Untitled - Organizing your success

Χαιρετισμός | Welcome Address
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνω ότι το 9ο κατά σειρά Διεθνές Συνέδριο
Καρδιολογίας που θα διοργανώσει το Καρδιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών
σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Καρδιολογίας Νοτιοδυτικής Ελλάδος θα διεξαχθεί από
τις 6 έως τις 8 Μαΐου 2011, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου
Πατρών, στο Ρίο.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου, καταξιωμένοι συνάδελφοι από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, θα αναπτύξουν τις πλέον σημαντικές εξελίξεις στη διάγνωση, θεραπεία και
πρόγνωση των καρδιοπαθειών.
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει στρογγυλά τραπέζια, διαλέξεις,
συνεδρία λήψης αποφάσεων-ανάλυσης περιστατικών και δορυφορικά συμπόσια.
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του
Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας. Θα χορηγηθούν 15 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής
Εκπαίδευσης (CME-CPD).
Με τη βεβαιότητα ότι η παρουσία σας και η ενεργός συμμετοχή σας αποτελούν
την καλύτερη εγγύηση για την επιτυχία του Συνεδρίου μας, σας περιμένουμε στην
Πάτρα.
Δημήτριος Αλεξόπουλος
Καθηγητής Καρδιολογίας
Dear colleagues,
It is my great pleasure to inform you about the organization of the 9th International
Cardiology Meeting, by the Cardiology Department of Patras΄ University Hospital in
collaboration with the Cardiology Institute of Southwestern Greece. The meeting will
be held from 6 to 8 of May 2011, at the Conference and Cultural Center of the
University of Patras, in Rio.
During the meeting, well known scientists from Greece and abroad will discuss
the latest developments in diagnosis, treatment and prognosis of heart diseases.
The program of the meeting involves round tables, lectures, sessions on decision
making and cases analysis as well as satellite symposia.
The meeting is under the auspices of the Hellenic Cardiological Society and the
Greek College of Cardiology. 15 Credits of Continued Medical Education (CME-CPD)
will be given.
With the certainty that your presence and your active participation will be the best
asset for the meeting΄ success, we are looking forward to seeing you in Patras.
Dimitrios Alexopoulos
Professor of Cardiology
4
Επιστημονική Επιτροπή | Scientific Committee
Αλεξόπουλος Δ.
Alexopoulos D.
Αναστασίου-Νανά Μ.
Anastasiou-Nana M.
Γουδέβενος Ι.
Goudevenos J.
Κόκκινος Δ.
Kokkinos D.
Κωνσταντινίδης Σ.
Konstantinides S.
Μιχάλης Λ.
Michalis L.
Νανάς Ι.
Nanas J.
Τρυποσκιάδης Φ.
Triposkiadis F.
5
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Παρασκευή 6 Μαΐου 2011
08:30-08:45
Εγγραφές
08:45-09:00
Έναρξη - Προσφωνήσεις
09:00-10:30
Στρογγυλό Τραπέζι: Αρρυθμιολογία
Προεδρείο: Ε. Ηλιοδρομίτης, Θ. Κωλέττης
• Ενδογενής ηλεκτρική ετερογένεια της κοιλιακής επαναπόλωσης,
Ι. Χειλαδάκης
• Κολπική μαρμαρυγή: νεώτερες φαρμακευτικές θεραπείες,
Θ. Κωλέττης
• Ηλεκτροκαρδιογραφική διάγνωση δυσλειτουργίας βηματοδότου,
Αθ. Μανώλης
• Κατάλυση κοιλιακής ταχυκαρδίας: μονοθεραπεία ή υβριδική
αντιμετώπιση; Χ. Βασιλόπουλος
• Θεραπεία επανασυγχρονισμού στην καρδιακή ανεπάρκεια,
Σ. Κουλούρης
10:30-11:00
Διάλειμμα Καφέ
11:00-12:45
Στρογγυλό Τραπέζι: Καρδιακή Ανεπάρκεια
Προεδρείο: Γ. Φιλιππάτος, Σ. Ζόμπολος
• Δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, Ι. Παρίσης
• Σακχαρώδης διαβήτης σε καρδιακή ανεπάρκεια,
Ν. Τεντολούρης
• Αντιμετώπιση της καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με νεφρική
ανεπάρκεια, Δ. Γούμενος
• Καρδιακή ανεπάρκεια και υπνική άπνοια, Κ. Σπυρόπουλος
• Συμπαθητικό νευρικό σύστημα και καρδιακή ανεπάρκεια,
Φ. Τρυποσκιάδης
12:45-13:00
Διάλειμμα Καφέ
13:00-14:00
Ειδικές Διαλέξεις
Προεδρείο: Α. Μαζαράκης
• Ανευρύσματα αορτής, Δ. Δουγένης
Προεδρείο: Ν. Κολιόπουλος
• Πλαστική μτροειδούς βαλβίδος, Σ. Παττακός
6
Επιστημονικό Πρόγραμμα
Friday, May 6th 2011
08:30-08:45
Registration
08:45-09:00
Opening - Greetings
09:00-10:30
Round Table: Arrhythmiology
Chairmen: Ε. Iliodromitis, Th. Kolettis
• Endogenous electrical heterogeneity of ventricular repolarization,
I. Chiladakis
• Atrial fibrillation: new pharmaceutical treatments,
Th. Kolettis
• Electrocardiografic diagnosis of pacemaker΄s dysfunction,
Ath. Manolis
• Ablation on ventricular tachycardia: monotherapy or hybrid
treatment? Ch. Vassilopoulos
• Cardiac resynchronization in heart failure, S. Koulouris
10:30-11:00
Coffee Break
11:00-12:45
Round Table: Heart Failure
Chairmen: G. Filippatos, S. Zobolos
• Right heart failure, J. Parissis
• Diabetes mellitus in heart failure, N. Tentolouris
• Treatment of heart failure in patients with renal failure,
D. Goumenos
• Heart failure and sleep apnea syndrome, K. Spyropoulos
• Sympathetic nervous system and heart failure, F. Triposkiadis
12:45-13:00
Coffee Break
13:00-14:00
Expert Lectures
Chairman: A. Mazarakis
• Aoric aneurysms, D. Dougenis
Chairman: N. Koliopoulos
• Mitral valvuloplasty, S. Pattakos
7
14:00-17:30
Διακοπή
17:30-19:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Υπερηχογραφία
Προεδρείο: Β. Πυργάκης, Χ. Καρβούνης
• Υπερηχογραφική εκτίμηση στη διατατική μυοκαρδιοπάθεια,
Γ. Καρατασάκης
• Υπερηχογραφική εκτίμηση της ανεπάρκειας αορτής και της
διάτασης ανιούσης αορτής, Ι. Παρασκευαΐδης
• Υπερηχογραφική διερεύνηση του ασθενούς με εμβολικό
επεισόδιο, Ν. Κουτσογιάννης
• Διαστολική δυσλειτουργία - Νεώτερα δεδομένα,
Σ. Κυρζόπουλος
• Υπερηχογράφημα στην πνευμονική υπέρταση, Δ. Μπελντέκος
19:00-19:15
Διάλειμμα Καφέ
19:15-20:00
Τελετή Έναρξης - Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος
• The search for the vulnerable plaque. Is it attainable?
J. Ambrose
20:00-21:00
Δορυφορικό Συμπόσιο (Menarini Hellas)
Θεραπευτικές προσεγγίσεις ασθενών με στόχο την Καρδιαγγειακή
Προστασία
Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος
• Β-αναστολείς: από τη μονοθεραπεία στη σταθερή συνδυασμένη
αγωγή, Ι. Παρίσης
• Σταθερή Στηθάγχη: νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση της
ισχαιμίας του μυοκαρδίου, Π. Νταβλούρος
8
14:00-17:30
Break
17:30-19:00
Round Table: Echocardiography
Chairmen: V. Pyrgakis, Ch. Karvounis
• Echocardiographic assessment in dilated cardiomyopathy,
G. Karatassakis
• Echocardiographic assessment of aortic regurgitation and
ascending aortic dilatation, J. Paraskevaidis
• Echocardiographic study of patient with embolic episode,
N. Koutsogiannis
• Diastolic dysfunction - New facts, S. Kyrzopoulos
• Echocardiography in pulmonary hypertension, D. Beldekos
19:00-19:15
Coffee Break
19:15-20:00
Opening Ceremony - Lecture
Chairman: D. Alexopoulos
• The search for the vulnerable plaque. Is it attainable?
