close

Enter

Log in using OpenID

anatron α.ε. μεταποιησης & διανομης τροφιμων

embedDownload
ANATRON Α.Ε. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38384/03/Β/97/23(2009) - ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 084689402000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2012
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 31.12.2011 Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο
Αναπ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. αξία Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Αξία κτήσεως Αποσβέσεις
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
200.059,17
91.469,00 1.686.705,65 1.486.646,48
1.690.159,25 1.598.690,25
(74.438 μετοχές Χ 29.35 €)
0,03
6.997,92
6.997,95
0,03
6.997,92
6.997,95
1. Καταβλημένο
158.787,85
693.077,90
851.865,75
155.543,20
767.125,27
922.668,47
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών
358.847,05
247.012,23 2.545.569,35 2.186.722,30
2.619.825,67 2.372.813,44
υπέρ το άρτιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπροσαρμογής
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
0,44
621.461,19
621.461,63
0,44
621.461,19
621.461,63
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
1.142,77
242.377,51
243.520,28
7.932,39
242.973,94
250.906,33
2. Παραχωρήσεις & δικ. βιομ.ιδιοκτησίας
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1.143,21
863.838,70
864.981,91
7.932,83
864.435,13
872.367,96
1. Τακτικό αποθεματικό
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτίμηση
554.037,68
554.037,68
554.037,68
554.037,68
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
734.219,83 1.485.838,08 2.217.007,91
2.220.057,91
566.906,13 1.650.101,78
3. Κτίρια και τεχνικά Έργα
συμμετοχών και χρεωγράφων
5. Αφορολ. αποθεματ. ειδικών διατάξεων νόμων
343.507,59
879.492,44
410.983,14 1.223.000,03
960.436,89
1.371.420,03
4. Μηχ/τα - τεχν. εγκ/σεις
182.131,53
523.841,32
705.972,85
126.707,99
593.464,28
720.172,27
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
1.503.467,61 1.389.519,90
113.947,71 1.471.853,62 1.311.159,03
160.694,59
V. Αποτελέσματα εις νέο
195,00
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) χρήσεως εις νέο
195,00
195,00
195,00
7. Ακιν/σεις υπό εκτ. και προκ. κτησ. παγ.
Υπόλοιπο κερδών/(ζημιών) πρ. χρήσεων εις νέο
6.369.350,50 3.677.640,90 2.691.709,60 6.172.067,09 3.281.398,92 2.890.668,17
7.241.718,46 4.542.076,03 2.699.642,43 7.037.049,00 4.145.237,62 2.891.811,38
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
ΙΙΙ. Συμ/χές και άλλες μακρ. χρημ. απαιτήσεις
1. Καταθέσεις μετόχων
98.860,09
2. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
98.860,09
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
70.994,67
69.869,35
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
(ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AΙV+AV+AVΙ)
169.854,76
168.729,44
3.061.666,14 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
2.868.371,87
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Ομολογιακά δάνεια
Ι. Αποθέματα
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
472.083,87
291.866,39
1. Εμπορεύματα
67.553,75
48.884,24
4. Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
539.637,62
340.750,63
1. Προμηθευτές
ΙΙ. Απαιτήσεις
2α. Επιταγές πληρωτέες/Γραμμάτια
776.377,93
1.077.578,84
1. Πελάτες
3. Τράπεζες λογ/σμοι βραχ. υποχρεώσεων
740.885,22
35.492,71
724.410,39
353.168,45
Μείον: Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
4. Προκαταβολές πελατών
9.535,30
18.025,19
3α. Επιταγές εισπρακτέες (χαρτοφυλακίου)
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
6.981,23
6.981,23
10. Επισφαλείς πελάτες
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
1.183.541,16
1.062.029,52
11. Χρεώστες διάφοροι
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρ. στην επόμενη χρήση
843.882,47
267.960,76
12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
11. Πιστωτές διάφοροι
2.784.825,38
2.079.407,09
IV. Διαθέσιμα
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
21.531,98
25.552,33
1. Ταμείο
63.408,97 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
172.276,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
1. Εσοδα επομένων χρήσεων
84.940,95
197.828,94
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3.409.403,95
2.617.986,66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
26.354,70
42.299,97
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
26.354,70
42.299,97
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
6.856.271,84
5.775.670,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα πρώτης εγκαταστάσεως
2. Συναλ/κές διαφορές δανείων παγίων στ.
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 31.12.2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
9.397.961,17
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
8.143.324,97
Μείον: Κόστος πωληθέντων
1.254.636,20
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
82.486,82
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
1.337.123,02
Σύνολο
1.020.176,86
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
734.276,03 1.754.452,89
2. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
-417.329,87
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
57,98
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
144.078,01 -144.020,03
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
-561.349,90
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: EKTAKTA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
20.936,01
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
20.936,01
58.969,72
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Εκτακτες ζημιές
105.279,75
46.310,03
-84.343,74
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
-645.693,64
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα
582.929,55
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
582.929,55
Μείον: Οι από αυτές ενσ/νες στο λειτ. Κόστος
-645.693,64
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΤΣΟΥΛΟΥΦΡΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 649159
Ποσά προηγ. χρήσεως 31.12.2011
11.203.674,16
9.412.731,80
1.790.942,36
41.078,80
1.832.021,16
1.446.631,48
1.054.019,17 2.500.650,65
-668.629,49
10.612,46
-107.073,11
117.685,57
-775.702,60
15.720,97
9.228,80
16.981,94
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως
31.12.2012
Ποσά προηγ.
χρήσεως
31.12.2011
2.184.755,30
2.184.755,30
928.833,46
928.833,46
30.245,10
30.245,10
10.912,23
10.912,23
-715.607,70
494.880,05
-209.815,42
-715.607,70
249.690,05
-455.005,42
-645.693,64
-1.955.889,08
-2.601.582,72
-759.781,64
-1.196.107,44
-1.955.889,08
35.738,44
35.738,44
368.174,16
768.677,80
325.000,00
230.707,99
555.707,99
325.000,00
277.040,56
602.040,56
867.727,53
499.061,98
1.256.383,27
350.848,55
216.079,06
65.000,00
1.525.272,47
4.780.372,86
5.336.080,85
944.877,82
604.025,31
1.173.368,42
65,97
678.873,47
267.351,99
130.000,00
1.665.339,28
5.463.902,26
6.065.942,82
23.845,57
47.570,15
71.415,72
3.351,16
18.300,06
21.651,22
5.775.670,73
6.856.271,84
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
Συν: Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων
Μείον: Λοιποί μη ενσ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα εις νέο
Η διάθεση των αποτελεσμάτων γίνεται ως εξής:
9. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
Ποσά κλειόμ.
χρήσεως
31.12.2012
-645.693,64
-1.955.889,08
-2.601.582,72
-2.601.582,72
Ποσά προηγ.
χρήσεως
31.12.2011
-748.513,00
-1.196.107,44
-11.268,64
-1.955.889,08
-1.955.889,08
-2.601.582,75
-2.601.582,75
-1.955.889,08
-1.955.889,08
41.459,34
27.661,97
69.121,31
41.931,71
668.598,57
668.598,57
27.189,60
-748.513,00
-748.513,00
ΑΘΗΝΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 015573
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 654275
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔ. 0018432 ΤΑΞΗ Α'
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ANATRONA.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ANATRONA.E. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της
31ηςΔεκεμβρίου 2012, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από
το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την
απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση
και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε
ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψε το εξής θέμα: 1. Η εταιρεία, έχει από το
νόμο υποχρέωση να καταβάλλει στους εργοδοτούμενους της συγκεκριμένα χρηματικά οφέλη κατά το χρόνο αφυπηρέτησης τους. Η παρούσα αξία των δεδουλευμένων αυτών υποχρεώσεων για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη
και που αναμένεται ότι θα καταβληθούν, υπολογίστηκε σε € 145 χιλ. περίπου (2011: € 99 χιλ. περίπου) με αντίστοιχη επίδραση επί των αποτελεσμάτων χρήσης. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές
επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ANATRON A.E.
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ κατά την 31ηΔεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Θέματα Έμφασης. Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο εξής: 1. H
Εταιρία για την χρήση 2010 δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα ελεγχθεί και θα οριστικοποιηθεί. Η έκβαση του
φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 2. Για τη χρήση 2012 η εταιρία έχει υπαχθεί στο
φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. Άλλο θέμα. Οι μέτοχοι της εταιρίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης την 10/12/2012 αποφάσισαν την απορρόφηση της «ΑΝΑΤRΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ» βάσει του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης που δημοσιεύτηκε στα ΦΕΚ Τεύχη ΑΕ-ΕΠΕ 12669/9.11.2012 και 12459/2.11.2012. Στα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης περιλαμβάνεται ο ενοποιημένος
Ισολογισμός των εν λόγω εταιριών την 31/12/2011. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις
ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 03/06/2013
Τζαβέλλας Κρίτων
Α.Μ. ΣΟΕΛ 12341
PRIMEAUDIT ΕΠΕ
Λ. Αλεξάνδρας 192Β
Α.Μ. ΕΟΕ 150
L.KIN. 2105201671
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
253 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content