.567.321,51
Ποσά κλειόµ.
χρήσεως 2013
5.885,97
0,00
5.885,97
9.326,39
0,00
-3.440,42
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2012
12.462,96
-2.520,69
9.942,27
9.809,60
132,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
132,67
0,00
0,00
132,67
ΙΙΙ. ∆ιαφορές αναπρ/γής-Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
49.889,95
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
2.595.873,51
3.908.295,90 ΙV. Aποθεµατικά Κεφάλαια
946.683,39
1. Τακτικό αποθεµατικό
427.236,50
5. Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
51.250,00
7.979.229,25 V. Aποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσ.
7.402,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
7.986.631,25 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2. ∆άνεια τραπεζών
432.044,58
52.070,44
685.990,84
259.620,93
309.022,26
164.966,90
828,21
1.420.429,14
375.361,33 ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
154.312,67
1. Προµηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (µεταχρονολογηµένες)
486.428,03
3. Τραπεζες λογ. Βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων
1.016.102,03
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
591.643,45
8. Yποχρεώσεις προς εταίρους
263.283,23 11. Πιστωτές διάφοροι
235.790,41
183.866,30 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
828,21
1.275.411,60
157.834,32
100.357,58
258.191,90
2.677.667,50
93.653,78
132.376,33
226.030,11
2.517.543,74
514.931,44
999.046,46
32.878,06
10.563.187,60
32.614,56
10.567.321,51 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
KAΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
5.481.995,18
4.797.611,16
Μείον : Kόστος πωλήσεων
4.400.892,83
3.735.786,57
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
1.081.102,35
1.061.824,59
Πλέον : 1. Άλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
5.140,37
101.841,44
Σύνολο
1.086.242,72
1.163.666,03
ΜΕΙΟΝ : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
249.302,36
173.958,92
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
903.293,07
1.152.595,43
966.628,32
1.140.587,24
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
-66.352,71
23.078,79
Μείον : 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
98.976,66
98.976,66
127.194,54
127.194,54
Ολικά αποτελέσµατα (ζηµίες) εκµεταλλεύσεως
( 165.329,37)
( 104.115,75)
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή µείον) : Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
0,00
0,00
2. Έκτακτα κέρδη
171.292,85
171.292,85
126.214,31
126.214,31
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
77,51
9.134,82
3. Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
0,00
77,51
500,78
9.635,60
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
5.885,97
12.462,96
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
181.217,17
261.641,36
Μείον: Oι από αυτές ενσωµατωµένες στο
λειτουργικό κόστος
181.217,17
0,00
261.641,36
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
5.885,97
12.462,96
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΠΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α∆Τ - AB 866416
Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2013
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ. αξία Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
61.745,05
31.213,09
30.531,96
61.745,05
31.213,09
30.531,96 Ι.Μετοχικό κεφάλαιο (170.230 µετοχές των 30,00 €)
1. Καταβληµένο
ΜΠΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α∆Τ - AB 866412
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
(-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ. χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1. Φόρος εισοδήµατος
Κέρδη προς διάθεση
Ζηµίες εις νέο
Η ∆ιάθεση των κερδών γίνεται ως εξής :
1. Τακτικό αποθεµατικό
2. Πρώτο µέρισµα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο
Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ
EΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ
Α∆Τ - Χ-891905 Α.Μ.Α 70466/Α