J. Ambrose
20:00-21:00
Satellite Symposium (Menarini Hellas)
Therapeutic approaches to patients aiming Cardiovascular
Protection
Chairman: D. Alexopoulos
• Beta - blockers: from monotherapy to stable combined treatment,
J. Parissis
• Stable angina treatment: new trends in treatment of myocardial
ischemia, P. Davlouros
9
Σάββατο 7 Μαΐου 2011
09:00-10:15
Στρογγυλό Τραπέζι: Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα
Προεδρείο: Σ. Φούσας, Δ. Χρυσός
• Η Θέση των αντιαιμοπεταλιακών / αντιπηκτικών σαν επικουρικά
φάρμακα της πρωτογενούς αγγειοπλαστικής, Π. Ανθόπουλος
• Οξέα στεφανιαία σύνδρομα χωρίς ανάσπαση του ST:
από τη VANQWISH στις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες,
Κ. Φακιολάς
• Πρωτογενής αγγειοπλαστική στην Ελλάδα, Ι. Κανακάκης
• Ο ρόλος της φλεγμονής στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα, Μ. Ζαΐρης
10:15-10:45
Διάλεξη
Προεδρείο: Γ. Παυλίδης
• Αντιμετώπιση της αντίστασης στην κλοπιδογρέλη,
Δ. Αλεξόπουλος
10:45-11:00
Διάλειμμα Καφέ
11:00-11:30
Διάλεξη
Προεδρείο: Λ. Μιχάλης
• An update on the role of PCI in the treatment of Left Main and
Multivessel Disease, A. Kastrati
11:30-13:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Επεμβατική Καρδιολογία
Προεδρείο: Γ. Χάχαλης, Β. Βούδρης
• Διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας - Ελληνική εμπειρία
και εξελίξεις, Κ. Σπάργιας
• Αγγειοπλαστική σε χρόνια ολική απόφραξη, Δ. Σιώνης
• Επαναστένωση των DES. Μηχανισμοί και αντιμετώπιση,
Γ. Τσίγκας
• Transradial PCI including left main and rotational atherectomy,
K. Oldroyd
• Όψιμη θρόμβωση των stents, Π. Νταβλούρος
10
Saturday, May 7th 2011
09:00-10:15
Round Table: Acute coronary syndromes
Chairmen: S. Foussas, D. Chryssos
• The role of antiplatelets / anticoagulants as adjunctive drugs in
primary angioplasty, P. Anthopoulos
• Acute coronary syndromes without ST elevation: from
VANQWISH to recent guidelines, K. Fakiolas
• Primary angioplasty in Greece, J. Kanakakis
• The role of inflammation in acute coronary syndromes, M. Zairis
10:15-10:45
Lecture
Chairman: G. Pavlides
• Overcoming clopidogrel resistance, D. Alexopoulos
10:45-11:00
Coffee Break
11:00-11:30
Lecture
Chairman: L. Michalis
• An update on the role of PCI in the treatment of Left Main and
Multivessel Disease, A. Kastrati
11:30-13:00
Round Table: Invasive Cardiology
Chairmen: G. Hahalis, V. Voudris
• Percutaneous placement of the aortic valve - The Greek
experience and the advances, K. Spargias
• Angioplasty in chronic total occlusion, D. Sionis
• Restenosis of DES. Mechanisms and treatment, G. Tsigas
• Transradial PCI including left main and rotational atherectomy,
K. Oldroyd
• Late stent thrombosis, P. Davlouros
11
