Ισολογισμός 2013

ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (21 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1/1/2013-31/12/2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Αναπ.Αξία
Αξία κτήσεως
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
B. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστασεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά κλειομ.
Ποσά κλειομ.
Χρήσης 2013
Χρήσης 2012
Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι.Κεφάλαιο
20.663,06
44.989,14
65.652,20
20.663,06
44.989,13
65.652,19
0,00
0,01
0,01
20.663,06
44.989,14
65.652,20
20.663,06
44.164,69
64.827,75
0,00 1. Καταβεβλημένο
3.893.010,00
3.893.010,00
3.893.010,00
3.893.010,00
1.Τακτικό αποθεματικό
0,00
0,00
5.Αφορολόγητο αποθ/κό Ν 3299/2004
0,00
0,00
0,00
0,00
2.283,80
2.283,80
2.283,80
2.283,80
-2.250.774,28
-2.322.627,47
-2.250.774,28
-2.322.627,47
1.644.519,52
1.572.666,33
0,00
0,00
0,00
0,00
92.100,56
59.210,01
0,00
0,00
824,45
824,45
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
IV.Αποθεματικά κεφάλαια
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
18.633,50
1.Γήπεδα -Οικόπεδα
2.Κτίρια-εγκατ/σεις κτιρίων
3.Μηχανήματα-τεχν.εγκ.-λοιπός εξοπλ
18.633,50
18.633,50
1.230.117,28
947.701,16
282.416,12
1.230.117,28
919.705,89
310.411,39 1.Επιχορηγήσεις παγίων
18.633,50 V.Επιχορηγήσεις παγίων
949.007,90
822.514,22
126.493,68
932.307,90
769.633,59
162.674,31
4.Μεταφορικά μέσα
88.414,60
81.196,17
7.218,43
118.244,60
111.386,16
6.858,44
5.Επιπλα και λοιπόε εξοπλισμός
53.463,45
53.073,07
50.507,81
6.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
11.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
2.350.636,73
ΙΙΙ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΆΛΛΕΣ ΜΑΚΡ ΑΠ
7.Λοιπές μακρ/μες απαιτήσεις
1.904.484,62
390,38
53.016,30
11.000,00
11.000,00
446.152,11
2.363.319,58
7.600,00
7.600,00
512.086,13
1.851.233,45
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
7.600,00
7.600,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
2.508,49 V.Αποτελέσματα εις νέο
11.000,00 1.Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
2.358.236,73
1.904.484,62
7.600,00
7.600,00
453.752,11
2.370.919,58
7.600,00
7.600,00 Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
519.686,13 Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.851.233,45
1.Δάνεια τραπεζών
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Εμπορεύματα
10.173,60
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελή
16.561,02
3.Παραγωγή σε εξέλιξη
19.814,54 1. Προμηθευτές
7.396,20
0,00
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες
2.Δάνεια τραπεζών
0,00 4.Επιταγές πληρωτέες
42.549,99
140.000,00
149.565,27
50.824,11 5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
12.351,93
12.106,20
5.Είδη συσκευασίας
0,00
0,00 6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
38.461,15
51.005,02
6.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
0,00
0,00 11.Πιστωτές διάφοροι
67.730,78
37.412,97
350.644,42
309.299,47
350.644,42
309.299,47
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995.163,94
1.881.965,80
0,00
0,00
0,00
0,00
69.284,61
78.034,85
ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1. Πελάτες
91.530,17
Μείον προβλέψεις επισφάλειας
109.613,44
0,00
3.Γραμμάτια Εισπρακτέα
22.146,05
3α.Επιταγές εισπρακτέες
46.787,82
3β.Επιταγές σε καθυστέρηση
26.223,30
11.Χρεώστες διάφοροι
38.225,98
12.Λογ/μός διαχείρησης προκ/λών
0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
26.146,05
0,00 Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
36.223,30 1..Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
760,67 2.Αγορές υπό τακτοποίηση
1.015,10
1.015,10
225.928,42
173.758,56
1.241.083,62
1.109.513,82
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
2.Καταθέσεις όψεως
5.115,17
147,99
1.246.198,79
1.541.411,82
1.109.661,81
1.361.455,22
1.Εξοδα επομένων χρήσεων
0,00
0,00
2.Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί ενεργητικ
0,00
0,00
0,00
0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤ
1.995.163,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ)
1.881.965,80 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Χρεωστικοί λογ/μοί εγγυήσεων
0,00
0,00 2.Πιστωτικοί λογ/μοί εγγυήσεων
4.Λοιποί λογ/μοί τάξεως
2.Λοιποί λογ/μοί τάξεως
0,00
0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΩΝ
Ποσά κλειόμ.
Ποσά κλειομ.
Ποσά κλειόμ.
Χρήσης 2012
Χρήσης 2013
Χρήσης 2013
Ποσά κλειομ.
Χρήσης 2011
Ι.Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών πωλήσεις
1.587.405,84
Μείον : Κόστος πωλήσεων
1.203.980,12
Μικτά αποτ/τα εκμετάλευσης
383.425,72
Πλέον: Αλλα έσοδα εκμεταλευσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:1.Εξοδα διοικ/κης λειτουργίας
ΜΕΙΟΝ:2.Εξοδα λειτουργίας έρευνας
ΜΕΙΟΝ:3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες)
εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον)
4.Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
4.305,07
387.730,79
Μείον:
3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
37.952,31
0,00
276.146,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (Ζημίες)
ΜΕΙΟΝ :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
Στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη)
ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
314.098,81
73.631,98
0,00
734,94
Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες)
εκμεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Εκτακτα
αποτελέσματα
1.Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Εκτακτα κέρδη
Μείον:
1.Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
4..Εκτακτες προβλεψεις
1.805.219,86 Καθαρά αποτελέσματα (Ζημίες)
52.220,50
0,00
339.502,91
2.043,84
0,00
87.905,60
87.905,60
391.723,41
-131.076,32
0,00
-734,94
490,94
72.897,04
0,00
999,99
1.545.956,01 Πλέον:Ζημίες προηγ χρήσεων
Μείον :Διαφορές φορολογ ελέγχου
259.263,85 Ζημίες προς διάθεση
ΜΕΙΟΝ Φόρος εισοδήματος
ΜΕΙΟΝ Λοιποί μη ενσ στο λειτ κόστος φόροι
1.383,24 ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ
260.647,09 Η διάθεση των Ζημιών γίνεται
ως εξής:
999,99
2.043,84
-1.043,85
71.853,19
0,00
-490,94
-131.567,26
0,00
0,00
5.559,53
3.558,51
0,00
9.118,04
-9.118,04
-140.685,30
160.471,95
160.471,95
71.853,19
0,00
-140.685,30
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 31/3/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Ο ΥΠΕΥΘ.ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΛΑΜΠΟΥΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΔ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο ζημιών εις νέο
71.853,19
-2.305.617,97
-17.009,50
-2.250.774,28
0,00
0,00
-2.250.774,28
-140.685,30
-2.164.932,67
-17.009,50
-2.322.627,47
0,00
0,00
-2.322.627,47
0,00
0,00
-2.250.774,28
-2.250.774,28
0,00
0,00
-2.322.627,47
-2.322.627,47