13:00-14:00
Δορυφορικό Συμπόσιο (Pharmaserve Lilly)
Βελτιώνοντας την έκβαση των ασθενών με Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο
Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος
• Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη,
Γ. Χάχαλης
• Αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς με STEMI, Π. Νταβλούρος
14:00-17:30
Διακοπή
17:30-19:00
Στρογγυλό Τραπέζι: Προκλινική Διάγνωση Πρόληψη Στεφανιαίας Νόσου
Προεδρείο: Ι. Στυλιάδης, Ι. Λεκάκης
• Ο ρόλος της αξονικής τομογραφίας στην προκλινική διάγνωση
της στεφανιαίας νόσου, Ι. Βασιλειάδης
• Ο ρόλος της πυρηνικής καρδιολογίας στην προκλινική διάγνωση
της στεφανιαίας νόσου, Α. Κίτσιου
• Αναίμακτοι δείκτες στην προκλινική διάγνωση της στεφανιαίας
νόσου, Α. Νάκα
• Ο ρόλος της ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας στην προκλινική
διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, Χ. Βλαχόπουλος
• Σύγχρονοι θεραπευτικοί στόχοι στην υπέρταση, Α.I. Μανώλης
19:00-19:30
Διάλειμμα Καφέ
19:30-20:00
Διάλεξη
Προεδρείο: I. Γουδέβενος
• Timing and dosing of clopidogrel peri-PCI, G. Di Sciascio
20:00-21:15
Δορυφορικό Συμπόσιο (MSD & BΙΑΝΕΞ)
Υπερχοληστερολαιμία και επιπρόσθετη μείωση για την επίτευξη
του στόχου της LDL-C. Πού βρισκόμαστε και πού στοχεύουμε;
Προεδρείο: Δ. Αλεξόπουλος
• Η ανάγκη επίτευξης της LDL-C σε ασθενείς με υπερλιπιδαιμία
και συνοδές παθήσεις. Ποιά τα οφέλη από τη συνδυαζόμενη
υπολιπιδαιμική αγωγή; Β. Νικολάου
• Νεότερα δεδομένα κλινικών εκβάσεων της συνδυαζόμενης
υπολιπιδαιμικής αγωγής σε ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο,
Ευ. Λυμπερόπουλος
12
13:00-14:00
Satellite Symposium (Pharmaserve Lilly)
Improving Outcomes in Patients with ACS
Chairman: D. Alexopoulos
• Antiplatelet therapy in diabetic patients, G. Hahalis
• Antiplatelet therapy in STEMI patients, P. Davlouros
14:00-17:30
Break
17:30-19:00
Round Table: Preclinical diagnosis Prevention of coronary artery disease
Chairmen: J. Styliadis, J. Lekakis
• The role of CT in preclinical diagnosis of coronary artery disease,
J. Vassiliadis
• The role of nuclear cardiology in preclinical diagnosis of coronary
artery disease, A. Kitsiou
• Noninvasive indices in preclinical diagnosis of coronary artery
disease, A. Naka
• The role of endothelial dysfunction in preclinical diagnosis of
coronary artery disease, Ch. Vlachopoulos
• Contemporary treatment targets in hypertension, A.I. Manolis
19:00-19:30
Coffee Break
19:30-20:00
Lecture
Chairman: J. Goudevenos
• Timing and dosing of clopidogrel peri-PCI, G. Di Sciascio
20:00-21:15
Satellite Symposium (MSD & BΙΑΝΕΞ)
Hypercholesterolemia and additive reduction to reach the target
LDL-C: Where do we stand and what do we aim?
Chairman: D. Alexopoulos
• The need for reaching LDL-C in hyperlipidemic patients and
patients with relative diseases. Which are the benefits of
combining lipid-lowering therapy? V. Nikolaou
• New data of clinical outcomes for combining lipid-lowering
therapy in patient with chronic renal disease,
Ev. Lymperopoulos
13
Κυριακή 8 Μαΐου 2011
09:30-10:45
Στρογγυλό Τραπέζι: Εξελίξεις στη Θεραπευτική
Προεδρείο: Μ. Αναστασίου-Νανά, Π. Ζαβιτσανάκης
• Αντιαιμοπεταλιακά, Δ. Τούσουλης
• Θεραπεία πνευμονικής υπέρτασης, Σ. Κωνσταντινίδης
• Αντιαρρυθμικά, Γ. Θεοδωράκης
• Φάρμακα σε καρδιακή ανεπάρκεια, Α. Τρίκας
10:45-11:00
Διάλειμμα Καφέ
11:00-11:30
Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Κόκκινος
• Air pollution and the heart, Ν. Boon
11:30-13:30
Ανάλυση Περιστατικών
Προεδρείο: Δ. Κόκκινος, Ι. Νανάς
Παρουσιαστές: Εμ. Μάκαρης, Φ. Ζάγκλη, Α. Κακκάβας,
A. Δαμέλου, Δ. Δουγένης
13:30-13:45
14
Συμπεράσματα - Λήξη Συνεδρίου
Sunday, May 8th 2011
09:30-10:45
Round Table: Advances in therapeutics
Chairmen: M. Anastasiou-Nana, P. Zavitsanakis
• Antiplatelets, D. Toussoulis
• Treatment of pulmonary hypertension, S. Konstantinides
• Antiarrhythmics, G. Theodorakis
• Drugs in heart failure, A. Trikas
10:45-11:00
Coffee Break
11:00-11:30
Lecture
Chairman: D. Kokkinos
• Air pollution and the heart, Ν. Boon
11:30-13:30
Cases΄ analysis
Chairmen: D. Kokkinos, J. Nanas
Case Presenters: Em. Makaris, F. Zagli, Α. Kakkavas,
A. Damelou, D. Dougenis
13:30-13:45
Conclusions - End of Sessions
15
Ευρετήριο Προέδρων - Ομιλητών
Αλεξόπουλος Δημήτριος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Πατρών, Διευθυντής Καρδιολογικού
Τμήματος Π.Γ.Ν. Ρίου
Γούμενος Δημήτριος
Καθηγητής Νεφρολογίας,
Διευθυντής Νεφρολογικού Κέντρου
Π.Γ.Ν. Ρίου
Αναστασίου - Νανά Μαρία
Καρδιολόγος, Καθηγήτρια Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθύντρια Β΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Δαμέλου Αναστασία
Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημίου Πατρών,
Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου
Ανθόπουλος Πρόδρομος
Επιμελητής Αιμοδυναμικού Τμήματος
Π.Γ.Ν. «Ο Ευαγγελισμός»
Βασιλειάδης Ιωάννης
Καρδιολόγος, Διευθυντής,
«Ευρωκλινική» Αθηνών
Βασιλόπουλος Χαράλαμπος
Kαρδιολόγος, Ηλεκτροφυσιολόγος,
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου
«Υγεία»
Βλαχόπουλος Χαράλαμπος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Βούδρης Βασίλειος
Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Γουδέβενος Ιωάννης
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
16
Δουγένης Δημήτριος
Καθηγητής Καρδιοθωρακοχειρουργικής
Πανεπιστημίου Πατρών, Π.Γ.Ν. Ρίου
Ζαβιτσανάκης Παναγιώτης
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν. Μεσολογγίου
Ζάγκλη Φανή
Επιμελήτρια Β΄ Πανεπιστημίου Πατρών,
Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου
Ζαΐρης Μιχαήλ
Επεμβατικός Καρδιολόγος, Επιμελητής
Καρδιολογικής Κλινικής «Τζανείου»
Γ.Ν. Πειραιά
Ζόμπολος Σπυρίδων
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν. Καλαμάτας
Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Θεοδωράκης Γεώργιος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Ερρίκος Ντυνάν»
Κακκάβας Απόστολος
Καρδιολόγος, Μονάδα Εντατικής
Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Κωλέττης Θεόφιλος
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κανακάκης Ιωάννης
Αναπλ. Διευθυντής Θεραπευτικής
Κλινικής Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Κωνσταντινίδης Σταύρος
Καθηγητής Καρδιολογίας Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, Διευθυντής
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Καρατασάκης Γεώργιος
Υποδιευθυντής Α΄ Καρδιολογικού
Τμήματος Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού
Κέντρου
Καρβούνης Χαράλαμπος
Καθηγητής Καρδιολογίας Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Α΄ Καρδιολογική Κλινική Νοσοκομείου
«ΑΧΕΠΑ»
Κίτσιου Αναστασία
Επιμελήτρια Α΄, Υπεύθυνη Ιατρείου
Καρδιακής Ανεπάρκειας Καρδιολογικής
Κλινικής Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Λεκάκης Ιωάννης
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Λυμπερόπουλος Ευάγγελος
Λέκτορας Παθολογίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
Μαζαράκης Ανδρέας
Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Κόκκινος Διονύσιος
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
Μάκαρης Εμμανουήλ
Επιμελητής Β΄ Καρδιολογίας,
Γ.Ν. Καλαμάτας
Κολιόπουλος Νικόλαος
Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»
Μανώλης Αθανάσιος
Αναπλ. Διευθυντής Β΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο Κοριαλένειο
Μπενάκειο - Ε.Ε.Σ.
Κουλούρης Σπύρος
Επιμελητής Α΄, Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»
Κουτσογιάννης Νικόλαος
Επιμελητής Α΄ Καρδιολογικού Τμήματος
Π.Γ.Ν. Ρίου
Κυρζόπουλος Σταμάτης
Επιμελητής Β΄, Β΄ Καρδιολογικό Τμήμα
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Μανώλης Αθανάσιος Ι.
Επίκουρος Καθηγητής Υπέρτασης
Πανεπιστημίου Βοστόνης,
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Ασκληπιείου Γ.Ν. Βούλας
Μιχάλης Λάμπρος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων
17
Μπελντέκος Δημήτριος
Επιμελητής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος
«Τζανείου» Γ.Ν. Πειραιά
Πυργάκης Βλάσσιος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Νάκα Αικατερίνη
Λέκτορας Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, Καρδιολογικό Τμήμα
Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων
Σιώνης Δημήτριος
Διευθυντής Α΄ Αιμοδυναμικού Τμήματος,
1ο Νοσοκομείο ΙΚΑ Αθηνών
Νανάς Ιωάννης
Καρδιολόγος, Καθηγητής Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Διευθυντής Γ΄ Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής
Νικολάου Βασίλειος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Ν.Ε.Σ.Σ., Υπεύθυνος Λιπιδαιμικού
Ιατρείου
Νταβλούρος Περικλής
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Καρδιολογικό
Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου
Παρασκευαΐδης Ιωάννης
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παρίσης Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Παττακός Ευστράτιος
Διευθυντής Β΄ Καρδιοχειρουργικής
Κλινικής, Νοσοκομείο «Υγεία»
Παυλίδης Γρηγόριος
Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικού Τμήματος
Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου,
Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου
18
Σπάργιας Κωνσταντίνος
Επεμβατικός Καρδιολόγος,
Α΄ Καρδιολογικό Τμήμα Ωνασείου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος
Καθηγητής Πνευμονολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής
Πνευμονολογικού Τμήματος Π.Γ.Ν. Ρίου
Στυλιάδης Ιωάννης
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν. Αιγίου
Τεντολούρης Nικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής, Α΄ Προπαιδευτική
Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου
Αθηνών & Διαβητολογικό Κέντρο,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Τούσουλης Δημήτριος
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Τρίκας Αθανάσιος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς»
Τρυποσκιάδης Φίλιππος
Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής
Κλινικής Π.Γ.Ν. Λάρισας
Τσίγκας Γρηγόριος
Επιμελητής Β΄ Καρδιολογικού Τμήματος
Π.Γ.Ν. Ρίου
Φακιολάς Κωνσταντίνος
Αναπλ. Διευθυντής, Αιμοδυναμικό
Τμήμα, Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
Φιλιππάτος Γεράσιμος
Αναπλ. Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Φούσας Στέφανος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής
Καρδιολογικής Κλινικής «Τζανείου»
Γ.Ν. Πειραιά
Χάχαλης Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Καρδιολογικό
Τμήμα Π.Γ.Ν. Ρίου
Χειλαδάκης Ιωάννης
Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου
Πατρών, Καρδιολογικό Τμήμα Π.Γ.Ν.
Ρίου
Χρυσός Δημήτριος
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Γ.Ν. Τριπόλεως
Προσκεκλημένοι Επιστήμονες Εξωτερικού
Invited Foreign Speakers
Ambrose John
Professor of Medicine,
UCSF and Chief of Cardiology
UCSF Fresno, U.S.A.
Boon Nicholas A.
Consultant Cardiologist,
Royal Infirmary of Edinburgh,
University of Edinburgh,
Centre for Cardiovascular Science,
Edinburgh, U.K.
Di Sciascio Germano
MD, FACC, FESC,
Professor and Chairman of Cardiology,
Campus Bio-medico University of Rome,
Rome, ITALY
Kastrati Adnan
MD, FESC,
Professor of Cardiology
Head of the Catheterisation Laboratory
Deutsches Herzzentrum
München, GERMANY
Oldroyd Keeith G.
Consultant Cardiologist
and Clinical Director,
West of Scotland Regional Heart & Lung
Centre,
Golden Jubilee National Hospital,
Beardmore Street
Glasgow, U.K.
19
Γενικές Πληροφορίες
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Από Παρασκευή 6 Μαΐου 2011 έως Κυριακή 8 Μαΐου 2011
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ:
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική με ταυτόχρονη
μετάφραση στις διαλέξεις των ξένων ομιλητών.
ΕΚΘΕΣΗ:
Οι Φαρμακευτικές Εταιρείες και οι Εταιρείες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα
εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δωρεάν και περιλαμβάνει:
• Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
• Παραλαβή συνεδριακού υλικού
• Επίσκεψη στην έκθεση των φαρμακευτικών εταιριών
• Καφέ κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων
• Παραλαβή πιστοποιητικού παρακολούθησης με δεκαπέντε (15) μόρια (credits),
αμοιβαία αναγνωρίσιμα από την EACCME - UEMS
Οργάνωση - Γραμματεία
Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι
Τηλ: 210 6827405, 210 6839690/1, Fax: 210 6827409
Email: [email protected], Website: www.tmg.gr
20
General Information
DATE:
From Friday 6 of May 2011 to Sunday 8 of May 2011
CONGRESS VENUE:
Conference and Cultural Center of the University of Patras
OFFICIAL LANGUAGE OF THE CONGRESS:
The official languages of the congress are Greek and English.
There will be simultaneous translation on foreign invited speakers΄ lectures.
EXHIBITION:
A Pharmaceutical Companies΄ exhibition will operate during the congress.
REGISTRATION:
Participation is free and includes:
• Admission to all Scientific Sessions
• Congress material
• Admission to the commercial exhibition
• Coffee during the breaks between sessions
• Certificate of attendence with fifteen (15) CME creditis recognized by EACCME
- UEMS
Congress Secretariat
26 Marathonomahon St, 151 24 Maroussi
Tel: +30 210 6827405, +30 210 6839690/1, Fax: +30 210 6827409
Email: [email protected], Website: www.tmg.gr
21
Ευχαριστίες | Acknowledgments
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν
θερμώς τις παρακάτω εταιρίες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση
του 9ου Διεθνούς Καρδιολογικού Συνεδρίου
The Chairman and the Organizing Committee would like to express their sincere thanks to the
following companies for their support to the 9th International Cardiology Congress
MENARINI HELLAS
MSD & ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
PHARMASERVE LILLY
Ευχαριστούμε επίσης τις εταιρίες| We would also like to thank the companies
ABBOTT LABORATORIES HELLAS
ACTELION
ASTRAZENECA
BAYER HELLAS
BOEHRINGER INGELHEIM HELLAS
BRISTOL MYERS SQUIBB
ELPEN
GALENICA
MENARINI DIAGNOSTICS
NOVARTIS
PFIZER HELLAS
RECORDATI
ROCHE DIAGNOSTICS
SANOFI AVENTIS
SPECIFAR
UNI-PHARMA
WIN MEDICA
VIANEX
22